EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31962R0025

EØF Rådet: Forordning nr. 25 om finansiering af den fælles landbrugspolitik

OJ 30, 20.4.1962, p. 991–993 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 118 - 119
English special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 126 - 128
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 32 - 34
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 27 - 29
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 27 - 29
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 28 - 30
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 28 - 30
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 5
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 5
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 5
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 5
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 5
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 5
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 5
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 5
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; ophævet ved 32005R1290 . Latest consolidated version: 01/05/1970

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/25/oj

31962R0025

EØF Rådet: Forordning nr. 25 om finansiering af den fælles landbrugspolitik

EF-Tidende nr. 030 af 20/04/1962 s. 0991 - 0993
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 1 s. 0028
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 1 s. 0028
den danske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0118
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0126
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0032
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0027
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0027


++++

FORORDNING Nr . 25

om finansiering af den faelles landbrugspolitik

RAADET FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 40 , 43 og 199-209 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament , og

ud fra foelgende betragtninger :

Funktionen og udviklingen af det faelles marked for landbrugsvarer skal ledsages af udformningen af en faelles landbrugspolitik , som saerlig skal omfatte en faelles markedsordning for landbrugsvarer ;

for at goere det muligt at naa de maal , der er sat for denne faelles ordning , skal der oprettes en europaeisk udviklings - og garantifond for landbruget og fastsaettes betingelser for dens funktion ;

i forbindelse med oprettelsen af denne fond og gennemfoerelsen af en faelles landbrugspolitik har det vist sig noedvendigt at fastsaette visse faelles regler for finans - og budgetpolitikken ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For at goere det muligt at naa de maal , der tilsigtes ved faelles markedsordninger for landbrugsvarer , oprettes der en europaeisk udviklings - og garantifond for landbruget - i det foelgende benaevnt " Fonden " .

Fonden er en del af Faellesskabets budget .

Afsnit I : Faellesmarkedets afsluttende etape

Artikel 2

1 . Indtaegterne fra afgifter , der opkraeves ved indfoersel fra tredjelande , tilfalder Faellesskabet og anvendes til Faellesskabets udgifter , saaledes at indtaegterne paa Faellesskabets budget samtidig omfatter disse indtaegter samt alle oevrige indtaegter i henhold til traktatens bestemmelser og staternes bidrag paa de betingelser , der er fastsat i traktatens artikel 200 . Raadet indleder rettidigt den procedure , der er fastsat i traktatens artikel 200 med henblik paa gennemfoerelse af ovennaevnte bestemmelser .

2 . Da der i faellesmarkedets afsluttende etape findes ensartede prisordninger og en faelles landbrugspolitik , skal de heraf opstaaede oekonomiske foelger baeres af Faellesskabet . Fonden skal saaledes finansiere foelgende udgifter :

a ) restitutioner ved udfoersel til tredjelande ;

b ) interventioner til regulering af markederne ;

c ) de faelles foranstaltninger , der traeffes afgoerelse om med henblik paa at naa de maal , der er fastsat i traktatens artikel 39 , stk . ( 1 ) , litra a ) , herunder de for det faelles markeds funktion noedvendige strukturaendringer , uden at disse foranstaltninger erstatter Den europaeiske Investeringsbanks og Den europaeiske Socialfonds virksomhed .

Afsnit II : Overgangsperiode

Artikel 3

1 . Ved finansiering gennem Fonden kommer foelgende udgifter i betragtning :

a ) de restitutioner ved udfoersel til tredjelande , der i overensstemmelse med forordningerne angaaende de enkelte varer beregnes paa grundlag af nettoeksportens maengde og af restitutionssatsen i den medlemsstat , der har det laveste gennemsnitlige restitutions beloeb ;

b ) de interventioner paa det interne marked , der har samme formaal og samme virkning som de i litra a ) naevnte restitutioner , konstateres ved afgoerelse af Raadet , der efter forslag fra Kommissionen i loebet af anden etape traeffer afgoerelse med enstemmighed og derefter med kvalificeret flertal ;

c ) de oevrige interventioner paa det interne marked , der finder sted i henhold til faellesskabsregler ; de betingelser , paa hvilke de paagaeldende udgifter kommer i betragtning til finansiering , fastsaettes af Raadet , der efter forslag fra Kommissionen i anden etape traeffer afgoerelse med enstemmighed og derefter med kvalificeret flertal ;

d ) de foranstaltninger , der skal indledes i henhold til faellesskabsregler med henblik paa at naa de maal , der er anfoert i traktatens artikel 39 , stk . ( 1 ) , litra a ) , herunder de strukturaendringer , der som foelge af det faelles markeds udvikling bliver noedvendige ; de betingelser , paa hvilke de paagaeldende udgifter kommer i betragtning til finansiering , fastsaettes af Raadet , der efter forslag fra Kommissionen i anden etape traeffer afgoerelse med enstemmighed og derefter med kvalificeret flertal .

2 . Kommissionen forelaegger de foerste forslag i medfoer af stk . 1 , litra b ) , c ) , og d ) , senest 30 . september 1962 , med henblik paa at de under disse litra naevnte foranstaltninger kan finansieres af Faellesskabet fra begyndelsen af aaret 1962/63 .

3 . Straks fra det foerste aar undersoeger Raadet hvert aar paa grundlag af en beretning fra Kommissionen , hvorledes faellesskabsfinansieringen af de i stk . 1 , litra a ) for udfoerslen fastsatte restitutioner har indvirket paa produktionens struktur og udviklingen af afsaetningsmarkederne .

Raadet kan efter anmodning fra en medlemsstat eller fra Kommissionen i anden etape med enstemmighed og derefter med kvalificeret flertal aendre de kriterier , der er fastlagt for Faellesskabets finansiering af disse restitutioner .

Raadet undersoeger ligeledes hvert aar paa grundlag af en beretning fra Kommissionen , hvorledes den i stk . 1 , litra b ) , c ) og d ) , fastsatte faellesskabsfinansiering har indvirket paa den faelles landbrugspolitik .

Artikel 4

Inden udgangen af det tredje aar foretager Raadet paa grundlag af en beretning fra Kommissionen en samlet undersoegelse , der saerlig angaar udviklingen i omfanget af Fondens transaktioners omfang , dens udgifters art , de betingelser , paa hvilke de kommer i betragtning ved finansieringen , og fordelingen af dens indtaegter samt fremskridt ved gennemfoerelsen af den faelles landbrugspolitik , saerlig strukturen af landbrugsproduktionen i medlemsstaterne , tilnaermelsen af priserne og udviklingen af handelen inden for Faellesskabet . Denne undersoegelse skal gaa forud for de afgoerelser , der skal traeffes i medfoer af artikel 5 , stk . 1 , og artikel 7 , stk . 2 .

Artikel 5

1 . Fondens bidrag til de udgifter , der i henhold til artikel 3 , stk . 1 , litra a ) , b ) og c ) , kommer i betragtning til finansiering , fastsaettes for de foerste tre aar saaledes : en sjettedel for 1962/63 , to sjettedele for 1963/64 og tre sjettedele for 1964/65 .

Fra 1 . juli 1965 og indtil overgangsperiodens udloeb forhoejes Fondens bidrag regelmaessigt , saaledes at samtlige udgifter , der kommer i betragtning ved overgangsperiodens udloeb finansieres gennem Fonden . Paa grundlag af resultaterne af den i artikel 4 fastsatte samlede undersoegelse traeffer Raadet den noedvendige afgoerelse efter af stemningsmaaden i traktatens artikel 43 .

2 . Fondens bidrag til de udgifter , der i henhold til artikel 3 , stk . 1 , litra d ) , kommer i betragtning til finansiering , udgoer saa vidt muligt en tredjedel af det efter stk . 1 fastsatte beloeb .

Artikel 6

1 . Stoerrelsen af de midler , der stilles til raadighed for Fonden , og ved hjaelp af hvilke de foernaevnte udgifter skal daekkes , fastsaettes hvert aar af Raadet efter den fremgangsmaade , der anvendes ved budgetbehandlingen .

2 . De beloeb , der fastsaettes hvert aar , kan forhoejes ved afgoerelse truffet af Raadet efter samme fremgangsmaade .

Artikel 7

1 . Fondens indtaegter bestaar i de tre foerste aar af medlemsstaternes finansielle bidrag , der beregnes dels efter fordelingsnoeglen i traktatens artikel 200 , stk . ( 1 ) , og dels i forhold til de enkelte staters nettoimport fra tredjelande .

De to andele af bidragene fra medlemsstaterne skal daekke fondens samlede indtaegter i foelgende forhold :

* 1962/1963 * 1963/1964 * 1964/1965 *

Efter fordelingsnoeglen i artikel 200 , stk . ( 1 ) * 100 * 90 * 80 *

I forhold til nettoimporten * * 10 * 20 *

2 . Inden udgangen af det tredje aar fastsaetter Raadet paa grundlag af resultaterne af den i artikel 4 fastsatte samlede undersoegelse efter fremgangsmaaden i traktatens artikel 200 , stk . ( 3 ) , reglerne for Fondens indtaegter fra 1 . juli 1965 indtil overgangsperiodens udloeb for at sikre en gradvis tilnaermelse til en ordning med et faelles marked .

Artikel 8

Som fastsat i forordningerne vedroerende de enkelte produkter anvendes denne forordning for korn , svinekoed , aeg og fjerkrae fra 1 . juli 1962 , for mejeriprodukter fra 1 . november 1962 , og i givet fald for andre produkter fra det tidspunkt , Raadet fastsaetter .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 4 . april 1962 .

Paa Raadets vegne

M . COUVE de MURVILLE

Formand

Top