EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0179

2012/179/EU: Afgørelse nr. 1/2011 vedtaget af det blandede udvalg, som er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund, den 21. oktober 2011 om visse aspekter af offentlige indkøb

EUT L 97 af 3.4.2012, p. 1–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/179(1)/oj

3.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/1


AFGØRELSE Nr. 1/2011 VEDTAGET AF DET BLANDEDE UDVALG, SOM ER NEDSAT I HENHOLD TIL AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND,

den 21. oktober 2011

om visse aspekter af offentlige indkøb

(2012/179/EU)

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om visse aspekter af offentlige indkøb (i det følgende benævnt »aftalen«), særlig artikel 11, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Den 1. maj 2004 blev Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik optaget som medlemsstater i Den Europæiske Union.

Den 1. januar 2007 blev Republikken Bulgarien og Rumænien optaget som medlemsstater i Den Europæiske Union.

Den 9. december 2008 vedtog Kommissionen en beslutning om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige kontrakter, for så vidt angår fortegnelserne over ordregivende enheder og myndigheder (1).

Det er nødvendigt at ændre bilagene til aftalen for at afspejle udvidelserne af Unionen og den deraf følgende forøgelse af de gensidige indkøbsmuligheder i henhold til aftalen.

Det er nødvendigt at ændre bilagene til aftalen med henblik på at ajourføre fortegnelserne over de ordregivende enheder.

Det er ligeledes nødvendigt at ændre bilag I til aftalen for at tage hensyn til indførelsen af konkurrenceregler på markedet for telekommunikationstjenester i Unionen og i Det Schweiziske Forbund —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Bilag I A, II A, III A og IV A til aftalen erstattes henholdsvis af teksten i bilag I, II, III og IV til denne afgørelse.

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2011.

På vegne af det blandede udvalg om offentlige indkøb

Erik NOOTEBOOM

Formand

Didier CHAMBOVEY

Delegationschef for den part, der ikke har formandskabet


(1)  EUT L 349 af 24.12.2008, s. 1.


BILAG I

»BILAG I A

UNIONEN

Teleoperatører er ikke længere omfattet af aftalen.«


BILAG II

»BILAG II A

UNIONEN

Belgien

SNCB Holding/NMBS Holding

Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Infrabel

Bulgarien

Национална компания »Железопътна инфраструктура«

»Български държавни железници« ЕАД

»БДЖ – Пътнически превози« ЕООД

»БДЖ - Тягов подвижен състав (Локомотиви)« ЕООД

»БДЖ - Товарни превози« ЕООД

»Българска Железопътна Компания« АД

»Булмаркет – ДМ« ООД

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder inden for jernbanetransport, som anført i § 4, stk. 1, litra f), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer

Eksempelvis:

ČD Cargo, a.s.

České dráhy, a.s.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danmark

DSB

DSB S-tog A/S

Metroselskabet I/S.

Tyskland

Deutsche Bahn AG

Andre foretagender, der leverer jernbanetransportydelser til offentligheden i henhold til § 2, stk. 1, i »Allgemeines Eisenbahngesetz« af 27. december 1993, senest ændret den 26. februar 2008

Estland

Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.2.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332)

AS Eesti Raudtee

AS Elektriraudtee

Irland

Iarnród Éireann [/Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Grækenland

»Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.« (»Ο.Σ.Ε. Α.Ε.«), i henhold til lov 2671/98

»ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.«, i henhold til lov 2366/95

Spanien

Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Eusko Trenbideak (Bilbao)

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV)

Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

Ferrocarril de Soller

Funicular de Bulnes

Frankrig

Société nationale des chemins de fer français og andre offentlige jernbanenet som omhandlet i »loi d'orientation des transports intérieurs no 82–1153« af 30. december 1982, afsnit II, kapitel 1

Réseau ferré de France, en statsejet virksomhed oprettet i henhold til lov nr. 97-135 af 13. februar 1997

Italien

Ferrovie dello Stato S. p. A., herunder de deltagende virksomheder

Enheder, selskaber og virksomheder med koncession inden for jernbanedrift i henhold til artikel 10 i Regio Decreto nr. 1447 af 9. maj 1912, der stadfæster den kodificerede tekst i »legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili«

Enheder, selskaber og virksomheder med koncession inden for jernbanedrift i henhold til artikel 4 i Legge nr. 410 af 14. juni 1949 – »Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione«

Enheder, selskaber og virksomheder eller lokale myndigheder med koncession inden for jernbanedrift i henhold til artikel 14 i Legge nr. 1221 af 2. august 1952 – »Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione«

Enheder, selskaber og virksomheder, der leverer offentlige transporttjenester i henhold til artikel 8 og 9 i »decreto legislativo« nr. 442 af 19. november 1997 – »Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge« nr. 9 af 15. marts 1997 – ændret ved »decreto legislativo« nr. 400 af 20. september 1999 og ved artikel 45 i Legge nr. 166 af 1. august 2002

Cypern

Letland

Valsts akciju sabiedrība »Latvijas dzelzceļš« og andre virksomheder, der udøver jernbanedrift og foretager indkøb i overensstemmelse med loven »Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām«

Valsts akciju sabiedrība »Pasažieru vilciens«

Litauen

Akcinė bendrovė »Lietuvos geležinkeliai«

Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og leverer jernbanetransporttjenester i henhold til lov om jernbanetransport (den litauiske statstidende, nr. 72-2489, 2004)

Luxembourg

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Ungarn

Enheder, der leverer jernbanetransportydelser til offentligheden i henhold til artikel 162-163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl« og »2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésrõl« og på grundlag af en autorisation i henhold til »45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről«

Eksempel herpå:

Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nederlandene

Ordregivende enheder inden for jernbanetransport, f.eks.:

Nederlandse Spoorwegen

ProRail

Østrig

Österreichische Bundesbahn

Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

Organer, der i henhold til »Eisenbahngesetz, BGBl. nr. 60/1957« med senere ændringer har tilladelse til at yde transporttjenester

Polen

Enheder, der leverer jernbanetransportydelser og opererer i henhold til »ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego »Polskie Koleje Pañstwowe« z dnia 8 wrzeœnia 2000 r.«; bl.a.:

PKP Intercity Sp, z o.o.

PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

»Koleje Mazowieckie — KM« Sp. z o.o.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugal

CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., i henhold til »decreto-lei« nr. 109/77 af 23. marts 1977

REFER, E.P., i henhold til »decreto-lei« nr. 104/97 af 29. april 1997

RAVE, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 323-H/2000 af 19. december 2000

Fertagus, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 78/2005 af 13. april 2005

Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, der leverer jernbanetransportydelser i henhold til Lei nr. 10/90 af 17. marts 1990

Private virksomheder, der på grundlag af særlige rettigheder eller enerettigheder leverer jernbanetransportydelser i henhold til Lei nr. 10/90 af 17. marts 1990

Rumænien

Compania Națională Căi Ferate — CFR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă »CFR — Marfă«,

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători »CFR — Călători«

Slovenien

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Slovakiet

Enheder, der driver jernbaner og kabelbaner og dertil hørende faciliteter i henhold til lov nr. 258/1993 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 152/1997 sml. og nr. 259/2001 sml.

Enheder, der tilbyder jernbanetransportydelser til offentligheden i henhold til lov nr. 164/1996 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 58/1997 sml., nr. 260/2001 sml., nr. 416/2001 sml. og nr. 114/2004 sml. og i henhold til regeringsdekret nr. 662 af 7. juli 2004

Eksempel herpå:

Železnice Slovenskej republiky, a.s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finland

VR-Yhtymä Oy/VR-Group Ab/VR Group Ltd.

Sverige

Offentlige enheder, der driver jernbanetrafik i henhold til »järnvägslagen (2004:519)« og »järnvägsförordningen (2004:526)«

Regionale og lokale organer, der driver regional og lokal jernbanetrafik i medfør af »lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik«

Private virksomheder, der leverer jernbanetransportydelser i henhold til en tilladelse bevilget i medfør af »förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar«, når en sådan tilladelse er i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i direktiv 2004/17/EF

Det Forenede Kongerige

Network Rail plc

Eurotunnel plc

Northern Ireland Transport Holding Company

Northern Ireland Railways Company Limited

Jernbaneselskaber, der af »Department of Transport« eller en anden kompetent myndighed er indrømmet særlige rettigheder eller enerettigheder«


BILAG III

»BILAG III A

UNIONEN

a)   Transport eller distribution af gas eller varme

Belgien

Distrigaz

Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter

Fluxys

Bulgarien

Enheder med bevilling til produktion eller transport af varme i henhold til artikel 39, stk. 1, i »Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003)«:

АЕЦ Козлодуй - ЕАД

Брикел - ЕАД

»Бул Еко Енергия« ЕООД

»ГЕРРАД« АД

Девен АД

ТЕЦ »Марица 3« — АД

»Топлина електроенергия газ екология« ООД

Топлофикация Бургас — ЕАД

Топлофикация Варна – ЕАД

Топлофикация Велико Търново – ЕАД

Топлофикация Враца – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Лозница – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

Топлофикация Правец – ЕАД

Топлофикация Разград – ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Топлофикация Ямбол – ЕАД

Enheder med bevilling til transport, distribution og levering af gas til offentligheden eller forsyning fra den endelige leverandør af gas i henhold til artikel 39, stk. 1, i »Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003)«:

Булгаргаз ЕАД

Булгартрансгаз ЕАД

Балкангаз 2000 АД

Бургасгаз ЕАД

Варнагаз АД

Велбъждгаз АД

Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

Газинженеринг ООД

Газоснабдяване Асеновград АД

Газоснабдяване Бургас ЕАД

Газоснабдяване Враца ЕАД

Газоснабдяване Нова Загора АД

Газоснабдяване Нови Пазар АД

Газоснабдяване Попово АД

Газоснабдяване Първомай АД

Газоснабдяване Разград АД

Газоснабдяване Русе ЕАД

Газоснабдяване Стара Загора ООД

Добруджа газ АД

Дунавгаз АД

Каварна газ ООД

Камено-газ ЕООД

Кнежа газ ООД

Кожухгаз АД

Комекес АД

Консорциум Варна Про Енерджи ООД

Костинбродгаз ООД

Ловечгаз 96 АД

Монтанагаз АД

Овергаз Инк. АД

Павгаз АД

Плевенгаз АД

Правецгаз 1 АД

Примагаз АД

Промишлено газоснабдяване ООД

Раховецгаз 96 АД

Рилагаз АД

Севлиевогаз-2000 АД

Сигаз АД

Ситигаз България АД

Софиягаз ЕАД

Трансгаз Енд Трейд АД

Хебросгаз АД

Централ газ АД

Черноморска технологична компания АД

Ямболгаз 92 АД.

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder i de sektorer, der leverer tjenesteydelser inden for gas og varme, som anført i § 4, stk. 1, litra a) og b), i lov nr. 137/2006 sml., med ændringer

Eksempler herpå:

NET4GAS, s.r.o.

Pražská plynárenská, a.s.

Severomoravská plynárenská, a.s.

Plzeňská teplárenská, a.s.

Pražská teplárenská a.s.

Danmark

Enheder, der varetager distribution af gas og varme på grundlag af en godkendelse i henhold til § 4 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. juli 2005

Enheder, der varetager transport af naturgas på grundlag af en bevilling efter § 10 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. maj 2006

Enheder, der varetager transport af gas på grundlag af en tilladelse i henhold til bekendtgørelse nr. 361 af 25. april 2006 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter

Energinet Danmark eller datterselskaber fuldt ejet af Energinet Danmark i henhold til lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, jf. lov nr. 1384 af 20. december 2004

Tyskland

Lokale myndigheder, offentligretlige institutioner eller sammenslutninger af offentligretlige institutioner eller statsligt styrede virksomheder, der forsyner andre virksomheder med energi, forestår driften af et energiforsyningsnet eller har råderet over et energiforsyningsnet i kraft af ejerskab, jf. § 3, nr. 18, i »Gesetz über die Elektrizitäts– und Gasversorgung« (Energiewirtschaftsgesetz) af 24. april 1998, senest ændret den 9. december 2006

Estland

Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.02.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332)

AS Kohtla-Järve Soojus

AS Kuressaare Soojus

AS Võru Soojus

Irland

Bord Gáis Éireann

Andre enheder, som »Commission for Energy Regulation« kan meddele tilladelse til at varetage naturgasforsyning eller transmission af naturgas i henhold til bestemmelserne i »Gas Acts 1976 to 2002«

Organer med tilladelse i henhold til »Electricity Regulation Act 1999«, der som operatør af »Combined Heat and Power Plants« står for varmeforsyning

Grækenland

Η »Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.«, der transporterer og distribuerer gas i henhold til lov 2364/95, som ændret ved lov 2528/97, 2593/98 og 2773/99

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Spanien

Enagas, S.A.

Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

Gasoducto Al Andalus, S.A.

Gasoducto de Extremadura, S.A.

Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

Regasificadora del noroeste, S.A.

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.

Transportista Regional de Gas, S.A.

Unión Fenosa de Gas, S.A.

Bilbogas, S.A.

Compañía Española de Gas, S.A.

Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

Distribuidora Regional de Gas, S.A.

Donostigas, S.A.

Gas Alicante, S.A.

Gas Andalucía, S.A.

Gas Aragón, S.A.

Gas Asturias, S.A.

Gas Castilla — La Mancha, S.A.

Gas Directo, S.A.

Gas Figueres, S.A.

Gas Galicia SDG, S.A.

Gas Hernani, S.A.

Gas Natural de Cantabria, S.A.

Gas Natural de Castilla y León, S.A.

Gas Natural SDG, S.A.

Gas Natural de Alava, S.A.

Gas Natural de La Coruña, S.A.

Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

Gas Navarra, S.A.

Gas Pasaia, S.A.

Gas Rioja, S.A.

Gas y Servicios Mérida, S.L.

Gesa Gas, S.A.

Meridional de Gas, S.A.U.

Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

Tolosa Gas, S.A.

Frankrig

Gaz de France, der er oprettet og drives i henhold til »loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz« af 8. april 1946, med senere ændringer

GRT Gaz, der forvalter gastransportnettet

Organer, der varetager gasforsyning og er omhandlet i artikel 23 i »loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz« af 8. april 1946 med senere ændringer, (distributionsvirksomheder med forskellig selskabsretlig status, forsyningsselskaber eller tilsvarende tjenester, der omfatter regionale eller lokale myndigheder) (f.eks.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

Lokale myndigheder eller sammenslutninger af lokale myndigheder, der står for varmeforsyning

Italien

SNAM Rete Gas s.p.a., S.G.M. e EDISON T. e S., der varetager gastransport

Enheder, der varetager gasforsyning i henhold til den kodificerede lovgivning om lokale myndigheders og provinsmyndigheders direkte overtagelse af kontrollen med offentlige tjenester, godkendt ved »regio decreto« nr. 2578 af 15. oktober 1925 og ved D.P.R. nr. 902 af 4. oktober 1986 og ved artikel 14 og 15 i »decreto legislativo« nr. 164 af 23. maj 2000

Enheder, der står for offentlig varmeforsyning i henhold til artikel 10 i Legge nr. 308 af 29. maj 1982 — »Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi«

Lokale myndigheder eller sammenslutninger af lokale myndigheder, der står for offentlig varmeforsyning

»Società di trasporto regionale«, hvis takster er godkendt af »Autorità per l'energia elettrica ed il gas«

Cypern

Letland

Akciju sabiedrība »Latvijas gāze«

Offentlige enheder under lokalforvaltningerne, der står for offentlig varmeforsyning

Litauen

Akcinė bendrovė »Lietuvos dujos«

Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og varetager gastransport, -distribution eller -forsyning i henhold til loven om naturgas (den litauiske statstidende nr. 89-2743, 2000; nr. 43-1626, 2007)

Enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og står for varmeforsyning i henhold til loven om varmeforsyning (den litauiske statstidende nr. 51-2254, 2003, nr. 130-5259, 2007)

Luxembourg

Société de transport de gaz SOTEG S.A.

Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

Service industriel de la Ville de Dudelange

Service industriel de la Ville de Luxembourg

Lokale myndigheder eller sammenslutninger dannet af de myndigheder, der har ansvaret for varmeforsyningen

Ungarn

Enheder, der varetager gastransport og -distribution i henhold til artikel 162 og 163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og på grundlag af en tilladelse i henhold til »2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról«

Enheder, der varetager varmetransport og -distribution i henhold til artikel 162 og 163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og på grundlag af en tilladelse i henhold til »2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról«

Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederlandene

Virksomheder, der varetager produktion, transport eller distribution af gas på grundlag af en bevilling (vergunning) fra de lokale myndigheder ifølge »Gemeentewet«, f.eks.: NV Nederlandse Gasunie

Lokal- eller provinsmyndigheder, der varetager transport eller distribution af gas ifølge »Gemeentewet« og »Provinciewet«

Lokale myndigheder eller sammenslutninger af sådanne, der varetager varmeforsyningen til offentligheden

Østrig

Enheder, der har tilladelse til at transportere eller distribuere gas i henhold til »Energiewirtschaftsgesetz dRGBl I, s. 1451-1935« eller »Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. Nr. 121/2000«, med ændringer

Organer, der i henhold til »Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994« med senere ændringer har tilladelse til at varetage transport eller forsyning af varme

Polen

Energiselskaber i den betydning, der er fastsat i »ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne«, bl.a.:

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

Europol Gaz S.A Warszawa

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

Elektrociepłownia Zabrze S.A.

Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugal

Enheder, der varetager transport og distribution af gas i henhold til:

»Decreto-Lei« nr. 30/2006, af 15. februar 2006, »que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural«

»Decreto-Lei« nr. 140/2006, af 26. juli 2006, »que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades«

Rumænien

»Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — S.A. Mediaș«

SC Distrigaz Sud S.A.

E. ON Gaz România S.A.

E.ON Gaz Distribuție S.A.– Societăți de distribuție locală

Slovenien

Enheder, der varetager transport og distribution af gas i henhold til »Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99)«, og enheder, der varetager transport og distribution af varme i henhold til følgende beslutninger truffet af kommunalforvaltningerne:

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o. Piran

6330

Pirano

5926823

JEKO — IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovakiet

Enheder, der på grundlag af en tilladelse varetager produktion, distribution, transport, oplagring og levering af gas til offentligheden i henhold til lov nr. 656/2004 sml.

Enheder, der på grundlag af en tilladelse varetager produktion, distribution og levering af varme til offentligheden i henhold til lov nr. 657/2004 sml.

Eksempel herpå:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finland

Offentlige eller andre operatører, som driver et gastransmissionssystem og gasdistributionssystem på grundlag af en tilladelse i henhold til »maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000)« samt offentlige og andre enheder, der leverer gas til sådanne systemer; kommunale enheder eller offentlige virksomheder, der producerer, transporterer eller distribuerer varme eller tilfører varme til netværk

Sverige

Enheder, der står for transport eller distribution af gas eller varme i medfør af en koncession i henhold til »lagen (1978:160) om vissa rörledningar«

Det Forenede Kongerige

En offentlig gastransportør som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i »Gas Act 1986«

En person, der i henhold til artikel 8 i »Gas Order 1996 (Northern Ireland)« er officielt udpeget til at stå for gasforsyningen

En lokal myndighed, der stiller et fast net til rådighed eller forestår driften af et sådant net, og som leverer eller vil levere en offentlig tjeneste i forbindelse med produktion, transport eller distribution af varme

En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i »Electricity Act 1989«, og hvis bevilling omfatter bestemmelserne i artikel 10, stk. 3, i denne lov

b)   Efterforskning og udvinding af olie eller gas

Belgien

Bulgarien

Enheder, der efterforsker eller udvinder olie eller gas i henhold til »Закона за подземните богатства« (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) eller »Закона за концесиите« (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

»Дайрект Петролеум България« – ЕООД, София

»Петреко-България« — ЕООД, София

»Проучване и добив на нефт и газ« — АД, София

»Мерлоуз Рисорсиз« — ООД, Люксембург

»Мерлоуз Рисорсиз САРЛ«, Люксембург

»ОМВ (България) Извънтериториално проучване« — ООД, Виена, Австрия

»Джей Кей Екс България Лимитид« — Лондон, Англия

»Рамко България Лимитид« — Абърдийн, Шотландия

»Болкан Експлорърс (България) Лимитид« — Дъблин, Ирландия

ОАО »Башкиргеология«, Уфа, Руска федерация

»Винтидж Петролеум България, Инк.« – Кайманови острови.

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder i de sektorer, der udnytter et bestemt geografisk område til efterforskning eller udvinding af olie eller gas (i henhold til § 4, stk. 1, litra i), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer)

Eksempelvis:

Moravské naftové doly, a.s.

Danmark

Enheder omhandlet i:

Lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 4. juli 2007

Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005

Tyskland

Foretagender, der er omhandlet i »Bundesberggesetz« af 13. august 1980, senest ændret den 9. december 2006.

Estland

Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.02.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332)

Irland

Organer med autorisation, bevilling, tilladelse eller koncession til at foretage efterforskning eller udvinding af olie og gas i medfør af følgende lovbestemmelser:

Continental Shelf Act 1968

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Grækenland

»Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.«, i henhold til lov nr. 2593/98 »για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις«

Spanien

BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

Cambria Europe, Inc.

CNWL oil (España), S.A.

Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

Conoco limited

Eastern España, S.A.

Enagas, S.A.

España Canadá resources Inc.

Fugro — Geoteam, S.A.

Galioil, S.A.

Hope petróleos, S.A.

Locs oil compay of Spain, S.A.

Medusa oil Ltd.

Murphy Spain oil company

Onempm España, S.A.

Petroleum oil & gas España, S.A.

Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

Taurus petroleum, AN.

Teredo oil limited

Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

Wintersahll, AG

YCI España, L.C.

Andre enheder, der opererer i henhold til »Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos« med tilhørende gennemførelsesbestemmelser

Frankrig

Enheder, der forestår efterforskning og udvinding af olie eller gas i henhold til loven om minedrift og gennemførelsesbestemmelserne hertil, herunder navnlig »décret« nr. 95-427 af 19. april 1995 og »décret« nr. 2006-648 af 2. juni 2006»relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain«

Italien

Enheder, der har autorisation, tilladelse, bevilling eller koncession til efterforskning og udvinding af olie og gas eller underjordisk oplagring af naturgas i henhold til følgende bestemmelser:

»Legge« nr. 136 af 10. februar 1953

»Legge« nr. 6 af 11. januar 1957, ændret ved »legge« nr. 613 af 21. juli 1967

»Legge« nr. 9 af 9. januar 1991

»Decreto legislativo« nr. 625 af 25. november 1996

»Legge« nr. 170 af 26. april 1974, ændret ved »decreto legislativo« nr. 164 af 23. maj 2000

Cypern

Letland

Alle virksomheder, der er meddelt den fornødne bevilling og har påbegyndt efterforskning og udvinding af olie eller gas

Litauen

Det offentligretlige selskab »Geonafta«

Det litauisk-danske aktieselskab »Minijos nafta«

Det fælles litauisk-svenske aktieselskab »Genčių nafta«

Det privatretlige selskab »Geobaltic«

Det privatretlige selskab »Manifoldas«

Andre enheder, der opererer i henhold til artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) i sektoren for efterforskning og udvinding af olie eller gas i medfør af lov om undergrunden (den litauiske statstidende nr. 53-1582, 1995; nr. 35-1164, 2001)

Luxembourg

Ungarn

Enheder, der efterforsker eller udvinder olie eller gas på grundlag af en tilladelse eller koncession i henhold til »1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról«

Malta

Lov om olieproduktion (kap. 156) med dertil hørende afledt ret samt lov om kontinentalsoklen (kap. 194) med dertil hørende afledt ret

Nederlandene

Enheder omhandlet i »Mijnbouwwet« (pr. 1. januar 2003)

Østrig

Enheder, der i henhold til »Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999«, med senere ændringer har tilladelse til at foretage efterforskning eller udvinding af olie eller gas

Polen

Enheder, der opererer inden for prospektion, efterforskning og udvinding af gas, olie og naturligt forekommende derivater heraf, brunkul, kul eller andre faste brændstoffer i henhold til »ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze«, bl.a.:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Petrobaltic S.A.

Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z o.o.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugal

Enheder med en autorisation, bevilling eller koncession til efterforskning og udvinding af olie og gas i henhold til:

»Decreto-lei« nr. 109/94 af 26. april 1994»declaração de rectificação« nr. 64/94 af 31. maj 1994 og »Portaria« nr. 790/94 af 5. september 1994

»Despacho« nr. 82/94 af 24. august 1994 og »despacho conjunto« nr. A-87/94-XII af 17. januar 1994

»Aviso, D.R. III« nr. 167 af 21. juli 1994 og »aviso, DR III« nr. 60 af 12. marts 2002

Rumænien

Societatea Națională »Romgaz« S.A. Mediaș

S.C. PETROM S.A.

Slovenien

Enheder, der opererer inden for prospektion og udvinding af olie i henhold til »Zakon o rudarstvu« (Uradni list RS, 56/99):

Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovakiet

Enheder, der udvinder gas på grundlag af en tilladelse meddelt i henhold til lov nr. 656/2004 sml.

Enheder, der foretager geologisk efterforskning eller udvinding af olieforekomster på grundlag af en minedriftstilladelse meddelt i henhold til lov nr. 51/1988 sml. med tilhørende gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 499/1991 sml., nr. 154/1995 sml., nr. 58/1998 sml., nr. 533/2004 sml. og i henhold til lov nr. 214/2002 sml.

Finland

Sverige

Enheder, der er tildelt koncession til at foretage efterforskning eller udvinding af olie eller gas i henhold til »minerallagen (1991:45)«, eller som har tilladelse hertil i henhold til »lagen (1966:314) om kontinentalsockeln«

Det Forenede Kongerige

En person, der driver virksomhed på grundlag af en bevilling, der er meddelt i henhold til eller har samme retsvirkning som en bevilling meddelt i henhold til »Petroleum Act 1998«

En person, der er meddelt bevilling i henhold til »Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964«

c)   Efterforskning og udvinding af kul og andre faste brændsler

Belgien

Bulgarien

Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller anden fast brændsel i henhold til »Закона за подземните богатства« (обн., ДВ, бр.23/12.03.1999) eller »Закона за концесиите« (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

»Балкан МК« — ЕООД

»Въгледобив Бобов дол« – ЕООД

»Въглища Перник« — ООД

»Геология и геотехника« - ООД

»Елшица-99« — АД

»Енемона« – АД

»Карбон Инвест« — ООД

»Каусто-голд« — АД

»Мес Ко ММ5« — ЕООД

»Мина Балкан – 2000« — АД

»Мина Бели брег« — АД

»Мина Открит въгледобив« – АД

»Мина Станянци« — АД

»Мина Черно море — Бургас« — ЕАД

»Мина Чукурово« — АД

»Мининвест« – ООД

»Мини Марица-изток« — ЕАД

»Минно дружество Белоградчик« – АД

»Рекоул« — АД

»Руен Холдинг« — АД

»Фундаментал« — ЕООД

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder inden for de sektorer, der udnytter et bestemt geografisk område til efterforskning eller udvinding af kul eller anden fast brændsel (i henhold til § 4, stk. 1, litra i), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer)

Eksempelvis:

Czech Coal Services a.s

OKD, a.s.

Severočeské doly a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danmark

Enheder, der efterforsker og udvinder kul eller anden fast brændsel i henhold til lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2007

Tyskland

Foretagender, der er omhandlet i »Bundesberggesetz« af 13. august 1980, senest ændret den 9. december 2006

Estland

AS Eesti Põlevkivi

Irland

Bord na Mona plc., der er oprettet og opererer i henhold til »Turf Development Act 1946 to 1998«

Grækenland

»Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού«, der efterforsker og udvinder kul eller andet fast brændsel i henhold til lov om råstoffer af 1973, som ændret ved lov af 27. april 1976

Spanien

Alto Bierzo, S.A.

Antracitas de Arlanza, S.A.

Antracitas de Gillon, S.A.

Antracitas de La Granja, S.A.

Antracitas de Tineo, S.A.

Campomanes Hermanos, S.A.

Carbones de Arlanza, S.A.

Carbones de Linares, S.A.

Carbones de Pedraforca, S.A.

Carbones del Puerto, S.A.

Carbones el Túnel, S.L.

Carbones San Isidro y María, S.A.

Carbonífera del Narcea, S.A.

Compañía Minera Jove, S.A.

Compañía General Minera de Teruel, S.A.

Coto minero del Narcea, S.A.

Coto minero del Sil, S.A.

Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

Endesa, S.A.

González y Díez, S.A.

Hijos de Baldomero García, S.A.

Hullas del Coto Cortés, S.A.

Hullera Vasco-leonesa, S.A.

Hulleras del Norte, S.A.

Industrial y Comercial Minera, S.A.

La Carbonífera del Ebro, S.A.

Lignitos de Meirama, S.A.

Malaba, S.A.

Mina Adelina, S.A.

Mina Escobal, S.A.

Mina La Camocha, S.A.

Mina La Sierra, S.A.

Mina Los Compadres, S.A.

Minas de Navaleo, S.A.

Minas del Principado, S.A.

Minas de Valdeloso, S.A.

Minas Escucha, S.A.

Mina Mora primera bis, S.A.

Minas y explotaciones industriales, S.A.

Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

Minera del Bajo Segre, S.A.

Minera Martín Aznar, S.A.

Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

Muñoz Sole hermanos, S.A.

Promotora de Minas de carbón, S.A.

Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

Unión Minera del Norte, S.A.

Union Minera Ebro Segre, S.A.

Viloria Hermanos, S.A.

Virgilio Riesco, S.A.

Andre enheder, der opererer i henhold til »Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas« med tilhørende gennemførelsesbestemmelser

Frankrig

Enheder, der forestår efterforskningen og udvindingen af kul eller anden fast brændsel i medfør af »code minier« og gennemførelsesbestemmelserne hertil, herunder især »décret« nr. 95–427 af 19. april 1995 og »décret« nr. 2006-648 af 2. juni 2006»relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain«

Italien

Carbosulcis S.p.A.

Cypern

Letland

Litauen

Enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006), og som udøver virksomhed i sektoren for efterforskning og udvinding af kul og anden fast brændsel i medfør af lov om undergrunden (den litauiske statstidende nr. 63-1582, 1995; nr. 35-1164, 2001)

Luxembourg

Ungarn

Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller anden fast brændsel på grundlag af en autorisation eller koncession i henhold til »1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról«

Malta

Nederlandene

Enheder, der er omhandlet i »Mijnbouwwet« (pr. 1. januar 2003)

Østrig

Enheder, der i henhold til »Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999«, med senere ændringer har tilladelse til at foretage efterforskning eller udvinding af kul eller anden fast brændsel

Polen

Enheder, der opererer inden for prospektion, efterforskning og udvinding af gas, olie og naturligt forekommende derivater heraf, brunkul, kul eller andre faste brændstoffer i henhold til »ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze«, bl.a.:

Kompania Węglowa S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego »Konin« S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego »Sieniawa« S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego »Adamów« S.A w Turku

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

Południowy Koncern Węglowy S.A.

Portugal

Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, i henhold til »decreto-lei« nr. 90/90 og nr. 87/90, begge af 16. marts 1990

Rumænien

Compania Națională a Huilei — S.A. Petroșani

Societatea Națională a Lignitului Oltenia — S.A.

Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești

Societatea Comercială Minieră »Banat-Anina« S.A.

Compania Națională a Uraniului S.A. București

Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele.

Slovenien

Enheder der opererer inden for efterforskning og udvinding af kul i henhold til »Zakon o rudarstvu« (Uradni list RS, 56/99):

Mat. št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Slovakiet

Enheder, der på grundlag af en minedriftstilladelse meddelt i henhold til lov nr. 51/1988 sml. med tilhørende gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 499/1991 sml., nr. 154/1995 sml., nr. 58/1998 sml., nr. 533/2004 sml. og i henhold til lov nr. 214/2002 sml., foretager geologisk efterforskning eller udvinder kulforekomster

Finland

Enheder, der er tildelt særlig koncession til efterforskning og udvinding af fast brændsel i henhold til »laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta/lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)«

Sverige

Enheder, der har fået tildelt koncession til at foretage efterforskning eller udvinding af kul eller anden fast brændsel i henhold til »minerallagen (1991:45)« eller »lagen om visse torvfyndigheter (1985:620)«, eller som har tilladelse hertil i henhold til »lagen (1966:314) om kontinentalsockeln«

Det Forenede Kongerige

Alle virksomheder med bevilling (i henhold til »Coal Industry Act 1994«)

Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

En person, der er meddelt en prospektionsbevilling, en kontrakt på minedrift eller tilladelse til minedrift som fastsat i »section« 57(1) i »Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969««


BILAG IV

»BILAG IV A

UNIONEN

a)   Produktion, transport eller distribution af drikkevand

Belgien

Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter

Société Wallonne des Eaux

Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgarien

»Тузлушка гора« – ЕООД, Антоново

»В И К – Батак« – ЕООД, Батак

»В и К – Белово« – ЕООД, Белово

»Водоснабдяване и канализация Берковица« – ЕООД, Берковица

»Водоснабдяване и канализация« – ЕООД, Благоевград

»В и К – Бебреш« – ЕООД, Ботевград

»Инфрастрой« – ЕООД, Брацигово

»Водоснабдяване« – ЕООД, Брезник

»Водоснабдяване и канализация« – ЕАД, Бургас

»Лукойл Нефтохим Бургас« АД, Бургас

»Бързийска вода« – ЕООД, Бързия

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Варна

»ВиК« ООД, к.к. Златни пясъци

»Водоснабдяване и канализация Йовковци« – ООД, Велико Търново

»Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг« – ЕООД, Велинград

»ВИК« — ЕООД, Видин

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Враца

»В И К« — ООД, Габрово

»В И К« — ООД, Димитровград

»Водоснабдяване и канализация« – ЕООД, Добрич

»Водоснабдяване и канализация – Дупница« – ЕООД, Дупница

ЧПСОВ, в.с. Елени

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Исперих

»Аспарухов вал« ЕООД, Кнежа

»В И К — Кресна« — ЕООД, Кресна

»Меден кладенец« — ЕООД, Кубрат

»ВИК« — ООД, Кърджали

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Кюстендил

»Водоснабдяване и канализация« — ООД, Ловеч

»В и К — Стримон« — ЕООД, Микрево

»Водоснабдяване и канализация« — ООД, Монтана

»Водоснабдяване и канализация — П« — ЕООД, Панагюрище

»Водоснабдяване и канализация« — ООД, Перник

»В И К« — ЕООД, Петрич

»Водоснабдяване, канализация и строителство« — ЕООД, Пещера

»Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, Плевен

»Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, Пловдив

»Водоснабдяване–Дунав« — ЕООД, Разград

»ВКТВ« — ЕООД, Ракитово

ЕТ »Ердуван Чакър«, Раковски

»Водоснабдяване и канализация« — ООД, Русе

»Екопроект-С« ООД, Русе

»УВЕКС« — ЕООД, Сандански

»ВиК-Паничище« ЕООД, Сапарева баня

»Водоснабдяване и канализация« — ЕАД, Свищов

»Бяла« — ЕООД, Севлиево

»Водоснабдяване и канализация« — ООД, Силистра

»В и К« — ООД, Сливен

»Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, Смолян

»Софийска вода« — АД, София

»Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, София

»Стамболово« — ЕООД, Стамболово

»Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, Стара Загора

»Водоснабдяване и канализация-С« — ЕООД, Стрелча

»Водоснабдяване и канализация — Тетевен« — ЕООД, Тетевен

»В и К – Стенето« – ЕООД, Троян

»Водоснабдяване и канализация« — ООД, Търговище

»Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, Хасково

»Водоснабдяване и канализация« — ООД, Шумен

»Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, Ямбол.

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder inden for sektoren for vandforvaltning, som anført i § 4, stk. 1, litra d) og e), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter

Eksempelvis:

Veolia Voda Česká Republika, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Danmark

Enheder, der varetager vandforsyning, som defineret i § 3, stk. 3, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007

Tyskland

Enheder, der i henhold til delstaternes »Eigenbetriebsverordnungen« eller »-gesetze« sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen (»Kommunale Eigenbetriebe«)

Enheder, der i henhold til »Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit« eller »Zusammenarbeit der Länder« sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen

Enheder, der i henhold til »Gesetz über Wasser- und Bodenverbände« af 12. februar 1991, senest ændret den 15. maj 2002, sørger for vandproduktionen

Offentligt ejede virksomheder, der i henhold til »Kommunalgesetze«, herunder navnlig »Gemeindeverordnungen der Länder« sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen

Virksomheder i henhold til »Aktiengesetz« af 6. september 1965, senest ændret den 5. januar 2007, eller »GmbH-Gesetz« af 20. april 1892, senest ændret den 10. november 2006, eller som har retlig status af »Kommanditgesellschaft«, der i henhold til en særlig overenskomst med regionale eller lokale myndigheder sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen

Estland

Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.02.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

AS Haapsalu Veevärk

AS Kuressaare Veevärk

AS Narva Vesi

AS Paide Vesi

AS Pärnu Vesi

AS Tartu Veevärk

AS Valga Vesi

AS Võru Vesi

Irland

Enheder, der står for produktion og forsyning af drikkevand i henhold til »Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964«

Grækenland

»Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.« (»Ε.Υ.Δ.Α.Π.« eller »Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.«). Virksomhedens retlige status er omfattet af bestemmelserne i kodificeret lov 2190/1920, lov 2414/1996 og supplerende bestemmelser i lov 1068/80 og lov 2744/1999

»Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.« (»Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε«) er omfattet af bestemmelserne i lov 2937/2001 (den græske statstidende 169 Α) og lov 2651/1998 (den græske statstidende 248 Α)

»Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου« (»ΔΕΥΑΜΒ«), der drives i henhold til lov 890/1979

»Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης«, (kommunale vandforsynings- og vandrensningsselskaber), der står for produktion og distribution af drikkevand i henhold til lov 1069/80 af 23. august 1980

»Σύνδεσμοι Ύδρευσης« (kommunale vandforsyningsselskaber), der drives i henhold til præsidentdekret 410/1995 i overensstemmelse med »Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων«

»Δήμοι και Κοινότητες« (Kommuner og lokalforvaltninger), der drives i henhold til præsidentdekret 410/1995 i overensstemmelse med »Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων«

Spanien

Mancomunidad de Canales de Taibilla

Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

Canal de Isabel II

Agencia Andaluza del Agua

Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

Andre offentlige enheder under »Comunidades Autónomas« (selvstyrende regioner) og »Corporaciones locales« (lokalforvaltninger), og som står for drikkevandsforsyningen

Andre private enheder, der af »Corporaciones locales« er indrømmet særlige rettigheder eller enerettigheder vedrørende drikkevandsforsyning

Frankrig

Regionale eller lokale myndigheder og offentlige lokale enheder, der står for produktion og distribution af drikkevand:

Vandforsyningsenheder (f.eks. Régie des eaux de Grenoble, Régie des eaux de Megève, Régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, Régie des eaux de Venelles)

Enheder, der står for transport, levering og produktion (f.eks. Syndicat des eaux d'Ile de France, Syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, Syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, Syndicat de l'eau du Var-est, Syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin)

Italien

Enheder, der forestår forvaltningen af de forskellige led i vandforsyningen i henhold til den kodificerede lovgivning om lokale myndigheders og provinsmyndigheders direkte overtagelse af kontrollen med offentlige tjenester, godkendt ved »regio decreto« nr. 2578 af 15. oktober 1925 og ved D.P.R. nr. 902 af 4. oktober 1986 og ved »decreto legislativo« nr. 267 af 18. august 2000, der indeholder teksten til den kodificerede lovgivning vedrørende de lokale myndigheders struktur, særlig artikel 112 og 116

Acquedotto Pugliese S.p.A. (»Decreto Legislativo« nr. 141 af 11. maj 1999)

»Ente acquedotti siciliani«, oprettet ved »legge regionale« nr. 2/2 af 4. september 1979 og »Legge Regionale« nr. 81 af 9. august 1980, der blev likvideret ved »Legge Regionale« nr. 9 af 31. maj 2004 (art. 1)

»Ente sardo acquedotti e fognature«, oprettet ved »legge« nr. 9 af 5. juli 1963, der blev til ESAF S.p.A. i 2003 — efterfølgende fusioneret med ABBANOA S.p.A. ESAF blev opløst 29.7.2005 og likvideret ved »Legge Regionale« nr. 7 af 21. april 2005 (art. 5, comma 1) — Legge finanziaria 2005

Cypern

»Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας«, der står for vandforsyningen i kommuner og andre områder i henhold til »περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350«

Letland

SIA »Rīgas ūdens« og andre offentlig- og privatretlige enheder, der står for produktion, transport og distribution af drikkevand via forsyningsnettet, og som foretager indkøb i henhold til loven »Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām«

Litauen

Enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996 og nr. 4-102, 2006), og som står for produktion, transport og distribution af drikkevand i henhold til lov om drikkevand og spildevandsforvaltning (den litauiske statstidende nr. 82-3260, 2006)

Luxembourg

De enheder under de lokale myndigheder, der forestår vandforsyningen

Kommunale sammenslutninger, der sørger for vandproduktion eller -forsyning, og som er oprettet i medfør af lov af 23. februar 2001 om »la création des syndicats de communes« som ændret og suppleret ved lov af 23. december 1958 og ved lov af 29. juli 1981 og i medfør af lov af 31. juli 1962»ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch–sur–Sûre«

Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est — SESE

Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre — SEBES

Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est — SIDERE

Syndicat des Eaux du Sud — SES

Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à Savelborn-Freckeisen

Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus — R

Syndicat de distribution d’eau des Ardennes — DEA

Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

Syndicat des eaux du Centre — SEC

Ungarn

Enheder, der står for produktion, transport eller distribution af drikkevand i henhold til artikel 162-163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og »1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról«

Malta

»Korporazzjoni għas-Servizzi ta« l-Ilma (Vandforsyningsselskabet)

»Korporazzjoni għas-Servizzi ta« Desalinazzjoni (Afsaltningstjenesten)

Nederlandene

Enheder, der står for produktion eller distribution af drikkevand i henhold til »Waterleidingwet«

Østrig

Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, der sørger for produktion, transport og forsyning af drikkevand i henhold til de ni delstaters love om vandforsyning (»Wasserversorgungsgesetze«)

Polen

Vandforsynings- og vandrensningsselskaber i den betydning, der er fastsat i »ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków«, og som står for den offentlige vandforsyning eller vandrensning, bl.a.:

AQUANET S.A., Poznań

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Łódź

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugal

Tværkommunale systemer — Virksomheder, hvori staten eller andre offentlige enheder har aktiemajoriteten, og private virksomheder i henhold til »decreto-lei« nr. 379/93 af 5. november 1993, som ændret ved »decreto-lei« nr. 176/99 af 25. oktober 1999, »decreto-lei« nr. 439-A/99 af 29. oktober 1999 og »decreto-lei« nr. 103/2003 af 23. maj 2003. Direkte administration fra statens side er tilladt

Kommunale systemer — Kommuner, sammenslutninger af kommuner, kommunale tjenester, virksomheder, hvori hele eller størstedelen af kapitalen er offentlig, eller private virksomheder i henhold til »lei« 53-F/2006, af 29. december 2006 og »decreto-lei« nr. 379/93 af 5. november 1993, som ændret ved »decreto-lei« nr. 176/99 af 25. oktober 1999, »decreto-lei« nr. 439-A/99 af 29. oktober 1999 og »decreto-lei« nr. 103/2003 af 23. maj 2003

Rumænien

Afdelinger under de lokale myndigheder og selskaber, der står for produktion, transport og distribution af drikkevand; f.eks.:

S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia S.A., Alba Iulia, Alba

S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Filiala Blaj, Blaj, Alba

Compania de Apă Arad

S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

S.C. APA Grup S.A. Botoșani, Botoșani

Compania de Apă, Brașov, Brașov

R.A. APA, Brăila, Brăila

S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

R.A.J.A.C. Iași, Iași

Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovenien

Enheder, der står for produktion, transport eller distribution af drikkevand og har koncession i henhold til »Zakon o varstvu okolja« (Uradni list RS, 32/93, 1/96) og beslutninger truffet af kommunalforvaltningerne:

Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ — ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje d.o.o. ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno — stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava — Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod — Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO — IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik — Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje — Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. — S.R.L.

6000

Koper — Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale — Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava — Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. — S.R.L.

6000

Koper — Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola — Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran — Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovakiet

Enheder, der har tilladelse til at forestå offentlige vandforsyningssystemer i forbindelse med produktion, transport eller distribution af drikkevand til offentligheden og har en attest for faglig kompetence til drift af offentlige vandforsyningssystemer, udstedt i henhold til lov nr. 442/2002 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 525/2003 sml., nr. 364/2004 sml., nr. 587/2004 sml. og nr. 230/2005 sml.

Enheder, der med en tilladelse i henhold til lov nr. 135/1994 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 52/1982 sml., nr. 595/1990 sml., nr. 128/1991 sml., nr. 238/1993 sml., nr. 416/2001 sml. og nr. 533/2001 sml. driver vandværker i henhold til betingelserne i lov nr. 364/2004 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 587/2004 sml. og nr. 230/2005 sml., og som samtidig står for transport og distribution af drikkevand til offentligheden i henhold til lov nr. 442/2002 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 525/2003 sml., nr. 364/2004 sml., nr. 587/2004 sml. og nr. 230/2005 sml.

Eksempel herpå:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finland

Vandværker i henhold til § 3 i »vesihuoltolaitokset/lagen om vattentjänster (119/2001)«

Sverige

Lokale myndigheder og kommunale vandværker, der sørger for produktion, transport eller forsyning af drikkevand i henhold til »lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster«

Det Forenede Kongerige

En virksomhed der er udpeget som vandforsynings- eller -rensningsselskab i henhold til »Water Industry Act 1991«

En vandforsynings- og vandrensningstjeneste oprettet i medfør af artikel 62 i »Local Government etc. Act 1994 (Scotland)«

The Department for Regional Development (Northern Ireland)

b)   Produktion, transport eller distribution af elektricitet

Belgien

Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter

SPE/Elektriciteitsproductie Maatschappij

Electrabel/Electrabel

Elia

Bulgarien

Enheder med bevilling til produktion, transport og distribution af og levering til offentligheden af elektricitet i henhold til artikel 39, stk. 1, i »Закона за енергетиката« (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

АЕЦ Козлодуй - ЕАД

Болкан Енерджи АД

Брикел - ЕАД

Българско акционерно дружество Гранитоид АД

Девен АД

ЕВН България Електроразпределение АД

ЕВН България Електроснабдяване АД

ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

Енергийна компания Марица Изток III - АД

Енерго-про България - АД

ЕОН България Мрежи АД

ЕОН България Продажби АД

ЕРП Златни пясъци АД

ЕСО ЕАД

ЕСП »Златни пясъци« АД

Златни пясъци-сервиз АД

Калиакра Уинд Пауър АД

НЕК ЕАД

Петрол АД

Петрол Сторидж АД

Пиринска Бистрица-Енергия АД

Руно-Казанлък АД

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

Слънчев бряг АД

ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД

ТЕЦ - Варна ЕАД

ТЕЦ »Марица 3« – АД

ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

ЕВН България Топлофикация - Пловдив - ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Хидроенергострой ЕООД

ЧЕЗ България Разпределение АД

ЧЕЗ Електро България АД.

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder, der leverer tjenesteydelser inden for elektricitet, som anført i § 4, stk. 1, litra c), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer

Eksempelvis:

ČEPS, a.s.

ČEZ, a. s.

Dalkia Česká republika, a.s.

PREdistribuce, a.s.

Plzeňská energetika a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danmark

Enheder, der varetager produktion af elektricitet på grundlag af en bevilling efter § 10 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006

Enheder, der varetager transport af elektricitet på grundlag af en bevilling efter § 19 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006

Energinet Danmark eller datterselskaber fuldt ejet af Energinet Danmark, i henhold til lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, jf. lov nr. 1384 af 20. december 2004

Tyskland

Lokale myndigheder, offentligretlige institutioner eller sammenslutninger af offentligretlige institutioner eller statsligt styrede virksomheder, der forsyner andre virksomheder med energi, forestår driften af et energiforsyningsnet eller har råderet over et energiforsyningsnet i kraft af ejerskab, jf. § 3, nr. 18, i »Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)« af 24. april 1998, senest ændret den 9. december 2006

Estland

Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.02.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

AS Eesti Energia

OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

AS Narva Elektrijaamad

OÜ Põhivõrk

Irland

Electricity Supply Board

ESB Independent Energy (ESBIE — elektricitetsforsyning)

Synergen Ltd. (electricitetsproduktion)

Viridian Energy Supply Ltd. (elektricitetsforsyning)

Huntstown Power Ltd. (electricitetsproduktion)

Bord Gáis Éireann (elektricitetsforsyning)

Elektricitetsleverandører og -producenter med bevilling i henhold til »Electricity Regulation Act 1999«

EirGrid plc

Grækenland

»Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.«, der er oprettet ved lov nr. 1468/1950 »περί ιδρύσεως της ΔΕΗ« og opererer i henhold til lov nr. 2773/1999 og præsidentdekret nr. 333/1999

Spanien

Red Eléctrica de España, S.A.

Endesa, S.A.

Iberdrola, S.A.

Unión Fenosa, S.A.

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Electra del Viesgo, S.A.

Andre enheder, der står for produktion, transport og distribution af elektricitet, i henhold til »Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico« med tilhørende gennemførelsesbestemmelser

Frankrig

Électricité de France, der er oprettet og drives i henhold til »loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz« af 8. april 1946, med senere ændringer

RTE, der forvalter elektricitetstransportnettet

Enheder, der står for elforsyning, og som er nævnt i artikel 23 i »loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz« af 8. april 1946, med senere ændringer (distributionsvirksomheder med forskellig selskabsretlig status, forsyningsselskaber eller tilsvarende tjenester, der omfatter regionale eller lokale myndigheder) (f.eks.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

Compagnie nationale du Rhône

Electricité de Strasbourg

Italien

»Enel«-virksomheder, der har koncession til produktion, transmission og distribution af elektricitet i henhold til »decreto legislativo« nr. 79 af 16. marts 1999, med senere ændringer

TERNA — Rete elettrica nazionale SpA

Andre virksomheder med koncession i henhold til »decreto legislativo« nr. 79 af 16. marts 1999

Cypern

»Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου«, der er oprettet ved »περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171«

»Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς« oprettet i henhold til artikel 57 i »Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003«

Andre personer, enheder eller virksomheder, som udøver en af de former for virksomhed, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 2004/17/EF, og som udøver virksomheden på grundlag af en tilladelse, der er udstedt i henhold til artikel 34 i »περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}«

Letland

AS »Latvenergo«

AS »Augstsprieguma tīkls«

AS »Sadales tīkls« og andre virksomheder, der står for produktion, transmission og distribution af elektricitet, og som foretager indkøb i henhold til loven »Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām«

Litauen

Den statslige virksomhed Ignalina Nuclear Power Plant

Akcinė bendrovė »Lietuvos energija«

Akcinė bendrovė »Lietuvos elektrinė«

Akcinė bendrovė »Rytų skirstomieji tinklai«

Akcinė bendrovė »VST«

Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og varetager produktion, transport og distribution af elektricitet i henhold til lov om elektricitet (den litauiske statstidende nr. 66-1984, 2000; nr. 107-3964, 2004) og lov om atomkraft (den litauiske statstidende nr. 119-2771, 1996)

Luxembourg

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), der står for produktion eller distribution af elektricitet i henhold til »convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg« af 11. november 1927, godkendt ved lov af 4. januar 1928

Lokale myndigheder med ansvar for transport eller distribution af elektricitet

Société électrique de l'Our (SEO)

Det fælleskommunale konsortium SIDOR

Ungarn

Enheder, der står for produktion, transport eller distribution af elektricitet i henhold til artikel 162-163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og »2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról«

Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederlandene

Elforsyningsvirksomheder, der opererer på grundlag af en bevilling (vergunning) fra amtsmyndighederne ifølge »Provinciewet«

Eksempelvis:

Essent

Nuon

Østrig

Enheder, der forestår driften af et transmissions- eller forsyningsnet i henhold til »Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl No 143/1998«, med senere ændringer, eller i henhold til lovene i de ni delstater »Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze«

Polen

Energiselskaber i den betydning, der er fastsat i »ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne«, bl.a.:

BOT Elektrownia »Opole« S.A., Brzezie

BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

Elektrociepłownia Chorzów »ELCHO« Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Lublin — Wrotków Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

Elektrownia »Kozienice« S.A.

Elektrownia »Stalowa »Wola« S.A.

Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

ENEA S.A., Poznań

Energetyka Sp. z o.o., Lublin

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

ENION S.A., Kraków

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

PSE-Operator S.A., Warszawa

Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

Zakład Elektroenergetyczny »Elsen« Sp. z o.o., Częstochowa

Zakład Energetyczny Białystok S.A.

Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., nowe Czarnowo

Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Energetyka Południe S.A.

Portugal

1)   Elproduktion

Enheder, der producerer elektricitet i henhold til:

»Decreto-lei« nr. 29/2006 af 15. februar 2006»que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade«

»Decreto-lei« nr. 172/2006 af 23. august 2006, »que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido«

Enheder, der producerer elektricitet efter en særlig ordning i henhold til »decreto-lei« nr. 189/88 af 27. maj 1988, som ændret ved »Decretos-Lei« nr. 168/99 af 18. maj 1999, nr. 313/95 af 24. november 1995, nr. 538/99 af 13. december 1999, nr. 312/2001 og nr. 313/2001, begge af 10. december 2001, »decreto-lei« nr. 339-C/2001 af 29. december 2001, »decreto-lei« nr. 68/2002 af 25. marts 2002, »decreto-lei« nr. 33-A/2005 af 16. februar 2007, »decreto-lei« nr. 225/2007 af 31. maj 2007 og »decreto-lei« nr. 363/2007 af 2. november 2007

2)   Eltransport:

Enheder, der transporterer elektricitet i henhold til:

»Decreto-lei« nr. 29/2006 af 15. februar 2006 og »decreto-lei« nr. 172/2006 af 23. august 2006

3)   Eldistribution:

Enheder, der distribuerer elektricitet i henhold til »decreto-lei« nr. 29/2006 af 15. februar 2006 og »decreto-lei« nr. 172/2006 af 23. august 2006

Enheder, der distribuerer elektricitet i henhold til »decreto-lei« nr. 184/95 af 27. juli 1995, som ændret ved »decreto-lei« nr. 56/97 af 14. marts 1997 og »decreto-lei« nr. 344-B/82 af 1. september 1982, som ændret ved »decreto-lei« nr. 297/86 af 19. september 1986, »decreto-lei« nr. 341/90 af 30. oktober 1990 og »decreto-lei« nr. 17/92 af 5. februar 1992

Rumænien

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-S.A. București

Societatea Națională »Nuclearelectrica« S.A.

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.

S.C. Electrocentrale Deva S.A.

S.C. Electrocentrale București S.A.

S.C. Electrocentrale Galați S.A.

S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.

Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA București

Societatea Comercială Electrica S.A., București

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

»Electrica Distribuție Muntenia Nord« S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

»Electrica Furnizare Muntenia Nord« S.A.

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

»Electrica Distribuție Transilvania Sud« S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

»Electrica Furnizare Transilvania Sud« S.A.

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

»Electrica Distribuție Transilvania Nord« S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

»Electrica Furnizare Transilvania Nord« S.A.

Enel Energie

Enel Distribuție Banat

Enel Distribuție Dobrogea

E.ON Moldova S.A.

CEZ Distribuție.u

Slovenien

Enheder, der producerer, transporterer eller distribuerer elektricitet i henhold til »Energetski zakon« (Uradni list RS, 79/99):

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro — Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Slovakiet

Enheder, der på grundlag af en tilladelse varetager produktion, transport via transmissionsnettet, distribution og levering til offentligheden af elektricitet via distributionsnettet i henhold til lov nr. 656/2004 sml.

Eksempel herpå:

Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Západoslovenská energetika, a.s.

Stredoslovenská energetika, a.s.

Východoslovenská energetika, a.s.

Finland

Offentlige eller andre enheder, som driver elektricitetstransmissions- eller elektricitetsdistributionssystemer på grundlag af en tilladelse i henhold til »sähkömarkkinalain/elmarknadslagen (386/1995)« og i henhold til »laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)«

Sverige

Enheder, der står for transport eller distribution af elektricitet i medfør af en koncession i henhold til »ellagen (1997:857)«

Det Forenede Kongerige

En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 6 i »Electricity Act 1989«

En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 10, stk. 1, i »Electricity Order 1992 (Northern Ireland)«

National Grid Electricity Transmission plc

System Operation Northern Ireland Ltd

Scottish & Southern Energy plc

SPTransmission plc

c)   Ordregivere på området indenbys transport med tog, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel

Belgien

Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

Private virksomheder med særlige rettigheder eller enerettigheder

Bulgarien

»Метрополитен« ЕАД, София

»Столичен електротранспорт« ЕАД, София

»Столичен автотранспорт« ЕАД, София

»Бургасбус« ЕООД, Бургас

»Градски транспорт« ЕАД, Варна

»Тролейбусен транспорт« ЕООД, Враца

»Общински пътнически транспорт« ЕООД, Габрово

»Автобусен транспорт« ЕООД, Добрич

»Тролейбусен транспорт« ЕООД, Добрич

»Тролейбусен транспорт« ЕООД, Пазарджик

»Тролейбусен транспорт« ЕООД, Перник

»Автобусни превози« ЕАД, Плевен

»Тролейбусен транспорт« ЕООД, Плевен

»Градски транспорт Пловдив« ЕАД, Пловдив

»Градски транспорт« ЕООД, Русе

»Пътнически превози« ЕАД, Сливен

»Автобусни превози« ЕООД, Стара Загора

»Тролейбусен транспорт« ЕООД, Хасково

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder inden for bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus, som anført i § 4, stk. 1, litra f), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer

Eksempelvis:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Danmark

DSB

DSB S-tog A/S

Enheder, der varetager busbefordring (almindelig rutekørsel) på grundlag af tilladelse i henhold til lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003

Metroselskabet I/S

Tyskland

Enheder, der har tilladelse til at tilbyde offentlig befordring inden for persontransport over korte afstande i henhold til »Personenbeförderungsgesetz« af 21. marts 1961, senest ændret den 31. oktober 2006

Estland

Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.02.2007,15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

AS Tallinna Autobussikoondis

AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

Narva Bussiveod AS

Irland

Iarnród Éireann [Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Luas [Dublin Light Rail]

Bus Éireann [Irish Bus]

Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

Virksomheder, der varetager offentlig befordring på grundlag af regler i »Road Transport Act 1932«

Grækenland

»Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.« (»Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.«) (Athen-Piræus Trolleybusser S.A), der er oprettet og drives i henhold til lovdekret nr. 768/1970 (Α'273), lov nr. 588/1977 (Α'148) og lov nr. 2669/1998 (Α'283)

»Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς« (»Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.«) (Athen-Piræus Eldrevne Jernbane), der er oprettet og drives i henhold til lov nr. 352/1976 (Α' 147) og nr. 2669/1998 (Α'283)

»Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.« (»Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.«) (Athens Bytransportselskab S.A), der er oprettet og drives i henhold til lov nr. 2175/1993 (Α'211) og nr. 2669/1998 (Α'283)

»Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.« (»Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.«),) (Busselskab S.A.), der er oprettet og drives i henhold til lov nr. 2175/1993 (Α'211) og nr. 2669/1998 (Α'283)

»Αττικό Μετρό Α.Ε.« (»Attiko Metro S.A«), der er oprettet og drives i henhold til lov nr. 1955/1991

»Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης« (»Ο.Α.Σ.Θ.«), der er oprettet og drives i henhold til dekret nr. 3721/1957, lovdekret nr. 716/1970 og lov nr. 866/79 og nr. 2898/2001 (Α'71)

»Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων« (»Κ.Τ.Ε.Λ.«), der drives i henhold til lov nr. 2963/2001 (Α'268)

»Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω«, også betegnet henholdsvis »ΡΟΔΑ« og »ΔΕΑΣ ΚΩ«, der drives i henhold til lov nr. 2963/2001 (Α'268)

Spanien

Enheder, der tilbyder offentlig befordring i byer i henhold til »Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril«; »Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso«

Enheder, der tilbyder offentlig busbefordring i henhold til overgangsbestemmelse nr. 3 i »Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres«

Eksempelvis:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid

Empresa Municipal de Transportes de Málaga

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

Empresa Municipal de Transportes de Valencia

Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

Entitat Metropolitana de Transport (AMB)

Eusko Trenbideak, s.a.

Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, s.a.

Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

Consorcio de Transportes de Mallorca

Metro de Madrid

Metro de Málaga, S.A.

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Frankrig

Enheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til artikel 7-II i »loi d'orientation des transports intérieurs« nr. 82-1153 af 30. december 1982

Régie des transports de Marseille

RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

Régie départementale des transports du Jura

RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

»Régie autonome des transports parisiens« og »Société nationale des chemins de fer français« samt andre enheder, der tilbyder befordring på grundlag af en tilladelse fra »Syndicat des transports d'Ile-de-France« i henhold til »Ordonnance« nr. 59-151 af 7. januar 1959 med senere ændringer og tilhørende gennemførelsesdekreter, for så vidt angår personbefordring i regionen Ile-de-France

Réseau ferré de France, der er et statsejet selskab oprettet ved »loi« nr. 97-135 af 13. februar 1997

Regionale eller lokale myndigheder eller grupper af regionale eller lokale myndigheder med beføjelser på transportområdet (f.eks. Communauté urbaine de Lyon)

Italien

Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring med jernbane, automatiske anlæg, sporvogn, trolleybus eller omnibus, og som forvalter de benyttede infrastrukturer på nationalt, regionalt eller lokalt plan

Eksempelvis:

Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring på grundlag af en tilladelse i henhold til transportministeriets dekret nr. 316 af 1. december 2006»Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale«

Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til artikel 1, stk. 4 eller 15, i »regio decreto« nr. 2578 af 15. oktober 1925 — »Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province«

Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til »decreto legislativo« nr. 422 af 19. november 1997 — »Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale«, på de betingelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 4, i »legge« nr. 59 af 15. marts 1997 — som ændret ved »decreto legislativo« nr. 400 af 20. september 1999, og i artikel 45 i »legge« nr. 166 af 1. august 2002

Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til artikel 113 i den kodificerede lovgivning om lokalforvaltningernes struktur, godkendt ved »legge« nr. 267 af 18. august 2000, som ændret ved artikel 35 i »legge« nr. 448 af 28. december 2001

Enheder, selskaber og virksomheder, der opererer på grundlag af en koncession i henhold til artikel 242 eller 256 i »regio decreto« nr. 1447 af 9. maj 1912, der stadfæster den kodificerede lovgivning om »le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili«

Enheder, selskaber og virksomheder og lokale myndigheder, der opererer på grundlag af en koncession i henhold til artikel 4 i »legge« nr. 410 af 4. juni 1949 — »Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione«

Enheder, selskaber og virksomheder, der opererer på grundlag af en koncession i henhold til artikel 14 i »legge« nr. 1221 af 2. august 1952 — »Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione«

Cypern

Letland

SIA »Rīgas satiksme« og andre offentlig- og privatretlige enheder, der tilbyder personbefordring med bus, trolleybus og/eller sporvogn i Rīga, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne og Ventspils

Litauen

Akcinė bendrovė »Autrolis«

Uždaroji akcinė bendrovė »Vilniaus autobusai«

Uždaroji akcinė bendrovė »Kauno autobusai«

Uždaroji akcinė bendrovė »Vilniaus troleibusai«

Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og tilbyder befordring med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus i overensstemmelse med lov om vejtransport (den litauiske statstidende nr. 119-2772, 1996)

Luxembourg

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE)

Busselskaber, der drives i henhold til »règlement grand–ducal« af 27. september 2005»déterminant les conditions d'exécutions des dispositions de l'article 22 de la loi du 29 juin sur les transports publics«

Ungarn

Enheder, der tilbyder offentlig busbefordring i nær- og fjerntrafik i henhold til artikel 162-163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og »1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről«

Enheder, der driver landsdækkende banenet til offentlig personbefordring i henhold til artikel 162 og 163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og »2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről«

Malta

Malta L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Maltas Transportvæsen)

Nederlandene

Virksomheder, der udfører offentlig transport ifølge kapitel II (Openbaar vervoer) i »Wet Personenvervoer«, f.eks.:

RET (Rotterdam)

HTM (Den Haag)

GVB (Amsterdam).

Østrig

Enheder, der har tilladelse til at yde transporttjenester i henhold til »Eisenbahngesetz, BGBl. nr. 60/1957«, med senere ændringer, eller i henhold til »Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I nr. 203/1999«, med senere ændringer

Polen

Enheder, der tilbyder befordring med bybane og opererer på grundlag af en koncession i henhold til »ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym«

Enheder, der tilbyder offentlig busbefordring og opererer på grundlag af en tilladelse i henhold til »ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym«, og enheder, der driver offentlige bytransporttjenester, herunder bl.a.:

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Białystok

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., Białystok

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Grudziądz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Lublin

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.ο.ο., Gniezno

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.ο.ο., Olsztyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.ο.ο., Wałbrzych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

Polbus — PKS Sp. z o.o., Wrocław

Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο.ο.

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej »SOKOŁÓW« w Sokołowie Podlaskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe »Transgór« Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

Tramwaje Śląskie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w nowym Sączu S.A

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.

PKS w Suwałkach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

PKS nowa Sól Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, nowy Dwór Mazowiecki

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugal

Metropolitano de Lisboa, E.P., i henhold til »decreto-lei« nr. 439/78 af 30. december 1978

Kommuner, kommunale tjenester og kommunale virksomheder i henhold til »lei« nr. 58/98 af 18. august 1998, der tilbyder befordring i henhold til »lei« nr. 159/99 af 14. september 1999

Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, der leverer jernbanetransportydelser i henhold til »lei« nr. 10/90 af 17. marts 1990

Enheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til artikel 98 i »Regulamento de Transportes em Automóveis« (»decreto« nr. 37272 af 31. december 1948)

Enheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til »lei« nr. 688/73 af 21. december 1973

Enheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til »decreto-lei« nr. 38144 af 31. december 1950

Metro do Porto, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 394-A/98 af 15. december 1998, ændret ved »decreto-lei« nr. 261/2001 af 26. september 2001

Normetro, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 394-A/98 af 15. december 1998, ændret ved »decreto-lei« nr. 261/2001 af 26. september 2001

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 24/95 af 8. februar 1995

Metro do Mondego, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 10/2002 af 24. januar 2002

Metro Transportes do Sul, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 337/99 af 24. august 1999

Lokale myndigheder og virksomheder oprettet af lokale myndigheder til varetagelse af offentlig befordring i henhold til »lei« nr. 159/99 af 14. september 1999

Rumænien

S.C. de Transport cu Metroul București - »Metrorex« S.A.

Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovenien

Virksomheder, der tilbyder offentlig befordring i byer i henhold til »Zakon o prevozih v cestnem prometu« (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 og 65/99):

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I — Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper — Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avtopromet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Slovakiet

Transportvirksomheder, der har bevilling til offentlig personbefordring med sporvogn, trolleybus, specialbane eller kabelbane i henhold til artikel 23 i lov nr. 164/1996 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 58/1997 sml., nr. 260/2001 sml., nr. 416/2001 sml. og nr. 114/2004 sml.

Transportvirksomheder, der driver indenlandsk offentlig bustrafik på Slovakiets område eller på den relevante del af en anden stats område eller på en nærmere afgrænset del af Slovakiets område på grundlag af en tilladelse og en transportbevilling til en bestemt rute, udstedt i henhold til lov nr. 168/1996 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 386/1996 sml., nr. 58/1997 sml., nr. 340/2000 sml., nr. 416/2001 sml., nr. 506/2002 sml., nr. 534/2003 sml. og nr. 114/2004 sml.

Eksempel herpå:

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finland

Enheder, der på grundlag af en tilladelse i henhold til »joukkoliikennelaki/kollektivtrafiklagen (869/2009)/kollektivtrafiklagen (869/2009)«, samt kommunale eller regionale trafikselskaber og offentlige virksomheder, der tilbyder offentligheden personbefordring med bus, sporvogn eller metro, eller som har ansvar for driften af net til levering af sådanne transportydelser

Sverige

Enheder, der driver indenbys tog- eller sporvognstrafik i medfør af »lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik« og »lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet«

Offentlige eller private enheder, der driver trolleybus- eller bustrafik i medfør af »lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik« og »yrkestrafiklagen (1998:490)«

Det Forenede Kongerige

London Regional Transport

London Underground Limited

Transport for London

Et datterselskab under »Transport for London« i henhold til »section 424(1) Greater London Authority Act 1999«

Strathclyde Passenger Transport Executive

Greater Manchester Passenger Transport Executive

Tyne and Wear Passenger Transport Executive

Brighton Borough Council

South Yorkshire Passenger Transport Executive

South Yorkshire Supertram Limited

Blackpool Transport Services Limited

Conwy County Borough Council

En person, der driver en lokal transportvirksomhed i London, som omhandlet i »section 179(1) of the Greater London Authority Act 1999« (en busforbindelse) i medfør af en overenskomst indgået af »Transport for London« i henhold til »section« 156(2) i denne lov eller i medfør af en overenskomst med et transportdatterselskab som omhandlet i »section« 169 i denne lov

Northern Ireland Transport Holding Company

En person, der er meddelt bevilling til at drive en vejtransporttjeneste i henhold til »section 4(1) of the Transport Act (Northern Ireland) 1967«, hvorefter den pågældende har tilladelse til at drive en fast trafikforbindelse, som omhandlet i bevillingen

d)   Ordregivere på området lufthavnsanlæg

Belgien

Brussels International Airport Company

Belgocontrol

Luchthaven Antwerpen

Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Société Wallonne des Aéroports

Brussels South Charleroi Airport

Liège Airport

Bulgarien

Главна дирекция »Гражданска въздухоплавателна администрация«

ДП »Ръководство на въздушното движение«

Lufthavnsoperatører i civile lufthavne til offentlig brug fastsat af det bulgarske ministerråd i henhold til artikel 43, stk. 3 i »Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972)«:

»Летище София« ЕАД

»Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт« АД

»Летище Пловдив« ЕАД

»Летище Русе« ЕООД

»Летище Горна Оряховица« ЕАД

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder i de sektorer, der udnytter et bestemt geografisk område med henblik på tilvejebringelse og drift af lufthavnsfaciliteter (i henhold til § 4, stk. 1, litra i), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer)

Eksempelvis:

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s.

Správa Letiště Praha, s. p.

Danmark

Lufthavne, der drives på grundlag af tilladelse i henhold til § 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007

Tyskland

Lufthavne som omhandlet i § 38 »Absatz« 2, nr. 1. i »Luftverkehrs–Zulassungs–Ordnung« af 19. juni 1964, senest ændret den 5. januar 2007

Estland

Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.02.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

AS Tallinna Lennujaam

Tallinn Airport GH AS

Irland

Lufthavnene i Dublin, Cork og Shannon, der forvaltes af Aer Rianta — Irish Airports

Lufthavne, der drives på grundlag af en tilladelse (public use licence) meddelt i medfør af »Irish Aviation Authority Act 1993« som ændret ved »Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998«, og hvorfra der foregår ruteflyvning med henblik på offentlig befordring af passagerer, post eller fragt

Grækenland

»Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας« (»ΥΠΑ«), der drives i henhold til lovdekret nr. 714/70, som ændret ved lov nr. 1340/83. Virksomhedens organisation er fastlagt ved præsidentdekret nr. 56/89, med efterfølgende ændringer

Virksomheden »Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών«, der er etableret i Sparta, og som drives i henhold til lovdekret nr. 2338/95 (»Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρείας »Διεθνής Αερολι- μένας Αθηνών Α.Ε.« έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις«)

»Φορείς Διαχείρισης« i henhold til præsidentdekret nr. 158/02 (»Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης«) (den græske statstidende Α 137)

Spanien

Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Frankrig

Lufthavne, der drives af statsejede virksomheder i henhold til artikel L. 251-1, L.260-1 og L. 270-1 i »Code de l’aviation civile«

Lufthavne, der drives i henhold til en statslig koncession i medfør af artikel R.223-2 i »Code de l’aviation civile«

Lufthavne, der drives i medfør af en »arrêté préfectoral« om tilladelse til midlertidig brug

Lufthavne, der er oprettet af en offentlig myndighed, og som er omfattet af en konvention som omhandlet i artikel L. 221-1 i »Code de l’aviation civile«

Lufthavne, hvor ejerskabet er overdraget til regionale eller lokale myndigheder eller en gruppe af sådanne myndigheder i henhold til »loi« nr. 2004-809 af 13. august 2004»relative aux libertés et responsabilités locales«, særlig artikel 28:

Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro

Aérodrome d'Avignon

Aérodrome de Bastia-Poretta

Aérodrome de Beauvais-Tillé

Aérodrome de Bergerac-Roumanière

Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

Aérodrome de Brest Bretagne

Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

Aérodrome de Figari-Sud Corse

Aérodrome de Lille-Lesquin

Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

Aérodrome de Pau-Pyrénées

Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

Aérodrome de Poitiers-Biard

Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Statsejede civile lufthavne, hvis drift er overdraget et handels- og industrikammer (artikel 7 i »loi« nr. 2005-357 af 21. april 2005»relative aux aéroports« og »décret« nr. 2007-444 af 23. februar 2007»relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat«):

Aérodrome de Marseille-Provence

Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre

Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu

Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Andre statsejede civile lufthavne, der i henhold til »décret« nr. 2005-1070 af 24. august 2005 med senere ændringer ikke kan overdrages regionale eller lokale myndigheder:

Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

Aéroports de Paris (»loi« nr. 2005-357 af 20. april 2005 og »décret« nr. 2005-828 af 20. juli 2005)

Italien

»Decreto legislativo« nr. 497 af 25. november 1995, »relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo«, der trådte i kraft den 1. januar 1996, er blevet forlænget flere gange og efterfølgende ophøjet til lov, »legge« nr. 665 af 21. december 1996, hvorefter denne enhed er endeligt omdannet til et aktieselskab (S.p.A) med virkning fra 1. januar 2001

Forvaltningsselskaber oprettet ved særlovgivning

Koncessionerede virksomheder, der driver lufthavne i henhold til artikel 694 i »Codice della navigazione«, »regio decreto« nr. 327 af 30. marts 1942

Lufthavnsselskaber, herunder forvaltningsselskaberne SEA (Milano) og ADR (Fiumicino)

Cypern

Letland

Valsts akciju sabiedrība »Starptautiskā lidosta »Rīga« «

SIA »Aviasabiedrība »Liepāja« «

SIA »Ventspils lidosta«

SIA »Daugavpils lidosta«

Litauen

Det statslige foretagende Vilnius International Airport

Det statslige foretagende Kaunas Airport

Det statslige foretagende Palanga International Airport

Det statslige foretagende »Oro navigacija«

Det kommunale foretagende »Šiaulių oro uostas«

Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og driver lufthavnsanlæg i overensstemmelse med luftfartsloven (den litauiske statstidende nr. 94-2918, 2000)

Luxembourg

Aéroport de Luxembourg

Ungarn

Lufthavne, der drives i henhold til artikel 162-163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og »1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről«

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, der drives af Budapest Airport Rt. i henhold til »1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről« og 83/2006. (XII. 13.) »GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről«

Malta

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Nederlandene

Lufthavne, der drives ifølge artikel 18 ff. i »Luchtvaartwet«

Eksempelvis:

Luchthaven Schiphol

Østrig

Organer, der i henhold til »Luftfahrtgesetz, BGBl. nr. 253/1957« med senere ændringer har tilladelse til at drive lufthavne

Polen

Det offentlige foretagende »Porty Lotnicze«, der opererer i henhold til »ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym »Porty Lotnicze« «

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków — Balice Sp. z o.o.

Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

Port Lotniczy Szczecin — Goleniów Sp. z o.o.

Port Lotniczy Wrocław S.A.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Port Lotniczy Rzeszów — Jasionka

Porty Lotnicze »Mazury- Szczytno« Sp. z o.o. w Szczytnie

Port Lotniczy Zielona Góra — Babimost

Portugal

ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., oprettet ved »decreto-lei« nr. 404/98 af 18. december 1998

NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., oprettet ved »decreto-lei« nr. 404/98 af 18. december 1998

ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., oprettet ved »decreto-lei« nr. 453/91 af 11. december 1991

Rumænien

Compania Națională »Aeroporturi București« S.A.

Societatea Națională »Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța«

Societatea Națională »Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia«-S.A.

Regia Autonomă »Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

S.C. Aeroportul Arad S.A.

Regia Autonomă Aeroportul Bacău

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

Regia Autonomă Aeroportul Iași

Regia Autonomă Aeroportul Oradea

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

Regia Autonomă Aeroportul Suceava

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovenien

Offentlige civile lufthavne, der drives i henhold til »Zakon o letalstvu« (Uradni list RS, 18/01):

Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje — Sicciole

Slovakiet

Enheder, der driver lufthavne på grundlag af en statslig koncession og enheder, der står for antennebaseret telekommunikation, i henhold til lov nr. 143/1998 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 57/2001 sml., nr. 37/2002 sml., nr. 136/2004 sml. og nr. 544/2004 sml.

Eksempel herpå:

Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

Letisko Poprad — Tatry, a.s.

Letisko Košice, a.s.

Finland

Lufthavne, som drives af Finavia Plc, eller af en kommunal eller en offentlig virksomhed i overensstemmelse med ilmailulaki/luftfartslagen (1194/2009) og Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 2009/877

Sverige

Lufthavne, der ejes og drives af det offentlige i henhold til »luftfartslagen (1957:297)«

Privatejede og privatdrevne lufthavne med en driftsbevilling meddelt i henhold til denne lov, når bevillingen opfylder kriterierne i artikel 2, stk. 3, i direktiv 2004/17/EF

Det Forenede Kongerige

En lokal myndighed, der udnytter et geografisk område med henblik på at stille lufthavne eller andre terminalanlæg til rådighed for lufttransportvirksomheder

En lufthavnsoperatør, som omhandlet i »Airports Act 1986«, der forestår forvaltningen af en lufthavn under »economic regulation« i »Part« IV i denne lov

Highland and Islands Airports Limited

En lufthavnsoperatør, som omhandlet i »Airports (Northern Ireland) Order 1994«

BAA Ltd.

e)   Ordregivere på området søhavne, flod- og kanalhavneanlæg eller andre terminaler

Belgien

Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

Havenbedrijf van Gent

Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

Port autonome de Charleroi

Port autonome de Namur

Port autonome de Liège

Port autonome du Centre et de l'Ouest

Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

Waterwegen en Zeekanaal

De Scheepvaart

Bulgarien