EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969R1191

Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 af 26. juni 1969 om medlemsstaternes fremgangsmåde med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje

OJ L 156, 28.6.1969, p. 1–7 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(I) P. 258 - 263
English special edition: Series I Volume 1969(I) P. 276 - 282
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 100 - 106
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 131 - 136
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 131 - 136
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 64 - 69
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 64 - 69
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 19 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 19 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 19 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 19 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 19 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 19 - 25
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 19 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 19 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 19 - 25
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 25 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 25 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; ophævet ved 32007R1370 . Latest consolidated version: 03/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/1191/oj

31969R1191

Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 af 26. juni 1969 om medlemsstaternes fremgangsmåde med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje

EF-Tidende nr. L 156 af 28/06/1969 s. 0001 - 0007
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 1 s. 0064
den danske specialudgave: serie I kapitel 1969(I) s. 0258
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 1 s. 0064
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1969(I) s. 0276
den græske specialudgave: Kapitel 07 bind 1 s. 0100
den spanske specialudgave: Kapitel 08 bind 1 s. 0131
den portugisiske specialudgave: Kapitel 08 bind 1 s. 0131


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1191/69

af 26 . juni 1969

om medlemsstaternes fremgangsmaade med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser inden for sektoren for transporter med jernbane , ad landeveje og sejlbare vandveje

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 75 og 94 ,

under henvisning til Raadets beslutning af 13 . maj 1965 om harmonisering af visse bestemmelser , der har indvirkning paa konkurrencen inden for jernbane - , landevejs - og vandvejstrafikken ( 1 ) ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Et maal for den faelles transportpolitik er fjernelsen af de forskelle , der opstaar ved , at medlemsstaterne paalaegger transportvirksomhederne forpligtelser , der er forbundet med begrebet offentlig tjeneste ; disse forskelle kan foere til en betydelig fordrejning af konkurrencevilkaarene ;

det er derfor noedvendigt at ophaeve de i denne forordning definerede forpligtelser til offentlig tjeneste ; i visse tilfaelde maa de dog opretholdes for at sikre en tilstraekkelig trafikbetjening ; en saadan trafikbetjening skal bedoemmes efter udbud og efterspoergsel i trafikken og samfundets behov ;

foranstaltningerne til ophaevelse af forpligtelserne omfatter ikke de befordringsvederlag og -vilkaar , som er paalagt virksomhederne inden for personbefordringen i en eller flere bestemte sociale gruppers interesse ;

med hensyn til anvendelsen af disse foranstaltninger maa det fastlaegges , hvilke forpligtelser til offentlig tjeneste der falder ind under denne forordning ; disse forpligtelser omfatter driftspligt , befordringspligt og tarifpligt ;

det skal overlades medlemsstaterne paa eget initiativ at traeffe foranstaltninger til ophaevelse eller opretholdelse af forpligtelser til offentlig tjeneste ; da disse forpligtelser imidlertid kan medfoere byrder for transportvirksomhederne , skal disse kunne ansoege medlemsstaternes kompetente myndigheder om ophaevelse ;

det skal bestemmes , at transportvirksomhederne kun kan ansoege om ophaevelse af forpligtelser til offentlig tjeneste , hvis der af disse forpligtelser opstaar oekonomiske ulemper for dem , som konstateres efter de i denne forordning fastlagte faelles metoder ;

for at forbedre driften skal transportvirksomhederne have mulighed for i deres ansoegning at foreslaa anvendelse af en anden transportteknik , som er bedre tilpasset trafikken ;

hvis medlemsstaternes kompetente myndigheder bestemmer , at forpligtelser til offentlig tjeneste opretholdes , skal de til deres afgoerelse kunne knytte betingelser , som er egnede til at forbedre udbyttet af den aktuelle ydelse ; det er endvidere noedvendigt , at de kompetente myndigheder til sikring af en tilstraekkelig trafikbetjening kan beslutte , at der skal etableres en erstatningsbefordring , naar de bestemmer , at en forpligtelse til offentlig tjeneste skal op haeves ;

for at kunne tage hensyn til alle medlemsstaters interesser maa der indfoeres en fremgangsmaade inden for Faellesskabet for de tilfaelde , i hvilke ophaevelsen af en drifts eller befordringspligt kunne beroere en anden medlemsstats interesser vaesentligt ;

for at behandlingen af virksomhedernes ansoegninger om ophaevelse af forpligtelserne til offentlig tjeneste kan gennemfoeres paa passende maade , skal der fastsaettes frister for henholdsvis indgivelsen af disse ansoegninger og for medlemsstaternes behandling af dem ;

i medfoer af artikel 5 i Raadets beslutning af 13 . maj 1965 om harmonisering af visse forskrifter , der har indvirkning paa konkurrencen inden for jernbane - , landvejs - og vandvejstrafikken , er en af de kompetente myndigheder besluttet opretholdelse af en forpligtelse til offentlig tjeneste , som defineret i denne forordning , forbundet med paabud om at udligne de byrder , der opstaar heraf for transportvirksomhederne ;

for transportvirksomhederne maa retten til udligning af byrdelne opstaa , saa snart medlemsstaterne har besluttet at opretholde en forpligtelse til offentlig tjeneste ; paa grund af systemet med de aarlige budgetter kan denne ret i den foerste tid af denne forordnings anvendelse dog ikke opstaa foer 1 . januar 1971 ; dette tidspunkt kan udskydes i forbindelse med eventuelle forlaengelser af fristerne for behandlingen af transportvirksomhedernes ansoegninger ;

artikel 6 i Raadets beslutning af 13 . maj 1965 om harmonisering af visse forskrifter , der har indvirkning paa konkurrencen inden for jernbane - , landevejs - og vandvejstrafikken , fastsaetter i oevrigt , at medlemsstaterne skal udligne de byrder for transportvirksomhederne , som opstaar ved , at der i personbefordringen er paalagt dem anvendelse af befordringsvederlag og -vilkaar i enkelte sociale gruppers interesse ; denne udligning skal ydes fra 1 . januar 1971 ; dette tidspunkt kan , naar der er saerlige vanskeligheder i en medlemsstat , udskydes et aar efter en faellesskabsfremgangsmaade ;

de byrder , der opstaar for transportvirksomhederne ved opretholdelse af forpligtelser til offentlig tjeneste , skal kompenseres efter faelles metoder ; ved fastsaettelsen af denne kompensation skal der tages hensyn til , hvilke virkninger en ophaevelse af forpligtelsen ville faa paa virksomhedens drift ;

det er noedvendigt ogsaa at anvende denne forordning paa hvert nyt tilfaelde af forpligtelser til offentlig tjeneste , som er defineret i denne forordning , og som paalaegges en transportvirksomhed ;

da de udligningsydelser , som foelger af anvendelsen af denne forordning , ydes af medlemsstaterne efter faelles , i denne forordning fastlagte metoder , boer fremgangsmaaden med forudgaaende underretning i henhold til artikel 93 , stk . 3 , i traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ikke anvendes paa disse udligningsydelser ;

Kommissionen boer fra medlemsstaterne kunne faa alle formaalstjenlige oplysninger vedroerende anvendelsen af denne forordning ;

for at Raadet kan undersoege situationen i hver medlemsstat med hensyn til gennemfoerelsen af denne forordning , forelaegger Kommissionen Raadet en beretning herom inden 31 . december 1972 ;

der maa drages omsorg for , at medlemsstaterne giver transportvirksomhederne mulighed for med egnede midler at goeres deres interesser gaeldende med hensyn til de saerlige beslutninger , som medlemsstaterne traeffer til gennemfoerelsen af denne forordning ;

denne forordning gaelder indtil videre for medlemsstaternes seks statsejede jernbaneselskabers jernbanetransportvirksomhed og , for saa vidt angaar de oevrige transportgrene for de virksomheder , som ikke hovedsagelig udfoerer befordringer af lokal eller regional karakter ; derfor skal Raadet inden for tre aar efter denne forordnings ikrafttraeden traeffe afgoerelse om de foranstaltninger , som skal tages med hensyn til forpligtelser til offentlig tjeneste for de transportydelser , der ikke falder ind under denne forordning ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

AFDELING I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne ophaever de jernbane - , landevejs - og vandvejstrafik paabudte og i denne forordning definerede forpligtelser , som er forbundet med begrebet offentlig tjeneste .

2 . Forpligtelserne kan dog opretholdes i det omfang , de er noedvendige til sikring af en tilstraekkelig trafikbetjening .

3 . Med hensyn til personbefordring finder stk . 1 ikke anvendelse paa befordringsvederlag og -vilkaar , som en medlemsstat har paalagt i en eller flere sociale gruppers interesse .

4 . De byrder , der opstaar for transportvirksomhederne ved opretholdelsen af forpligtelser i henhold til stk . 2 og ved anvendelsen af befordringsvederlag og -vilkaar i henhold til stk . 3 , skal kompenseres efter de i denne forordning fastsatte faelles metoder .

Artikel 2

1 . Ved forpligtelser til offentlig tjeneste forstaas forpligtelser , som transportvirksomheden ikke ville paatage sig i egen forretningsmaessig interesse eller i hvert fald ikke i samme omfang og ikke paa samme betingelser .

2 . Ved forpligtelser til offentlig tjeneste efter stk . 1 forstaas driftspligt , befordringspligt og tarifpligt .

3 . Ved driftspligt forstaas i denne forordning transportvirksomhedernes forpligtelse til , for saa vidt angaar de straekninger eller anlaeg , hvis drift er overdraget dem ved koncession eller tilsvarende tilladelse , at traeffe alle foranstaltninger til sikring af en trafikbetjening , som opfylder fastsatte normer for kontinuitet , regelmaessighed og kapacitet . Indbefattet er ogsaa forpligtelsen til at opretholde supplerende betjening samt forpligtelsen til at holde straekninger , materiel - for saa vidt som det er overtalligt paa det samlede straekningsnet - og anlaeg i god stand efter indstilling af transporttjenester .

4 . Ved befordringspligt forstaas i denne forordning transportvirksomhedernes forpligtelse til at paatage sig samt udfoere alle person - eller godsbefordringer mod bestemte befordringsvederlag og paa bestemte befordringsvilkaar .

5 . Ved tarifpligt forstaas i denne forordning transportvirksomhedernes forpligtelse til at anvende af myndighederne fastsatte eller godkendte , med virksomhedens forretningsmaessige interesse uforenelige vederlag , som isaer forekommer ved bestemte grupper af rejsende , bestemte godsarter eller bestemte forbindelser paa grund af paabud om eller afslag paa aendring af saerlige tarifmaessige foranstaltninger .

Bestemmelserne i foregaaende afsnit gaelder hverken for forpligtelser , som for al erhvervsmaessig virksomhed foelger af almindelige prispolitiske foranstaltninger , eller for forpligtelser , der foelger af foranstaltninger , som med henblik paa organisationen af transportmarkedet eller en del af transportmarkedet traeffes med hensyn til de almindelige befordringsvederlag og -vilkaar .

AFDELING II

Faelles principper for ophaevelse eller opretholdelse af forpligtelser til offentlig tjeneste

Artikel 3

1 . Saafremt medlemsstaternes kompetente myndigheder fastsaetter en fuldstaendig eller delvis opretholdelse af en forpligtelse til offentlig tjeneste , og flere loesninger paa ensartede betingelser ville kunne sikre en tilstraekkelig trafikbetjening , vaelger de kompetente myndigheder den loesning , som medfoerer de laveste omkostninger for samfundet .

2 . Den tilstraekkelige trafikbetjening skal bedoemmes ud fra foelgende kriterier :

a ) den offentlige interesse ,

b ) muligheden for at anvende anden transportteknik og dennes egnethed til at tilfredsstille de paagaeldende trafikbehov ,

c ) de befordringsvederlag og -vilkaar , som kan tilbydes transportforbrugerne .

Artikel 4

1 . Det er overladt transportvirksomhederne at anmode medlemsstaternes kompetente myndigheder om fuldstaendig eller delvis ophaevelse af en forpligtelse til offentlig tjeneste , saafremt der opstaar oekonomiske ulemper for dem paa grund af denne forpligtelse .

2 . Transportvirksomhederne kan i deres ansoegninger foreslaa at erstatte den for oejeblikket benyttede transportteknik med en anden . Transportvirksomhederne beregner i henhold til artikel 5 , hvorledes deres oekonomiske stilling ville kunne forbedres ved besparelser .

Artikel 5

1 . En drifts - eller befordringspligt medfoerer oekonomiske ulemper , naar den formindskelse af byrderne , som kan opnaas gennem en fuldstaendig eller delvis ophaevelse af denne forpligtelse til en ydelse eller til en samlet maengde af ydelser , som er undergivet denne forpligtelse , er stoerre end den ved denne ophaevelse foraarsagede indtaegtsnedgang .

De oekonomiske ulemper beregnes paa grundlag af en eventuelt ajourfoert opgoerelse over de aarlige oekonomiske ulemper , der fremkommer som forskellen mellem formindskelsen af de aarlige byrder og den forringelse af de aarlige indtaegter , som er en foelge af forpligtelsens ophaevelse .

Udstraekker drifts - eller befordringspligter sig til en eller flere arter af person - eller godsbefordring paa et trafiknet eller en betydelig del af et trafiknet , foretages ansaettelsen af de omkostninger , som kunne bortfalde ved en ophaevelse af forpligtelsen , ved at fordele de totalomkostninger , der opstaar for virksomheden i forbindelse med dens transportaktivitet paa de forskellige trafikkategorier .

De oekonomiske ulemper svarer i saa fald til forskellen mellem de omkostninger , som skal belaste den del af virksomhedens drift , der beroeres af forpligtelsen til offentlig tjeneste , og de tilsvarende indtaegter .

De oekonomiske ulemper opgoeres under hensyntagen til forpligtelsens virkninger paa virksomhedens samlede drift .

2 . En tarifpligt medfoerer oekonomiske ulemper , naar forskellen mellem indtaegterne og byrderne for den forpligtelsen undergivne trafik er ringere end forskellen mellem trafikkens indtaegter og byrder , der under hensyntagen til omkostningerne ved de forpligtelsen undergivne ydelser samt til markedssituationen ville fremkomme ved forretningsmaessig drift .

Artikel 6

1 . Transportvirksomhederne indgiver ansoegninger i henhold til artikel 4 til medlemsstaternes kompetente myndigheder inden et aar efter denne forordning ikrafttraeden .

Transportvirksomhederne kan ogsaa indgive ansoegninger efter udloebet af den ovenfor fastsatte frist , hvis de konstaterer , at forudsaetningerne i artikel 4 , stk . 1 , er opfyldte .

2 . Beslutningerne om en tidsbegraenset fuldstaendig eller delvis opretholdelse eller ophaevelse af en forpligtelse til offentlig tjeneste fastsaetter ydelse af en kompensation for de derved opstaaede byrder , og denne beregnes efter de faelles metoder i artiklerne 10 - 13 .

3 . Medlemsstaternes kompetente myndigheder traeffer afgoerelse om drifts - eller befordringspligter inden et aar og om tarifpligter inden seks maaneder fra ansoegningens dato .

Retten om kompensation opstaar den dag , hvor de kompetente myndigheder traeffer afgoerelse , dog tidligst 1 . januar 1971 .

4 . Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan imidlertid forlaenge fristen i stk . 3 , foerste afsnit , dog laengst indtil 1 . januar 1972 , saafremt de anser dette for noedvendigt paa grund af antallet og betydningen af de af de enkelte virksomheder indgivne ansoegninger . Retten til kompensation opstaar i saa fald paa dette tidspunkt .

Vil medlemsstaternes kompetente myndigheder anvende denne mulighed , underretter de de paagaeldende virksomheder herom inden seks maaneder efter ansoegningernes indgivelse .

Befinder en medlemsstat sig i saerlige vanskeligheder , kan Raadet paa dennes anmodning og paa forslag af Kommissionen bemyndige den til at forlaenge fristen i foerste afsnit indtil 1 . januar 1973 .

5 . Har de kompetente myndigheder ikke truffet nogen beslutning inden for de fastsatte frister , er den forpligtelse , om hvis ophaevelse der er blevet ansoegt i henhold til artikel 4 , stk . 1 , ophaevet .

6 . Raadet undersoeger paa grundlag af en beretning , som Kommissionen skal forelaegge inden 31 . december 1972 , forholdene i de enkelte medlemsstater med hensyn til gennemfoerelsen af denne forordning .

Artikel 7

1 . Der kan til beslutningen om opretholdelsen knyttes vilkaar , der er bestemt til at forbedre udbyttet af de af forpligtelsen omfattede ydelser .

2 . Beslutningen om ophaevelse kan bestemme , at der skal etableres en erstatningstrafik . I dette tilfaelde faar ophaevelsen tidligst virkning paa det tidspunkt , paa hvilket erstatningstrafikken er etableret .

Artikel 8

1 . Inden foranstaltningerne om ophaevelse af drifts - eller befordringspligter , som en medlemsstat paataenker at traeffe for ruter eller transporttjenester , der kan beroere handelen eller trafikken mellem medlemsstater , bringes til udfoerelse , underretter den Kommissionen derom . Medlemsstaten underretter de andre medlemsstater herom .

2 . Saafremt Kommissionen anser det for formaalstjenligt , eller hvis en medlemsstat anmoder derom , raadfoerer den sig med medlemsstaterne om de paataenkte foranstaltninger .

3 . Kommissionen retter til enhver beroert medlemsstat en udtalelse eller henstilling inden to maaneder efter modtagelsen af den meddelelse , der er naevnt i stk . 1 .

AFDELING III

Anvendelse af befordringsvederlag og -vilkaar inden for personbefordringen , som er paalagt i en eller flere sociale gruppers interesse .

Artikel 9

1 . Stoerrelsen af kompensationen for byrder , som opstaar for virksomhederne i personbefordringen ved anvendelsen af befordringsvederlag og -vilkaar , som er paalagt dem i en eller flere bestemte sociale gruppers interesse , beregnes efter de faelles metoder i artiklerne 11 - 13 .

2 . Kompensationen skal ydes fra 1 . januar 1971 .

Befinder en medlemsstat sig i saerlige vanskeligheder , kan Raadet paa dennes anmodning og paa forslag af Kommissionen bemyndige den til at udskyde dette tidspunkt til 1 . januar 1972 .

3 . Ansoegningerne om kompensation fremsaettes over for medlemsstaternes kompetente myndigheder .

AFDELING IV

Faelles kompensationsmetoder

Artikel 10

1 . Stoerrelsen af kompensationen i henhold til artikel 6 svarer i tilfaelde af en drifts - eller befordringspligt til for skellen mellem formindskelsen af byrderne og formindskelsen af indtaegterne for virksomheder ved en fuldstaendig eller delvis ophaevelse af forpligtelsen i det paagaeldende tidsrum .

Saafremt de oekonomiske ulemper beregnes ved at fordele de totalomkostninger , som opstaar for virksomheden ved dens trafikale drift , paa de enkelte dele af denne drift , svarer kompensationsbeloebet dog til forskellen mellem de omkostninger , der skal belastes den af forpligtelsen til offentlig tjeneste beroerte del af virksomhedens drift , og de tilsvarende indtaegter .

2 . Ved beregningen af byrder og indtaegter i henhold til stk . 1 skal der tages hensyn til , hvilke virkninger ophaevelsen af forpligtelsen ville faa for virksomhedens samlede drift .

Artikel 11

1 . Stoerrelsen af kompensationen i henhold til artikel 6 og i henhold til artikel 9 , stk . 1 , svarer i tilfaelde af en tarifpligt til forskellen mellem foelgende to stoerrelser :

a ) Den foerste stoerrelse svarer til forskellen mellem produktet af antallet af forventede befordringsenheder og

- enten den gunstigste tarif , som transportbrugerne kunne goere krav paa , hvis forpligtelsen ikke havde bestaaet ,

- eller i mangel af en saadan tarif det vederlag , som virksomheden ved forretningsmaessig drift og under hensyntagen til omkostningerne ved ydelsen samt til markedssituationen ville have anvendt , og produktet af antallet af faktiske befordringsenheder og den tarif , der er blevet paalagt i det paagaeldende tidsrum .

b ) Den anden stoerrelse svarer til forskellen mellem de omkostninger , der ville fremkomme enten ved anvendelsen af den gunstigste tarif eller af det vederlag , som virksomheden ville have anvendt ved en forretningsmaessig drift , og de omkostninger , der foelger af anvendelsen af den paalagte tarif .

2 . Hvis den i henhold til stk . 1 udregnede kompensation paa grund af markedssituationen ikke er tilstraekkelig til at daekke de samlede omkostninger ved den trafik , som er underkastet tarifpligten , svarer stoerrelsen af kompensationen i henhold til artikel 9 , stk . 1 , til forskellen mellem disse omkostninger og indtaegterne fra denne trafik . Eventuelle kompensationer , som allerede har fundet sted i medfoer af artikel 10 , tages i betragtning ved denne beregning .

3 . Ved beregningen af byrder og indtaegter i henhold til stk . 1 skal der tages hensyn til , hvilke virkninger ophaevelsen af forpligtelsen ville faa paa virksomhedens samlede drift .

Artikel 12

Ved beregningen af de omkostninger , som opstaar gennem opretholdelsen af forpligtelserne , tages der hensyn til en hensigtsmaessig drift af virksomheden og levering af transportydelser af en passende kvalitet .

De bogfoerte faktiske renter kan reduceres med renterne af egenkapitalen .

Artikel 13

1 . Beslutningerne i henhold til artiklerne 6 og 9 fastsaetter paa forhaand stoerrelsen af kompensationen for et tidsrum af mindst et aar . De fastsaetter ligeledes de faktorer , der kan medfoere en berigtigelse af beloebene .

2 . Berigtigelsen af de i stk . 1 naevnte beloeb sker aarligt efter afslutningen af virksomhedens aarsregnskab .

3 . De forud fastsatte kompensationsbeloeb betales ratevis . De beloeb , der skal betales paa grundlag af en berigtigelse i henhold til stk . 2 , betales umiddelbart efter fastsaettelsen af berigtigelsesbeloebene .

AFDELING V

Paalaeggelse af nye forpligtelser til offentlig tjeneste

Artikel 14

1 . Efter denne forordnings ikrafttraeden kan medlemsstaterne kun paalaegge en transportvirksomhed forpligtelser til offentlig tjeneste , for saa vidt som disse er noedvendige for at sikre en tilstraekkelig trafikbetjening , saafremt det ikke drejer sig om de tilfaelde , der naevnes i artikel 1 , stk . 3 .

2 . Opstaar der for transportvirksomhederne paa grund af de saaledes paalagte forpligtelser oekonomiske ulemper i henhold til artikel 5 , stk . 1 og 2 , eller byrder i henhold til artikel 9 , fastsaetter medlemsstaternes kompetente myndigheder i deres beslutninger om paalaeggelse af disse forpligtelser en kompensation for de deraf foelgende byrder . Bestemmelserne i artikel 10 - 13 skal anvendes .

AFDELING VI

Afslutningsbestemmelser

Artikel 15

De beslutninger , som medlemsstaternes kompetente myndigheder har truffet i medfoer af reglerne i denne for ordning , skal begrundes og offentliggoeres paa passende maade .

Artikel 16

Medlemsstaterne giver transportvirksomhederne som saadanne mulighed for med egnede midler at goere deres interesser gaeldende for saa vidt angaar de beslutninger , der er truffet i henhold til denne forordning .

Artikel 17

1 . Kommissionen kan af medlemsstaterne forlange alle formaalstjenlige oplysninger om anvendelsen af denne forordning . Anser Kommissionen det for noedvendigt , raadfoerer den sig med de paagaeldende medlemsstater .

2 . Med hensyn til kompensationsydelser , der foelger af anvendelsen af denne forordning , skal fremgangsmaaden med forudgaaende underretning i henhold til artikel 93 , stk . ( 3 ) , i traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ikke anvendes .

Medlemsstaterne underretter omgaaende Kommissionen for hver kategori af forpligtelser om kompensationerne for de byrder , der opstaar for transportvirksomhederne ved opretholdelse af forpligtelserne til offentlig tjeneste i henhold til artikel 2 og ved anvendelsen paa personbefordringer af transportvederlag - og vilkaar , som er paalagt i en eller flere bestemte sociale gruppers interesse .

Artikel 18

1 . Medlemsstaterne udsteder efter at have hoert Kommissionen rettidigt de til gennemfoerelse af denne forordning , saerlig artikel 4 , noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser .

2 . Kommissionen raadfoerer sig efter anmodning fra en medlemsstat , eller saafremt den skoenner det hensigtsmaessigt , med de paagaeldende medlemsstater om de i stk . 1 omhandlede bestemmelser .

Artikel 19

1 . Hvad angaar jernbanevirksomhederne finder denne forordning anvendelse paa foelgende virksomheder med hensyn til deres jernbanetrafik :

- Société Nationale des Chemins de fer belges ( SNCB ) Nationale Maatschappij der belgische Spoorwegen ( NMBS ) ,

- Deutsche Bundesbahn ( DB ) ,

- Société Nationale des Chemins de fer franais ( SNCF ) ,

- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ( FS ) ,

- Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois ( CFL ) ,

- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen ( NS ) .

2 . Hvad angaar virksomheder inden for de oevrige transportgrene , gaelder denne forordning ikke for virksomheder , som hovedsagelig udfoerer befordringer af lokal eller regional karakter .

3 . Raadet beslutter inden 3 aar efter denne forordnings ikrafttraeden paa grundlag af de i afdeling II i dets beslutning af 13 . maj 1965 fastlagte principper og maal , hvilke foranstaltninger der skal traeffes med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser for de transportydelser , som ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesomraade .

Artikel 20

Denne forordning traeder i kraft 1 . juli 1969 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 26 . juni 1969 .

Paa Raadets vegne

G . THORN

Formand

( 1 ) EFT nr . 88 af 24 . 5 . 1965 , s . 1500/65 .

( 2 ) EFT nr . C 27 af 28 . 3 . 1968 , s . 18 .

( 3 ) EFT nr . C 49 af 17 . 5 . 1968 , s . 15 .

Top