EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0515(02)

Euro-middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side - Protokol 1 om den gældende ordning for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Jordan - Protokol 2 om den gældende ordning for indførsel i Jordan af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet - Protokol 3 om definition af begrebet 'produkter med oprindelsesstatus' og om metoderne for administrativt samarbejde - Protokol 4 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål - Fælles erklæringer - Slutakt

OJ L 129, 15.5.2002, p. 3–176 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 283, 26.10.2005, p. 10–176 (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 074 P. 171 - 344
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 074 P. 171 - 344
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 043 P. 5 - 178

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2018

22002A0515(02)

Euro-middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side - Protokol 1 om den gældende ordning for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Jordan - Protokol 2 om den gældende ordning for indførsel i Jordan af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet - Protokol 3 om definition af begrebet 'produkter med oprindelsesstatus' og om metoderne for administrativt samarbejde - Protokol 4 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål - Fælles erklæringer - Slutakt

EF-Tidende nr. L 129 af 15/05/2002 s. 0003 - 0176


Euro-middelhavsaftale

om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

i det følgende benævnt "medlemsstater", og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt "Fællesskabet",

på den ene side, og

DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN,

i det følgende benævnt "Jordan",

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL de bestående traditionelle bånd mellem Fællesskabet, dets medlemsstater og Jordan og de fælles værdier, som de deler,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet, dets medlemsstater og Jordan ønsker at styrke disse bånd og etablere varige forbindelser på grundlag af gensidighed, partnerskab og yderligere at integrere Jordans økonomi i Fællesskabets,

SOM TAGER HENSYN TIL den betydning, som parterne tillægger principperne i De Forenede Nationers pagt, særlig overholdelsen af menneskerettighederne, de demokratiske principper og de politiske og økonomiske friheder, som udgør selve grundlaget for associeringen,

SOM TAGER HENSYN TIL den politiske og økonomiske udvikling, som har fundet sted i Europa og Mellemøsten i de senere år,

SOM ER KLAR OVER behovet for at sammenlægge deres bestræbelser for at styrke den politiske stabilitet og den økonomiske udvikling i regionen gennem tilskyndelse til regionalt samarbejde,

SOM ØNSKER at etablere og udvikle en regelmæssig politisk dialog om bilaterale og internationale emner af fælles interesse,

SOM ER OVERBEVIST OM behovet for at styrke den proces for social og økonomisk modernisering, som Jordan har iværksat med sigte på fuldstændig integration af dets økonomi i verdensøkonomien og optagelse i samfundet af demokratiske lande,

SOM TAGER HENSYN TIL forskellene i økonomisk og social udvikling mellem Jordan og Fællesskabet,

SOM ØNSKER at etablere et samarbejde, understøttet af en regelmæssig dialog, på det økonomiske, videnskabelige, teknologiske, kulturelle, audiovisuelle og sociale område for at nå frem til en større gensidig viden og forståelse,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Jordan tilslutter sig princippet om frihandel, især overholdelsen af de rettigheder og forpligtelser, der følger af den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 (GATT),

SOM ER OVERBEVIST OM, at associeringsaftalen vil kunne skabe et nyt klima for deres økonomiske forbindelser, særlig udvikling af handel, investeringer og økonomisk og teknologisk samarbejde,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

1. Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Jordan på den anden side.

2. Det er formålet med denne aftale:

- at skabe passende rammer for den politiske dialog, som gør det muligt at udvikle nære politiske forbindelser mellem parterne

- at fastsætte betingelserne for en gradvis liberalisering af udvekslingen af varer, tjenesteydelser og kapital

- at fremme udviklingen af afbalancerede økonomiske og sociale forbindelser mellem parterne gennem dialog og samarbejde

- at forbedre leve- og arbejdsvilkårene og øge produktiviteten og den finansielle stabilitet

- at anspore til regionalt samarbejde med sigte på at befæste fredelig sameksistens og økonomisk og politisk stabilitet

- at fremme samarbejdet på andre områder af gensidig interesse.

Artikel 2

Forbindelserne mellem parterne samt alle bestemmelserne i denne aftale bygger på respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper, som de er stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne, og som ligger til grund for deres interne og internationale politik og udgør et væsentligt element i aftalen.

AFSNIT I

POLITISK DIALOG

Artikel 3

1. Der etableres en regelmæssig politisk dialog mellem parterne. Den skal styrke forbindelserne mellem dem, bidrage til at opbygge et varigt partnerskab og øge den gensidige forståelse og solidaritet.

2. Den politiske dialog og det politiske samarbejde skal bl.a.:

- tilvejebringe en bedre gensidig forståelse og øget konvergens i holdningerne til internationale spørgsmål, særlig anliggender, som vil kunne få væsentlige følger for en af parterne

- sætte hver af parterne i stand til at tage hensyn til den anden parts stilling og interesser

- øge den regionale sikkerhed og stabilitet

- fremme fælles initiativer.

Artikel 4

Den politiske dialog vedrører alle emner af fælles interesse og rettes mod at bane vejen for nye former for samarbejde med sigte på fælles mål, særlig fred, sikkerhed, menneskerettigheder, demokrati og regional udvikling.

Artikel 5

1. Den politiske dialog skal lette udforskningen af nye initiativer og finde sted med regelmæssige mellemrum, og når det ellers er nødvendigt, navnlig:

a) på ministerplan, hovedsagelig i associeringsrådet

b) på højt embedsmandsplan mellem repræsentanter for Jordan på den ene side og for Rådets formandskab og Kommissionen på den anden side

c) ved fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler, herunder regelmæssige orienteringer foretaget af embedsmænd, konsultationer i forbindelse med internationale møder og kontakter mellem diplomatiske repræsentanter i tredjelande

d) på enhver anden måde, som kan give et nyttigt bidrag til at konsolidere, udvikle og udvide denne dialog.

2. Der skal etableres en politisk dialog mellem Europa-Parlamentet og det jordanske parlament.

AFSNIT II

FRIE VAREBEVÆGELSER

GRUNDPRINCIPPER

Artikel 6

Fællesskabet og Jordan opretter gradvis et frihandelsområde i en overgangsperiode af en varighed på højst tolv år begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden i overensstemmelse med aftalens bestemmelser og med bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994, i det følgende benævnt "GATT".

KAPITEL 1

INDUSTRIVARER

Artikel 7

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og i Jordan, med undtagelse af de i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab opførte varer.

Artikel 8

Der indføres ingen ny importtold eller afgifter med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan.

Artikel 9

Varer med oprindelse i Jordan kan indføres i Fællesskabet med fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning samt kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 10

1. a) Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Fællesskabet opretholder et landbrugselement i forbindelse med varer med oprindelse i Jordan, der er nævnt i bilag I.

b) Landbrugselementet kan tage form af et fast beløb eller værditold.

c) Bestemmelserne i kapitel 2 for landbrugsprodukter finder tilsvarende anvendelse på landbrugselementet.

2. a) Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Jordan opretholder et landbrugselement i forbindelse med varer med oprindelse i Fællesskabet, der er nævnt i bilag II.

b) De landbrugselementer, som Jordan i medfør af litra a) kan anvende på indførsel fra Fællesskabet, må ikke overstige 50 % af basistoldsatsen på indførsel fra lande, der ikke er omfattet af præferencehandelsordninger, men som modtager mestbegunstigelsesbehandling.

c) Hvis Jordan beviser, at den told, der anvendes på landbrugsprodukter, som indgår i de i bilag II opførte varer, overstiger den maksimumssats, der er fastsat i foregående litra, kan associeringsrådet vedtage en højere sats.

d) Jordan kan udvide listen over de varer, på hvilke landbrugselementet finder anvendelse, forudsat at varerne er opført i bilag I. Landbrugselementet skal, inden det vedtages, meddeles associeringsudvalget til undersøgelse, og associeringsudvalget kan træffe alle nødvendige beslutninger.

e) For de varer, der er opført i bilag II, og som har oprindelse i Fællesskabet, anvender Jordan ved denne aftales ikrafttræden indførselstold og afgifter med tilsvarende virkning, der ikke er højere end dem, der er i kraft den 1. januar 1996.

3. Hvad angår industrielementet på de varer, der er opført i bilag II, og som har oprindelse i Fællesskabet, afskaffer Jordan gradvis indførselstolden eller afgifter med tilsvarende virkning i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 11.

4. Når den afgift, der anvendes på basislandbrugsprodukter i samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan, nedsættes, eller når sådanne nedsættelser er en følge af gensidige indrømmelser vedrørende forarbejdede landbrugsprodukter, kan det landbrugselement, der anvendes i medfør af stk. 1 og 2, nedsættes.

5. Den i stk. 4 omtalte nedsættelse, listen over de pågældende varer og eventuelt toldkontingenterne, inden for grænserne af hvilke nedsættelsen finder anvendelse, fastsættes af associeringsrådet.

Artikel 11

1. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Jordan af varer med oprindelse i Fællesskabet, med undtagelse af dem, der er opført i listen i bilag II, III og IV, afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2. I medfør af artikel 10, stk. 2, litra b), og artikel 10, stk. 3, afskaffes al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Jordan af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag II, gradvis efter følgende tidsplan:

- fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 10 % af basistoldsatsen

- fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 20 % af basistoldsatsen

- seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 30 % af basistoldsatsen

- syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 40 % af basistoldsatsen

- otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 50 % af basistoldsatsen.

3. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Jordan af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i liste A i bilag III, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

- på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 80 % af basistoldsatsen

- et år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60 % af basistoldsatsen

- to år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40 % af basistoldsatsen

- tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20 % af basistoldsatsen

- fire år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes resterende told og afgifter.

4. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Jordan af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i liste B i bilag III, afskaffes gradvis efter følgende tidsplaner:

- fire år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 90 % af basistoldsatsen

- fem år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 80 % af basistoldsatsen

- seks år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 70 % af basistoldsatsen

- syv år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60 % af basistoldsatsen

- otte år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 50 % af basistoldsatsen

- ni år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40 % af basistoldsatsen

- ti år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 30 % af basistoldsatsen

- elleve år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20 % af basistoldsatsen

- tolv år efter aftalens ikrafttræden afskaffes resterende told- og afgifter.

5. Hvad angår de varer, der er opført i bilag IV, tages de gældende ordninger op til fornyet overvejelse i associeringsrådet fire år efter aftalens ikrafttræden. På dette tidspunkt fastsætter associeringsrådet en toldafviklingsplan for de varer, der er opført i bilag IV.

6. Hvis der opstår alvorlige vanskeligheder for en given vare, kan de relevante tidsplaner i stk. 2, 3 og 4 efter fælles aftale ændres af associeringsudvalget, dog således at tidsplanen, for hvilken der er anmodet om en ændring, ikke kan forlænges for den pågældende vare ud over den maksimale overgangsperiode på tolv år. Hvis associeringsudvalget ikke har truffet beslutning inden for 30 dage efter at være blevet gjort bekendt med Jordans anmodning om at ændre tidsplanen, kan Jordan midlertidigt suspendere tidsplanen for en periode på ikke over et år.

7. For hver vare udgøres basistolden, på grundlag af hvilken de successive nedsættelser som fastsat i stk. 2, 3 og 4 skal foretages, af den told, der reelt anvendes over for Fællesskabet pr. 1. januar 1996.

8. Hvis en toldnedsættelse anvendes generelt efter den 1. januar 1996, erstatter den nedsatte told basistolden som nævnt i stk. 7 med virkning fra den dato, hvor denne nedsættelse anvendes.

9. Jordan giver Fællesskabet meddelelse om sine basistoldsatser.

Artikel 12

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 13

1. Jordan kan træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed, som afviger fra bestemmelserne i artikel 11 i form af forhøjet eller genindført told.

Disse foranstaltninger må kun vedrøre industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

Den importtold, der anvendes i Jordan på varer med oprindelse i Fællesskabet som følge af disse foranstaltninger, må højst udgøre 25 % ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet. Den samlede årlige gennemsnitlige værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 20 % af den samlede årlige gennemsnitlige import fra Fællesskabet af industrivarer i de sidste tre år, for hvilke der foreligger statistikker.

Disse foranstaltninger må højst anvendes i fem år, medmindre associeringsudvalget tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest på tidspunktet for udløbet af den maksimale overgangsperiode på tolv år.

Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en vare, hvis der er forløbet mere end fire år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

Jordan underretter associeringsudvalget om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer om sådanne foranstaltninger og de sektorer, de gælder, før de bringes i anvendelse. Jordan forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, associeringsudvalget en tidsplan for afskaffelsen af den told, der er indført i henhold til denne artikel. Tidsplanen skal omfatte en gradvis afvikling i lige store årlige rater af denne told begyndende senest to år efter dens indførelse. Associeringsudvalget kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1, fjerde afsnit, kan associeringsudvalget undtagelsesvis for at tage hensyn til de vanskeligheder, der er forbundet med oprettelse af en ny industri, eller når visse sektorer undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, give Jordan tilladelse til at opretholde foranstaltninger, der allerede er truffet i medfør af stk. 1, for en periode af højst tre år ud over overgangsperioden på tolv år.

KAPITEL 2

LANDBRUGSPRODUKTER

Artikel 14

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet og i Jordan, som optræder på listen i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 15

Fællesskabet og Jordan gennemfører gradvis en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter.

Artikel 16

1. Landbrugsprodukter med oprindelse i Jordan er ved indførsel til Fællesskabet omfattet af bestemmelserne i protokol 1.

2. Landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet er ved indførsel til Jordan omfattet af bestemmelserne i protokol 2.

Artikel 17

1. Fra den 1. januar 2002 gennemgår Fællesskabet og Jordan situationen med henblik på at fastsætte de liberaliseringsforanstaltninger, som Fællesskabet og Jordan skal gennemføre med virkning fra den 1. januar 2003 i overensstemmelse med den målsætning, der er angivet i artikel 15.

2. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 og under hensyntagen til handelen med landbrugsprodukter mellem parterne samt disse produkters særlige følsomhed kan Fællesskabet og Jordan i associeringsrådet for hvert enkelt produkt og på basis af gensidighed undersøge muligheden for at give hinanden passende indrømmelser.

KAPITEL 3

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 18

1. Der indføres ingen nye kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan.

2. De kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, der anvendes ved indførsel i forbindelse med samhandelen mellem Jordan og Fællesskabet, afskaffes ved aftalens ikrafttræden.

3. Fællesskabet og Jordan anvender ved udførsel hverken told eller afgifter med tilsvarende virkning eller kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 19

1. Hvis der indføres særlige bestemmelser som følge af iværksættelse af parternes landbrugspolitikker eller som følge af ændring i de gældende bestemmelser, eller hvis der sker ændring eller udvikling af bestemmelserne vedrørende iværksættelsen af deres landbrugspolitikker, kan Fællesskabet og Jordan for de deraf omfattede varer foretage en ændring af de i denne aftale fastsatte ordninger.

2. Den part, der foretager denne ændring, underretter associeringsudvalget herom. Efter anmodning fra den anden part mødes associeringsudvalget for på passende vis at tage hensyn til den nævnte parts interesser.

3. Hvis Fællesskabet eller Jordan i medfør af stk. 1 ændrer de i denne aftale fastsatte ordninger for landbrugsprodukter, indrømmer de for indførslerne af varer med oprindelse hos den anden part en begunstigelse svarende til den, der er fastsat i denne aftale.

4. Anvendelsen af denne artikel kan gøres til genstand for konsultationer i Associeringsrådet.

Artikel 20

1. Produkter med oprindelse i Jordan er ved indførsel i Fællesskabet ikke omfattet af en gunstigere ordning end den, medlemsstaterne anvender indbyrdes.

2. Bestemmelserne i denne aftale gælder med forbehold af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

Artikel 21

1. Parterne afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2. Varer, der udføres til en af parternes område, må ikke ydes intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 22

1. Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt som disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2. Der finder konsultationer sted mellem Fællesskabet og Jordan i associeringsudvalget om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og om fornødent om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Jordans gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 23

Hvis en af parterne mener, at der i samhandelen med den anden part finder dumping sted som omhandlet i artikel VI i GATT, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT med dertil knyttet national lovgivning, på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 26.

Artikel 24

Når en vare indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

- væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på en af de kontraherende parters område, eller

- alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i økonomien

kan den berørte part træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 26.

Artikel 25

Hvis overholdelse af bestemmelserne i artikel 18, stk. 3, fører til

i) genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller

ii) alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part

og hvis ovennævnte situation giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 26. Foranstaltningerne må ikke være diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 26

1. Hvis Fællesskabet eller Jordan undergiver indførslen af varer, der vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 24, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i handelsstrømmene, underrettes den anden part herom.

2. I de tilfælde, der omhandles i artikel 23, 24 og 25, giver Fællesskabet henholdsvis Jordan, før en af parterne træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 3, litra d), associeringsudvalget alle relevante oplysninger til en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, bør foretrækkes.

Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles associeringsudvalget og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

3. For anvendelsen af stk. 2 gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 23 underrettes den eksporterende part om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Hvis den pågældende dumpingpraksis ikke bringes til ophør, jf. artikel VI i GATT, eller der ikke inden 30 dage efter sagens notificering er fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

b) Med hensyn til artikel 24 henvises vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i nævnte artikel, til undersøgelse i associeringsudvalget, der kan træffe enhver formålstjenlig beslutning for at bringe dem til ophør.

Hvis associeringsudvalget eller den eksporterende part ikke inden 30 dage efter meddelelsen har truffet nogen beslutning, der bringer vanskelighederne til ophør, og er der ikke fundet nogen anden tilfredsstillende løsning efter sagens notificering, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Sådanne foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt til at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået.

c) Med hensyn til artikel 25 meddeles vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i associeringsudvalget.

Associeringsudvalget træffer enhver formålstjenlig beslutning for at bringe vanskelighederne til ophør. Hvis der ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse har truffet en sådan beslutning, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

d) Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Jordan i de situationer, der er omhandlet i artikel 23, 24 og 25, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

Artikel 27

Aftalen er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 28

Begrebet "produkter med oprindelsesstatus" med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit og metoderne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol 3.

Artikel 29

Den kombinerede varenomenklatur anvendes til klassificering af varer i samhandelen mellem parterne.

AFSNIT III

ETABLERINGSRET OG TJENESTEYDELSER

KAPITEL 1

ETABLERINGSRET

Artikel 30

1. a) Fællesskabet og dets medlemsstater indrømmer for så vidt angår jordanske virksomheders etablering en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer noget tredjelands virksomheder.

b) Uden at det berører forbeholdene i bilag V, indrømmer Fællesskabet og dets medlemsstater jordanske virksomheders datterselskaber etableret på deres område en behandling, for så vidt angår deres drift, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer nogen fællesskabsvirksomhed.

c) Fællesskabet og dets medlemsstater indrømmer jordanske virksomheders filialer etableret i en medlemsstat en behandling, for så vidt angår deres drift, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer filialer af noget tredjelands virksomheder.

2. a) Uden at det berører forbeholdene i bilag VI, indrømmer Jordan, for så vidt angår fællesskabsvirksomheders etablering på dets område en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer sine egne virksomheder eller, hvis den er gunstigere, den, det indrømmer noget tredjelands virksomheder.

b) Jordan indrømmer fællesskabsvirksomheders datterselskaber og filialer etableret på dets område en behandling, for så vidt angår deres drift, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer jordanske virksomheder henholdsvis filialer eller, hvis den er gunstigere, den, det indrømmer noget tredjelands virksomheder henholdsvis filialer.

3. Bestemmelserne i stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b), må ikke bruges til omgåelse af en parts love og administrative bestemmelser om adgang til bestemte sektorer eller aktiviteter, for så vidt angår datterselskaber af den anden parts virksomheder etableret på den pågældende første parts område.

Den i stk. 1, litra b), 1, litra c), og stk. 2, litra b), nævnte behandling indrømmes virksomheder, datterselskaber og filialer, der er etableret i henholdsvis Fællesskabet og Jordan på denne aftales ikrafttrædelsesdato, og virksomheder, datterselskaber og filialer, der etableres efter denne dato, fra tidspunktet for deres etablering.

Artikel 31

1. Bestemmelserne i artikel 30 gælder ikke for lufttransport, transport ad indre vandveje og søtransport.

2. For så vidt angår skibsagenturers aktiviteter inden for international søtransport, herunder intermodale transportforløb, der indbefatter en sørejse, tillader hver part dog den anden parts virksomheder forretningsmæssig tilstedeværelse på sit område i form af datterselskaber eller filialer på etablerings- og driftsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, den indrømmer sine egne virksomheder eller, hvis de er gunstigere, dem, den indrømmer datterselskaber eller filialer af noget tredjelands virksomheder. Disse aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til:

a) markedsføring og salg af tjenesteydelser inden for søtransport og i relation dertil ved direkte kontakt med kunder, fra tilbudsgivning til fakturering, uanset om disse tjenesteydelser udføres eller udbydes af servicevirksomheden selv eller af servicevirksomheder, som servicesælgeren har etableret stående forretningsforbindelser med

b) køb og brug for egen regning eller på kunders vegne (og videresalg til kunder) af tjenesteydelser inden for transport og i relation dertil, herunder indenlandske transportydelser med enhver transportform, især ad indre vandveje, veje og jernbaner, som er nødvendige for levering af en integreret ydelse

c) udfærdigelse af transportdokumenter, tolddokumenter eller andre dokumenter vedrørende de transporterede varers oprindelse og beskaffenhed

d) formidling af forretningsmæssige oplysninger med et hvilket som helst middel, herunder edb-informationssystemer og elektronisk dataudveksling (med forbehold af ikke-diskriminerende restriktioner vedrørende telekommunikation)

e) etablering af forretningsforbindelser af enhver art, herunder erhvervelse af virksomhedskapitalandele og deltagelse i ansættelse af lokalt personale (eller udenlandsk personale efter de relevante bestemmelser i denne aftale), med lokalt etablerede skibsagenturer

f) handling på virksomhedernes vegne, organisering af skibsanløb eller overtagelse af gods, når det er påkrævet.

Artikel 32

I denne aftale forstås ved:

a) henholdsvis en "fællesskabsvirksomhed" eller en "jordansk virksomhed": en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Jordans lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedforretningssted er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Jordans område.

Når en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Jordans lovgivning, alene har sit vedtægtsmæssige hjemsted på henholdsvis Fællesskabets eller Jordans område, betragtes den som henholdsvis en fællesskabsvirksomhed eller en jordansk virksomhed, såfremt dens drift har en reel og vedvarende forbindelse med økonomien i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Jordan

b) "datterselskab" af en virksomhed: en virksomhed, som faktisk kontrolleres af denne virksomhed

c) "filial" af en virksomhed: et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som giver indtryk af varighed, som f.eks. en afdeling af et moderorgan, har en ledelse og er materielt udstyret til at indgå forretninger med tredjemand, således at sidstnævnte skønt med kendskab til, at der om nødvendigt vil være en juridisk forbindelse med moderorganet, der har sit hovedkontor i udlandet, ikke behøver at forhandle direkte med moderorganet, men kan afslutte forretninger på det forretningssted, der udgør afdelingen

d) "etablering": de i litra a), omhandlede fællesskabsvirksomheders og jordanske virksomheders ret til at indlede erhvervsvirksomhed ved oprettelse af datterselskaber og filialer i henholdsvis Jordan eller Fællesskabet

e) "drift": udøvelse af erhvervsvirksomhed

f) "erhvervsvirksomhed": virksomhed inden for industri, handel og liberale erhverv

g) "statsborger i en medlemsstat eller i Jordan": en fysisk person, som er statsborger i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Jordan

h) for så vidt angår international søtransport, herunder intermodale transportforløb, der indbefatter en sørejse, finder bestemmelserne i dette kapitel og kapitel 2 også anvendelse på statsborgere fra medlemsstaterne eller Jordan, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Jordan, og rederier, der er etableret uden for Fællesskabet eller Jordan, og som kontrolleres af statsborgere i henholdsvis en medlemsstat eller Jordan, såfremt deres skibe er registreret i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Jordan i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger.

Artikel 33

1. Parterne undlader så vidt muligt at træffe foranstaltninger eller dispositioner, der gør etablerings- og driftsvilkårene for den anden parts virksomheder mere restriktive, end de var på dagen før datoen for undertegnelsen af aftalen.

2. Denne artikels bestemmelser berører ikke bestemmelserne i artikel 44, og for de i nævnte artikel omhandlede situationer gælder udelukkende de i samme artikel fastsatte bestemmelser.

Artikel 34

1. En fællesskabsvirksomhed eller en jordansk virksomhed, der er etableret på henholdsvis Jordans eller Fællesskabets område, har ret til i overensstemmelse med etablerings-værtslandets gældende lovgivning på henholdsvis Jordans og Fællesskabets område at beskæftige eller i et datterselskab eller en filial at lade beskæftige ansatte, der er statsborgere i henholdsvis Fællesskabets medlemsstater og Jordan, forudsat at disse ansatte er nøglepersonale som defineret i stk. 2, og at de udelukkende beskæftiges af virksomheder, datterselskaber eller filialer. Disse ansattes opholds- og arbejdstilladelser kan kun gælde for det tidsrum, denne beskæftigelse varer.

2. Som nøglepersonale i ovennævnte virksomheder, i det følgende benævnt "organisationer", anses "virksomhedsinternt udstationerede", som defineret i litra c), inden for nedennævnte kategorier, forudsat at organisationen er en juridisk person, og at de pågældende har været beskæftiget i den eller været partnere i den (på anden måde end som majoritetsaktionærer) i mindst det år, der går umiddelbart forud for en sådan udstationering:

a) personer i en overordnet stilling i en organisation, som primært forestår ledelsen af foretagendet, og som i generel tilsyns- og ledelsesmæssig henseende først og fremmest sorterer under virksomhedens bestyrelse eller aktionærer eller tilsvarende, herunder personer:

- der leder foretagendet eller en afdeling eller underafdeling af det

- der fører tilsyn og kontrol med andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejderes arbejde

- der personligt har beføjelser til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse og afskedigelse eller andre personaledispositioner

b) personer, der arbejder i en organisation, og som besidder en ekspertviden af afgørende betydning for foretagendets service, forskningsudstyr, teknikker eller ledelse. I bedømmelsen af en sådan viden kan der ud over den for foretagendet specifikke viden indgå et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller aktivitet, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en anerkendt faggruppe

c) ved en "virksomhedsinternt udstationeret" forstås en fysisk person, der arbejder i en organisation på en parts område, og som i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed midlertidigt overflyttes til den anden parts område; den pågældende organisation skal have sit hovedforretningssted på en parts område, og overflytningen skal ske til et under denne organisation hørende foretagende (filial, datterselskab), der reelt udøver tilsvarende erhvervsvirksomhed på den anden parts område.

3. Indrejse og midlertidigt ophold på henholdsvis Jordans og Fællesskabets område af statsborgere i henholdsvis medlemsstaterne og Jordan tillades, når disse repræsentanter for virksomheder er personer, der beklæder en overordnet stilling som defineret i stk. 2, litra a), i en virksomhed og er ansvarlige for etableringen af en jordansk virksomhed eller en fællesskabsvirksomhed i henholdsvis Fællesskabet og Jordan, forudsat

- at disse repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg eller levering af tjenesteydelser, og

- at virksomheden ikke har nogen anden repræsentant eller noget kontor, nogen filial eller datterselskab i henholdsvis en EF-medlemsstat eller Jordan.

Artikel 35

For at gøre det lettere for EF-statsborgere og jordanske statsborgere at optage og udøve regulerede liberale erhverv i henholdsvis Jordan og Fællesskabet undersøger associeringsrådet, hvilke skridt der skal tages med henblik på gensidig anerkendelse af eksamensbeviser.

Artikel 36

Bestemmelserne i artikel 30 er ikke til hinder for, at en part anvender særlige regler for etablering og drift på sit område af filialer af virksomheder fra den anden part, som ikke er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen på den første parts område, idet sådanne særlige regler er begrundet i juridiske eller tekniske forskelle mellem sådanne filialer i forhold til filialer af virksomheder, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen på dens område, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, af forsigtighedsgrunde. Forskelsbehandlingen må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt som følge af sådanne juridiske eller tekniske forskelle, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, forsigtighedsgrunde.

KAPITEL 2

GRÆNSEOVERSKRIDENDE UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER

Artikel 37

1. Parterne bestræber sig bedst muligt på gradvis at muliggøre levering af tjenesteydelser fra fællesskabsvirksomheder eller jordanske virksomheder, der er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende tjenesteydelse er bosat, under hensyntagen til udviklingen i parternes sektor for tjenesteydelser.

2. Assocoeringsrådet fremsætter henstillinger om gennemførelsen af stk. 1.

Artikel 38

Med sigte på at sikre en koordineret udvikling af transport mellem parterne, som er tilpasset deres handelsmæssige behov, kan betingelserne for gensidig markedsadgang og levering af tjenesteydelser inden for transport ad landevej, med jernbane og indre vandveje og om fornødent inden for lufttransport behandles under eventuelle specifikke aftaler, som forhandles mellem parterne efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 39

1. Parterne forpligter sig til for den internationale søtransports vedkommende effektivt at anvende princippet om uhindret adgang til markedet og trafikken på et kommercielt grundlag.

a) Ovenstående bestemmelse berører ikke rettighederne og forpligtelserne i henhold til De Forenede Nationers adfærdskodeks for linjekonferencer, som gælder for den ene eller den anden af de kontraherende parter i denne aftale. Ikke-konferencelinjer kan frit operere i konkurrence med en konference, blot de overholder princippet om redelig konkurrence på et kommercielt grundlag.

b) Parterne bekræfter, at de tilslutter sig princippet om fri konkurrence som et væsentligt træk ved markedet for tør og våd bulkfragt.

2. På grundlag af principperne i stk. 1:

a) indfører parterne ikke lastfordelingsklausuler i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande om tør og våd bulk-fragt og linjefragt. Dette udelukker dog ikke muligheden for sådanne ordninger vedrørende linjefragt under de ekstraordinære omstændigheder, hvor linjerederier fra en af parterne i denne aftale ellers ikke ville have nogen reel mulighed for at deltage i trafikken til og fra det pågældende tredjeland

b) afskaffer parterne ved denne aftales ikrafttræden alle ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske og andre hindringer, der kan udgøre en skjult begrænsning eller have diskriminerende virkninger for den frie udveksling af tjenesteydelser inden for international søtransport.

For så vidt angår adgang til havne og brug af havnenes infrastruktur og hjælpetjenester for skibsfarten samt afgifter og gebyrer i forbindelse dermed, toldfaciliteter og tildeling af kajplads og laste- og lossefaciliteter, indrømmer hver part bl.a. skibe, der anvendes til transport af gods, passagerer eller begge dele, og som drives af statsborgere eller virksomheder fra den anden part, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der gælder for dens egne skibe.

KAPITEL 3

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 40

1. Parterne forpligter sig til at overveje en udvikling af bestemmelserne i dette afsnit med sigte på indgåelse af en "økonomisk integrationsaftale" som defineret i artikel V i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

2. Det i stk. 1 nævnte mål behandles første gang i associeringsrådet senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

3. Associeringsrådet tager ved denne undersøgelse hensyn til de fremskridt, der er gjort med hensyn til den indbyrdes tilnærmelse af parternes lovgivning vedrørende de relevante aktiviteter.

Artikel 41

1. Bestemmelserne i dette afsnit anvendes med de begrænsninger, der er begrundet i den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og folkesundheden.

2. De finder ikke anvendelse på aktiviteter, som på en af parternes område, også lejlighedsvis, er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

Artikel 42

For så vidt angår dette afsnit, skal intet i aftalen hindre parterne i at anvende deres love og administrative bestemmelser vedrørende fysiske personers indrejse og ophold, arbejde, arbejdsvilkår og etablering samt udveksling af tjenesteydelser, forudsat at det ikke sker på en sådan måde, at en part derved helt eller delvis berøves de fordele, der tilkommer den i medfør af en given bestemmelse i aftalen. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af artikel 41.

Artikel 43

Virksomheder, der kontrolleres og alene ejes af jordanske virksomheder og fællesskabsvirksomheder i fællesskab, omfattes også af bestemmelserne i dette afsnit.

Artikel 44

Den behandling, den ene af aftalens parter indrømmer den anden, kan fra dagen en måned forud for datoen for ikrafttrædelsen af de relevante forpligtelser i GATS, for så vidt angår sektorer eller foranstaltninger omfattet af GATS, i intet tilfælde være gunstigere end den, den pågældende førstnævnte part indrømmer efter GATS-bestemmelserne, hvilket gælder hver enkelt servicesektor, undersektor og tjenesteydelsesform.

Artikel 45

For så vidt angår dette afsnit, tages der ikke hensyn til en behandling, som Fællesskabet, dets medlemsstater eller Jordan indrømmer på grundlag af forpligtelser indgået ved økonomiske integrationsaftaler i overensstemmelse med principperne i artikel V i GATS.

Artikel 46

1. Uanset de andre bestemmelser i aftalen er intet til hinder for, at en part træffer foranstaltninger af forsigtighedsgrunde, herunder til beskyttelse af investorer, indskydere, policeindehavere eller personer, over for hvem en leverandør af finansielle tjenesteydere har en tillidsforpligtelse, eller for at beskytte det finansielle systems integritet og stabilitet. Hvor sådanne foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med aftalens bestemmelser, må de af en part ikke anvendes som middel til at omgå forpligtelserne i henhold til aftalen.

2. Intet i denne aftale må fortolkes på en sådan måde, at en part forpligtes til at afsløre oplysninger om enkeltkunders anliggender eller konti eller fortrolige oplysninger eller eneretsinformation, som er i offentlige organers besiddelse.

Artikel 47

Bestemmelserne i denne aftale er ikke til hinder for, at hver af parterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at hindre omgåelse af sine foranstaltninger vedrørende tredjelandes adgang til sit marked på basis af bestemmelserne i denne aftale.

AFSNIT IV

BETALINGER, KAPITALBEVÆGELSER OG ANDRE ØKONOMISKE BESTEMMELSER

KAPITEL I

BETALINGER OG KAPITALBEVÆGELSER

Artikel 48

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 51 og 52 er der ingen begrænsninger for løbende betalinger i forbindelse med varers, personers, tjenesteydelsers og kapitals bevægelser inden for rammerne af aftalen.

Artikel 49

1. Inden for rammerne af bestemmelserne i denne aftale er der med forbehold af bestemmelserne i artikel 50 og 51 og uden at dette berører bilag VI, der er omhandlet i artikel 30, stk. 2, litra a), ingen begrænsninger for kapitalbevægelser fra Fællesskabet til Jordan og kapitalbevægelser, der har berøring med direkte investeringer fra Jordan i Fællesskabet.

2. Strømmen af jordansk kapital til Fællesskabet, bortset fra direkte investeringer, er undergivet den gældende lovgivning i Jordan.

3. Parterne afholder konsultationer med sigte på at nå en fuldstændig liberalisering af kapitalbevægelserne, så snart betingelserne herfor er opfyldt.

Artikel 50

Med forbehold af andre bestemmelser i denne aftale og andre internationale forpligtelser for Fællesskabet og Jordan berører bestemmelserne i artikel 49 ikke anvendelsen af restriktioner, der består mellem dem på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, hvad angår kapitalbevægelser mellem dem, der har berøring til direkte investeringer, herunder i fast ejendom, og etablering.

Overførsel til udlandet af investeringer i Jordan foretaget af EF-valutaindlændinge eller i Fællesskabet foretaget af jordanske valutaindlændinge og overskud deraf berøres dog ikke.

Artikel 51

Hvis kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Jordan i ekstraordinære tilfælde forvolder vanskeligheder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for valutakurspolitikken eller pengepolitikken i Fællesskabet og Jordan, kan henholdsvis Fællesskabet eller Jordan i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATS og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statut, træffe beskyttelsesforanstaltninger vedrørende kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Jordan i en periode på højst seks måneder, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige.

Artikel 52

Hvis en eller flere af Fællesskabets medlemsstater eller Jordan har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er en alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Jordan alt efter omstændighederne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATT og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statut, vedtage restriktive foranstaltninger over for løbende transaktioner, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige. Fællesskabet eller Jordan underretter alt efter omstændighederne straks den anden part herom og forelægger hurtigst muligt den anden part en tidsplan for ophævelsen af disse foranstaltninger.

KAPITEL 2

KONKURRENCEREGLER OG ANDRE ØKONOMISKE BESTEMMELSER

Artikel 53

1. Følgende er uforeneligt med denne aftales rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan:

a) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

b) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Jordans område eller en væsentlig del heraf

c) al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, medmindre der dispenseres herfra i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

2. Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af de kriterier, der følger af anvendelsen af artikel 85, 86 og 92 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og for varer henhørende under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, denne traktats artikel 65 og 66 samt reglerne om offentlig støtte, herunder den afledte ret.

3. Associeringsrådet vedtager inden for en frist på fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden de nødvendige regler for gennemførelsen af stk. 1 og 2.

Indtil disse regler er vedtaget, anvendes bestemmelserne i aftalen om fortolkning og anvendelse af artikel VI, XVI og XXIII i GATT som regler for gennemførelsen af stk. 1, litra c), og de dertil svarende dele af stk. 2.

4. a) For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, litra c), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Jordan i de første fem år efter aftalens ikrafttræden, skal vurderes under hensyntagen til, at Jordan betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse, som beskrevet i artikel 92, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Associeringsrådet træffer under hensyntagen til den økonomiske situation i Jordan afgørelse om, hvorvidt denne periode skal forlænges med yderligere perioder på fem år.

b) Hver af parterne sikrer gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

5. Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel 2:

- finder stk. 1, litra c), ikke anvendelse

- skal alle former for praksis, der er i strid med stk. 1, litra a), vurderes på grundlag af de kriterier, som Fællesskabet har fastlagt på grundlag af artikel 42 og 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig kriterierne i Rådets forordning nr. 26/62.

6. Finder Fællesskabet eller Jordan, at en særlig praksis er uforenelig med stk. 1, og

- ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesregler, der er nævnt i stk. 3, eller

- sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser i alvorlig grad eller påfører det indenlandske erhvervsliv, herunder servicesektoren, væsentlig skade

kan henholdsvis Fællesskabet eller Jordan træffe passende foranstaltninger efter konsultation i associeringsudvalget eller 30 arbejdsdage, efter at sagen er indbragt for nævnte udvalg.

I tilfælde af praksis, som er uforenelig med stk. 1, litra c), må der, hvor GATT finder anvendelse herpå, kun træffes sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt i GATT eller alle andre relevante instrumenter, der er forhandlet inden for GATT, og som finder anvendelse mellem parterne.

7. Uanset, hvilke andre bestemmelser der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, udveksler parterne oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, som embeds- og forretningshemmeligheden kræver.

Artikel 54

Medlemsstaterne og Jordan tilpasser gradvis og med forbehold af de forpligtelser, der er indgået i medfør af GATT, eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved udløbet af det femte år efter denne aftales ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Jordan med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår. Associeringsudvalget underrettes om sådanne foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 55

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager associeringsrådet omsorg for, at der fra det femte år efter aftalens ikrafttræden ikke vedtages eller opretholdes nogen foranstaltninger, der kan forstyrre samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan i et omfang, der virker til skade for parternes interesser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at disse virksomheder de jure eller de facto kan udføre de opgaver, der er blevet dem tildelt.

Artikel 56

1. Parterne sikrer i henhold til bestemmelserne i denne artikel og bilag VII en tidssvarende og effektiv beskyttelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med de højeste internationale standarder, herunder effektive midler til at gøre sådanne rettigheder gældende.

2. Gennemførelsen af denne artikel og bilag VII gennemgås af parterne med regelmæssige mellemrum. I tilfælde af vanskeligheder på området intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker samhandelen, finder der hastekonsultationer sted efter anmodning fra en af parterne, for at der kan opnås gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Artikel 57

Parterne sigter på at indskrænke forskellene med hensyn til standardisering og overensstemmelsesvurdering. Parterne indgår med henblik herpå om fornødent aftaler om gensidig anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering.

Artikel 58

Parterne er enige om målet med en gradvis liberalisering af offentlige indkøb. Associeringsrådet afholder konsultationer om virkeliggørelsen af dette mål.

AFSNIT V

ØKONOMISK SAMARBEJDE

Artikel 59

Mål

1. Parterne forpligter sig til at styrke deres økonomiske samarbejde i deres gensidige interesse og i overensstemmelse med de overordnede mål i denne aftale.

2. Formålet med det økonomiske samarbejde er at støtte Jordans indsats for bæredygtig økonomisk og social udvikling.

Artikel 60

Anvendelsesområde

1. Samarbejdet rettes i første række mod aktivitetsområder, der er påvirket af interne vanskeligheder eller berøres af processen for liberalisering af den jordanske økonomi som helhed, særlig liberaliseringen af samhandelen mellem Jordan og Fællesskabet.

2. Samarbejdet rettes desuden i første række mod sektorer, der kan bidrage til at lette den gensidige tilnærmelse mellem Jordans og Fællesskabets økonomi, særlig sådanne, som er vækstfremmende og jobskabende.

3. Samarbejdet ansporer til økonomisk samarbejde mellem Jordan og andre lande i regionen.

4. Der tages ved realiseringen af samarbejdet på de forskellige områder af det økonomiske samarbejde hensyn til bevarelse af miljøet og den økologiske balance.

5. Parterne kan vedtage at udvide det økonomiske samarbejde til andre områder, der ikke er omfattet af bestemmelserne i dette afsnit.

Artikel 61

Midler og retningslinjer

Det økonomiske samarbejde gennemføres navnlig ved hjælp af:

a) en regelmæssig økonomisk dialog mellem parterne om alle områder inden for den makroøkonomiske politik

b) regelmæssig udveksling af information og idéer på alle områder inden for samarbejdet, herunder møder mellem tjenestemænd og eksperter

c) levering af rådgivning, fagkundskab og uddannelse

d) gennemførelse af fælles projekter, f.eks. seminarer og workshopsiper

e) faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand

f) tilskyndelse til joint ventures.

Artikel 62

Regionalt samarbejde

Parterne tilskynder til foranstaltninger med regionale virkninger eller inddragelse af andre lande i regionen med sigte på at fremme det regionale samarbejde.

Blandt sådanne foranstaltninger kan nævnes:

- mellemregional handel

- miljøanliggender

- udvikling af økonomisk infrastruktur

- videnskabelig og teknologisk forskning

- kulturelle anliggender

- toldspørgsmål.

Artikel 63

Uddannelse

Parterne samarbejder med henblik på at fastslå, hvilke midler der kan bidrage mest effektivt til en væsentlig forbedring af situationen inden for uddannelse, herunder erhvervsuddannelse, særlig inden for offentlige og private virksomheder, handelsrelaterede tjenesteydelser, offentlig forvaltning og offentlige myndigheder, faglige organer, standardiserings- og certificeringsorganisationer og andre relevante organisationer. I denne forbindelse rettes opmærksomheden særlig mod erhvervsuddannelse med henblik på industriomstrukturering.

Samarbejdet skal også anspore til varige forbindelser mellem specialiserede organisationer i Fællesskabet og Jordan med henblik på at fremme udveksling af information og erfaringer og sammenlægning af tekniske ressourcer.

Artikel 64

Videnskabeligt, teknisk og teknologisk samarbejde

Samarbejdet sigter på:

a) at fremme etableringen af permanente forbindelser mellem de to parters forskersamfund, navnlig ved:

- at give Jordan adgang til fællesskabsprogrammer for forskning og teknologisk udvikling i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne om tredjelandes deltagelse i disse programmer

- at inddrage Jordan i nettene for decentralt samarbejde

- at fremme et samvirke mellem uddannelse og forskning

b) at styrke forskningskapaciteten i Jordan

c) at stimulere den teknologiske innovation, overførsel af ny teknologi og knowhow, særlig med sigte på at fremskynde tilpasningen af den jordanske industrikapacitet.

Artikel 65

Miljø

1. Samarbejdet sigter på at modvirke en forringelse af miljøet, at kontrollere forurening og sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne med henblik på en bæredygtig udvikling og fremme af regionale miljøprojekter.

2. Parterne er enige om at samarbejde på navnlig følgende områder:

- ørkendannelse

- havvandskvalitet og kontrol med og forebyggelse af havforurening

- forvaltning af vandressourcerne

- egnet energiudnyttelse

- affaldsforvaltning

- følgerne af industriudvikling for miljøet i almindelighed og sikkerhed ved industrianlæg i særdeleshed

- indvirkningerne af landbruget på jord- og vandkvaliteten

- miljøuddannelse og -bevidstgørelse

- anvendelse af avancerede miljøforvaltningsredskaber, miljøovervågningsmetoder og -tilsyn, herunder især anvendelse af miljøinformationssystemet (EIS) og teknikker for vurdering af virkningerne på miljøet

- forsaltning.

Artikel 66

Industrisamarbejde

Samarbejdet fremmer og tilskynder især til:

- industrisamarbejde mellem erhvervsdrivende i Fællesskabet og Jordan, herunder adgang for Jordan til Fællesskabets net for virksomhedssamarbejde og net, der er oprettet som led i det decentrale samarbejde

- modernisering og omstrukturering af den jordanske industri

- skabelse og fremme af et gunstigt klima for udvikling af privat foretagsomhed for at stimulere væksten og diversificeringen af industriproduktionen

- samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder i Fællesskabet og Jordan

- teknologioverførsel, innovation og forskning og udvikling

- diversificering af industriproduktionen i Jordan

- udvikling af de menneskelige ressourcer

- forbedring af adgangen til investeringsfinansiering

- stimulation af innovation

- forbedring af informationshjælpetjenester.

Artikel 67

Investeringer og fremme af investeringer

Samarbejdet sigter på at skabe et gunstigt og stabilt klima for investering i Jordan. Samarbejdet skal hjælpe til udvikling af:

- harmoniserede og forenklede procedurer, ordninger for saminvesteringer, særlig mellem små og mellemstore virksomheder hos begge parter, og informationskanaler og ordninger for udforskning af investeringsmuligheder

- juridiske rammer, som kan befordre investeringerne mellem de to parter, i givet fald ved indgåelse mellem Jordan og medlemsstaterne af aftaler om beskyttelse af investeringer og aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning

- adgang til kapitalmarkedet for finansiering af investeringer i produktion

- joint ventures mellem jordanske og EF-erhvervsdrivende.

Artikel 68

Standardisering og overensstemmelsesvurdering

Samarbejdet på dette område rettes særlig mod

a) øget anvendelse af fællesskabsreglerne på området standardisering, måling, kvalitetsstandarder og anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering

b) opgradering af jordanske overensstemmelsesvurderingsorganisationer med henblik på indgåelse til sin tid så vidt det er muligt af aftaler om gensidig anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering

c) udvikling af organisationer, der beskæftiger sig med beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, standardisering og kvalitet.

Artikel 69

Tilnærmelse af lovgivninger

Parterne bestræber sig bedst muligt på at tilnærme deres respektive lovgivning til hinanden for at lette gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 70

Finansielle tjenesteydelser

Parterne samarbejder med sigte på en indbyrdes tilnærmelse af regler og standarder bl.a. med henblik på:

a) en styrkelse og en omstrukturering af finanssektoren i Jordan

b) en forbedring af regnskabs-, regnskabskontrol- og tilsynssystemerne inden for bank- og forsikringsvirksomhed og andre finansielle sektorer i Jordan.

Artikel 71

Landbrug

Parterne retter særlig samarbejdet mod:

- støtte af deres respektive politik for diversificering af produktionen

- fremme af miljøvenligt landbrug

- nærmere samvirke mellem erhvervslivet, grupper og organisationer, der repræsenterer handel og erhverv i Jordan og Fællesskabet på et frivilligt grundlag

- faglig bistand og erhvervsuddannelse

- harmonisering af standarder for dyre- og plantesundhed

- integreret udvikling af landdistrikter, herunder forbedring af basistjenesteydelser og udvikling af dermed forbunden erhvervsvirksomhed

- samarbejde mellem landbrugsregioner, udveksling af erfaringer og knowhow om udvikling af landdistrikter.

Artikel 72

Transport

Samarbejdet sigter på:

- omstrukturering og modernisering af vej-, havne- og lufthavnsinfrastruktur af fælles interesse i relation til de store transeuropæiske samfærdselsveje

- definition og anvendelse af driftsstandarder af samme art som dem, der gælder i Fællesskabet

- fornyelse af teknisk udstyr efter fællesskabsstandarderne, særlig hvad angår multimodale transportformer, containertransport og omladning

- gradvis forbedring af betingelserne for transit

- forbedring af forvaltning af lufthavne, jernbaner og flyvekontrol, herunder samarbejde mellem de relevante nationale organisationer.

Artikel 73

Telekommunikation og informationsteknologi

Samarbejdet rettes navnlig mod:

a) telekommunikation i almindelighed

b) standardisering, overensstemmelsesprøvning og certificering vedrørende informations- og telekommunikationsteknologi

c) udbredelse af nye informationsteknologier, særlig i forbindelse med net og deres sammenkobling (tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN) og elektronisk dataoverførsel (EDI))

d) stimulering af forskning og udvikling af nye faciliteter for kommunikations- og informationsfaciliteter med henblik på at opbygge markeder for udstyr, tjenester og applikationer i forbindelse med informationsteknologi, kommunikation, tjenesteydelser og anlæg.

Artikel 74

Energi

De prioriterede områder for samarbejdet er:

- fremme af vedvarende og indenlandske energikilder

- fremme af energibesparelser og energieffektivitet

- anvendt forskning vedrørende net af databanker mellem erhvervsdrivende og samfundsgrupper i Fællesskabet og Jordan

- støtte af modernisering og udvikling af energinet og deres sammenkobling med Fællesskabets net.

Samarbejdet rettes også mod lettelse af forsendelse af gas, olie og elektricitet.

Artikel 75

Turisme

Prioriteterne for samarbejdet er:

- at forbedre viden om turistindustrien og sikre bedre indbyrdes sammenhæng mellem politikker, der påvirker turisme

- at fremme en god sæsonspredning af turismen

- at fremme samarbejde mellem regioner og byer i nabolande

- at forbedre informationen af turister og beskyttelsen af deres interesser

- at fremhæve betydningen af kulturarven for turismen

- at sikre et passende samvirke mellem turisme og miljø

- at gøre turismen mere konkurrencedygtig gennem støtte til større professionalisme, særlig inden for hoteladministration

- at forbedre informationen om planlagt udvikling inden for turisme og markedsføring af projekter, udstillinger, konferencer og publikationer.

Artikel 76

Told

1. Parterne forpligter sig til at udbygge toldsamarbejdet for at garantere overholdelsen af handelsbestemmelserne. Samarbejdet rettes imod:

a) forenkling af kontrol og toldprocedurer for toldklarering af varer

b) anvendelse af det administrative enhedsdokument og etablering af en forbindelse mellem Fællesskabets og Jordans forsendelsessystemer.

2. Uden at dette berører andre former for samarbejde, som er omhandlet i denne aftale, navnlig bekæmpelse af narkotika og hvidvaskning af penge, yder parternes administrative myndigheder hinanden gensidig bistand efter bestemmelserne i protokol 4.

Artikel 77

Samarbejde på det statistiske område

Samarbejdet sigter i første række på en harmonisering med hensyn til de anvendte metoder for at skabe et pålideligt grundlag for håndtering af statistikker om handel, befolkning, migration og generelt alle områder, der er omfattet af denne aftale, og som egner sig til statistisk behandling.

Artikel 78

Hvidvaskning af penge

1. Parterne samarbejder om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og ulovlig narkotikahandel i særdeleshed.

2. Samarbejdet på dette område omfatter administrativ og faglig bistand med henblik på fastlæggelse af egnede standarder til bekæmpelse af hvidvaskning af penge svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og andre internationale organer på dette område, især Den Internationale Finansielle Aktionsgruppe (FATF).

Artikel 79

Bekæmpelse af narkotika

1. Parterne samarbejder navnlig med sigte på:

- at øge effektiviteten af narkotikabekæmpelsespolitik og -foranstaltninger til at modvirke og bekæmpe tilførsel og ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer og til at nedbringe stofmisbruget

- at anspore til en fælles tilgang til at eliminere ulovligt forbrug af disse stoffer.

2. Parterne fastlægger sammen i overensstemmelse med deres respektive lovgivning passende strategier og metoder for at nå disse mål. Når de ikke optræder i fællesskab, gøres deres interventioner til genstand for konsultationer og snæver koordination.

I interventionerne kan inddrages kompetente offentlige og private institutioner, internationale organisationer i samarbejde med regeringen for Jordan og Fællesskabet og dets medlemsstaters berørte instanser.

3. Samarbejdet tager form af informationsudveksling og, hvor det er egnet, fælles aktiviteter på følgende områder:

- oprettelse eller udvidelse af social- og sundhedsinstitutioner og informationscentre til behandling og genindpasning af stofmisbrugere

- gennemførelse af projekter for forebyggelse, information, uddannelse og epidemiologisk forskning

- opstilling af standarder for modvirkning af anvendelse af prækursorer og andre væsentlige stoffer til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og relevante internationale instanser, navnlig Aktionsgruppen for Kemiske Stoffer (CATF).

AFSNIT VI

SAMARBEJDE PÅ DET SOCIALE OG KULTURELLE OMRÅDE

KAPITEL 1

SOCIAL DIALOG

Artikel 80

1. Der indledes en regelmæssig dialog mellem parterne om ethvert emne på det sociale område, der er af gensidig interesse for dem.

2. Den er redskabet til at udforske måder og midler til fremskridt med hensyn til arbejdstagernes bevægelighed, ligebehandling og social integration af jordanske statsborgere og EF-statsborgere, der er lovligt bosat på værtsstaternes område.

3. Dialogen skal navnlig vedrøre alle problemer med berøring til:

a) leve- og arbejdsvilkår for migrantsamfundene

b) migrationer

c) ulovlig indvandring og betingelserne for repatriering af personer, der har befundet sig i en ulovlig situation i henseende til den gældende lovgivning i værtslandet om ophold og etablering

d) projekter og programmer, som kan befordre ligebehandling mellem jordanske statsborgere og EF-statsborgere, det gensidige kendskab til kultur og civilisation, øget tolerance og afskaffelse af diskrimination.

Artikel 81

Dialogen på det sociale område finder sted på et niveau og efter retningslinjer svarende til, hvad der er fastsat i afsnit I, som også kan tjene til ramme herfor.

KAPITEL 2

SAMARBEJDSFORANSTALTNINGER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE

Artikel 82

1. Parterne anerkender betydningen af social udvikling, som bør forløbe side om side med enhver økonomisk udvikling. De prioriterer særlig respekten for de grundlæggende sociale rettigheder.

2. For at befæste samarbejdet mellem parterne på det sociale område vil der blive iværksat foranstaltninger og programmer vedrørende ethvert emne af interesse for dem.

Følgende foranstaltninger betragtes som prioriterede:

a) indskrænkning af migrationspresset, navnlig gennem jobskabelse og udvikling af uddannelse i udvandringsområder

b) genindpasning af repatrierede ulovlige indvandrere

c) fremme af kvindernes rolle i den økonomiske og sociale udviklingsproces, navnlig gennem uddannelse og via medierne inden for rammerne af den jordanske politik på området

d) udvikling og styrkelse af de jordanske programmer for familieplanlægning og for beskyttelse af mødre og børn

e) forbedring af det sociale sikringssystem

f) forbedring af sundhedsplejedækningen

g) forbedring af levevilkårene i ugunstigt stillede, tæt befolkede områder

h) gennemførelse og finansiering af udvekslings- og fritidsprogrammer for blandede grupper af unge af europæisk og jordansk oprindelse bosiddende i medlemsstaterne med henblik på at fremme den gensidige kulturelle forståelse og tolerance.

Artikel 83

Samarbejdsforanstaltningerne kan gennemføres i koordination med medlemsstaterne og de kompetente internationale organisationer.

Artikel 84

Associeringsrådet nedsætter en arbejdsgruppe inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden. Den skal have til opgave at foretage en løbende og regelmæssig evaluering af gennemførelsen af bestemmelserne i kapitel 1 og 2.

KAPITEL 3

SAMARBEJDE PÅ DET KULTURELLE OMRÅDE OG OM INFORMATIONSUDVEKSLING

Artikel 85

1. Parterne forpligter sig med henblik på at forbedre det gensidige kendskab til hinanden og den gensidige forståelse under hensyntagen til igangværende foranstaltninger til under gensidig respekt for kulturforskelle at skabe et fast grundlag for en varig kulturdialog og at fremme et langsigtet kultursamarbejde på alle egnede aktivitetsområder.

2. Parterne retter ved udarbejdelsen af samarbejdsforanstaltninger og -programmer såvel som fælles aktiviteter særlig opmærksomheden mod de unge og de skriftlige og audiovisuelle udtryks- og kommunikationsmidler, tillige med spørgsmål i forbindelse med beskyttelse af kulturarven og udbredelse af kultur produktet.

3. Parterne er enige om, at bestående samarbejdsprogrammer på det kulturelle område i Fællesskabet eller i en eller flere af medlemsstaterne kan udvides til også at omfatte Jordan.

4. Parterne fremme aktiviteter af gensidig interesse på området information og kommunikation.

AFSNIT VII

FINANSIELT SAMARBEJDE

Artikel 86

Med henblik på at virkeliggøre aftalens mål iværksættes der et finansielt samarbejde til fordel for Jordan efter passende retningslinjer og med de fornødne finansielle midler.

Disse retningslinjer fastlægges efter fælles overenskomst mellem parterne med de mest egnede redskaber fra tidspunktet for af talens ikrafttræden.

Indsatsområderne for dette samarbejde er ud over de i afsnit V og VI i denne aftale omhandlede særlig følgende:

- fremme af reformerne med sigte på en modernisering af økonomien

- opgradering af de økonomiske infrastrukturer

- fremme af private investeringer og jobskabende aktiviteter

- afhjælpning af følgerne for den jordanske økonomi af den gradvise oprettelse af et frihandelsområde, særlig med hensyn til opgradering og omstilling af industrien

- ledsageforanstaltninger til politikken i de sociale sektorer.

Artikel 87

Fællesskabet undersøger på basis af de bestående fællesskabsinstrumenterne til støtte af strukturtilpasningsprogrammer i Middelhavslandene og i nær koordination med de jordanske myndigheder og andre bidragydere, særlig de internationale finansieringsinstitutioner, hvilke midler der vil egne sig til at støtte strukturpolitikken i Jordan med henblik på at genskabe de større finansielle balancer og til at skabe et økonomisk klima, der vil kunne fremskynde væksten under samtidigt hensyn til kravet om at forbedre befolkningens sociale velfærd.

Artikel 88

For at sikre en koordineret tilgang til de ekstraordinære makroøkonomiske og finansielle problemer, der vil kunne følge af den gradvise gennemførelse af aftalens bestemmelser, retter parterne særlig deres opmærksomhed mod udviklingen i samhandelen og de finansielle forbindelser mellem Fællesskabet og Jordan inden for rammerne af den regelmæssige økonomiske dialog, der etableres i henhold til afsnit V.

AFSNIT VIII

INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 89

Der oprettes et associeringsråd, som træder sammen på ministerplan en gang om året, og tillige når omstændighederne kræver det, efter indkaldelse fra dets formand på de i dets forretningsorden fastsatte betingelser.

Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 90

1. Associeringsrådet består af medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer udpeget af regeringen for Jordan på den anden side.

2. Medlemmerne af associeringsrådet kan lade sig repræsentere på de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

3. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

4. Formandshvervet i associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af regeringen for Jordan i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

Artikel 91

Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri omhandlede tilfælde.

Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

Det udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem de to parter.

Artikel 92

1. Med forbehold af associeringsrådets beføjelser nedsættes der et associeringsudvalg, der har til opgave at forvalte aftalen.

2. Associeringsrådet kan uddelegere alle eller nogle af sine beføjelser til associeringsudvalget.

Artikel 93

1. Associeringsudvalget, der træder sammen på tjenestemandsniveau, består af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for Jordans regering på den anden side.

2. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Formandshvervet i associeringsudvalget udøves på skift af en repræsentant for formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og en repræsentant for regeringen for Jordan.

Artikel 94

1. Associeringsudvalget har beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende aftalens forvaltning og på de områder, på hvilke associeringsrådet har uddelegeret sine beføjelser.

2. Afgørelserne træffes efter fælles overenskomst mellem parterne, og de er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til deres gennemførelse.

Artikel 95

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige til aftalens gennemførelse.

Artikel 96

Associeringsrådet træffer alle nyttige forholdsregler til at lette samarbejdet og kontakter mellem Europa-Parlamentet og Jordans parlament.

Artikel 97

1. Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3. Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4. Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne afsiges med flertal.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 98

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af de kontraherende parter i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendige i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 99

Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

- må de ordninger, der anvendes af Jordan over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

- må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Jordan, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem jordanske statsborgere eller virksomheder.

Artikel 100

Med hensyn til direkte beskatning må ingen bestemmelse i denne aftale have til virkning:

- at udvide de fordele, en af parterne indrømmer på det fiskale område, til også at gælde i internationale aftaler eller arrangementer, som denne part er bundet af

- at forhindre en part i at vedtage eller anvende foranstaltninger til at hindre skattesvig eller -unddragelse

- at forhindre en part i at udøve sin ret til at anvende de relevante bestemmelser i sin skattelovgivning på skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 101

1. Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at denne aftales målsætning virkeliggøres.

2. Finder en part, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes. Disse foranstaltninger meddeles straks associeringsrådet og vil dér på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

Artikel 102

Protokol 1 til 4 og bilag I til VII udgør en integrerende del af denne aftale. Erklæringerne og brevvekslingerne i slutakten udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 103

I denne aftale forstås ved "parter" på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Jordan.

Artikel 104

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 105

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Jordans område.

Artikel 106

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 107

1. Denne aftale skal godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

2. Denne aftale træder fra tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan samt aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Det Hashemitiske Kongerige Jordan, undertegnet i Bruxelles den 18. januar 1977.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete./Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems./Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά./Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven./Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept./Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette./Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig./Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän./Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju./

>PIC FILE= "L_2002129DA.002401.TIF">

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_2002129DA.002501.TIF">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>PIC FILE= "L_2002129DA.002502.TIF">

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2002129DA.002503.TIF">

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2002129DA.002504.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2002129DA.002505.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2002129DA.002601.TIF">

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

>PIC FILE= "L_2002129DA.002602.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2002129DA.002603.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2002129DA.002604.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2002129DA.002605.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2002129DA.002701.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2002129DA.002702.TIF">

Suomen tasavallan puolesta

>PIC FILE= "L_2002129DA.002703.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2002129DA.002704.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2002129DA.002705.TIF">

Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar

>PIC FILE= "L_2002129DA.002801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129DA.002802.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129DA.002803.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129DA.002804.TIF">

LISTE OVER BILAG

>TABELPOSITION>

BILAG I

De i artikel 10, stk. 1, omhandlede varer

>TABELPOSITION>

BILAG II

De i artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2, omhandlede varer

>TABELPOSITION>

BILAG III

Liste over industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke den i artikel 11, stk. 3 og 4, omhandlede tidsplan for toldafvikling finder anvendelse ved indførsel i Jordan

Liste A

0501 00 00

0502 10 00

0502 90 00

0503 00 00

0505 10 00

0505 90 00

0506 10 00

0506 90 00

0507 10 00

0507 90 00

0508 00 00

1302 32 10

1401 10 00

1401 20 00

1401 90 00

1402 10 00

1402 90 00

1403 10 00

1403 90 00

1404 10 90

1404 20 00

1404 90 10

1520 00 10

1521 90 90

1804 00 00

1805 00 10

1901 10 10

1901 10 20

1901 90 20

2106 10 10

2106 90 30

2106 90 40

2106 90 60

2503 00 00

2504 10 00

2504 90 00

2507 00 00

2508 10 00

2508 20 00

2508 30 00

2508 40 00

2508 50 00

2508 60 00

2508 70 00

2509 00 00

2510 10 00

2510 20 00

2511 10 00

2511 20 00

2512 00 00

2513 19 00

2513 20 10

2514 00 00

2519 10 00

2519 90 00

2520 20 10

2524 00 00

2526 10 00

2526 20 00

2528 10 00

2528 90 00

2530 90 20

2530 90 30

2601 11 00

2601 12 00

2601 20 00

2602 00 00

2603 00 00

2604 00 00

2605 00 00

2606 00 00

2607 00 00

2608 00 00

2609 00 00

2610 00 00

2611 00 00

2612 10 00

2612 20 00

2613 10 00

2613 90 00

2614 00 00

2615 10 00

2615 90 00

2616 10 00

2616 90 00

2617 10 00

2617 90 00

2618 00 00

2619 00 00

2620 11 00

2620 19 00

2620 20 00

2620 30 00

2620 40 00

2620 50 00

2620 90 00

2621 00 00

2701 11 00

2701 12 00

2701 19 00

2701 20 00

2702 10 00

2702 20 00

2703 00 00

2704 00 00

2705 00 00

2706 00 00

2707 10 00

2707 20 00

2707 30 00

2707 40 00

2707 50 00

2707 60 00

2707 91 00

2707 99 00

2708 10 00

2708 20 00

2709 00 00

2710 00 52

2710 00 70

2712 20 10

2713 11 00

2713 12 00

2713 20 00

2713 90 00

2714 10 00

2714 90 00

2801 30 00

2802 00 00

2803 00 00

2804 29 10

2804 29 20

2804 70 00

2804 90 00

2805 11 00

2805 19 00

2805 21 00

2805 22 00

2805 30 00

2805 40 00

2806 20 00

2807 00 00

2808 00 00

2809 10 00

2809 20 00

2810 00 00

2811 11 00

2811 19 10

2811 19 90

2811 22 00

2811 29 00

2812 10 10

2812 10 20

2812 10 30

2812 10 40

2812 10 50

2812 10 60

2812 10 70

2812 10 80

2812 10 90

2812 90 00

2813 10 00

2813 90 00

2815 20 00

2815 30 00

2816 10 00

2816 20 00

2816 30 00

2817 00 00

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

2819 90 10

2820 10 00

2821 10 10

2821 20 10

2822 00 10

2823 00 00

2824 10 00

2824 20 00

2824 90 00

2825 10 00

2825 20 00

2825 30 00

2825 40 00

2825 50 00

2825 60 00

2825 70 00

2825 80 00

2825 90 90

2826 11 00

2826 12 00

2826 19 00

2826 20 00

2826 30 00

2826 90 00

2827 10 00

2827 20 00

2827 31 00

2827 32 00

2827 33 00

2827 34 00

2827 35 00

2827 36 00

2827 38 00

2827 39 00

2827 41 90

2827 49 90

2829 11 00

2829 19 00

2829 90 10

2830 10 00

2830 20 00

2830 30 00

2830 90 00

2833 11 00

2833 19 00

2833 21 00

2833 22 00

2833 23 00

2833 24 00

2833 25 00

2833 26 00

2833 27 00

2833 29 00

2833 30 00

2833 40 00

2834 21 00

2834 29 10

2835 10 10

2835 22 10

2835 23 10

2835 24 10

2835 25 10

2835 26 10

2835 29 10

2835 31 10

2835 39 10

2836 10 10

2836 20 10

2836 30 10

2836 40 10

2836 50 10

2836 60 10

2836 70 10

2836 91 10

2836 92 10

2836 99 10

2839 11 00

2839 19 00

2839 20 00

2839 90 00

2840 11 00

2840 19 00

2840 20 00

2840 30 00

2841 90 10

2841 90 20

2844 10 00

2844 20 00

2844 30 00

2844 40 00

2844 50 00

2845 10 00

2845 90 00

2846 10 00

2846 90 00

2847 00 00

2849 10 00

2849 20 00

2849 90 00

2901 10 10

2901 21 10

2901 22 10

2901 23 10

2901 24 10

2901 29 10

2902 11 10

2902 19 10

2902 20 10

2902 30 10

2902 41 10

2902 42 10

2902 43 10

2902 44 10

2902 50 10

2902 60 10

2902 70 10

2902 90 10

2902 90 91

2903 22 00

2903 41 00

2903 42 00

2903 44 00

2903 45 10

2903 46 10

2903 47 10

2903 49 10

2903 62 10

2904 10 10

2904 20 10

2904 90 20

2905 11 10

2905 12 10

2905 13 10

2905 14 10

2905 15 10

2905 16 10

2905 17 10

2905 19 20

2905 22 10

2905 29 10

2905 31 10

2905 32 10

2905 39 10

2905 41 10

2905 42 10

2905 43 10

2905 44 10

2905 45 10

2905 49 10

2905 50 20

2906 29 10

2907 29 10

2908 10 00

2908 20 00

2908 90 00

2909 11 00

2909 19 10

2909 20 10

2909 30 10

2909 41 10

2909 42 10

2909 43 10

2909 44 10

2909 49 10

2909 50 10

2909 60 10

2912 11 10

2912 12 10

2912 13 10

2912 19 10

2912 21 10

2912 29 10

2912 30 10

2912 41 10

2912 42 10

2912 49 10

2912 50 10

2912 60 10

2914 11 10

2914 12 10

2914 13 10

2914 19 10

2914 21 10

2914 22 10

2914 23 10

2914 29 10

2914 31 10

2914 39 10

2914 40 10

2914 50 10

2914 61 10

2914 69 10

2914 70 10

2915 11 10

2915 12 10

2915 13 10

2915 21 10

2915 22 10

2915 23 10

2915 24 10

2915 29 10

2915 31 10

2915 32 10

2915 33 10

2915 34 10

2915 35 10

2915 39 10

2915 40 10

2915 50 10

2915 60 10

2915 70 10

2915 90 10

2916 11 10

2916 12 10

2916 13 10

2916 14 10

2916 15 10

2916 19 10

2916 20 10

2916 31 10

2916 32 10

2916 34 10

2916 35 10

2916 39 10

2917 11 91

2917 12 91

2917 13 91

2917 14 10

2917 19 91

2917 20 91

2917 31 91

2917 32 91

2917 33 91

2917 34 91

2917 35 10

2917 36 91

2917 37 91

2917 39 91

2918 11 10

2918 12 10

2918 13 10

2918 15 10

2918 16 10

2918 17 10

2918 19 20

2918 21 10

2918 22 10

2918 23 10

2918 29 10

2918 30 10

2918 90 10

2919 00 10

2920 10 10

2920 90 50

2921 11 10

2921 12 10

2921 19 50

2921 21 10

2921 22 10

2921 29 10

2921 30 10

2921 41 00

2921 42 00

2921 43 10

2921 44 10

2921 45 10

2921 49 92

2921 51 10

2921 59 10

2922 29 10

2924 21 11

2924 21 92

2925 11 10

2926 90 30

2927 00 10

2928 00 10

2929 10 00

2929 90 10

2929 90 20

2929 90 90

2930 10 10

2930 20 10

2930 30 10

2930 40 10

2930 90 10

2932 11 10

2932 12 10

2932 13 10

2932 19 10

2932 21 10

2932 29 10

2932 91 10

2932 92 10

2932 93 10

2932 94 10

2932 99 20

2933 11 10

2933 19 10

2933 29 10

2933 31 10

2933 32 10

2933 39 30

2933 40 20

2933 51 10

2933 59 50

2933 61 10

2933 69 10

2933 71 10

2933 79 30

2933 90 10

2934 10 10

2934 20 10

2934 30 10

2934 90 91

2936 10 10

2936 21 10

2936 22 10

2936 23 10

2936 24 10

2936 25 10

2936 26 10

2936 27 10

2936 28 10

2936 29 10

2936 90 10

2939 21 00

2939 29 10

2941 10 00

2941 20 00

2941 30 00

2941 40 00

2941 50 00

2911 90 00

3003 31 00

3003 39 00

3003 40 00

3003 90 00

3004 31 00

3004 32 00

3004 39 00

3004 40 00

3004 50 00

3004 90 00

3006 60 00

3101 00 00

3102 10 00

3102 21 00

3102 29 00

3102 30 00

3102 40 00

3102 50 00

3102 60 00

3102 70 00

3102 80 00

3102 90 00

3103 10 00

3103 20 00

3103 90 00

3104 10 00

3104 20 00

3104 30 90

3104 90 90

3105 10 90

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 00

3105 90 00

3201 10 10

3201 20 10

3201 90 10

3203 00 10

3203 00 91

3204 11 10

3204 12 10

3204 13 10

3204 14 10

3204 15 10

3204 16 10

3204 17 10

3204 19 10

3204 20 10

3204 90 10

3205 00 00

3206 11 10

3206 19 10

3206 20 10

3206 30 10

3206 41 10

3206 42 10

3260 43 10

3206 49 10

3206 50 10

3207 10 10

3207 20 10

3207 30 10

3207 40 10

3208 10 30

3208 20 30

3208 90 30

3209 10 10

3209 90 10

3210 00 10

3211 00 10

3212 10 00

3215 11 00

3215 19 00

3215 90 00

3402 11 10

3402 12 10

3402 13 10

3402 19 10

3402 90 10

3505 10 10

3505 10 20

3505 20 10

3507 10 10

3507 10 90

3507 90 00

3601 00 00

3603 00 00

3701 10 00

3701 30 10

3701 99 10

3702 10 00

3705 10 10

3705 20 10

3705 90 10

3706 10 10

3706 90 10

3801 10 00

3801 20 10

3801 20 21

3801 30 10

3801 90 10

3802 10 00

3802 90 00

3806 30 21

3806 90 21

3808 10 90

3808 20 90

3808 30 90

3808 40 90

3808 90 90

3809 10 10

3809 91 10

3809 92 10

3809 93 10

3812 10 00

3812 20 00

3812 30 00

3813 00 00

3815 11 10

3815 12 10

3815 19 10

3815 90 10

3816 00 10

3817 10 10

3817 20 10

3818 00 10

3821 00 00

3822 00 00

3823 11 00

3823 12 00

3823 13 00

3823 19 00

3823 70 00

3824 10 10

3824 20 10

3824 30 10

3824 40 10

3824 50 10

3824 60 10

3824 71 10

3824 79 10

3824 90 10

3824 90 20

3901 10 00

3901 20 00

3901 30 00

3901 90 00

3902 10 00

3902 20 00

3902 30 00

3902 90 00

3903 11 00

3903 19 00

3903 20 00

3903 30 00

3903 90 00

3904 10 90

3904 21 90

3904 22 90

3904 30 90

3904 40 90

3904 50 90

3904 61 00

3904 69 00

3904 90 00

3905 12 00

3905 19 00

3905 21 00

3905 29 00

3905 30 00

3905 91 00

3905 99 00

3906 10 00

3906 90 00

3907 10 00

3907 20 00

3907 30 00

3907 40 00

3907 60 00

3907 91 00

3907 99 00

3908 10 00

3908 90 00

3909 10 00

3909 20 00

3909 30 00

3909 40 00

3909 50 00

3910 00 00

3911 10 00

3911 90 00

3912 11 00

3912 12 00

3912 20 00

3912 31 00

3912 39 00

3912 90 00

3913 10 00

3913 90 00

3914 00 00

3915 10 00

3915 20 00

3915 30 00

3915 90 00

3916 10 10

3916 10 91

3916 20 10

3916 20 91

3916 90 10

3916 90 91

3919 90 10

3920 10 91

3920 20 91

3920 30 10

3920 41 10

3920 42 10

3920 51 10

3920 59 10

3920 61 10

3920 62 10

3920 63 10

3920 69 10

3920 72 10

3920 73 91

3920 79 91

3920 92 10

3920 93 10

3920 94 10

3920 99 91

3921 19 20

3921 90 11

3921 90 91

3923 21 10

3923 29 10

3923 40 10

3926 90 10

3926 90 20

3926 90 40

3926 90 60

4001 10 00

4001 21 00

4001 22 00

4001 29 10

4001 30 90

4002 11 90

4002 19 11

4002 19 90

4002 20 11

4002 20 90

4002 31 11

4002 31 90

4002 39 11

4002 39 90

4002 41 90

4002 49 11

4002 49 90

4002 51 90

4002 59 11

4002 59 90

4002 60 11

4002 60 90

4002 70 11

4002 70 90

4002 80 11

4002 80 90

4002 91 90

4002 99 11

4002 99 90

4003 00 00

4004 00 00

4005 10 10

4005 91 10

4005 99 11

4005 99 90

4006 10 00

4006 90 10

4007 00 10

4008 11 10

4008 19 10

4008 21 20

4009 10 10

4009 20 10

4009 30 10

4009 40 10

4009 50 10

4012 20 10

4016 10 10

4016 99 10

4016 99 20

4017 00 10

4017 00 40

4017 00 50

4101 10 00

4101 21 00

4101 22 00

4101 29 00

4101 30 00

4101 40 00

4102 10 00

4102 21 00

4102 29 00

4103 10 00

4103 20 00

4103 90 00

4301 10 00

4301 20 00

4301 30 00

4301 40 00

4301 50 00

4301 60 00

4301 70 00

4301 80 00

4301 90 00

4401 10 00

4401 30 00

4402 00 00

4403 20 10

4403 41 10

4403 49 10

4403 91 10

4403 92 10

4403 99 10

4405 00 00

4406 10 00

4406 90 00

4415 10 10

4415 10 20

4415 10 30

4415 20 10

4417 00 10

4421 90 10

4421 90 20

4421 90 30

4502 00 10

4503 10 00

4503 90 10

4504 10 10

4504 90 10

4504 90 20

4601 10 00

4602 10 10

4602 90 10

4701 00 00

4702 00 00

4703 11 00

4703 19 00

4703 21 00

4703 29 00

4704 11 00

4704 19 00

4704 21 00

4704 29 00

4705 00 00

4706 10 00

4706 20 00

4706 91 00

4706 92 00

4706 93 00

4707 10 00

4707 20 00

4707 30 00

4707 90 00

4802 51 10

4802 52 10

4802 53 10

4802 60 10

4804 11 30

4804 19 30

4804 21 00

4804 29 00

4804 31 30

4804 39 30

4804 41 30

4804 42 30

4804 49 30

4804 51 30

4804 51 40

4804 52 30

4804 59 30

4808 20 00

4810 39 10

4810 91 10

4810 99 10

4811 40 10

4811 40 20

4819 10 10

4819 20 20

4819 30 10

4819 40 10

4820 20 10

4822 10 00

4822 90 00

4823 90 10

4823 90 20

4823 90 50

4823 90 60

4823 90 70

4823 90 80

4823 90 91

4903 00 00

4904 00 00

4905 10 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

4907 00 90

4911 10 00

4911 99 10

5001 00 00

5002 00 00

5003 10 00

5003 90 00

5004 00 00

5005 00 00

5101 11 00

5101 19 00

5101 21 00

5101 29 00

5101 30 00

5102 10 00

5102 20 00

5103 10 00

5103 20 00

5103 30 00

5104 00 00

5105 10 00

5105 21 00

5105 29 00

5105 30 00

5105 40 00

5106 10 00

5106 20 00

5107 10 00

5107 20 00

5108 10 00

5108 20 00

5110 00 90

5113 00 10

5201 00 00

5202 10 00

5202 91 00

5202 99 00

5203 00 00

5204 11 00

5204 19 00

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 00

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 00

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 00

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 00

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 00

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 00

5303 10 00

5303 90 00

5304 10 00

5304 90 00

5305 11 00

5305 19 00

5305 21 00

5305 29 00

5305 91 00

5305 99 00

5306 10 00

5306 20 00

5307 10 00

5307 20 00

5308 10 00

5308 20 00

5308 30 00

5308 90 00

5310 10 10

5310 90 10

5401 10 90

5401 20 90

5402 10 00

5402 20 00

5402 31 00

5402 32 00

5402 33 00

5402 39 00

5402 41 00

5402 42 00

5402 43 00

5402 49 00

5402 51 00

5402 52 00

5402 59 00

5402 61 00

5402 62 00

5402 69 00

5403 10 00

5403 20 00

5403 31 00

5403 32 00

5403 33 00

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

5404 10 00

5404 90 90

5405 00 90

5407 20 10

5407 91 10

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

5502 00 00

5503 10 00

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 00

5504 10 00

5504 90 00

5505 10 00

5505 20 00

5506 10 10

5506 20 10

5506 30 10

5507 00 10

5508 10 90

5508 20 90

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 00

5509 22 00

5509 31 00

5509 32 00

5509 41 00

5509 42 00

5509 51 00

5509 52 00

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 00

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 00

5509 92 00

5509 99 00

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

5603 11 10

5603 12 10

5603 13 10

5603 14 10

5603 91 10

5603 92 10

5603 93 10

5603 94 10

5604 10 10

5604 20 91

5604 90 10

5604 90 91

5605 00 90

5607 10 00

5607 29 00

5607 30 00

5607 90 00

5803 10 10

5803 90 10

5806 31 10

5806 32 10

5806 39 10

5903 10 10

5903 20 10

5903 90 10

5911 31 00

5911 32 00

5911 40 10

5911 90 10

6115 11 10

6115 12 10

6115 19 10

6115 20 10

6115 91 10

6115 92 10

6115 93 10

6115 99 10

6217 10 10

6305 10 10

6804 10 10

6804 23 10

6812 10 00

6812 20 00

6812 30 00

6812 50 10

6903 10 10

6903 10 20

6903 20 10

6903 20 20

6903 90 10

6903 90 20

6909 11 00

6909 12 00

6909 19 00

7001 00 00

7002 10 90

7002 20 90

7002 31 90

7002 32 90

7002 39 90

7010 20 00

7010 91 90

7010 92 90

7010 93 90

7010 94 90

7011 10 00

7011 20 00

7011 90 00

7019 11 00

7019 12 00

7019 19 00

7019 31 10

7019 39 10

7101 10 00

7101 21 00

7101 22 00

7102 10 00

7102 21 00

7102 29 00

7102 31 00

7102 39 00

7103 10 00

7103 91 00

7103 99 00

7104 10 00

7104 20 00

7104 90 00

7105 10 00

7105 90 00

7106 91 00

7110 11 10

7110 21 10

7110 31 10

7110 41 10

7112 10 00

7112 20 00

7112 90 00

7113 19 10

7118 10 00

7118 90 00

7201 10 00

7201 20 00

7201 50 00

7202 11 00

7202 19 00

7202 21 00

7202 29 00

7202 30 00

7202 41 00

7202 49 00

7202 50 00

7202 60 00

7202 70 00

7202 80 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 93 00

7202 99 00

7204 10 00

7204 21 00

7204 29 00

7204 30 00

7204 41 00

7204 49 00

7204 50 10

7205 10 00

7206 10 10

7207 11 10

7207 12 10

7207 19 10

7207 20 10

7208 40 10

7208 54 10

7208 90 10

7209 16 10

7209 17 10

7209 18 10

7209 26 10

7209 27 10

7209 28 10

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 10

7210 90 10

7218 10 10

7218 91 10

7218 99 10

7219 11 10

7219 12 10

7219 13 10

7219 14 10

7219 21 10

7219 22 10

7219 23 10

7219 24 10

7219 31 10

7219 32 10

7219 33 10

7219 34 10

7219 35 10

7219 90 10

7220 11 10

7220 12 10

7220 20 10

7220 90 10

7221 00 10

7222 11 10

7222 19 10

7222 20 10

7222 30 10

7223 00 10

7224 10 10

7224 90 10

7225 11 10

7225 19 10

7225 20 10

7225 30 10

7225 40 10

7225 50 10

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10

7226 11 10

7226 19 10

7226 20 10

7226 91 10

7226 92 10

7226 93 10

7226 94 10

7226 99 10

7227 10 10

7227 20 10

7227 90 10

7228 10 10

7228 20 10

7228 30 10

7228 40 10

7228 50 10

7228 60 10

7228 70 10

7228 80 10

7229 10 10

7229 20 10

7302 10 00

7302 20 00

7302 30 00

7302 40 00

7302 90 00

7304 10 10

7304 29 10

7304 31 91

7304 39 91

7304 41 91

7304 49 91

7304 51 91

7304 59 91

7305 11 00

7305 12 00

7305 19 00

7305 20 00

7305 31 90

7305 39 90

7305 90 90

7306 10 10

7306 10 40

7306 20 10

7306 20 40

7306 30 20

7306 40 20

7306 50 20

7306 90 10

7306 90 40

7308 90 10

7308 90 20

7310 21 11

7310 21 13

7310 29 11

7310 29 13

7311 00 00

7321 90 10

7326 19 40

7326 90 40

7401 10 00

7401 20 00

7402 00 00

7403 11 00

7403 12 00

7403 13 00

7403 19 00

7403 21 00

7403 22 00

7403 23 00

7403 29 00

7404 00 00

7405 00 90

7409 11 10

7409 21 10

7409 31 10

7409 40 10

7409 90 10

7411 10 10

7411 21 10

7411 22 10

7411 29 10

7417 00 10

7419 99 50

7501 10 00

7501 20 00

7502 10 00

7502 20 00

7503 00 00

7601 10 00

7601 20 00

7602 00 00

7606 11 10

7606 11 20

7606 11 30

7606 12 10

7606 12 20

7606 91 10

7606 91 20

7606 91 30

7606 92 10

7606 92 20

7607 11 10

7607 19 10

7607 20 10

7612 90 10

7612 90 20

7612 90 30

7613 00 00

7616 99 50

7801 10 90

7801 91 90

7801 99 90

7802 00 00

7806 00 10

7901 11 00

7901 12 00

7901 20 00

7902 00 00

7903 90 10

7905 00 10

7905 00 20

7907 00 20

8001 10 00

8001 20 00

8002 00 00

8007 00 10

8007 00 20

8101 91 00

8102 91 00

8103 10 10

8104 11 00

8104 19 00

8104 20 00

8105 10 10

8105 10 20

8106 00 10

8107 10 10

8108 10 10

8109 10 10

8110 00 10

8111 00 10

8112 20 10

8112 30 10

8112 40 10

8112 91 10

8113 00 10

8201 50 10

8201 90 90

8202 10 00

8202 20 00

8202 40 00

8203 10 00

8203 20 00

8203 30 00

8203 40 00

8204 11 00

8204 12 00

8204 20 00

8205 10 00

8205 20 00

8205 30 00

8205 40 00

8205 59 00

8205 60 00

8205 70 00

8205 80 00

8205 90 90

8207 13 00

8207 19 00

8207 20 90

8207 30 90

8207 40 90

8207 50 00

8207 60 00

8207 70 00

8207 80 00

8207 90 00

8208 10 00

8208 20 00

8208 40 00

8208 90 00

8211 92 10

8211 93 10

8301 40 10

8301 50 10

8308 10 00

8308 90 10

8309 90 20

8407 10 10

8407 10 20

8408 10 10

8408 10 20

8411 12 90

8411 22 90

8411 82 90

8411 91 10

8411 99 10

8412 90 10

8414 10 00

8414 90 10

8414 90 20

8416 30 90

8416 90 80

8417 20 00

8417 80 90

8417 90 10

8418 99 10

8419 11 90

8419 32 90

8419 60 90

8419 90 11

8419 90 91

8421 22 90

8421 91 10

8421 99 10

8421 99 20

8422 90 90

8423 20 00

8423 30 00

8423 82 90

8423 89 90

8424 30 90

8424 90 10

8424 90 20

8425 20 00

8425 31 10

8425 39 10

8425 41 00

8425 49 00

8426 12 10

8426 12 99

8426 19 10

8426 19 99

8426 41 10

8426 41 99

8426 49 90

8426 91 00

8426 99 90

8427 10 00

8427 20 00

8427 90 00

8428 10 90

8428 20 00

8428 31 00

8428 32 90

8428 33 90

8428 39 90

8428 50 00

8428 60 00

8428 90 90

8430 10 10

8433 90 00

8434 90 00

8435 90 00

8436 91 00

8436 99 00

8437 90 00

8438 90 00

8439 91 00

8439 99 00

8440 90 00

8441 90 90

8443 90 00

8451 50 90

8451 90 10

8452 10 00

8453 90 00

8454 90 00

8455 90 00

8456 99 99

8462 91 90

8462 99 90

8466 10 00

8466 20 00

8466 30 00

8466 91 00

8466 92 00

8466 93 00

8466 94 00

8468 80 90

8468 90 90

8474 90 90

8475 90 00

8477 10 90

8477 20 90

8477 30 90

8477 40 90

8477 51 90

8477 59 90

8477 80 90

8477 90 10

8478 10 90

8478 90 10

8480 10 90

8480 20 90

8480 30 90

8480 41 90

8480 49 90

8480 50 90

8480 60 90

8480 71 90

8480 79 90

8481 40 00

8481 80 10

8481 80 20

8481 80 31

8483 10 10

8483 20 10

8483 30 10

8483 40 10

8483 50 10

8483 60 10

8483 90 10

8501 10 11

8501 10 90

8501 20 11

8501 31 11

8501 32 11

8501 40 11

8501 51 11

8501 52 11

8502 11 10

8502 20 10

8502 39 10

8502 40 10

8504 21 10

8504 31 10

8504 31 90

8504 90 10

8506 90 10

8507 90 00

8508 90 00

8514 90 00

8515 80 10

8515 80 99

8515 90 00

8523 11 10

8523 12 10

8523 13 10

8523 90 10

8524 32 10

8524 39 10

8524 51 10

8524 52 10

8524 53 10

8524 99 10

8524 99 20

8526 10 00

8526 91 00

8526 92 00

8530 90 00

8532 10 00

8532 21 00

8532 22 00

8532 23 00

8532 24 00

8532 25 00

8532 29 00

8532 30 00

8532 90 00

8543 19 90

8543 30 90

8543 89 20

8543 90 10

8544 11 20

8544 19 20

8544 59 20

8544 60 20

8545 11 10

8545 19 20

8607 11 00

8607 12 00

8607 19 00

8607 21 00

8607 29 00

8607 30 00

8607 91 00

8607 99 00

8705 10 00

8705 90 20

8705 90 90

8706 00 10

8707 90 10

8708 99 10

8709 11 00

8709 19 00

8710 00 00

8711 10 10

8711 20 10

8711 30 10

8711 40 10

8711 50 10

8711 90 10

8713 10 00

8713 90 00

8716 39 90

8716 40 90

8716 90 10

8801 10 00

8801 90 00

8803 10 00

8803 20 00

8803 30 00

8803 90 00

8804 00 00

8805 10 00

8903 10 00

8903 91 00

8903 92 00

8903 99 00

8908 00 00

9003 90 10

9011 10 00

9011 20 00

9011 80 00

9012 10 00

9015 10 00

9015 20 00

9015 30 00

9015 40 00

9015 80 00

9017 20 00

9017 30 90

9017 80 90

9022 90 00

9024 10 90

9024 80 90

9024 90 90

9025 19 10

9025 80 10

9025 90 10

9026 90 20

9027 10 90

9027 20 90

9027 30 90

9027 40 10

9027 90 91

9029 10 11

9029 20 11

9030 10 90

9030 20 90

9030 31 90

9030 39 90

9030 40 90

9030 82 90

9030 89 90

9030 90 90

9031 10 90

9031 20 90

9031 30 00

9031 80 90

9032 90 20

9306 21 10

9306 30 10

9306 30 30

9306 30 40

9405 40 10

9405 50 10

9406 00 11

9602 00 10

9603 90 20

9606 10 00

9606 21 00

9606 22 00

9606 29 00

9606 30 00

9607 11 00

9607 19 00

9607 20 00

9608 10 10

9608 99 10

9609 10 10

9616 10 00

9705 00 10

Liste B

0509 00 00

0510 00 00

0903 00 00

1301 10 00

1301 20 10

1301 20 90

1301 90 10

1301 90 90

1302 11 10

1302 11 20

1302 12 00

1302 13 10

1302 13 90

1302 14 00

1302 19 00

1302 31 10

1302 31 90

1302 32 90

1302 39 10

1302 39 90

1404 10 10

1404 90 90

1505 10 00

1505 90 10

1505 90 90

1520 00 90

1521 10 00

1521 90 10

1704 10 00

1704 90 00

1803 10 00

1803 20 00

1805 00 90

1806 10 00

1806 20 00

1806 31 00

1806 32 00

1806 90 00

1901 10 90

1901 20 00

1901 90 10

1901 90 90

1902 11 10

1902 11 90

1902 19 10

1902 19 90

1902 20 00

1902 30 00

1902 40 00

1903 00 00

1904 10 00

1904 20 00

1904 90 00

1905 10 00

1905 20 00

1905 30 10

1905 30 90

1905 40 00

1905 90 10

1905 90 21

1905 90 29

1905 90 90

2101 11 00

2101 12 00

2101 20 00

2101 30 00

2102 10 00

2102 20 00

2102 30 00

2103 10 00

2103 30 10

2103 30 20

2103 90 00

2104 10 00

2104 20 00

2105 00 00

2106 10 90

2106 90 10

2106 90 20

2106 90 70

2106 90 80

2106 90 90

2201 10 00

2201 90 00

2202 10 00

2202 90 00

2501 00 00

2502 00 00

2505 10 00

2505 90 00

2506 10 00

2506 21 00

2506 29 00

2513 11 00

2513 20 90

2515 11 10

2515 11 90

2515 12 10

2515 12 90

2515 20 00

2516 11 10

2516 11 90

2516 12 10

2516 12 90

2516 21 00

2516 22 00

2516 90 00

2517 10 00

2517 20 00

2517 30 00

2517 41 00

2517 49 00

2518 10 00

2518 20 00

2518 30 00

2520 10 00

2520 20 90

2521 00 00

2522 10 00

2522 20 00

2522 30 00

2523 10 00

2523 21 00

2523 29 00

2523 30 00

2523 90 00

2525 10 00

2525 20 00

2525 30 00

2527 00 00

2529 10 00

2529 21 00

2529 22 00

2529 30 00

2530 10 00

2530 20 00

2530 40 00

2530 90 10

2530 90 90

2710 00 10

2710 00 20

2710 00 31

2710 00 32

2710 00 33

2710 00 40

2710 00 51

2710 00 60

2710 00 90

2711 11 00

2711 12 00

2711 13 00

2711 14 00

2711 19 00

2711 21 00

2711 29 00

2712 10 00

2712 20 90

2712 90 00

2715 00 00

2801 10 00

2801 20 00

2804 10 00

2804 21 00

2804 29 90

2804 30 00

2804 40 00

2804 50 00

2804 61 00

2804 69 00

2804 80 00

2806 10 00

2811 21 00

2811 23 00

2814 10 00

2814 20 00

2815 11 00

2815 12 00

2819 10 00

2819 90 90

2820 90 00

2821 10 90

2821 20 90

2822 00 90

2825 90 10

2827 41 10

2827 49 10

2827 51 00

2827 59 00

2827 60 00

2828 10 00

2828 90 00

2829 90 90

2831 10 00

2831 90 00

2832 10 00

2832 20 00

2832 30 00

2834 10 00

2834 22 00

2834 29 90

2835 10 90

2835 22 90

2835 23 90

2835 24 90

2835 25 90

2835 26 90

2835 29 90

2835 31 90

2835 39 90

2836 10 90

2836 20 90

2836 30 90

2836 40 90

2836 50 90

2836 60 90

2836 70 90

2836 91 90

2836 92 90

2836 99 90

2837 11 00

2837 19 10

2837 19 90

2837 20 00

2838 00 00

2841 10 00

2841 20 00

2841 30 00

2841 40 00

2841 50 00

2841 61 00

2841 69 00

2841 70 00

2841 80 00

2841 90 90

2842 10 00

2842 90 00

2843 10 00

2843 21 00

2843 29 00

2843 30 00

2843 90 00

2848 00 00

2850 00 00

2851 00 10

2851 00 90

2901 10 90

2901 21 90

2901 22 90

2901 23 90

2901 24 90

2901 29 90

2902 11 90

2902 19 90

2902 20 90

2902 30 90

2902 41 90

2902 42 90

2902 43 90

2902 44 90

2902 50 90

2902 60 90

2902 70 90

2902 90 99

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 16 00

2903 19 00

2903 21 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 10

2903 30 90

2903 43 00

2903 45 90

2903 46 90

2903 47 90

2903 49 90

2903 51 00

2903 59 00

2903 61 00

2903 62 90

2903 69 00

2904 10 90

2904 20 90

2904 90 10

2904 90 90

2905 11 90

2905 12 90

2905 13 90

2905 14 90

2905 15 90

2905 16 90

2905 17 90

2905 19 10

2905 19 90

2905 22 90

2905 29 90

2905 31 90

2905 32 90

2905 39 90

2905 41 90

2905 42 90

2905 43 90

2905 44 90

2905 45 90

2905 49 90

2905 50 10

2905 50 90

2906 11 00

2906 12 00

2906 13 00

2906 14 00

2906 19 00

2906 21 00

2906 29 90

2907 11 00

2907 12 00

2907 13 00

2907 14 00

2907 15 00

2907 19 00

2907 21 00

2907 22 00

2907 23 00

2907 29 90

2907 30 00

2909 19 90

2909 20 90

2909 30 90

2909 41 90

2909 42 90

2909 43 90

2909 44 90

2909 49 90

2909 50 90

2909 60 90

2910 10 00

2910 20 00

2910 30 00

2910 90 00

2911 00 00

2912 11 90

2912 12 90

2912 13 90

2912 19 90

2912 21 90

2912 29 90

2912 30 90

2912 41 90

2912 42 90

2912 49 90

2912 50 90

2912 60 90

2913 00 00

2914 11 90

2914 12 90

2914 13 90

2914 19 90

2914 21 90

2914 22 90

2914 23 90

2914 29 90

2914 31 90

2914 39 90

2914 40 90

2914 50 90

2914 61 90

2914 69 90

2914 70 90

2915 11 90

2915 12 90

2915 13 90

2915 21 90

2915 22 90

2915 23 90

2915 24 90

2915 29 90

2915 31 90

2915 32 90

2915 33 90

2915 34 90

2915 35 90

2915 39 90

2915 40 90

2915 50 90

2915 60 90

2915 70 90

2915 90 90

2916 11 90

2916 12 90

2916 13 90

2916 14 90

2916 15 90

2916 19 90

2916 20 90

2916 31 90

2916 32 90

2916 34 90

2916 35 90

2916 39 90

2917 11 10

2917 11 99

2917 12 10

2917 12 99

2917 13 10

2917 13 99

2917 14 90

2917 19 10

2917 19 99

2917 20 10

2917 20 99

2917 31 10

2917 31 99

2917 32 10

2917 32 99

2917 33 10

2917 33 99

2917 34 10

2917 34 99

2917 35 90

2917 36 10

2917 36 99

2917 37 10

2917 37 99

2917 39 10

2917 39 99

2918 11 90

2918 12 90

2918 13 90

2918 14 00

2918 15 90

2918 16 90

2918 17 90

2918 19 10

2918 19 90

2919 21 90

2918 22 90

2918 23 90

2918 29 90

2918 30 90

2918 90 90

2919 00 90

2920 10 90

2920 90 10

2920 90 20

2920 90 30

2920 90 40

2920 90 90

2921 11 90

2921 12 90

2921 19 10

2921 19 20

2921 19 30

2921 19 40

2921 19 90

2921 21 90

2921 22 90

2921 29 90

2921 30 90

2921 43 90

2921 44 90

2921 45 90

2921 49 10

2921 49 20

2921 49 30

2921 49 40

2921 49 50

2921 49 60

2921 49 70

2921 49 80

2921 49 91

2921 49 99

2921 51 90

2921 59 90

2922 11 00

2922 12 00

2922 13 10

2922 13 90

2922 19 11

2922 19 12

2922 19 19

2922 19 20

2922 19 30

2922 19 40

2922 19 90

2922 21 00

2922 22 00

2922 29 90

2922 30 10

2922 30 20

2922 30 30

2922 30 90

2922 41 00

2922 42 00

2922 43 00

2922 49 10

2922 49 90

2922 50 00

2923 10 00

2923 20 00

2923 90 00

2924 10 10

2924 10 90

2924 21 19

2924 21 91

2924 21 99

2924 22 00

2924 29 10

2924 29 90

2925 11 90

2925 19 10

2925 19 90

2925 20 00

2926 10 00

2926 20 00

2926 90 10

2926 90 20

2926 90 90

2927 00 90

2928 00 90

2930 10 90

2930 20 90

2930 30 90

2930 40 90

2930 90 90

2931 00 00

2932 11 90

2932 12 90

2932 13 90

2932 19 90

2932 21 90

2932 29 90

2932 91 90

2932 92 90

2932 93 90

2932 94 90

2932 99 10

2932 99 90

2933 11 90

2933 19 90

2933 21 00

2933 29 90

2933 31 90

2933 32 90

2933 39 10

2933 39 20

2933 39 90

2933 40 10

2933 40 90

2933 51 90

2933 59 10

2933 59 20

2933 59 30

2933 59 40

2933 59 90

2933 61 90

2933 69 90

2933 71 90

2933 79 10

2933 79 20

2933 79 90

2933 90 90

2934 10 90

2934 20 90

2934 30 90

2934 90 10

2934 90 99

2935 00 00

2936 10 90

2936 21 90

2936 22 90

2936 23 90

2936 24 90

2936 25 90

2936 26 90

2936 27 90

2936 28 90

2936 29 90

2936 90 90

2937 10 00

2937 21 00

2937 22 00

2937 29 00

2937 91 00

2937 92 00

2937 99 00

2938 10 00

2938 90 00

2939 10 00

2939 29 90

2939 30 00

2939 41 00

2939 42 00

2939 49 10

2939 49 90

2939 50 10

2939 50 90

2939 61 00

2939 62 00

2939 63 00

2939 69 00

2939 70 00

2939 90 10

2939 90 20

2939 90 30

2939 90 40

2939 90 50

2939 90 90

2940 00 00

2942 00 00

3001 10 00

3001 20 00

3001 90 00

3005 10 00

3005 90 00

3006 10 00

3006 20 00

3006 30 00

3006 40 00

3006 50 00

3104 30 10

3104 90 10

3105 10 10

3105 10 20

3105 10 30

3101 10 90

3201 20 90

3201 90 90

3202 10 00

3202 90 00

3203 00 99

3204 11 90

3204 12 90

3204 13 90

3204 14 90

3204 15 90

3204 16 90

3204 17 90

3204 19 90

3204 20 90

3204 90 90

3206 11 90

3206 19 90

3206 20 90

3206 30 90

3206 41 90

3206 42 90

3206 43 90

3206 49 90

3206 50 90

3207 10 90

3207 20 90

3207 30 90

3207 40 90

3208 10 10

3208 10 90

3208 20 10

3208 20 90

3208 90 10

3208 90 90

3209 10 90

3209 90 90

3210 00 20

3210 00 90

3211 00 90

3212 90 10

3212 90 20

3212 90 90

3213 10 00

3213 90 00

3214 10 00

3214 90 00

3301 11 00

3301 12 00

3301 13 00

3301 14 00

3301 19 00

3301 21 00

3301 22 00

3301 23 00

3301 24 00

3301 25 00

3301 26 00

3301 29 00

3301 30 00

3301 90 10

3301 90 90

3302 10 10

3302 10 20

3302 10 90

3302 90 00

3303 00 00

3304 10 00

3304 20 00

3304 30 00

3304 91 00

3304 99 00

3305 10 00

3305 20 00

3305 30 00

3305 90 00

3306 10 00

3306 20 00

3306 90 00

3307 10 00

3307 20 00

3307 30 00

3307 41 00

3307 49 00

3307 90 10

3307 90 90

3401 11 00

3401 19 00

3401 20 00

3402 11 90

3402 12 90

3402 13 90

3402 19 90

3402 20 00

3402 90 90

3403 11 00

3403 19 00

3403 91 00

3403 99 00

3404 10 00

3404 20 00

3404 90 00

3405 10 00

3405 20 00

3405 30 00

3405 40 00

3405 90 00

3406 00 00

3407 00 10

3407 00 91

3407 00 92

3407 00 99

3501 10 00

3501 90 00

3502 11 00

3502 19 00

3502 20 00

3502 90 00

3503 00 10

3503 00 90

3504 00 00

3505 10 90

3505 20 90

3506 10 00

3506 91 00

3506 99 00

3602 00 00

3604 10 00

3604 90 00

3605 00 00

3606 10 00

3606 90 10

3606 90 90

3701 20 00

3701 30 90

3701 91 00

3701 99 90

3702 20 00

3702 31 00

3702 32 00

3702 39 00

3702 41 00

3702 42 00

3702 43 00

3702 44 00

3702 51 00

3702 52 00

3702 53 00

3702 54 00

3702 55 00

3702 56 00

3702 91 00

3702 92 00

3702 93 00

3702 94 00

3702 95 00

3703 10 00

3703 20 00

3703 90 00

3704 00 00

3705 10 90

3705 20 90

3705 90 90

3706 10 90

3706 90 90

3707 10 10

3707 10 90

3707 90 00

3801 20 29

3801 30 90

3801 90 90

3803 00 00

3804 00 00

3805 10 00

3805 20 00

3805 90 10

3805 90 90

3806 10 00

3806 20 00

3806 30 10

3806 30 29

3806 90 10

3806 90 29

3807 00 00

3808 10 10

3808 10 20

3808 20 10

3808 30 10

3808 40 10

3808 90 10

3809 10 90

3809 91 90

3809 92 90

3809 93 90

3810 10 00

3810 90 00

3811 11 00

3811 19 00

3811 21 00

3811 29 00

3811 90 00

3814 00 10

3814 00 90

3815 11 90

3815 12 90

3815 19 90

3815 90 90

3816 00 90

3817 10 90

3817 20 90

3818 00 90

3819 00 00

3820 00 00

3824 10 90

3824 20 90

3824 30 90

3824 40 90

3824 50 90

3824 60 90

3824 71 90

3824 79 90

3824 90 90

3904 10 10

3904 21 10

3904 22 10

3904 30 10

3904 40 10

3904 50 10

3907 50 00

3916 10 99

3916 20 99

3916 90 99

3917 10 10

3917 10 90

3917 21 00

3917 22 00

3917 23 00

3917 29 00

3917 31 00

3917 32 00

3917 33 00

3917 39 00

3917 40 00

3918 10 10

3918 10 90

3918 90 10

3918 90 90

3919 10 10

3919 10 90

3919 90 90

3920 10 10

3920 10 99

3920 20 10

3920 20 99

3920 30 90

3920 41 90

3920 42 90

3920 51 90

3920 59 90

3920 61 90

3920 62 90

3920 63 90

3920 69 90

3920 71 10

3920 71 90

3920 72 90

3920 73 10

3920 73 99

3920 79 10

3920 79 99

3920 91 00

3920 92 90

3920 93 90

3920 94 90

3920 99 10

3920 99 99

3921 11 00

3921 12 00

3921 13 00

3921 14 00

3921 19 10

3921 19 90

3921 90 19

3921 90 99

3922 10 00

3922 20 00

3922 90 00

3923 10 00

3923 21 90

3923 29 90

3923 30 10

3923 30 90

3923 40 90

3923 50 00

3923 90 10

3923 90 90

3924 10 00

3924 90 00

3925 10 00

3925 20 00

3925 30 00

3925 90 00

3926 10 00

3926 20 00

3926 30 00

3926 40 00

3926 90 30

3926 90 50

3926 90 70

3926 90 80

3926 90 90

4001 29 20

4001 29 90

4001 30 10

4001 30 20

4002 11 10

4002 19 19

4002 19 20

4002 20 19

4002 20 20

4002 31 19

4002 31 20

4002 39 19

4002 39 20

4002 41 10

4002 49 19

4002 49 20

4002 51 10

4002 59 19

4002 59 20

4002 60 19

4002 60 20

4002 70 19

4002 70 20

4002 80 19

4002 80 20

4002 91 10

4002 99 19

4002 99 20

4005 10 20

4005 10 90

4005 20 10

4005 20 90

4005 91 90

4005 99 19

4006 90 90

4007 00 90

4008 11 90

4008 19 90

4008 21 10

4008 21 90

4008 29 10

4008 29 90

4009 10 90

4009 20 90

4009 30 90

4009 40 90

4009 50 90

4010 11 00

4010 12 00

4010 13 00

4010 19 00

4010 21 00

4010 22 00

4010 23 00

4010 24 00

4010 29 00

4011 10 00

4011 20 00

4011 30 00

4011 40 00

4011 50 00

4011 91 00

4011 99 00

4012 10 00

4012 20 90

4012 90 00

4013 10 00

4013 20 00

4013 90 00

4014 10 00

4014 90 00

4015 11 00

4015 19 00

4015 90 00

4016 10 90

4016 91 00

4016 92 00

4016 93 00

4016 94 00

4016 95 10

4016 95 90

4016 99 90

4017 00 20

4017 00 90

4104 10 00

4104 21 00

4104 22 00

4104 29 00

4104 31 00

4104 39 00

4105 11 00

4105 12 00

4105 19 00

4105 20 00

4106 11 00

4106 12 00

4106 19 00

4106 20 00

4107 10 00

4107 21 00

4107 29 00

4107 90 00

4108 00 00

4109 00 00

4110 00 00

4111 00 00

4201 00 00

4202 11 00

4202 12 00

4202 19 00

4202 21 00

4202 22 00

4202 29 00

4202 31 00

4202 32 00

4202 39 00

4202 91 00

4202 92 00

4202 99 00

4203 10 00

4203 21 00

4203 29 00

4203 30 00

4203 40 00

4204 00 10

4204 00 90

4205 00 00

4206 10 00

4206 90 00

4302 11 00

4302 12 00

4302 13 00

4302 19 00

4302 20 00

4302 30 00

4303 10 00

4303 90 00

4304 00 00

4401 21 00

4401 22 00

4403 10 00

4403 20 90

4403 41 90

4403 49 90

4403 91 90

4403 92 90

4403 99 90

4404 10 00

4404 20 00

4407 10 00

4407 24 00

4407 25 00

4407 26 00

4407 29 00

4407 91 00

4407 92 00

4407 99 00

4408 10 00

4408 31 00

4408 39 00

4408 90 00

4409 10 00

4409 20 00

4410 11 00

4410 19 00

4410 90 00

4411 11 00

4411 19 00

4411 21 00

4411 29 00

4411 31 00

4411 39 00

4411 91 00

4411 99 00

4412 13 00

4412 14 00

4412 19 00

4412 22 00

4412 23 00

4412 29 00

4412 92 00

4412 93 00

4412 99 00

4413 00 00

4414 00 00

4415 10 90

4415 20 90

4416 00 00

4417 00 90

4418 10 00

4418 20 00

4418 30 00

4418 40 00

4418 50 00

4418 90 10

4418 90 90

4419 00 00

4420 10 00

4420 90 10

4420 90 90

4421 10 00

4421 90 90

4502 00 90

4503 90 90

4504 10 90

4504 90 90

4601 20 00

4601 91 00

4601 99 00

4602 10 20

4602 10 90

4602 90 30

4602 90 90

4801 00 00

4802 10 00

4802 20 00

4802 30 00

4802 40 00

4802 51 90

4802 52 20

4802 52 30

4802 52 90

4802 53 20

4802 53 90

4802 60 20

4802 60 30

4802 60 40

4802 60 50

4802 60 90

4803 00 00

4804 11 10

4804 11 20

4804 11 90

4804 19 10

4804 19 20

4804 19 90

4804 31 10

4804 31 20

4804 31 90

4804 39 10

4804 39 20

4804 39 90

4804 41 10

4804 41 20

4804 41 90

4804 42 10

4804 42 20

4804 42 90

4804 49 10

4804 49 20

4804 49 90

4804 51 10

4804 51 20

4804 51 90

4804 52 10

4804 52 20

4804 52 90

4804 59 10

4804 59 20

4804 59 90

4805 10 10

4805 10 90

4805 21 10

4805 21 90

4805 22 10

4805 22 90

4805 23 10

4805 23 90

4805 29 10

4805 29 90

4805 30 00

4805 40 00

4805 50 00

4805 60 10

4805 60 20

4805 60 90

4805 70 10

4805 70 90

4805 80 10

4805 80 90

4806 10 00

4806 20 00

4806 30 00

4806 40 00

4807 10 00

4807 90 00

4808 10 00

4808 30 10

4808 30 90

4808 90 10

4808 90 90

4809 10 00

4809 20 00

4809 90 00

4810 11 10

4810 11 20

4810 11 90

4810 12 00

4810 21 10

4810 21 90

4810 29 10

4810 29 90

4810 31 00

4810 32 00

4810 39 90

4810 91 20

4810 91 90

4810 99 90

4811 10 00

4811 21 00

4811 29 00

4811 31 00

4811 39 00

4811 40 90

4811 90 00

4812 00 00

4813 10 00

4813 20 00

4813 90 10

4813 90 90

4814 10 00

4814 20 00

4814 30 00

4814 90 10

4814 90 90

4815 00 00

4816 10 00

4816 20 00

4816 30 00

4816 90 00

4817 10 00

4817 20 00

4817 30 00

4818 10 00

4818 20 00

4818 30 00

4818 40 00

4818 50 00

4818 90 00

4819 10 20

4819 10 90

4819 20 10

4819 20 90

4819 30 90

4819 40 90

4819 50 00

4819 60 00

4820 10 00

4820 20 90

4820 30 00

4820 40 00

4820 50 00

4820 90 10

4820 90 90

4821 10 00

4821 90 00

4823 11 00

4823 19 00

4823 20 00

4823 40 00

4823 51 00

4823 59 10

4823 59 90

4823 60 00

4823 70 00

4823 90 30

4823 90 40

4823 90 99

4907 00 10

4908 10 00

4908 90 00

4909 00 00

4910 00 00

4911 91 00

4911 99 90

5006 00 00

5007 10 00

5007 20 00

5007 90 00

5109 10 00

5109 90 00

5110 00 10

5111 11 00

5111 19 00

5111 20 00

5111 30 00

5111 90 00

5112 11 00

5112 19 00

5112 20 00

5112 30 00

5112 90 00

5113 00 90

5204 20 00

5207 10 00

5207 90 00

5208 11 00

5208 12 00

5208 13 00

5208 19 00

5208 21 00

5208 22 00

5208 23 00

5208 29 00

5208 31 00

5208 32 00

5208 33 00

5208 39 00

5208 41 00

5208 42 00

5208 43 00

5208 49 00

5208 51 00

5208 52 00

5208 53 00

5208 59 00

5209 11 00

5209 12 00

5209 19 00

5209 21 00

5209 22 00

5209 29 00

5209 31 00

5209 32 00

5209 39 00

5209 41 00

5209 42 00

5209 43 00

5209 49 00

5209 51 00

5209 52 00

5209 59 00

5210 11 00

5210 12 00

5210 19 00

5210 21 00

5210 22 00

5210 29 00

5210 31 00

5210 32 00

5210 39 00

5210 41 00

5210 42 00

5210 49 00

5210 51 00

5210 52 00

5210 59 00

5211 11 00

5211 12 00

5211 19 00

5211 21 00

5211 22 00

5211 29 00

5211 31 00

5211 32 00

5211 39 00

5211 41 00

5211 42 00

5211 43 00

5211 49 00

5211 51 00

5211 52 00

5211 59 00

5212 11 00

5212 12 00

5212 13 00

5212 14 00

5212 15 00

5212 21 00

5212 22 00

5212 23 00

5212 24 00

5212 25 00

5309 11 00

5309 19 00

5309 21 00

5309 29 00

5310 10 90

5310 90 90

5311 00 00

5401 10 10

5401 20 10

5404 90 10

5405 00 10

5406 10 00

5406 20 00

5407 10 00

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 00

5407 43 00

5407 44 00

5407 51 00

5407 52 00

5407 53 00

5407 54 00

5407 61 00

5407 69 00

5407 71 00

5407 72 00

5407 73 00

5407 74 00

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

5407 91 90

5407 92 00

5407 93 00

5407 94 00

5408 10 00

5408 21 00

5408 22 00

5408 23 00

5408 24 00

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

5506 10 90

5506 20 90

5506 30 90

5506 90 00

5507 00 90

5508 10 10

5508 20 10

5511 10 00

5511 20 00

5511 30 00

5512 11 00

5512 19 00

5512 21 00

5512 29 00

5512 91 00

5512 99 00

5513 11 00

5513 12 00

5513 13 00

5513 19 00

5513 21 00

5513 22 00

5513 23 00

5513 29 00

5513 31 00

5513 32 00

5513 33 00

5513 39 00

5513 41 00

5513 42 00

5513 43 00

5513 49 00

5514 11 00

5514 12 00

5514 13 00

5514 19 00

5514 21 00

5514 22 00

5514 23 00

5514 29 00

5514 31 00

5514 32 00

5514 33 00

5514 39 00

5514 41 00

5514 42 00

5514 43 00

5514 49 00

5515 11 00

5515 12 00

5515 13 00

5515 19 00

5515 21 00

5515 22 00

5515 29 00

5515 91 00

5515 92 00

5515 99 00

5516 11 00

5516 12 00

5516 13 00

5516 14 00

5516 21 00

5516 22 00

5516 23 00

5516 24 00

5516 31 00

5516 32 00

5516 33 00

5516 34 00

5516 41 00

5516 42 00

5516 43 00

5516 44 00

5516 91 00

5516 92 00

5516 93 00

5516 94 00

5601 10 00

5601 21 00

5601 22 00

5601 29 00

5601 30 00

5602 10 00

5602 21 00

5602 29 00

5602 90 00

5603 11 90

5603 12 90

5603 13 90

5603 14 90

5603 91 90

5603 92 90

5603 93 90

5603 94 90

5604 10 90

5604 20 10

5604 20 99

5604 90 99

5605 00 10

5606 00 00

5607 21 00

5607 41 00

5607 49 00

5607 50 00

5608 11 00

5608 19 00

5608 90 00

5609 00 00

5702 32 00

5702 42 00

5702 52 00

5702 92 00

5703 20 00

5703 30 00

5704 90 00

5801 10 00

5801 21 00

5801 22 00

5801 23 00

5801 24 00

5801 25 00

5801 26 00

5801 31 00

5801 32 00

5801 33 00

5801 34 00

5801 35 00

5801 36 00

5801 90 00

5802 11 00

5802 19 00

5802 20 00

5802 30 00

5803 10 90

5803 90 90

5804 10 00

5804 21 00

5804 29 00

5804 30 00

5805 00 00

5806 10 00

5806 20 00

5806 31 90

5806 32 90

5806 39 90

5806 40 00

5807 10 00

5807 90 00

5808 10 00

5808 90 00

5809 00 00

5810 10 00

5810 91 00

5810 92 00

5810 99 00

5811 00 10

5811 00 90

5901 10 00

5901 90 00

5902 10 00

5902 20 00

5902 90 00

5903 10 90

5903 20 90

5903 90 90

5904 10 00

5904 91 00

5904 92 00

5905 00 00

5906 10 00

5906 91 00

5906 99 00

5907 00 00

5908 00 00

5909 00 00

5910 00 00

5911 10 00

5911 20 00

5911 40 90

5911 90 90

6001 10 00

6001 21 00

6001 22 00

6001 29 00

6001 91 00

6001 92 00

6001 99 00

6002 10 00

6002 20 00

6002 30 00

6002 41 00

6002 42 00

6002 43 00

6002 49 00

6002 91 00

6002 92 00

6002 93 00

6002 99 00

6101 20 00

6101 30 00

6102 20 00

6103 11 00

6103 31 00

6103 32 00

6103 33 00

6103 41 00

6103 42 00

6103 43 00

6104 11 00

6104 19 00

6104 21 00

6104 22 00

6104 32 00

6104 33 00

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 62 00

6104 63 00

6105 10 00

6105 20 00

6105 90 00

6106 20 00

6106 90 00

6107 11 00

6107 12 00

6107 19 00

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 00

6107 92 00

6107 99 00

6108 21 00

6108 22 00

6108 31 00

6108 91 00

6108 92 00

6109 10 00

6109 90 00

6110 10 00

6110 20 00

6110 30 00

6111 10 00

6111 20 00

6111 30 00

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

6114 20 00

6114 30 00

6115 11 90

6115 12 90

6115 19 90

6115 20 90

6115 91 90

6115 92 90

6115 93 90

6201 11 00

6201 12 00

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

6202 11 00

6202 12 00

6202 13 00

6202 92 00

6202 93 00

6203 11 00

6203 12 00

6203 19 00

6203 21 00

6203 22 00

6203 23 00

6203 29 00

6203 31 00

6203 32 00

6203 33 00

6203 39 00

6203 41 00

6203 42 00

6203 43 00

6203 49 00

6204 11 00

6204 12 00

6204 13 00

6204 19 00

6204 21 00

6204 22 00

6204 23 00

6204 29 00

6204 31 00

6204 32 00

6204 33 00

6204 39 00

6204 41 00

6204 42 00

6204 43 00

6204 44 00

6204 49 00

6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

6204 59 00

6204 61 00

6204 62 00

6204 63 00

6204 69 00

6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00

6206 20 00

6206 30 00

6207 21 00

6207 91 00

6209 20 00

6209 30 00

6210 20 00

6210 30 00

6211 32 00

6211 42 00

6212 10 00

6214 10 00

6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 00

6215 10 00

6215 20 00

6215 90 00

6301 10 00

6301 20 00

6301 30 00

6301 40 00

6301 90 00

6302 10 00

6302 21 00

6302 22 00

6302 29 00

6302 31 00

6302 32 00

6302 39 00

6302 40 00

6302 51 00

6302 52 00

6302 53 00

6302 59 00

6302 60 00

6302 91 00

6302 92 00

6302 93 00

6302 99 00

6303 11 00

6303 12 00

6303 19 00

6303 91 00

6303 92 00

6303 99 00

6304 11 00

6304 19 00

6304 91 00

6304 92 00

6304 93 00

6304 99 00

6305 10 90

6305 20 00

6305 32 00

6305 33 00

6305 39 00

6305 90 00

6306 11 00

6306 12 00

6306 19 00

6306 21 00

6306 22 00

6306 29 00

6306 31 00

6306 39 00

6306 41 00

6306 49 00

6306 91 00

6306 99 00

6307 10 00

6307 20 00

6307 90 10

6307 90 90

6308 00 00

6310 10 00

6310 90 00

6403 12 00

6403 19 00

6403 20 00

6403 30 00

6403 40 00

3403 51 00

3403 59 00

3403 91 00

3403 99 00

3404 11 00

3404 19 00

3404 20 00

6501 00 00

6502 00 00

6503 00 00

6504 00 00

6505 10 00

6505 90 00

6506 10 00

6506 91 00

6506 92 00

6506 99 00

6507 00 00

6601 10 00

6601 91 00

6601 99 00

6602 00 00

6603 10 00

6603 20 00

6603 90 00

6701 00 00

6702 10 00

6702 90 00

6703 00 00

6704 11 00

6704 19 00

6704 20 00

6704 90 00

6801 00 00

6802 10 00

6802 21 00

6802 22 00

6802 23 00

6802 29 00

6802 91 00

6802 92 00

6802 93 00

6802 99 00

6803 00 00

6804 10 90

6804 21 00

6804 22 00

6804 23 90

6804 30 00

6805 10 00

6805 20 00

6805 30 00

6806 10 10

6806 10 90

6806 20 00

6806 90 10

6806 90 90

6807 10 00

6807 90 00

6808 00 00

6809 11 00

6809 19 00

6809 90 10

6809 90 20

6809 90 90

6810 11 00

6810 19 00

6810 91 00

6810 99 00

6811 10 00

6811 20 00

6811 30 00

6811 90 00

6812 40 00

6812 50 90

6812 60 00

6812 70 00

6812 90 10

6812 90 90

6813 10 00

6813 90 00

6814 10 00

6814 90 00

6815 10 00

6815 20 00

6815 91 00

6815 99 00

6901 00 00

6902 10 10

6902 10 90

6902 20 10

6902 20 90

6902 90 10

6902 90 90

6903 10 90

6903 20 90

6903 90 90

6904 10 00

6904 90 00

6905 10 00

6905 90 00

6906 00 00

6907 10 00

6907 90 00

6908 10 00

6908 90 00

6909 90 00

6910 10 00

6910 90 00

6911 10 00

6911 90 00

6912 00 00

6913 10 00

6913 90 00

6914 10 00

6914 90 00

7002 10 10

7002 20 10

7002 31 10

7002 32 10

7002 39 10

7003 12 00

7003 19 10

7003 19 90

7003 20 00

7003 30 00

7004 20 00

7004 90 00

7005 10 00

7005 21 00

7005 29 00

7005 30 00

7006 00 00

7007 11 00

7007 19 10

7007 19 90

7007 21 00

7007 29 10

7007 29 90

7008 00 10

7008 00 90

7009 10 00

7009 91 00

7009 92 00

7010 10 00

7010 91 10

7010 92 10

7010 93 10

7010 94 10

7012 00 00

7013 10 10

7013 10 90

7013 21 00

7013 29 00

7013 31 00

7013 32 00

7013 39 00

7013 91 10

7013 91 90

7013 99 10

7013 99 90

7014 00 00

7015 10 00

7015 90 00

7016 10 00

7016 90 00

7017 10 00

7017 20 00

7017 90 00

7018 10 00

7018 20 00

7018 90 00

7019 31 90

7019 32 00

7019 39 90

7019 40 00

7019 51 00

7019 52 00

7019 59 00

7019 90 00

7020 00 00

7106 10 00

7106 92 00

7107 00 00

7108 11 00

7108 12 00

7108 13 00

7108 20 00

7109 00 00

7110 11 20

7110 19 00

7110 21 20

7110 29 00

7110 31 20

7110 39 00

7110 41 20

7110 49 00

7111 00 10

7111 00 90

7113 11 00

7113 19 90

7113 20 00

7114 11 00

7114 19 00

7114 20 00

7115 10 00

7115 90 00

7116 10 00

7116 20 00

7117 11 00

7117 19 00

7117 90 00

7203 10 00

7203 90 00

7204 50 90

7205 21 00

7205 29 00

7206 10 90

7206 90 00

7207 11 90

7207 12 90

7207 19 90

7207 20 90

7208 10 10

7208 10 90

7208 25 10

7208 25 90

7208 26 10

7208 26 90

7208 27 10

7208 27 90

7208 36 10

7208 36 90

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 90

7208 51 00

7208 52 00

7208 53 00

7208 54 90

7208 90 90

7209 15 00

7209 16 90

7209 17 90

7209 18 90

7209 25 00

7209 26 90

7209 27 90

7209 28 90

7209 90 90

7210 11 90

7210 12 90

7210 20 00

7210 30 90

7210 41 90

7210 49 90

7210 50 90

7210 61 90

7210 69 90

7210 70 90

7210 90 90

7211 13 00

7211 14 00

7211 19 00

7211 23 00

7211 29 00

7211 90 00

7212 10 00

7212 20 00

7212 30 00

7212 40 00

7212 50 00

7212 60 00

7213 10 10

7213 10 20

7213 10 30

7213 10 90

7213 20 10

7213 20 20

7213 20 30

7213 20 90

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 30

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 20

7213 99 30

7213 99 90

7214 10 10

7214 10 20

7214 10 30

7214 10 90

7214 20 10

7214 20 20

7214 20 30

7214 20 90

7214 30 10

7214 30 20

7214 30 30

7214 30 90

7214 91 10

7214 91 20

7214 91 30

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 20

7214 99 30

7214 99 90

7215 10 10

7215 10 20

7215 10 30

7215 10 90

7215 50 10

7215 50 20

7215 50 30

7215 50 90

7215 90 10

7215 90 20

7215 90 30

7215 90 90

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 00

7216 32 00

7216 33 00

7216 40 00

7216 50 00

7216 65 00

7216 69 00

7216 91 00

7216 99 00

7217 10 10

7217 10 90

7217 20 10

7217 20 90

7217 30 10

7217 30 90

7217 90 10

7217 90 90

7218 10 90

7218 91 90

7218 99 90

7219 11 90

7219 12 90

7219 13 90

7219 14 90

7219 21 90

7219 22 90

7219 23 90

7219 24 90

7219 31 90

7219 32 90

7219 33 90

7219 34 90

7219 35 90

7219 90 90

7220 11 90

7220 12 90

7220 20 90

7220 90 90

7221 00 90

7222 11 90

7222 19 90

7222 20 90

7222 30 90

7222 40 00

7223 00 90

7224 10 90

7224 90 90

7225 11 90

7225 19 90

7225 20 90

7225 30 90

7225 40 90

7225 50 90

7225 91 90

7225 92 90

7225 99 90

7226 11 90

7226 19 90

7226 20 90

7226 91 90

7226 92 90

7226 93 90

7226 94 90

7226 99 90

7227 10 90

7227 20 90

7227 90 90

7228 10 90

7228 20 90

7228 30 90

7228 40 90

7228 50 90

7228 60 90

7228 70 90

7228 80 90

7229 10 90

7229 20 90

7229 90 00

7301 10 00

7301 20 00

7303 00 10

7303 00 90

7304 10 90

7304 21 00

7304 29 90

7304 31 10

7304 31 99

7304 39 10

7304 39 99

7304 41 10

7304 41 99

7304 49 10

7304 49 99

7304 51 10

7304 51 99

7304 59 10

7304 59 99

7304 90 10

7304 90 90

7305 31 10

7305 39 10

7305 90 10

7306 10 20

7306 10 30

7306 10 90

7306 20 20

7306 20 30

7306 20 90

7306 30 10

7306 30 90

7306 40 10

7306 40 90

7306 50 10

7306 50 90

7306 60 00

7306 90 20

7306 90 30

7306 90 90

7307 11 10

7307 11 90

7307 19 10

7307 19 90

7307 21 00

7307 22 00

7307 23 00

7307 29 00

7307 91 00

7307 92 00

7307 93 00

7307 99 00

7308 10 00

7308 20 00

7308 30 00

7308 40 00

7308 90 90

7309 00 00

7310 10 00

7310 21 12

7310 21 19

7310 21 90

7310 29 12

7310 29 19

7310 29 20

7310 29 90

7312 10 00

7312 90 00

7313 00 00

7314 12 00

7314 13 00

7314 14 10

7314 14 90

7314 19 10

7314 19 90

7314 20 10

7314 20 90

7314 31 00

7314 39 00

7314 41 00

7314 42 00

7314 49 00

7314 50 00

7315 11 00

7315 12 00

7315 19 00

7315 20 00

7315 81 00

7315 82 00

7315 89 00

7315 90 00

7316 00 00

7317 00 10

7317 00 90

7318 11 00

7318 12 00

7318 13 00

7318 14 00

7318 15 00

7318 16 00

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

7318 23 00

7318 24 00

7318 29 00

7319 10 00

7319 20 00

7319 30 00

7319 90 00

7320 10 00

7320 20 00

7320 90 00

7321 11 00

7321 12 00

7321 13 00

7321 81 00

7321 82 00

7321 83 00

7321 90 20

7321 90 90

7322 11 00

7322 19 10

7322 19 90

7322 90 00

7323 10 10

7323 10 90

7323 91 00

7323 92 00

7323 93 00

7323 94 00

7323 99 00

7324 10 00

7324 21 00

7324 29 00

7324 90 00

7325 10 10

7325 10 30

7325 10 90

7325 91 00

7325 99 10

7325 99 30

7325 99 90

7326 11 00

7326 19 10

7326 19 30

7326 19 90

7326 20 00

7326 90 10

7326 90 30

7326 90 90

7405 00 10

7406 10 00

7406 20 00

7407 10 10

7407 10 90

7407 21 10

7407 21 90

7407 22 10

7407 22 90

7407 29 10

7407 29 90

7408 11 10

7408 11 90

7408 19 10

7408 19 90

7408 21 10

7408 21 91

7408 21 99

7408 22 10

7408 22 91

7408 22 99

7408 29 10

7408 29 91

7408 29 99

7409 11 90

7409 19 00

7409 21 90

7409 29 00

7409 31 90

7409 39 00

7409 40 90

7409 90 90

7410 11 00

7410 12 00

7410 21 00

7410 22 00

7411 10 90

7411 21 90

7411 22 90

7411 29 90

7412 10 00

7412 20 00

7413 00 00

7414 20 00

7414 90 00

7415 10 00

7415 21 00

7415 29 00

7415 31 00

7415 32 00

7415 39 00

7416 00 00

7417 00 90

7418 11 00

7418 19 00

7418 20 00

7419 10 00

7419 91 10

7419 91 20

7419 91 30

7419 91 90

7419 99 10

7419 99 20

7419 99 30

7419 99 90

7504 00 00

7505 11 00

7505 12 00

7505 21 00

7505 22 00

7506 10 00

7506 20 00

7507 11 00

7507 12 00

7507 20 00

7508 10 00

7508 90 10

7508 90 20

7508 90 30

7508 90 40

7508 90 90

7603 10 00

7603 20 00

7604 10 10

7604 10 90

7604 21 10

7604 21 90

7604 29 00

7605 11 10

7605 11 90

7605 19 10

7605 19 90

7605 21 10

7605 21 90

7605 29 10

7605 29 90

7606 11 90

7606 12 90

7606 91 90

7606 92 90

7607 11 20

7607 11 90

7607 19 20

7607 19 90

7607 20 20

7607 20 90

7608 10 10

7608 10 90

7608 20 10

7608 20 90

7609 00 00

7610 10 00

7610 90 00

7611 00 00

7612 10 00

7612 90 90

7614 10 00

7614 90 00

7615 11 00

7615 19 10

7615 19 20

7615 19 80

7615 19 90

7615 20 00

7616 10 00

7616 91 00

7616 99 10

7616 99 20

7616 99 30

7616 99 40

7616 99 90

7801 10 10

7801 91 10

7801 99 10

7803 00 00

7804 11 00

7804 19 00

7804 20 00

7805 00 00

7806 00 90

7903 10 00

7903 90 90

7904 00 00

7905 00 90

7906 00 00

7907 00 10

7907 00 90

8003 00 10

8003 00 90

8004 00 00

8005 00 00

8006 00 00

8007 00 90

8101 10 00

8101 92 00

8101 93 00

8101 99 00

8102 10 00

8102 92 00

8102 93 00

8102 99 00

8103 10 90

8103 90 00

8104 30 00

8104 90 00

8105 10 90

8105 90 00

8106 00 90

8107 10 90

8107 90 00

8108 10 90

8108 90 00

8109 10 90

8109 90 00

8110 00 90

8111 00 90

8112 11 00

8112 19 00

8112 20 90

8112 30 90

8112 40 90

8112 91 90

8112 99 00

8113 00 90

8201 10 00

8201 30 00

8201 40 00

8202 31 00

8202 39 00

8202 91 00

8202 99 10

8202 99 90

8205 51 00

8205 90 10

8206 00 00

8208 30 00

8209 00 00

8210 00 00

8211 10 00

8211 91 00

8211 92 90

8211 93 90

8211 94 00

8211 95 00

8212 10 00

8212 20 10

8212 20 90

8212 90 00

8213 00 00

8214 10 00

8214 20 00

8214 90 00

8215 10 00

8215 20 00

8215 91 00

8215 99 00

8301 10 00

8301 20 00

8301 30 00

8301 40 90

8301 50 90

8301 60 00

8301 70 00

8302 10 00

8302 20 00

8302 30 00

8302 41 00

8302 42 00

8302 49 00

8302 50 00

8302 60 00

8303 00 00

8304 00 10

8304 00 90

8305 10 00

8305 20 00

8305 90 00

8306 10 00

8306 21 00

8306 29 00

8306 30 00

8307 10 10

8307 10 90

8307 90 00

8308 20 00

8308 90 20

8308 90 90

8309 10 00

8309 90 10

8309 90 90

8310 00 00

8311 10 00

8311 20 00

8311 30 00

8311 90 00

8403 10 00

8403 90 00

8404 10 90

8404 90 90

8407 21 10

8407 21 20

8407 29 10

8407 29 20

8407 31 10

8407 31 20

8407 32 10

8407 32 20

8407 33 10

8407 33 20

8407 34 10

8407 34 20

8407 90 91

8407 90 92

8408 20 10

8408 20 20

8408 90 91

8408 90 92

8409 10 10

8409 10 20

8409 91 10

8409 91 20

8409 99 10

8409 99 20

8411 11 90

8411 21 90

8411 81 90

8411 91 90

8411 99 90

8412 10 90

8412 29 90

8412 31 90

8412 39 90

8412 80 90

8412 90 90

8413 19 10

8413 30 00

8413 81 10

8413 91 10

8414 20 00

8414 40 00

8414 51 00

8414 59 10

8414 59 90

8414 60 90

8414 80 11

8414 80 19

8414 80 99

8414 90 90

8415 10 00

8415 20 10

8415 20 90

8415 81 00

8415 82 00

8415 83 00

8415 90 00

8416 10 00

8416 20 90

8416 90 10

8416 90 90

8417 90 90

8418 10 90

8418 21 00

8418 22 00

8418 29 00

8418 30 90

8418 40 90

8418 50 90

8418 61 10

8418 61 90

8418 69 10

8418 69 90

8418 91 00

8418 99 90

8419 11 10

8419 19 90

8419 39 90

8419 40 90

8419 50 90

8419 81 00

8419 89 90

8419 90 19

8419 90 99

8421 11 90

8421 12 00

8421 19 90

8421 21 90

8421 23 00

8421 29 90

8421 31 00

8421 39 90

8421 91 90

8421 99 90

8422 11 00

8422 90 10

8423 10 00

8423 81 00

8423 82 10

8423 89 10

8423 90 00

8424 20 90

8424 81 10

8424 89 90

8424 90 90

8425 11 90

8425 19 90

8425 31 99

8425 39 99

8425 42 10

8425 42 99

8426 11 90

8426 20 90

8426 30 90

8428 10 10

8428 40 00

8431 10 00

8431 20 00

8431 31 00

8431 39 00

8431 41 00

8431 42 00

8431 43 00

8431 49 10

8431 49 90

8441 10 10

8441 90 10

8450 11 00

8450 12 00

8450 19 00

8450 20 00

8450 90 00

8451 10 00

8451 21 00

8451 29 90

8451 30 90

8451 40 90

8451 80 90

8451 90 90

8452 30 00

8452 40 00

8452 90 00

8469 11 00

8469 12 00

8469 20 00

8469 30 00

8470 10 00

8470 21 00

8470 29 00

8470 30 00

8470 40 00

8470 50 00

8470 90 00

8471 10 00

8471 30 00

8471 41 00

8471 49 00

8471 50 00

8471 60 00

8471 70 00

8471 80 00

8471 90 00

8472 10 00

8472 20 00

8472 30 00

8472 90 00

8473 10 00

8473 21 00

8473 29 00

8473 30 00

8473 40 00

8473 50 00

8474 10 10

8474 31 90

8474 90 10

8476 21 00

8476 29 00

8476 81 00

8476 89 00

8476 90 00

8477 90 90

8478 90 90

8479 10 90

8479 20 90

8479 30 90

8479 40 90

8479 60 00

8479 81 90

8479 82 90

8479 89 90

8479 90 10

8479 90 90

8481 10 00

8481 20 00

8481 30 00

8481 80 39

8481 80 90

8481 90 00

8482 10 00

8482 20 00

8482 30 00

8482 40 00

8482 50 00

8482 80 00

8482 91 00

8482 99 00

8483 10 90

8483 20 90

8483 30 90

8483 40 90

8483 50 90

8483 60 90

8483 90 90

8484 10 00

8484 20 00

8484 90 00

8485 10 00

8485 90 00

8501 10 19

8501 20 19

8501 31 19

8501 32 19

8501 40 19

8501 51 19

8501 52 19

8503 00 00

8504 10 00

8504 40 10

8504 50 10

8504 90 90

8505 11 00

8505 19 00

8505 20 00

8505 30 00

8505 90 00

8506 10 00

8506 30 00

8506 40 00

8506 50 00

8506 60 00

8506 80 00

8506 90 90

8507 10 00

8507 20 00

8507 30 00

8507 40 00

8507 80 00

8509 10 00

8509 20 00

8509 30 00

8509 40 00

8509 80 00

8509 90 00

8510 10 00

8510 20 00

8510 30 00

8510 90 00

8511 10 00

8511 20 00

8511 30 00

8511 40 00

8511 50 00

8511 80 00

8511 90 00

8512 10 00

8512 20 00

8512 30 00

8512 40 00

8512 90 00

8513 10 00

8513 90 00

8516 10 00

8516 21 00

8516 29 00

8516 31 00

8516 32 00

8516 33 00

8516 40 00

8516 50 00

8516 60 00

8516 71 00

8516 72 00

8516 79 00

8516 80 00

8516 90 00

8517 11 00

8517 19 00

8517 21 00

8517 22 00

8517 30 00

8517 50 00

8517 80 00

8517 90 00

8518 10 00

8518 21 00

8518 22 00

8518 29 00

8518 30 00

8518 40 00

8518 50 00

8518 90 00

8519 10 00

8519 21 00

8519 29 00

8519 31 00

8519 39 00

8519 40 00

8519 92 00

8519 93 00

8519 99 00

8520 10 00

8520 20 00

8520 32 00

8520 33 00

8520 39 00

8520 90 00

8521 10 00

8521 90 00

8522 10 00

8522 90 00

8523 11 90

8523 12 90

8523 13 90

8523 20 00

8523 30 00

8523 90 90

8524 10 00

8524 31 00

8524 32 90

8524 39 90

8524 40 00

8524 51 90

8454 52 90

8524 53 90

8524 60 00

8524 91 00

8524 99 90

8525 10 00

8525 20 10

8525 20 90

8525 30 00

8525 40 00

8527 12 00

8527 13 00

8527 19 00

8527 21 00

8527 29 00

8527 31 00

8527 32 00

8527 39 00

8527 90 10

8527 90 90

8528 12 00

8528 13 00

8528 21 00

8528 22 00

8508 30 00

8529 10 10

8529 10 90

8529 90 10

8529 90 90

8531 10 10

8531 10 20

8531 10 90

8531 20 00

8531 80 10

8531 80 20

8531 80 90

8531 90 00

8533 10 00

8533 21 00

8533 29 00

8533 31 00

8533 39 00

8533 40 00

8533 90 00

8534 00 00

8535 10 00

8535 21 00

8535 29 00

8535 30 00

8535 40 00

8535 90 00

8536 10 00

8536 20 00

8536 30 00

8536 41 00

8536 49 00

8536 50 00

8536 61 00

8536 69 00

8536 90 00

8537 10 00

8537 20 00

8538 10 00

8538 90 00

8539 10 00

8539 21 00

8539 22 00

8539 29 00

8539 31 00

8539 32 00

8539 39 00

8539 41 00

8539 49 00

8539 90 00

8540 11 00

8540 12 00

8540 20 00

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 00

8540 91 00

8540 99 10

8540 99 90

8541 10 00

8541 21 00

8541 29 00

8541 30 00

8541 40 00

8541 50 00

8541 60 00

8541 90 00

8542 12 00

8542 13 00

8542 14 00

8542 19 00

8542 30 00

8542 40 00

8542 50 00

8542 90 00

8543 20 90

8543 40 00

8543 81 00

8543 89 10

8543 89 90

8543 90 90

8544 11 10

8544 11 90

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 10

8544 20 90

8544 30 10

8544 30 90

8544 41 10

8544 41 90

8544 49 10

8544 49 90

8544 51 00

8544 59 10

8544 59 90

8544 60 10

8544 60 90

8544 70 00

8545 11 90

8545 19 10

8545 19 90

8545 20 00

8545 90 00

8546 10 00

8546 20 00

8546 90 00

8547 10 00

8547 20 00

8547 90 10

8547 90 90

8548 10 00

8548 90 00

8702 00 00

8702 10 00

8702 90 00

8703 00 00

8703 10 00

8703 20 00

8703 21 00

8703 21 20

8703 21 30

8703 21 40

8703 22 00

8703 22 30

8703 22 40

8703 23 00

8703 23 12

8703 23 13

8703 23 14

8703 23 19

8703 23 21

8703 23 22

8703 23 29

8703 23 31

8703 23 32

8703 23 39

8703 24 00

8703 24 20

8703 24 90

8703 30 00

8703 31 00

8703 31 20

8703 31 30

8703 31 40

8703 32 00

8703 32 12

8703 32 13

8703 32 14

8703 32 19

8703 32 21

8703 32 22

8703 32 29

8703 33 00

8703 33 12

8703 33 19

8703 33 21

8703 33 22

8703 33 29

8703 90 00

8703 90 20

8703 90 30

8703 90 40

8703 90 91

8703 90 92

8703 90 93

8703 90 94

8703 90 95

8703 90 99

8704 00 00

8704 10 00

8704 20 00

8704 21 00

8704 21 19

8704 21 21

8704 21 29

8704 21 90

8704 30 00

8704 31 00

8704 31 19

8704 31 21

8704 31 29

8704 31 90

8705 10 00

8705 90 20

8705 90 90

8706 00 20

8706 00 90

8707 10 00

8707 90 90

8708 10 00

8708 21 00

8708 29 00

8708 31 00

8708 39 00

8708 40 00

8708 50 00

8708 60 00

8708 70 00

8708 80 00

8708 91 00

8708 92 00

8708 93 00

8708 94 00

8708 99 20

8708 99 40

8708 99 90

8709 90 00

8711 10 90

8711 20 90

8711 30 90

8711 40 90

8711 50 90

8711 90 90

8712 00 00

8714 11 00

8714 19 00

8714 20 00

8714 91 00

8714 92 00

8714 93 00

8714 94 00

8714 95 00

8714 96 00

8714 99 00

8715 00 10

8715 00 90

8716 10 00

8716 20 90

8716 31 00

8716 80 00

8716 90 90

9001 10 00

9001 20 00

9001 30 00

9001 40 00

9001 50 00

9001 90 00

9002 11 00

9002 19 00

9002 20 00

9002 90 00

9003 11 00

9003 19 00

9003 90 90

9004 10 00

9004 90 00

9005 10 00

9005 80 10

9005 80 90

9005 90 10

9005 90 90

9006 10 00

9006 20 00

9006 30 00

9006 40 00

9006 51 00

9006 52 00

9006 53 00

9006 59 00

9006 61 00

9006 62 00

9006 69 00

9006 91 00

9006 99 00

9007 11 00

9007 19 00

9007 20 10

9007 20 90

9007 91 00

9007 92 00

9008 10 00

9008 20 00

9008 30 00

9008 40 00

9008 90 00

9009 11 00

9009 12 00

9009 21 00

9009 22 00

9009 30 00

9009 90 00

9010 10 00

9010 41 00

9010 42 00

9010 49 00

9010 50 00

9010 60 00

9010 90 00

9011 90 00

9012 90 00

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 00

9013 90 00

9014 10 00

9014 20 00

9014 80 00

9014 90 00

9015 90 00

9016 00 19

9016 00 90

9017 10 00

9017 90 00

9018 31 10

9019 10 10

9023 00 00

9025 11 00

9025 19 90

9025 80 90

9025 90 90

9026 10 10

9026 10 90

9026 20 10

9026 20 90

9026 80 10

9026 80 90

9026 90 10

9026 90 90

9027 40 90

9027 50 90

9027 80 90

9027 90 19

9027 90 99

9028 10 00

9028 20 00

9028 30 00

9028 90 00

9029 10 19

9029 10 90

9029 20 19

9029 20 90

9029 90 00

9030 83 90

9031 41 00

9031 49 00

9031 90 00

9032 10 10

9032 10 90

9032 20 10

9032 20 90

9032 81 10

9032 81 90

9032 89 10

9032 89 90

9032 90 10

9032 90 90

9101 11 00

9101 12 00

9101 19 00

9101 21 00

9101 29 00

9101 91 00

9101 99 00

9102 11 00

9102 12 00

9102 19 00

9102 21 00

9102 29 00

9102 91 00

9102 99 00

9103 10 00

9103 90 00

9104 00 00

9105 11 00

9105 19 00

9105 21 00

9105 29 00

9105 91 00

9105 99 00

9106 10 00

9106 20 00

9106 90 00

9107 00 10

9107 00 90

9108 11 00

9108 12 00

9108 19 00

9108 20 00

9108 91 00

9108 99 00

9109 11 00

9109 19 00

9109 90 00

9110 11 00

9110 12 00

9110 19 00

9110 90 00

9111 10 00

9111 20 00

9111 80 00

9111 90 00

9112 10 00

9112 80 00

9112 90 00

9113 10 10

9113 10 90

9113 20 00

9113 90 00

9114 10 00

9114 20 00

9114 30 00

9114 40 00

9114 90 00

9201 10 00

9201 20 00

9201 90 00

9202 10 00

9202 90 00

9203 00 00

9204 10 00

9204 20 00

9205 10 00

9205 90 00

9206 00 00

9207 10 00

9207 90 00

9208 10 00

9208 90 00

9209 10 00

9209 20 00

9209 30 00

9209 91 00

9209 92 00

9209 93 00

9209 94 00

9209 99 00

9301 00 00

9302 00 00

9303 10 00

9303 20 00

9303 30 00

9303 90 00

9304 00 00

9305 10 00

9305 21 00

9305 29 00

9305 90 00

9306 10 00

9306 21 90

9306 29 00

9306 30 90

9306 90 00

9307 00 00

9401 10 00

9501 00 00

9502 10 00

9502 91 00

9502 99 00

9503 10 00

9503 20 00

9503 30 00

9503 41 00

9503 49 00

9503 50 00

9603 60 00

9503 70 00

9503 80 00

9503 90 00

9504 10 00

9504 20 10

9504 20 90

9504 30 00

9504 40 00

9504 90 00

9505 10 00

9505 90 00

9506 11 00

9506 12 00

9506 19 00

9506 21 00

9506 29 00

9506 31 00

9506 32 00

9506 39 00

9506 40 00

9506 51 00

9506 59 00

9506 61 00

9506 62 00

9506 69 00

9506 70 00

9506 91 00

9506 99 00

9507 10 00

9507 20 00

9507 30 00

9507 90 00

9508 00 00

9601 10 00

9601 90 10

9601 90 90

9602 00 20

9602 00 90

9603 10 00

9603 21 00

9603 29 00

9603 30 00

9603 40 00

9603 50 00

9603 90 10

9603 90 90

9604 00 00

9605 00 00

9608 10 90

9608 20 00

9608 31 00

9608 39 00

9608 40 00

9608 50 00

9608 60 00

9608 91 00

9608 99 90

9609 10 90

9609 20 00

9609 90 00

9610 00 00

9611 00 00

9612 10 00

9612 20 00

9613 10 00

9613 20 00

9613 30 00

9613 80 00

9613 90 00

9614 20 00

9614 90 00

9615 11 00

9615 19 00

9615 90 00

9616 20 00

9617 00 00

9618 00 00

9701 10 00

9701 90 00

9702 00 00

9703 00 00

9704 00 00

9705 00 90

9706 00 00

BILAG IV

Liste over de industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, der er omhandlet i artikel 11, stk. 5

2103 20 00

2203 00 00

2203 00 10

2203 00 20

2203 00 90

2205 00 00

2205 10 00

2205 90 00

2402 00 00

2402 10 00

2402 20 00

2402 90 00

2402 90 20

2403 00 00

2403 10 00

2403 90 00

2403 91 00

2403 99 00

2403 99 20

2403 99 30

2403 99 90

5701 00 00

5701 10 00

5701 90 00

5702 00 00

5702 10 00

5702 20 00

5702 30 00

5702 31 00

5702 39 00

5702 40 00

5702 41 00

5702 49 00

5702 50 00

5702 51 00

5702 59 00

5702 90 00

5702 91 00

5702 99 00

5703 00 00

5703 10 00

5703 90 00

5704 00 00

5704 10 00

5705 00 00

6101 10 00

6101 90 00

6102 10 00

6102 30 00

6102 90 00

6103 12 00

6103 19 00

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00

6103 39 00

6103 49 00

6104 12 00

6104 13 00

6104 23 00

6104 02 90

6104 31 00

6104 39 00

6104 44 00

6104 49 00

6104 59 00

6104 61 00

6104 69 00

6106 10 00

6108 11 00

6108 19 00

6108 29 00

6108 32 00

6108 39 00

6108 99 00

6110 90 00

6111 90 00

6112 20 00

6112 31 00

6112 39 00

6112 41 00

6112 49 00

6113 00 00

6114 10 00

6114 90 00

6115 99 90

6116 10 00

6116 91 00

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00

6117 10 00

6117 20 00

6117 80 00

6117 90 00

6201 13 00

6201 19 00

6201 99 00

6202 19 00

6202 91 00

6202 99 00

6205 90 00

6206 10 00

6206 40 00

6206 90 00

6207 11 00

6207 19 00

6207 22 00

6207 29 00

6207 92 00

6207 99 00

6208 11 00

6208 19 00

6208 21 00

6208 22 00

6208 29 00

6208 91 00

6208 92 00

6208 99 00

6209 10 00

6209 90 00

6210 10 00

6210 40 00

6210 50 00

6211 11 00

6211 12 00

6211 20 00

6211 31 00

6211 33 00

6211 39 00

6211 41 00

6211 43 00

6211 49 00

6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00

6213 10 00

6213 20 00

6213 90 00

6216 00 00

6217 10 90

6217 90 00

6309 00 00

6309 00 10

6309 00 90

6401 10 00

6401 91 00

6401 92 00

6401 99 00

6402 12 00

6402 19 00

6402 20 00

6402 30 00

6402 91 00

6402 99 00

6405 10 00

6405 20 00

6405 90 00

6406 10 00

6406 20 00

6406 91 00

6406 99 10

6406 99 20

6406 99 91

6406 99 99

ex 8703 10 00 (1)

ex 8703 21 00 (2)

ex 8703 22 00 (3)

ex 8703 23 00 (4)

ex 8703 24 00 (5)

ex 8703 31 00 (6)

ex 8703 32 00 (7)

ex 8703 33 00 (8)

ex 8703 39 00 (9)

9401 20 00

9401 30 00

9401 40 00

9401 50 00

9401 61 00

9401 69 00

9401 71 00

9401 79 00

9401 80 00

9401 90 00

9402 10 10

9403 10 00

9403 20 00

9403 30 00

9403 40 00

9403 50 00

9403 60 00

9403 70 00

9403 80 00

9403 90 00

9404 10 00

9404 21 00

9404 29 00

9404 30 00

9404 90 00

9405 10 00

9405 20 00

9405 30 00

9405 40 90

9405 50 90

9405 60 00

9405 91 00

9405 92 00

9405 99 00

9406 00 19

9406 00 20

9406 00 30

9406 00 90

(1) Brugte køretøjer defineres som køretøjer, som har været i brug over 6 måneder efter registrering, og som har kørt mindst 6000 km.

(2) Brugte køretøjer defineres som køretøjer, som har været i brug over 6 måneder efter registrering, og som har kørt mindst 6000 km.

(3) Brugte køretøjer defineres som køretøjer, som har været i brug over 6 måneder efter registrering, og som har kørt mindst 6000 km.

(4) Brugte køretøjer defineres som køretøjer, som har været i brug over 6 måneder efter registrering, og som har kørt mindst 6000 km.

(5) Brugte køretøjer defineres som køretøjer, som har været i brug over 6 måneder efter registrering, og som har kørt mindst 6000 km.

(6) Brugte køretøjer defineres som køretøjer, som har været i brug over 6 måneder efter registrering, og som har kørt mindst 6000 km.

(7) Brugte køretøjer defineres som køretøjer, som har været i brug over 6 måneder efter registrering, og som har kørt mindst 6000 km.

(8) Brugte køretøjer defineres som køretøjer, som har været i brug over 6 måneder efter registrering, og som har kørt mindst 6000 km.

(9) Brugte køretøjer defineres som køretøjer, som har været i brug over 6 måneder efter registrering, og som har kørt mindst 6000 km.

BILAG V

Liste over EF-forbehold som omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra b)

Minedrift

I nogle medlemsstater kan der kræves koncession til minedrift og mineralrettigheder for ikke-EF-kontrollerede selskaber.

Fiskeri

Adgang til og udnyttelse af de biologiske ressourcer og fangstpladser i farvande henhørende under Fællesskabets medlemsstaters overhøjhed eller inden for deres jurisdiktion er begrænset til fiskerfartøjer, som fører et fællesskabsterritoriums flag, medmindre andet er bestemt.

Erhvervelse af fast ejendom

Visse medlemsstater har begrænsninger for erhvervelse af fast ejendom.

Audiovisuelle tjenester, herunder radiovirksomhed

National behandling af produktion og distribution, herunder radiospredning og andre former for transmission til offentligheden, vil kunne forbeholdes audiovisuelle værker, som opfylder visse oprindelseskriterier.

Teletjenester, herunder mobil- og satellittjenester

Forbeholdte tjenester.

I nogle medlemsstater er markedsadgangen til supplerende tjenester og infrastruktur begrænset.

Landbrug

I nogle medlemsstater gælder der ikke national behandling af ikke-EF-kontrollerede virksomheder, som ønsker at drive landbrug. Ikke-EF-kontrollerede virksomheders erhvervelse af vingårde kræver notifikation eller eventuelt tilladelse.

Nyhedstjenester

I nogle medlemsstater findes der begrænsninger for udenlandsk erhvervelse af andele i forlag og radiospredningsvirksomheder.

BILAG VI

Jordans forbehold med hensyn til national behandling som omhandlet i artikel 30, stk. 2, litra a)

Med sigte på at forbedre betingelserne for national behandling i alle sektorer tages ovennævnte liste op til revision to år efter aftalens ikrafttræden.

- Ikke-jordanske investorer må højst eje 50 % af ethvert projekt eller erhvervsvirksomhed i følgende sektorer:

a) bygge- og anlægsvirksomhed

b) handel og handelsmæssige tjenesteydelser

c) minedrift

- Ikke-jordanske investorer kan erhverve værdipapirer, der noteres på Ammans finansielle marked i jordansk valuta, forudsat at midlerne er overført i konvertibel udenlandsk valuta.

- Ikke-jordansk ejerskab i et offentligt aktieselskab må højst udgøre 50 %, medmindre procentdelen af det ikke-jordanske ejerskab var på over 50 % på tidspunktet for tegningens afslutning, i hvilket tilfælde maksimumsgrænsen for ikke-jordansk ejerskab fastsættes til denne procentsats.

- Mininimumsbeløbet af ikke-jordanske investeringer i ethvert projekt skal være på 100000 JOD (et hundrede tusind jordanske dinarer), undtagen for investeringer på Ammans finansielle marked, hvor minimumsbeløbet er 1000 JOD (et tusind jordanske dinarer).

Køb, salg og udlejning af fast ejendom foretaget af ikke-jordanere kræver forudgående samtykke fra regeringen.

BILAG VII

Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret som omhandlet i artikel 56

1. Inden udgangen af det femte år efter aftalens ikrafttræden tiltræder Jordan følgende multilaterale konventioner om ejendomsret:

- Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971)

- Den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961)

- Nice-arrangementet om international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Genève-akten 1977, ændret 1979)

- Madrid-arrangementet vedrørende international registrering af varemærker Stockholm-akten 1967, ændret 1979)

- Protokol til Madrid-arrangementet vedrørende international registrering af varemærker (Madrid 1989)

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980)

- Den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV), (Genève-akten, 1991).

2. Senest syv efter aftalens ikrafttræden tiltræder Jordan følgende multilaterale konvention

- Patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, ændret 1979 og 1984).

3. Jordan forpligter sig til at yde passende og effektiv beskyttelse af patenter på kemikalier og farmaceutiske specialiteter på linje med artikel 27 til 34 i WTO-aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder inden udgangen af det tredje år efter aftalens ikrafttræden eller fra Jordans tiltrædelse af WTO, alt efter, hvilket sker først.

4. Associeringsrådet kan beslutte, at stk. 1, 2 og 3 også skal gælde for andre multilaterale konventioner på området.

5. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger overholdelsen af de forpligtelser, der følger af nedenstående multilaterale konvention:

- Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979).

LISTE OVER PROTOKOLLER

>TABELPOSITION>

PROTOKOL 1

om den gældende ordning for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Jordan

1. De i bilaget anførte varer med oprindelse i Jordan indføres i Fællesskabet på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser.

2. a) Tolden ved indførsel afskaffes eller nedsættes som angivet i kolonne A.

b) For visse varer, for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, gælder de nedsættelser, der er angivet i kolonne A og i kolonne C kun for værditolden.

3. For visse varer afskaffes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i kolonne B. For mængder, der indføres ud over kontingenterne, nedsættes tolden i henhold til den fælles toldtarif i det i kolonne C angivne forhold.

4. For nogle varer, der er omhandlet i stk. 3 og i kolonne D, øges toldkontingenterne fra aftalens ikrafttræden i fire lige store årlige rater på hver 3 % af disse mængder.

5. For visse varer, som er angivet i kolonne D, kan Fællesskabet fastsætte en referencemængde, hvis det på grundlag af en årlig opgørelse over samhandelen, som det foretager, fastslår, at de indførte mængder af en vare eller varer indebærer fare for at skabe vanskeligheder på Fællesskabets marked. Overstiger den indførte mængde af en af varerne referencemængden, kan Fællesskabet undergive den pågældende vare et toldkontingent svarende til referencemængden. For mængder, der indføres ud over kontingentet, anvendes toldsatsen alt efter varen i sin helhed eller nedsat i det i kolonne C angivne forhold.

BILAG

>TABELPOSITION>

PROTOKOL 2

om den gældende ordning for indførsel i Jordan af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

1. De varer, der er angivet i bilaget, og som har oprindelse i Fællesskabet, indføres i Jordan på de i det følgende og i bilaget angivne betingelser.

2. Indførselstolden og afgifter med tilsvarende virkning må ikke være højere end anført.

BILAG

>TABELPOSITION>

PROTOKOL 3

om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde

INDHOLD

>TABELPOSITION>

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) "fremstilling": alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) "materialer": alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

c) "produkt": det produkt, der fremstilles, også når det senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) "varer": både materialer og produkter

e) "toldværdi": den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

f) "prisen ab fabrik": den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent i Fællesskabet eller Jordan, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt udføres

g) "materialernes værdi": toldværdien på indførselstidspunktet for de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne værdi ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i Fællesskabet eller Jordan

h) "værdien af materialer med oprindelsesstatus": toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne ændringer

i) "merværdi": prisen ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte produkter, som ikke har oprindelse i det land, hvor produkterne fremstilles

j) "kapitler" og "positioner": de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelsesog varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt "det harmoniserede system" eller "HS"

k) "tariferet": et produkts eller materiales tarifering under en bestemt position

l) "sending": produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

m) "territorier": også søterritorier.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS"

Artikel 2

Almindelige betingelser

1. Med henblik på anvendelsen af aftalen anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Fællesskabet:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning

b) produkter, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

2. Med henblik på anvendelsen af aftalen anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Jordan:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Jordan i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning

b) produkter, der er fremstillet i Jordan, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet dér, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Jordan i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

Artikel 3

Bilateral oprindelseskumulation

1. Materialer med oprindelse i Fællesskabet anses som materialer med oprindelse i Jordan, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne protokol.

2. Materialer med oprindelse i Jordan anses som materialer med oprindelse i Fællesskabet, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne protokol.

Artikel 4

Fuldt ud fremstillede produkter

1. Som produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller Jordan, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet dér

c) levende dyr, som er født og opdrættet dér

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer uden for Fællesskabets eller Jordans søterritorier

g) produkter, som er fremstillet på deres fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) brugte genstande, som indsamles dér og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

j) produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden beliggende uden for deres søterritorier, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

k) varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2. Udtrykket "deres fartøjer" og "deres fabriksskibe" i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe:

a) som er registreret eller anmeldt i en EF-medlemsstat eller Jordan

b) som fører en EF-medlemsstats eller Jordans flag

c) som mindst for 50 %'s vedkommende ejes af statsborgere i EF-medlemsstaterne eller Jordan eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller Jordan, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse stater, offentlige institutioner eller statsborgere i disse stater

d) hvis kaptajn og officerer er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller Jordan

e) og hvis besætning er sammensat således, at mindst 75 % er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller Jordan.

Artikel 5

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1. Ved anvendelsen af artikel 2 anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne på listen i bilag II er opfyldt.

Ovennævnte betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er anvendt ved fremstillingen af det.

2. Uanset stk. 1 kan materialer uden oprindelsesstatus, som efter listens betingelser ikke bør anvendes til fremstilling af det pågældende produkt, dog anvendes, forudsat:

a) at deres samlede værdi ikke overstiger 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

b) at ingen af de på listen angivne procentdele for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus overstiges ved anvendelse af dette stykke.

Dette stykke finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system.

3. Stk. 1 og 2 gælder med de i artikel 6 fastsatte undtagelser.

Artikel 6

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1. Med forbehold af stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 5 er opfyldt:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling i sæt), vask, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

e) enkel blanding af produkter, også af forskellig art, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anses som produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Jordan

f) enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte arbejdsprocesser

h) slagtning af dyr.

2. Alle arbejdsprocesser, der enten i Fællesskabet eller i Jordan udføres på et givet produkt, skal tages i betragtning samlet, når det bestemmes, om bearbejdningen eller forarbejdningen af det pågældende produkt skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 7

Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger:

a) at når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) at når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 8

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

Artikel 9

Sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 10

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som må anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a) energi og brændsel

b) anlæg og udstyr

c) maskiner og værktøj

d) varer, som ikke indgår i og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

AFSNIT III

TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 11

Territorialitetsprincip

1. Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Jordan.

2. Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Jordan til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land eller blev udført.

Artikel 12

Direkte transport

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i denne protokol, og som transporteres direkte mellem Fællesskabet og Jordan. Dog kan produkter, som udgør en enkelt sending, transporteres gennem andre territorier, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, såfremt produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transiteller oplagringslandet og dér ikke har undergået anden behandling end losning og lastning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end Fællesskabets eller Jordans territorier.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra udførselslandet gennem transitlandet

b) eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af produkterne

ii) datoen for produkternes losning og lastning og, hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 13

Udstillinger

1. Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes til en udstilling i et andet land, og som efter udstillingen sælges til indførsel i Fællesskabet eller Jordan, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse produkter fra Fællesskabet eller Jordan til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b) at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i Fællesskabet eller Jordan

c) at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at produkterne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke produkterne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter.

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 14

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

1. For materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller i Jordan, for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i Fællesskabet eller Jordan.

2. Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder for alle ordninger med delvis eller fuldstændig godtgørelse eller tilbagebetaling af eller fritagelse for told eller afgifter med tilsvarende virkning, der i Fællesskabet eller Jordan finder anvendelse på materialer, der anvendes ved fremstillingen, når sådan godtgørelse, tilbagebetaling eller fritagelse udtrykkeligt eller i praksis finder anvendelse, når produkter, som er fremstillet af de nævnte materialer, udføres, men ikke når de forbliver dér til indenlandsk forbrug.

3. Eksportører af produkter, der er omfattet af et oprindelsesbevis, skal på begæring af toldmyndighederne til enhver tid kunne fremlægge relevant dokumentation for, at der ikke er opnået godtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt til fremstilling af det pågældende produkt, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der pålægges sådanne materialer, faktisk er betalt.

4. Stk. 1, 2 og 3 gælder også for emballager i den i artikel 7, stk. 2, fastlagte betydning, for tilbehør, reservedele og værktøj i den i artikel 8 fastlagte betydning og for produkter i sæt i den i artikel 9 fastlagte betydning, når sådanne produkter ikke har oprindelsesstatus.

5. Stk. 1-4 finder kun anvendelse på materialer af den art, som aftalen gælder for. Desuden er de ikke til hinder for anvendelsen af en eksportrestitutionsordning, der gælder for udførsel af landbrugsprodukter i henhold til aftalens bestemmelser.

6. Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse i fire år efter aftalens ikrafttrædelse og kan efter fælles aftale tages op til ny behandling.

AFSNIT V

OPRINDELSESBEVIS

Artikel 15

Almindelige betingelser

1. Produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet er ved indførsel i Jordan, og produkter med oprindelsesstatus i Jordan er ved indførsel i Fællesskabet omfattet af de fordele, der er fastsat i aftalen, såfremt der forelægges enten:

a) et varecertifikat EUR.1, hvortil modellen findes i bilag III, eller

b) i de i artikel 20, stk. 1, fastsatte tilfælde en erklæring, hvortil teksten findes i bilag IV, og som afgives af eksportøren på en faktura, følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres (i det følgende benævnt "fakturaerklæring").

2. Uanset stk. 1 er produkter med oprindelsesstatus i den i denne protokol fastlagte betydning i de i artikel 25 omhandlede tilfælde omfattet af fordelene i denne aftale, uden at der skal forelægges nogen af de ovennævnte dokumenter.

Artikel 16

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som aftalen er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Udfyldes rubrikken ikke fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en EF-medlemsstat eller i Jordan, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Jordan og opfylder de øvrige i denne protokol fastsatte betingelser.

5. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, der måtte findes hensigtsmæssig. De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

6. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i certifikatets rubrik 11.

7. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 17

Efterfølgende udstedelse af varecertifikater EUR.1

1. Uanset artikel 16, stk. 7, kan et varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de produkter, det vedrører, såfremt:

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen, eller

b) det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de produkter, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til anmodningen.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND",

">PIC FILE= "L_2002129DA.007401.TIF">".

5. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 4, anføres i rubrikken "Bemærkninger" på varecertifikat EUR.1.

Artikel 18

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til de toldmyndigheder, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE",

">PIC FILE= "L_2002129DA.007402.TIF">".

3. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 2, anføres i rubrikken "Bemærkninger" på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 19

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Når produkter med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i Fællesskabet eller Jordan, skal det være muligt at erstatte det originale varecertifikat EUR.1 med et eller flere andre certifikater, når de skal benyttes til at sende alle eller nogle af disse produkter til et andet sted i Fællesskabet eller Jordan. Erstatningscertifikat(er) EUR.1 udstedes af det toldsted, hvis kontrol produkterne er undergivet.

Artikel 20

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

1. En fakturaerklæring som omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a) af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 21, eller

b) af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere pakker indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6000 ECU.

2. Der kan udfærdiges en fakturaerklæring, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Jordan og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3. Den eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst fremgår af bilag IV, på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i dette bilag, i overensstemmelse med udførselslandets lovgivning. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5. Fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 21 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6. Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de produkter, den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges i indførselslandet senest to år efter indførslen af de produkter, den vedrører.

Artikel 21

Godkendte eksportører

1. Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, der hyppigt forsender produkter i henhold til denne aftale, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer uanset de pågældende produkters værdi. En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal til toldmyndighedernes tilfredshed give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

2. Toldmyndighederne kan indrømme status som godkendt eksportør og til denne tilladelse knytte alle de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldtilladelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen.

4. Toldmyndighederne kontrollerer den brug, den godkendte eksportør gør af tilladelsen.

5. Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal gøre dette, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.

Artikel 22

Gyldigheden af oprindelsesbeviset

1. Et oprindelsesbevis er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det blev udstedt i udførselslandet, og skal inden for samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Oprindelsesbeviser, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage oprindelsesbeviser, når produkterne frembydes for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 23

Fremlæggelse af oprindelsesbevis

Et oprindelsesbevis fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af oprindelsesbeviset; de kan desuden kræve, at indførselsangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at produkterne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 24

Indførsel i form af delforsendelser

Når produkter henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et samlet bevis for disse produkters oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 25

Undtagelser fra bevis for oprindelse

1. Produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som produkter med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at produkterne opfylder betingelserne i denne protokol, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår produkter sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse C2/CP3 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse produkter ikke overstige 500 ECU, når der er tale om småforsendelser, eller 1200 ECU, når der er tale om produkter, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 26

Dokumentation

De i artikel 16, stk. 3, og artikel 20, stk. 3, omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at produkter, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring, kan betragtes som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Jordan og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, kan bl.a. omfatte følgende:

a) direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab

b) dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Jordan, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med landets lovgivning

c) dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i Fællesskabet eller Jordan, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Jordan, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med landets lovgivning

d) varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Jordan i overensstemmelse med denne protokol.

Artikel 27

Opbevaring af oprindelsesbeviser og dokumentation

1. En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 16, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2. En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring samt de i artikel 20, stk. 3, omhandlede dokumenter.

3. De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 16, stk. 2, omhandlede anmodningsformular.

4. Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1 og de fakturaerklæringer, der fremlægges for dem.

Artikel 28

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et oprindelsesbevis og oplysningerne i de dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med produkternes indførsel, medfører dette ikke i sig selv, at et oprindelsesbevis er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte produkter.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et oprindelsesbevis bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 29

Beløb udtrykt i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtrykt i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles indførselslandene gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

2. Når beløbene er større end de tilsvarende beløb, der er fastsat af indførselslandet, skal de godkendes af dette, hvis produkterne er faktureret i udførselslandets valuta. Er produkterne faktureret i en anden EF-medlemsstats valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af det pågældende land.

3. De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb på den første hverdag i oktober 1996.

4. De i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i EF-medlemsstaternes og Jordans nationale valutaer undersøges af associeringsudvalget efter anmodning fra Fællesskabet eller Jordan. Som led i denne undersøgelse sikrer associeringsudvalget, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

AFSNIT VI

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 30

Gensidig bistand

1. Toldmyndighederne i EF-medlemsstaterne og Jordan skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og fakturaerklæringer.

2. For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder Fællesskabet og Jordan gennem de kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen med ægtheden af varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer og med rigtigheden af de oplysninger, der afgives i disse dokumenter.

Artikel 31

Kontrol af oprindelsesbeviser

1. Efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser skal foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende produkters oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende varecertifikatet EUR.1 og fakturaen, hvis den er blevet forelagt, samt fakturaerklæringen eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af årsagerne til, at der anmodes om kontrol. Samtlige dokumenter og oplysninger, som indførselslandets toldmyndigheder er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferencebehandlingen af de pågældende produkter, medens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive produkterne til importøren med forbehold af de sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der har anmodet om kontrol, skal snarest muligt underrettes om resultaterne af denne kontrol. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller i Jordan og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder regnet fra datoen for anmodningen om kontrol, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller produkternes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 32

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 31 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for dens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges de for associeringsudvalget.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 33

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for produkter.

Artikel 34

Frizoner

1. Fællesskabet og Jordan træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produkter, der udføres på grundlag af et oprindelsesbevis, og som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres territorium, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt oprindelsesbevis for produkter med oprindelse i Fællesskabet eller i Jordan, der er indført i en frizone på grundlag af et oprindelsesbevis, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, produkterne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

Artikel 35

Anvendelse af protokollen

1. Udtrykket "Fællesskabet" i artikel 2 omfatter ikke Ceuta og Melilla.

2. Når produkter med oprindelse i Jordan indføres til Ceuta og Melilla, skal der gives dem den samme toldbehandling, som der gives produkter med oprindelse i Fællesskabets toldområde i henhold til protokol nr. 2 til akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Jordan skal ved indførsel af produkter, der er omfattet af aftalen, og som har oprindelse i Ceuta og Melilla, give dem den samme toldbehandling, som der gives produkter, der indføres fra og har oprindelse i Fællesskabet.

3. Ved anvendelsen af stk. 2 vedrørende produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla finder denne protokol tilsvarende anvendelse, jf. dog de særlige betingelser i artikel 36.

Artikel 36

Særlige betingelser

1. Forudsat at følgende produkter er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 12, anses:

1) som produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla

b) produkter, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a), på betingelse af:

i) at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse produkter har oprindelse i Jordan eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1.

2) som produkter med oprindelse i:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Jordan

b) produkter, der er fremstillet i Jordan, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a), på betingelse af:

i) at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse produkter har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1.

2. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt territorium.

3. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre "Jordan" og "Ceuta og Melilla" i rubrik 2 i varecertifikatet EUR.1 eller fakturaerklæringen. Hvad angår produkter med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i varecertifikat EUR.1 eller i fakturaerklæringen.

4. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 37

Ændringer til protokollen

Associeringsudvalget kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 38

Gennemførelse af protokollen

Fællesskabet og Jordan tager hver især de nødvendige skridt til at gennemføre denne protokol.

Artikel 39

Varer under forsendelse eller på oplag

Bestemmelserne i denne aftale kan bringes i anvendelse på varer, der opfylder bestemmelserne i denne protokol, og som på tidspunktet for aftalens ikrafttræden befinder sig under forsendelse eller i Fællesskabet eller i Jordan er midlertidigt oplagt på toldoplag eller anbragt i frizoner, forudsat at der for indførselsstatens toldmyndigheder inden fire måneder efter dette tidspunkt fremlægges et EUR.1-certifikat, der er udstedt med tilbagevirkende kraft af udførselslandets kompetente myndigheder, sammen med dokumenter, der beviser, at varerne er blevet transporteret direkte.

BILAG I

Indledende noter til listen i bilag II

Note 1

Listen indeholder de betingelser, alle produkter skal opfylde, for at de kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold til protokollens artikel 5.

Note 2

2.1. I de første to kolonner på listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de første to kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et "ex" før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

2.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle produkter, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

2.3. Når der er forskellige regler i listen for forskellige produkter inden for en position, indeholder hver "indrykning" beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4.

2.4. Hvis der i forbindelse med en angivelse i de første to kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 3

3.1. Bestemmelserne i protokollens artikel 5 angående produkter, der har opnået oprindelsesstatus, og som benyttes til fremstilling af andre produkter, finder anvendelse, uanset om denne status er opnået på den fabrik, hvor disse produkter benyttes, eller på en anden fabrik i Fællesskabet eller Jordan.

Eksempel

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40 % af prisen ab fabrik, fremstilles af "andet legeret stål groft tildannet ved smedning", der henhører under pos. ex 7224.

Hvis smedningen er foretaget i Fællesskabet på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedeemnet allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Smedeemnet anses så for at have oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om denne er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden fabrik i Fællesskabet. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

3.2. Reglen i listen er den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, og yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver også oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

3.3. Såfremt en regel angiver "fremstilling på basis af alle materialer", kan, med forbehold af note 3.2, også materialer, der henhører under samme position som produktet, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved "fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. ..." forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som produktet med en anden beskrivelse end varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

3.4. Når det i en regel på listen specificeres, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

Eksempel

I reglen for vævede stoffer henhørende under pos. 5208-5212 hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

3.5. Når det i en regel i listen hedder, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen (se også note 6.2 angående tekstiler).

Eksempel

Reglen angående tilberedte fødevarer under pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

Dette gælder imidlertid ikke for produkter, der - selv om de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, der er nævnt på listen - på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

Eksempel

Når en beklædningsgenstand henhørende under ex kapitel 62 er fremstillet af fiberdug, og selv om det er tilladt udelukkende at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags artikler, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

3.6. Når der i en regel i listen angives to procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må således aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte materialer, de gælder for.

Note 4

4.1. "Naturlige fibre" anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre. De er begrænset til stadiet inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter, medmindre andet er angivet, også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

4.2. "Naturlige fibre" omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003 samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101-5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301-5305.

4.3. "Spindeopløsninger", "kemikalier" og "materialer til papirfremstilling" anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50-63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4. "Korte kemofibre" anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501-5507.

Note 5

5.1. Når der for et bestemt produkt er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dette produkt, og som sammenlagt udgør 10 % eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3 og 5.4).

5.2. Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede produkter, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår

- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- korte syntetiske fibre af polypropylen

- korte syntetiske fibre af polyestere

- korte syntetiske fibre af polyamid

- korte syntetiske fibre af polyacrylonitril

- korte syntetiske fibre af polyimid

- korte syntetiske fibre af polytetrafluorethylen

- korte syntetiske fibre af polyphenylensulphid

- korte syntetiske fibre af polyvinylchlorid

- andre korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre af viskose

- andre korte regenererede fibre

- garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet

- garn af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet

- produkter henhørende under pos. 5605 (metalliseret garn), hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie

- andre produkter henhørende under pos. 5605.

Eksempel

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

Eksempel

Vævet stof henhørende under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

Eksempel

Tuftet tekstilstof henhørende under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun et blandet produkt, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

Eksempel

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor et blandet produkt.

Eksempel

Et tuftet tæppe, der er fremstillet af garn af regenererede fibre og bomuldsgarn og med en bagbeklædning af jute, er et blandet produkt, fordi der er anvendt tre basistekstilmaterialer. Således kan materialer uden oprindelsesstatus, der indgår på et senere stadium i fremstillingen end reglen tillader det, anvendes, forudsat at den samlede vægt ikke overstiger 10 vægtprocent af tæppets tekstilmaterialer. Således kan både jutebagbeklædningen og/eller garnet af regenererede fibre indføres på dette fremstillingsstadium, forudsat at vægtbetingelserne er opfyldt.

5.3. For produkter, hvori der indgår "garn af fremstillet polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet", er tolerancen 20 % med hensyn til dette garn.

5.4. For produkter, hvori der indgår "strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie", er tolerancen 30 % med hensyn til denne strimmel.

Note 6

6.1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for det fremstillede produkt, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end produktet, og at deres værdi ikke overstiger 8 % af prisen ab fabrik for produktet.

6.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50-63, kan anvendes frit til fremstilling af tekstilvarer, uanset om de indeholder tekstilmaterialer, jf. dog note 6.3.

Eksempel

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50-63. af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3. Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af materialer, der ikke henhører under kapitel 50-63, ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

Note 7

7.1. Som "specifikke processer" (pos. ex 2707, 2713, 2714 og 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 ) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner(1)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) processer, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende naturalisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation.

7.2. Som "særlige processer" (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner(2)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

ij) isomerisation

k) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85 % (metode ASTM D 1266-59 T)

l) kun for produkter henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m) kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator.

Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som særlige processer

n) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning.

7.3. For pos. ex 2707, 2713, 2714, 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af produkter med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke oprindelsesstatus.

(1) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende bestemmelse 4b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

(2) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende bestemmelse 4b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

BILAG II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

De på listen opførte produkter er ikke alle omfattet af aftalen. Det er derfor nødvendigt at konsultere aftalens andre dele.

>TABELPOSITION>

BILAG III

VARECERTIFIKAT EUR.1 OG ANMODNING OM VARECERTIFIKAT EUR.1

Trykningsinstruks

1. Formularens format er 210 mm × 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit og skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. m2. Det skal forsynes med guillochetryk i bunden i grøn farve, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

2. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og i Jordan kan forbeholde sig ret til selv at trykke formularerne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hver formular forsynes med en bemærkning om godkendelsen. Hver formular skal forsynes med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere trykkeriet. Den skal desuden forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

>PIC FILE= "L_2002129DA.015601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129DA.015701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129DA.015801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129DA.015901.TIF">

BILAG IV

FAKTURAERKLÆRING

Fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(2).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(3)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(4).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(5)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind(6).

Græsk

Ο εξαγωγέας τωv πρoϊόvτωv πoυ καλύπτovται από τo παρόv έγγραφo (άδεια τελωvείoυ υπ'αριθ. ...(7)) δηλώvει ότι, εκτός εάv δηλώvεται σαφώς άλλως, τα πρoϊόvτα αυτά είvαι πρoτιμησιακής καταγωγής ...(8).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(9)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(10).

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(11)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(12).

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(13)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(14).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(15)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(16).

Portugisisk

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ...(17)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(18).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ...(19)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(20).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(21)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung(22).

Arabisk

>PIC FILE= "L_2002129DA.016101.TIF">

(23)(24)

...(25).

(Sted og dato)

...(26).

(Eksportørens underskrift; endvidere skal navnet på den person, der underskriver erklæringen, angives letlæseligt)

(1) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(2) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(3) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(4) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(5) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(6) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(7) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(8) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(9) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(10) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(11) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(12) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(13) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(14) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(15) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(16) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(17) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(18) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(19) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(20) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(21) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(22) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(23) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, k an ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(24) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket "CM" i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(25) Disse angivelser kan udelades, hvis oplysningerne fremgår af selve dokumentet.

(26) Jf. artikel 20, stk. 5, i protokollen. Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn

PROTOKOL 4

om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) "toldlovgivning": alle gældende love og administrative bestemmelser på parternes område vedrørende indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsningsog kontrolforanstaltninger vedtaget af de nævnte parter

b) "bistandssøgende myndighed": en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som fremsætter anmodningen om bistand i toldspørgsmål

c) "bistandssøgte myndighed": en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som modtager anmodningen om bistand i toldspørgsmål

d) "oplysninger af personlig art (personoplysninger)": alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Parterne yder inden for rammerne af deres kompetence på den måde og de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hinanden bistand med henblik på at forebygge, påvise og undersøge transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

2. Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed hos parterne, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette berører ikke bestemmelserne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Det omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på retsmyndighedernes anmodning, medmindre de pågældende myndigheder er indforstået hermed.

Artikel 3

Bistand efter anmodning

1. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed giver den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der udføres fra en af parternes område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed udøver den bistandssøgte myndighed inden for rammerne af sin lovgivning en særlig overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de foretager eller har foretaget transaktioner i strid med toldlovgivningen

b) steder, hvor lagre af varer er anbragt på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der krænker den parts lovgivning

c) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til transaktioner i strid med toldlovgivningen

d) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med transaktioner i strid med toldlovgivningen.

Artikel 4

Uanmodet bistand

Parterne yder i overensstemmelse med deres love og administrative bestemmelser hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

- transaktioner, som krænker eller kan forekomme at krænke denne lovgivning, og som kan være af interesse for den anden part

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner

- varer, som vides at være genstand for transaktioner i strid med toldlovgivningen

- fysiske eller juridiske personer, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de foretager eller har foretaget transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen

- transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de anvendes, har været anvendt eller kan anvendes til at foretage transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

Artikel 5

Fremsendelse/meddelelse

På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning alle nødvendige forholdsregler til

- at fremsende ethvert dokument

- at meddele enhver beslutning

som er omfattet af denne protokols anvendelsesområde, til en adressat bosat eller etableret på dens område. I sådanne tilfælde finder artikel 6, stk. 3, anvendelse.

Artikel 6

Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. De ledsages af den dokumentation, der skønnes hensigtsmæssig for at gøre det muligt at efterkomme den. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2. Anmodninger i henhold til denne artikels stk. 1 omfatter følgende oplysninger:

a) navn på den bistandssøgende myndighed

b) den ønskede foranstaltning

c) formål med og begrundelse for anmodningen

d) berørte love, administrative bestemmelser og andre elementer af retlig art

e) en så nøjagtig og udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne

f) et sammendrag af sagsomstændighederne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis en anmodning ikke opfylder de formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; der kan imidlertid påbydes sikkerhedsforanstaltninger.

Artikel 7

Efterkommelse af anmodningerne

1. Til imødekommelse af en bistandsanmodning giver den bistandssøgte myndighed inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede for egen regning eller på anmodning fra andre myndigheder hos samme part, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, ligesom den foretager passende undersøgelser eller lader sådanne foretage. Denne bestemmelse gælder også for den administrative tjenestegren, til hvem anmodningen fremsendes af den bistandssøgte myndighed, når denne ikke kan handle på egen hånd.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med gældende love og administrative bestemmelser hos den part, som anmodningen rettes til.

3. Efter aftale med den anden part og på de af denne fastsatte betingelser kan behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en af de kontraherende parter i kontorerne hos den bistandssøgte myndighed eller anden myndighed, som den bistandssøgte myndighed har ansvaret for, indhente sådanne oplysninger vedrørende transaktioner, der er i strid med eller kan anses for at være i strid med toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne protokol.

4. Efter aftale med den anden part og på de betingelser, som denne fastsætter, kan tjenestemænd fra en af parterne være til stede ved undersøgelser, der foretages på førstnævntes område.

Artikel 8

Meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger i en hvilken som helst form til samme formål.

Artikel 9

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. Parterne kan afslå at yde den i denne protokol fastsatte bistand, når denne

a) ville stride mod Jordans eller et af en af EF-medlemsstaternes suverænitet i forbindelse med en opfordring til en af disse parter om at yde bistand i medfør af denne protokol, eller

b) ville stride mod den offentlige orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser, særlig de i artikel 10, stk. 2, omhandlede, eller

c) inddrager andre love og bestemmelser, end toldlovgivningen, som f.eks. valuta- og skattelovgivningen, eller

d) indebærer en krænkelse af industri-, forretningseller embedshemmeligheden.

2. Hvis den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslås, meddeles beslutningen herom og begrundelsen herfor straks den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10

Udveksling af oplysninger og tavshedspligt

1. Oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af denne protokol, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af den nationale lovgivning hos den part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for fællesskabsinstitutionerne.

2. Meddelelse af oplysninger af personlig karakter må kun finde sted, hvis den part, der modtager oplysningerne, forpligter sig til at beskytte sådanne oplysninger på samme måde, som gælder i det særlige tilfælde hos den part, som meddelt oplysningerne.

3. Indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formål. Hvis en af parterne anmoder om at måtte anvende oplysningerne til andre formål, skal den på forhånd indhente skriftligt samtykke fra den myndighed, som har meddelt dem, og da kun med de af denne myndighed fastsatte begrænsninger.

4. Stk. 3 er ikke til hinder for, at oplysninger anvendes i retssager eller administrative procedurer, som senere indledes på grund af manglende overholdelse af toldlovgivningen. Den kompetente myndighed, som har givet disse oplysninger, underrettes straks herom.

5. Parterne kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende indhentede oplysninger og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 11

Eksperter og vidner

1. En tjenestemand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, i en anden parts jurisdiktion og til at fremlægge de genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives, om hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

2. Den bemyndigede tjenestemand nyder på den bistandssøgende myndigheds område godt af den beskyttelse, som gældende lovgivning sikrer denne myndigheds egne tjenestemænd.

Artikel 12

Bistandsudgifter

De kontraherende parter afstår fra alle krav mod hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol, dog med undtagelse af eventuelle udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

Artikel 13

Gennemførelse

1. Anvendelsen af denne protokol overdrages Jordans centrale toldmyndigheder på den ene side og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og eventuelt toldmyndighederne i EF-medlemsstaterne på den anden side. De træffer afgørelser om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse, og tager hensyn til reglerne vedrørende beskyttelse af data. De kan gennem toldsamarbejdsudvalget rette henstillinger til associeringsrådet om ændringer, som de skønner bør foretages i protokollen.

2. Parterne konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne protokols bestemmelser.

Artikel 14

Komplementaritet

Aftaler om gensidig bistand, der er eller vil blive indgået mellem en eller flere af Den Europæiske Unions medlemsstater og Jordan, berører ikke bestemmelserne om meddelelse mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger vedrørende toldspørgsmål, som kunne være af interesse for Fællesskabet, jf. dog artikel 10.

Slutakt

De befuldmægtigede for:

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

i det følgende benævnt "medlemsstater",

og for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt "Fællesskabet",

på den ene side og

de befuldmægtigede for DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN,

i det følgende benævnt "Jordan",

på den anden side,

forsamlet i Bruxelles den 24. november 1997 med henblik på undertegnelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side, i det følgende benævnt "Euro-Middelhavsaftalen", har vedtaget følgende tekster:

Euro-Middelhavsaftalen, dennes bilag og følgende protokoller:

Protokol 1 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Jordan

Protokol 2 om ordningen for indførsel i Jordan af land brugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

Protokol 3 om definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde

Protokol 4 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og for Fællesskabet og de befuldmægtigede for Jordan har vedtaget følgende fælles erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:

Fælles erklæring vedrørende artikel 28 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 51 og 52 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret (artikel 56 og bilag VII)

Fælles erklæring vedrørende artikel 62 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende decentralt samarbejde

Fælles erklæring vedrørende afsnit VII i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 101 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende arbejdstagere

Fælles erklæring om samarbejdet om hindring og kontrol af ulovlig indvandring

Fælles erklæring om databeskyttelse

Fælles erklæring vedrørende Fyrstendømmet Andorra

Fælles erklæring vedrørende Republikken San Marino.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og for Fællesskabet og de befuldmægtigede for Jordan har ligeledes taget den i slutakten indeholdte aftale i form af brevveksling til efterretning:

Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Jordan om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete./Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems./Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά./Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven./Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept./Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette./Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig./Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän./Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju./

>PIC FILE= "L_2002129DA.016801.TIF">

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_2002129DA.016802.TIF">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>PIC FILE= "L_2002129DA.016803.TIF">

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2002129DA.016901.TIF">

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2002129DA.016902.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2002129DA.016903.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2002129DA.016904.TIF">

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

>PIC FILE= "L_2002129DA.016905.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2002129DA.017001.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2002129DA.017002.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2002129DA.017003.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2002129DA.017004.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2002129DA.017101.TIF">

Suomen tasavallan puolesta

>PIC FILE= "L_2002129DA.017102.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2002129DA.017103.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2002129DA.017104.TIF">

Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar

>PIC FILE= "L_2002129DA.017201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129DA.017202.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129DA.017203.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129DA.017204.TIF">

FÆLLES ERKLÆRINGER

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE ARTIKEL 28

Med sigte på at tilskynde til oprettelse af et stort Euro-Middelhavs-frihandelsområde på linje med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Cannes og fra Barcelona-konferencen,

- er parterne enige om at anvende protokol 3 om definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" til gennemførelse af diagonal kumulation inden indgåelsen og ikrafttrædelsen af frihandelsaftaler mellem Middelhavslandene

- bekræfter de deres tilsagn om at ville harmonisere oprindelsesreglerne på tværs af Euro-Middelhavs-frihandelsområdet. Associeringsrådet træffer om fornødent foranstaltning til at revidere protokollen med henblik på at overholde dette mål.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE ARTIKEL 51 OG 52

Skulle Jordan i forbindelse med den gradvise gennemførelse af aftalen blive udsat for alvorlige betalingsbalanceproblemer, kan der afholdes konsultationer mellem Jordan og Fællesskabet med henblik på at bestemme de bedst egnede midler og retningslinjer til at hjælpe Jordan med at imødegå disse problemer.

Sådanne konsultationer afholdes i samarbejde med Den Internationale Valutafond.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE INTELLEKTUEL, INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET (ARTIKEL 56 OG BILAG VII)

Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret med henblik på anvendelsen af aftalen omfatter i særdeleshed ophavsret, herunder ophavsret til edb-programmer, og beslægtede rettigheder, patenter, industrielle mønstre, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, varemærker og servicemærker, integrerede kredsløbs topografi, samt beskyttelse mod illoyal konkurrence efter artikel 10a i Paris-konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten af 1967) og beskyttelse af fortrolig information om knowhow.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE ARTIKEL 62

Parterne bekræfter på ny deres opbakning af fredsprocessen i Mellemøsten, og at det er deres overbevisning, at freden bør befæstes gennem regionalt samarbejde. Fællesskabet er rede til at støtte fælles udviklingsprojekter, som Jordan og andre regionale parter forelægger, efter Fællesskabets relevante tekniske og budgetmæssige procedurer.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE DECENTRALT SAMARBEJDE

Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger programmer for decentralt samarbejde som et yderligere middel til at fremme udvekslingen af erfaringer og overførsel af viden i Middelhavsområdet og mellem Det Europæiske Fællesskab og dets Middelhavspartnere.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE AFSNIT VII

Fællesskabet og Jordan træffer egnede foranstaltninger til at opmuntre og støtte det jordanske erhvervsliv med faglig og finansiel bistand til modernisering af bestående faciliteter og oprettelse af nye.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE ARTIKEL 101

1. Parterne vedtager, at der med henblik på fortolkningen og den praktiske anvendelse af denne aftale ved de i aftalens artikel 101 omhandlede særlige hastende tilfælde forstås tilfælde af en af parternes materielle overtrædelse af aftalen. En materiel overtrædelse består i:

- afvisning af aftalen uden hjemmel i folkerettens almindelige regler

- overtrædelse af væsentlige elementer i aftalen, særlig artikel 2.

2. Parterne vedtager, at de "passende foranstaltninger", der er omhandlet i artikel 101, er foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med folkeretten. Hvis en af parterne træffer en foranstaltning i et særligt hastende tilfælde i medfør af artikel 101, kan den anden part kræve, at tvistbilæggelsesproceduren bringes i anvendelse.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE ARBEJDSTAGERE

Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger en redelig behandling af udenlandske arbejdstagere, der er lovligt bosat og beskæftiget på deres område. Medlemsstaterne vedtager, at de, såfremt Jordan skulle anmode derom, er rede til hver især at forhandle om gensidige aftaler om arbejdsvilkår og sociale sikringsrettigheder for jordanske statsborgere og EF-statsborgere, der er lovligt bosat og beskæftiget på deres respektive område.

FÆLLES ERKLÆRING OM SAMARBEJDET OM HINDRING OG KONTROL AF ULOVLIG INDVANDRING

1. Parterne er enige om at samarbejde om at hindre og kontrollere ulovlig indvandring. Med henblik herpå er parterne enige om at tillade tilbagevenden af deres statsborgere, som opholder sig ulovligt på den anden parts område efter anmodning fra sidstnævnte og uden yderligere formaliteter. Parterne udstyrer desuden deres statsborgere med de nødvendige identitetspapirer til dette formål.

Hvad angår Den Europæiske Unions medlemsstater gælder denne forpligtelse kun for sådanne personer, som betragtes som statsborgere i Den Europæiske Union i overensstemmelse med erklæring nr. 2 til traktaten om Den Europæiske Union.

2. Hver af parterne accepterer på anmodning af den anden part at indgå bilaterale aftaler med særlige forpligtelser vedrørende samarbejde om hindring og kontrol af ulovlig indvandring, herunder en forpligtelse til at tillade tilbagevenden af statsborgere fra andre lande og statsløse personer, som er ankommet på den ene parts område fra den anden part.

3. Associeringsrådet undersøger, hvilke andre fælles bestræbelser der kan gøres for at hindre og kontrollere ulovlig indvandring.

4. Intet i forbindelse med gennemførelsen af denne fælles erklæring må fortolkes således, at hver af parternes respektive forpligtelser i henhold til de gældende bestemmelser vedrørende menneskerettighederne modvirkes eller indskrænkes.

FÆLLES ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE

Parterne vedtager, at der vil blive sikret databeskyttelse på alle områder, hvor der overvejes udveksling af personoplysninger.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE FYRSTENDØMMET ANDORRA

1. Produkter med oprindelse i Fyrstendømmet Andorra henhørende under kapitel 25-97 i det harmoniserede system godtages af Jordan som produkter med oprindelse i Fællesskabet i overensstemmelse med aftalen.

2. Protokol 3 finder tilsvarende anvendelse med henblik på at definere oprindelsesstatus for de ovennævnte produkter.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE REPUBLIKKEN SAN MARINO

1. Produkter med oprindelse i Republikken San Marino godtages af Jordan som produkter med oprindelse i Fællesskabet i overensstemmelse med aftalen.

2. Protokol 3 finder tilsvarende anvendelse med henblik på at definere oprindelsesstatus for de ovennævnte produkter.

Top