EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R4254

Rådets forordning (EØF) nr. 4254/88 af 19. december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

OJ L 374, 31.12.1988, p. 15–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; ophævet og erstattet af 399R1784

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4254/oj

31988R4254

Rådets forordning (EØF) nr. 4254/88 af 19. december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

EF-Tidende nr. L 374 af 31/12/1988 s. 0015 - 0020


RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 4254/88 af 19 . december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 for saa vidt angaar Den Europaeiske Fond for Regionaludvikling

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 130 E,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1 ),

i samarbejde med Europa-Parlamentet(2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg(3 ), og ud fra foelgende betragtninger :

Ifoelge Traktatens artikel 130 C skal Den Europaeiske Fond for Regionaludvikling bidrage til at udligne de stoerste regionale skaevheder i Faellesskabet ved at deltage i udviklingen og den strukturelle tilpasning af de omraader, der er bagefter i udvikling, og i omstillingen af de industriomraader, der er i tilbagegang;

efter artikel 3, stk . 1, i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 af 24 . juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter(4 ) har Den Europaeiske Fond for Regionaludvikling som hovedopgave at stoette maal nr . 1 og 2 som omhandlet i naevnte forordnings artikel 1, og den skal deltage i indsatsen vedroerende maal nr . 5 b ) samt bidrage til at stoette undersoegelser eller pilotforsoeg vedroerende regionaludvikling paa faellesskabsniveau;

de faelles bestemmelser for Faellesskabets strukturfonde er fastlagt i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 4253/88 af 19 . december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning ( EOEF ) nr. 2052/88 for saa vidt angaar samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter(5 ) samt om andre faelles bestemmelser for fondenes virksomhed;

disse faelles bestemmelser skal i henhold til artikel 3, stk . 4, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 suppleres med specifikke bestemmelser for interventionerne fra Den Europaeiske Fond for Regionaludvikling ( EFRU ); der boer foretages en naermere fastlaegning af arten af de foranstaltninger, der kan finansieres af EFRU, de oplysninger, der skal fremgaa af medlemsstaternes planer under maal nr . 1 og 2, samt de interventionsformer, der skal have fortrinsstilling i forbindelse med EFRU's interventioner;

som led i reformen af fondene er det vigtigt, at Kommissionen fastlaegger regionalpolitiske retningslinjer, der skal benyttes i de forskellige etaper af planlaegningen, navnlig med henblik paa fastlaeggelsen af faellesskabsstoetterammerne og med henblik paa interventionerne fra EFRU - UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

AFSNIT I INTERVENTIONSOMRAADE OG -FORMER Artikel 1 Interventionsomraade EFRU deltager inden for rammerne af den opgave, som den tildeles i Traktatens artikel 130 C, og i overensstemmelse med artikel 3, stk . 1, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 i finansieringen af :

a)produktive investeringer, der goer det muligt at oprette varige arbejdspladser eller bevare saadanne b)investeringer i infrastrukturer :

-som bidrager til foroegelsen af det oekonomiske potentiel eller til den strukturelle udvikling og tilpasning i de regioner, der er beroert af maal nr . 1; i omraader, hvor behovet er paavist, kan der ligeledes finansieres visse faciliteter, der bidrager til deres tilpasning, saerlig sanitaere installationer og uddannelsesfaciliteter -som vedroerer forbedring af industriomraader i tilbagegang, herunder bysamfund og samfund, hvis modernisering eller udvikling er en forudsaetning for oprettelsen eller udviklingen af oekonomiske aktiviteter i de regioner eller omraader, der er beroert af maal nr . 2 -som har direkte tilknytning til oekonomiske aktiviteter, der kan skabe arbejdspladser uden for landbruget, herunder forbindelser inden for kommunikationsinfrastrukturer mv ., som er en forudsaetning for disse aktiviteters udvikling, i de omraader, der er beroert af maal nr . 5 b ) c)udviklingen af regionernes interne potentiel gennem foranstaltninger til fremme og stoette af lokaludviklingsinitiativer og aktiviteter i smaa og mellemstore virksomheder, bl.a .

-stoette til service over for virksomhederne, navnlig paa omraaderne forvaltning, markedsundersoegelser og -forskning og service, som er faelles for flere virksomheder -finansiering af teknologioverfoersel, herunder navnlig indsamling og udbredelse af information og finansiering af gennemfoerelse af innovation i virksomhederne -forbedring af virksomhedernes adgang til kapitalmarkedet, bl.a . ved ydelse af garantier og erhvervelse af andele -direkte investeringsstoette, naar der ikke eksisterer nogen stoetteordning -etablering af infrastruktur af mindre omfang d)aktioner som led i regionaludviklingen paa faellesskabsplan, specielt i medlemsstaternes graenseregioner i overensstemmelse med artikel 3, stk . 1, sidste afsnit, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 e)de forberedende foranstaltninger, ledsage - og evalueringsforanstaltninger, der er naevnt i artikel 7 f)produktive investeringer samt investeringer i infrastrukturer, der tager sigte paa at beskytte miljoeet, naar disse investeringer har tilknytning til regional udvikling .

Artikel 2 Regionale planer 1 . Foruden de almindelige bestemmelser i afsnit II i forordning ( EOEF ) nr . 4253/88 anvendes nedenstaaende specifikke bestemmelser paa de regionale planer, der er omhandlet i artikel 8, stk . 4, og artikel 9, stk . 8, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 .

2 . Planerne for de regioner, der er beroert af maal nr . 1, vedroerer normalt en region paa NUTS II-niveau . Efter artikel 8, stk . 4, andet afsnit, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 kan medlemsstaterne imidlertid forelaegge en plan for flere af deres regioner, der er optaget paa den liste, der er omhandlet i stk . 2 i naevnte artikel, paa betingelse af at denne plan omfatter de oplysninger, der er omhandlet i foerste afsnit i naevnte stk . 4 .

Disse planer skal indeholde foelgende :

a)en kortfattet analyse af regionens sociooekonomiske situation, hvor der bl.a . goeres rede for perspektiverne for den demografiske udvikling b)en beskrivelse af medlemsstatens paataenkte udviklingsstrategi med angivelse af de nationale og regionale finansielle midler, der taenkes anvendt c)en angivelse af, hvorledes medlemsstaten prioriterer sine aktioner, og af de regionaludviklingsaktioner, hvortil den agter at ansoege om finansiel stoette fra Faellesskabet, samt af de anslaaede beloeb i forbindelse med disse ansoegninger fordelt paa de forskellige former for faellesskabsinterventioner .

Medlemsstaterne angiver, naar de indsender planerne, de myndigheder, som de paa nationalt, regionalt, lokalt eller andet plan har udpeget som ansvarlige for gennemfoerelsen af aktionerne .

Disse planer har normalt en loebetid paa fem aar og kan ajourfoeres hvert aar . Oplysningerne vedroerende det fjerde og femte aar kan vaere vejledende .

3 . Planerne for de regioner, der er beroert af maal nr . 2, vedroerer normalt et eller flere omraader paa NUTS III - niveau .

Disse planer skal indeholde foelgende :

a)en beskrivelse af medlemsstatens paataenkte omstillingsstrategi med angivelse af de nationale eller regionale finansielle midler, der taenkes anvendt b)en angivelse af, hvorledes medlemsstaten prioriterer sine aktioner, og af de regionale omstillingsaktioner, hvortil den agter at ansoege om finansiel stoette fra Faellesskabet, samt af de anslaaede beloeb i forbindelse med disse ansoegninger fordelt paa de forskellige former for faellesskabsinterventioner c)oplysninger, der goer det muligt at vurdere regionens samlede oekonomiske situation .

Medlemsstaterne angiver, naar de indsender planerne, de myndigheder, som de paa nationalt, regionalt, lokalt eller andet plan har udpeget som ansvarlige for gennemfoerelsen af aktionerne .

Disse planer har normalt en loebetid paa tre aar og kan ajourfoeres hvert aar .

4 . Planerne vedroerende de omraader, der er beroert af maal nr . 5 b ), udarbejdes efter de retningslinjer, der er omhandlet i artikel 7 i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 4256/88 af 19 . december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning ( EOEF) nr . 2052/88 for saa vidt angaar EUGFL, Udviklingssektionen(6 ).

5 . Medlemsstaterne skal ved forelaeggelsen af ansoegninger for EFRU paase, at en tilstraekkelig del anvendes til investeringer i industri, haandvaerk og servicevirksomheder, navnlig gennem samfinansiering af stoetteordninger .

Artikel 3 Regionale operationelle programmer 1 . For saa vidt angaar de regioner, der er beroert af maal nr . 1, vedroerer de regionale operationelle programmer i princippet en region paa NUTS II-niveau eller i saerlige tilfaelde en eller flere regioner paa NUTS III-niveau eller flere regioner paa NUTS II-niveau . For saa vidt angaar de regioner og omraader, der er beroert af maal nr . 2 og 5 b ), samt graenseomraader, vedroerer de normalt et eller flere omraader paa NUTS III-niveau .

2 . Programmerne kan ivaerksaettes paa initiativ af medlemsstaterne eller paa Kommissionens initiativ i forstaaelse med den beroerte medlemsstat, i overensstemmelse med artikel 5, stk . 5, sidste afsnit, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 .

Naar de ivaerksaettes paa en medlemsstats initiativ, udarbejdes de af de myndigheder, der udpeges af medlemsstaten, i samraad med Kommissionen .

Naar de ivaerksaettes paa Kommissionens initiativ, fastlaegger denne, efter hoering af det i artikel 27 i forordning ( EOEF ) nr . 4253/88 omhandlede udvalg, retningslinjerne herfor og opfordrer en eller de beroerte medlemsstater til at udarbejde operationelle programmer . Den offentliggoer disse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Formaalet med et initiativ fra Kommissionens side inden for rammerne af de opgaver, der tildeles EFRU i artikel 3, stk . 1, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88, er -at bidrage til loesningen af alvorlige problemer, der har direkte tilknytning til gennemfoerelsen af Faellesskabets politik paa andre omraader, og som paavirker den sociooekonomiske situation i en eller flere regioner -eller at fremme den regionale anvendelse af Faellesskabets politik paa de forskellige omraader -eller at bidrage til loesningen af problemer, der er faelles for visse kategorier af regioner .

Kommissionens initiativer finansieres normalt over den del af EFRU-forpligtelsesbevillingerne, som ikke er omfattet af den vejledende fordeling, der er omhandlet i artikel 12, stk . 6, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 .

Artikel 4 Samfinansiering af stoetteordninger 1 . Ydelse af faellesskabsbidrag til stoetteordninger med regionalt sigte udgoer en af de vigtigste former for tilskyndelse til investering i virksomhederne .

2 . Med henblik paa at fastlaegge Faellesskabets finansielle bidrag undersoeger Kommissionen i samraad med de af medlemsstaten udpegede myndigheder den paagaeldende stoetteordnings beskaffenhed . Den tager navnlig hensyn til foelgende :

-at stoettesatserne fastsaettes under hensyntagen til de paagaeldende regioners relative sociooekonomiske situation og til de lokaliseringsulemper, der foelger heraf for virksomhederne -at stoettevilkaarene og -formerne, herunder satserne, kan afpasses efter behov -at der gives fortrinsret til smaa og mellemstore virksomheder og incitamenter til den service, der ydes disse, saasom raadgivning i virksomhedsledelse og markedsundersoegelser 31 . 12 . 88Nr . L 374/-stoetteordningens oekonomiske virkninger for regionen -kendetegn og virkninger i forbindelse med alle andre stoetteordninger med regionalt sigte i samme region .

Artikel 5 Projekter Foruden de oplysninger, der er omhandlet i artikel 16 i forordning ( EOEF ) nr . 4253/88, skal EFRU-stoetteansoegningerne vedroerende de projekter, der er omhandlet i artikel 5, stk . 2, litra d ), i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88, som forelaegges enkeltvis eller inden for rammerne af et operationelt program, indeholde foelgende oplysninger :

a)for saa vidt angaar investeringer i infrastrukturer :

-en analyse af de med projektet forbundne sociooekonomiske omkostninger og fordele, herunder angivelse af den forventede udnyttelsesgrad -oplysninger om den forventede indvirkning paa udviklingen eller omstillingen i den paagaeldende region -angivelse af faellesskabsinterventionens konsekvenser for gennemfoerelsen af projektet b)for saa vidt angaar produktive investeringer :

-angivelse af markedsudsigterne inden for den beroerte sektor -virkningerne for beskaeftigelsen -en analyse af projektets forventede rentabilitet .

Artikel 6 Globaltilskud 1 . I overensstemmelse med artikel 5, stk . 2, litra c ), i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 kan Kommissionen overdrage relevante formidlere, herunder regionaludviklingsorganer, derer udpeget af medlemsstaten i forstaaelse med Kommissionen, at forvalte globaltilskud, ved hjaelp af hvilke den fortrinsvis yder stoette til lokaludviklingsinitiativer . Der skal vaere tale om formidlere, som er til stede eller er repraesenteret i de paagaeldende regioner, som udfoerer opgaver af almen interesse, og som paa passende maade inddrager de direkte beroerte sociooekonomiske kredse i gennemfoerelsen af de fastlagte foranstaltninger .

2 . De naermere regler for anvendelsen af globaltilskuddene er omfattet af en aftale, der i forstaaelse med den paagaeldende medlemsstat er indgaaet mellem Kommissionen og den paagaeldende formidler .

I disse regler praeciseres det bl.a .:

-hvilke typer aktioner der skal gennemfoeres -efter hvilke kriterier modtagerne udvaelges -paa hvilke betingelser og efter hvilke satser EFRU-stoetten ydes -hvilke retningslinjer der benyttes ved kontrollen af anvendelsen af globaltilskuddene .

Artikel 7 Forberedende foranstaltninger, ledsage - og evalueringsforanstaltninger 1 . EFRU kan inden for en graense paa 0,5 % af sin aarlige tildeling finansiere de forberedende foranstaltninger samt ledsage - og evalueringsforanstaltninger, der er noedvendige for gennemfoerelsen af denne forordning, og som gennemfoeres af eksperter uden for Kommissionen eller af denne . De omfatter navnlig undersoegelser, inklusive undersoegelser af generel karakter vedroerende Faellesskabets regionale aktioner, samt faglig bistand og oplysningsvirksomhed, herunder isaer uddannelse af lokale og regionale udviklingsmedarbejdere.

2 . De foranstaltninger, der gennemfoeres paa Kommissionens initiativ, kan undtagelsesvis finansieres af EFRU med en sats paa 100 %, idet dog de foranstaltninger, der gennemfoeres af Kommissionen selv, finansieres med en sats paa 100 %. For de oevrige foranstaltninger gaelder de satser, der er omhandlet i artikel 17 i forordning ( EOEF ) nr . 4253/88 .

AFSNIT II RETNINGSLINJER OG PARTNERSKAB Artikel 8 Periodisk beretning og retningslinjer 1 . Kommissionen udarbejder efter fremgangsmaaden i afsnit VIII i forordning ( EOEF ) nr . 4253/88 med et tidsinterval paa tre aar en periodisk beretning om den oekonomiske og sociale situation og udvikling i Faellesskabets regioner, i hvilken der ligeledes goeres rede for de makrooekonomiske virkninger af Faellesskabets regionale aktioner . Medlemsstaterne giver Kommissionen de fornoedne oplysninger, for at den kan foretage en analyse for samtlige regioners vedkommende paa grundlag af statistikker, der er saa sammenlignelige og aktuelle som muligt . Beretningen skal endvidere goere det muligt at evaluere den regionale virkning af de oevrige faellesskabspolitikker .

Den foerste periodiske beretning skal foreligge senest den 31 . december 1990 .

2 . Denne beretning tjener som grundlag for fastlaeggelsen af retningslinjerne for Faellesskabets regionalpolitik . Disse anvendes af Kommissionen i de forskellige etaper af planlaegningen, navnlig ved fastlaeggelsen af faellesskabsstoetterammerne og ved EFRU's interventioner . Disse retningslinjer meddeles Raadet og Europa-Parlamentet og offentliggoeres til underretning i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Artikel 9 Det regionale partnerskab Faellesskabets regionale aktioner gennemfoeres i snaevert samraad mellem Kommissionen, den paagaeldende medlemsstat og de kompetente myndigheder, som denne i henhold til artikel 4, stk . 1, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 har udpeget med henblik paa gennemfoerelsen af regionale aktioner .

AFSNIT III REGIONALUDVIKLING PAA FAELLESSKABSNIVEAU Artikel 10 Fastlaeggelse af interventionerne 1 . I overensstemmelse med artikel 3, stk . 1, sidste afsnit, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 kan EFRU desuden bidrage til finansieringen paa faellesskabsniveau :

a)af undersoegelser, hvortil Kommissionen tager initiativ, og som tager sigte paa at fastlaegge :

-konsekvenserne for den fysiske planlaegning af de foranstaltninger, der er planlagt af de nationale myndigheder, navnlig naar det drejer sig om stoerre infrastrukturer, hvis virkninger raekker ud over de nationale graenser -foranstaltninger, der kan afhjaelpe de specifikke problemer i Faellesskabets interne og eksterne graenseregioner -de noedvendige elementer til udarbejdelsen af en fremtidsplan for udnyttelsen af EF-omraadet b)af pilotprojekter, der -udgoer incitamenter til etableringen af infrastruktur, til investeringer i virksomhederne og til gennemfoe - relsen af andre specifikke foranstaltninger af klar interesse for Faellesskabet, navnlig i Faellesskabets interne og eksterne graenseregioner -fremmer udvekslingen af erfaringer og samarbejdet paa udviklingsomraadet mellem Faellesskabets regioner samt aktioner af nyskabende karakter .

2 . Det i artikel 27 i forordning ( EOEF ) nr . 4253/88 omhandlede udvalg kan paa Kommissionens initiativ faa forelagt spoergsmaal vedroerende regionaludviklingen paa faellesskabsniveau, samordningen af medlemsstaternes regionalpolitik eller ethvert andet problem i tilknytning til gennemfoerelsen af Faellesskabets regionale aktioner . Udvalget kan drage faelles konklusioner, paa grundlag af hvilke Kommissionen i givet fald retter henstillinger til medlemsstaterne .

AFSNIT IV ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 11 Overensstemmelseskontrol I paakommende tilfaelde og efter procedurer, der er fastlagt for hver politik, giver medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om overholdelsen af bestemmelserne i artikel 7, stk . 1, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 .

Artikel 12 Information De bestemmelser vedroerende information, der er omhandlet i artikel 32 i forordning ( EOEF ) nr . 4253/88, og som vedroerer EFRU's interventioner, fastsaettes af Kommissionen og offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Artikel 13 Vejledende fordeling af EFRU-midlerne I overensstemmelse med artikel 12, stk . 6, i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 fastsaetter Kommissionen inden den 1 . januar 1989 for en femaarsperiode en vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af 85 % af EFRU's forpligtelsesbevillinger .

Artikel 14 Afsluttende bestemmelser Forordning ( EOEF ) nr . 1787/84(7 ) ophaeves med forbehold af anvendelsen af artikel 15 i forordning ( EOEF ) nr . 2052/88 og artikel 33 i forordning ( EOEF ) nr . 4253/88 .

Artikel 15 Ikrafttraeden Denne forordning traeder i kraft den 1 . januar 1989 .

Dog anvendes artikel 14, saa snart denne forordning er vedtaget .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19 . december 1988 .

Paa Raadets vegneTh . PANGALOSFormand ( 1)EFT nr . C 256 af 3 . 10 . 1988, s . 12 .

( 2)EFT nr . C 326 af 19 . 12 . 1988 og afgoerelse af 14 . december 1988 ( endnu ikke offentliggjort i EFT ).

( 3)EFT nr . C 337 af 31 . 12 . 1988 .

( 4)EFT nr . L 185 af 15 . 7 . 1988, s . 9 .

( 5)Se side 1 i denne Tidende .

( 6)Se side 25 i denne Tidende .

( 7)EFT nr . L 169 af 28 . 6 . 1984, s . 1.

Top