EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1107

Rådets forordning (EØF) nr. 1107/70 af 4. juni 1970 om støtte, som ydes inden for sektoren for transporter med jernbaner, ad landeveje og sejlbare vandveje

OJ L 130, 15.6.1970, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 309 - 311
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 360 - 362
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 135 - 137
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 164 - 166
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 164 - 166
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; ophævet ved 32007R1370 . Latest consolidated version: 17/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1107/oj

31970R1107

Rådets forordning (EØF) nr. 1107/70 af 4. juni 1970 om støtte, som ydes inden for sektoren for transporter med jernbaner, ad landeveje og sejlbare vandveje

EF-Tidende nr. L 130 af 15/06/1970 s. 0001 - 0003
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 1 s. 0097
den danske specialudgave: serie I kapitel 1970(II) s. 0309
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 1 s. 0097
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1970(II) s. 0360
den græske specialudgave: Kapitel 07 bind 1 s. 0135
den spanske specialudgave: Kapitel 08 bind 1 s. 0164
den portugisiske specialudgave: Kapitel 08 bind 1 s. 0164


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1107/70

af 4 . juni 1970

om stoette , som ydes inden for sektoren for transporter med jernbane , ad landeveje og sejlbare vandveje

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 75 , 77 og 94 ,

under henvisning til Raadets beslutning af 13 . maj 1965 vedroerende harmonisering af visse forskrifter , som har indflydelse paa konkurrencen inden for sektoren for transporter med jernbane , ad landeveje og sejlbare vandveje ( 1 ) , saerlig artikel 9 .

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Et vaesentligt maal for den faelles transportpolitik er at fjerne de forskelle , der er egnede til at fordreje konkurrencevilkaarene paa transportmarkedet ;

til dette formaal boer der fastlaegges visse regler for den stoette , der ydes inden for sektoren for transporter med jernbane , ad landeveje og sejlbare vandveje , for saa vidt som denne stoette er specifik for virksomhed inden for denne sektor ;

ifoelge artikel 77 er de stoetteforanstaltninger , som modsvarer behovet for en samordning af transportvaesenet , eller som udgoer godtgoerelse for , visse forpligtelser , der har sammenhaeng med begrebet offentlig tjenesteydelse , forenelige med traktaten ;

i Raadets forordninger ( EOEF ) nr . 1192/69 og ( EOEF ) nr . 1191/69 af 26 . juni 1969 ( 4 ) er der fastsat faelles regler og metoder for de finansielle udligninger , som foelger af normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber , samt for udligningen af de byrder , der opstaar paa jernbane - , landevejs - og vandvejstrafikkens omraade paa grund af forpligtelsen til offentlig tjenesteydelse ;

det skal derfor praeciseres , i hvilke tilfaelde og paa hvilke betingelser medlemsstaterne kan traeffe samordningsforanstaltninger eller paalaegge forpligtelser , der har sammenhaeng med begrebet offentlig tjenesteydelse , som i medfoer af traktatens artikel 77 medfoerer ydelse af stoette , der ikke falder ind under ovennaevnte forordninger ;

ifoelge artikel 8 i Raadets beslutning af 13 . maj 1965 skal der etableres faellesskabsregler for staternes og de offentligretlige enheders betalinger til jernbanevirksomhederne ; de betalinger , som er blevet effektueret , fordi den i naevnte artikel 8 omhandlede harmonisering endnu ikke er blevet gennemfoert , er undtaget fra de bestemmelser i naervaerende forordning , som giver medlemsstaterne mulighed for at traeffe samordningsforanstaltninger eller paalaegge forpligtelser , der har sammenhaeng med begrebet offentlig tjenesteydelse , og som medfoerer ydelse af stoette i henhold til traktatens artikel 77 ;

paa grund af disse betalingers specielle karakter synes det formaalstjenligt i henhold til artikel 94 i traktaten for deres vedkommende at fastsaette en saerlig fremgangsmaade til underretning af Kommissionen ;

visse bestemmelser i denne forordning boer ikke anvendes paa de gennemfoerelsesforanstaltninger , der traeffes af en medlemsstat inden for rammerne af en stoetteordning , som Kommissionen i henhold til artiklerne 77 , 92 og 93 i traktaten allerede har taget stilling til ,

et raadgivende udvalg af sagkyndige udpeget af medlemsstaterne boer nedsaettes under Kommissionen for at bistaa den ved gennemgangen af den paa transportomraadet ydede stoette .

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Denne forordning finder anvendelse paa stoette , som ydes inden for sektoren for transporter med jerbane , ad landeveje og sejlbare vandveje , for saa vidt som denne stoette er specifik for virksomhed inden for denne sektor .

Artikel 2

Artiklerne 92 til 94 i traktaten gaelder for stoette , som ydes inden for sektoren for transporter med jernbane , ad landveje og sejlbare vandveje .

Artikel 3

Med forbehold af bestemmelserne i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1192/69 af 26 . juni 1969 vedroerende de faelles regler for normalisering af jernbanevirksomhedernes regnskaber og i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1191/69 af 26 . juni 1969 vedroerende medlemsstaternes fremgangsmaade med hensyn til forpligtelser , der har sammenhaeng med begrebet offentlig tjenesteydelse paa jernbane - , landevejs - og vandvejstrafikkens omraade , traeffer medlemsstaterne kun i foelgende tilfaelde og paa foelgende betingelser samordningsforanstaltninger eller paalaegger forpligtelser , der har sammenhaeng med begrebet offentlig tjenesteydelse , og som medfoerer ydelse af stoette i henhold til traktatens artikel 77 ;

1 . Med hensyn til samordning af transportvaesenet :

a ) Naar den stoette , der ydes til jernbanevirksomheder , som ikke falder ind under forordning ( EOEF ) nr . 1192/69 , er bestemt til udligning af ekstra byrder , som disse virksomheder i sammenligning med andre transportvirksomheder maa baere i forbindelse med en i samme forordning omhandlet normaliseringspost ;

b ) indtil en faelles bestemmelse om paaligning af infrastrukturomkostningerne traeder i kraft , naar stoetten ydes til virksomheder , der i modsaetning til andre virksomheder har udgifter til de af dem benyttede infrastrukturer ;

derved skal stoerrelsen af stoetten bedoemmes under hensyntagen til de infrastrukturomkostninger , som de konkurrerende transportformer ikke har ;

c ) saafremt foelgende skal opnaas med stoetteforanstaltningerne :

- en lettelse i bestraebelserne paa at soege transportformer og -teknik , som er mere oekonomiske for samfundet ,

- en lettelse i udviklingen af transportformer og -teknik , som er mere oekonomiske for samfundet ,

idet disse stoetteforanstaltninger skal begraenses til forsoegsstadiet og ikke tage sigte paa disse transportformers og denne transporttekniks udnyttelse i kommerciel drift ;

d ) indtil faellesskabestemmelser om adgangen til transportmarkedet traeder i kraft , naar stoetten undtagelsesvis og midlertidigt ydes med det formaal som et led i en saneringsplan at fjerne en overkapacitet , som medfoerer alvorlige strukturelle vanskeligheder , og paa denne maade bidrage til , at transportmarkedets behov bedre opfyldes .

2 . Med hensyn til godtgoerelse for forpligtelser , der har sammenhaeng med begrebet offentlig tjenesteydelse :

Indtil faellesskabsbestemmelser om dem traeder i kraft , naar betalingerne foretages til virksomheder inden for jernbane - , landevejs - og vandvejstrafikken til udligning af de forpligtelser til offentlig tjenesteydelse , der paalaegges disse virksomheder af staten eller af offentligretlige enheder , og som angaar

- enten tarifpligter , som ikke indeholdes i artikel 2 , stk . 5 , i forordning ( EOEF ) nr . 1191/69

- eller transportvirksomheder eller former for transportmaessig virksomhed , som er udelukket fra denne forordnings anvendelsesomraade .

3 . Paa forslag af Kommissionen kan Raadet med kvalificeret flertal aendre den i stk . 1 og 2 opstillede liste , med forbehold af bestemmelserne i traktatens artikel 75 , stk . 3 .

Artikel 4

Indtil faellesskabsbestemmelser i henhold til artikel 8 i raadsbeslutning af 13 . maj 1965 traeder i kraft , og med forbehold af bestemmelserne i forordning ( EOEF ) nr . 1191/69 og i forordning ( EOEF ) 1192/69 , gaelder artikel 3 ikke for de betalinger , som staterne og de offentligretlige enheder yder til jernbanevirksomheder paa grund af , at den i ovennaevnte artikel 8 omhandlede harmonisering af de forskrifter , der regulerer de finansielle forhold mellem jernbanevirksomhederne og staterne med henblik paa at sikre disse virksomheders finansielle selvstaendighed , ikke er blevet gennemfoert .

Artikel 5

1 . I henhold til artikel 93 , stk . ( 3 ) , i traktaten underretter medlemsstaterne Kommissionen om enhver paataenkt indfoerelse eller aendring af stoetteforanstaltninger og meddelelser den herved samtlige enkeltheder , der er noedvendige til paavisning af , at stoetten er forenelig med denne forordnings forskrifter .

2 . Den stoette , der er omhandlet i artikel 4 , er undtaget fra fremgangsmaaden i traktatens artikel 93 , stk . ( 3 ) ; Kommissionen underrettes i begyndelsen af hvert aar foreloebigt om saadanne stoetteforanstaltninger efter budgetaarets udloeb aflaegges beretning for den herom .

Artikel 6

Et raadgivende udvalg nedsaettes under Kommissionen til at bistaa den ved efterproevningen af den stoette , der ydes til jernbane - , landevejs - og vandvejstrafikken . Dette udvalg har en repraesentant for Kommissionen som formand og bestaar af repraesentanter udpeget af hver medlemsstat . Det indkaldes senest ti dage foer moedet med angivelse af dagsordenen ; denne frist kan i hastende tilfaelde afkortes . For dette udvalgs arbejdsmaade gaelder traktatens artikel 83 .

Udvalget kan undersoege ethvert spoergsmaal vedroerende anvendelsen af denne forordning samt af de oevrige bestemmelser angaaende stoetteordningen inden for transportsektoren og afgive sin udtalelse derom .

Dette udvalg holdes underrettet om arten og stoerrelsen af samt i almindelighed om alle formaalstjenlige oplysninger om den stoette , der er ydet transportvirksomhederne , saa snart Kommissionen er blevet gjort bekendt med disse oplysninger i henhold til denne forordning .

Artikel 7

Artikel 3 anvendes ikke paa gennemfoerselsforanstaltninger , der traeffes af en medlemsstat inden for rammerne af en stoetteordning , som Kommissionen i henhold til traktatens artikler 77 , 92 og 93 allerede har taget stilling til .

Artikel 8

Denne forordning traeder i kraft den 1 . januar 1971 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 4 . juni 1970 .

Paa Raadets vegne

A . BERTRAND

Formand

( 1 ) EFT nr . 88 af 24 . 5 . 1965 , s . 1500/65 .

( 2 ) EFT nr . 103 af 2 . 6 . 1967 , s . 2050/67 .

( 3 ) EFT nr . 178 af 2 . 8 . 1967 , s . 18 .

( 4 ) EFT nr . L 156 af 28 . 6 . 1969 .

Top