EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31962D0403(01)

EØF: Rådets beslutning om indførelse af en fremgangsmåde til forudgående undersøgelse og forhandling om visse administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som medlemsstaterne påtænker at udstede på transportområdet

OJ 23, 3.4.1962, p. 720–721 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 90 - 90
English special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 96 - 96
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 27 - 27
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 54
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 34 - 35
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 34 - 35
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 8 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 8 - 8

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2009; ophævet ved 32009D0357 . Latest consolidated version: 01/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1962/403(1)/oj

31962D0403(01)

EØF: Rådets beslutning om indførelse af en fremgangsmåde til forudgående undersøgelse og forhandling om visse administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som medlemsstaterne påtænker at udstede på transportområdet

EF-Tidende nr. 023 af 03/04/1962 s. 0720 - 0721
den danske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0090
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0096
den græske specialudgave: Kapitel 07 bind 1 s. 0027
den spanske specialudgave: Kapitel 07 bind 1 s. 0054
den portugisiske specialudgave: Kapitel 07 bind 1 s. 0054
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 1 s. 0034
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 1 s. 0034


++++

RAADETS BESLUTNING

om indfoerelse af en fremgangsmaade til forudgaaende undersoegelse og forhandling om visse administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som medlemsstaterne paataenker at udstede paa transportomraadet

RAADET FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 75 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg og fra Det europaeiske Parlament , og

ud fra foelgende betragtninger :

Med henblik paa virkeliggoerelse af traktatens maal inden for rammerne af en faelles transportpolitik , boer der indfoeres en fremgangsmaade til forudgaaende undersoegelse og forhandling om visse bestemmelser , som medlemsstaterne paataenker at udstede paa transportomraadet ;

en saadan fremgangsmaade er en hensigtsmaessig foranstaltning med henblik paa at lette et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen til virkeliggoerelse af traktatens maal og i fremtiden undgaa , at medlemsstaternes transportpolitik udvikler sig i forskellige retninger ;

en saadan fremgangsmaade har desuden til formaal at lette den gradvise indfoerelse af en faelles transportpolitik ,

UDSTEDT FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Saafremt en medlemsstat paataenker at udstede administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , der i vaesentlig grad vil kunne beroere gennemfoerelsen af den faelles transportpolitik paa jernbane - , landevejs - og vandvejstransportens omraade , meddeler den i god tid Kommissionen dette skriftligt og underretter samtidig de oevrige medlemsstater herom .

Artikel 2

1 . Kommissionen retter inden tredive dage efter modtagelsen af den i artikel 1 naevnte meddelelse , en udtalelse eller en henstilling til medlemsstaten ; den giver samtidig de oevrige medlemsstater underretning herom .

2 . Hver medlemsstat kan over for Kommissionen fremsaette sine bemaerkninger vedroerende de paagaeldende bestemmelser ; den meddeler dem samtidig til de oevrige medlemsstater .

3 . Saafremt en medlemsstat anmoder derom , eller Kommissionen anser det for formaalstjenligt , foranstalter denne en forhandling med alle medlemsstaterne om de paagaeldende bestemmelser . Denne forhandling kan i det i stk . 4 , omhandlede tilfaelde finde sted efterfoelgende inden for tredive dage .

4 . Kommissionen kan nedsaette den i stk . 1 fastsatte frist paa anmodning af medlemsstaten eller med dens samtykke forlaenge den . Fristen skal nedsaettes til ti dage , hvis medlemsstaten erklaerer , at de bestemmelser , den paataenker at udstede , er af hastende karakter . Nedsaettes eller forlaenges fristen , underretter Kommissionen medlemsstaterne herom .

5 . Medlemsstaten saetter foerst de paagaeldende bestemmelser i kraft , efter at den i stk . 1 eller 4 , fastsatte frist er udloebet , eller efter at Kommissionen har afgivet sin udtalelse eller henstilling , undtagen i yderst hastende tilfaelde , der kraever medlemsstatens oejeblikkelige indgriben .

I dette tilfaelde underretter medlemsstaten straks Kommissionen derom , og den i naervaerende artikel fastsatte fremgangsmaade gennemfoeres efterfoelgende inden for en frist paa tredive dage fra underretningens modtagelse .

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 21 . marts 1962 .

Paa Raadets vegne

M . COUVE DE MURVILLE

Formand

Top