EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0539

Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande

OJ L 303, 31.10.1990, p. 6–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 9 - 31
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 9 - 31
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 20 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 20 - 43

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; ophævet ved 32009L0158 . Latest consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/539/oj

31990L0539

Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande

EF-Tidende nr. L 303 af 31/10/1990 s. 0006 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 35 s. 0009
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 35 s. 0009


RAADETS DIREKTIV af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandelen inden for Faellesskabet med fjerkrae og rugeaeg samt for indfoersel heraf fra tredjelande (90/539/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Fjerkrae og rugeaeg er opfoert paa listen over varer i Traktatens bilag II som henholdsvis levende dyr og animalske produkter;

for at sikre en rationel udvikling af fjerkraeproduktionen og dermed oege produktiviteten inden for denne boer der paa faellesskabsplan fastsaettes visse dyresundhedsmaessige regler for samhandelen med fjerkrae og rugeaeg inden for Faellesskabet;

fjerkraeopdraet udgoer en integrerende del af landbrugets aktiviteter; det er en indkomstkilde for en del af landbrugsbefolkningen;

de dyresundhedsmaessige forskelle, der findes medlemsstaterne imellem, boer fjernes for at fremme samhandelen inden for Faellesskabet med fjerkrae og rugeaeg og dermed bidrage til gennemfoerelsen af det indre marked;

med henblik paa en harmonisk udvikling af samhandelen inden for Faellesskabet boer der fastsaettes en faellesskabsordning for indfoersel fra tredjelande;

saerlige former for samhandel, f.eks. i forbindelse med udstillinger, skuer og konkurrencer, boer i princippet undtages fra dette direktiv;

dette direktiv boer ogsaa gaelde for samhandelen med vagtler, duer, aender, fasaner og agerhoens, som opdraettes med henblik paa avl eller konsum;

saaledes som moderne fjerkraeopdraet er opbygget, fremmes en harmonisk udvikling af samhandelen inden for Faellesskabet med fjerkrae og rugeaeg bedst ved at kontrollere produktionsvirksomhederne;

det boer overlades til medlemsstaternes kompetente myndigheder at godkende de virksomheder, der opfylder dette direktivs bestemmelser, og soerge for, at de overholdes;

ved Raadets forordning (EOEF) nr. 2782/75 af 29. oktober 1975 om produktion og afsaetning af rugeaeg og kyllinger af fjerkrae (4), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3987/87 (5), fastsaettes det, at hver produktionsvirksomhed tildeles et registreringsnummer, og at rugeaeg skal maerkes; ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1868/77 (6), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1351/87 (7), fastsaettes gennemfoerelsesbestemmelserne til denne forordning; ved

anvendelsen af naervaerende direktiv boer der af praktiske grunde anvendes identiske kriterier til identifikation af produktionsvirksomheder og maerkning af rugeaeg;

fjerkrae og rugeaeg skal for at kunne indgaa i samhandelen inden for Faellesskabet opfylde visse dyresundhedsmaessige krav for at undgaa spredning af smitsomme sygdomme;

det er vigtigt at udsaette fastlaeggelsen af kontrolregler for bekaempelse af fjerkraeinfluenza og Newcastle disease til et senere tidspunkt;

af samme aarsager boer der ligeledes fastsaettes bestemmelser vedroerende transport;

det boer fastsaettes, at Kommissionen paa baggrund af en medlemsstats fremskridt med hensyn til at udrydde visse fjerkraesygdomme kan indroemme supplerende garantier, der dog ikke maa vaere mere omfattende end dem, som denne medlemsstat anvender paa sit eget omraade; det kan i denne forbindelse vise sig hensigtsmaessigt at fastlaegge, hvilken status der gaelder i medlemsstaterne eller omraader af medlemsstaterne for visse sygdomme, som kan ramme fjerkrae;

selv om samhandelen med meget smaa maengder inden for Faellesskabet af praktiske aarsager ikke kan underkastes alle faellesskabskravene, boer visse vaesentlige regler dog overholdes;

for at sikre at de gaeldende krav overholdes, boer det fastsaettes, at en embedsdyrlaege skal udstede et sundhedscertifikat, som skal ledsage fjerkrae og rugeaeg til bestemmelsesstedet;

med hensyn til tilrettelaeggelse og opfoelgning af den kontrol, som bestemmelsesmedlemsstaten skal foretage, og de beskyttelsesforanstaltninger, der skal ivaerksaettes, boer der henvises til de almindelige bestemmelser i Raadets direktiv 90/425/EOEF af 26. juni 1990 om veterinaerkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Faellesskabet med henblik paa gennemfoerelse af det indre marked (8);

der boer fastsaettes mulighed for, at Kommissionen kan foretage kontrol i samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder;

fastsaettelsen af en faellesskabsordning for indfoersel fra tredjelande forudsaetter, at der udarbejdes en liste over

tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra der maa indfoeres fjerkrae og rugeaeg;

udvaelgelsen af disse lande boer baseres paa generelle kriterier saasom sundhedstilstanden hos fjerkrae og andre dyr, veteri-

naertjenesternes organisation og befoejelser og de gaeldende sundhedsmaessige bestemmelser;

endvidere boer det ikke tillades at indfoere fjerkrae og rugeaeg fra lande, der er ramt af eller i for kort tid har vaeret fri for smitsomme fjerkraesygdomme, der frembyder en fare for Faellesskabets bestand;

de almindelige bestemmelser vedroerende indfoersel fra tredjelande boer suppleres med saerlige bestemmelser, som fastsaettes efter sundhedssituationen i hvert enkelt land; fastsaettelsen af de saerlige bestemmelser kraever paa grund af de tilgrundliggende kriteriers tekniske karakter og mangfoldighed, at proceduren med Den Staaende Veterinaerkomité anvendes;

forelaeggelsen af et certifikat paa en standardformular ved indfoersel af fjerkrae eller rugeaeg er et effektivt middel til at foere kontrol med anvendelsen af faellesskabsreglerne; disse regler kan omfatte saerlige bestemmelser, der kan variere efter de enkelte tredjelande, og standardformularerne til certifikatet boer udformes i overensstemmelse hermed;

det boer paalaegges Kommissionens veterinaersagkyndige at kontrollere, om disse bestemmelser overholdes i de enkelte tredjelande;

kontrollen ved indfoerslen boer vedroere fjerkraeets og rugeaeggenes oprindelse og sundhedstilstand;

for at beskytte menneskers og dyrs sundhed boer medlemsstaterne have mulighed for at traeffe alle noedvendige foranstaltninger, herunder nedslagtning og destruktion, ved fjerkraes og rugeaegs ankomst til Faellesskabets omraade og under transporten til bestemmelsesstedet;

de generelle regler og principper for kontrol med fjerkrae og rugeaeg fastlaegges senere som led i de foranstaltninger, der skal traeffes for at gennemfoere det indre marked;

hver medlemsstat boer have mulighed for omgaaende at

forbyde indfoersel fra et tredjeland, naar denne kan indebaere fare for menneskers og dyrs sundhed; i et saadant tilfaelde boer medlemsstaternes holdning over for dette tredjeland straks

samordnes, idet der siden kan tages stilling til eventuelle aendringer af listen over lande, som har tilladelse til at udfoere til Faellesskabet;

den stadige udvikling af metoderne inden for fjerkraeopdraet kraever en regelmaessig tilpasning af metoderne til bekaempelse af fjerkraesygdomme;

dette direktivs bestemmelser boer tages op til fornyet overvejelse i forbindelse med gennemfoerelsen af det indre marked;

der boer fastsaettes en procedure, der indebaerer et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den Staaende Veterinaerkomité -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

1. I dette direktiv fastsaettes de dyresundhedsmaessige betingelser for samhandelen inden for Faellesskabet med fjerkrae og rugeaeg samt for indfoersel heraf fra tredjelande.

2. Dette direktiv gaelder ikke for fjerkrae til udstillinger, skuer eller konkurrencer.

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved »embedsdyrlaege« og »tredjeland«, embedsdyrlaege og tredjeland som omhandlet i direktiv 72/462/EOEF.

Endvidere forstaas ved:

1) fjerkrae: hoens, kalkuner, perlehoens, aender, gaes, vagtler, duer, fasaner og agerhoens, der opdraettes eller holdes i fangenskab med henblik paa avl, produktion af koed eller konsumaeg eller levering af vildt til udsaetning

2) rugeaeg: aeg lagt af fjerkrae, som defineret i stk. 1, bestemt til udrugning

3) daggamle kyllinger: alt fjerkrae paa under 72 timer, som endnu ikke er blevet fodret

4) avlsfjerkrae: fjerkrae paa 72 timer eller derover bestemt til produktion af rugeaeg

5) brugsfjerkrae: fjerkrae paa 72 timer eller derover, der opdraettes med henblik paa produktion af koed og/eller konsumaeg eller levering af vildt til udsaetning

6) slagtefjerkrae: fjerkrae, der foeres direkte til slagteriet for at blive slagtet saa hurtigt som muligt og senest 72 timer efter ankomsten

7) flok: alt fjerkrae med samme sundheds- og immunstatus, der opdraettes i samme rum eller i samme forhold, og som udgoer en zooteknisk enhed

8) bedrift: et anlaeg - der kan omfatte en virksomhed - der anvendes til opdraet eller hold af avls- eller brugsfjerkrae

9) virksomhed: et anlaeg eller en del af et anlaeg, der er beliggende paa samme sted, med foelgende aktivitetsomraade:

a) avlsvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet bestaar i produktion af rugeaeg bestemt til produktion af avlsfjerkrae

b)

formeringsvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet bestaar i produktion af rugeaeg bestemt til produktion af brugsfjerkrae

c)

opdraetsvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet bestaar i at sikre fjerkraeets vaekst indtil aeglaegningsstadiet

d)

rugeri: virksomhed, hvis aktivitet bestaar i udrugning og klaekning af rugeaeg og levering af daggamle kyllinger

10) tilforordnet dyrlaege: dyrlaege, der af den kompetente veterinaermyndighed og paa dennes ansvar har faaet til opgave at foere den i dette direktiv omhandlede kontrol i en virksomhed

11) godkendt laboratorium: et laboratorium, der er beliggende paa en medlemsstats omraade, og som er godkendt af den kompetente veterinaermyndighed og paa dennes ansvar har faaet til opgave at udfoere de diagnostiske proever, der er foreskrevet i dette direktiv

12) kontrolbesoeg: besoeg aflagt af embedsdyrlaegen eller den tilforordnede dyrlaege med henblik paa at undersoege sundhedstilstanden hos alt fjerkrae i en virksomhed

13) anmeldelsespligtige sygdomme: de sygdomme, der er angivet i bilag V

14) »udbrud«: et »udbrud« som defineret i direktiv 82/894/EOEF

15) smitteramt omraade: for saa vidt angaar de sygdomme, der er angivet i bilag V, enten et omraade, der under hensyn til den angrebne virksomheds epizootiologiske situation omfatter et noeje afgraenset omraade, eller et beskyttelsesomraade med en radius paa mindst 3 km omkring denne, og her omkring et overvaagningsomraade med en radius paa mindst 10 km

16) en karantaenestation: et anlaeg, hvor fjerkraeet holdes fuldstaendig isoleret uden direkte eller indirekte kontakt med andre fugle for der at blive underkastet en laengere observation og forskellige undersoegelser for at kontrollere, at det ikke er sygt

17) sanitetsslagtning: bestaar i under iagttagelse af alle de fornoedne sundhedsmaessige forholdsregler, herunder desinfektion, at destruere alt det fjerkrae og alle de produkter, der er angrebet eller mistaenkt for at vaere smittet.

KAPITEL II

Regler for samhandelen inden for Faellesskabet

Artikel 3

1. De planer over nationale foranstaltninger, som hver medlemsstat har ivaerksat for at sikre, at reglerne i bilag II

vedroerende godkendelse af virksomheder med henblik paa samhandel med fjerkrae og rugeaeg inden for Faellesskabet overholdes, forelaegges Kommissionen inden 1. juli 1991.

2. Kommissionen gennemgaar planerne. Efter fremgangsmaaden i artikel 32 kan planerne godkendes, aendres eller suppleres foer de godkendes.

3. Efter fremgangsmaaden i stk. 2 kan aendringer eller supplering af en plan, der i forvejen er godkendt i henhold til dette stykke,

- godkendes efter anmodning fra den paagaeldende medlemsstat under hensyn til udviklingen i denne

- kraeves under hensyn til udviklingen i metoderne til sygdomsforebyggelse og -bekaempelse.

Artikel 4

Hver medlemsstat udpeger et nationalt referencelaboratorium til at vaere ansvarligt for koordineringen af de diagnostiske metoder, der omhandles i dette direktiv, og deres anvendelse i de godkendte laboratorier, som er beliggende paa dens omraade. Referencelaboratorierne er naevnt i bilag I.

Artikel 5

For at kunne indgaa i samhandelen inden for Faellesskabet:

a) skal rugeaeg, daggamle kyllinger, avlsfjerkrae og brugsfjerkrae opfylde de betingelser, der er omhandlet i artikel 6, 12, 15 og 17, respektive dem, der fastsaettes i medfoer af artikel 13 og 14, eller dem, der er fastsat i artikel 7, 8 og 9

b)

skal slagtefjerkrae samt, som undtagelse fra litra a), fuglevildt bestemt til udsaetning, indtil der ivaerksaettes dyresundhedsmaessige betingelser for samhandelen inden for Faellesskabet med fersk fjerkraekoed og opdraettet fuglevildt samt indfoersel heraf fra tredjelande, opfylde de betingelser, der er fastsat i artikel 10, 12, 15 og 17, og dem, der fastsaettes i medfoer af artikel 13 og 14.

Artikel 6

Rugeaeg, daggamle kyllinger, avlsfjerkrae og brugsfjerkrae skal stamme fra:

1) virksomheder, der opfylder foelgende krav:

a) de skal af den kompetente myndighed vaere godkendt under et registreringsnummer efter reglerne i bilag II, kapitel I

b) de maa ved afsendelsen ikke vaere genstand for nogen dyresundhedsmaessig foranstaltning med hensyn til fjerkrae

c) de skal vaere beliggende uden for et smitteramt omraade

2) en flok, som ved afsendelsen skal vaere fri for kliniske 2) en flok, som ved afsendelsen skal vaere fri for kliniske sygdomssymptomer eller mistanke om sygdom.

Artikel 7

Rugeaeg skal ved afsendelsen:

1) opfylde foelgende krav, hvis de hidroerer fra en medlemsstat:

a) stamme fra flokke

- der i over seks uger har befundet sig paa en eller flere godkendte virksomheder i Faellesskabet, jf. artikel 6, stk. 1, litra a)

- der, hvis de skal vaccineres, er blevet vaccineret i henhold til vaccinationsbetingelserne i bilag III

- der er blevet underkastet en kontrolundersoegelse, som embedsdyrlaegen eller den tilforordnede dyrlaege har

foretaget i loebet af de sidste 24 timer forud for afsendelsen, og ved denne undersoegelse vaere fri for kliniske sygdomssymptomer eller mistanke om sygdom

b) vaere identificeret i henhold til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1868/77

c) vaere blevet desinficeret i overensstemmelse med embedsdyrlaegens instrukser

2) eller, hvis de hidroerer fra tredjelande, vaere indfoert i henhold til betingelserne i kapitel III.

Artikel 8

Daggamle kyllinger skal:

a) stamme fra rugeaeg, der opfylder betingelserne i artikel 6 og 7

b)

opfylde vaccinationsbetingelserne i bilag III, saafremt de skal vaccineres

c)

ved afsendelsen vaere fri for symptomer, der kan vaekke mistanke om sygdom paa grundlag af bilag II, kapitel II, punkt B 2, litra g) og h).

Artikel 9

Avls- og brugsfjerkrae skal ved afsendelsen:

a)

siden klaekningen eller i over seks uger have befundet sig paa en eller flere godkendte virksomheder i Faellesskabet, jf. artikel 6, stk. 1, litra a)

b)

opfylde vaccinationsbestemmelserne i bilag III, saafremt de skal vaccineres

c)

have vaeret underkastet en kontrolundersoegelse, som embedsdyrlaegen eller den tilforordnede dyrlaege har foretaget i loebet af de sidste 24 timer forud for afsendelsen, og ved denne undersoegelse vaere fri for kliniske sygdomssymptomer eller mistanke om sygdom.

Artikel 10

Slagtefjerkrae skal ved afsendelsen stamme fra en bedrift;

a)

hvor det har befundet sig siden klaekningen eller i over 21 dage

b)

der ikke er genstand for nogen dyresundhedsmaessig foranstaltning med hensyn til fjerkrae

c)

hvor det inspicerede fjerkrae ved den kontrolundersoegelse, som embedsdyrlaegen eller den tilforordnede dyrlaege inden for 48 timer foer afsendelsen har foretaget af den flok, som det fjerkrae, der skal slagtes, tilhoerer, ikke har vist kliniske sygdomssymptomer eller vakt mistanke om sygdom

d)

der er beliggende uden for et omraade, der er ramt af fjerkraeinfluenza eller Newcastle disease, og som skal fastlaegges inden for rammerne af de bekaempelsesforanstaltninger, der skal vedtages i henhold til artikel 19.

Artikel 11

1. Kravene i artikel 5 til 10 og artikel 15 gaelder ikke samhandelen inden for Faellesskabet med fjerkrae og rugeaeg, naar det drejer sig om smaa partier paa under 20 stykker.

2. Dog skal fjerkrae og rugeaeg som omhandlet i stk. 1 ved afsendelsen stamme fra flokke:

- der har befundet sig i Faellesskabet siden klaekningen i mindst tre maaneder

- der er fri for kliniske symptomer paa smitsomme fjerkraesygdomme ved afsendelsen

- der, saafremt de skal vaccineres, opfylder vaccinationsbetingelserne i bilag III

- der ikke er genstand for dyresundhedsmaessige foranstaltninger med hensyn til fjerkrae

- der er beliggende uden for et omraade, som er ramt af fjerkraeinfluenza eller Newcastle disease, og som skal fastlaegges inden for rammerne af de bekaempelsesforanstaltninger, der skal vedtages i henhold til artikel 19

- der i henhold til bilag II, kapitel III, har reageret negativt paa en serologisk undersoegelse for antistoffer mod S. pullorum-gallinarum.

Artikel 12

1. Ved afsendelse af fjerkrae og rugeaeg fra medlemsstater eller omraader i medlemsstater, der vaccinerer det i artikel 1

omhandlede fjerkrae mod Newcastle disease, til en medlemsstat eller et omraade i en medlemsstat, hvis status er fastsat i stat eller et omraade i en medlemsstat, hvis status er fastsat i henhold til stk. 2 i denne artikel, gaelder foelgende regler:

a) rugeaeg skal stamme fra flokke, der enten

- ikke er vaccineret, eller

- er vaccineret med en inaktiveret vaccine, eller

- er vaccineret med en levende vaccine, og vaccinationen har fundet sted mindst 60 dage foer afhentningen af rugeaeggene

b)

daggamle kyllinger skal stamme fra:

- rugeaeg, der opfylder betingelserne i litra a)

- et rugeri, hvor arbejdsmetoderne sikrer, at udrugningen af disse aeg tidsmaessigt foregaar fuldstaendig adskilt fra udrugningen af aeg, der ikke opfylder betingelserne i litra a)

c)

avls- og brugsfjerkrae:

- maa ikke vaere vaccineret mod Newcastle disease

- skal have vaeret isoleret i 14 dage foer afsendelsen enten paa en bedrift eller paa en karantaenestation under embedsdyrlaegens tilsyn. I den forbindelse maa intet fjerkrae, der befinder sig paa oprindelsesbedriften eller i givet fald karantaenestationen, vaere blevet vaccineret mod Newcastle disease i de sidste 21 dage forud for afsendelsen, og der maa ikke have vaeret indsat andre fugle end dem, der indgaar i forsendelsen, paa bedriften eller karantaenestationen i samme periode; desuden maa der ikke foretages vaccinationer i karantaenestationerne, og

- skal inden for 14 dage foer afsendelsen have vaeret underkastet en repraesentativ serologisk undersoegelse for antistoffer mod Newcastle disease efter naermere regler, der fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 32

d)

slagtefjerkrae skal vaere afsendt fra flokke:

- der, hvis de ikke er blevet vaccineret mod Newcastle disease, opfylder kravet i litra c), tredje led

- der, hvis de er blevet vaccineret, ikke er blevet det med en levende vaccine inden for 30 dage foer afsendelsen og paa grundlag af en repraesentativ proeve inden for 14 dage foer afsendelsen er blevet undersoegt med henblik paa at isolere Newcastle disease-viruset efter naermere regler, der fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 32.

2. Den status, som medlemsstaterne eller omraader i medlemsstaterne har med hensyn til Newcastle disease, fastsaettes af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 32 senest seks maaneder inden den dato, hvor medlemsstaterne skal efterkomme dette direktiv.

De forhold, der skal tages i betragtning ved fastsaettelsen af denne status, er de oplysninger, som er anfoert i artikel 14, stk. 1, samt navnlig foelgende kriterier:

- der er ikke fundet noget tegn paa Newscastle disease blandt det fjerkrae, der er omhandlet i artikel 1, i loebet af de foregaaende tolv maaneder

- der er ikke givet tilladelse til nogen vaccination mod Newcastle disease for det fjerkrae, der er omhandlet i artikel 1, i loebet af de foregaaende tolv maaneder

- alt avlsfjerkrae kontrolleres mindst én gang om aaret for Newcastle disease

- bedrifterne omfatter ikke fjerkrae, som er vaccineret mod Newcastle disease.

3. De i stk. 1 omhandlede betingelser tages op til fornyet behandling inden den 31. december 1992.

Artikel 13

1. Saafremt en medlemsstat opstiller eller har opstillet et fakultativt eller obligatorisk program til bekaempelse af en sygdom, som kan ramme fjerkrae, kan den forelaegge det for Kommissionen med oplysning om foelgende:

- situationen med hensyn til den paagaeldende sygdom paa dens omraade

- begrundelsen for programmet under hensyn til sygdommens alvor og de forventede cost/benefit-fordele

- det geografiske omraade, hvor programmet skal anvendes

- de forskellige former for status for virksomhederne og de normer, der skal opfyldes i hver kategori, samt undersoegelsesprocedurerne

- kontrollen med programmet

- konsekvenserne af, at en virksomhed mister sin status, uanset aarsagen

- de foranstaltninger, der skal traeffes, saafremt der som foelge af kontrol, der gennemfoeres i henhold til bestemmelserne i programmet, konstateres positive resultater.

2. Kommissionen gennemgaar de programmer, som medlemsstaterne har forelagt. Programmerne kan under overholdelse af kriterierne i stk. 1 godkendes efter fremgangsmaaden i artikel 32. Efter samme fremgangsmaade kan der fastsaettes generelle eller begraensede supplerende garantier, som kan kraeves i samhandelen inden for Faellesskabet. Disse garantier maa ikke vaere mere omfattende end dem, som medlemsstaten anvender paa sit eget omraade.

Saafremt Kommissionen faar forelagt programmer inden den 1. juli 1991, skal der traeffes afgoerelse om deres godkendelse samt om de supplerende handelsmaessige garantier inden den 1. januar 1992.

3. Det af medlemsstaten forelagte program kan aendres eller suppleres efter fremgangsmaaden i artikel 32. Efter samme fremgangsmaade kan der godkendes aendringer af eller tillaeg til et tidligere godkendt program eller garantier fastsat i henhold til stk. 2.

Artikel 14

1. En medlemsstat, der mener at vaere helt eller delvis fri for en af de sygdomme, som kan ramme fjerkrae, forelaegger Kommissionen behoerigt bevismateriale herfor. Den goer navnlig rede for foelgende:

- sygdommens art og udviklingen i dens forekomst paa medlemsstatens omraade

- resultaterne af kontroltest baseret paa en serologisk, mirkobiologisk eller patologisk undersoegelse og paa det forhold, at der er pligt til at anmelde denne sygdom til de kompetente myndigheder

- kontrollens varighed

- i givet fald den periode, i hvilken der har vaeret forbud mod at vaccinere mod sygdommen, og det geografiske omraade omfattet af forbuddet

- reglerne for kontrol med, at sygdommen ikke forekommer.

2. Kommissionen gennemgaar det bevismateriale, som medlemsstaterne har fremsendt. De generelle eller begraensede supplerende garantier, der kan kraeves i samhandelen inden for Faellesskabet, kan praeciseres efter fremgangsmaaden i artikel 32. Disse garantier maa ikke vaere mere omfattende end dem, som medlemsstaten anvender paa sit eget omraade. Hvis bevismaterialet forelaegges foer den 1. juli 1991, skal der traeffes afgoerelser om de supplerende garantier inden den 1. januar 1992.

3. Den paagaeldende medlemsstat giver Kommissionen meddelelse om enhver aendring af det i stk. 1 naevnte bevismateriale. Paa baggrund af de meddelte oplysninger kan de garantier, der er fastsat i henhold til stk. 2, aendres eller ophaeves efter fremgangsmaaden i artikel 32.

Artikel 15

1. Daggamle kyllinger og rugeaeg skal transporteres i dertil indrettede engangspakninger eller i genbrugspakninger, paa betingelse af at de desinficeres, inden de anvendes igen. Disse pakninger skal rengoeres og

a) maa kun indeholde daggamle kyllinger eller rugeaeg af samme fjerkraeart, -kategori og -type, som stammer fra samme virksomhed

b) skal vaere forsynet med foelgende angivelser:

- afsendelsesmedlemsstatens navn

- den fjerkraeart, som aeggene eller kyllingerne tilhoerer

- antallet af aeg eller kyllinger

- den produktionskategori og -type, de er bestemt til

- produktionsvirksomhedens navn eller firmanavn, adresse og registreringsnummer

- oprindelsesvirksomhedens registreringsnummer, jf. bilag II, kapitel I, punkt 2

- bestemmelsesmedlemsstatens navn

c) skal vaere lukket i overensstemmelse med den ansvarlige myndigheds anvisninger, saaledes at indholdet ikke kan ombyttes.

2. Pakninger med daggamle kyllinger eller rugeaeg kan omgrupperes med henblik paa transport i dertil indrettede containere. Antallet af omgrupperede pakninger og de i stk. 1, litra b), naevnte angivelser skal overfoeres paa disse containere.

3. Avls- og brugsfjerkrae skal transporteres i kasser eller bure:

- der kun indeholder fjerkrae af samme art, kategori og type fra samme virksomhed

- der er forsynet med oprindelsesvirksomhedens registreringsnummer, jf. bilag II, kapitel I, punkt 2

- der er lukket i overensstemmelse med den ansvarlige myndigheds anvisninger, saaledes at indholdet ikke kan ombyttes.

4. a) Avls- og brugsfjerkrae og daggamle kyllinger skal hurtigst muligt sendes til bestemmelsesvirksomheden uden at komme i kontakt med andre levende fugle end avls- og brugsfjerkrae og daggamle kyllinger, som opfylder betingelserne i dette direktiv.

b)

Slagtefjerkrae skal hurtigst muligt sendes til bestemmelsesslagteriet uden at komme i kontakt med andet fjerkrae end slagtefjerkrae, der opfylder betingelserne i dette direktiv.

5. Kasser, bure og transportmidler skal vaere udformet saaledes:

- at tab af goedning undgaas, og tab af fjer reduceres mest muligt under transporten

- at der let kan foeres tilsyn med fjerkraeet

- at de kan rengoeres og desinficeres.

6. Transportmidler og, hvis de ikke er til engangsbrug, containere, kasser og bure skal, foer de fyldes og efter at de er toemt, rengoeres og desinficeres i overensstemmelse med anvisningerne fra den kompetente myndighed i den paagaeldende medlemsstat.

Artikel 16

Det er forbudt at transportere fjerkrae som omhandlet i artikel 15, stk. 4, gennem et omraade, der er erklaeret ramt af

fjerkraeinfluenza eller Newcastle disease, medmindre transporten foregaar ad hovedfaerdselsaarer eller pr. bane ad hovedlinjerne.

Artikel 17

Fjerkrae og rugeaeg, der indgaar i samhandelen inden for Fjerkrae og rugeaeg, der indgaar i samhandelen inden for Faellesskabet, skal under transporten til bestemmelsesstedet ledsages af et sundhedscertifikat:

- der er udfaerdiget paa en standardformular som vist i bilag IV

- der er underskrevet af en embedsdyrlaege

- der er udstedt paa laessedagen paa et af afsendelsesmedlemsstatens sprog og paa et af bestemmelsesmedlemsstatens officielle sprog

- der er gyldigt i fem dage

- der kun bestaar af ét blad

- der i princippet kun er bestemt til én modtager

- der er forsynet med et stempel af anden farve end certifikatet.

Artikel 18

Bestemmelsesmedlemsstaterne kan under overholdelse af Traktatens generelle bestemmelser give en eller flere afsendelsesmedlemsstater generelle tilladelser eller tilladelser, der er begraenset til enkelttilfaelde, ifoelge hvilke der paa deres omraade kan indfoeres fjerkrae og rugeaeg, som ikke er ledsaget af det i artikel 17 omhandlede certifikat.

Artikel 19

Raadet vedtager kontrolreglerne for bekaempelse af fjerkraeinfluenza og Newcastle disease med kvalificeret flertal og paa forslag af Kommissionen inden den 1. juli 1991.

KAPITEL III

Regler for indfoersel fra tredjelande

Artikel 20

AEg og rugeaeg, der indfoeres til Faellesskabet, skal opfylde betingelserne i artikel 21 til 24.

Artikel 21

1. Fjerkraeet og rugeaeggene skal komme fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opfoert paa en liste udarbejdet af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 32. Denne

liste kan aendres eller suppleres efter fremgangsmaaden i artikel 33.

2. Naar det skal afgoeres, om et tredjeland eller en del af et tredjeland kan opfoeres paa den i stk. 1 omhandlede liste, tages der navnlig hensyn til foelgende:

a) fjerkraeets, andre husdyrs og vildtbestandens sundhedstilstand i tredjelandet, saerlig med hensyn til eksotiske dyresygdomme, samt miljoeets sundhedstilstand i dette land, i det omfang den kan blive til fare for befolkningens og bestandens sundhed i medlemsstaterne

b)

den regelmaessighed og den hurtighed, hvormed dette land fremsender oplysninger om forekomst af smitsomme dyresygdomme paa dets omraade, navnlig de sygdomme, der er anfoert paa liste A og B udarbejdet af Det Internationale Kontor for Epizootier

c)

dette lands bestemmelser om forebyggelse og bekaempelse af dyresygdomme

d)

veterinaertjenesternes struktur og befoejelser i dette land

e)

tilrettelaeggelsen og gennemfoerelsen af forebyggelse og bekaempelse af smitsomme dyresygdomme i dette land

f)

de garantier, som dette land kan give med hensyn til reglerne i dette direktiv

g)

overholdelsen af faellesskabsreglerne vedroerende hormoner og restkoncentrationer.

3. Den i stk. 1 omhandlede liste og alle aendringer hertil offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Artikel 22

1. Fjerkraeet og rugeaeggene skal komme fra lande, der er fri for fjerkraeinfluenza og Newcastle disease.

2. De generelle kriterier for kategorisering af tredjelande med hensyn til disse sygdomme fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 32.

3. Kommissionen kan efter fremgangsmaaden i artikel 32 beslutte, at stk. 1 i naervaerende artikel kun skal gaelde for en del af et tredjelands omraade.

Artikel 23

1. Indfoersel af fjerkraee og rugeaeg fra et tredjelands omraade eller en del heraf, der er opfoert paa den liste, som er opstillet i henhold til artikel 21, stk. 1, maa kun finde sted, hvis det paagaeldende fjerkrae og de paagaeldende rugeaeg stammer fra flokke, der:

a) foer afsendelsen uafbrudt har befundet sig paa dette lands eller en del af dette lands omraade i en periode, som fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 32

b)

opfylder de dyresundhedsmaessige betingelser, der fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 32 for indfoersel af fjerkrae og rugeaeg fra dette land. Disse betingelser kan vaere forskellige alt efter fjerkraeart og -kategori.

2. Ved fastsaettelsen af de dyresundhedsmaessige betingelser anvendes som referencebasis de regler, der er fastsat i kapitel II og de tilsvarende bilag. Det kan efter fremgangsmaaden i artikel 32 besluttes at fravige disse bestemmelser i enkelttilfaelde, hvis det beroerte tredjeland giver tilsvarende og mindst lige saa tilfredsstillende dyresundhedsmaessige garantier.

Artikel 24

1. Fjerkraeet og rugeaeggene skal ledsages af et certifikat, der er udstedt og underskrevet af en embedsdyrlaege i det eksporterende tredjeland.

Certifikatet skal:

a) vaere udstedt den dag, der laesses med henblik paa afsendelse til bestemmelsesmedlemsstaten

b)

vaere udfaerdiget paa bestemmelsesmedlemsstatens officielle sprog

c)

ledsage forsendelsen i original

d)

attestere, at fjerkraeet eller rugeaeggene opfylder de betingelser for indfoersel fra tredjelande, der er fastsat i dette direktiv og i gennemfoerelsesbestemmelserne her-

til

e)

vaere gyldigt i fem dage

f)

bestaa af et enkelt blad

g)

kun vaere bestemt til én modtager

h)

vaere forsynet med et stempel af en anden farve end certifikatet.

2. Det i stk. 1 omhandlede certifikat udstedes paa en standardformular, som udformes efter fremgangsmaaden i artikel 32.

Artikel 25

Medlemsstaternes og Kommissionens veterinaersagkyndige gennemfoerer kontrol paa stedet for at sikre, at alle dette direktivs bestemmelser rent faktisk anvendes.

Medlemsstaternes sagkyndige, der er ansvarlige for kontrollen, udpeges af Kommissionen paa forslag af medlemsstaterne.

Kontrollen foretages for Faellesskabets regning.

De naermere regler for kontrollen samt dens hyppighed fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 32.

Artikel 26

1. Kommissionen kan efter fremgangsmaaden i artikel 33 efter indfoerslen beslutte at begraense indfoerslen fra et tredjeland eller en del af et tredjeland til bestemte arter, rugeaeg, avls- og brugsfjerkrae, slagtefjerkrae eller fjerkrae til saerlige formaal.

2. Kommissionen kan efter fremgangsmaaden i artikel 33 efter indfoerslen beslutte at tage de noedvendige dyresundheds-

maessige foranstaltninger i brug.

Artikel 27

1. De generelle regler og principper for kontrollen i tredjelande eller kontrollen af fjerkrae, der indfoeres fra

tredjelande, fastlaegges i henhold til artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 89/662/EOEF.

De nationale regler gaelder under overholdelse af Traktatens generelle bestemmelser, indtil ovennaevnte regler og principper traeder i kraft.

2. Der nedlaegges forbud mod indfoersel i Faellesskabet af fjerkrae og rugeaeg, hvis:

- forsendelserne ikke kommer fra det tredjeland eller den del at et tredjeland, der er opfoert paa den liste, som er opstillet i henhold til artikel 21, stk. 1.

- forsendelserne er angrebet eller mistaenkt for at vaere angrebet af en smitsom sygdom

- dette direktivs betingelser ikke er blevet overholdt af det eksporterende tredjeland

- det certifikat, der ledsager forsendelsen, ikke opfylder betingelserne i artikel 24

- undersoegelsen viser, at faellesskabsreglerne vedroerende hormoner og restkoncentrationer ikke er overholdt.

3. Med forbehold af saerlige betingelser, som maatte blive vedtaget efter fremgangsmaaden i artikel 26 af hensyn til dyrenes sundhed, eller naar der ikke gives tilladelse til at videresende fjerkrae, hvis indfoersel er blevet naegtet i henhold til stk. 1, kan den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten udpege det slagteri, der skal modtage fjerkraeet.

Artikel 28

Slagtefjerkrae skal straks ved ankomsten til bestemmelsesmedlemsstaten foeres direkte til et slagteri for at blive slagtet snarest muligt.

Den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis dette er noedvendigt af dyresundhedsmaessige aarsager, udpege det slagteri, hvortil fjerkraeet skal sendes, jf. dog de saerlige betingelser, der maatte vaere fastsat efter fremgangsmaaden i artikel 33.

KAPITEL IV

Faelles bestemmelser

Artikel 29

1. I samhandelen inden for Faellesskabet gaelder de beskyttelsesforanstaltninger, som er fastsat i direktiv 89/662/EOEF, ligeledes for fjerkrae og rugeaeg.

2. Foelgende beskyttelsesforanstaltninger gaelder for indfoersel fra tredjelande:

a) Saafremt en smitsom fjerkraesygdom, der kan bringe fjerkraeets sundhed i fare i en af medlemsstaterne, bryder ud eller breder sig i et tredjeland, eller saafremt enhver anden dyresundhedsmaessig grund berettiger dertil, forbyder den paagaeldende medlemsstat med forbehold af bestemmelserne i artikel 22 indfoersel af dyr af de i dette direktiv omhandlede arter, der, direkte eller indirekte ved en anden medlemsstats mellemkomst, enten kommer fra dette tredjelands samlede omraade eller fra en del af dette lands omraade.

b)

De foranstaltninger, som medlemsstaterne traeffer paa grundlag af denne artikel, samt disse foranstaltningers ophaevelse skal omgaaende meddeles de oevrige medlemsstater og Kommissionen med angivelse af grunden.

Den Staaende Veterinaerkomité traeder sammen hurtigst muligt efter denne meddelelse og traeffer efter fremgangsmaaden i artikel 32 afgoerelse om, hvorvidt de paagaeldende foranstaltninger skal aendres, saerlig med henblik paa at sikre deres koordinering med de foranstaltninger, der er truffet af andre medlemsstater, eller hvorvidt de skal ophaeves.

Saafremt den situation, der er omhandlet i denne artikel, opstaar, eller det viser sig noedvendigt, at andre medlemsstater ligeledes anvender de foranstaltninger, der er truffet i medfoer af denne artikel, eventuelt aendret i henhold til foregaaende afsnit, vedtages relevante bestemmelser efter fremgangsmaaden i artikel 32.

c)

Tilladelse til genoptagelse af indfoersel fra det paagaeldende tredjeland gives efter samme fremgangsmaade.

Artikel 30

1. De regler for veterinaerkontrol, som er fastsat i direktiv 90/425/EOEF, gaelder ligeledes for samhandelen inden for Faellesskabet med fjerkrae og rugeaeg.

2. I direktiv 90/425/EOEF foretages foelgende aendringer:

a) I bilag A, punkt I, tilfoejes foelgende henvisning:

»Raadets direktiv 90/539/EOEF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandelen inden for Faellesskabet med fjerkrae og rugeaeg samt indfoersel heraf fra tredjelande (9).

EFT nr. L 303 af 31. 10. 1990, s. 6.«

b)

I bilag B udgaar foelgende led:

»- levende fjerkrae«

»- rugeaeg«.

Artikel 31

Indtil ikrafttraedelsen af de beslutninger, der skal traeffes i henhold til artikel 20, 21 og 22, anvender medlemsstaterne, for saa vidt angaar indfoersel af fjerkrae og rugeaeg fra tredjelande, bestemmelser, der mindst svarer til dem, der foelger af anvendelsen af kapitel II.

Artikel 32

1. Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden enten paa eget initiativ eller paa anmodning af en medlemsstats repraesentant straks sagen for Den Staaende Veterinaerkomité.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til spoergsmaalets hastende karakter. Den udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Under afstemninger i komitéen tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

4. Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Har Raadet efter udloebet af en frist paa tre maaneder fra forslagets forelaeggelse for Raadet ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Raadet med kvalificeret flertal har udtalt sig mod de naevnte foranstaltninger.

Artikel 33

1. Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden enten paa eget initiativ eller paa anmodning af en medlemsstats repraesentant straks sagen for Den Staaende Veterinaerkomité.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist paa to dage. Den udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Under afstemninger i komitéen tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemmingen.

3. Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

4. Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Har Raadet efter udloebet af en frist paa 15 dage fra forslagets forelaeggelse for Raadet ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages

de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig mod de naevnte foranstaltninger.

Artikel 34

AEndringer til bilagene, navnlig med henblik paa at tilpasse dem til udviklingen i de diagnostiske metoder og under hensyn til forskellene i den oekonomiske betydning af specifikke sygdomme, vedtages af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 32.

Artikel 35

Dette direktivs bestemmelser, saerlig artikel 29, tages op til fornyet gennemgang inden den 31. december 1992 i forbindelse med forslagene til endelig gennemfoerelse af det indre marked.

Artikel 36

Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1992. De underretter Kommissionen derom.

Artikel 37

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 15. oktober 1990.

Paa Raadets vegne

V. SACCOMANDI

Formand

(1) EFT nr. C 89 af 10. 4. 1989, s. 1.

(2) EFT nr. C 260 af 15. 10. 1990.

(3) EFT nr. C 194 af 31. 7. 1989, s. 11.(4) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 100.

(5) EFT nr. L 376 af 31. 12. 1987, s. 20.

(6) EFT nr. L 209 af 17. 8. 1977, s. 1.

(7) EFT nr. L 127 af 16. 5. 1987, s. 18.(8) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 29.

BILAG I 1. De nationale referencelaboratorier for fjerkraesygdomme er foelgende:

1.

Belgien:

Institut National de recherches vétérinaires,

Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles

Danmark:

Institut for Fjerkraesygdomme, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohoejskole,

Koebenhavn

Forbundsrepublikken

Tyskland:

Bundesforschungsanstalt fuer Landwirtschaft, Institut fuer Kleintierzucht,

Doernbergstrasse 25/27 D-3100 Celle

Spanien:

Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal,

Barcelona

Frankrig:

Laboratoire de Pathologie Aviaire, CNEVA, F-22440 Ploufragan

Graekenland:

Institute of Infectious Parasitic Disease of Thessaloniki, GR-Thessaloniki

Irland:

Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Casteknock, Lo, IRL-Dublin

Italien:

Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,

Via G. ORUS 2, I-35100 Padova

Luxembourg:

Laboratoire Vétérinaire de l'Etat,

Av. Gaston Diderich 54

Nederlandene:

Centraal Diergeneeskundig Instituut,

Lelystad

Portugal:

Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria,

Lisboa

Det Forenede Kongerige:

Central Veterinary Laboratory,

Weybridge, Surrey.

2. De i punkt 1 naevnte nationale referencelaboratorier for fjerkraesygdomme er for den medlemsstat, som de henhoerer under, ansvarlige for at koordinere de diagnostiske metoder, der omhandles i dette direktiv. Med henblik herpaa:

a) kan de til de godkendte laboratorier levere de reagenser, der er noedvendige for diagnosticering

b)

kontrollerer de kvaliteten af alle de reagenser, som de godkendte laboratorier anvender

c)

ivaerksaetter de med regelmaessige mellemrum sammenlignende proever.

BILAG II GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDER KAPITEL I Almindelige bestemmelser

1. For at blive godkendt af den kompetente myndighed med henblik paa samhandel inden for Faellesskabet skal virksomhederne:

a) opfylde de betingelser vedroerende anlaeg og drift, som er fastsat i kapitel II

b)

ivaerksaette og foelge betingelserne i et program for sundhedskontrol, som er godkendt af den kompetente centrale veterinaermyndighed og udarbejdet under hensyn til kravene i kapitel III

c)

give adgang til, at de i litra d) omhandlede foranstaltninger kan traeffes

d)

inden for rammerne af en organiseret sundhedskontrol underkastes den kompetente veterinaertjenestes tilsyn. Denne sundhedskontrol skal omfatte foelgende:

- mindst et aarligt kontrolbesoeg af embedsdyrlaegen suppleret med en kontrol af, at virksomhedens hygiejneforanstaltninger og drift er i overensstemmelse med betingelserne i kapitel II:

- driftslederens registrering af alle de oplysninger, der er noedvendige for den kompetente veterinaermyndigheds loebende kontrol med sundhedstilstanden

e)

sikre, at der paa virksomhederne kun findes fjerkrae, der er defineret i artikel 2, stk. 1.

2. Den kompetente myndighed giver de virksomheder, der opfylder betingelserne i stk. 1, et registreringsnummer, der kan vaere identisk med det, der i forvejen er tildelt i henhold til forordning (EOEF) nr. 2782/75.

KAPITEL II Anlaeg og drift

A. Avls-, formerings- og opdraetsvirksomheder

1. Anlaeggene

a) Anlaeggenes tilstand og indretning skal passe til produktionsformen og goere det muligt at hindre indslaebning af sygdomme og at bekaempe dem, hvis de opstaar. Hvis der i en virksomhed findes flere fjerkraearter, skal disse arter vaere klart adskilt.

b)

Anlaeggene skal vaere saaledes indrettet, at der er gode hygiejneforhold, og at der kan gennemfoeres sundhedskontrol.

c)

Inventaret skal passe til produktionsformen og vaere af en saadan beskaffenhed, at anlaeggene og transportmidlerne til fjerkrae og rugeaeg kan rengoeres og desinficeres paa det mest hensigtsmaessige sted.

2. Driften

a) Driftsformen baseres saa vidt muligt paa princippet om »beskyttet opdraet« og »alt ind - alt ud«-princippet. Der rengoeres og desinficeres i perioden mellem toemning og indsaetning.

b)

Der maa i avls-, formerings- og opdraetsvirksomheder kun findes fjerkrae, der stammer fra:

- virksomheden selv, og/eller

- andre opdraets-, avls- eller formeringsvirksomheder i Faellesskabet, der ogsaa er godkendt i henhold til artikel 6, litra a), og/eller

- indfoersler fra tredjelande, der er gennemfoert i henhold til dette direktiv.

c)

Hygiejnebestemmelserne fastsaettes af virksomhedens ledelse. Personalet skal baere arbejdstoej og besoegende beskyttelsestoej.

d)

Bygninger, folde og inventar skal holdes i god stand.

e)

AEggene indsamles flere gange om dagen, og de skal vaere rene og desinficeres hurtigst muligt.

f)

Driftslederen skal give den tilforordnede dyrlaege meddelelse om enhver forandring i produktionsresultaterne eller ethvert andet symptom, der kan vaekke mistanke om en smitsom fjerkraesygdom. Saa snart der er mistanke, skal den tilforordnede dyrlaege sende et godtkendt laboratorium de fornoedne proever til at stille eller bekraefte diagnosen.

g)

Der skal for hver flok foeres en journal eller et papir- eller edb-register, som skal opbevares i mindst to aar efter, at flokkene er fjernet, over

- ind- og udsaettelser af fjerkrae

- produktionsydelser

- sygelighed og doedelighed og aarsagerne hertil

- laboratorieundersoegelser og resultater

- fjerkraeets herkomst

- aeggenes bestemmelse.

h)

I tilfaelde af en smitsom fjerkraesygdom skal resultaterne af laboratorieundersoegelserne straks meddeles den tilforordnede dyrlaege.

B. Rugerier

1. Anlaeggene

a) Der skal vaere en fysisk og driftsmaessig adskillelse mellem rugeri og avlsanlaeg. De skal vaere saaledes indrettet, at de forskellige afdelinger kan adskilles:

- opbevaring og klassificering af aeg

- desinfektion

- forrugning

- klaekning

- klargoering og pakning af forsendelser.

b)

Bygningerne skal vaere beskyttet mod fugle udefra samt mus og rotter. Gulve og vaegge skal vaere af solidt, vandtaet og vaskbart materiale. De naturlige eller kunstige belysningsforhold og luft- og temperaturreguleringssystemerne skal vaere tilpasset. Der skal vaere mulighed for at fjerne affald (aeg og kyllinger) paa hygiejnisk vis.

c)

Inventaret skal have glatte og vandtaette vaegge.

2. Driften

a)

Driften skal baseres paa envejstrafik-princippet for aeg, inventar og personale.

b)

Rugeaeggene skal stamme fra:

- avls- eller formeringsvirksomheder i Faellesskabet, som er godkendt i henhold til artikel 6, litra a)

- indfoersler fra tredjelande, der er gennemfoert i henhold til dette direktiv.

c)

Hygiejnebestemmelserne fastsaettes af virksomhedens ledelse. Personalet skal baere arbejdstoej og besoegende beskyttelsestoej.

d)

Bygninger og inventar skal holdes i god stand.

e)

Desinfektion skal omfatte:

- aeggene mellem ankomsten og udrugningen

- rugemaskinerne med regelmaessige mellemrum

- klaekkemaskinerne og inventaret efter hver klaekning.

f)

Sundhedsforholdene i rugeriet skal vurderes paa grundlag af et program til kontrol af den mikrobiologiske kvalitet.

g)

Driftslederen skal give den tilforordnede dyrlaege meddelelse om enhver forandring i produktionsresultaterne eller ethvert andet symptom, der kan vaekke mistanke om en smitsom fjerkraesygdom. Saa snart der er mistanke om en smitsom sygdom, skal den tilforordnede dyrlaege sende et godkendt laboratorium de fornoedne proever til at stille eller bekraefte diagnosen og underrette den kompetente veterinaermyndighed, som traeffer afgoerelse om, hvilke forholdsregler, der skal traeffes.

h)

Der skal foeres en journal eller et papir- eller edb-register, som skal opbevares i mindst to aar, om muligt for hver flok, over

- aeggenes herkomst og ankomstdato

- klaekningsresultater

- anomalier

- laboratorieundersoegelser og resultater

- eventuelle vaccinationsprogrammer

- antal af og bestemmelse for de aeg, der er udrugede, men ikke udklaekkede

- de daggamle kyllingers bestemmelse.

i)

I tilfaelde af en smitsom fjerkraesygdom skal resultaterne af laboratorieundersoegelserne straks meddeles den tilforordnede dyrlaege.

KAPITEL III Program for sundhedskontrol

Sundhedskontrolprogrammerne skal med forbehold af sundhedsforanstaltningerne og artikel 13 og 14 mindst omfatte kontrolbestemmelser for nedenstaaende infektioner og arter.

A. Infektioner med Salmonella pullorum-gallinarum og Salmonella arizonae

1. Arter

a) Salmonella pullorum og gallinarum: hoens, kalkuner, perlehoens, vagtler, fasaner, agerhoens og aender.

b)

Salmonella arizonae: kalkuner.

2. Sundhedskontrolprogram

a) Det undersoeges, om der foreligger infektion, ved hjaelp af serologiske og/eller bakteriologiske undersoegelser.

b)

De proever, der skal undersoeges, udtages afhaengigt af de enkelte tilfaelde af blod, kyllinger af anden sortering, dun eller stoev fra klaekning, svaberproever fra rugeriets vaegge, stroeelse eller vand fra vandtrug.

c)

Udtagningen af blodproever i en flok med henblik paa serologisk undersoegelse for Salmonella pullorum eller Salmonella arizonae skal for saa vidt angaar antallet af proever, der skal udtages, foretages under hensyn til infektionens forekomst i landet og dens tidligere forekomst i virksomheden.

En flok skal undersoeges i forbindelse med hver aeglaegningsperiode paa det En flok skal undersoeges i forbindelse med hver aeglaegningsperiode paa det mest effektive tidspunkt med henblik paa sporing af sygdommen.

henblik paa sporing af sygdommen.

B.

Infektioner med Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridis

1. Arter

a) Mycoplasma gallisepticum: hoens og kalkuner,

b)

Mycoplasma meleagridis: kalkuner.

2. Sundhedskontrolprogram

a) Det undersoeges, om der foreligger infektion, ved hjaelp af serologiske og/eller bakteriologiske undersoegelser og/eller ved konstatering af luftsaeklaesioner paa daggamle kyllinger og kalkunkyllinger.

b)

De proever, der skal undersoeges, udtages afhaengigt af de enkelte tilfaelde af blod, daggamle kyllinger og kalkunkyllinger, saed, svaberproever fra luftroer, kloak eller luftsaek.

c)

Undersoegelserne for Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridis foretages paa grundlag af en repraesentativ proeve, saaledes at der kan foretages en loebende infektionskontrol i opdraetnings- og aeglaegningsperioden, dvs. lige inden aeglaegningens begyndelse og herefter hver tredje maaned.

C.

Resultater og foranstaltninger

Er der ingen reaktion, er kontrollen negativ. I modsat fald er flokken under mistanke, og foranstaltningerne i kapitel IV skal anvendes.

D.

For saa vidt angaar bedrifter, der bestaar af flere adskilte produktionsenheder, kan den kompetente veterinaermyndighed undlade at traeffe disse foranstaltninger for saa vidt angaar sunde produktionsenheder tilhoerende en inficeret bedrift, dersom der foreligger en bekraeftelse fra den tilforordnede dyrlaege om, at denne produktionsenheds struktur og stoerrelse samt den virksomhed, der foregaar her, er af en saadan art, at produktionsenheden med hensyn til opstaldning, pasning og fodring er klart adskilt fra de oevrige, saaledes at den paagaeldende sygdom ikke kan sprede sig fra én produktionsenhed til en anden.

KAPITEL IV Kriterier for suspension eller tilbagetraekning af en virksomheds godkendelse

1. En virksomheds godkendelse suspenderes;

a) naar betingelserne i kapitel II ikke laengere er opfyldt

b)

indtil der er afsluttet en undersoegelse vedroerende den paagaeldende sygdom:

- i tilfaelde af mistanke om fjerkraeinfluenza eller Newcastle disease i virksomheden

- hvis virksomheden har modtaget fjerkrae eller rugeaeg fra en virksomhed, der er under mistanke for eller angrebet af fjerkraeinfluenza eller Newcastle disease

- hvis der er etableret en kontakt, der kan overfoere infektionen, mellem virksomheden og et udbrud af fjerkraeinfluenza eller Newcastle disease

c)

indtil der er foretaget nye undersoegelser, hvis resultaterne af den kontrol, der er foretaget i henhold til kapitel II og III med hensyn til infektioner med Salmonella pullorum og gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis, lader formode, at der foreligger en infektion

d)

indtil der er truffet passende foranstaltninger paa embedsdyrlaegens foranledning, efter at det er konstateret, at virksomheden ikke overholder kravene i kapitel I, punkt I, litra a), b) og c).

2. En virksomheds godkendelse traekkes tilbage:

a) hvis der opstaar fjerkraeinfluenza eller Newcastle disease i virksomheden

b)

hvis en ny undersoegelse bekraefter, at der foreligger en infektion med Salmonella pullorum og gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis

c)

hvis der efter fornyet opfordring fra embedsdyrlaegen ikke er blevet truffet foranstaltninger til at opfylde kravene i kapitel I, punkt 1, litra a), b) og c).

3. Fornyet godkendelse er underkastet foelgende betingelser:

a) hvis godkendelsen er trukket tilbage paa grund af forekomst af fjerkraeinfluenza eller Newcastle disease, kan der gives fornyet godkendelse 21 dage efter rengoeringen og desinfektionen, hvis der er foretaget sanitetsslagtning

b)

hvis godkendelsen er trukket tilbage som foelge af infektioner fremkaldt

ii) af Salmonella pullorum og gallinarum eller Salmonella arizonae, kan der gives fornyet godkendelse, efter at virksomheden er blevet kontrolleret to gange med negativt resultat med mindst 21 dages mellemrum, og efter at der er foretaget desinfektion efter endt sanitetsslagtning af den sygdomsramte flok

ii) af Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis, kan der gives fornyet godkendelse, efter at hele flokken er blevet kontrolleret to gange med mindst 60 dages mellemrum, og kontrollen begge gange har vaeret negativ.

BILAG III BETINGELSER FOR VACCINATION AF FJERKRAE Ved vaccination af fjerkrae eller flokke, der stammer fra rugeaeg, skal vaccinerne vaere:

- i overensstemmelse med kravene i Den Europaeiske Farmakopé

- fremstillet, kontrolleret og distribueret under officiel kontrol.

Kriterierne for rutinemaessig vaccination mod Newcastle disease kan fastlaegges af Kommissionen inden for rammerne af kontrolprogrammerne.

BILAG IV SUNDHEDSCERTIFIKATER TIL BRUG VED HANDEL INDEN FOR FAELLESSKABET (standardformular 1 til 6)

STANDARDFORMULAR 1 DET EUROPAEISKE FAELLESSKABRUGEAEG

1. Afsender (fuldstaendigt navn og adresse)

3. Modtager (fuldstaendigt navn og adresse)

- oprindelig

- endelig

BEMAERKINGER

a) Der skal forelaegges et separat certifikat for hver forsendelse rugeaeg.

b)

Certifikatet skal i original ledsage forsendelsen indtil det endelige bestemmelsessted.

7. Laesningssted

8. Transportmiddel

9. Bestemmelsesmedlemsstat

Endeligt bestemmelsessted

SUNDHEDSCERTIFIKAT

Nr.ORIGINAL

2. Oprindelsesmedlemsstat

4. KOMPETENT MYNDIGHED

5. KOMPETENT LOKAL MYNDIGHED

6. Rugeriets adresse

10. Virksomhedens registreringsnummer

11. Fjerkraeart

12. Beregnet til produktion af

13. Identifikation af forsendelsen

a) Antal aeg

b) Afhentningsdato

c) Identifikation af oprindelsesflokken

d) Maerke

14. Undertegnede embedsdyrlaege attesterer, at:

a) de ovenfor beskrevne aeg opfylder bestemmelserne i artikel 6, 7 og 15 i Raadets direktiv 90/539/EOEF

b)

(supplerende attestationer i forbindelse med artikel 12, 13 og 14 i Raadets direktiv 90/539/EOEF)

Udfaerdiget i .,

den .

den .

underskrift

den .

navn med blokbogstaver

den .

stillingsbetegnelse

Stempel

STANDARDFORMULAR 2 DET EUROPAEISKE FAELLESSKABDAGGAMLE KYLLINGER

1. Afsender (fuldstaendigt navn og adresse)

3. Modtager (fuldstaendigt navn og adresse)

- oprindelig

- endelig

BEMAERKNINGER

a) Der skal forelaegges et separat certifikat for hver forsendelse daggamle kyllinger.

b)

Certifikatet skal i original ledsage forsendelsen indtil det endelige bestemmelsessted.

7. Laesningssted

8. Transportmiddel

9. Bestemmelsesmedlemsstat

Endeligt bestemmelsessted

SUNDHEDSCERTIFIKAT

Nr.ORIGINAL

2. Oprindelsesmedlemsstat

4. KOMPETENT MYNDIGHED

5. KOMPETENT LOKAL MYNDIGHED

6. Rugeriets adresse

10. Virksomhedens registreringsnummer

11. Fjerkraeart

12. Beregnet til produktion af

13. Identifikation af forsendelsen

a) Antal kyllinger

b) Klaekningsdato

c) Identifikation af oprindelsesvirksomheden

d) Kategori/type

14. Undertegnede embedsdyrlaege attesterer, at:

a) de ovenfor beskrevne daggamle kyllinger opfylder bestemmelserne i artikel 6, 8 og 15 i Raadets direktiv 90/539/EOEF

b)

(supplerende attestationer i forbindelse med artikel 12, 13 og 14 i Raadets direktiv 90/539/EOEF)

Udfaerdiget i .,

den .

den .

underskrift

den .

navn med blokbogstaver

den .

stillingsbetegnelse

Stempel

STANDARDFORMULAR 3 DET EUROPAEISKE FAELLESSKABAVLS- OG BRUGSFJERKRAE

1. Afsender (fuldstaendigt navn og adresse)

3. Modtager (fuldstaendigt navn og adresse)

- oprindelig

- endelig

BEMAERKNINGER

a) Der skal forelaegges et separat certifikat for hver forsendelse fjerkrae.

b)

Certifikatet skal i original ledsage forsendelsen indtil det endelige bestemmelsessted.

7. Laesningssted

8. Transportmiddel

9. Bestemmelsesmedlemsstat

Endeligt bestemmelsessted

SUNDHEDSCERTIFIKAT

Nr.ORIGINAL

2. Oprindelsesmedlemsstat

4. KOMPETENT MYNDIGHED

5. KOMPETENT LOKAL MYNDIGHED

6. Oprindelsesvirksomhedens adresse

10. Virksomhedens registreringsnummer

11. Fjerkraeart

12. Beregnet til produktion af

13. Identifikation af forsendelsen

a) Fjerkrae - antal

b) Identifikation af oprindelsesflokken

c) Kategori/type

14. Undertegnede embedsdyrlaege attesterer, at:

a) det ovenfor beskrevne fjerkrae opfylder bestemmelserne i artikel 6, 9 og 15 i Raadets direktiv 90/539/EOEF

b)

(supplerende attestationer i forbindelse med artikel 12, 13 og 14 i Raadets direktiv 90/539/EOEF)

Udfaerdiget i .,

den .

den .

underskrift

den .

navn med blokbogstaver

den .

stillingsbetegnelse

Stempel

STANDARDFORMULAR 4 DET EUROPAEISKE FAELLESSKABFJERKRAE, RUGEAEG OG PARTIER PAA UNDER 20 STK.

1. Afsender (fuldstaendigt navn og adresse)

3. Modtager (fuldstaendigt navn og adresse

- oprindelig

- endelig

BEMAERKNINGER

a) Der skal forelaegges et separat certifikat for hver forsendelse fjerkrae eller rugeaeg.

b)

Certifikatet skal i original ledsage forsendelsen indtil det endelige bestemmelsessted.

7. Laesningssted

8. Transportmiddel

9. Bestemmelsesmedlemsstat

Endeligt bestemmelsessted

SUNDHEDSCERTIFIKAT

Nr.ORIGINAL

2. Oprindelsesmedlemsstat

4. KOMPETENT MYNDIGHED

5. KOMPETENT LOKAL MYNDIGHED

6. Oprindelsesvirksomhedens eller -bedriftens

adresse

10. Virksomhedens registreringsnummer

(i paakommende tilfaelde)

11. Fjerkraeart

12. Beregnet til produktion af

13. Identifikation af forsendelsen:

a) Fjerkrae eller rugeaeg

b) Identifikation af oprindelsesflokken

c) Kategori/type

- antal

14. Undertegnede embedsdyrlaege attesterer, at:

a) det fjerkrae/de rugeaeg, der beskrives ovenfor, opfylder bestemmelserne i artikel 11 i Raadets direktiv 90/539/EOEF

b)

(supplerende attestationer i forbindelse med artikel 12, 13 og 14 i Raadets direktiv 90/539/EOEF)

Udfaerdiget i .,

den .

den .

underskrift

den .

navn med blokbogstaver

den .

stillingsbetegnelse

Stempel

STANDARDFORMULAR 5 DET EUROPAEISKE FAELLESSKABSLAGTEFJERKRAE

1. Afsender (fuldstaendigt navn og adresse)

3. Modtager (fuldstaendigt navn og adresse)

- oprindelig

- endelig

BEMAERKNINGER

a) Der skal forelaegges et separat certifikat for hver forsendelse fjerkrae.

b)

Certifikatet skal i original ledsage forsendelsen indtil det endelige bestemmelsessted.

7. Laesningssted

8. Transportmiddel

9. Slagteri og bestemmelsesstat

Luogo di destinazione finale

SUNDHEDSCERTIFIKAT

Nr.ORIGINAL

2. Oprindelsesmedlemsstat

4. KOMPETENT MYNDIGHED

5. KOMPETENT LOKAL MYNDIGHED

6. Oprindelsesvirksomhedens eller -bedriftens

adresse

10. Virksomhedens registreringsnummer

(i paakommende tilfaelde)

11. Fjerkraeart

12. Beregnet til produktion af

13. Identifikation af forsendelsen

a) Fjerkrae - antal

b) Fjerkraeets omtrentlige alder

14. Undertegnede embedsdyrlaege attesterer, at:

a) det ovenfor beskrevne fjerkrae opfylder bestemmelserne i artikel 10 i Raadets direktiv 90/539/EOEF

b)

(supplerende attestationer i forbindelse med artikel 12, 13 og 14 i Raadets direktiv 90/539/EOEF)

Udfaerdiget i .,

den .

den .

underskrift

den .

navn med blokbogstaver

den .

stillingsbetegnelse

Stempel

STANDARDFORMULAR 6 DET EUROPAEISKE FAELLESSKABFUGLEVILDT TIL GENOPRETTELSE AF BESTANDEN

1. Afsender (fuldstaendigt navn og adresse)

3. Modtager (fuldstaendigt navn og adresse)

- iniziale

- finale

BEMAERKNINGER

a) Der skal forelaegges et separat certifikat for hver forsendelse fuglevildt.

b)

Certifikatet skal i original ledsage forsendelsen indtil det endelige bestemmelsessted.

7. Laesningssted

8. Transportmiddel

9. Bestemmelsesmedlemsstat

Endeligt bestemmelsessted

SUNDHEDSCERTIFIKAT

Nr.ORIGINAL

2. Oprindelsesmedlemsstat

4. KOMPETENT MYNDIGHED

5. KOMPETENT LOKAL MYNDIGHED

6. Oprindelsesvirksomhedens 6. Oprindelsesvirksomhedens eller -bedriftens

adresse

10. Virksomhedens registreringsnummer

11. Art fuglevildt

12. Beregnet til produktion af

13. Identifikation af forsendelsen

a) Fuglevildt - antal

b) Identifikation af oprindelsesflokken

c) Fuglevildtets alder

14. Undertegnede embedsdyrlaege attesterer, at:

a) det ovenfor beskrevne fuglevildt opfylder bestemmelserne i artikel 6, 9 og 15 i Raadets direktiv 90/539/EOEF

b)

(supplerende attestationer i forbindelse med artikel 12, 13 og 14 i Raadets direktiv 90/539/EOEF)

Udfaerdiget i .,

den .

den .

underskrift

den .

navn med blokbogstaver

den .

stillingsbetegnelse

Stempel

BILAG V ANMELDELSESPLIGTIGE SYGDOMME - Fjerkraeinfluenza

- Newcastle disease.

Top