EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A0427(01)

Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om de generelle principper for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i Unionens programmer

OJ L 117, 27.4.2013, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 293 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2013/202/oj

22013A0427(01)

Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om de generelle principper for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i Unionens programmer

EU-Tidende nr. L 117 af 27/04/2013 s. 0002 - 0005


Protokol

til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om de generelle principper for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i Unionens programmer

DEN EUROPÆISKE UNION, herefter benævnt "Unionen",

på den ene side, og

DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN, herefter benævnt "Jordan",

på den anden side,

i det følgende benævnt "parterne",

SOM TAGER FØLGENDE I BETRAGTNING:

(1) Det Hashemitiske Kongerige Jordan har indgået en Euro-Middelhavs-aftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side [1] (i det følgende benævnt "aftalen"), som trådte i kraft den 1. maj 2002.

(2) Det Europæiske Råd noterede sig på sit møde i Bruxelles den 17.- 18. juni 2004 med tilfredshed Europa-Kommissionens forslag til en europæisk naboskabspolitik (ENP) og tilsluttede sig Rådets konklusioner af 14. juni 2004.

(3) Rådet har ved flere andre lejligheder gentagne gange i sine konklusioner tilsluttet sig denne politik.

(4) Rådet gav den 5. marts 2007 udtryk for sin støtte til den generelle og globale model, der blev lagt op til i Europa-Kommissionens meddelelse af 4. december 2006, og som skal gøre det muligt for partnere i den europæiske naboskabspolitik at deltage i Fællesskabets agenturer og programmer afhængigt af deres egne resultater og af, om retsgrundlaget giver mulighed for det.

(5) Jordan har udtrykt ønske om at deltage i en række af Unionens programmer.

(6) De specifikke vilkår og betingelser for Jordans deltagelse i hvert enkelt program, navnlig det finansielle bidrag og rapporterings- og evalueringsprocedurer, bør fastsættes i et aftalememorandum mellem Europa-Kommissionen og de kompetente myndigheder i Jordan,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Jordan kan deltage i alle Unionens igangværende og fremtidige programmer, som er åbne for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i overensstemmelse med de relevante bestemmelser om vedtagelsen af disse programmer.

Artikel 2

Jordan bidrager finansielt til Den Europæiske Unions almindelige budget svarende til de specifikke programmer, som Jordan deltager i.

Artikel 3

Repræsentanter for Jordan kan deltage som observatører og for så vidt angår punkter, der vedrører Jordan, i de forvaltningsudvalg, der er ansvarlige for overvågningen af de programmer, som Jordan bidrager til finansielt.

Artikel 4

Projekter og initiativer, der forelægges af deltagere fra Jordan, skal så vidt muligt opfylde samme betingelser, regler og procedurer for de pågældende programmer, som gælder for medlemsstaterne.

Artikel 5

De specifikke vilkår og betingelser for Jordans deltagelse i hvert enkelt program, navnlig det finansielle bidrag og rapporterings- og evalueringsprocedurer, fastsættes i et aftalememorandum mellem Kommissionen og de kompetente myndigheder i Jordan på grundlag af de kriterier, der er fastsat i det pågældende program.

Hvis Jordan anmoder om ekstern bistand fra Unionen til at deltage i et givet EU-program på basis af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument [2] eller en tilsvarende forordning vedrørende ekstern bistand fra Unionen til Jordan, som måtte blive vedtaget i fremtiden, fastsættes betingelserne for Jordans brug af ekstern bistand fra Unionen i en finansieringsaftale, som især skal respektere artikel 20 i forordning (EF) nr. 1638/2006.

Artikel 6

Af hvert aftalememorandum, der indgås i henhold til artikel 5, fremgår det i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget [3], at finanskontrol eller revision eller anden form for verifikation, herunder administrative undersøgelser, foretages af Europa-Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Revisionsretten eller under deres myndighed.

Der fastlægges nærmere bestemmelser for finanskontrol og revision, administrative foranstaltninger, sanktioner og tilbagebetaling, som giver Europa-Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Revisionsretten samme beføjelser, som de har over for modtagere eller kontrahenter, der er etableret i Unionen.

Artikel 7

Denne protokol anvendes, så længe aftalen er i kraft.

Denne protokol undertegnes og godkendes af parterne i overensstemmelse med egne procedurer.

Hver af parterne kan opsige protokollen ved skriftlig underretning til den anden kontraherende part. Protokollen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for denne underretning.

En af parternes opsigelse af denne protokol har ingen indflydelse på de undersøgelser og kontroller, der i givet fald skal foretages i medfør af bestemmelserne i artikel 5 og 6.

Artikel 8

Senest tre år efter datoen for denne protokols ikrafttræden og hvert tredje år derefter kan hver af parterne vurdere gennemførelsen af denne protokol på grundlag af Jordans reelle deltagelse i Unionens programmer.

Artikel 9

Denne protokol gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, og på de i denne traktat fastsatte betingelser, og på den anden side for Jordans område.

Artikel 10

Denne protokol træder i kraft på den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne ad diplomatisk vej giver hinanden underretning om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for protokollens ikrafttræden.

Indtil denne protokols indgåelse og ikrafttræden er parterne enige om midlertidigt at anvende den fra datoen for dens undertegnelse.

Artikel 11

Denne protokol udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 12

Denne protokol udfærdiges i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid- dsatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundratolv.

+++++ TIFF +++++

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemita de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno hascemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hásimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] EFT L 129 af 15.5.2002, s. 3.

[2] EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1.

[3] EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

Top