EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31960D1027(01)

EØF: Rådets afgørelse om oprettelse af en arbejdsgruppe til koordinering af politikken med hensyn til kreditforsikring, garantier og finanskreditter

OJ 66, 27.10.1960, p. 1339–1340 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 63 - 63
English special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 67 - 67
Greek special edition: Chapter 11 Volume 001 P. 21 - 22
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 001 P. 5 - 6
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 5 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1960/1027/oj

31960D1027(01)

EØF: Rådets afgørelse om oprettelse af en arbejdsgruppe til koordinering af politikken med hensyn til kreditforsikring, garantier og finanskreditter

EF-Tidende nr. 066 af 27/10/1960 s. 1339 - 1340
den danske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0063
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0067
den græske specialudgave: Kapitel 11 bind 1 s. 0021
den spanske specialudgave: Kapitel 11 bind 1 s. 0005
den portugisiske specialudgave: Kapitel 11 bind 1 s. 0005
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 1 s. 0007
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 1 s. 0007
tjekkisk specialudgave kapitel 01 bind 01 s. 9 - 10
estisk specialudgave kapitel 01 bind 01 s. 9 - 10
ungarsk specialudgave kapitel 01 bind 01 s. 9 - 10
litauisk specialudgave kapitel 01 bind 01 s. 9 - 10
lettisk specialudgave kapitel 01 bind 01 s. 9 - 10
maltesisk specialudgave kapitel 01 bind 01 s. 9 - 10
polsk specialudgave kapitel 01 bind 01 s. 9 - 10
slovakisk specialudgave kapitel 01 bind 01 s. 9 - 10
slovensk specialudgave kapitel 01 bind 01 s. 9 - 10


Rådets afgørelse

om oprettelse af en arbejdsgruppe til koordinering af politikken med hensyn til kreditforsikringer, garantier og finanskreditter

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Kredit er af største betydning for den internationale handel; ydelse af kredit er især et af de vigtigste midler til at fremskynde udviklingslandenes tekniske udbygning og til at forøge handelen mellem disse lande og medlemsstaterne;

medlemsstaternes foranstaltninger med hensyn til eksportkreditforsikring og eksportkredit kan falde ind under de former for statsstøtte eller hænge sammen med disse former for støtte, der i overensstemmelse med traktatens artikel 112 gradvis skal harmoniseres før overgangstidens udløb, såfremt dette er påkrævet for at undgå en fordrejning af konkurrencen mellem virksomheder i Fællesskabet;

som følge heraf bør der med hensyn til eksportkreditforsikring og ydelse af kredit til udviklingslande etableres en procedure for konsultation og samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen for på denne måde at fastlægge fælles principper og at lette udarbejdelsen af konkrete forslag eller løsninger,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1. For at fremme et aktivt samarbejde inden for EØF og at udarbejde fælles løsninger for særlige problemer, der opstår i forbindelse med såvel eksportkreditforsikringen som kreditpolitikken over for udviklingslandene og med fremme af deres økonomiske udvikling, oprettes en "arbejdsgruppe til koordinering af politikken med hensyn til kreditforsikringer, garantier og finanskreditter".

2. Arbejdsgruppen har følgende opgaver:

a) at fremsætte forslag til harmonisering af betingelserne for eksportkreditforsikringer, finanskreditter og investeringsgarantier i medlemsstaterne i det omfang, dette henhører under disses kompetence, hvorved der for eksportkreditforsikringens vedkommende skal tages hensyn til Berner Unionens bestemmelser og de af myndighederne i medlemsstaterne udførte arbejder på dette område;

b) at undersøge, hvilke foranstaltninger der synes egnede til at lette en multilateral anvendelse af de finansielle midler, der er stillet til rådighed for udviklingslandene;

c) at fremme udvekslingen af oplysninger samt konsultationer i alle konkrete spørgsmål, der henhører under dens kompetence;

d) inden for sit kompetenceområde at fremsætte forslag til en koordinering af de standpunkter, medlemsstaterne eller deres specialiserede myndigheder indtager i internationale organisationer.

3. I arbejdsgruppen repræsenteres de enkelte medlemsstater og Kommissionen af et meget begrænset antal medlemmer, der har en særlig stilling på de nævnte områder. Ethvert medlem kan lade sig repræsentere af en person, for hvis udnævnelse de samme betingelser gælder.

Medlemmerne kan tilkalde sagkyndige ved behandlingen af særlige spørgsmål.

Arbejdsgruppens sekretariat varetages af Ministerrådenes sekretariat.

4. Arbejdsgruppen indbyder repræsentanter for Den europæiske Investeringsbank til at deltage i arbejdet.

5. Arbejdsgruppen kan i sit arbejde efter eget skøn indbyde og høre sagkyndige eller repræsentanter for betydende erhvervsorganisationer.

6. Arbejdsgruppen afgiver regelmæssigt beretning til de kompetente instanser. Den fastsætter selv sin forretningsorden.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 1960.

På Rådets vegne

DR. H. R. van Houten

Formand

--------------------------------------------------

Top