EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A1215(01)

2000/483/EF: Partnerskabsaftale mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 - Protokol - Slutakt - Erklæringer

OJ L 317, 15.12.2000, p. 3–353 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 379
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 379
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 001 P. 5 - 354

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/05/2018

22000A1215(01)

2000/483/EF: Partnerskabsaftale mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 - Protokol - Slutakt - Erklæringer

EF-Tidende nr. L 317 af 15/12/2000 s. 0003 - 0353


Bilag til AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 1/2000 af 27. juli 2000 om overgangsforanstaltninger, der skal gælde fra den 2. august 2000 indtil AVS-EF-partnerskabsaftalens ikrafttræden(1)

(1) EFT L 195 af 1.8.2000, s. 46.

Partnerskabsaftale

Mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000

INDHOLDSFORTEGNELSE

>TABELPOSITION>

PRÆAMBEL

SOM HENVISER til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på den ene side og til Georgetown-aftalen om oprettelse af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) på den anden side,

SOM BEKRÆFTER deres tilsagn om at ville arbejde sammen om at virkeliggøre målene om udryddelse af fattigdom, bæredygtig udvikling og gradvis integration af AVS-staterne i verdensøkonomien,

SOM UNDERSTREGER, at de er besluttet på gennem samarbejde at yde et væsentligt bidrag til AVS-staternes økonomiske, sociale og kulturelle udvikling og til større velfærd for deres befolkninger ved at hjælpe dem med at klare udfordringerne ved globaliseringen og ved at styrke AVS-EU-partnerskabet med sigte på at give globaliseringsprocessen en stærkere social dimension,

SOM BEKRÆFTER deres vilje til at tilføre deres særlige indbyrdes forhold ny fremdrift og til at følge en vidtspændende og integreret tilgang til et udvidet partnerskab baseret på politisk dialog, udviklingssamarbejde og økonomiske og handelsmæssige forbindelser,

SOM ERKENDER, at et politisk klima, der sikrer fred, sikkerhed og stabilitet, respekt for menneskerettighederne, demokratiske principper og retsstaten samt god regeringsførelse er en integrerende del af langsigtet udvikling, og som erkender, at de berørte lande primært selv har ansvaret for at skabe et sådant klima,

SOM ERKENDER, at en forsvarlig og bæredygtig økonomisk politik er en forudsætning for udvikling,

SOM HENVISER til De Forenede Nationers pagt, og som minder om verdenserklæringen om menneskerettigheder, resultaterne af Wien-konferencen om menneskerettigheder i 1993, konventionerne om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, konventionen om barnets rettigheder, konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, Genève-konventionerne af 1949 og andre instrumenter inden for den humanitære folkeret, konventionen af 1954 om statsløse personers retsstilling, Genève-konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling samt New York-protokollen af 1967 om flygtninges retsstilling,

SOM BETRAGTER Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, den afrikanske pagt om menneskerettigheder og folkenes rettigheder og den amerikanske konvention om menneskerettigheder som positive regionale bidrag til respekten for menneskerettighederne i Den Europæiske Union og AVS-staterne,

SOM HENVISER til Libreville- og Santo Domingo-erklæringerne fra AVS-staternes stats- og regeringschefer på topmøderne i 1997 og 1999,

SOM SER de udviklingsmål og -principper, der er vedtaget på De Forenede Nationers konferencer, og det mål, der er fastsat af OECD's Komité for Udviklingsbistand, om inden 2015 at halvere antallet af personer, som lever i yderste fattigdom, som et klart, tilstræbelsesværdigt sigte, der skal ligge til grund for AVS-EU-samarbejdet inden for denne aftales rammer,

SOM LÆGGER særlig vægt på de tilsagn, der blev givet på FN-konferencerne i Rio, Wien, Cairo, København, Beijing, Istanbul og Rom, og som erkender behovet for en yderligere indsats for at virkeliggøre de fastsatte mål og udmønte de handlingsprogrammer, der blev udarbejdet i disse fora,

SOM ØNSKER at respektere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder under hensyntagen til principperne i Den Internationale Arbejdsorganisations relevante konventioner,

SOM HENVISER til forpligtelserne inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen,

HAR VEDTAGET AT INDGÅ DENNE AFTALE:

DEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

AFSNIT I

MÅL, PRINCIPPER OG AKTØRER

KAPITEL 1

Mål og principper

Artikel 1

Partnerskabets mål

Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og AVS-staterne på den anden side, i det følgende benævnt "parterne" , indgår denne aftale for at befordre og fremskynde den økonomiske, kulturelle og sociale udvikling i AVS-staterne med det sigte at bidrage til fred og sikkerhed og fremme et stabilt og demokratisk politisk klima.

Partnerskabet har som centralt mål at mindske og med tiden udrydde fattigdom i samspil med målet om at fremme bæredygtig udvikling og gradvis integration af AVS-staterne i verdensøkonomien.

Disse mål og parternes internationale forpligtelser danner grundlag for alle udviklingsstrategier og virkeliggøres gennem en integreret tilgang, der på én og samme tid tager hensyn til de politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige aspekter af udvikling. Partnerskabet danner en sammenhængende ramme til støtte for de udviklingsstrategier, som de enkelte AVS-stater vælger at følge.

Bæredygtig økonomisk vækst, udvikling af den private sektor, øget beskæftigelse og bedre adgang til produktionsfaktorer indgår som elementer i denne ramme. Der ydes støtte til respekt for individets rettigheder, opfyldelse af grundlæggende behov, fremme af social udvikling og tilvejebringelse af betingelserne for en retfærdig fordeling af vækstens goder. Regional og subregional integration, som kan befordre AVS-staternes integration i verdensøkonomien i henseende til handel og private investeringer, fremmes og støttes. En integrerende del af tilgangen er opbygning af kapaciteten hos aktørerne i udviklingen og forbedring af de institutionelle rammer, der er nødvendige for at skabe social samhørighed, for at få et demokratisk samfund og markedsøkonomien til at fungere og for at danne et aktivt og organiseret civilsamfund. Der tages systematisk hensyn til kvindernes situation og til kønsaspektet på alle områder - det politiske, det økonomiske og det sociale. Principperne om bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og af miljøet lægges til grund og integreres på alle planer i partnerskabet.

Artikel 2

Grundlæggende principper

AVS-EF-samarbejdet, der bygger på bindende retsregler og blandede institutioner, udmøntes på grundlag af følgende hovedprincipper:

- partnernes ligestilling og ejerskab til udviklingsstrategierne: AVS-staterne fastlægger med henblik på virkeliggørelsen af målene for partnerskabet strategierne for udviklingen af deres økonomier og samfund i fuld uafhængighed og under behørigt hensyn til de væsentlige elementer, der er omhandlet i artikel 9; partnerskabet skal anspore til, at de berørte lande og befolkninger selv overtager ejerskabet til udviklingsstrategierne

- deltagelse: centralforvaltningen er hovedpartner, men partnerskabet er åbent for deltagelse af forskellige andre aktører for at anspore til, at alle grene af samfundet, herunder den private sektor og civilsamfundsorganisationer, inddrages i det almindelige politiske, økonomiske og sociale liv

- dialogens afgørende rolle og opfyldelse af gensidige forpligtelser: de forpligtelser, som parterne påtager sig inden for rammerne af deres dialog, er nøgleelementer i deres partnerskab og deres samarbejdsforbindelser

- differentiering og regionalisering: samarbejdsordningerne og -prioriteterne varierer efter en partners udviklingsniveau, behov, resultater og langsigtede udviklingsstrategi. Der lægges særlig vægt på den regionale dimension. De mindst udviklede stater indrømmes særbehandling. Der tages hensyn til indlandsstaters og østaters sårbarhed.

Artikel 3

Virkeliggørelse af denne aftales mål

Parterne træffer, hver for sit vedkommende inden for rammerne af denne aftale, alle almindelige eller særlige foranstaltninger, som er egnede til at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, som følger af denne aftale, og lette virkeliggørelsen af målene heri. De afholder sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe disse mål i fare.

KAPITEL 2

Aktørerne i partnerskabet

Artikel 4

Generel tilgang

AVS-staterne fastlægger suverænt principperne, strategierne og modellerne for udviklingen af deres økonomi og samfund. De opstiller sammen med Fællesskabet de i denne aftale omhandlede samarbejdsprogrammer. Parterne anerkender dog, at ikke-statslige aktører kan spille en supplerende rolle i og potentielt bidrage til udviklingsprocessen. Til dette formål skal ikke-statslige aktører, når det er hensigtsmæssigt og på de i denne aftale fastlagte betingelser:

- informeres og inddrages i konsultationerne om samarbejdspolitikker og -strategier, om prioriteterne for samarbejdet, særlig på områder, som de beskæftiger sig med, eller som direkte berører dem, og om den politiske dialog

- tildeles finansielle midler på de i denne aftale fastlagte betingelser med henblik på at støtte udviklingen i lokalområderne

- inddrages i gennemførelsen af samarbejdsprojekter og -programmer på områder, som de beskæftiger sig med, eller hvor de har en komparativ fordel

- gives støtte til kapacitetsopbygning på særlig vigtige områder med henblik på at styrke deres handleevne, navnlig med hensyn til organisation, repræsentation og oprettelse af konsultationsordninger, herunder kommunikations- og dialogkanaler, og med henblik på at fremme strategiske alliancer.

Artikel 5

Information

Samarbejdet støtter tiltag, der tager sigte på at øge informationen og skabe større bevidsthed om de grundlæggende træk ved AVS-EU-partnerskabet. Samarbejdet skal også:

- anspore til dannelse af partnerskaber og knytte forbindelser mellem AVS- og EU-aktører

- styrke netværksaktiviteter og udveksling af sagkundskab og erfaringer mellem aktørerne.

Artikel 6

Definitioner

1. I samarbejdet deltager:

a) statslige aktører (lokale, nationale og regionale myndigheder)

b) ikke-statslige aktører:

- den private sektor

- arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer, herunder fagforeninger

- civilsamfundet i alle dets former alt efter nationalt særpræg.

2. Parternes anerkendelse af ikke-statslige aktører afhænger af, i hvilket omfang disses indsats er rettet mod befolkningens behov, hvilken specifik kompetence de har, og hvorvidt deres opbygning og ledelse er demokratisk og åben.

Artikel 7

Kapacitetsopbygning

Civilsamfundets bidrag til udviklingen kan øges ved at styrke interesseorganisationer og almennyttige ikke-statslige organisationer på alle samarbejdsområder. Dette forudsætter:

- at oprettelsen og udviklingen af sådanne organisationer fremmes og støttes

- at der skabes ordninger til at inddrage sådanne organisationer i udformningen, gennemførelsen og evalueringen af udviklingsstrategier og -programmer.

AFSNIT II

DEN POLITISKE DIMENSION

Artikel 8

Politisk dialog

1. Parterne fører regelmæssigt en vidtspændende, afbalanceret og dybtgående politisk dialog, som munder ud i forpligtelser for begge parter.

2. Målet med denne dialog er at udveksle oplysninger, fremme gensidig forståelse og lette fastlæggelsen af fælles prioriteter og agendaer, særlig gennem en anerkendelse af forbindelsen mellem de forskellige aspekter af forholdet mellem parterne og de forskellige samarbejdsområder, der er fastlagt ved denne aftale. Dialogen letter konsultationerne mellem parterne i internationale fora. Målet med dialogen er også at forebygge situationer, hvor den ene af parterne måtte finde det nødvendigt at gøre brug af suspensionsklausulen.

3. Dialogen berører alle de ved denne aftale fastlagte mål samt spørgsmål af fælles, generel, regional eller subregional interesse. Gennem dialog bidrager parterne til fred, sikkerhed og stabilitet og fremmer et stabilt og demokratisk politisk klima. Dialogen omfatter samarbejdsstrategier og globale og sektorspecifikke politikker, herunder miljøet, kønsaspektet, migration og spørgsmål vedrørende kulturarven.

4. Dialogen rettes bl.a. mod specifikke politiske spørgsmål af gensidig interesse eller af almindelig betydning for virkeliggørelsen af denne aftales mål, som f.eks. våbenhandel, ekstremt høje militærudgifter, narkotika og organiseret kriminalitet eller etnisk, religiøs eller racebetinget forskelsbehandling. Dialogen omfatter også en løbende vurdering af udviklingen med hensyn til menneskerettighederne, de demokratiske principper, retsstaten og god regeringsførelse.

5. En generel politik, der tager sigte på at fremme freden og forebygge, styre og løse voldelige konflikter, spiller en fremtrædende rolle i denne dialog tillige med kravet om, at der tages fuldt hensyn til målet om fred og demokratisk stabilitet ved fastlæggelsen af de prioriterede områder for samarbejdet.

6. Dialogen føres med den fornødne fleksibilitet. Den er efter behov formel eller uformel og føres inden for eller uden for de institutionelle rammer, under relevante former og på hensigtsmæssigt niveau, herunder på regionalt, subregionalt eller nationalt niveau.

7. Regionale og subregionale organisationer samt repræsentanter for civilsamfundsorganisationer inddrages i denne dialog.

Artikel 9

Væsentlige elementer og grundlæggende element

1. Samarbejdet tager sigte på en bæredygtig udvikling, hvor mennesket er i centrum som vigtigste aktør og som den, der primært skal drage nytte af udviklingen; dette indebærer, at alle menneskerettigheder respekteres og fremmes.

Respekt for alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder respekt for de grundlæggende sociale rettigheder, demokrati baseret på retsstaten og åben og ansvarlig regeringsførelse udgør en integrerende del af bæredygtig udvikling.

2. Parterne henviser til deres internationale forpligtelser og tilsagn vedrørende respekten for menneskerettighederne. De tilkendegiver på ny deres dybe respekt for menneskets værdighed og menneskerettighederne, som udgør det enkelte menneskes og de enkelte befolkningers legitime stræben. Menneskerettighederne er universelle, udelelige og indbyrdes forbundet. Parterne forpligter sig til at fremme og beskytte alle grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, såvel borgerlige og politiske rettigheder som økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. I denne forbindelse bekræfter parterne på ny, at mænd og kvinder er lige.

Parterne bekræfter, at demokratisering, udvikling og beskyttelse af de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne er indbyrdes forbundet og styrker hinanden i et samspil. De demokratiske principper er universelt anerkendte principper, der udgør fundamentet for statens organisation for at garanterer legitimiteten af dens myndighed, lovligheden af dens handlinger, som de afspejles i dens forfatning, lovgivning og forskrifter, samt eksistensen af mekanismer for folkelig deltagelse. Hvert land udvikler på grundlag af universelt anerkendte principper sin demokratiske kultur.

Statens struktur og de forskellige myndigheders beføjelser bygger på retsstatsprincippet, som i særdeleshed indebærer virkningsfulde, tilgængelige retsmidler, et uafhængigt retssystem, der garanterer lighed for loven, og en udøvende magt, der fuldt ud er underlagt loven.

Respekten for menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstaten, som danner grundlag for AVS-EU-partnerskabet, er ledende for parternes interne og eksterne politik og udgør væsentlige elementer i denne aftale.

3. I en politisk og institutionel sammenhæng, hvor der værnes om menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstaten, forstås ved god regeringsførelse en åben og ansvarlig forvaltning af menneskelige ressourcer, naturressourcer og økonomiske og finansielle ressourcer med sigte på en retfærdig og bæredygtig udvikling. Det indebærer klare beslutningsprocedurer i offentlige myndigheder, åbne og ansvarlige institutioner, lovens forrang i forvaltningen og fordelingen af ressourcerne samt opbygning af kapacitet til at udarbejde og gennemføre foranstaltninger, der særlig sigter mod at forebygge og bekæmpe korruption.

God regeringsførelse, som danner grundlag for AVS-EU-partnerskabet, er ledende for parternes interne og eksterne politik og udgør et grundlæggende element i denne aftale. Parterne er enige om, at kun alvorlige tilfælde af korruption som fastsat i artikel 97, herunder bestikkelse, der fører til sådan korruption, udgør en tilsidesættelse af dette element.

4. Partnerskabet støtter aktivt fremme af menneskerettighederne, demokratiseringsprocesser, konsolidering af retsstaten og god regeringsførelse.

Disse områder vil være et vigtigt emne i den politiske dialog. I forbindelse med denne dialog lægger parterne særlig vægt på igangværende forandringer og på kontinuiteten i de opnåede resultater. Ved denne løbende vurdering tages der hensyn til den økonomiske, sociale, kulturelle og historiske sammenhæng, som det enkelte land indgår i.

Disse områder står også i fokus med hensyn til støtte til udviklingsstrategier. Fællesskabet yder støtte til politiske, institutionelle og retlige reformer og til opbygning af kapaciteten hos offentlige og private aktører og i civilsamfundet som led i strategier, der fastlægges i fællesskab af den berørte stat og Fællesskabet.

Artikel 10

Andre elementer i det politiske klima

1. Parterne anser følgende elementer for at bidrage til at opretholde og befæste et stabilt og demokratisk politisk klima:

- bæredygtig og retfærdig udvikling, bl.a. med adgang til produktionsfaktorer, væsentlige tjenesteydelser og domstolene

- større inddragelse af et aktivt og organiseret civilsamfund og af den private sektor.

2. Parterne anerkender, at de markedsøkonomiske principper, underbygget af gennemsigtige konkurrenceregler og en forsvarlig politik på det økonomiske og sociale område, bidrager til at virkeliggøre partnerskabets mål.

Artikel 11

Fredskonsolidering samt forebyggelse og løsning af konflikter

1. Parterne fører en aktiv, alsidig og integreret politik for fredskonsolidering og forebyggelse og løsning af konflikter inden for partnerskabets rammer. Denne politik bygger på princippet om ejerskab. Den tager navnlig sigte på at opbygge regional, subregional og national kapacitet og forebygge voldelige konflikter på et tidligt stadium ved at sætte ind over for årsagerne til konflikt på en målrettet måde ved hjælp af en passende kombination af alle til rådighed stående midler.

2. Aktiviteterne på området fredskonsolidering og forebyggelse og løsning af konflikter tager navnlig sigte på at skabe lige politiske, økonomiske, sociale og kulturelle muligheder for alle samfundsgrupper, styrke regeringsførelsens demokratiske legitimitet og effektivitet, tilvejebringe effektive mekanismer til at forlige gruppeinteresser på fredelig vis, slå bro over kløfterne mellem forskellige samfundsgrupper samt støtte et aktivt, organiseret civilsamfund.

3. Relevante aktiviteter omfatter også bl.a. støtte til mæglings-, forhandlings- og forsoningsbestræbelser, til en effektiv regional forvaltning af fælles, knappe naturressourcer, til demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter, til tackling af problemet med børnesoldater samt til relevante initiativer med henblik på at få sat rimelige grænser for militærudgifter og våbenhandel, bl.a. gennem støtte til fremme og anvendelse af vedtagne standarder og adfærdskodekser. I denne sammenhæng lægges der særlig vægt på at bekæmpe personelminer og modvirke en umådeholden og ukontrolleret spredning af, ulovlig handel med og ophobning af håndvåben og lette våben.

4. I situationer med voldelige konflikter tager parterne alle hensigtsmæssige skridt til at forhindre en tilspidsning af volden, begrænse dens spredning og lette en bilæggelse af uoverensstemmelserne ved fredelige midler. Opmærksomheden rettes særlig mod at sikre, at de finansielle midler til samarbejdet anvendes i overensstemmelse med partnerskabets principper og mål, og forhindre, at midler omdirigeres til krigsførelsesformål.

5. I post-konfliktsituationer tager parterne alle hensigtsmæssige skridt til at lette en tilbagevenden til fredelige og stabile forhold på et holdbart grundlag. Parterne drager omsorg for, at der skabes den nødvendige sammenhæng mellem nødforanstaltninger, rehabilitering og udviklingssamarbejde.

Artikel 12

Sammenhæng i Fællesskabets politikker og deres indvirkning på gennemførelsen af denne aftale

Såfremt Fællesskabet som led i udøvelsen af sine beføjelser påtænker at træffe en foranstaltning, som kan berøre AVS-staternes interesser for så vidt angår denne aftales mål, underretter det i god tid disse herom, jf. dog artikel 96. Med henblik herpå giver Kommissionen samtidig AVS-staternes sekretariat meddelelse om forslagene til foranstaltninger af denne art. En anmodning om oplysninger kan ligeledes om nødvendigt indgives på AVS-staternes initiativ.

Efter anmodning fra AVS-staterne finder der omgående konsultationer sted, således at der inden den endelige afgørelse kan tages hensyn til deres synspunkter hvad angår virkningen af disse foranstaltninger.

I umiddelbar forlængelse af sådanne konsultationer kan AVS-staterne desuden skriftligt forelægge Kommissionen deres synspunkter og fremsætte forslag til ændringer med angivelse af, hvorledes deres ønsker kan imødekommes.

Imødekommer Fællesskabet ikke AVS-staternes anmodninger, underretter det dem hurtigst muligt herom med en angivelse af grundene hertil.

AVS-staterne modtager også, så vidt muligt på forhånd, relevante oplysninger om disse afgørelsers ikrafttræden.

Artikel 13

Migration

1. Migration er genstand for en tilbundsgående dialog inden for rammerne af AVS-EU-partnerskabet.

Parterne bekræfter deres eksisterende forpligtelser og tilsagn i henhold til folkeretten med hensyn til at respektere menneskerettighederne og fjerne enhver form for forskelsbehandling på grundlag af oprindelse, køn, race, sprog og religion.

2. Parterne er enige om, at et partnerskab i relation til migration indebærer en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, som har lovligt ophold på deres område, en integrationspolitik, der sigter mod at give sådanne statsborgere rettigheder og pligter, der svarer til parternes egne borgeres, en styrkelse af ikke-forskelsbehandling på det økonomiske, sociale og kulturelle område og en iværksættelse af foranstaltninger mod racisme og fremmedhad.

3. Hver medlemsstat behandler arbejdstagere fra AVS-staterne, der er lovligt beskæftiget på dens område, på en måde, der for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning og afskedigelse udelukker enhver nationalitetsbegrundet forskelsbehandling i forhold til dens egne statsborgere. Tilsvarende behandler hver AVS-stat i den henseende arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat, på samme ikke-diskriminerende måde.

4. Parterne finder, at strategier, der tager sigte på at mindske fattigdommen, forbedre leve- og arbejdsvilkårene, skabe beskæftigelse og udvikle erhvervsuddannelsen, på lang sigt bidrager til at normalisere migrationsstrømmene.

Parterne tager i forbindelse med udviklingsstrategierne og den nationale og regionale programmering hensyn til strukturelle vilkår i tilknytning til migrationsstrømmene med det formål at støtte den økonomiske og sociale udvikling i de regioner, hvorfra migranterne stammer, og mindske fattigdommen.

Fællesskabet støtter med nationale og regionale samarbejdsprogrammer uddannelsen af AVS-statsborgere i deres hjemland, i andre AVS-stater eller i Den Europæiske Unions medlemsstater. For så vidt angår uddannelse i en medlemsstat drager parterne omsorg for, at sådanne tiltag orienteres mod erhvervsmæssig integration af AVS-statsborgerne i deres hjemlande.

Parterne udarbejder samarbejdsprogrammer, der letter adgangen til uddannelse for studerende fra AVS-staterne, særlig ved hjælp af nye kommunikationsteknologier.

5. a) Inden for rammerne af den politiske dialog undersøger Ministerrådet spørgsmål vedrørende ulovlig indvandring for om nødvendigt at fastlægge grundlaget for en forebyggende politik.

b) I denne sammenhæng er parterne navnlig enige om at sikre, at de enkelte personers rettigheder og værdighed respekteres i forbindelse med enhver procedure, der indledes med henblik på tilbagesendelse af ulovlige indvandrere til deres hjemland. Myndighederne bistår i den forbindelse sådanne personer med alle de administrative faciliteter, der er nødvendige for deres tilbagevenden.

c) Parterne er tillige enige om:

i) - at hver af Den Europæiske Unions medlemsstater på en AVS-stats anmodning og uden yderligere formaliteter skal acceptere tilbagevenden og tilbagetagelse af eventuelle statsborgere, som befinder sig ulovligt på denne stats område

- at hver af AVS-staterne på en af Den Europæiske Unions medlemsstaters anmodning og uden yderligere formaliteter skal acceptere tilbagevenden og tilbagetagelse af eventuelle statsborgere, som befinder sig ulovligt på denne medlemsstats område.

Medlemsstaterne og AVS-staterne udstyrer til dette formål deres statsborgere med passende identitetspapirer.

Hvad angår Den Europæiske Unions medlemsstater gælder forpligtelsen i henhold til dette nummer kun for personer, som betragtes som deres statsborgere i henseende til Fællesskabet i overensstemmelse med erklæring nr. 2 til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Hvad angår AVS-staterne gælder denne forpligtelse kun for personer, der betragtes som deres egne statsborgere i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger

ii) at der på anmodning af en part skal indledes forhandling med AVS-stater med henblik på i god tro og under behørigt hensyn til de relevante folkeretlige regler at indgå bilaterale aftaler om specifikke forpligtelser med hensyn til deres statsborgeres tilbagetagelse og tilbagevenden. Sådanne aftaler skal også, hvis en af parterne finder det nødvendigt, omfatte ordninger for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer. Aftalerne skal indeholde nærmere bestemmelser om, hvilke kategorier af personer der er omfattet af ordningerne, samt regler for disses tilbagetagelse og tilbagevenden.

Der vil blive ydet AVS-staterne passende bistand til at gennemføre sådanne aftaler

iii) at der i dette litra ved "parter" forstås Fællesskabet, enhver af dets medlemsstater og enhver AVS-stat.

DEL 2

INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER

Artikel 14

De blandede institutioner

Denne aftales institutioner er Ministerrådet, Ambassadørudvalget og Den Blandede Parlamentariske Forsamling.

Artikel 15

Ministerrådet

1. Ministerrådet består af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og et medlem af hver AVS-stats regering på den anden side.

Formandskabet i Ministerrådet varetages på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af en AVS-stats regering.

Ministerrådet træder som generel regel sammen en gang om året på formandens initiativ, og når det i øvrigt er påkrævet, i en form og med en geografisk sammensætning, der afspejler de anliggender, der skal behandles.

2. Ministerrådet har til opgave:

a) at føre den politiske dialog

b) at vedtage de politiske retningslinjer og træffe de afgørelser, der er nødvendige for gennemførelsen af denne aftales bestemmelser, særlig vedrørende udviklingsstrategierne for de specifikke områder, der er omfattet af denne aftale, eller ethvert andet område, der måtte vise sig at være relevant, og vedrørende procedurerne

c) at undersøge og løse alle problemer, som vil kunne hæmme den rette gennemførelse af denne aftale eller udgøre en hindring for virkeliggørelsen af dens mål

d) at sikre, at konsultationsordningerne fungerer gnidningsløst.

3. Ministerrådet træffer afgørelse ved fælles overenskomst mellem parterne. Ministerrådet er kun beslutningsdygtigt, hvis halvdelen af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union, et medlem af Kommissionen og to tredjedele af de medlemmer, der repræsenterer AVS-staternes regeringer, er til stede. Ethvert medlem af Ministerrådet, der er forhindret i at give møde, kan lade sig repræsentere ved en stedfortræder. Stedfortræderen udøver alle det pågældende medlems rettigheder.

Ministerrådet kan træffe afgørelser, der er bindende for parterne, og udforme resolutioner, henstillinger og udtalelser. Det behandler og tager hensyn til beslutninger og henstillinger fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling.

Ministerrådet fører en løbende dialog med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer og andre af civilsamfundets aktører i AVS-staterne og EU. Der kan med henblik herpå afholdes konsultationer sideløbende med Ministerrådets møder.

4. Ministerrådet kan overdrage beføjelser til Ambassadørudvalget.

5. Ministerrådet fastsætter sin forretningsorden senest seks måneder efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 16

Ambassadørudvalget

1. Ambassadørudvalget består af medlemsstaternes faste repræsentanter ved Den Europæiske Union og en repræsentant for Kommissionen på den ene side og chefen for hver AVS-stats mission ved Den Europæiske Union på den anden side.

Formandskabet for Ambassadørudvalget varetages på skift af en fast repræsentant for en medlemsstat, udpeget af Fællesskabet, og af en missionschef for en AVS-stat, udpeget af AVS-staterne.

2. Ambassadørudvalget bistår Ministerrådet ved udførelsen af dets opgaver og udfører ethvert mandat, som det pålægges af Ministerrådet. Det overvåger i denne sammenhæng gennemførelsen af denne aftale og fremskridt i retning af virkeliggørelsen af dens mål.

Ambassadørudvalget mødes med regelmæssige mellemrum, navnlig for at forberede Ministerrådets samlinger, og når det i øvrigt er påkrævet.

3. Ambassadørudvalget fastsætter sin forretningsorden senest seks måneder efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 17

Den Blandede Parlamentariske Forsamling

1. Den Blandede Parlamentariske Forsamling består af lige mange EU-repræsentanter og AVS-repræsentanter. Medlemmer af Den Blandede Parlamentariske Forsamling er medlemmer af Europa-Parlamentet på den ene side og parlamentsmedlemmer eller subsidiært repræsentanter udpeget af hver AVS-stats parlament på den anden side. Findes der ikke noget parlament, skal deltagelsen af en repræsentant fra den berørte AVS-stat på forhånd godkendes af Den Blandede Parlamentariske Forsamling.

2. Den Blandede Parlamentariske Forsamling, som er et rådgivende organ, har til opgave:

- at fremme den demokratiske proces gennem dialog og konsultation

- at befordre en større forståelse mellem befolkningerne i Den Europæiske Union og AVS-staterne og skabe større bevidsthed om udviklingsspørgsmål

- at drøfte emner, der vedrører udvikling og AVS-EU-partnerskabet

- at vedtage beslutninger og rette henstillinger til Ministerrådet med henblik på at virkeliggøre denne aftales mål.

3. Den Blandede Parlamentariske Forsamling afholder to plenarmøder om året, skiftevis i Den Europæiske Union og i en AVS-stat. Der kan med henblik på at styrke den regionale integration og befordre samarbejdet mellem nationale parlamenter tilrettelægges møder mellem EU- og AVS-parlamentsmedlemmer på regionalt eller subregionalt plan.

Den Blandede Parlamentariske Forsamling foranstalter regelmæssige kontakter med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer og andre af civilsamfundets aktører i AVS-staterne og EU for at høre disses mening om virkeliggørelsen af denne aftales mål.

4. Den Blandede Parlamentariske Forsamling fastsætter sin forretningsorden senest seks måneder efter denne aftales ikrafttræden.

DEL 3

SAMARBEJDSSTRATEGIER

Artikel 18

Samarbejdsstrategierne baseres på udviklingsstrategierne og på det økonomiske og handelsmæssige samarbejde, som er indbyrdes forbundet og supplerer hinanden. Parterne drager omsorg for, at aktiviteterne på de to områder bliver gensidigt forstærkende.

AFSNIT I

UDVIKLINGSSTRATEGIER

KAPITEL 1

Generelle rammer

Artikel 19

Principper og mål

1. Det centrale mål for AVS-EF-samarbejdet er at mindske og med tiden udrydde fattigdommen samt fremme bæredygtig udvikling og gradvis integration af AVS-staterne i verdensøkonomien. Samarbejdsrammerne og -sigtet skal i den forbindelse nøje afpasses efter den enkelte AVS-stats forhold og fremme lokalt ejerskab til økonomiske og sociale reformer og inddragelse af den private sektors og civilsamfundets aktører i udviklingsprocessen.

2. Samarbejdet har som referenceramme for så vidt angår udviklingsprincipper konklusionerne fra De Forenede Nationers konferencer og de mål og handlingsprogrammer, der er vedtaget på internationalt plan til opfølgning heraf. Samarbejdet skal også have de internationale mål for udviklingssamarbejde som referenceramme og lægge særlig vægt på anvendelse af kvalitative og kvantitative fremskridtsindikatorer.

3. De statslige og ikke-statslige aktører i den enkelte AVS-stat tager initiativ til konsultationer om landeudviklingsstrategier og om fællesskabsstøtte dertil.

Artikel 20

Tilgangen

1. Målene for AVS-EF-udviklingssamarbejdet forfølges gennem integrerede strategier, som omfatter økonomiske, sociale, kulturelle, miljømæssige og institutionelle elementer under lokalt ejerskab. Samarbejdet danner således en sammenhængende, ophjælpende ramme til støtte for AVS-staternes egne udviklingsstrategier og sikrer komplementaritet og samspil mellem de forskellige elementer. I denne forbindelse rettes AVS-EF-samarbejdsstrategierne inden for rammerne af AVS-staternes udviklingspolitik og reformer mod:

a) at opnå en hurtig og vedvarende jobskabende økonomisk vækst, udvikle den private sektor, øge beskæftigelsen, forbedre adgangen til produktionsvirksomhed og produktionsfaktorer og befordre regionalt samarbejde og regional integration

b) at fremme den menneskelige og sociale udvikling og bidrage til at sikre en bred og retfærdig fordeling af vækstens goder samt fremme ligestilling mellem kønnene

c) at fremme samfundenes kulturelle værdier og et specifikt samspil med økonomiske, politiske og sociale elementer

d) at fremme reform og udvikling af institutioner, styrke de institutioner, der er nødvendige for at befæste demokratiet, for god regeringsførelse og for effektive og konkurrenceprægede markedsøkonomier, og opbygge kapacitet til udvikling og partnerskab

e) at fremme bæredygtighed, regenerering og god praksis på miljøområdet samt bevarelse af naturressourcegrundlaget.

2. Der tages systematisk hensyn til integration af følgende tematiske eller tværgående emner på alle samarbejdsområder: kønsaspektet, miljøanliggender og udvikling af institutioner og kapacitetsopbygning. Disse områder er også berettigede til støtte fra Fællesskabet.

3. De nærmere bestemmelser vedrørende udviklingssamarbejdsmål og -strategier, navnlig sektorspecifikke politikker og strategier, indarbejdes i et kompendium, der skal udstikke de praktiske retningslinjer for specifikke samarbejdsområder eller -sektorer. Disse bestemmelser kan revideres, revurderes og/eller ændres af Ministerrådet på grundlag af en henstilling fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering.

KAPITEL 2

Støtteområder

AFDELING 1

Økonomisk udvikling

Artikel 21

Investeringer og udvikling af den private sektor

1. Samarbejdet støtter på nationalt og/eller regionalt plan de økonomiske og institutionelle reformer og politikker, der er nødvendige for at skabe et gunstigt klima for private investeringer og for udviklingen af en dynamisk, rentabel og konkurrencedygtig privat sektor. Samarbejdet er endvidere rettet mod:

a) fremme af dialog og samarbejde mellem den offentlige og den private sektor

b) udvikling af iværksætterevner og virksomhedskultur

c) privatisering og virksomhedsreformer og

d) udvikling og modernisering af forligs- og voldgiftssystemer.

2. Samarbejdet tager også sigte på at forbedre kvaliteten af finansielle og ikke-finansielle tjenesteydelser til private virksomheder i såvel den formelle som den uformelle sektor og gøre sådanne ydelser mere disponible og lettere tilgængelige ved at:

a) kanalisere privat opsparing, såvel indenlandsk som udenlandsk, over i finansiering af private virksomheder gennem støtte til en politik, der tager sigte på at udvikle en moderne finanssektor, herunder kapitalmarkeder, finansieringsinstitutter og bæredygtige mikrofinansieringer

b) udvikle og styrke virksomhedsinstitutioner og formidlere, sammenslutninger, handelskamre og lokale tjenesteydere fra den private sektor, der støtter og leverer ikke-finansielle tjenesteydelser til virksomhederne på f.eks. det erhvervsmæssige, tekniske, ledelsesmæssige, uddannelsesmæssige og handelsmæssige område, og

c) støtte institutioner, programmer, aktiviteter og initiativer, som bidrager til udvikling og overførsel af teknologi og knowhow og god praksis på alle områder inden for virksomhedsledelse.

3. Samarbejdet fremmer virksomhedsudviklingen gennem finansiering, garantifaciliteter og faglig bistand, der tager sigte på at befordre og støtte oprettelse, etablering, udvidelse, diversificering, rehabilitering, omstrukturering, modernisering eller privatisering af dynamiske, rentable og konkurrencedygtige virksomheder inden for alle økonomiske sektorer samt finansielle formidlere såsom institutioner for udviklingsfinansiering og risikovillig kapital og leasingselskaber ved at:

a) skabe og/eller udbygge finansieringsinstrumenter i form af investeringskapital

b) forbedre adgangen til væsentlige inputs som f.eks. erhvervsinformation og tjenester i form af rådgivning, konsulentbistand eller faglig bistand

c) forbedre eksportvirksomheden, særlig gennem kapacitetsopbygning på alle handelsrelaterede områder, og

d) anspore til samvirke, netværk og samarbejde mellem virksomheder, herunder forbindelser med sigte på overførsel af teknologi og knowhow på nationalt, regionalt og AVS-EU-plan, samt til partnerskaber med private udenlandske investorer, som er forenelige med målene og retningslinjerne for AVS-EF-udviklingssamarbejdet.

4. Samarbejdet støtter udvikling af mikrovirksomheder ved at fremme bedre adgang til finansielle og ikke-finansielle tjenesteydelser, en hensigtsmæssig politik og lovgivningsmæssige rammer for sådanne virksomheders udvikling og leverer uddannelses- og informationstjenesteydelser om god praksis inden for mikrofinansiering.

5. Støtten til investeringer og udvikling af den private sektor omfatter aktioner og initiativer på makro-, meso- og mikroøkonomisk plan.

Artikel 22

Makroøkonomiske og strukturelle reformer og politikker

1. Samarbejdet støtter AVS-staternes bestræbelser på at tilvejebringe:

a) makroøkonomisk vækst og stabilitet på basis af en disciplineret finans- og pengepolitik, som fører til et fald i inflationen og en forbedring af balancen over for udlandet og på budgettet gennem en styrkelse af budgetdisciplinen, en forbedring af den budgetmæssige gennemsigtighed og effektivitet og en forbedring af finanspolitikken med hensyn til kvalitet, retfærdig fordeling og sammensætning

b) strukturpolitikker, der skal styrke de forskellige aktørers rolle, særlig den private sektors, og skabe et klima, der befordrer omsætning, investeringer og beskæftigelse, idet sigtet skal være:

i) at liberalisere handels- og valutaordningerne og indføre konvertibilitet vedrørende de løbende poster under hensyntagen til de særlige forhold i hvert land

ii) at styrke reformer på arbejds- og produktmarkederne

iii) at anspore til reform af finanssystemerne, som kan bidrage til levedygtige banksystemer og ikke-banksystemer, kapitalmarkeder og finansielle tjenesteydelser, herunder mikrofinansiering

iv) at forbedre kvaliteten af private og offentlige tjenesteydelser

v) at tilskynde til regionalt samarbejde og til en gradvis integration af makroøkonomisk og monetær politik.

2. Udformningen af den makroøkonomiske politik og strukturtilpasningsprogrammerne skal afspejle de berørte landes sociopolitiske baggrund og institutionelle kapacitet og sikre en positiv indvirkning på fattigdommen og på adgangen til sociale tjenesteydelser, idet følgende principper lægges til grund:

a) AVS-staterne har det primære ansvar for at analysere de problemer, der skal løses, og udforme og gennemføre reformerne

b) støtteprogrammerne tilpasses de særlige omstændigheder i den enkelte AVS-stat, og der tages hensyn til de sociale, kulturelle og miljømæssige forhold

c) AVS-staternes ret til at bestemme, i hvilken retning deres udviklingsstrategier skal gå, og hvordan prioriteringen skal være, anerkendes og respekteres

d) reformtempoet skal være realistisk og foreneligt med den enkelte AVS-stats kapacitet og ressourcer

e) kommunikationen skal styrkes og befolkningen oplyses bedre om de økonomiske og sociale reformer og politikker.

Artikel 23

Udvikling af de økonomiske sektorer

Samarbejdet støtter en bæredygtig politik og bæredygtige institutionelle reformer og de investeringer, der er nødvendige for at skabe en retfærdig adgang til økonomisk virksomhed og produktionsfaktorer, navnlig:

a) bedre erhvervsuddannelsessystemer, som kan medvirke til at øge produktiviteten i både den formelle og den uformelle sektor

b) kapital, kredit, jord, særlig for så vidt angår ejendomsret og udnyttelse

c) udvikling af strategier for landdistrikterne, som skal skabe rammerne for decentral planlægning samt tildeling og forvaltning af midler baseret på folkelig deltagelse

d) landbrugsproduktionsstrategier, en national og regional fødevaresikkerhedspolitik, bæredygtig udvikling af vandressourcer og fiskeri samt marine ressourcer i AVS-staternes eksklusive økonomiske zone. I eventuelle fiskeriaftaler, der måtte blive forhandlet mellem Fællesskabet og AVS-staterne, tages der behørigt hensyn til, at de skal være forenelige med udviklingsstrategierne på dette område

e) økonomiske og teknologiske infrastrukturer og tjenesteydelser, herunder transport, telekommunikationssystemer, kommunikationstjenester og udvikling af informationssamfundet

f) udvikling af konkurrencedygtige industri-, mine- og energisektorer ledsaget af tilskyndelse til inddragelse og udvikling af den private sektor

g) udvikling af handel, herunder fremme af loyal handelspraksis

h) udvikling af erhvervssektoren, finans- og banksektoren og andre servicesektorer

i) udvikling af turisme

j) udvikling af videnskabelige, teknologiske og forskningsmæssige infrastrukturer og tjenesteydelser, herunder forbedring, overførsel og overtagelse af ny teknologi

k) styrkelse af produktionskapaciteten, særlig i den offentlige og den private sektor.

Artikel 24

Turisme

Samarbejdet rettes mod en bæredygtig udvikling af turistindustrien i AVS-staterne og i subregioner i erkendelse af turistindustriens stigende betydning for væksten i servicesektoren i AVS-staterne og for ekspansionen af disses globale handel, dens evne til at stimulere andre erhvervssektorer og den rolle, den kan spille med hensyn til udryddelse af fattigdom.

Samarbejdsprogrammer og -projekter støtter AVS-staternes bestræbelser på at få etableret og forbedret deres retlige og institutionelle rammer og ressourcer med henblik på udformning og gennemførelse af bæredygtige politikker og programmer på turistområdet ved bl.a. at forbedre sektorens konkurrenceevne, særlig de små og mellemstore virksomheders, støtte og fremme investeringer, befordre produktudvikling, herunder udvikling af indfødte kulturer i AVS-staterne, og styrke forbindelsen mellem turisme og andre erhvervssektorer.

AFDELING 2

Social og menneskelig udvikling

Artikel 25

Udvikling af den sociale sektor

1. Samarbejdet støtter AVS-staternes bestræbelser på at udforme generelle og sektorspecifikke politikker, der forbedrer dækningen og kvaliteten af samt adgangen til grundlæggende sociale infrastrukturer og tjenesteydelser, idet der tages hensyn til lokale behov og til de mest sårbare og ugunstigt stillede befolkningsgruppers specifikke krav for således at mindske ulighederne med hensyn til adgang til disse ydelser. Der lægges særlig vægt på at garantere et tilstrækkeligt niveau for de offentlige udgifter til den sociale sektor. I denne sammenhæng retter samarbejdet sig mod:

a) bedre uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder og opbygning af faglig kapacitet og færdigheder

b) bedre sundhedssystemer og ernæring, udryddelse af sult og underernæring, passende fødevareforsyning og -sikkerhed

c) indarbejdelse af befolkningsmæssige spørgsmål i udviklingsstrategierne for at forbedre den reproduktive sundhed, den primære sundhedspleje og familieplanlægning og forebygge omskæring af kvinder

d) fremme af bekæmpelsen af HIV/AIDS

e) bedre forsyningssikkerhed for vand til husholdningsbrug og bedre adgang til rent vand og passende sanitetsforhold

f) bedre adgang til passende boliger for alle til en overkommelig pris ved hjælp af støtte til programmer for socialt boligbyggeri og bedre byudvikling

g) fremme af folkelig deltagelse gennem social dialog samt respekt for de grundlæggende sociale rettigheder.

2. Samarbejdet støtter også kapacitetsopbygning på det sociale område som f.eks. programmer for uddannelse i udformning af socialpolitik og moderne metoder for forvaltning af sociale projekter og programmer, politikker, der fremmer teknologisk innovation og forskning, opbygning af lokal sagkundskab, fremme af partnerskaber og rundbordsdiskussioner på nationalt og/eller regionalt plan.

3. Samarbejdet fremmer og støtter udformningen og gennemførelsen af politikker og systemer for social beskyttelse og social sikring for at øge den sociale samhørighed og befordre selvhjælp og solidaritet i lokalsamfundet. Støtten rettes bl.a. mod initiativer, der bygger på økonomisk solidaritet, navnlig oprettelse af fonde for social udvikling, der er tilpasset lokale behov og aktører.

Artikel 26

Ungdomsanliggender

Samarbejdet støtter også udformningen af en sammenhængende, bredtfavnende politik med henblik på at realisere de unges potentiel, således at de bedre integreres i samfundet og bedre kan komme til deres fulde ret. I denne sammenhæng støtter samarbejdet politikker, foranstaltninger og tiltag, der retter sig mod:

a) at beskytte børns og unges, særlig pigers, rettigheder

b) at udnytte de unges færdigheder, energi, nyskabende evner og potentiel til at forbedre deres økonomiske, sociale og kulturelle muligheder og øge deres beskæftigelsesmuligheder i produktionssektoren

c) at hjælpe institutioner med rod i lokalsamfundet med at give børn mulighed for at udvikle deres fysiske, psykologiske, sociale og økonomiske potentiel

d) at reintegrere børn i samfundet ved hjælp af rehabiliteringsprogrammer i post-konfliktsituationer.

Artikel 27

Kulturel udvikling

Samarbejdet på det kulturelle område rettes mod:

a) at indarbejde den kulturelle dimension på alle niveauer i udviklingssamarbejdet

b) at anerkende, bevare og fremme kulturelle værdier og identiteter med sigte på en tværkulturel dialog

c) at anerkende, bevare og fremme kulturarvens værdi og støtte en udvikling af kapaciteten i denne sektor

d) at udvikle kulturelle industrier og forbedre markedsadgangsmulighederne for kulturgoder og -tjenester.

AFDELING 3

Regionalt samarbejde og regional integration

Artikel 28

Generel tilgang

Samarbejdet medvirker effektivt til at virkeliggøre de mål og prioriteter, som AVS-staterne har sat sig for regionalt og subregionalt samarbejde og integration, herunder interregionalt samarbejde og samarbejde AVS-staterne imellem. Det regionale samarbejde kan også involvere oversøiske lande og territorier og perifert beliggende regioner. I denne sammenhæng retter samarbejdet sig mod:

a) at anspore til gradvis integration af AVS-staterne i verdensøkonomien

b) at fremskynde økonomisk samarbejde og udvikling både inden for og mellem AVS-staternes regioner

c) at fremme den frie bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser, kapital, arbejdskraft og teknologi mellem AVS-staterne

d) at fremskynde diversificeringen af AVS-staternes økonomier og koordineringen og harmoniseringen af de regionale og subregionale samarbejdspolitikker

e) at fremme og udvide handelen mellem og i AVS-staterne og mellem AVS-staterne og tredjelande.

Artikel 29

Regional økonomisk integration

Samarbejdet på området regional økonomisk integration er rettet mod:

a) at udvikle og styrke kapaciteten hos:

i) institutioner og organisationer for regional integration, som AVS-staterne har oprettet for at fremme det regionale samarbejde og den regionale integration, og

ii) nationale regeringer og parlamenter i anliggender vedrørende regional integration

b) at inddrage de mindst udviklede AVS-stater i oprettelsen af regionale markeder og sikre, at de får del i fordelene derved

c) at gennemføre sektorspecifikke reformpolitikker på regionalt plan

d) at liberalisere samhandel og betalinger

e) at stimulere investeringer på tværs af grænserne, både udenlandske og indenlandske, og andre initiativer til regional eller subregional økonomisk integration

f) at afbøde følgerne af nettoovergangsomkostningerne ved den regionale integration for budgetindtægterne og betalingsbalancen.

Artikel 30

Regionalt samarbejde

1. Samarbejdet er for så vidt angår regionalt samarbejde rettet mod en lang række funktionelle og tematiske områder, hvor problemerne er fælles, og hvor der kan opnås stordriftsfordele, navnlig områder som:

a) infrastruktur, særlig transport og kommunikation og sikkerheden i forbindelse hermed, og tjenesteydelser, herunder udvikling af regionale muligheder inden for informations- og kommunikationsteknologi

b) miljøet, forvaltning af vandressourcer og energi

c) sundhed, uddannelse og erhvervsuddannelse

d) forskning og teknologisk udvikling

e) regionale initiativer vedrørende katastrofeberedskab og lindring af virkningerne af katastrofer

f) andre områder som f.eks. våbenbegrænsning samt bekæmpelse af narkotika, organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge, bestikkelse og korruption.

2. Samarbejdet støtter også ordninger og initiativer for interregionalt samarbejde og samarbejde mellem AVS-staterne.

3. Samarbejdet medvirker til at fremme og udbygge en regional politisk dialog på områder som forebyggelse og løsning af konflikter, menneskerettigheder og demokratisering, udvekslinger, netværksvirksomhed og fremme af mobiliteten blandt de forskellige aktører i udviklingsarbejdet, særlig fra civilsamfundet.

AFDELING 4

Tematiske og tværgående spørgsmål

Artikel 31

Kønsaspektet

Samarbejdet medvirker til at styrke politikker og programmer, der forbedrer, sikrer og øger lige deltagelse af mænd og kvinder på alle områder af det politiske, økonomiske, sociale og kulturelle liv. Samarbejdet medvirker til at forbedre kvinders adgang til alle ressourcer, som er nødvendige, for at de kan udøve deres grundlæggende rettigheder fuldt ud. Mere specifikt skaber samarbejdet passende rammer med henblik på:

a) at tage behørigt hensyn til kønsaspektet på alle niveauer i udviklingssamarbejdet, også i makroøkonomiske politikker, strategier og foranstaltninger

b) at anspore til, at der træffes specifikke positive foranstaltninger til fordel for kvinder, f.eks. med det sigte:

i) at inddrage kvinder i national og lokal politik

ii) at støtte kvindeorganisationer

iii) at give kvinder adgang til grundlæggende sociale tjenesteydelser, særlig uddannelse og erhvervsuddannelse, sundhedspleje og familieplanlægning

iv) at give kvinder adgang til produktionsfaktorer, særlig jord og kredit, og til arbejdsmarkedet

v) at tage særligt hensyn til kvinder i forbindelse med nødhjælp og rehabilitering.

Artikel 32

Miljø og naturressourcer

1. Samarbejdet om miljøbeskyttelse og bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcerne rettes mod:

a) at integrere miljøbæredygtighed i alle aspekter af udviklingssamarbejdet og støtte programmer og projekter, der gennemføres af de forskellige aktører

b) at opbygge og/eller styrke den videnskabelige og den tekniske menneskelige og institutionelle kapacitet med hensyn til miljøforvaltning hos alle aktører i miljøsammenhænge

c) at støtte specifikke foranstaltninger og ordninger, der tager sigte på at løse afgørende spørgsmål vedrørende bæredygtig forvaltning og spørgsmål, der angår nuværende og fremtidige regionale og internationale forpligtelser vedrørende mineral- og naturressourcer, såsom:

i) tropiske skove, vandressourcer, kyst-, hav- og fiskeressourcer, dyrelivet, jordbund, biodiversitet

ii) beskyttelse af skrøbelige økosystemer (f.eks. koralrev)

iii) vedvarende energikilder, navnlig solenergi, og energieffektivitet

iv) bæredygtig land- og byudvikling

v) ørkendannelse, tørke og afskovning

vi) innoverende løsninger på bymiljøproblemer

vii) bæredygtig turisme

d) at tage hensyn til spørgsmål i forbindelse med transport og bortskaffelse af farligt affald.

2. I samarbejdet tages der også hensyn til:

a) små AVS-østaters sårbarhed, særlig den trussel, som klimaændringer udgør

b) de voksende problemer med tørke og ørkendannelse, navnlig i de mindst udviklede stater og indlandsstaterne

c) udvikling af institutioner og kapacitetsopbygning.

Artikel 33

Udvikling af institutioner og kapacitetsopbygning

1. Samarbejdet tager systematisk hensyn til de institutionelle aspekter og støtter i denne sammenhæng AVS-staternes bestræbelser på at opbygge og styrke strukturer, institutioner og procedurer, der bidrager til:

a) at fremme og støtte demokratiet, menneskets værdighed, social retfærdighed og pluralisme under fuld respekt for mangfoldigheden i de enkelte samfund og forskellene mellem dem

b) at fremme og støtte universel og fuld respekt for og overholdelse og beskyttelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

c) at udvikle og styrke retsstaten og forbedre adgangen til domstolene, idet der samtidig garanteres professionelle, uafhængige retssystemer

d) at sikre en åben og ansvarlig regeringsførelse og administration i alle offentlige institutioner.

2. Parterne arbejder sammen om at bekæmpe bestikkelse og korruption i alle deres samfund.

3. Samarbejdet støtter AVS-staternes bestræbelser på at udvikle deres offentlige institutioner, så de bliver en drivende kraft for vækst og udvikling, og gøre de offentlige tjenester betydeligt mere effektive, hvor de berører almindelige mennesker i deres dagligliv. I denne sammenhæng støtter samarbejdet reform, rationalisering og modernisering af den offentlige sektor. Samarbejdet fokuserer navnlig på:

a) reform og modernisering af embedsværket

b) lov- og domstolsreform og modernisering af retssystemerne

c) forbedring og styrkelse af forvaltningen af de offentlige finanser

d) fremskyndelse af reformer i bank- og finanssektoren

e) forbedring af forvaltningen af offentlige aktiver og reform af procedurerne for offentlige indkøb

f) politisk, administrativ, økonomisk og finansiel decentralisering.

4. Samarbejdet medvirker også til at genskabe og/eller forbedre den offentlige sektors kapacitet på vigtige områder og støtte institutioner, der er nødvendige for en markedsøkonomi, idet der særlig satses på:

a) at opbygge den nødvendige lovgivnings- og forskriftsmæssige kapacitet til at styre en markedsøkonomi, herunder konkurrence- og forbrugerpolitik

b) at forbedre kapaciteten til at analysere, planlægge, udforme og gennemføre politikker, særlig på det økonomiske, sociale og miljømæssige område og inden for forskning, videnskab og teknologi samt innovation

c) at modernisere, styrke og reformere finans- og valutainstitutionerne og forbedre procedurerne

d) at opbygge den kapacitet på lokalt og kommunalt plan, der er nødvendig for at føre en decentral politik og inddrage befolkningen i udviklingsprocessen

e) at udvikle kapaciteten på andre vigtige områder såsom:

i) internationale forhandlinger, og

ii) forvaltning og koordination af udenlandsk bistand.

5. Samarbejdet dækker alle områder og sektorer med henblik på i højere grad at inddrage ikke-statslige aktører og udvikle disses kapacitet samt styrke strukturerne for information, dialog og konsultation mellem sådanne aktører og de nationale myndigheder, også på regionalt plan.

AFSNIT II

ØKONOMISK OG HANDELSMÆSSIGT SAMARBEJDE

KAPITEL 1

Mål og principper

Artikel 34

Mål

1. Det økonomiske og handelsmæssige samarbejde sigter mod at befordre en gnidningsløs og gradvis integration af AVS-staterne i verdensøkonomien under behørig hensyntagen til deres politiske valg og udviklingsprioriteter for derved at fremme en bæredygtig udvikling og bidrage til udryddelse af fattigdom i AVS-staterne.

2. Det endelige mål med det økonomiske og handelsmæssige samarbejde er at sætte AVS-staterne i stand til at deltage fuldt ud i det internationale handelssamkvem. I denne sammenhæng tages der særligt hensyn til behovet for, at AVS-staterne deltager aktivt i de multilaterale handelsforhandlinger. På baggrund af det nuværende udviklingsniveau i AVS-staterne rettes det økonomiske og handelsmæssige samarbejde mod at sætte AVS-staterne i stand til at klare udfordringerne ved globaliseringen og gradvis tilpasse sig de nye vilkår i det internationale handelssamkvem for dermed at lette deres omstilling til den liberaliserede globale økonomi.

3. Med henblik herpå retter det økonomiske og handelsmæssige samarbejde sig mod at forbedre AVS-staternes produktions-, forsynings- og handelskapacitet og deres evne til at tiltrække investeringer. Det sigter endvidere mod at skabe en ny handelsdynamik mellem parterne, styrke AVS-staternes handels- og investeringspolitikker og forbedre AVS-staternes evne til at håndtere alle handelsrelaterede spørgsmål.

4. Det økonomiske og handelsmæssige samarbejde gennemføres i fuld overensstemmelse med WTO-bestemmelserne, herunder bestemmelserne om særlig og differentieret behandling, under hensyntagen til parternes gensidige interesser og deres respektive udviklingsniveauer.

Artikel 35

Principper

1. Det økonomiske og handelsmæssige samarbejde baseres på et ægte, udvidet og strategisk partnerskab. Det baseres tillige på en samlet tilgang, som bygger på de tidligere AVS-EF-konventioners styrke og resultater, og tager alle tilgængelige midler i anvendelse med henblik på at virkeliggøre ovennævnte mål ved at sætte ind over for problemerne på udbuds- og efterspørgselssiden. I denne sammenhæng tages der særligt hensyn til handelsudviklende foranstaltninger som et middel til at øge AVS-staternes konkurrenceevne. Der lægges derfor den fornødne vægt på udvikling af handelen i AVS-staternes udviklingsstrategier, som Fællesskabet støtter.

2. Det økonomiske og handelsmæssige samarbejde bygger på initiativer til regional integration af AVS-staterne i erkendelse af, at regional integration er et vigtigt middel til at integrere AVS-staterne i verdensøkonomien.

3. I det økonomiske og handelsmæssige samarbejde tages der hensyn til AVS-staternes og -regionernes forskellige behov og udviklingsniveau. I denne forbindelse bekræfter parterne, at de lægger vægt på at sikre alle AVS-stater en særlig og differentieret behandling og opretholde en særbehandling for de mindst udviklede AVS-stater samt tage behørigt hensyn til små indlandsstaters og østaters sårbarhed.

KAPITEL 2

Nye handelsordninger

Artikel 36

Nærmere vilkår

1. Parterne vedtager på baggrund af ovennævnte mål og principper at indgå nye WTO-forenelige handelsordninger, som indebærer gradvis fjernelse af handelshindringer mellem dem og en forbedring af samarbejdet på alle områder, der er relevante for handelen.

2. Parterne er enige om, at de nye handelsordninger skal indføres gradvis, og erkender derfor, at der er behov for en forberedelsesperiode.

3. For at lette overgangen til de nye handelsordninger opretholdes de ikke-gensidige handelspræferencer, der gælder i henhold til fjerde AVS-EF-konvention, i forberedelsesperioden for alle AVS-stater på de betingelser, der er angivet i bilag V til denne aftale.

4. I denne sammenhæng bekræfter parterne vigtigheden af de råvareprotokoller, der er knyttet til bilag V til denne aftale. De er enige om, at disse protokoller skal revideres i forbindelse med de nye handelsordninger, særlig for så vidt angår deres forenelighed med WTO-reglerne under hensyn til sukkerprotokollens særlige retlige status, med henblik på at opretholde de med protokollerne forbundne fordele.

Artikel 37

Procedurer

1. I forberedelsesperioden, der udløber senest den 31. december 2007, forhandles der økonomiske partnerskabsaftaler. De formelle forhandlinger om de nye handelsordninger indledes i september 2002, og de nye handelsordninger træder i kraft den 1. januar 2008, medmindre parterne aftaler et tidligere tidspunkt.

2. Der træffes alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at forhandlingerne afsluttes med held i løbet af forberedelsesperioden. Med henblik herpå udnyttes perioden indtil indledningen af de formelle forhandlinger om de nye handelsordninger aktivt til at træffe de første forberedelser til forhandlingerne.

3. Forberedelsesperioden udnyttes også til at opbygge kapaciteten i den offentlige og den private sektor i AVS-staterne, herunder foranstaltninger, der øger konkurrenceevnen, samt til at styrke de regionale organisationer og støtte initiativer til regional handelsintegration, hvor det er relevant, ved bistand til budgettilpasning og omlægning af finanspolitikken samt til modernisering og udvikling af infrastruktur og til investeringsfremme.

4. Parterne undersøger løbende, hvilke fremskridt der gøres i forberedelserne og i forhandlingerne, og foretager i 2006 en formel, samlet undersøgelse af de planlagte ordninger for alle landene for at sikre, at der ikke er behov for yderligere tid til forberedelserne eller forhandlingerne.

5. Der indledes forhandlinger om økonomiske partnerskabsaftaler med de AVS-stater, som anser sig for at være i stand dertil, på det niveau, som de finder passende, og i overensstemmelse med de procedurer, der er aftalt med AVS-gruppen, under hensyntagen til den regionale integrationsproces i AVS.

6. I 2004 vurderer Fællesskabet situationen i de lande uden for kredsen af mindst udviklede lande, som efter konsultationer med Fællesskabet beslutter, at de ikke er i stand til at deltage i en økonomisk partnerskabsaftale, og det undersøger alle alternative muligheder med henblik på at tilbyde disse lande nye handelsrammer, som svarer til deres nuværende situation, og som er forenelige med WTO-reglerne.

7. Forhandlingerne om de økonomiske partnerskabsaftaler tager navnlig sigte på at fastlægge en tidsplan for en gradvis afskaffelse af hindringerne for handelen mellem parterne i overensstemmelse med de relevante WTO-regler. Fællesskabets handelsliberalisering skal bygge på de hidtil opnåede resultater og rettes mod at forbedre den nuværende markedsadgang for AVS-staterne gennem bl.a. en revision af oprindelsesreglerne. I forhandlingerne tages der hensyn til udviklingsniveauet og handelsforanstaltningers socioøkonomiske virkninger for AVS-staterne samt til staternes evne til at tilpasse sig og justere deres økonomier i takt med liberaliseringsprocessen. Forhandlingerne skal derfor være så fleksible som muligt for så vidt angår fastsættelsen af en tilstrækkelig lang overgangsperiode, den endelige produktdækning under hensyn til følsomme sektorer og graden af asymmetri i tidsplanen for toldafvikling, men skal samtidig overholde de til den tid gældende WTO-regler.

8. Parterne arbejder nært sammen i WTO om at forsvare de indgåede ordninger, navnlig med hensyn til graden af fleksibilitet.

9. Fællesskabet indleder i 2000 en proces, som ved udgangen af de multilaterale handelsforhandlinger og senest i 2005 munder ud i toldfri adgang for stort set alle produkter fra de mindst udviklede lande med udgangspunkt i de nuværende handelsbestemmelser i fjerde AVS-EF-konvention og fører til forenkling og revision af de oprindelsesregler, herunder kumulationsregler, som gælder for disse landes eksport.

Artikel 38

Det Blandede Ministerudvalg for Handel

1. Der nedsættes et blandet AVS-EF-ministerudvalg for handel.

2. Det Blandede Ministerudvalg for Handel beskæftiger sig særlig med de igangværende multilaterale handelsforhandlinger og undersøger de bredere liberaliseringsinitiativers virkninger for AVS-EF-handelen og for udviklingen af AVS-staternes økonomier. Det fremsætter alle nødvendige henstillinger med henblik på at bevare fordelene ved AVS-EF-handelsordningerne.

3. Det Blandede Ministerudvalg for Handel træder sammen mindst en gang om året. Dets forretningsorden fastsættes af Ministerrådet. Det sammensættes af repræsentanter for AVS-staterne og Fællesskabet.

KAPITEL 3

Samarbejde i internationale fora

Artikel 39

Almindelige bestemmelser

1. Parterne understreger betydningen af aktivt at deltage i WTO og andre relevante internationale organisationer ved at blive medlem af disse organisationer og nøje følge deres dagsorden og virksomhed.

2. De er enige om at arbejde tæt sammen om at indkredse og fremme deres fælles interesser i det internationale økonomiske og handelsmæssige samarbejde, navnlig i WTO, herunder være med til at bestemme dagsordenen og dermed afviklingen af de fremtidige multilaterale handelsforhandlinger. I denne forbindelse lægges der særlig vægt på at sikre produkter og tjenesteydelser med oprindelse i AVS-staterne bedre adgang til Fællesskabets marked og andre markeder.

3. Parterne er også enige om vigtigheden af fleksible WTO-regler, således at der kan tages hensyn til AVS-staternes udviklingsniveau og til de vanskeligheder, de har med at opfylde deres forpligtelser. De er endvidere enige om behovet for faglig bistand, for at AVS-staterne bliver i stand til at udmønte deres forpligtelser i praksis.

4. Fællesskabet accepterer at bistå AVS-staterne i deres bestræbelser på i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale at blive aktive medlemmer af disse organisationer ved at udvikle den nødvendige kapacitet til at forhandle disse aftaler, deltage effektivt i deres udformning, overvåge deres gennemførelse og sikre deres anvendelse.

Artikel 40

Råvarer

1. Parterne erkender behovet for at sikre, at de internationale råvaremarkeder kommer til at fungere bedre, og at markedsgennemsigtigheden øges.

2. De bekræfter deres vilje til at afholde flere indbyrdes konsultationer i internationale fora og organisationer, der beskæftiger sig med råvarer.

3. Med henblik herpå skal der på en parts anmodning finde udveksling af synspunkter sted:

- om, hvorledes de eksisterende internationale aftaler eller de specialiserede mellemstatslige arbejdsgrupper fungerer, med det formål at forbedre dem og gøre dem mere effektive under hensyntagen til markedstendenserne

- når det påtænkes at indgå eller forny en international aftale eller nedsætte en specialiseret mellemstatslig arbejdsgruppe.

Sådanne udvekslinger af synspunkter har til formål at sikre, at der tages hensyn til de enkelte parters interesser. De kan om nødvendigt finde sted i Det Blandede Ministerudvalg for Handel.

KAPITEL 4

Handel med tjenesteydelser

Artikel 41

Almindelige bestemmelser

1. Parterne understreger tjenesteydelsernes voksende betydning i den internationale handel og deres væsentlige bidrag til den økonomiske og sociale udvikling.

2. De bekræfter deres respektive forpligtelser i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) og understreger behovet for en særlig og differentieret behandling af AVS-leverandører af tjenesteydelser.

3. Fællesskabet forpligter sig til under forhandlingerne om en gradvis liberalisering af handelen med tjenesteydelser som omhandlet i artikel XIX i GATS at tage AVS-staternes prioriteter vedrørende forbedring af EF-listen under velvillig overvejelse med henblik på at tilgodese deres særlige interesser.

4. Parterne er videre enige om at have som mål at udvide deres partnerskab inden for rammerne af de økonomiske partnerskabsaftaler, når de har fået en vis erfaring med at anvende mestbegunstigelsesklausulen i henhold til GATS, til også at omfatte liberalisering af tjenesteydelser i overensstemmelse med GATS-bestemmelserne, særlig dem, der vedrører udviklingslandes deltagelse i liberaliseringsaftaler.

5. Fællesskabet støtter AVS-staternes bestræbelser på at styrke deres kapacitet til at levere tjenesteydelser. Opmærksomheden rettes særlig mod tjenesteydelser i forbindelse med arbejdskraft, erhvervsvirksomhed, distribution, finansvæsen, turisme, kultur samt byggeri og andre dermed forbundne tekniske tjenesteydelser med henblik på at øge konkurrenceevnen og dermed værdien og omfanget af handelen med varer og tjenesteydelser.

Artikel 42

Søtransport

1. Parterne anerkender betydningen af rentable, effektive søtransportydelser i et sikkert og rent havmiljø og ser søtransport som vigtigste transportform, der letter den internationale handel og dermed udgør en af drivkræfterne bag økonomisk udvikling og udvikling af handelen.

2. De forpligter sig til at arbejde for en liberalisering af søtransporten og med henblik herpå effektivt at følge princippet om uhindret adgang til det internationale marked for søtransport på et ikke-diskriminerende, kommercielt grundlag.

3. Hver part indrømmer bl.a. skibe, der drives af den anden parts statsborgere eller selskaber, og skibe, der er registreret på en parts område, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer egne skibe for så vidt angår adgang til havne, brug af infrastruktur og søfartshjælpetjenester i havnene samt dermed forbundne gebyrer og afgifter, toldfaciliteter og tildeling af kajplads samt laste- og lossefaciliteter.

4. Fællesskabet støtter AVS-staternes bestræbelser på at udvikle og fremme rentable, effektive søtransportydelser i AVS-staterne for at øge AVS-operatørers deltagelse i international søfart.

Artikel 43

Informations- og kommunikationsteknologi og informationssamfundet

1. Parterne anerkender, at informations- og kommunikationsteknologi samt aktiv deltagelse i informationssamfundet spiller en vigtig rolle og er en forudsætning for en vellykket integration af AVS-staterne i verdensøkonomien.

2. De bekræfter derfor deres respektive forpligtelser i henhold til bestående multilaterale aftaler, navnlig protokollen om basistelekommunikation, der er knyttet til GATS, og opfordrer de AVS-stater, der endnu ikke er part i disse aftaler, til at tiltræde dem.

3. De er desuden enige om at ville deltage aktivt og fuldt ud i alle fremtidige internationale forhandlinger, der måtte blive ført på dette område.

4. Parterne vil derfor tage skridt til at sikre indbyggerne i AVS-staterne let adgang til informations- og kommunikationsteknologi ved hjælp af bl.a. foranstaltninger, der tager sigte på:

- at udvikle vedvarende energikilder til en overkommelig pris og tilskynde til udnyttelse heraf

- at udvikle mere vidtrækkende, billige trådløse net og sikre dem større udbredelse.

5. Parterne er også enige om at udvide deres indbyrdes samarbejde om informations- og kommunikationsteknologi og informationssamfundet. Samarbejdet rettes navnlig mod at tilvejebringe større komplementaritet og harmonisering af kommunikationssystemerne på nationalt, regionalt og internationalt plan og sikre en tilpasning af dem til de nye teknologier.

KAPITEL 5

Handelsrelaterede områder

Artikel 44

Almindelige bestemmelser

1. Parterne anerkender nye handelsrelaterede områders voksende betydning med hensyn til at lette den gradvise integration af AVS-staterne i verdensøkonomien. De er derfor enige om at styrke deres samarbejde på disse områder gennem fuld og koordineret deltagelse i de relevante internationale fora og aftaler.

2. Fællesskabet støtter AVS-staternes bestræbelser på i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og de mellem parterne fastlagte udviklingsstrategier at styrke deres kapacitet til at håndtere alle handelsrelaterede områder, om fornødent ved at forbedre og støtte de institutionelle rammer.

Artikel 45

Konkurrencepolitik

1. Parterne er enige om, at indførelse og gennemførelse af effektive, forsvarlige konkurrencepolitikker og -regler er af afgørende betydning for at forbedre og sikre et investeringsvenligt klima, en bæredygtig industrialiseringsproces og gennemsigtighed i forbindelse med markedsadgang.

2. Med henblik på at fjerne konkurrenceforvridning og under behørig hensyntagen til den enkelte AVS-stats udviklingsniveau og økonomiske behov forpligter parterne sig til at gennemføre nationale eller regionale regler og politikker, herunder kontrol med og under visse omstændigheder forbud mod aftaler mellem virksomheder, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder, der som mål eller virkning har at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen. Parterne er tillige enige om at forbyde en eller flere virksomheders misbrug af dominerende stilling på Fællesskabets marked eller på AVS-staternes område.

3. Parterne er også enige om at styrke samarbejdet på dette område med henblik på sammen med de kompetente nationale konkurrencemyndigheder at udforme og støtte en effektiv konkurrencepolitik, der gradvis sikrer, at konkurrencereglerne reelt efterleves i såvel private som statslige virksomheder. Samarbejdet på dette område omfatter navnlig støtte til udformning af en egnet lovgivning og til den administrative håndhævelse heraf, idet der tages særligt hensyn til den specielle situation i de mindst udviklede lande.

Artikel 46

Beskyttelse af intellektuel ejendomsret

1. Uden at det berører deres holdninger under multilaterale forhandlinger, anerkender parterne, at det er nødvendigt at sikre en passende og effektiv beskyttelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder og andre rettigheder, der er omfattet af TRIPS, herunder beskyttelse af geografiske betegnelser, i overensstemmelse med internationale standarder med henblik på at mindske forvridning af og hindringer for den bilaterale handel.

2. De fremhæver i denne forbindelse betydningen af at tiltræde aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS), der er knyttet til WTO-overenskomsten, og konventionen om biodiversitet (CBD).

3. De er også enige om nødvendigheden af at tiltræde alle internationale konventioner om intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder som omhandlet i del I af TRIPS-aftalen på linje med deres udviklingsniveau.

4. Fællesskabet, dets medlemsstater og AVS-staterne kan overveje at indgå aftaler om beskyttelse af varemærker og geografiske betegnelser for produkter af særlig betydning for en af parterne.

5. I denne aftale forstås ved intellektuel ejendomsret især ophavsrettigheder, herunder ophavsret til edb-programmer, og dermed beslægtede rettigheder, herunder kunstneriske tegninger, industrielle ejendomsrettigheder, herunder brugsmønstre, patenter, herunder bioteknologiske opfindelser og plantenyheder og andre effektive sui generis-systemer, industrielle mønstre og modeller, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, varemærker for varer og tjenesteydelser, integrerede kredsløbs topografi samt retlig beskyttelse af databaser, beskyttelse mod illoyal konkurrence som omhandlet i artikel 10b i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret og beskyttelse af fortrolig information om knowhow.

6. Parterne er endvidere enige om at styrke deres samarbejde på dette område. Samarbejdet omfatter på anmodning og på indbyrdes aftalte betingelser bl.a. følgende områder: udarbejdelse af love og bestemmelser om beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, forebyggelse af rettighedshaveres misbrug af sådanne rettigheder og konkurrenters krænkelse heraf samt oprettelse og styrkelse af nationale og regionale kontorer og andre organer, herunder støtte til regionale organisationer for intellektuel ejendomsret, som varetager håndhævelsen og beskyttelsen af rettighederne, herunder personaleuddannelse.

Artikel 47

Standardisering og certificering

1. Parterne er enige om at arbejde nærmere sammen vedrørende standardisering, certificering og kvalitetssikring for at fjerne unødvendige tekniske hindringer og mindske forskellene mellem dem på disse områder for dermed at lette handelen.

I denne sammenhæng bekræfter de deres forpligtelser i henhold til aftalen om tekniske handelshindringer, der er knyttet til WTO-overenskomsten (TBT-aftalen).

2. Samarbejdet inden for standardisering og certificering rettes mod at fremme kompatible systemer mellem parterne og omfatter navnlig:

- foranstaltninger i overensstemmelse med TBT-aftalen, der tager sigte på at fremme anvendelsen af internationale tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, herunder sektorspecifikke foranstaltninger, afpasset efter AVS-staternes økonomiske udviklingsniveau

- samarbejde på området kvalitetsstyring og kvalitetssikring i udvalgte sektorer af stor betydning for AVS-staterne

- støtte til initiativer i AVS-staterne med henblik på kapacitetsopbygning inden for overensstemmelsesvurdering, metrologi og standardisering

- udvikling af forbindelser mellem Fællesskabets og AVS-staternes institutioner vedrørende standardisering, overensstemmelsesvurdering og certificering.

3. Parterne forpligter sig til med tiden at overveje at forhandle aftaler om gensidig anerkendelse inden for sektorer af fælles økonomisk interesse.

Artikel 48

Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger

1. Parterne anerkender hver parts ret til at indføre eller håndhæve sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at beskytte menneskers, dyrs og planters liv og sundhed, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke bruges som et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller udgør en maskeret begrænsning af handelen i almindelighed. I denne forbindelse bekræfter de deres forpligtelser i henhold til aftalen om anvendelse af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, der er knyttet til WTO-overenskomsten (SPS-aftalen), under hensyntagen til deres respektive udviklingsniveau.

2. De forpligter sig desuden til at styrke koordinationen, konsultationerne og informationsformidlingen i forbindelse med anmeldelse og anvendelse af planlagte sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger i overensstemmelse med SPS-aftalen i tilfælde, hvor sådanne foranstaltninger kan påvirke den anden parts interesser. De er også enige om forudgående konsultation og koordination inden for rammerne af Codex Alimentarius, Det Internationale Kontor for Epizootier og den internationale plantebeskyttelseskonvention med henblik på at fremme deres fælles interesser.

3. Parterne er enige om at udvide deres samarbejde med henblik på at styrke kapaciteten på dette område i den offentlige og den private sektor i AVS-staterne.

Artikel 49

Handel og miljø

1. Parterne bekræfter på ny deres tilsagn om at ville fremme udviklingen af den internationale handel på en sådan måde, at der garanteres en bæredygtig og forsvarlig forvaltning af miljøet i overensstemmelse med de internationale konventioner og tilsagn på området og under behørigt hensyn til deres respektive udviklingsniveau. De er enige om, at der skal tages hensyn til AVS-staternes særlige behov og krav ved udarbejdelsen og gennemførelsen af miljøforanstaltninger.

2. Med udgangspunkt i Rio-principperne er parterne enige om at styrke deres samarbejde på dette område, således at handel og miljø supplerer hinanden indbyrdes. Samarbejdet rettes navnlig mod udformning af sammenhængende nationale, regionale og internationale politikker, styrkelse af kvalitetskontrollen af miljørelaterede varer og tjenesteydelser og forbedring af miljøvenlige produktionsmetoder i de relevante sektorer.

Artikel 50

Handel og arbejdsstandarder

1. Parterne bekræfter deres tilslutning til de internationalt anerkendte grundlæggende arbejdsstandarder som defineret i de relevante ILO-konventioner, navnlig vedrørende foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger, afskaffelse af tvangsarbejde, afskaffelse af de værste former for børnearbejde samt ikke-diskrimination for så vidt angår beskæftigelse.

2. De er enige om at forbedre samarbejdet på dette område, navnlig på følgende felter:

- informationsudveksling om parternes respektive lovgivning og forskrifter vedrørende arbejde

- udarbejdelse af nationale arbejdsretlige bestemmelser og styrkelse af bestående lovgivning

- uddannelses- og oplysningsprogrammer

- skærpelse af overholdelsen af national lovgivning og nationale forskrifter vedrørende arbejde.

3. Parterne er enige om, at disse arbejdsstandarder ikke må bruges i handelsprotektionistisk øjemed.

Artikel 51

Forbrugerpolitik og beskyttelse af forbrugernes sundhed

1. Parterne er enige om at udvide deres samarbejde inden for forbrugerpolitik og beskyttelse af forbrugernes sundhed under behørig hensyntagen til den nationale lovgivning med henblik på at undgå handelshindringer.

2. Samarbejdet rettes navnlig mod at forbedre den institutionelle og tekniske kapacitet på området, oprette systemer for hurtig varsling med gensidig underretning om farlige produkter, udveksle informationer om og erfaringer med indførelse og brug af systemer for tilsyn med markedsførte produkter og produktsikkerhed, forbedre oplysningerne til forbrugerne om priser og udbudte varers og tjenesteydelsers egenskaber, tilskynde til oprettelse af uafhængige forbrugersammenslutninger og kontakter mellem repræsentanter for forbrugerinteresser, gøre de forbrugerorienterede politikker og systemer indbyrdes mere kompatible, anmelde iværksættelse af lovgivning og fremme samarbejdet om undersøgelser af skadelig eller illoyal handelspraksis samt iværksætte eksportforbud i handelen mellem parterne med varer og tjenesteydelser, hvis markedsføring er forbudt i produktionslandet.

Artikel 52

Skattemæssig undtagelsesbestemmelse

1. Den mestbegunstigelsesbehandling, der indrømmes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale eller ordninger vedtaget på grundlag af denne aftale, omfatter ikke skattefordele, som parterne nu eller senere indrømmer på grundlag af aftaler om afskaffelse af dobbeltbeskatning eller andre beskatningsaftaler eller på grundlag af indenlandsk skattelovgivning, jf. dog artikel 31 i bilag IV.

2. Intet i denne aftale eller i ordninger, som vedtages på grundlag af denne aftale, må fortolkes således, at parterne hindres i at træffe eller håndhæve foranstaltninger, som tager sigte på at forebygge skatteundgåelse eller -unddragelse i medfør af skattebestemmelser i aftaler om afskaffelse af dobbeltbeskatning eller andre beskatningsaftaler eller indenlandsk skattelovgivning.

3. Intet i denne aftale eller i ordninger, som vedtages på grundlag af denne aftale, må fortolkes således, at parterne ved anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning hindres i at skelne mellem skatteydere i forskellige situationer, f.eks. på grundlag af bopæl eller på grundlag af, hvor de har investeret deres kapital.

KAPITEL 6

Samarbejde på andre områder

Artikel 53

Fiskeriaftaler

1. Parterne erklærer sig villige til at forhandle fiskeriaftaler, som har til formål at sikre bæredygtige og gensidigt tilfredsstillende vilkår for fiskeri i AVS-staterne.

2. Ved indgåelsen eller gennemførelsen af sådanne aftaler udøver AVS-staterne ingen forskelsbehandling af Fællesskabet eller dets medlemsstater, dog med forbehold af særlige aftaler mellem udviklingslande inden for samme geografiske område, herunder gensidige fiskeriaftaler, og tilsvarende udøver Fællesskabet ingen forskelsbehandling af AVS-staterne.

Artikel 54

Fødevaresikkerhed

1. Med hensyn til disponible landbrugsprodukter forpligter Fællesskabet sig til at sikre mulighed for forudfastsættelse på længere sigt af restitutionerne ved eksport til alle AVS-stater for en række produkter, der udvælges under hensyn til de fødevarebehov, som disse stater giver udtryk for.

2. Denne forudfastsættelse vil kunne gælde ét år og vil blive anvendt hvert år i denne aftales gyldighedsperiode, idet restitutionsniveauet vil blive fastsat efter de metoder, som Kommissionen sædvanligvis anvender.

3. Der vil kunne indgås særlige aftaler med de AVS-stater, som måtte anmode derom som led i deres politik med hensyn til fødevaresikkerhed.

4. De i stk. 3 nævnte særlige aftaler må ikke bringe produktionen og handelsstrømmene i AVS-regionerne i fare.

DEL 4

SAMARBEJDE MED HENBLIK PÅ UDVIKLINGSFINANSIERING

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

Mål, principper, retningslinjer og bistandsberettigede

Artikel 55

Mål

Målet for samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering er ved hjælp af tilstrækkelige finansielle midler og relevant faglig bistand at støtte og fremme AVS-staternes bestræbelser på at virkeliggøre de mål, der er fastsat i denne aftale, på grundlag af gensidig interesse og i erkendelse af indbyrdes afhængighed.

Artikel 56

Principper

1. Samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering gennemføres på nationalt og regionalt plan på grundlag af de udviklingsmål, -strategier og -prioriteter, som AVS-staterne har fastlagt, og i overensstemmelse med disse. Der tages hensyn til de enkelte staters geografiske, sociale og kulturelle karakteristika samt til deres særlige muligheder. Samarbejdet skal desuden:

a) fremme lokalt ejerskab på alle niveauer i udviklingsprocessen

b) afspejle et partnerskab baseret på gensidige rettigheder og pligter

c) fremhæve vigtigheden af forudsigelighed og sikkerhed i tilførslen af midler, som sker på meget liberale betingelser og et regelmæssigt grundlag

d) være fleksibelt og tilpasset den enkelte AVS-stats situation samt det pågældende projekts eller programs særlige art

e) sikre, at foranstaltningerne er effektive, samordnede og indbyrdes sammenhængende.

2. Samarbejdet sikrer særbehandling af de mindst udviklede AVS-stater og tager behørigt hensyn til AVS-indlandsstaters og -østaters sårbarhed. Desuden tages der særligt hensyn til de specifikke behov i lande, der befinder sig i post-konfliktsituationer.

Artikel 57

Retningslinjer

1. De foranstaltninger, der finansieres inden for rammerne af denne aftale, gennemføres i nært samarbejde mellem AVS-staterne og Fællesskabet på grundlag af princippet om ligestillede partnere.

2. Det henhører under AVS-staternes ansvarsområde:

a) at opstille mål og prioriteter for de vejledende programmer

b) at udvælge projekterne og programmerne

c) at udarbejde projekt- og programmaterialet

d) at udarbejde, forhandle og indgå kontrakter

e) at gennemføre og forvalte projekterne og programmerne

f) at vedligeholde projekterne og programmerne.

3. Uanset ovenstående bestemmelser kan bistandsberettigede ikke-statslige aktører også få ansvaret for at foreslå og gennemføre programmer og projekter på områder, der vedrører dem.

4. Det henhører under AVS-staternes og Fællesskabets fælles ansvarsområde:

a) i de blandede institutioner at udstikke de generelle retningslinjer for samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering

b) at vedtage de vejledende programmer

c) at forundersøge projekterne og programmerne

d) at sikre lige vilkår for deltagelse i udbud og aftaler

e) at overvåge og evaluere virkningerne og resultaterne af projekterne og programmerne

f) at sikre en hensigtsmæssig, hurtig og effektiv gennemførelse af projekterne og programmerne.

5. Det henhører under Fællesskabets ansvarsområde at træffe finansieringsafgørelser vedrørende projekterne og programmerne.

6. Medmindre andet er fastsat i denne aftale, vedtages eller anses enhver afgørelse, der kræver en af parternes godkendelse, for vedtaget 60 dage efter meddelelsen fra den anden part.

Artikel 58

Bistandsberettigede

1. Der kan i henhold til denne aftale ydes finansiel bistand til følgende enheder eller organer:

a) AVS-stater

b) regionale eller mellemstatslige organer, som en eller flere AVS-stater er deltagere i, og som er bemyndiget af disse

c) blandede organer, som er oprettet af AVS-staterne og Fællesskabet for at forfølge visse specifikke mål.

2. Der kan ligeledes med den eller de berørte AVS-staters samtykke ydes finansiel bistand til:

a) offentlige eller halvoffentlige nationale og/eller regionale organer, AVS-staternes ministerier eller lokale forvaltninger, og navnlig finansieringsinstitutter og udviklingsbanker

b) selskaber og andre organisationer og erhvervsdrivende i den private sektor i AVS-staterne

c) virksomheder i en medlemsstat for at sætte disse i stand til ud over den indsats, de allerede selv gør, at gennemføre produktionsprojekter på en AVS-stats område

d) finansielle formidlende organer i AVS-staterne eller Fællesskabet, der fremmer og finansierer private investeringer i AVS-staterne

e) aktører i det decentrale samarbejde og andre ikke-statslige aktører fra AVS-staterne og fra Fællesskabet.

KAPITEL 2

Anvendelsesområde og finansieringens art

Artikel 59

Der kan inden for rammerne af de prioriteter, som den eller de berørte AVS-stater har fastlagt på nationalt og regionalt plan, ydes støtte til projekter, programmer og andre former for foranstaltninger, der bidrager til at virkeliggøre målene i denne aftale.

Artikel 60

Anvendelsesområde

Finansieringen kan afhængigt af behovene og den type foranstaltninger, der anses for mest hensigtsmæssig, bl.a. omfatte støtte til:

a) foranstaltninger, der bidrager til at lette AVS-staternes gældsbyrde og betalingsbalanceproblemer

b) makroøkonomiske og strukturelle reformer og politikker

c) afbødning af negative virkninger af ustabile eksportindtægter

d) sektorspecifikke politikker og reformer

e) udvikling af institutioner og kapacitetsopbygning

f) programmer vedrørende fagligt samarbejde

g) humanitær bistand og katastrofebistand, herunder hjælp til flygtninge og fordrevne, kortfristede rehabiliteringsforanstaltninger og katastrofeberedskab.

Artikel 61

Finansieringens art

1. Finansieringen rettes bl.a. mod:

a) projekter og programmer

b) kreditlinjer, garantiordninger og erhvervelse af kapitalandele

c) budgetstøtte, enten direkte til de AVS-stater, hvis valuta er konvertibel og frit omsættelig, eller indirekte via counterpartmidler fra de forskellige fællesskabsinstrumenter

d) de menneskelige og materielle ressourcer, der er nødvendige for en effektiv administration og overvågning af projekter og programmer

e) sektorspecifikke og generelle importstøtteprogrammer, hvor der kan være tale om:

i) sektorspecifikke importprogrammer i form af direkte indkøb, herunder finansiering af inputs til produktionssystemet og leverancer til at forbedre de sociale tjenesteydelser

ii) sektorspecifikke importprogrammer i form af fremmed valuta, der frigøres i rater til finansiering af sektorspecifik import, og

iii) generelle importprogrammer i form af fremmed valuta, der frigøres i rater til finansiering af generel import af et bredt udsnit af produkter.

2. Der ydes direkte budgetstøtte til makroøkonomiske eller sektorspecifikke reformer, såfremt:

a) forvaltningen af de offentlige udgifter er tilstrækkelig gennemsigtig, ansvarlig og effektiv

b) der foreligger veldefinerede makroøkonomiske eller sektorspecifikke politikker, som landet selv har fastlagt, og som er aftalt med dets vigtigste donorer

c) ordningen for offentlige indkøb er åben og gennemsigtig.

3. Der ydes gradvis lignende direkte budgetstøtte til sektorspecifikke politikker til erstatning for individuelle projekter.

4. Ovennævnte importprogram- og budgetstøtteinstrumenter kan også benyttes til at hjælpe bistandsberettigede AVS-stater, der med sigte på økonomisk liberalisering inden for regionen gennemfører reformer, som afføder nettoovergangsomkostninger.

5. Inden for denne aftales rammer anvendes til at finansiere projekter programmer og andre foranstaltninger, der bidrager til at virkeliggøre målene i denne aftale, Den Europæiske Udviklingsfond, i det følgende benævnt "EUF" , herunder counterpartmidler, uudnyttede restbeløb fra tidligere EUF, egne midler tilhørende Den Europæiske Investeringsbank, i det følgende benævnt "Banken" , og, hvor det er relevant, midler fra Det Europæiske Fællesskabs budget.

6. De midler, der stilles til rådighed i medfør af denne aftale, kan anvendes til dækning af samtlige lokale og eksterne udgifter til projekter og programmer, også faste udgifter.

AFSNIT II

FINANSIELT SAMARBEJDE

KAPITEL 1

Finansielle midler

Artikel 62

Samlet beløb

1. Fællesskabets samlede finansielle bistand til de formål, der er omhandlet i denne aftale, og de detaljerede finansieringsvilkår og -betingelser er angivet i bilagene til denne aftale.

2. Hvis en AVS-stat undlader at ratificere denne aftale eller opsiger den, regulerer parterne de beløb, der er fastsat i finansprotokollen i bilag I. Der foretages også en regulering af de finansielle midler, når:

a) nye AVS-stater, der ikke har deltaget i forhandlingen af denne aftale, tiltræder denne

b) Fællesskabet udvides med nye medlemsstater.

Artikel 63

Finansieringsformer

Finansieringsformerne for det enkelte projekt eller program fastlægges i fællesskab mellem den eller de berørte AVS-stater og Fællesskabet på grundlag af

a) disse staters udviklingsniveau og geografiske beliggenhed samt økonomiske og finansielle situation

b) projektets eller programmets art, dets muligheder for økonomisk og finansiel rentabilitet samt dets sociale og kulturelle virkninger

c) i tilfælde af lån de faktorer, som sikrer betjeningen af lånene.

Artikel 64

Låneformidling

1. Finansiel bistand kan ydes til de berørte AVS-stater gennem AVS-staterne eller, med forbehold af bestemmelserne i denne aftale, gennem bistandsberettigede finansieringsinstitutter eller direkte til enhver anden bistandsberettiget modtager. Når den finansielle bistand ydes gennem et formidlende organ til den endelige modtager eller direkte til den endelige modtager i den private sektor:

a) fastsættes vilkårene og betingelserne for ydelsen af denne bistand gennem det formidlende organ til den endelige modtager eller direkte til den endelige modtager i den private sektor i finansieringsaftalen eller lånekontrakten

b) anvendes enhver fortjeneste, som det formidlende organ opnår som følge af denne låneformidlingstransaktion, eller som skabes ved den direkte långivning til den endelige modtager i den private sektor, til udviklingsformål på de i finansieringsaftalen eller lånekontrakten fastsatte vilkår, efter at der er taget hensyn til administrative omkostninger, finansielle risici og kursrisici samt omkostningerne i forbindelse med den faglige bistand til den endelige modtager.

2. Når finansieringen forestås af et formidlende organ, der er etableret og/eller opererer i AVS-staterne, påhviler det dette organ at udvælge og forundersøge hvert enkelt projekt og forvalte de midler, der stilles til dets rådighed, på de betingelser, som er fastsat i denne aftale, og efter fælles aftale mellem parterne.

Artikel 65

Samfinansiering

1. På anmodning af AVS-staterne kan denne aftales finansielle midler anvendes til samfinansiering især sammen med udviklingsorganer og -institutioner, Fællesskabets medlemsstater, AVS-stater, tredjelande eller internationale eller private finansieringsinstitutter, virksomheder eller eksportkreditorganer.

2. Muligheden af samfinansiering overvejes specielt i tilfælde, hvor Fællesskabets bidrag kan hjælpe til at mobilisere bidrag fra andre finansieringskilder, og hvor en sådan finansiering kan føre til en fordelagtig finansieringspakke for den berørte AVS-stat.

3. Samfinansiering kan tage form af fællesfinansiering eller parallelfinansiering. I hvert enkelt tilfælde foretrækkes den løsning, der er bedst egnet set ud fra et omkostningseffektivitetssynspunkt. Desuden tages der skridt til at harmonisere og koordinere de foranstaltninger, som gennemføres af Fællesskabet og andre samfinansieringsorganer, for at begrænse antallet af procedurer, som AVS-staterne skal iværksætte, og for at gøre disse procedurer mere smidige.

4. Konsultations- og koordinationsprocessen med de øvrige donorer og deltagere i samfinansieringen styrkes og udvides, når det er muligt, ved at der indgås rammeaftaler om samfinansiering, og retningslinjerne og procedurerne for samfinansiering tages op til fornyet behandling for at sikre effektiviteten og de bedst mulige betingelser.

KAPITEL 2

Gæld og strukturtilpasningsstøtte

Artikel 66

Støtte til gældslettelse

1. For at lette AVS-staternes gældsbyrde og mindske deres betalingsbalanceproblemer er parterne enige om at benytte de midler, der stilles til rådighed ved denne aftale, til at bidrage til internationalt godkendte gældslettelsesinitiativer til fordel for AVS-staterne. Desuden fremskyndes ved en konkret vurdering af hvert enkelt tilfælde udnyttelsen af midler, som der ikke er blevet disponeret over som led i tidligere vejledende programmer, ved hjælp af de instrumenter for hurtig udbetaling, der er omhandlet i denne aftale. Fællesskabet forpligter sig endvidere til at undersøge, hvorledes andre midler end EUF's på længere sigt kan mobiliseres til at støtte internationalt godkendte gældslettelsesinitiativer.

2. Fællesskabet kan på anmodning af en AVS-stat:

a) bistå med at undersøge og finde konkrete løsninger på gældsproblemet, herunder indenlandsk gæld, vanskelighederne i forbindelse med gældsbetjeningen og betalingsbalanceproblemerne

b) yde hjælp til uddannelse i gældsforvaltning og i internationale finansforhandlinger samt yde bistand til workshops, kurser og seminarer inden for disse områder, og

c) hjælpe med at udvikle smidige teknikker og instrumenter til gældsforvaltning.

3. For at bidrage til gældsbetjeningen i forbindelse med lån hidrørende fra Bankens egne midler, lån på særlige vilkår og risikovillig kapital kan AVS-staterne i henhold til bestemmelser, som i hvert enkelt tilfælde aftales med Kommissionen, anvende de disponible midler i fremmed valuta, der er omhandlet i denne aftale, til sådanne betalinger, efterhånden som gælden forfalder, og op til det beløb, der kræves til betalinger i national valuta.

4. På grund af det alvorlige internationale gældsproblem og dets følger for den økonomiske vækst erklærer parterne sig rede til i den internationale debat at fortsætte drøftelserne om gældsproblemet generelt, uden at dette berører de specifikke drøftelser, som finder sted i de relevante fora.

Artikel 67

Strukturtilpasningsstøtte

1. I medfør af denne aftale ydes der støtte til makroøkonomiske og sektorspecifikke reformer, som gennemføres af AVS-staterne. Inden for disse rammer drager parterne omsorg for, at tilpasningen er økonomisk levedygtig og socialt og politisk acceptabel. Støtten ydes i forbindelse med en fælles vurdering foretaget af Fællesskabet og den berørte AVS-stat af de reformforanstaltninger, der er iværksat eller påtænkes på makroøkonomisk eller sektorspecifik plan, og skal muliggøre en samlet evaluering af reformindsatsen. Hurtig udbetaling er et af de vigtigste træk ved støtteprogrammerne.

2. AVS-staterne og Fællesskabet erkender, at det er nødvendigt at tilskynde til reformprogrammer på regionalt plan, idet det sikres, at der ved forberedelsen og gennemførelsen af nationale programmer tages behørigt hensyn til de regionale aktiviteter, som indvirker på den nationale udvikling. I dette øjemed skal strukturtilpasningsstøtten også tage sigte på:

a) fra kortlægningens begyndelse at indarbejde foranstaltninger til fremme af den regionale integration og tage hensyn til følgerne af grænseoverskridende tilpasning

b) at støtte harmoniseringen og koordinationen af makroøkonomiske politikker og sektorspecifikke politikker, herunder på skatte- og toldområdet, med henblik på at opfylde den dobbelte målsætning om regional integration og strukturreformer på nationalt plan

c) at afbøde følgerne af nettoovergangsomkostningerne ved den regionale integration for budgetindtægterne og betalingsbalancen ved hjælp af enten generelle importprogrammer eller budgetstøtte.

3. AVS-stater, der iværksætter eller påtænker reformer på makroøkonomisk eller sektorspecifik plan, er berettigede til strukturtilpasningsstøtte under hensyntagen til den regionale kontekst, reformernes gennemslagskraft og deres forventede indvirkning på den økonomiske, sociale og politiske dimension af udviklingen og på de økonomiske og sociale vanskeligheder, der gør sig gældende.

4. AVS-stater, der iværksætter reformprogrammer, som anerkendes og støttes i det mindste af de vigtigste, multilaterale donorer, eller som er aftalt med disse uden nødvendigvis at blive støttet finansielt af dem, anses for automatisk at have opfyldt betingelserne for at opnå tilpasningsstøtte.

5. Strukturtilpasningsstøtten tilvejebringes på en fleksibel måde og i form af sektorspecifikke og generelle importprogrammer eller budgetstøtte.

6. Forberedelsen og forundersøgelsen af strukturtilpasningsprogrammerne foretages, og finansieringsafgørelserne træffes i henhold til bestemmelserne om gennemførelsesprocedurer i denne aftale, idet der tages behørigt hensyn til hurtig udbetaling som et særligt træk ved strukturtilpasningsprogrammer. Der kan i konkrete tilfælde gives tilladelse til finansiering med tilbagevirkende kraft af en begrænset del af importen med oprindelse i AVS-staterne eller Fællesskabet.

7. Ved gennemførelsen af det enkelte støtteprogram sikres det, at der er så bred og gennemsigtig en adgang som muligt for AVS-staternes erhvervsdrivende til programmets midler, og at indkøbsprocedurerne er i overensstemmelse med administrativ og handelsmæssig praksis i den berørte stat, samtidig med at der sikres det bedst mulige forhold mellem pris og kvalitet for importerede varer og den fornødne sammenhæng med de internationale fremskridt i harmoniseringen af procedurerne for støtte til strukturtilpasning.

KAPITEL 3

Støtte i tilfælde af kortvarige udsving i eksportindtægterne

Artikel 68

1. Parterne anerkender, at ustabilitet i eksportindtægterne, særlig i landbrugs- og minesektoren, kan påvirke AVS-staternes udvikling i negativ retning og bringe virkeliggørelsen af deres udviklingsmål i fare. Der indføres derfor en ordning for supplerende støtte med henblik på at afbøde de negative virkninger af ustabilitet i eksportindtægterne, også i landbrugs- og minesektoren, inden for finansieringsrammen for støtte til udviklingen på lang sigt.

2. Formålet med støtten i tilfælde af kortvarige udsving i eksportindtægterne er at beskytte de makroøkonomiske og sektorspecifikke reformer og politikker, som er i fare på grund af et fald i indtægterne, og at afbøde de negative virkninger af ustabiliteten i eksportindtægterne, navnlig for så vidt angår landbrugs- og mineprodukter.

3. AVS-staternes økonomiers yderst store afhængighed af eksport, navnlig af landbrugs- og mineprodukter, tages med i overvejelserne ved tildelingen af midler i anvendelsesåret. I denne forbindelse indrømmes de mindst udviklede AVS-stater samt AVS-indlandsstaterne og -østaterne en gunstigere behandling.

4. De supplerende midler bevilges efter de specifikke retningslinjer for støtteordningen, som er fastsat i bilag II om finansieringsvilkår og -betingelser.

5. Fællesskabet bevilger også støtte til markedsbaserede forsikringsordninger for AVS-stater, der søger at beskytte sig mod risikoen for udsving i eksportindtægterne.

KAPITEL 4

Støtte til sektorspecifikke politikker

Artikel 69

1. Samarbejdet støtter gennem denne aftales forskellige instrumenter og bestemmelser:

a) sociale og økonomiske sektorspecifikke politikker og -reformer

b) foranstaltninger til at øge virksomheden i produktionssektoren og eksportkonkurrenceevnen

c) foranstaltninger til at udbygge tjenesteydelserne i den sociale sektor, og

d) tematiske og tværgående spørgsmål.

2. Støtten ydes efter forholdene som:

a) sektorspecifikke programmer

b) budgetstøtte

c) investeringer

d) rehabilitering

e) erhvervsuddannelse

f) faglig bistand

g) institutionel støtte.

KAPITEL 5

Mikroprojekter og decentralt samarbejde

Artikel 70

Med henblik på at imødekomme lokalsamfundenes udviklingsbehov og for at tilskynde alle aktører i det decentrale samarbejde, som er i stand til at bidrage til AVS-staternes selvstændige udvikling, til at fremkomme med og gennemføre initiativer, støtter samarbejdet sådanne udviklingstiltag inden for rammerne af de berørte AVS-staters regler og nationale lovgivning og bestemmelserne i det vejledende program. I denne sammenhæng støtter samarbejdet:

a) mikroprojekter på lokalt plan, som har en økonomisk og social indflydelse på befolkningernes levevilkår, som opfylder et klart påvist, prioriteret behov, og som iværksættes på det berørte lokalsamfunds initiativ og med aktiv deltagelse fra dettes side

b) decentralt samarbejde, navnlig når det indebærer en kombination af AVS-staters decentrale aktørers indsats og midler og deres EF-modparters. Gennem denne form for samarbejde mobiliseres der færdigheder, innoverende indsatsformer og midler fra aktørerne i det decentrale samarbejde til fordel for AVS-staternes udvikling.

Artikel 71

1. Mikroprojekter og decentrale samarbejdsaktioner kan støttes med denne aftales finansielle midler. Projekter eller programmer, der indgår i denne form for samarbejde, behøver ikke at være knyttet til programmer, som er iværksat inden for de vejledende programmers målsektorer, men de kan være et middel til at nå de specifikke mål i det vejledende program eller mål, der er resultatet af initiativer taget af lokalsamfundet eller decentrale aktører.

2. EUF bidrager til finansieringen af mikroprojekter og decentralt samarbejde med et beløb, der i princippet ikke må udgøre mere end tre fjerdedele af de samlede udgifter til hvert projekt og ikke må overskride den grænse, der er fastsat i det vejledende program. Resten finansieres:

a) for så vidt angår mikroprojekter af det berørte lokalsamfund (i form af varer, tjenesteydelser eller penge, afhængigt af dets muligheder)

b) af aktører i det decentrale samarbejde, forudsat at de finansielle, faglige, materielle eller andre ressourcer, som disse aktører indskyder, i princippet mindst udgør 25 % af de anslåede udgifter til projektet/programmet og

c) undtagelsesvis af den berørte AVS-stat, som kan bidrage finansielt, med offentlige faciliteter eller med tjenesteydelser.

3. De procedurer, der skal følges i forbindelse med projekter og programmer, som finansieres som led i mikroprojekter eller decentralt samarbejde, er de i denne aftale fastlagte, særlig vedrørende flerårige programmer.

KAPITEL 6

Humanitær bistand og katastrofebistand

Artikel 72

1. Der ydes humanitær bistand og katastrofebistand til befolkningen i AVS-staterne, der som følge af naturkatastrofer, menneskeskabte kriser som f.eks. krig og andre konflikter eller ekstraordinære omstændigheder med tilsvarende virkninger har alvorlige økonomiske og sociale vanskeligheder af exceptionel karakter. Den humanitære bistand og katastrofebistanden opretholdes, så længe den er nødvendig for at dække akutte behov, der er opstået som følge af disse situationer.

2. Den humanitære bistand og katastrofebistanden ydes udelukkende i forhold til katastrofeofrenes behov og interesser i overensstemmelse med principperne i humanitær folkeret. Der må især ikke diskrimineres mellem ofrene på grund af race, etnisk oprindelse, religion, køn, alder, nationalitet eller politisk overbevisning, og der garanteres fri adgang til og beskyttelse af ofrene samt sikkerhed for det humanitære hjælpepersonale og udstyr.

3. Den humanitære bistand og katastrofebistanden rettes mod:

a) at beskytte menneskeliv i krisesituationer og umiddelbart efter kriser, som er forvoldt af naturkatastrofer, konflikter eller krig

b) at bidrage til finansiering og levering af humanitær hjælp og sørge for, at den leveres direkte til de tilsigtede modtagere ved hjælp af alle disponible logistiske midler

c) at udføre kortsigtet rehabiliterings- og genopbygningsarbejde for at sætte den berørte del af befolkningen i stand til igen at nyde godt af et minimum af samfunds- og erhvervsmæssig integration og så snart som muligt skabe grundlag for en genoptagelse af udviklingen på basis af langsigtede mål, som den berørte AVS-stat har sat sig

d) at afhjælpe problemer som følge af befolkningsforflytninger (flygtninge, fordrevne og hjemvendte personer) efter naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer for dermed, så længe det er nødvendigt, at imødekomme alle flygtninge og fordrevne personers behov, uanset hvor de befinder sig, og bane vejen for deres frivillige repatriering og reintegrering i deres hjemland, og

e) at støtte AVS-staterne med at oprette mekanismer til katastrofeforebyggelse og katastrofeberedskab, bl.a. udarbejdelse af systemer til forudsigelse og hurtig varsling i tilfælde af katastrofer med henblik på at mindske følgerne heraf.

4. Der kan ydes lignende bistand til AVS-stater, som modtager flygtninge eller repatrierede, med henblik på at afhjælpe presserende behov, som ikke falder ind under katastrofebistand.

5. Under hensyn til udviklingskarakteren af den bistand, der ydes i henhold til denne artikel, kan bistanden undtagelsesvis anvendes sammen med bevillingerne i den pågældende stats vejledende program efter anmodning herom.

6. Den humanitære bistand og katastrofebistanden iværksættes enten på anmodning af den AVS-stat, der befinder sig i en krisesituation, eller af Kommissionen, internationale organisationer eller lokale eller internationale ikke-statslige organisationer. Bistanden forvaltes og ydes efter procedurer, der åbner mulighed for hurtige, smidige og effektive indgreb. Fællesskabet tager passende skridt til at lette en hurtig gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe nødsituationen.

Artikel 73

1. Aktioner, der udføres efter katastrofefasen, og som tager sigte på den materielle og sociale rehabilitering, der er nødvendig efter naturkatastrofer eller ekstraordinære omstændigheder med tilsvarende virkninger, kan finansieres af Fællesskabet i henhold til denne aftale. Aktionerne skal under anvendelse af effektive og fleksible mekanismer lette overgangen fra nødsituationen til udviklingsfasen, fremme den samfunds- og erhvervsmæssige reintegration af de berørte befolkningsgrupper, så vidt muligt fjerne årsagerne til krisen samt styrke institutionerne og lokale og nationale aktørers ejerskab til deres rolle i udformningen af en bæredygtig udviklingspolitik for den berørte AVS-stat.

2. Kortfristede nødforanstaltninger finansieres kun under ekstraordinære omstændigheder af EUF, når en sådan bistand ikke kan finansieres via Fællesskabets budget.

KAPITEL 7

Støtte af investeringer og udvikling af den private sektor

Artikel 74

Samarbejdet støtter gennem finansiel og faglig bistand politikker og strategier for investeringsfremme og udvikling af den private sektor som omhandlet i denne aftale.

Artikel 75

Investeringsfremme

I erkendelse af, at private investeringer virker fremmende for deres udviklingssamarbejde, og at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til at stimulere sådanne investeringer, vil AVS-staterne, Fællesskabet og dets medlemsstater inden for rammerne af deres respektive beføjelser:

a) iværksætte foranstaltninger med henblik på at tilskynde de private investorer, som overholder AVS-EF-udviklingssamarbejdets mål og prioriteter og deres respektive staters love og administrative bestemmelser, til at deltage i udviklingsbestræbelserne

b) træffe foranstaltninger, der kan bidrage til at tilvejebringe og bevare et forudsigeligt og sikkert investeringsklima, samt forhandle aftaler, der sigter mod at forbedre dette klima

c) anspore den private sektor i EU til at investere i og yde specifik bistand til dens modparter i AVS-staterne som led i samarbejde og partnerskaber mellem virksomheder

d) lette oprettelsen af partnerskaber og joint ventures ved at fremme samfinansiering

e) sponsorere sektorspecifikke investeringsfora for at fremme partnerskaber og udenlandske investeringer

f) støtte AVS-staternes bestræbelser på at tiltrække finansiering, særlig privat finansiering, til infrastrukturinvesteringer og indtægtsskabende infrastruktur af afgørende betydning for den private sektor

g) støtte kapacitetsopbygning i indenlandske organer og institutioner for investeringsfremme, der har til opgave at fremme og lette udenlandske investeringer

h) udbrede information om investeringsmuligheder og driftsvilkår for virksomheder i AVS-staterne

i) fremme erhvervsdialog, samarbejde og partnerskaber i den private sektor på nationalt og regionalt plan og på AVS-EU-plan, særlig gennem et AVS-EU-erhvervsforum for den private sektor. Formålet med støtten til et AVS-EU-erhvervsforum for den private sektor er:

i) at lette dialogen inden for den private sektor i AVS og EU og mellem denne og de organer, der er oprettet ved denne aftale

ii) at analysere og med mellemrum forsyne de relevante organer med oplysninger om en lang række spørgsmål vedrørende forbindelserne mellem de private sektorer i AVS og EU inden for denne aftales rammer eller mere generelt om de økonomiske forbindelser mellem Fællesskabet og AVS-staterne

iii) at analyse og forsyne de relevante organer med oplysninger om særlige sektorspecifikke problemer på regionalt eller subregionalt plan med berøring til bl.a. bestemte grene inden for produktionsvirksomhed eller produkttyper.

Artikel 76

Investeringsfinansiering og -støtte

1. Gennem samarbejdet tilvejebringes der langfristede finansielle midler, herunder risikovillig kapital, som skal bidrage til at fremme væksten i den private sektor og mobilisere indenlandsk og udenlandsk kapital til dette formål. Samarbejdet stiller i denne forbindelse navnlig følgende til rådighed:

a) gavebistand til finansiel og faglig bistand til at støtte policy-reformer, udvikling af de menneskelige ressourcer, institutionel kapacitetsopbygning og andre former for institutionel støtte i forbindelse med specifikke investeringer, foranstaltninger til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og til at støtte private finansielle og ikke-finansielle formidlende organers kapacitet, investeringsformidling og -fremme og aktiviteter til at forbedre konkurrenceevnen

b) rådgivnings- og konsulentvirksomhed, som skal bidrage til at skabe et velreagerende investeringsklima og informationsgrundlag til at lede og stimulere kapitalstrømmen

c) risikovillig kapital til investeringer i form af indskudskapital og ansvarlig lånekapital, garantier til støtte af indenlandske og udenlandske private investeringer og lån eller kreditlinjer på de vilkår og betingelser, der er fastsat i bilag II til denne aftale

d) lån via Bankens egne midler.

2. Banken yder lån via egne midler i overensstemmelse med Bankens vedtægter og på de vilkår og betingelser, der er fastsat i bilag II til denne aftale.

Artikel 77

Investeringsgarantier

1. Investeringsgarantier er et stadigt vigtigere redskab til udviklingsfinansiering, da de bidrager til at mindske projektrisici og stimulere private kapitalstrømme. Samarbejdet sikrer derfor, at risikoforsikring i højere grad er til rådighed og benyttes som en mekanisme til at afbøde risici med henblik på at øge investorers tillid til AVS-staterne.

2. Som led i samarbejdet tilbydes der garantier, og der ydes støtte via garantifonde til risikodækning i forbindelse med bistandsberettigede investeringer. Samarbejdet støtter navnlig:

a) genforsikringsordninger, der skal sikre udenlandske direkte investeringer foretaget af bistandsberettigede investorer mod retlig usikkerhed og de store risici ekspropriation, restriktioner for valutaoverførsler, krig og borgerlige uroligheder og kontraktbrud. Investorerne kan forsikre projekter med enhver kombination af de fire typer dækning

b) garantiprogrammer til dækning af risiko i form af delgarantier for gældsfinansiering. Der skal være adgang til både delvis risiko og delvis kreditgaranti, og

c) nationale og regionale garantifonde, hvori inddrages navnlig indenlandske finansieringsinstitutter eller investorer, med henblik på at fremme udviklingen af den finansielle sektor.

3. Samarbejdet støtter også kapacitetsopbygning, institutionel støtte og bidrag til grundfinansiering af nationale og/eller regionale initiativer til at mindske erhvervsrisiciene for investorer (bl.a. garantifonde, reguleringsorganer, voldgiftsordninger og retslige ordninger til at øge beskyttelsen af investeringer og forbedre eksportkreditsystemerne).

4. Samarbejdet yder en sådan støtte ud fra princippet om ekstra gevinst og komplementaritet i forhold til private og/eller offentlige initiativer og, når det er muligt, i partnerskab med private og andre offentlige organisationer. AVS og Fællesskabet foretager i AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering i fællesskab en undersøgelse af forslaget om at oprette et AVS-EF-garantiagentur, som skal udarbejde og forvalte investeringsgarantiprogrammer.

Artikel 78

Investeringsbeskyttelse

1. AVS-staterne og Fællesskabet og dets medlemsstater bekræfter inden for rammerne af deres respektive beføjelser behovet for at fremme og beskytte en parts investeringer på deres respektive områder og bekræfter på denne baggrund betydningen af, at der i fælles interesse indgås aftaler om investeringsfremme og -beskyttelse, som desuden kan danne grundlag for forsikrings- og garantiordninger.

2. For at tilskynde til europæiske investeringer i de udviklingsprojekter, som AVS-staterne har igangsat, og som er af særlig betydning for dem, kan Fællesskabet og medlemsstaterne på den ene side og AVS-staterne på den anden side ligeledes indgå aftaler om specifikke projekter af fælles interesse, når Fællesskabet og europæiske virksomheder deltager i finansieringen heraf.

3. Parterne er også enige om inden for rammerne af de økonomiske partnerskabsaftaler og under hensyn til Fællesskabets og medlemsstaternes respektive beføjelser at indføre almindelige principper om investeringsbeskyttelse og -fremme, som afspejler de bedste resultater, der er aftalt i de kompetente internationale fora eller bilateralt.

AFSNIT III

FAGLIGT SAMARBEJDE

Artikel 79

1. Det faglige samarbejde skal hjælpe AVS-staterne med at udvikle de menneskelige ressourcer på nationalt og regionalt plan og med varigt at udvikle de institutioner, som er af betydning for gode udviklingsresultater, herunder styrke AVS-konsulentfirmaer og -organisationer samt udvekslingsordninger for konsulenter fra både AVS- og EU-firmaer.

2. Det faglige samarbejde skal desuden være omkostningseffektivt og relevant i forhold til de behov, som det tager sigte på, og det skal lette overførsel af knowhow og øge den nationale og regionale kapacitet. Det faglige samarbejde skal bidrage til at virkeliggøre projekt- og programmålene, herunder bidrage til bestræbelser på at styrke de nationale og regionale anvisningsberettigedes forvaltningskapacitet. Den faglige bistand skal:

a) være efterspørgselsdreven og således kun stilles til rådighed efter anmodning fra den eller de berørte AVS-stater og tilpasses modtagerens behov

b) supplere og støtte AVS-staternes bestræbelser på at indkredse deres egne behov

c) overvåges og følges op for at garantere effektivitet

d) anspore til inddragelse af eksperter, konsulentfirmaer og uddannelses- og forskningsinstitutioner fra AVS-staterne i aftaler, der finansieres af EUF, og indkredse, hvordan der kan ansættes kvalificeret nationalt og regionalt personale ved EUF-projekter

e) anspore til udstationering af veluddannet personale fra AVS-staterne som konsulenter i en institution i deres eget land eller et naboland eller i en regional organisation

f) sigte mod at udvide kendskabet til begrænsninger og potentiel for så vidt angår nationale og regionale menneskelige ressourcer og oprette et register over AVS-eksperter, -konsulenter og -konsulentfirmaer, der med fordel vil kunne inddrages i projekter og programmer, der finansieres af EUF

g) støtte faglig bistand mellem AVS-staterne indbyrdes for at fremme udvekslingen mellem AVS-staterne af ekspertise inden for faglig bistand og forvaltning

h) udvikle handlingsprogrammer for en langsigtet udvikling af institutioner og kvalificering af personale som en integrerende del af projekt- og programplanlægningen under hensyntagen til de nødvendige finansielle krav

i) støtte ordninger, der skal forbedre AVS-staternes evne til at opbygge egen ekspertise

j) lægge særlig vægt på at udvikle AVS-staternes kapacitet inden for projektplanlægning, -gennemførelse og -evaluering samt budgetforvaltning.

3. Der kan ydes faglig bistand på alle samarbejdsområder, der er omfattet af denne aftale. Aktiviteterne skal være forskelligartede med hensyn til anvendelsesområde og art og afpasses nøje efter AVS-staternes behov.

4. Det faglige samarbejde kan være specifikt eller generelt. AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering fastlægger retningslinjerne for gennemførelsen af det faglige samarbejde.

Artikel 80

Med henblik på at vende tendensen til, at de uddannede forlader AVS-staterne, bistår Fællesskabet på anmodning AVS-staterne med at få kvalificerede AVS-borgere, som er bosiddende i de udviklede lande, til at vende hjem ved at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, der tilskynder til tilbagevenden til hjemlandet.

AFSNIT IV

PROCEDURER OG FORVALTNINGSORDNINGER

Artikel 81

Procedurer

Forvaltningsprocedurerne skal være gennemsigtige, let anvendelige og muliggøre decentralisering af opgaver og ansvar til aktørerne i felten. AVS-EU-udviklingssamarbejdet er åbent for ikke-statslige aktører på områder, der vedrører dem. Der findes i bilag IV om gennemførelses- og forvaltningsprocedurer detaljerede bestemmelser om programmering, forberedelse, gennemførelse og forvaltning af det finansielle og faglige samarbejde. Ministerrådet kan revurdere, revidere og ændre disse bestemmelser på grundlag af en henstilling fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering.

Artikel 82

Ansvarlige for gennemførelsen

Der udpeges ansvarlige for gennemførelsen af det finansielle og faglige samarbejde i henhold til denne aftale. Der findes i bilag IV om gennemførelses- og forvaltningsprocedurer detaljerede bestemmelser om de opgaver, der påhviler sådanne ansvarlige.

Artikel 83

AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering

1. Ministerrådet undersøger mindst en gang om året, hvorvidt målene for samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering er nået, og gennemgår de generelle og specifikke problemer i forbindelse med gennemførelsen af dette samarbejde. Med henblik herpå nedsættes der under Ministerrådet et udvalg for samarbejde med henblik på udviklingsfinansiering, i det følgende benævnt "AVS-EF-Udvalget".

2. AVS-EF-Udvalget har bl.a. til opgave

a) at sikre, at målene og principperne for samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering i almindelighed virkeliggøres, og fastlægge de generelle retningslinjer for en effektiv og rettidig gennemførelse

b) at undersøge problemer i forbindelse med gennemførelsen af udviklingssamarbejdsaktiviteterne og foreslå relevante foranstaltninger

c) at revurdere bilagene til denne aftale for at sikre, at de fortsat er relevante, og fremsætte henstillinger om eventuelle fornødne ændringer til Ministerrådet til godkendelse

d) at undersøge de foranstaltninger, der gennemføres inden for denne aftales rammer for at virkeliggøre målet om at fremme udviklingen af den private sektor og investeringerne, samt undersøge, hvordan investeringsfaciliteten fungerer.

3. AVS-EF-Udvalget træder sammen hver tredje måned og sammensættes paritetisk af repræsentanter for AVS-staterne og Fællesskabet eller af disses befuldmægtigede. Det træder sammen på ministerplan, når en af parterne anmoder herom, dog mindst én gang om året.

4. Ministerrådet fastlægger AVS-EF-Udvalgets forretningsorden, herunder betingelser for repræsentation og antallet af medlemmer, de nærmere regler for forhandlingerne samt bestemmelser om varetagelse af formandskabet.

5. AVS-EF-Udvalget kan indkalde til møder mellem eksperter for at undersøge årsagerne til eventuelle vanskeligheder eller flaskehalse, som hindrer en effektiv gennemførelse af udviklingssamarbejdet. Disse eksperter fremsætter henstillinger til udvalget om, hvorledes vanskelighederne og flaskehalsene kan fjernes.

DEL 5

ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE

KAPITEL 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 84

1. For at sætte de mindst udviklede stater, indlandsstaterne og østaterne i stand til i fuldt omfang at drage fordel af de muligheder, som denne aftale giver, og dermed øge deres respektive udviklingstempo indrømmes der i forbindelse med samarbejdet de mindst udviklede blandt AVS-staterne en særbehandling, og der tages behørigt hensyn til AVS-indlandsstaternes og AVS-østaternes sårbarhed. Der tages desuden hensyn til behovene i lande, der befinder sig en post-konfliktsituation.

2. Uafhængigt af de særlige foranstaltninger og bestemmelser, der i denne aftales forskellige kapitler fastsættes for de mindst udviklede stater, indlandsstaterne og østaterne, lægges der for så vidt angår disse grupper samt lande, der befinder sig i en post-konfliktsituation, særlig vægt på

a) styrkelse af det regionale samarbejde

b) transport- og kommunikationsinfrastrukturer

c) effektiv udnyttelse af de marine ressourcer og markedsføring af produkter afledt heraf samt for indlandsstaternes vedkommende ferskvandsfiskeriet

d) strukturtilpasning, hvor der tages hensyn til disse landes udviklingsniveau og tillige i gennemførelsesfasen til tilpasningens sociale dimension

e) gennemførelse af fødevarestrategier og integrerede udviklingsprogrammer.

KAPITEL 2

De mindst udviklede AVS-stater

Artikel 85

1. De mindst udviklede AVS-stater indrømmes en særbehandling for at hjælpe dem med at overvinde de alvorlige økonomiske og sociale vanskeligheder, der hæmmer deres udvikling, og dermed øge deres respektive udviklingstempo.

2. Listen over de mindst udviklede stater findes i bilag VI. Den kan ændres ved afgørelse truffet af Ministerrådet, når:

a) et tredjeland, der befinder sig i en tilsvarende situation, tiltræder denne aftale

b) den økonomiske situation i en AVS-stat ændres betydeligt og varigt, således at den pågældende stat må optages i kategorien mindst udviklede AVS-stater, eller således at den ikke længere er berettiget til at tilhøre denne kategori.

Artikel 86

Bestemmelserne vedrørende de mindst udviklede AVS-stater findes i følgende artikler: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84 og 85.

KAPITEL 3

AVS-indlandsstaterne

Artikel 87

1. Der fastsættes særlige bestemmelser og foranstaltninger for at støtte AVS-indlandsstaterne i deres bestræbelser på at overvinde geografiske vanskeligheder og andre hindringer, der hæmmer deres udvikling, og sætte dem i stand til at øge deres respektive udviklingstempo.

2. Listen over AVS-indlandsstater findes i bilag VI. Den kan ændres ved afgørelse truffet af Ministerrådet, når et tredjeland, der befinder sig i en lignende situation, tiltræder denne aftale.

Artikel 88

Bestemmelserne vedrørende AVS-indlandsstaterne findes i følgende artikler: 2, 32, 35, 56, 68, 84 og 87.

KAPITEL 4

AVS-østaterne

Artikel 89

1. Der fastsættes særlige bestemmelser og foranstaltninger for at støtte AVS-østaterne i deres bestræbelser på at overvinde naturbestemte og geografiske vanskeligheder og andre hindringer, der hæmmer deres udvikling, og sætte dem i stand til at øge deres respektive udviklingstempo.

2. Listen over AVS-østater findes i bilag VI. Den kan ændres ved afgørelse truffet af Ministerrådet, når et tredjeland, der befinder sig i en lignende situation, tiltræder denne aftale.

Artikel 90

Bestemmelserne vedrørende AVS-østaterne findes i følgende artikler: 2, 32, 35, 56, 68, 84 og 89.

DEL 6

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 91

Konflikt mellem denne aftale og andre traktater

Traktater, konventioner, aftaler eller ordninger, uanset form eller art, mellem en eller flere af Fællesskabets medlemsstater og en eller flere AVS-stater må ikke udgøre nogen hindring for denne aftales gennemførelse.

Artikel 92

Geografisk anvendelsesområde

Med forbehold af de særlige bestemmelser om forbindelserne mellem AVS-staterne og de franske oversøiske departementer gælder denne aftale på det område, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse på de i nævnte traktat fastsatte betingelser, og på AVS-staternes områder.

Artikel 93

Ratifikation og ikrafttræden

1. Denne aftale ratificeres eller godkendes af signatarerne i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige regler og procedurer.

2. Instrumenterne for ratifikation eller godkendelse af denne aftale deponeres for AVS-staternes vedkommende i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og for Fællesskabets og dets medlemsstaters vedkommende i AVS-staternes Generalsekretariat. Sekretariaterne underretter straks signatarstaterne og Fællesskabet herom.

3. Denne aftale træder i kraft på den første dag i den anden måned, der følger efter datoen for medlemsstaternes og mindst to tredjedele af AVS-staternes deponering af ratifikationsinstrumenterne og deponeringen af instrumentet for Fællesskabets godkendelse af denne aftale.

4. Såfremt en AVS-signatarstat ikke har afsluttet de i stk. 1 og 2 omhandlede procedurer inden datoen for denne aftales ikrafttræden som fastsat i stk. 3, kan den kun gøre dette inden for de tolv måneder, der følger efter samme dato, jf. dog stk. 6.

For sådanne stater finder denne aftale anvendelse fra den første dag i den anden måned, der følger efter afslutningen af de pågældende procedurer. Disse stater anerkender gyldigheden af alle foranstaltninger, der er truffet til gennemførelse af denne aftale efter datoen for dens ikrafttræden.

5. I forretningsordenen for de blandede institutioner, der er oprettet ved denne aftale, fastsættes det, på hvilke betingelser repræsentanterne for de i stk. 4 omhandlede signatarstater kan deltage i disse institutioner som observatører.

6. Ministerrådet kan beslutte at yde en særlig støtte til AVS-stater, der var part i de tidligere AVS-EF-konventioner, men som i mangel af normalt etablerede statslige institutioner ikke har været i stand til at undertegne eller ratificere denne aftale. Denne støtte kan rettes mod institutionsopbygning og aktiviteter med henblik på social og økonomisk udvikling, idet der tages særligt hensyn til de mest udsatte befolkningsgruppers behov. I denne forbindelse vil sådanne stater kunne trække på de midler til finansielt og fagligt samarbejde, der er omhandlet i del 4 i denne aftale.

Som en fravigelse af stk. 4 kan de af de berørte stater, der har undertegnet denne aftale, fuldføre ratifikationsprocedurerne inden for tolv måneder efter genetableringen af statslige institutioner.

De af de berørte stater, som hverken har undertegnet eller ratificeret denne aftale, kan tiltræde den efter den i artikel 94 fastlagte tiltrædelsesprocedure.

Artikel 94

Tiltrædelse

1. Enhver anmodning om at tiltræde denne aftale, som fremsættes af en uafhængig stat, hvis struktur og økonomiske og sociale situation kan sammenlignes med AVS-staternes, indgives til Ministerrådet.

Hvis anmodningen godkendes af Ministerrådet, tiltræder den pågældende stat denne aftale ved at deponere en tiltrædelsesakt i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som sender en attesteret kopi til AVS-sekretariatet og underretter medlemsstaterne herom. Ministerrådet kan træffe alle nødvendige ændringsforanstaltninger.

Den pågældende stat får samme rettigheder og pligter som AVS-staterne. Dens tiltrædelse må ikke forringe de fordele, som de AVS-stater, der har undertegnet denne aftale, opnår ved bestemmelserne om samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering. Ministerrådet kan fastsætte betingelserne og de specifikke ordninger for en stats tiltrædelse i en særlig protokol, som skal udgøre en integrerende del af denne aftale.

2. Ministerrådet underrettes om alle anmodninger fra et tredjeland om at blive medlem af en økonomisk gruppe af AVS-stater.

3. Ministerrådet underrettes om alle anmodninger fra et tredjeland om at blive medlem af Den Europæiske Union. Under forhandlingerne mellem Unionen og ansøgerlandet giver Fællesskabet AVS-staterne alle relevante oplysninger, og tilsvarende underretter disse Fællesskabet om deres ønsker, således at der kan tages fuldt hensyn hertil. AVS-sekretariatet underrettes af Fællesskabet om tiltrædelser af Den Europæiske Union.

Nye medlemmer af Den Europæiske Union bliver part i denne aftale fra tiltrædelsesdatoen ved en bestemmelse herom i tiltrædelsesakten. Hvis akten om tiltrædelse af Unionen ikke indeholder bestemmelse om medlemsstatens automatiske tiltrædelse af denne aftale, tiltræder den pågældende medlemsstat ved at deponere en tiltrædelsesakt i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som sender en attesteret kopi til AVS-sekretariatet og underretter medlemsstaterne herom.

Parterne undersøger de virkninger, som nye medlemsstaters tiltrædelse har for denne aftale. Ministerrådet kan træffe alle nødvendige overgangs- eller ændringsforanstaltninger.

Artikel 95

Gyldighedsperiode og ændringsklausul

1. Denne aftale indgås for en periode på tyve år begyndende den 1. marts 2000.

2. Der fastlægges finansprotokoller for fem år ad gangen.

3. Senest tolv måneder inden udløbet af hver femårsperiode meddeler Fællesskabet og medlemsstaterne på den ene side og AVS-staterne på den anden side den anden part, hvilke bestemmelser de ønsker revurderet med henblik på en eventuel ændring af denne aftale. Dette gælder dog ikke bestemmelserne om det økonomiske og handelsmæssige samarbejde, for hvilket der gælder en særlig revisionsprocedure. Uanset denne frist har den ene part, hvis den anden part anmoder om en revurdering af en af denne aftales bestemmelser, en frist på to måneder til at anmode om, at revurderingen også kommer til at omfatte andre bestemmelser, der har tilknytning til dem, som den første anmodning drejer sig om.

Ti måneder inden udløbet af femårsperioden indleder parterne forhandlinger for at undersøge, hvilke ændringer der eventuelt skal foretages i de bestemmelser, der er omfattet af meddelelsen.

Artikel 93 finder også anvendelse på ændringer.

Ministerrådet træffer eventuelle nødvendige overgangsforanstaltninger, indtil de ændrede bestemmelser træder i kraft.

4. Atten måneder inden udløbet af denne aftales samlede gyldighedsperiode indleder parterne forhandlinger for at undersøge, hvilke bestemmelser der fremtidigt skal gælde for deres forbindelser.

Ministerrådet træffer eventuelle nødvendige overgangsforanstaltninger, indtil den nye aftale træder i kraft.

Artikel 96

Væsentlige elementer: konsultationsprocedure og relevante foranstaltninger for så vidt angår menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstaten

1. I denne artikel forstås ved udtrykket "part" på den ene side Fællesskabet og Den Europæiske Unions medlemsstater og på den anden side hver enkelt AVS-stat.

2. a) Hvis en part til trods for den løbende politiske dialog mellem parterne skønner, at den anden part har misligholdt en forpligtelse med hensyn til respekten for menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstaten som omhandlet i artikel 9, stk. 2, meddeler den, undtagen i særligt hastende tilfælde, den anden part og Ministerrådet alle nødvendige oplysninger, for at der kan foretages en grundig undersøgelse med henblik på at finde en for begge parter acceptabel løsning. Med henblik herpå opfordrer den den anden part til at indgå i konsultationer om foranstaltninger, som den berørte part har truffet eller skal træffe for at rette op på forholdene.

Konsultationerne føres på det plan og under de former, som skønnes at være mest hensigtsmæssige med henblik på at finde en løsning.

Konsultationerne indledes senest 15 dage efter opfordringen og fortsætter i en periode, der fastsættes ved fælles overenskomst afhængigt af, hvilken tilsidesættelse der er tale om, og hvor alvorlig den er. Under ingen omstændigheder må konsultationerne vare længere end 60 dage.

Hvis konsultationerne ikke fører til en for begge parter acceptabel løsning, hvis konsultationer afvises, eller hvis der er tale om særligt hastende tilfælde, kan der træffes relevante foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger ophæves, så snart begrundelsen for dem ikke længere er til stede.

b) Ved udtrykket "særligt hastende tilfælde" forstås ekstraordinære tilfælde, hvor der er tale om særlig alvorlig eller åbenbar tilsidesættelse af et af de væsentlige elementer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, af en sådan art, at et øjeblikkeligt indgreb er påkrævet.

Den part, som gør brug af den særlige hasteprocedure, underetter særskilt den anden part og Ministerrådet om sagen, medmindre den ikke har tid til at gøre dette.

c) Ved "relevante foranstaltninger" forstås i denne artikel foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med folkeretten, og som står i forhold til tilsidesættelsen. Ved valget af sådanne foranstaltninger skal de, der medfører færrest forstyrrelser i anvendelsen af denne aftale, foretrækkes. Det er underforstået, at suspension er den sidste udvej.

Hvis der i særligt hastende tilfælde træffes foranstaltninger, meddeles de straks den anden part og Ministerrådet. Der kan da på anmodning af den berørte part indkaldes til konsultationer med henblik på en grundig undersøgelse af situationen for om muligt at finde en løsning. Disse konsultationer føres i overensstemmelse med ordningerne i litra a), andet og tredje afsnit.

Artikel 97

Konsultationsprocedure og relevante foranstaltninger for så vidt angår korruption

1. Parterne skønner, at der, når Fællesskabet er en væsentlig partner med hensyn til finansiel bistand til økonomiske og sektorspecifikke politikker og programmer, skal afholdes konsultationer mellem parterne, hvis der forekommer alvorlige tilfælde af korruption.

2. Hver af parterne kan i sådanne tilfælde opfordre den anden part til at indgå i konsultationer. Konsultationerne indledes senest 21 dage efter opfordringen og må ikke vare længere end 60 dage.

3. Hvis konsultationerne ikke fører til en for begge parter acceptabel løsning eller hvis konsultationer afvises, træffer parterne relevante foranstaltninger. Under alle omstændigheder påhviler det i første række den part, hos hvem der er forekommet alvorlige tilfælde af korruption, at træffe de nødvendige foranstaltninger for straks at rette op på forholdene. De foranstaltninger, som hver part træffer, skal stå i forhold til situationens alvor. Ved valget af sådanne foranstaltninger skal de, der medfører færrest forstyrrelser i anvendelsen af denne aftale, foretrækkes. Det er underforstået, at suspension er den sidste udvej.

4. I denne artikel forstås ved udtrykket "part" på den ene side Fællesskabet og Den Europæiske Unions medlemsstater og på den anden side hver enkelt AVS-stat.

Artikel 98

Bilæggelse af tvister

1. Tvister om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale, som opstår mellem en eller flere medlemsstater eller Fællesskabet på den ene side og en eller flere AVS-stater på den anden side, forelægges Ministerrådet.

Mellem Ministerrådets samlinger forelægges sådanne tvister Ambassadørudvalget.

2. a) Lykkes det ikke Ministerrådet at bilægge tvisten, kan hver af parterne anmode om bilæggelse af tvisten ved voldgift. Med henblik herpå udpeger hver part en voldgiftsmand inden tredive dage efter anmodningen om voldgift. Sker dette ikke, kan hver af parterne anmode generalsekretæren for Den Faste Voldgiftsret om at udpege den anden voldgiftsmand.

b) De to voldgiftsmænd udpeger derefter en tredje voldgiftsmand inden tredive dage. Sker dette ikke, kan hver af parterne anmode generalsekretæren for Den Faste Voldgiftsret om at udpege den tredje voldgiftsmand.

c) Medmindre voldgiftsmændene træffer anden afgørelse, anvendes den procedure, som er fastlagt i Den Faste Voldgiftsrets regler for frivillig voldgift for internationale organisationer og stater. Voldgiftsmændenes afgørelser træffes med stemmeflertal inden for en frist på tre måneder.

d) Hver part i tvisten er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen af voldgiftsmændenes afgørelse.

e) Ved anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og medlemsstaterne som en enkelt part i tvisten.

Artikel 99

Opsigelse

Denne aftale kan opsiges af Fællesskabet og dets medlemsstater over for hver AVS-stat og af hver AVS-stat over for Fællesskabet og dets medlemsstater med seks måneders varsel.

Artikel 100

Tekster

De protokoller og bilag, der er knyttet til denne aftale, udgør en integrerende del deraf. Bilag II, III, IV og VI kan revideres, revurderes og/eller ændres af Ministerrådet på basis af en henstilling fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering.

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og i AVS-staternes sekretariat, som begge fremsender en bekræftet kopi af denne aftale til hver signatarstats regering.

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

BILAG TIL AFTALEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

>TABELPOSITION>

BILAG I

FINANSPROTOKOL

1. Til de formål, der er omhandlet i denne aftale, udgør Fællesskabets samlede finansielle bistand til AVS-staterne 15200 mio. EUR for en periode på fem år at regne fra den 1. marts 2000.

2. Fællesskabets finansielle bistand omfatter et beløb på op til 13500 mio. EUR fra 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF).

3. 9. EUF fordeles mellem samarbejdsinstrumenterne som følger:

a) 10000 mio. EUR i form af gavebistand afsættes til en finansieringsramme for støtte til langsigtet udvikling. Denne finansieringsramme benyttes til at finansiere nationale vejledende programmer i overensstemmelse med artikel 1 til 5 i bilag IV til denne aftale (gennemførelses- og forvaltningsprocedurer). Fra finansieringsrammen for støtte til langsigtet udvikling:

i) afsættes 90 mio. EUR til finansiering af budgettet for Centret for Virksomhedsudvikling (CVU)

ii) afsættes 70 mio. EUR til finansiering af budgettet for Centret for Landbrugsudvikling (CLU)

iii) afsættes et beløb på højst 4 mio. EUR til de formål, der er omhandlet i artikel 17 i denne aftale (Den Blandede Parlamentariske Forsamling).

b) 1300 mio. EUR i form af gavebistand afsættes til finansiering af støtte til regionalt samarbejde og regional integration af AVS-staterne i overensstemmelse med artikel 6 til 14 i bilag IV til denne aftale (gennemførelses- og forvaltningsprocedurer).

c) 2200 mio. EUR afsættes til at finansiere investeringsfaciliteten i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat i bilag II til denne aftale, (finansieringsvilkår og -betingelser), dog ikke de rentegodtgørelser, der er omhandlet i artikel 2 og 4 i bilag II til denne aftale, idet disse finansieres af de midler, der er nævnt i litra a).

4. Et beløb på op til 1700 mio. EUR stilles til rådighed af Den Europæiske Investeringsbank i form af lån af Bankens egne midler. Disse midler bevilges til de formål, der er fastsat i bilag II til denne aftale (Finansieringsvilkår og -betingelser), i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i Bankens vedtægter og de relevante bestemmelser i vilkårene og betingelserne for investe-ringsfinansiering som fastlagt i nævnte bilag. Banken kan bidrage til finansieringen af regionale projekter og programmer fra de midler, som den forvalter.

5. Enhvert uudnyttet restbeløb fra tidligere EUF på datoen for denne finansprotokols ikrafttræden samt alle beløb, der frigives på et senere tidspunkt fra igangværende projekter i henhold til disse fonde, overføres til 9. EUF og anvendes i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale. Alle midler, der således overføres til 9. EUF, og som tidligere var blevet tildelt en AVS-stats eller -regions vejledende program, forbliver tildelt den pågældende stat eller region. Det samlede beløb i denne finansprotokol vil, suppleret med de overførte restbeløb fra tidligere EUF, dække perioden 2000-2007.

6. Banken forvalter de lån, der bevilges fra dens egne midler, samt de transaktioner, der finansieres gennem investeringsfaciliteten. Alle andre finansielle midler i henhold til denne aftale forvaltes af Kommissionen.

7. Før denne finansprotokols gyldighedsperiode udløber, vurderer parterne, i hvilket omfang forpligtelser og betalinger er blevet realiseret. Denne vurdering udgør grundlaget for en reevaluering af de samlede midler samt for en evaluering af behovet for nye midler til støtte for finansielt samarbejde i henhold til denne aftale.

8. Hvis de midler, der tilvejebringes gennem et af denne aftales instrumenter, opbruges før udløbet af denne finansprotokols gyldighedsperiode, træffer AVS-EF-Ministerrådet passende foranstaltninger.

BILAG II

FINANSIERINGSVILKÅR OG -BETINGELSER

KAPITEL 1

INVESTERINGSFINANSIERING

Artikel 1

Finansieringsvilkårene og -betingelserne i forbindelse med investeringsfacilitetens aktioner, Den Europæiske Investeringsbanks lån af egne midler og særlige aktioner fastsættes i dette kapitel. Disse midler kan kanaliseres til berettigede virksomheder enten direkte eller indirekte gennem berettigede investeringsfonde og/eller finansielle formidlende organer.

Artikel 2

Investeringsfacilitetens midler

1. Investeringsfacilitetens midler kan bl.a. anvendes til at:

a) tilvejebringe risikovillig kapital gennem:

i) erhvervelse af kapitalandele i AVS-virksomheder, herunder finansieringsinstitutter

ii) bistand i form af ansvarlig lånekapital til AVS-virksomheder, herunder finansieringsinstitutter

iii) garantier og anden kreditsikring, der kan anvendes til at dække politiske og andre investeringsrelaterede risici, både for udenlandske og lokale investorer og långivere

b) tilvejebringe almindelige lån.

2. Kapitalandele skal normalt være i form af ikke-kontrollerende mindretalsposter og skal give afkast på grundlag af det pågældende projekts resultater.

3. Bistand i form af ansvarlig lånekapital kan bestå af aktionærforskud, konvertible obligationer, betingede lån, lavere prioriterede lån, lån med deltagerrettigheder eller andre tilsvarende former for bistand. En sådan bistand kan især omfatte:

a) betingede lån, hvis tilbagebetaling og/eller løbetid afhænger af opfyldelsen af visse betingelser i forbindelse med resultaterne af projektet; hvad specifikt angår betingede lån til forundersøgelser vedrørende investeringer eller anden projektrelateret faglig bistand kan der gives afkald på tilbagebetaling, hvis investeringen ikke foretages

b) lån med deltagerrettigheder, hvis tilbagebetaling og/eller varighed er knyttet til projektets finansielle afkast

c) lavere prioriterede lån, der først tilbagebetales, når de øvrige fordringer er blevet indfriet.

4. Forrentningen af hver aktion fastlægges i forbindelse med ydelsen af lånet. Dog gælder følgende:

a) for betingede lån eller lån med deltagerrettigheder består forrentningen normalt af en fast rente på højst 3 % og en variabel komponent, der er forbundet med projektets resultater

b) for lavere prioriterede lån er renten markedsrelateret.

5. For garantier fastsættes prisen, så den afspejler de forsikrede risici og de særlige forhold ved aktionen.

6. Renten på almindelige lån består af en referencesats, der anvendes af Banken for sammenlignelige lån på samme vilkår og betingelser med hensyn til afdragsfrie perioder og tilbagebetalingstid, samt et tillæg fastsat af Banken.

7. Almindelige lån kan forlænges på fordelagtige vilkår og betingelser, når de ydes:

a) til infrastrukturprojekter i de mindst udviklede stater eller i stater i en post-konfliktsituation, som er en forudsætning for udviklingen af den private sektor. I sådanne tilfælde reduceres renten på lånet med 3 %

b) til projekter, som involverer omstruktureringsforanstaltninger i forbindelse med privatisering, eller til projekter forbundet med betydelige og klart påviselige sociale eller miljømæssige fordele. I sådanne tilfælde kan lån forlænges med en rentegodtgørelse, hvis størrelse og form fastlægges under hensyntagen til de særlige forhold ved projektet. Rentegodtgørelsen kan dog ikke udgøre mere end 3 %.

Den endelige rente må i intet tilfælde ligge under 50 % af referencesatsen.

8. Midlerne til disse begunstigede formål vil blive stillet til rådighed via investeringsfaciliteten og må ikke udgøre mere end 5 % af det samlede beløb, der afsættes til investeringsfinansiering af investeringsfaciliteten og af Banken af dens egne midler.

9. Rentegodtgørelser kan kapitaliseres eller anvendes som gavebistand til at støtte projektrelateret faglig bistand, særlig til finansieringsinstitutter i AVS-staterne.

Artikel 3

Investeringsfacilitetens aktioner

1. Investeringsfaciliteten virker i alle økonomiske sektorer og støtter private og kommercielt drevne offentlige enheders investeringer, herunder indtægtsskabende økonomisk og teknologisk infrastruktur af afgørende betydning for den private sektor. Faciliteten:

a) forvaltes som en revolverende fond og sigter mod at være finansielt rentabel. Dens aktioner foregår på markedsvilkår og -betingelser og må ikke skabe forstyrrelser på lokale markeder og erstatte private finansieringskilder

b) bestræber sig på at have en katalysatoreffekt ved at tilskynde til tilvejebringelse af langfristede lokale midler og tiltrække udenlandske private investorer og långivere til projekter i AVS-staterne.

2. Medmindre der foreligger en specifik afgørelse truffet af Ministerrådet, overføres de kumulerede nettotilbageførsler til investeringsfaciliteten ved udløbet af finansprotokollens gyldighedsperiode til næste protokol.

Artikel 4

Lån af Bankens egne midler

1. Banken:

a) bidrager ved hjælp af de midler, den forvalter, til AVS-staternes økonomiske og industrielle udvikling på nationalt og regionalt plan og finansierer med henblik herpå først og fremmest produktionsorienterede projekter og programmer eller andre investeringer, der sigter mod at fremme den private sektor i alle økonomiske sektorer

b) etablerer et nært samarbejde med nationale og regionale udviklingsbanker og med AVS-staternes og EU's banker og finansieringsinstitutter

c) tilpasser inden for rammerne af de procedurer, der er fastlagt i dens vedtægter i samråd med den berørte AVS-stat om nødvendigt de ordninger og procedurer for gennemførelse af sam-arbejdet med henblik på udviklingsfinansiering, som er fastsat i denne aftale, for at tage hensyn til projekternes og programmernes art og handle i overensstemmelse med denne aftales mål.

2. Lån af Bankens egne midler ydes på følgende vilkår og betingelser:

a) referencerentesatsen er den sats, som Banken anvender for et lån på samme vilkår med hensyn til valuta og tilbagebetalingstid på den dag, hvor kontrakten underskrives, eller på udbetalingsdagen

b) dog gælder følgende:

i) i princippet er projekter i den offentlige sektor berettigede til en rentegodtgørelse på 3 %

ii) projekter i den private sektor, som falder ind under de kategorier, der er anført i artikel 2, stk. 7, litra b), i dette bilag, er berettigede til rentegodtgørelser på samme vilkår som dem, der er anført i nævnte bestemmelse.

Den endelige rente må i intet tilfælde ligge under 50 % af referencesatsen

c) rentegodtgørelsesbeløbet, beregnet efter værdien på tidspunktet for udbetalingen af lånet, afskrives på investeringsfacilitetens tildeling til rentegodtgørelse som defineret i artikel 2, stk. 8 og 9, og indbetales direkte til Banken

d) tilbagebetalingstiden for lån af Bankens egne midler fastsættes på grundlag af projektets økonomiske og finansielle karakteristika, men må ikke overstige 25 år. For disse lån gælder der i regelen en afdragsfri periode, der fastsættes i forhold til projektets gennemførelsestid.

3. For investeringer i selskaber i den offentlige sektor, der finansieres af Banken af dens egne midler, kan der stilles krav om specifikke projektrelaterede garantier eller forpligtelser fra den berørte AVS-stat.

Artikel 5

Betingelser i forbindelse med valutakursrisiko

For at mindske virkningerne af valutakursudsving behandles problemerne vedrørende kursrisiko således:

a) i forbindelse med kapitalandele, der har til formål at styrke en virksomheds egenkapital, bæres kursrisikoen i regelen af investeringsfaciliteten

b) i forbindelse med risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder fordeles kursrisikoen i regelen mellem henholdsvis Fællesskabet og de øvrige berørte parter. Set som et gennemsnit fordeles kursrisikoen ligeligt mellem de to parter

c) når det er muligt og hensigtsmæssigt, vil investeringsfaciliteten, særlig i lande præget af makroøkonomisk og finansiel stabilitet, tilstræbe at yde lån i lokale AVS-valutaer og derved reelt påtage sig kursrisikoen.

Artikel 6

Betingelser i forbindelse med overførsel af udenlandsk valuta

De berørte AVS-stater skal for så vidt angår aktioner i henhold til denne aftale, som de har godkendt skriftligt inden for rammerne af denne:

a) indrømme fritagelse for enhver national eller lokal beskatning af eller afgift på renter, provision og afdrag på lån, der skal erlægges i henhold til gældende lovgivning i den eller de berørte AVS-stater

b) stille den nødvendige udenlandske valuta til rådighed for modtagerne med henblik på betaling af renter, provision og afdrag på lån, som skal erlægges i henhold til de finansieringsaftaler, der er indgået med henblik på gennemføresle af projekter og programmer på deres område

c) stille den nødvendige udenlandske valuta til rådighed for Banken med henblik på overførsel af alle de beløb, de har modtaget i national valuta, til den på datoen for overførslen gældende kurs mellem euroen eller andre overførselsvalutaer og den nationale valuta. Disse beløb omfatter alle former for betaling, som f.eks. renter, udbytte, provisioner og gebyrer samt afdrag på lån og indtægter fra salg af aktier, som skal erlægges i henhold til de finansieringsaftaler, der er indgået med henblik på gennemførelse af projekter og programmer på deres område.

KAPITEL 2

SÆRLIGE AKTIONER

Artikel 7

1. Samarbejdet støtter via gavebistandstildelingen:

a) socialt boligbyggeri med henblik på at fremme en langsigtet udvikling af boligsektoren, herunder sekundære realkreditfaciliteter

b) mikrofinansiering med henblik på at fremme små og mellemstore virksomheder samt mikrovirksomheder

c) kapacitetsopbygning med henblik på at styrke og lette den private sektors reelle deltagelse i den sociale og økonomiske udvikling.

2. AVS-EF-Ministerrådet fastlægger efter undertegnelsen af denne aftale på forslag fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering de nærmere vilkår samt størrelsen af de midler, der skal afsættes til at nå disse mål fra finansieringsrammen for langsigtet udvikling.

KAPITEL 3

FINANSIERING AF KORTVARIGE UDSVING I EKSPORTINDTÆGTERNE

Artikel 8

1. Parterne erkender, at tab af eksportindtægter som følge af kortvarige udsving kan bringe udviklingsfinansieringen og gennemførelsen af makroøkonomiske og sektorspecifikke politikker i fare. Graden af en AVS-stats økonomis afhængighed af eksport af varer, og særlig af landbrugs- og mineprodukter, er derfor et kriterium, der lægges til grund ved fastsættelsen af tildelingen til langsigtet udvikling.

2. For at afbøde de negative virkninger af ustabile eksportindtægter og beskytte det udviklingsprogram, der er truet af indtægtsfaldet, kan der på grundlag af artikel 9 og 10 tilvejebringes supplerende finansiel bistand fra de programmerbare midler, der er afsat til den berørte stats langsigtede udvikling.

Artikel 9

Berettigelseskriterier

1. Berettigelse til supplerende midler foreligger ved:

a) - et fald på 10 % (2 % for de mindst udviklede stater) i indtægterne fra eksport af varer i forhold til det aritmetiske gennemsnit af indtægterne i de første tre år af de første fire år forud for anvendelsesåret

- eller

- et fald på 10 % (2 % for de mindst udviklede stater) i indtægterne fra eksport af samtlige landbrugs- eller mineprodukter i forhold til det aritmetiske gennemsnit af indtægterne i de første tre år af de første fire år forud for anvendelsesåret for stater, hvis indtægter fra landbrugs- eller mineeksport udgør mere end 40 % af de samlede indtægter fra eksport af varer

b) en forværring på 10 % af det forventede offentlige underskud for det pågældende eller det følgende år.

2. Retten til supplerende støtte er begrænset til fire på hinanden følgende år.

3. De supplerende midler skal figurere i den pågældende stats statsregnskaber. De anvendes i overensstemmelse med programmeringsreglerne og -metoderne, herunder de specifikke bestemmelser i bilag IV (gennemførelses- og forvaltningsprocedurer), på grundlag af på forhånd indgåede aftaler mellem Fællesskabet og den pågældende AVS-stat i året efter anvendelsen. Efter aftale mellem parterne kan midlerne benyttes til at finansiere programmer, der er omfattet af statsbudgettet. En del af de supplerende midler kan dog også afsættes til bestemte sektorer.

Artikel 10

Forskud

Ordningen for tildeling af supplerende midler skal give mulighed for udbetaling af forskud for at dække eventuelle forsinkelser ved fremskaffelsen af samlede handelsstatistikker og for at sikre, at de pågældende midler kan indgå i budgettet for året efter anvendelsesåret. Forskud tilvejebringes på grundlag af foreløbige eksportstatistikker, der udarbejdes af regeringen og fremsendes til Kommissionen før de officielle endelige samlede statistikker. Forskud kan højst udgøre 80 % af de anslåede supplerende midler for anvendelsesåret. De således tilvejebragte beløb reguleres ved fælles aftale mellem Kommissionen og regeringen i lyset af de endelige samlede eksportstatistikker og det offentlige underskuds endelige størrelse.

Artikel 11

Bestemmelserne i dette kapitel tages op til fornyet overvejelse senest efter to års anvendelse og derefter på anmodning af en af parterne.

KAPITEL 4

ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 12

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

1. Parterne forpligter sig til ikke at indføre nogen begrænsning på betalinger i frit konvertibel valuta under betalingsbalancens løbende poster mellem bosiddende i henholdsvis Fællesskabet og AVS-staterne, jf. dog stk. 3.

2. Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter forpligter parterne sig til ikke at indføre nogen begrænsning på frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer i selskaber oprettet i overensstemmelse med værtslandets lovgivning og investeringer i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og ethvert afkast deraf.

3. Hvis en eller flere AVS-stater eller en eller flere af Fællesskabets medlemsstater har alvorlige betalingsbalanceproblemer eller risikerer at få det, kan AVS-staten, medlemsstaten eller Fællesskabet i overensstemmelse med betingelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser og artikel VIII og XIV i overenskomsten om Den Internationale Valutafond indføre restriktioner for løbende transaktioner, som skal være af begrænset varighed og ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at rette op på betalingsbalancesituationen. Den part, der træffer foranstaltningerne, underretter straks de øvrige parter herom og forelægger dem så hurtigt som muligt en tidsplan for ophævelsen af de pågældende foranstaltninger.

Artikel 13

Behandling af virksomheder

For så vidt angår ordningen, der finder anvendelse i forbindelse med etablering og tjenesteydelser, behandler AVS-staterne og medlemsstaterne statsborgere og selskaber i medlemsstaterne og statsborgere og selskaber i AVS-staterne ens. Såfremt en AVS-stat eller en medlemsstat for en given aktivitet ikke er i stand til at tilbyde en sådan ens behandling, er den pågældende AVS-stat eller medlemsstat imidlertid med hensyn til denne aktivitet ikke forpligtet til at indrømme den berørte stats statsborgere og selskaber en sådan behandling.

Artikel 14

Definition af "selskaber"

1. Ved "selskaber i en medlemsstat eller en AVS-stat" forstås i denne aftale privatretlige selskaber - heri indbefattet offentlige selskaber, kooperative selskaber samt enhver anden juridisk person eller sammenslutning, der henhører under den offentlige ret eller privatretten, med undtagelse af selskaber, som ikke arbejder med gevinst for øje - der er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats eller en AVS-stats lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende i en medlemsstat eller en AVS-stat.

2. Såfremt et selskab kun har sit vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat eller i en AVS-stat, skal dets virksomhed dog have en reel og vedvarende forbindelse med denne medlemsstats eller denne AVS-stats økonomi.

KAPITEL 5

AFTALER OM INVESTERINGSBESKYTTELSE

Artikel 15

1. Ved gennemførelsen af bestemmelserne i artikel 78 i denne aftale tager parterne hensyn til følgende principper:

a) en kontraherende stat kan om nødvendigt anmode om, at der indledes forhandlinger med henblik på indgåelse af en aftale om investeringsfremme og -beskyttelse med en anden kontraherende stat

b) ved indledningen af forhandlinger om indgåelse og ved anvendelsen og fortolkningen af bilaterale eller multilaterale aftaler om investeringsfremme og -beskyttelse udøver de stater, der er part i sådanne aftaler, ingen forskelsbehandling mellem de stater, der er kontraherende part i denne aftale, eller over for hinanden i forhold til tredjelande

c) de kontraherende stater har ret til at anmode om ændring eller tilpasning af den ovenfor omhandlede ikke-forskelsbehandling, hvis internationale forpligtelser eller ændrede omstændigheder gør dette nødvendigt

d) ovennævnte principper har ikke til formål og må ikke i praksis føre til en krænkelse af en af de staters suverænitet, som er kontraherende part i denne aftale

e) forholdet mellem ikrafttrædelsesdatoen for en forhandlet aftale, bestemmelserne om bilæggelse af tvister og datoen for de berørte investeringer fastsættes i nævnte aftale under hensyntagen til ovenstående bestemmelser. De kontraherende parter bekræfter, at aftalerne principielt ikke får tilbagevirkende kraft, medmindre kontraherende stater træffer anden afgørelse.

2. For at lette forhandlingerne om bilaterale aftaler om investeringsfremme og -beskyttelse er parterne enige om at undersøge, hvad der skal være de vigtigste bestemmelser i en standardaftale om beskyttelse. Denne undersøgelse skal tage udgangspunkt i bestemmelserne i eksisterende bilaterale aftaler mellem kontraherende stater og skal navnlig vedrøre følgende spørgsmål:

a) retlige garantier, som sikrer udenlandske investorer en retfærdig og rimelig behandling og beskyttelse

b) mestbegunstigelsesklausul for investorer

c) beskyttelse i tilfælde af ekspropriation og nationalisering

d) overførsel af kapital og overskud

e) international voldgift i tilfælde af tvister mellem investor og værtsland.

3. Parterne er enige om at undersøge, hvorvidt garantiordningerne i tilstrækkelig grad imødekommer små og mellemstore virksomheders særlige behov for at sikre deres investeringer i AVS-staterne. Ovennævnte undersøgelser begynder snarest muligt efter undertegnelsen af denne aftale. Når undersøgelserne er afsluttet, forelægges resultatet med henblik på drøftelse og eventuelle passende foranstaltninger for AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering.

BILAG III

INSTITUTIONEL STØTTE - CENTRET FOR VIRKSOMHEDSUDVIKLING OG CENTRET FOR LANDBRUGSUDVIKLING

Artikel 1

Samarbejdet skal støtte de institutionelle mekanismer, der yder bistand til virksomheder og fremmer udviklingen af landbruget og landdistrikter. I denne sammenhæng bidrager samarbejdet til at:

a) styrke og udbygge rollen for Centret for Virksomhedsudvikling (CVU), så AVS-staternes private sektor får den nødvendige støtte til fremme af udviklingsaktiviteter i den private sektor

b) styrke og udbygge rollen for Centret for Landbrugsudvikling (CLU) med hensyn til udviklingen af AVS-staternes institutionelle kapacitet, navnlig vedrørende informationsstyring, for at forbedre adgangen til teknologier, der øger produktiviteten og kommercialiseringen inden for landbruget, fødevaresikkerheden og udviklingen af landdistrikterne.

Artikel 2

Centret for Virksomhedsudvikling (CVU)

1. CVU støtter gennemførelsen af udviklingsstrategier i AVS-staternes private sektor ved at tilvejebringe ikke-finansielle tjenesteydelser til selskaber og virksomheder i AVS-staterne og yde støtte til fælles initiativer mellem erhvervsdrivende i Fællesskabet og AVS-staterne.

2. CVU sigter mod at bistå private AVS-virksomheder med at blive mere konkurrencedygtige inden for alle erhvervssektorer. Det skal navnlig:

a) lette og fremme erhvervsmæssigt samarbejde og partnerskabsforbindelser mellem virksomheder i AVS-staterne og EU

b) bistå ved udviklingen af erhvervsstøttetjenester gennem støtte til kapacitetsopbygning i organisationer i den private sektor eller støtte til leverandører af støttetjenester inden for teknik, liberale erhverv, virksomhedsledelse, forretningsvirksomhed og uddannelse

c) yde bistand til investeringsfremmende aktiviteter til f.eks. investeringsfremmende organisationer, afholdelse af investeringskonferencer, uddannelsesprogrammer, strategiworkshops og opfølgende investeringsfremmende tiltag

d) støtte initiativer, som bidrager til udvikling og overførsel af teknologi og knowhow og god praksis på alle områder inden for virksomhedsledelse.

3. CVU skal også:

a) orientere den private sektor i AVS-staterne om denne aftales bestemmelser

b) formidle oplysninger til den lokale private sektor i AVS-staterne om den produktkvalitet og de standarder, der kræves på udenlandske markeder

c) levere oplysninger til europæiske selskaber og organisationer i den private sektor om erhvervsmuligheder og -betingelser i AVS-staterne.

4. CVU yder støtte til virksomheder gennem kvalificerede og kompetente nationale og/eller regionale serviceformidlende organer.

5. CVU's aktiviteter baseres på princippet om samordning, komplementaritet og ekstra gevinst for alle udviklingsinitiativer i den private sektor, der tages af offentlige eller private enheder. CVU handler selektivt ved gennemførelsen af sine opgaver.

6. Ambassadørudvalget er tilsynsmyndighed for CVU. Efter undertegnelsen af denne aftale skal det:

a) fastlægge centrets vedtægter og forretningsorden, herunder dets tilsynsorganer

b) fastlægge vedtægter og finansielle bestemmelser for personalet

c) føre tilsyn med centrets organers arbejde

d) fastsætte de nærmere regler for centrets drift og proceduren for vedtagelse af dets budget.

7. Ambassadørudvalget udpeger medlemmerne af CVU's organer i overensstemmelse med de procedurer og kriterier, udvalget fastsætter.

8. CVU's budget finansieres i henhold til bestemmelserne i denne aftale om samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering.

Artikel 3

Centret for Landbrugsudvikling (CLU)

1. CLU's opgave er at styrke udviklingen af den politiske og institutionelle kapacitet samt informations- og kommunikationsstyringskapaciteten hos organisationer i AVS-staterne, der beskæftiger sig med udvikling af landbruget og landdistrikterne. Det bistår disse organisationer med at formulere og gennemføre politikker og programmer, der skal mindske fattigdommen, fremme varig fødevaresikkerhed og bevare naturressourcer, og bidrager derved til at tilvejebringe self-reliance i AVS-staternes udvikling af landbruget og landdistrikterne.

2. CLU skal

a) udvikle og tilvejebringe informationstjenester og sikre bedre adgang til forskning, uddannelse og innovationer inden for udvikling af landbruget og landdistrikterne og inden for konsulent- og oplysningsvirksomhed med henblik på at fremme udviklingen af landbruget og landdistrikterne

b) udvikle og styrke kapaciteten i AVS-staterne med henblik på at:

i) forbedre formuleringen og forvaltningen af politikker for udvikling af landbruget og landdistrikterne og strategier på nationalt og regionalt plan, herunder forbedre kapaciteten til indsamling af data samt politikforskning, -analyse og -formulering

ii) forbedre informations- og kommunikationsstyringen, navnlig inden for den nationale landbrugsstrategi

iii) fremme en effektiv intrainstitutionel informations- og kommunikationsstyring med henblik på resultatovervågning samt fremme konsortier med regionale og internationale partnere

iv) fremme en decentraliseret informations- og kommunikationsstyring på lokalt og nationalt plan

v) styrke initiativer gennem regionalt samarbejde

vi) udvikle metoder til at vurdere politikkers indvirkning på udviklingen af landbruget og landdistrikterne.

3. CLU støtter regionale initiativer og netværk og vil gradvis dele kapacitetsudviklingsprogrammer med relevante AVS-organisationer. Med henblik herpå støtter CLU decentraliserede regionale informationsnetværk. Sådanne netværk opbygges gradvis og på en effektiv måde.

4. Ambassadørudvalget er tilsynsmyndighed for CLU. Efter undertegnelsen af denne aftale skal det:

a) fastlægge centrets vedtægter og forretningsorden, herunder dets tilsynsorganer

b) fastlægge vedtægter og finansielle bestemmelser for personalet

c) føre tilsyn med centrets organers arbejde

d) fastsætte de nærmere regler for centrets drift og proceduren for vedtagelse af dets budget.

5. Ambassadørudvalget udpeger medlemmerne af CLU's organer i overensstemmelse med de procedurer og kriterier, udvalget fastsætter.

6. CLU's budget finansieres i henhold til bestemmelserne i denne aftale om samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering.

BILAG IV

GENNEMFØRELSES- OG FORVALTNINGSPROCEDURER

KAPITEL 1

PROGRAMMERING (NATIONAL)

Artikel 1

De foranstaltninger, der finansieres af gavebistand inden for rammerne af denne aftale, programmeres ved begyndelsen af den periode, der dækkes af finansprotokollen. Ved programmering forstås i denne forbindelse:

a) forberedelse og udarbejdelse af en landestøttestrategi på grundlag af landets egne mellemfristede udviklingsmål og -strategier

b) en klar angivelse fra Fællesskabet af den vejledende programmerbare finansielle tildeling, som landet kan nyde godt af i femårsperioden, samt alle andre relevante oplysninger

c) udarbejdelse og vedtagelse af et vejledende program for gennemførelse af landestøttestrategien

d) en revisionsproces, der dækker landestøttestrategien, det vejledende program og de midler, der tildeles dette.

Artikel 2

Landestøttestrategi

Landestøttestrategien udarbejdes af den berørte AVS-stat og EU efter konsultationer med en bred vifte af aktører i udviklingsprocessen og bygger på indhøstede erfaringer og god praksis. Hver landestøttestrategi tilpasses den enkelte AVS-stats behov og de særlige forhold, der gør sig gældende for hver enkelt stat. Landestøttestrategien er et middel til at prioritere aktiviteter og opbygge lokalt ejerskab til samarbejdsprogrammerne. Alle afvigelser mellem landets egen analyse og Fællesskabets analyse noteres. Landestøttestrategien indeholder følgende standardelementer:

a) en analyse af landets politiske, økonomiske og sociale situation, begrænsninger, kapacitet og udsigter, herunder en vurdering af de grundlæggende behov, f.eks. indkomst pr. indbygger, befolkningens størrelse, sociale indikatorer og sårbarhed

b) en detaljeret oversigt over landets udviklingsstrategi på mellemlang sigt, klart definerede prioriteter og forventede finansieringsbehov

c) en oversigt over relevante planer og aktiviteter iværksat af andre donorer i landet, herunder navnlig dem, som gennemføres af EU-medlemsstater, der optræder som bilaterale donorer

d) reaktionsstrategier, der nærmere beskriver det specifikke bidrag, som EU kan yde. Disse strategier skal så vidt muligt sikre komplementaritet i forhold til foranstaltninger finansieret af AVS-staten selv og af andre donorer, der arbejder i landet

e) en definition af arten og anvendelsesområdet for de mest hensigtsmæssige støttemekanismer, der vil blive benyttet til at gennemføre ovennævnte strategier.

Artikel 3

Tildeling af midler

1. Tildelingen af midler baseres på behov og resultater som defineret i denne aftale. I denne sammenhæng gælder følgende:

a) behovene vurderes på grundlag af følgende kriterier: indkomst pr. indbyger, befolkningens størrelse, sociale indikatorer, gældsbyrde, fald i eksportindtægter og afhængighed af eksportindtægter, navnlig fra landbrugs- og minesektoren. Der indrømmes de mindst udviklede AVS-stater en særlig behandling, og der tages behørigt hensyn til østaters og indlandsstaters sårbarhed. Der tages desuden hensyn til særlige vanskeligheder i lande, der befinder sig i en post-konfliktsituation

b) resultaterne vurderes på objektiv og gennemsigtig vis på grundlag af følgende elementer: Fremskridt med hensyn til gennemførelse af institutionelle reformer, landets resultater vedrørende udnyttelse af ressourcer, effektiv gennemførelse af igangværende foranstaltninger, lindring eller mindskelse af fattigdom, bæredygtige udviklingsforanstaltninger samt resultater med hensyn til makroøkonomisk politik og sektorspecifikke politikker.

2. De tildelte midler omfatter to elementer:

a) en tildeling til dækning af makroøkonomisk bistand, sektorspecifikke politikker, programmer og projekter til støtte for fællesskabsbistandens målsektorer og andre sektorer

b) en tildeling til dækning af uforudsete behov såsom katastrofebistand, når en sådan bistand ikke kan finansieres over Fællesskabets budget, bidrag til internationalt godkendte gældslettelsesinitiativer og støtte til at afbøde de negative virkninger af ustabilitet i eksportindtægterne.

3. Dette vejledende beløb skal lette den langsigtede programmering af Fællesskabets bistand til det pågældende land. Sammen med uudnyttede restbeløb af midler, som er tildelt landet under tidligere EUF, og om muligt midler fra Fællesskabets budget er disse tildelinger grundlaget for udarbejdelsen af de vejledende programmer for det pågældende land.

4. Der vil blive draget omsorg for de lande, der på grund af ekstraordinære omstændigheder ikke har adgang til normale programmerbare midler.

Artikel 4

Udarbejdelse og vedtagelse af det vejledende program

1. Så snart den enkelte AVS-stat har modtaget ovennævnte oplysninger, udarbejder den på grundlag af og i overensstemmelse med sine egne udviklingsmål og -prioriteter som udtrykt i landestøttestrategien et udkast til vejledende program, som den forelægger Fællesskabet. I dette udkast til vejledende program angives:

a) den eller de målsektorer eller målområder, hvorom støtten skal koncentreres

b) de foranstaltninger og aktiviteter, der er mest hensigtsmæssige for at nå målene i målsektoren eller målsektorerne

c) de midler, der afsættes til projekter og programmer uden for målsektoren eller målsektorerne, og/eller en kortfattet beskrivelse af sådanne aktiviteter samt en angivelse af de midler, der vil blive anvendt til hvert af disse elementer

d) identifikation af berettigede ikke-statslige aktører og de midler, der tildeles sådanne aktører

e) forslag til regionale projekter og programmer

f) en reserve til forsikring mod eventuelle krav og til dækning af omkostningsstigninger og uforudsete udgifter.

2. Udkastet til vejledende program skal, hvor det er relevant, angive de midler, der afsættes til at styrke AVS-staternes menneskelige, materielle og institutionelle kapacitet til at udarbejde og gennemføre nationale og regionale vejledende programmer og forbedre forvaltningen af AVS-staternes offentlige investeringsprojekter.

3. Udkastet til vejledende program skal drøftes mellem den berørte AVS-stat og Fællesskabet. Det vejledende program vedtages ved fælles aftale mellem Fællesskabet og AVS-staten. Når programmet er vedtaget, er det bindende for både Fællesskabet og AVS-staten. Det vejledende program knyttes som bilag til landestøttestrategien og skal desuden indeholde:

a) specifikke og klart definerede foranstaltninger, navnlig foranstaltninger, for hvilke der kan indgås forpligtelser før næste revision

b) en tidsplan for gennemførelsen og revisionen af det vejledende program, herunder forpligtelser og betalinger

c) parametre og kriterier for revisionerne.

4. Fællesskabet og den berørte AVS-stat træffer foranstaltninger til at sikre, at programmeringsprocessen afsluttes hurtigst muligt og, medmindre ekstraordinære omstændigheder gør sig gældende, senest 12 måneder efter undertegnelsen af finansprotokollen. I denne forbindelse skal udarbejdelsen af landestøttestrategien og det vejledende program være led i en fortløbende proces, der fører til vedtagelse af et enhedsdokument.

Artikel 5

Revisionsproces

1. Det finansielle samarbejde mellem en AVS-stat og Fællesskabet skal være tilstrækkeligt smidigt til at sikre, at foranstaltningerne til stadighed er i overensstemmelse med målene i denne aftale, og at der kan tages hensyn til eventuelle forandringer i den pågældende AVS-stats økonomiske situation, prioriteter og mål. I denne forbindelse skal den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen:

a) årligt foretage en operationel undersøgelse af det vejledende program

b) foretage en midtvejsundersøgelse og en afsluttende undersøgelse af landestøttestrategien og det vejledende program i lyset af de aktuelle behov og resultater.

2. Under ekstraordinære omstændigheder som omhandlet i bestemmelserne om humanitær bistand og katastrofebistand kan undersøgelsen foretages på anmodning af en af parterne.

3. Den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen:

a) træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at bestemmelserne i det vejledende program overholdes, herunder at den tidsplan for forpligtelser og betalinger, der blev aftalt ved programmeringen, overholdes

b) identificerer alle årsager til forsinkelser af gennemførelsen og stiller forslag til passende foranstaltninger med henblik på afhjælpning af situationen.

4. Den årlige operationelle undersøgelse af det vejledende program består af en fælles vurdering af gennemførelsen af programmet og tager hensyn til resultaterne af relevante overvågnings- og evalueringsaktiviteter. Denne undersøgelse gennemføres lokalt og færdiggøres mellem den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen inden for en frist på 60 dage. Den omfatter navnlig en vurdering af:

a) de resultater, der er opnået i målsektorerne i forhold til de fastsatte mål, virkningsindikatorer og sektorspecifikke politiske forpligtelser

b) projekter og programmer uden for målsektorerne og/eller inden for rammerne af flerårige programmer

c) udnyttelsen af midler, der er afsat til ikke-statslige aktører

d) effektiviteten i forbindelse med gennemførelsen af igangværende foranstaltninger og det omfang, hvori tidsplanen for forpligtelser og betalinger er blevet overholdt

e) programmeringsperspektivet for de følgende år.

5. Den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen forelægger rapporten om afslutningen af den årlige undersøgelse for Udvalget med henblik på Udviklingsfinansiering senest 30 dage efter afslutningen af den operationelle undersøgelse. Udvalget gennemgår rapporten i overensstemmelse med dets ansvarsopgaver og beføjelser i henhold til denne aftale.

6. I lyset af de årlige operationelle undersøgelser kan den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen inden for de nævnte frister revidere og tilpasse landestøttestrategien ved midtvejsundersøgelsen og den afsluttende undersøgelse:

a) hvis de operationelle undersøgelser tyder på, at der er specifikke problemer, og/eller

b) hvis forholdene i en AVS-stat har ændret sig.

Sådanne revisioner skal være gennemført inden for en frist på yderligere 30 dage fra færdiggørelsen af midtvejsundersøgelsen og den afsluttende undersøgelse. Undersøgelsen i forbindelse med udløbet af finansprotokollens gyldighedsperiode skal også omfatte en tilpasning til den nye finansprotokol for så vidt angår både tildeling af midler og forberedelse til det næste program.

7. Efter afslutningen af midtvejsundersøgelser og afsluttende undersøgelser kan Fællesskabet revidere tildelingen af midler under hensyntagen til den pågældende AVS-stats aktuelle behov og resultater.

KAPITEL 2

PROGRAMMERING OG UDARBEJDELSE (REGIONAL)

Artikel 6

Deltagelse

1. Det regionale samarbejde dækker foranstaltninger, som er til fordel for og involverer:

a) to eller flere eller samtlige AVS-stater og/eller

b) et regionalt organ, hvoraf mindst to AVS-stater er medlemmer.

2. Det regionale samarbejde kan også involvere oversøiske lande og territorier og perifert beliggende regioner. De bevillinger, der er nødvendige for disse lande og territoriers deltagelse, skal lægges til de bevillinger, AVS-staterne tildeles i henhold til denne aftale.

Artikel 7

Regionale programmer

De berørte AVS-stater vedtager definitionen af geografiske regioner. Programmer i tilknytning til regional integration skal i videst mulig udstrækning svare til programmer, der gennemføres af eksisterende regionale organisationer med mandat til økonomisk integration. Hvis der er en vis grad af sammenfald mellem medlemmerne af flere relevante regionale organisationer, skal det regionale integrationsprogram i princippet svare til disse organisationers kombinerede medlemsskare. I denne forbindelse yder Fællesskabet specifik støtte via regionale programmer til grupper af AVS-stater, som vil forhandle økonomiske partnerskabsaftaler med Fællesskabet.

Artikel 8

Regional programmering

1. Programmeringen finder sted i den enkelte region. Programmeringen skal være resultatet af en drøftelse mellem Kommissionen og den eller de berørte regionale organisationer, der har et behørigt mandat, eller, hvis der ikke foreligger et sådant mandat, de nationale anvisningsberettigede for landene i den pågældende region. Når det er relevant, kan programmeringen omfatte en konsultation med berettigede ikke-statslige aktører.

2. Ved programmering forstås i denne forbindelse:

a) forberedelse og udarbejdelse af en regional støttestrategi på grundlag af regionens egne udviklingsmål og -strategier på mellemlang sigt

b) en klar angivelse fra Fællesskabet af den vejledende tildeling af midler, som regionen kan nyde godt af i femårsperioden, samt alle andre relevante oplysninger

c) udarbejdelse og vedtagelse af et regionalt vejledende program for gennemførelse af den regionale støttestrategi

d) en revisionsproces, der dækker den regionale støttestrategi, det regionale vejledende program og de midler, der tildeles den enkelte region.

3. Den regionale støttestrategi udarbejdes af Kommissionen og den eller de regionale organisationer, der har behørigt mandat dertil, i samarbejde med AVS-staterne i den berørte region. Den regionale støttestrategi er et middel til at prioritere aktiviteter og opbygge lokalt ejerskab til støttede programmer. Den regionale støttestrategi indeholder følgende standardelementer:

a) en analyse af regionens politiske, økonomiske og sociale situation

b) en vurdering af udsigterne til regional økonomisk integration og til integration i verdensøkonomien og den dermed forbundne proces

c) en oversigt over de fastlagte regionale strategier og prioriteter og de forventede finansieringsbehov

d) en oversigt over relevante aktiviteter iværksat af andre eksterne partnere i det regionale samarbejde

e) en oversigt over EU's specifikke bidrag til at nå målene for det regionale samarbejde og den regionale integration, idet disse bidrag så vidt muligt skal være komplementære i forhold til eventuelle foranstaltninger finansieret af AVS-staterne selv og af andre eksterne partnere, særlig medlemsstaterne.

Artikel 9

Tildeling af midler

Ved begyndelsen af den periode, der er dækket af finansprotokollen, modtager hver region en angivelse fra Fællesskabet af, hvilke midler den kan trække på i en femårig periode. Den vejledende tildeling af midler baseres på en vurdering af behovet og fremskridtene i og udsigterne for den regionale samarbejds- og integrationsproces. For at opnå passende stordriftsfordele og øge effektiviteten kan regionale foranstaltninger med en tydelig national komponent finansieres med en blanding af regionale og nationale midler.

Artikel 10

Regionalt vejledende program

1. På grundlag af den ovenfor omhandlede tildeling af midler udarbejder den eller de regionale organisationer, der har et behørigt mandat, eller, hvis der ikke foreligger et sådant mandat, de nationale anvisningsberettigede i regionens lande et udkast til regionalt vejledende program. I dette udkast til program anføres navnlig:

a) målsektorerne og temaerne for fællesskabsstøtten

b) de foranstaltninger og aktioner, der er bedst egnede til at virkeliggøre de mål, der er fastsat for de pågældende sektorer og temaer

c) i det omfang de er blevet klart defineret, de projekter og programmer, der gør det muligt at nå disse mål, med angivelse af de midler, der skal anvendes til hvert element og en tidsplan for gennemførelsen.

2. De regionale vejledende programmer vedtages ved fælles aftale mellem Fællesskabet og de berørte AVS-stater.

Artikel 11

Revisionsproces

Det finansielle samarbejde mellem en AVS-region og Fællesskabet skal være tilstrækkeligt smidigt til at sikre, at foranstaltningerne til stadighed er i overensstemmelse med målene i denne aftale, og at der kan tages hensyn til eventuelle forandringer i den pågældende regions økonomiske situation, prioriteter og mål. Der foretages en midtvejsundersøgelse og en afsluttende undersøgelse af de regionale vejledende programmer med henblik på at tilpasse dem til ændrede omstændigheder og sikre, at de gennemføres korrekt. Efter afslutningen af midtvejsundersøgelser og afsluttende undersøgelser kan Fællesskabet revidere tildelingen af midler under hensyntagen til aktuelle behov og resultater.

Artikel 12

AVS-internt samarbejde

Ved begyndelsen af den periode, der er omfattet af finansprotokollen, angiver Fællesskabet over for AVS-Ministerrådet, hvilken del af de midler, der er øremærket til regionale foranstaltninger, der skal afsættes til foranstaltninger, som er til fordel for mange eller alle AVS-stater. Ved sådanne foranstaltninger tages der ikke hensyn til geografisk placering.

Artikel 13

Anmodninger om finansiering

1. Anmodninger om finansiering af regionale programmer indgives af:

a) et regionalt organ eller en regional organisation med behørigt mandat hertil

b) et subregionalt organ, en subregional organisation eller en AVS-stat i den pågældende region med behørigt mandat hertil i programmeringsfasen, forudsat at foranstaltningen er anført i det regionale vejledende program.

2. Anmodninger om finansiering af AVS-interne programmer indgives af:

a) mindst tre regionale organer eller organisationer med mandat hertil, som tilhører forskellige geografiske regioner, eller de nationale anvisningsberettigede i sådanne regioner

b) AVS-Ministerrådet eller, ved specifik delegering, AVS-Ambassadørudvalget

c) internationale organisationer, som gennemfører foranstaltninger, der fremmer regionalt samarbejde og regional integration, dog under forudsætning af AVS-Ambassadørudvalgets forudgående godkendelse.

Artikel 14

Gennemførelsesprocedurer

1. Regionale programmer gennemføres af det anmodende organ eller alle andre institutioner eller organer med behørig bemyndigelse hertil.

2. AVS-interne programmer gennemføres af det anmodende organ eller dets behørigt bemyndigede repræsentant. Findes der ikke et behørigt bemyndiget gennemførelsesorgan, er Kommissionen, uden at det berører ad hoc-projekter og -programmer, som forvaltes af AVS-sekretariatet, ansvarlig for gennemførelsen af AVS-interne foranstaltninger.

3. Foranstaltninger inden for det regionale samarbejde gennemføres under hensyn til dette samarbejdes mål og egenart efter de procedurer, der er fastsat for samarbejdet om udviklingsfinansiering, hvor disse er relevante.

KAPITEL 3

PROJEKTGENNEMFØRELSE

Artikel 15

Identifikation, udarbejdelse og forundersøgelse af projekter

1. Projekter og programmer, der er fremlagt af en AVS-stat, er genstand for en fælles forundersøgelse. AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering fastlægger de generelle retningslinjer og kriterier for forundersøgelse af projekter og programmer.

2. Det projekt- og programmateriale, der udarbejdes og forelægges til finansiering, skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for en forundersøgelse af projekterne eller programmerne, eller, hvis disse projekter eller programmer ikke er endeligt defineret, en kortfattet beskrivelse til brug ved forundersøgelsen. AVS-staterne eller de andre berettigede modtagere fremsender officielt dette materiale til Fællesskabet i overensstemmelse med denne aftale.

3. Ved forundersøgelsen af projekter og programmer tages der behørigt hensyn til begrænsningerne med hensyn til nationale menneskelige ressourcer, og der lægges en strategi med henblik på bedre at udnytte disse ressourcer. Der tages også hensyn til de særlige forhold og begrænsninger, der gør sig gældende i den enkelte AVS-stat.

Artikel 16

Finansieringsforslag og -afgørelse

1. I nært samarbejde med den berørte AVS-stat sammenfatter Fællesskabet konklusionerne af forundersøgelsen i et finansieringsforslag. Dette finansieringsforslag fremlægges for Kommissionens beslutningsorgan med henblik på godkendelse.

2. Finansieringsforslaget indeholder en forventet tidsplan for den faglige og finansielle gennemførelse af projektet eller programmet, herunder flerårige programmer og globale tildelinger til finansielt mindre omfattende foranstaltninger, og angiver varigheden af de forskellige gennemførelsesfaser. Finansieringsforslaget:

a) tager hensyn til den eller de berørte AVS-staters bemærkninger

b) fremsendes samtidig til den eller de berørte AVS-stater og Fællesskabet.

3. Kommissionen udformer finansieringsforslaget endeligt og fremsender det med eller uden ændringer til Fællesskabets beslutningsorgan. Den eller de berørte AVS-stater vil kunne fremsætte bemærkninger til enhver substansændring, som Kommissionen agter at foretage i dokumentet. Disse bemærkninger gengives i det ændrede finansieringsforslag.

4. Fællesskabets beslutningsorgan meddeler sin afgørelse senest 120 dage efter datoen for ovennævnte meddelelse af finansieringsforslaget.

5. Godkendes finansieringsforslaget ikke af Fællesskabet, underrettes den eller de berørte AVS-stater straks om begrundelsen herfor. I et sådant tilfælde kan repræsentanterne for den eller de berørte AVS-stater inden 60 dage fra underretningen anmode om:

a) at spørgsmålet tages op i det ved denne aftale nedsatte AVS-EF-Udvalg for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering

b) at de bliver hørt af Fællesskabets beslutningsorgan.

6. Efter denne høring træffer Fællesskabets kompetente organ endelig afgørelse om at vedtage eller forkaste finansieringsforslaget; inden der træffes afgørelse, kan den eller de berørte AVS-stater fremsende enhver oplysning, som skønnes nødvendig for at supplere de foreliggende oplysninger.

7. Flerårige programmer finansierer bl.a. uddannelse, decentraliserede foranstaltninger, mikroprojekter, handelsfremme og -udvikling, grupper af foranstaltninger af mindre omfang inden for en bestemt sektor, projekt/programforvaltningsstøtte og fagligt samarbejde.

8. I de ovenfor omhandlede tilfælde kan den berørte AVS-stat forelægge delegationslederen et flerårigt program, som indeholder hovedlinjer, planlagte typer foranstaltninger og foreslået finansiel forpligtelse:

a) finansieringsafgørelsen for det enkelte flerårige program træffes af den ledende anvisningsberettigede. Den skrivelse, hvormed den ledende anvisningsberettigede giver den nationale anvisningsberettigede meddelelse om denne afgørelse, udgør finansieringsaftalen

b) inden for rammerne af de således vedtagne flerårige programmer iværksætter den nationale anvisningsberettigede eller, når omstændighederne byder det, den aktør i det decentrale samarbejde, som har fået overdraget dette hverv, eller i relevante tilfælde andre berettigede modtagere de enkelte foranstaltninger i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne aftale og ovennævnte finansieringsaftale. Når gennemførelsen varetages af decentrale samarbejdsaktører eller andre berettigede modtagere, bevarer den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen det finansielle ansvar og tilsyn, således at de kan opfylde deres forpligtelser.

9. Ved udgangen af hvert år sender den nationale anvisningsberettigede Kommissionen en i samråd med delegationslederen udarbejdet rapport om de flerårige programmers gennemførelse.

Artikel 17

Finansieringsaftale

1. Medmindre andet er fastsat i denne aftale, udarbejdes der en finansieringsaftale mellem Kommissionen og den eller de berørte AVS-stater for alle projekter eller programmer, der finansieres ved gavebistand fra EUF. Hvis den direkte modtager ikke er en AVS-stat, formaliserer Kommissionen finansieringsafgørelsen ved en brevveksling med den pågældende modtager.

2. Finansieringsaftalen udarbejdes mellem Kommissionen og den eller de berørte AVS-stater senest 60 dage efter, at Fællesskabets beslutningsorgan har truffet afgørelse. Aftalen skal:

a) navnlig angive EUF's finansielle forpligtelse, de nærmere bestemmelser og betingelser for finansieringen samt de almindelige og særlige bestemmelser vedrørende det berørte projekt eller program og skla endvidere indeholde en forventet tidsplan for den tekniske gennemførelse af det projekt eller program, som dækkes af finansieringsforslaget

b) afsætte tilstrækkelige bevillinger til dækning af omkostningsstigninger og uforudsete udgifter.

3. Efter finansieringsaftalens undertegnelse sker betalingerne i overensstemmelse med den i aftalen fastsatte finansieringsplan. Restbeløb, som henstår efter projekternes og programmernes afslutning, tilkommer den berørte AVS-stat og opføres som sådanne i EUF's regnskaber. De kan anvendes til finansiering af projekter og programmer på den i denne aftale anførte måde.

Artikel 18

Overskridelse

1. Så snart der konstateres risiko for overskridelse af de i finansieringsaftalen fastsatte beløbsgrænser, underretter den nationale anvisningsberettigede den ledende anvisningsberettigede herom gennem delegationslederen med angivelse af, hvilke foranstaltninger den nationale anvisningsberettigede agter at træffe for at dække overskridelsen af tildelingen, idet der kan blive tale om enten at indskrænke projektet eller programmet eller at anvende nationale midler eller andre midler, som ikke stammer fra Fællesskabet.

2. Hvis det i forståelse med Fællesskabet besluttes ikke at indskrænke projektet eller programmet, eller hvis det ikke er muligt at dække overskridelsen ved hjælp af andre midler, kan overskridelsen finansieres over det vejledende program med op til 20 % af den finansielle forpligtelse for det pågældende projekt eller program.

Artikel 19

Finansiering med tilbagevirkende kraft

1. For at sikre, at projekterne iværksættes hurtigt, og for at undgå, at der opstår afbrydelser mellem på hinanden følgende projekter eller forsinkelser, kan AVS-staterne efter aftale med Kommissionen, når forundersøgelsen af projektet er afsluttet, og inden finansieringsafgørelsen træffes:

a) indkalde bud i forbindelse med alle former for aftaler, ledsaget af en klausul med opsættende virkning

b) forudfinansiere aktiviteter i forbindelse med iværksættelse af programmer, indledende og sæsonbestemt arbejde, ordrer på udstyr med lang leveringstid samt visse løbende foranstaltninger. Sådanne udgifter afholdes i overensstemmelse med de i denne aftale fastsatte procedurer.

2. Disse bestemmelser berører ikke Fællesskabets beslutningsorgans beføjelser.

3. De udgifter, som en AVS-stat afholder i medfør af denne bestemmelse, finansieres med tilbagevirkende kraft inden for rammerne af projektet eller programmet efter finansieringsaftalens undertegnelse.

KAPITEL 4

KONKURRENDE OG PRÆFERENCER

Artikel 20

Ret til at deltage i udbud

Medmindre der ved de almindelige bestemmelser for indgåelse af aftaler eller artikel 22 åbnes mulighed for at fravige bestemmelserne:

a) kan følgende deltage på lige vilkår i udbud vedrørende aftaler finansieret af EUF:

i) fysiske personer, selskaber og offentlige eller halvoffentlige organer i AVS-staterne og i medlemsstaterne

ii) kooperative selskaber og andre juridiske personer, der henhører under den offentlige ret eller privatretten, i medlemsstaterne og/eller AVS-staterne

iii) joint ventures eller sammenslutninger af selskaber i AVS-stater og/eller medlemsstaterne

b) skal indkøb have oprindelse i Fællesskabet og/eller AVS-staterne. I denne forbindelse vurderes definitionen af begrebet "varer med oprindelsesstatus" på grundlag af de relevante internationale aftaler, og indkøb med oprindelse i Fællesskabet omfatter leverancer med oprindelse i de oversøiske lande og territorier.

Artikel 21

Deltagelse på lige vilkår

AVS-staterne og Kommissionen træffer foranstaltninger til at sikre den bredest mulige deltagelse på lige vilkår i udbud i forbindelse med aftaler om bygge- og anlægsarbejder, leverancer og tjenesteydelser, herunder i givet fald foranstaltninger med henblik på:

a) at sikre, at udbuddene offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, på Internettet og i officielle tidender i alle AVS-staterne samt på enhver anden egnet måde

b) at undgå forskelsbehandling og tekniske specifikationer, som vil kunne være til hinder for en bred deltagelse på lige vilkår

c) at tilskynde til samarbejde mellem selskaber i medlemsstaterne og selskaber i AVS-staterne

d) at sikre, at alle udvælgelseskriterierne nævnes i udbudsmaterialet

e) at sikre, at det bud, der vælges, opfylder de betingelser og kriterier, der er fastsat i udbudsmaterialet.

Artikel 22

Undtagelser

1. For at sikre, at ordningen bliver så omkostningseffektiv som mulig, kan fysiske eller juridiske personer fra udviklingslande, der ikke er AVS-stater, få tilladelse til at deltage i aftaler finansieret af Fællesskabet på anmodning af de berørte AVS-stater. De berørte AVS-stater giver i hvert enkelt tilfælde delegationslederen de oplysninger, der er nødvendige, for at Fællesskabet kan træffe afgørelse om sådanne undtagelser, idet der lægges særlig vægt på:

a) den berørte AVS-stats geografiske beliggenhed

b) konkurrenceevnen hos entreprenører, leverandører og konsulenter fra medlemsstaterne og AVS-staterne

c) ønsket om at undgå for voldsomme stigninger i udgifterne til aftalernes udførelse

d) transportvanskeligheder og forsinkelser som følge af leveringsfrister eller andre lignende problemer

e) den teknologi, der er bedst egnet og bedst tilpasset de lokale forhold.

2. Tredjelande kan ligeledes få tilladelse til at deltage i aftaler finansieret af Fællesskabet:

a) når Fællesskabet deltager i finansieringen af regionale eller interregionale samarbejdsforanstaltninger, hvori tredjelande er inddraget

b) når projekter og programmer samfinansieres

c) når der er tale om katastrofebistand.

3. Undtagelsesvis og efter aftale med Kommissionen kan konsulentfirmaer med eksperter, der er statsborgere i tredjelande, deltage i aftaler om tjenesteydelser.

Artikel 23

Konkurrence

1. For at forenkle og strømline de almindelige regler og bestemmelser vedrørende konkurrence og præferencer for EUF-finansierede foranstaltninger indgås aftaler som anført nedenfor ved offentligt og begrænset udbud samt som rammeaftaler, underhåndsaftaler og aftaler i offentligt regi:

a) offentligt internationalt udbud gennem eller efter offentliggørelse af en udbudsmeddelelse i henhold til bestemmelserne i denne aftale

b) offentligt lokalt udbud, hvor udbudsmeddelelsen udelukkende offentliggøres i den berørte AVS-stat

c) begrænset internationalt udbud, hvor den ordregivende myndighed opfordrer et begrænset antal kandidater til at deltage i udbuddet efter offentliggørelse af en præinformationsmeddelelse

d) underhåndsaftaler efter forenklede procedurer, hvor der ikke offentliggøres en udbudsmeddelelse, og hvor den ordregivende myndighed opfordrer et begrænset antal leverandører af tjenesteydelser til at afgive bud

e) aftaler udført i offentligt regi, hvor ydelserne leveres af offentlige eller halvoffentlige organer og tjenester i de berørte stater.

2. EUF-finansierede aftaler indgås efter følgende bestemmelser:

a) aftaler om bygge- og anlægsarbejder af en værdi på:

i) over 5 mio. EUR indgås ved offentligt internationalt udbud

ii) mellem 300000 og 5 mio. EUR indgås ved offentligt lokalt udbud

iii) under 300000 EUR indgås ved underhåndsaftale efter en forenklet procedure uden offentliggørelse af en udbudsmeddelelse

b) aftaler om indkøb af en værdi på:

i) over 150000 EUR indgås ved offentligt internationalt udbud

ii) mellem 30000 og 150000 EUR indgås ved offentligt lokalt udbud

iii) under 30000 EUR indgås ved underhåndsaftale efter en forenklet procedure uden offentliggørelse af en udbudsmeddelelse

c) aftaler om tjenesteydelser af en værdi på:

i) over 200000 EUR indgås ved begrænset internationalt udbud efter offentliggørelse af en udbudsmeddelelse

ii) under 200000 EUR indgås ved underhåndsaftale efter en forenklet procedure eller ved en rammeaftale.

3. Aftaler om bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser, der har en værdi på 5000 EUR eller derunder, kan indgås direkte uden konkurrence.

4. I forbindelse med begrænset udbud opstiller den eller de berørte AVS-stater efter aftale med delegationslederen en begrænset liste over potentielle tilbudsgivere, i givet fald efter at have foretaget en forudgående udvælgelse på grundlag af offentliggørelse af en udbudsmeddelelse.

5. I forbindelse med underhåndsaftaler indleder AVS-staten frit sådanne drøftelser, som den finder hensigtsmæssige, med tilbudsgiverne på den liste, der er opstillet i henhold til bestemmelserne i artikel 20-22, og tildeler ordren til den tilbudsgiver, som den har udvalgt.

6. AVS-staterne kan anmode Kommissionen om at forhandle, udarbejde, indgå og gennemføre aftaler om tjenesteydelser på deres vegne, direkte eller gennem Kommissionens relevante organ.

Artikel 24

Aftaler udført i offentligt regi

1. I forbindelse med aftaler i offentligt regi gennemføres projekter og programmer af offentlige eller halvoffentlige organer eller tjenester i den eller de berørte stater eller af den person, som er ansvarlig for at gennemføre foranstaltningen.

2. Fællesskabet yder tilskud til de berørte tjenesters udgifter ved at bevilge manglende udstyr og/eller materialer og/eller midler til rekruttering af det nødvendige ekstra personale, f.eks. eksperter fra den berørte AVS-stat eller fra en anden AVS-stat. Fællesskabets tilskud dækker kun udgifter i forbindelse med supplerende foranstaltninger og kun midlertidige gennemførelsesudgifter, der er nøje forbundet med det berørte projekt.

Artikel 25

Aftaler om katastrofebistand

Aftaler om katastrofebistand iværksættes under hensyn til situationens hastende karakter. AVS-staten kan derfor ved alle foranstaltninger vedrørende katastrofebistand efter aftale med delegationslederen tillade:

a) at der indgås underhåndsaftaler

b) at aftalerne udføres i offentligt regi

c) at foranstaltningerne udføres gennem særorganisationer

d) at foranstaltningerne iværksættes direkte af Kommissionen.

Artikel 26

Præferencer

Der træffes foranstaltninger til at fremme bredest mulig deltagelse af fysiske og juridiske personer fra AVS-staterne i udførelsen af EUF-finansierede aftaler, således at de fysiske og menneskelige ressourcer i disse stater kan udnyttes optimalt. Med henblik herpå:

a) gives der ved aftaler om bygge- og anlægsarbejder af en værdi på under 5 mio. EUR tilbudsgivere fra AVS-stater en præference på 10 % ved sammenligning med bud af samme økonomiske, tekniske og administrative kvalitet, såfremt mindst en fjerdedel af kapitalen og det ledende personale kommer fra en eller flere AVS-stater

b) gives der ved aftaler om indkøb, uanset værdi, tilbudsgivere fra AVS-stater, som tilbyder leverancer, hvor mindst 50 % af aftaleværdien er fra AVS-staterne, en præference på 15 % ved sammenligning med bud af samme økonomiske, tekniske og administrative kvalitet

c) gives der ved aftaler om tjenesteydelser, forudsat at den fornødne kompetence er til stede, præference til:

i) eksperter, institutioner eller konsulentfirmaer fra AVS-stater ved sammenligning med bud af samme økonomiske og tekniske kvalitet

ii) bud afgivet af et AVS-selskab, der deltager i et konsortium med EF-partnere

iii) bud afgivet af EF-tilbudsgivere med AVS-underleverandører eller -eksperter

d) giver den valgte tilbudsgiver, når det påtænkes at anvende underleverandører, præference til fysiske personer og selskaber i AVS-staterne, der kan udføre aftalen på samme betingelser

e) kan AVS-staten i udbuddet foreslå potentielle tilbudsgivere bistand fra selskaber, nationale eksperter eller konsulenter fra andre AVS-stater, som udvælges efter fælles overenskomst. Dette samarbejde kan tage form af et joint venture eller en underleverance eller uddannelse af beskæftiget personale.

Artikel 27

Tildeling af ordrer

1. Med forbehold af artikel 24 tildeler AVS-staten ordren:

a) til den tilbudsgiver, hvis bud anses for at stemme overens med kravene i udbudsmaterialet

b) til den tilbudsgiver, som ved aftaler om bygge- og anlægsarbejder og indkøb har afgivet det mest fordelagtige bud ud fra en vurdering af navnlig følgende kriterier:

i) pris samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

ii) tilbudsgiverens kvalifikationer og garantier, buddets tekniske kvalitet samt tilbud om eftersalgsservice i AVS-staten

iii) aftalens art, udførelsesbetingelser og -frister og tilpasning til de lokale forhold

c) til den tilbudsgiver, som ved aftaler om tjenesteydelser har afgivet det mest fordelagtige bud, bl.a. under hensyn til pris, teknisk værdi, den tilrettelæggelse og metode, der foreslås ved leveringen af tjenesteydelserne, samt det foreslåede personales kvalifikationer, uafhængighed og disponibilitet.

2. Hvis to bud på grundlag af ovenstående kriterier anses for at være lige gode, foretrækkes:

a) buddet fra en tilbudsgiver i en AVS-stat, eller

b) hvis der ikke foreligger et sådant bud:

i) det bud, som fører til den bedst mulige udnyttelse af AVS-staternes fysiske og menneskelige ressourcer

ii) det bud, som giver de bedste muligheder for underleverancer til selskaber eller fysiske personer i AVS-staterne, eller

iii) et bud afgivet af et konsortium af fysiske personer eller selskaber fra AVS-staterne og Fællesskabet.

Artikel 28

Almindelige bestemmelser for indgåelse af aftaler

1. Indgåelse af EUF-finansierede aftaler reguleres af dette bilag og de procedurer, som Ministerrådet vedtager ved afgørelse på første møde efter denne aftales undertegnelse efter indstilling fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering. Disse procedurer skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag og med Fællesskabets regler for indkøb i forbindelse med samarbejde med tredjelande.

2. Indtil disse procedurer er vedtaget, anvendes de nugældende EUF-regler som fastsat i de nuværende almindelige bestemmelser og almindelige betingelser for aftaler.

Artikel 29

Almindelige betingelser for aftaler

Aftaler om bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser, der finansieres af EUF, udføres:

a) i henhold til de almindelige betingelser for aftaler finansieret af EUF, som Ministerrådet vedtager ved afgørelse på første møde efter denne aftales undertegnelse efter indstilling fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering

b) når der er tale om samfinansierede projekter og programmer, eller når en tredjepart har fået tilladelse til at deltage, eller ved hasteprocedure eller i andre relevante tilfælde i henhold til sådanne øvrige almindelige betingelser, som den berørte AVS-stat og Fællesskabet måtte have aftalt såsom:

i) de almindelige betingelser for aftaler fastsat ved lov i den berørte AVS-stat eller gældende praksis i denne stat vedrørende internationale aftaler, eller

ii) alle andre internationale almindelige betingelser for aftaler.

Artikel 30

Bilæggelse af tvister

Tvister, der under udførelsen af en EUF-finansieret aftale opstår mellem myndighederne i en AVS-stat og en entreprenør, leverandør eller tjenesteyder, bilægges:

a) i overensstemmelse med den berørte AVS-stats nationale lovgivning, når der er tale om en national aftale

b) når der er tale om internationale aftaler:

i) hvis parterne i aftalen er enige herom, i overensstemmelse med den berørte AVS-stats nationale lovgivning eller med dens praksis på internationalt plan

ii) ved voldgift ifølge de procedureregler, som Ministerrådet vedtager ved afgørelse på første møde efter denne aftales undertegnelse efter indstilling fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering.

Artikel 31

Afgifts- og toldordning

1. AVS-staterne anvender på aftaler finansieret af Fællesskabet en afgifts- og toldordning, som ikke er mindre gunstig end den, der gælder for den mest begunstigede stat eller for de internationale udviklingsorganisationer, som de har forbindelse med. Ved fastlæggelsen af, hvad der skal forstås ved mestbegunstigelsesbehandling, tages der ikke hensyn til de ordninger, den berørte AVS-stat anvender over for andre AVS-stater eller andre udviklingslande.

2. Med forbehold af ovennævnte bestemmelser finder følgende ordning anvendelse på aftaler finansieret af Fællesskabet:

a) aftalerne pålægges hverken bestående eller fremtidige stempel- og registreringsafgifter eller andre afgifter med tilsvarende virkning i den berørte AVS-stat; aftalerne registreres dog i overensstemmelse med gældende lov i AVS-staten, og der kan ved registreringen opkræves et gebyr svarende til tjenesteydelsen

b) overskud og/eller indtægter i forbindelse med aftalernes udførelse beskattes efter den berørte AVS-stats nationale afgiftsordning, såfremt de fysiske og juridiske personer, der har opnået disse overskud og/eller indtægter, har fast forretningssted i denne stat, eller udførelsen af aftalen har varet over seks måneder

c) virksomheder, som har behov for at indføre erhvervsbestemt materiel til udførelsen af bygge- og anlægsaftaler, kan på anmodning midlertidigt indføre dette materiel toldfrit i henhold til den berørte AVS-stats lovgivning

d) erhvervsbestemt materiel, der er nødvendigt til udførelse af opgaver, der er defineret i en aftale om tjenesteydelser, kan i henhold til den nationale lovgivning indføres i den eller de berørte AVS-stater midlertidigt uden afgifter, herunder importafgifter, told og andre afgifter med tilsvarende virkning, i det omfang tolden og afgifterne ikke udgør betaling for en tjenesteydelse

e) indførsel til den berørte AVS-stat i forbindelse med udførelsen af en aftale om indkøb kan ske uden opkrævning af told og importafgifter eller andre afgifter med tilsvarende virkning. Når en aftale omfatter indkøb med oprindelse i den berørte AVS-stat, indgås den på grundlag af prisen ab fabrik, hvortil kan lægges de afgifter, AVS-staten i givet fald selv pålægger disse indkøb

f) brændstoffer, smøremidler og bindemidler på basis af carbonhydrider samt generelt alt materiale, der anvendes ved udførelsen af en bygge- og anlægsaftale, anses for at være indkøbt på det lokale marked og undergives den afgiftsordning, der gælder ifølge den berørte AVS-stats lovgivning

g) fysiske personer, bortset fra lokalt ansatte, der varetager opgaver, som er defineret i en aftale om tjenesteydelser, samt disses familiemedlemmer kan efter bestemmelserne i den berørte AVS-stats lovgivning indføre ejendele til personlig og husholdningsmæssig brug uden erlæggelse af told, importafgifter og andre afgifter med tilsvarende virkning.

3. Alle forhold, der ikke er omhandlet i ovenstående bestemmelser om afgifts- og toldordninger, forbliver undergivet den berørte AVS-stats lovgivning.

KAPITEL 5

OVERVÅGNING OG EVALUERING

Artikel 32

Formål

Formålet med overvågningen og evalueringen er at foretage en regelmæssig vurdering af udviklingsaktiviteterne (forberedelse og gennemførelse og efterfølgende aktiviteter) for at gøre igangværende og kommende aktiviteter mere effektive ud fra et udviklingsmæssigt synspunkt.

Artikel 33

Retningslinjer

1. Uden at det berører evalueringer, der gennemføres af AVS-staterne eller Kommissionen, udfører AVS-staterne og Fællesskabet dette arbejde i forening. AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering sikrer, at den fælles overvågning og evaluering foregår i fællesskab. For at bistå AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering forbereder og iværksætter Kommissionen og AVS-sekretariatet fælles overvågnings- og evalueringsforanstaltninger og aflægger rapport til udvalget. Udvalget fastlægger på første møde efter denne aftales undertegnelse forvaltningsregler, som sikrer, at disse foranstaltninger bliver udført i fællesskab, og godkender hvert år arbejdsprogrammet.

2. Overvågnings- og evalueringsforanstaltningerne skal navnlig:

a) tilvejebringe regelmæssige og uafhængige vurderinger af EUF's aktiviteter gennem en sammenholdning af resultater og mål og derved

b) gøre det muligt for AVS-staterne, Kommissionen og de blandede institutioner at udnytte erfaringerne ved udformningen og gennemførelsen af fremtidige politikker og foranstaltninger.

KAPITEL 6

ANSVARLIGE FOR FORVALTNING OG GENNEMFØRELSE

Artikel 34

Den ledende anvisningsberettigede

1. Kommissionen udpeger en ledende anvisningsberettiget for EUF, som skal være ansvarlig for forvaltningen af EUF's midler. Den ledende anvisningsberettigede er ansvarlig for indgåelse af forpligtelser, for fastsættelse og anvisning og for regnskabsføring i forbindelse med udgifter, der afholdes af EUF.

2. Den ledende anvisningsberettigede:

a) indgår forpligtelser, fastsætter og anviser udgifter og fører regnskab med indgåede forpligtelser og anviste beløb

b) drager omsorg for, at finansieringsafgørelserne overholdes

c) træffer i nært samarbejde med den nationale anvisningsberettigede de forpligtelsesafgørelser og de finansielle foranstaltninger, som viser sig nødvendige for at sikre en økonomisk og teknisk set tilfredsstillende gennemførelse af de godkendte foranstaltninger

d) forbereder udbudsmaterialet, før der indkaldes bud, for så vidt angår:

i) offentligt internationalt udbud, og

ii) begrænset internationalt udbud efter forudgående udvælgelse

e) godkender forslag om tildeling af aftaler, uden at dette indskrænker delegationslederens beføjelser efter artikel 36

f) sikrer en betimelig offentliggørelse af internationale udbud.

3. Ved slutningen af hvert regnskabsår forelægger den ledende anvisningsberettigede en detaljeret balance for EUF med angivelse af saldo for bidrag, som medlemsstaterne har indbetalt til EUF, og samlede udbetalinger under hvert finansieringsområde.

Artikel 35

Den nationale anvisningsberettigede

1. Hver AVS-stats regering udpeger en national anvisningsberettiget, der repræsenterer den ved alle foranstaltninger, som finansieres over den del af EUF's midler, som Kommissionen og Banken forvalter. Den nationale anvisningsberettigede kan overdrage en del af sine beføjelser og underretter den ledende anvisningsberettigede om sådanne overdragelser. Den nationale anvisningsberettigede:

a) er i nært samarbejde med delegationslederen ansvarlig for projekterne og programmernes udarbejdelse, forelæggelse og forundersøgelse

b) indkalder i nært samarbejde med delegationslederen bud ved lokale offentlige udbud, modtager bud, både lokale og internationale (ved såvel offentlige som begrænsede udbud), forestår gennemgangen af dem, opstiller resultatet af denne gennemgang, underskriver kontrakter og tillægskontrakter og godkender udgifter

c) forelægger inden indkaldelse af bud ved lokale offentlige udbud udbudsmaterialet for delegationslederen, som godkender dette inden 30 dage

d) afslutter behandlingen af buddene inden for disses gyldighedsperiode under hensyn til den tid det tager at få en kontrakt godkendt

e) fremsender resultatet af gennemgangen af buddene samt et forslag om tildeling af aftalen til delegationslederen med henblik på godkendelse inden for de frister, der er fastsat i artikel 36

f) fastsætter og anviser udgifter inden for rammerne af de midler, han har fået tildelt

g) foretager under gennemførelsen nødvendige tilpasninger for at sikre en økonomisk og teknisk set tilfredsstillende gennemførelse af de godkendte projekter og programmer.

2. Under foranstaltningernes gennemførelse træffer den nationale anvisningsberettigede, forudsat at han underretter delegationslederen derom, beslutning om følgende:

a) tekniske ændringer og detailtilpasninger, forudsat at de ikke påvirker de valgte tekniske løsninger og ikke overskrider det beløb, der er afsat til ændringer

b) ændringer i overslagene under udførelsen

c) overførsler fra post til post inden for overslagene

d) ændringer i placeringen af projekter eller programmer, der består af flere enheder, når dette er berettiget af tekniske, økonomiske eller sociale grunde

e) pålæg eller eftergivelse af bod for forsinkelse

f) frigivelse af sikkerhedsstillelse

g) køb af varer på det lokale marked uden hensyn til oprindelse

h) anvendelse af entreprenørmateriel og -maskiner, der ikke har oprindelse i medlemsstaterne eller AVS-staterne, når tilsvarende materiel og maskiner ikke fremstilles i medlemsstaterne og AVS-staterne

i) underleverancer

j) endelig overtagelse, forudsat at delegationslederen er til stede ved den foreløbige overtagelse, påtegner rapporterne herom og om fornødent er til stede ved den endelige overtagelse, navnlig når der ved den foreløbige overtagelse er taget så mange forbehold, at et større supplerende arbejde er påkrævet

k) rekruttering af konsulenter og andre eksperter i faglig bistand.

Artikel 36

Delegationslederen

1. Kommissionen repræsenteres i hver AVS-stat eller i hver regional gruppe, som udtrykkeligt anmoder herom, af en delegation under en delegationsleders myndighed efter godkendelse fra den eller de berørte AVS-stater. Såfremt der udpeges en delegationsleder for en gruppe AVS-stater, træffes der passende foranstaltninger til at sikre, at delegationslederen repræsenteres af stedfortræ-dere med bopæl i de stater, hvor han ikke selv har bopæl. Delegationslederen repræsenterer Kommissionen inden for alle dens kompetenceområder og i alle dens aktiviteter.

2. Delegationslederen skal i denne forbindelse i nært samarbejde med den nationale anvisningsberettigede:

a) på anmodning af den berørte AVS-stat deltage i og bistå ved udarbejdelse af projekter og programmer samt forhandling af aftaler om faglig bistand

b) deltage i forundersøgelsen af projekter og programmer og i udarbejdelsen af udbudsmateriale og finde metoder til at forenkle procedurerne for forundersøgelse og gennemførelse af projekter og programmer

c) udarbejde finansieringsforslag

d) før den nationale anvisningsberettigede indkalder bud, godkende udbudsmaterialet vedrørende lokale offentlige udbud og aftaler om katastrofebistand inden 30 dage fra det tidspunkt, hvor den nationale anvisningsberettigede fremsendte det

e) deltage i gennemgangen af bud og modtage kopi af de afgivne bud samt af resultatet af behandlingen heraf

f) inden 30 dage godkende den nationale anvisningsberettigedes forslag om tildeling af aftaler ved lokale offentlige udbud, underhåndsaftaler, aftaler om katastrofebistand, aftaler om tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der har en værdi på under 5 mio. EUR, og aftaler om indkøb, der har en værdi på under 1 mio. EUR

g) inden 30 dage godkende forslag om tildeling af alle andre aftaler end de ovenfor nævnte, som han har fået forelagt af den nationale anvisningsberettigede, når følgende betingelser er til stede:

i) det valgte bud er det laveste af de bud, der opfylder kravene i udbudsmaterialet

ii) det valgte bud opfylder alle de udvælgelseskriterier, der er fastsat i udbudsmaterialet

iii) det valgte bud overskrider ikke det beløb, der er afsat til den pågældende aftale

h) såfremt de under litra g) nævnte betingelser ikke er til stede, fremsende forslaget til den ledende anvisningsberettigede, der træffer afgørelse inden 60 dage fra det tidspunkt, hvor delegationslederen modtog det. Når det valgte bud overskrider det beløb, der er afsat til aftalen, indgår den ledende anvisningsberettigede ved godkendelsen af aftalen de nødvendige finansielle forpligtelser

i) godkende aftaler og overslag, når udførelsen sker i offentligt regi, tillægskontrakter samt de af den nationale anvisningsberettigede udstedte betalingsordrer

j) sikre sig, at de projekter og programmer, der finansieres over den del af EUF's midler, som Kommissionen forvalter, gennemføres på en økonomisk og teknisk set tilfredsstillen måde

k) samarbejde med de nationale myndigheder i den AVS-stat, hvor han repræsenterer Kommissionen, i forbindelse med en regelmæssig evaluering af foranstaltningerne

l) sende AVS-staten alle hensigtsmæssige oplysninger eller dokumenter vedrørende procedurerne for gennemførelse af samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering, herunder navnlig kriterierne for forundersøgelse og evaluering af bud

m) jævnligt underrette de nationale myndigheder om fællesskabsaktiviteter, der kan være af direkte betydning for samarbejdet mellem Fællesskabet og AVS-staterne.

3. Delegationslederen modtager de nødvendige instrukser og beføjelser for at lette og fremskynde alle foranstaltninger i henhold til denne aftale. Enhver yderligere overdragelse af administrative og/eller finansielle beføjelser til delegationslederen end dem, der er beskrevet i denne artikel, meddeles de nationale anvisningsberettigede og Ministerrådet.

Artikel 37

Betalinger og udbetalende myndigheder

1. Med henblik på effektuering af betalinger i AVS-staternes valutaer åbnes der i Kommissionens navn i hver AVS-stat konti i en medlemsstats valuta eller i euro i et nationalt offentligt eller halvoffentligt finansieringsinstitut, som udvælges efter fælles overenskomst mellem AVS-staten og Kommissionen. Det pågældende finansieringsinstitut optræder som national udbetalende myndighed.

2. Den nationale udbetalende myndighed modtager ikke vederlag for sine tjenesteydelser, og de indestående beløb forrentes ikke. Kommissionen foretager indbetalinger på de lokale konti i en medlemsstats valuta eller i euro på grundlag af et skøn over de fremtidige kontantbehov så tidligt, at AVS-staterne undgår forhåndsfinansiering, og der ikke opstår betalingsforsinkelser.

3. Med henblik på effektuering af betalinger i euro åbnes der i Kommissionens navn konti i euro i finansieringsinstitutter i medlemsstaterne. Disse finansieringsinstitutter optræder som udbetalende myndigheder i EU.

4. Udbetalinger fra EU-kontiene kan ske efter instruks fra Kommissionen eller fra delegationslederen, der handler i Kommissionens navn, med hensyn til udgifter, der er anvist til betaling af den nationale anvisningsberettigede eller af den ledende anvisningsberettigede med forudgående tilladelse fra den nationale anvisningsberettigede.

5. Så længe der er disponible midler på kontiene, udbetaler de udbetalende myndigheder sådanne beløb, som den nationale anvisningsberettigede eller i givet fald den ledende anvisningsberettigede har anvist til betaling, efter at have kontrolleret, at dokumentationen er korrekt og i orden, samt at den frigørende kvittering er gyldig.

6. Procedurerne for fastsættelse, anvisning og betaling af udgifter skal være afsluttet senest 90 dage efter forfaldsdatoen. Den nationale anvisningsberettigede anviser betalingen og underretter delegationslederen senest 45 dage inden forfaldsdatoen.

7. Krav som følge af betalingsforsinkelser dækkes af den eller de berørte AVS-stater og af Kommissionen via dens egne indtægter, hver for den del af forsinkelsen, som de er ansvarlige for i overensstemmelse med ovennævnte procedurer.

8. De udbetalende myndigheder, den nationale anvisningsberettigede, delegationslederen og Kommissionens ansvarlige tjenestegrene bevarer det finansielle ansvar, indtil Kommissionen har givet sin endelige godkendelse af de transaktioner, som det påhviler dem at udføre.

BILAG V

HANDELSORDNING GÆLDENDE I DEN I ARTIKEL 37, STK. 1, OMHANDLEDE FORBEREDELSESPERIODE

KAPITEL 1

DEN ALMINDELIGE SAMHANDELSORDNING

Artikel 1

Produkter med oprindelse i AVS-staterne fritages for told og afgifter med tilsvarende virkning ved indførsel i Fællesskabet.

a) For produkter med oprindelse i AVS-staterne

- som er opført på listen i bilag I til EF-traktaten, når de er omfattet af en fælles markedsordning i henhold til traktatens artikel 34, eller

- som ved indførsel i Fællesskabet er underkastet en særordning, der er indført som følge af gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik,

træffer Fællesskabet de nødvendige foranstaltninger for at sikre en gunstigere behandling end den, der er indrømmet tredjelande, som har opnået mestbegunstigelsesbehandling for samme produkter.

b) Såfremt AVS-staterne i løbet af dette bilags anvendelsesperiode anmoder om, at nye landbrugsprodukter, som ved bilagets ikrafttræden ikke er omfattet af en særordning, bliver omfattet af en sådan ordning, behandler Fællesskabet disse anmodninger i samråd med AVS-staterne.

c) Uanset foranstående undersøger Fællesskabet på baggrund af de priviligerede forbindelser og AVS-EF-samarbejdets særlige karakter i hvert enkelt tilfælde AVS-staternes anmodninger om, at der sikres deres landbrugsprodukter præferenceadgang til fællesskabsmarkedet, og meddeler, hvilken afgørelse det har truffet vedrørende sådanne behørigt begrundede anmodninger om muligt inden fire måneder og under alle omstændigheder inden seks måneder efter deres fremsættelse.

På baggrund af litra a) træffer Fællesskabet sine afgørelser under hensyntagen til navnlig de indrømmelser, der måtte være tilstået udviklingslande, som ikke er AVS-stater. Det tager hensyn til de muligheder, som markedet uden for sæsonen byder på.

d) De i litra a) omhandlede ordninger træder i kraft samtidig med denne aftale og finder anvendelse i hele den forberedelsesperiode, der er fastsat i denne aftales artikel 37, stk. 1.

Såfremt Fællesskabet imidlertid i denne periode

- lader et eller flere produkter omfatte af en fælles markedsordning eller af en særordning indført som følge af gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, forbeholder det sig ret til efter konsultationer i Ministerrådet at tilpasse importordningen for de pågældende produkter med oprindelse i AVS-staterne. I sådanne tilfælde finder bestemmelserne i litra a) anvendelse;

- ændrer en fælles markedsordning eller en særordning indført som følge af gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, forbeholder det sig ret til efter konsultationer i Ministerrådet at ændre den ordning, som er fastsat for produkter med oprindelse i AVS-staterne. I sådanne tilfælde forpligter Fællesskabet sig til fortsat at indrømme produkter med oprindelse i AVS-staterne en fordel svarende til den, der tidligere gjaldt for disse produkter i forhold til produkter med oprindelse i tredjelande, som har opnået mestbegunstigelsesbehandling.

e) Hvis Fællesskabet påtænker at indgå en præferenceaftale med tredjelande, underretter det AVS-staterne herom. På anmodning af AVS-staterne finder der konsultationer sted med henblik på at beskytte disse staters interesser.

Artikel 2

1. Fællesskabet anvender hverken kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning over for indførsel af produkter med oprindelse i AVS-staterne.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden og den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, bevarelse af udtømmelige naturressourcer, for så vidt sådanne foranstaltninger bringes i anvendelse i forbindelse med begrænsninger af den indenlandske produktion eller det indenlandske forbrug, eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

3. Sådanne forbud eller restriktioner må dog under ingen omstændigheder udgøre et middel til vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af handelen i almindelighed.

Såfremt anvendelsen af de i stk. 2 nævnte foranstaltninger påvirker en eller flere AVS-staters inter-esser, afholdes der på anmodning af disse stater konsultationer i henhold til artikel 12 i denne aftale med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning.

Artikel 3

1. Såfremt nye foranstaltninger eller foranstaltninger, der er et led i Fællesskabets programmer for tilnærmelse af love og administrative bestemmelser med henblik på at lette varebevægelserne, vil kunne påvirke en eller flere AVS-staters interesser, underretter Fællesskabet gennem Ministerrådet AVS-staterne herom, inden disse foranstaltninger vedtages.

2. For at gøre det muligt for Fællesskabet at tage hensyn til de pågældende AVS-staters interesser, afholdes der på anmodning af disse stater konsultationer i henhold til artikel 12 i denne aftale med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning.

Artikel 4

1. Såfremt Fællesskabets gældende retsforskrifter med henblik på at lette varebevægelserne påvirker en eller flere AVS-staters interesser, eller såfremt disse interesser påvirkes af, hvorledes retsforskrifterne fortolkes, anvendes eller gennemføres, afholdes der på anmodning af de pågældende AVS-stater konsultationer med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning.

2. Med henblik på en tilfredsstillende løsning kan AVS-staterne ligeledes i Ministerrådet rejse andre vanskeligheder, der måtte opstå for varebevægelserne som følge af foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe.

3. Fællesskabets kompetente institutioner underretter i videst muligt omfang Ministerrådet om sådanne foranstaltninger med henblik på at sikre effektive konsultationer.

Artikel 5

1. AVS-staterne skal ikke påtage sig forpligtelser til at indføre produkter med oprindelse i Fællesskabet svarende til de forpligtelser, Fællesskabet i medfør af dette bilag påtager sig til at indføre produkter med oprindelse i AVS-staterne.

a) I deres samhandel med Fællesskabet udøver AVS-staterne ingen forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, og de indrømmer Fællesskabet en behandling, som ikke er mindre gunstig end mestbegunstigelsesbehandlingen.

b) Den under litra a) nævnte mestbegunstigelsesbehandling finder ikke anvendelse for så vidt angår de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem AVS-staterne eller mellem en eller flere AVS-stater og andre udviklingslande.

Artikel 6

Hver part tilsender Ministerrådet sin toldtarif senest tre måneder efter, at dette bilag er trådt i kraft. Hver part meddeler ligeledes senere ændringer i tariffen, efterhånden som sådanne træder i kraft.

Artikel 7

1. Begrebet "produkter med oprindelsesstatus" med henblik på anvendelsen af dette bilag samt metoderne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol nr. 1, der er knyttet som bilag hertil.

2. Ministerrådet kan vedtage ændringer af protokol nr. 1.

3. Såfremt begrebet "oprindelsesstatus" endnu ikke er defineret for et bestemt produkt i medfør af stk. 1 eller 2, anvender hver part fortsat egne bestemmelser.

Artikel 8

1. Hvis et produkt indføres til Fællesskabet i sådanne øgede mængder og under sådanne forhold, at der forvoldes - eller er risiko for, at der forvoldes - alvorlig skade for fællesskabsproducenter af samme produkt eller produkter, der konkurrerer direkte med det pågældende produkt, eller alvorlige forstyrrelser i en økonomisk sektor eller vanskeligheder, der vil kunne medføre en alvorlig forringelse af den økonomiske situation i en region, kan Fællesskabet træffe passende foranstaltninger på de betingelser og efter de procedurer, der er fastsat i artikel 9.

2. Fællesskabet forpligter sig til ikke at anvende andre midler i protektionistisk øjemed eller hindre strukturudviklingen. Fællesskabet afholder sig fra at gøre brug af beskyttelsesforanstaltninger med tilsvarende virkning.

3. Beskyttelsesforanstaltningerne skal begrænses til foranstaltninger, der bringer mindst mulig forstyrrelse i samhandelen mellem parterne i forbindelse med virkeliggørelsen af denne aftales mål, og de må ikke være mere omfattende end absolut nødvendigt for at afhjælpe de opståede vanskeligheder.

4. Ved beskyttelsesforanstaltningernes gennemførelse tages der hensyn til omfanget af den berørte eksport fra AVS-staterne til Fællesskabet og til udviklingsmulighederne for denne eksport. Der tages særligt hensyn til de mindst udviklede AVS-staters, AVS-indlandsstaternes og AVS-østaternes interesser.

Artikel 9

1. Der afholdes forudgående konsultationer om anvendelse af beskyttelsesklausulen, hvad enten det drejer sig om indførelse eller om forlængelse af foranstaltningerne. Fællesskabet meddeler AVS-staterne alle nødvendige oplysninger med henblik på sådanne konsultationer samt oplysninger, der gør det muligt at fastslå, i hvilket omfang indførsel af et bestemt produkt fra en AVS-stat har fremkaldt de i artikel 8, stk. 1, nævnte virkninger.

2. Beskyttelsesforanstaltningerne eller ethvert arrangement, som aftales mellem de berørte AVS-stater og Fællesskabet, træder i kraft efter konsultationerne.

3. De forudgående konsultationer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, er dog ikke til hinder for, at Fællesskabet kan træffe øjeblikkelige afgørelser i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, når særlige omstændigheder har gjort sådanne afgørelser påkrævede.

4. For at lette undersøgelsen af forhold, der kan fremkalde markedsforstyrrelser, indføres der en mekanisme, der skal sikre en statistisk overvågning af udførslen af visse produkter fra AVS-staterne til Fællesskabet.

5. Parterne forpligter sig til at afholde regelmæssige konsultationer med henblik på at finde tilfredsstillende løsninger på de problemer, som anvendelsen af beskyttelsesklausulen måtte medføre.

6. De forudgående og de regelmæssige konsultationer samt den overvågningsmekanisme, der er omhandlet i stk. 1 til 5, iværksættes i henhold til protokol nr. 2, der er knyttet som bilag hertil.

Artikel 10

På anmodning af en berørt part behandler Ministerrådet de økonomiske og sociale følgevirkninger af beskyttelsesklausulens anvendelse.

Artikel 11

Såfremt der indføres beskyttelsesforanstaltninger, eller disse ændres eller ophæves, tages der særligt hensyn til de mindst udviklede AVS-staters, AVS-indlandsstaternes og AVS-østaternes interesser.

Artikel 12

For at sikre en effektiv anvendelse af dette bilags bestemmelser er parterne enige om at underrette og konsultere hinanden.

Ud over i de tilfælde, hvor der udtrykkeligt i henhold til artikel 2 til 9 i dette bilag skal foretages konsultationer, afholdes der på anmodning af Fællesskabet eller AVS-staterne konsultationer på de betingelser, der er fastsat i artikel 12 i denne aftale, navnlig i følgende tilfælde:

1) såfremt parterne påtænker at træffe handelsmæssige foranstaltninger, som påvirker en eller flere parters interesser inden for dette bilags rammer, underretter de Ministerrådet herom. Der afholdes konsultationer på anmodning af de berørte parter, for at deres respektive interesser kan tages i betragtning;

2) såfremt AVS-staterne i løbet af dette bilags anvendelsesperiode finder, at de i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede landbrugsprodukter, der ikke er omfattet af en særordning, bør omfattes af en sådan, kan der afholdes konsultationer i Ministerrådet;

3) såfremt en part finder, at varebevægelserne hindres som følge af gældende regler hos en anden part eller disse reglers fortolkning, anvendelse eller håndhævelse;

4) såfremt Fællesskabet træffer beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 8, kan der på anmodning af de berørte parter afholdes konsultationer i Ministerrådet om disse foranstaltninger, navnlig med henblik på at sikre overholdelsen af artikel 8, stk. 3.

Konsultationerne skal afsluttes inden tre måneder.

KAPITEL 2

SÆRFORPLIGTELSER VEDRØRENDE SUKKER OG OKSEKØD

Artikel 13

1. I overensstemmelse med artikel 25 i Lomé-konventionen AVS-EØF, undertegnet den 28. februar 1975, og med protokol nr. 3, der er knyttet som bilag dertil, har Fællesskabet, uanset de øvrige bestemmelser i nærværende bilag, forpligtet sig til i en ikke nærmere fastsat periode til garanterede priser at købe og indføre nærmere aftalte mængder rørsukker i form af råsukker eller hvidt sukker med oprindelse i de rørsukkerproducerende og -eksporterende AVS-stater, som disse stater har forpligtet sig til at levere til Fællesskabet.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til ovennævnte artikel 25 er fastsat i den i stk. 1 nævnte protokol nr. 3. Denne protokols ordlyd er som protokol nr. 3 knyttet til nærværende bilag.

3. Bestemmelserne i artikel 8 i nærværende bilag finder ikke anvendelse i forbindelse med nævnte protokol.

4. Med henblik på anvendelsen af artikel 8 i nævnte protokol kan der i denne aftales anvendelsesperiode rettes henvendelse til de ved denne aftale oprettede institutioner.

5. Bestemmelserne i artikel 8, stk. 2, i nævnte protokol finder anvendelse, såfremt denne aftale ophører med at have virkning.

6. Erklæringerne i bilag XIII, XXI og XXII til slutakten til Lomé-konventionen AVS-EØF, undertegnet den 28. februar 1975, bekræftes, og bestemmelserne deri finder fortsat anvendelse. Disse erklæringer er knyttet som bilag til protokol nr. 3 uden ændringer.

7. Denne artikel og protokol nr. 3 finder ikke anvendelse på forbindelserne mellem AVS-staterne og de franske oversøiske departementer.

Artikel 14

Særforpligtelserne vedrørende oksekød defineret i protokol nr. 4, som er knyttet til dette bilag, finder anvendelse.

KAPITEL 3

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

De protokoller, der er knyttet til dette bilag, udgør en integrerende del heraf.

PROTOKOL NR. 1

OM DEFINITION AF BEGREBET "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS" OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

INDHOLD

>TABELPOSITION>

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) "fremstilling" alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) "materialer" alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

c) "produkt" det produkt, der fremstilles, også når det senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) "varer" både materialer og produkter

e) "toldværdi" den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

f) "prisen ab fabrik" den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt udføres

g) "materialernes værdi" toldværdien på indførelsestidspunktet af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i det pågældende område

h) "værdien af materialer med oprindelsesstatus" toldværdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne ændringer

i) "merværdi" prisen ab fabrik minus toldværdien af tredjelandsmaterialer, som indføres i Fællesskabet, AVS-staterne eller OLT

j) "kapitler" og "positioner" de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt "det harmoniserede system" eller "HS"

k) "tariferet" et produkts eller materiales tarifering under en bestemt position

l) "sending" produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

m) "område" også territorialfarvande.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS"

Artikel 2

Generelle krav

1. Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne om handelssamarbejdet i bilag V anses følgende produkter som produkter med oprindelse i AVS-staterne:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i AVS-staterne i den i artikel 3 i denne protokol fastlagte betydning

b) produkter, der er fremstillet i AVS-staterne, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i AVS-staterne, forudsat at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i AVS-staterne i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 betragtes AVS-staterne som værende et enkelt område.

Produkter med oprindelsesstatus bestående af materialer, der er fuldt ud fremstillet eller tilstrækkeligt forarbejdet i to eller flere AVS-stater, betragtes som produkter med oprindelse i den AVS-stat, hvor den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt denne bearbejdning eller forarbejdning er mere vidtgående end den, der er omhandlet i artikel 5 i denne protokol.

Artikel 3

Fuldt ud fremstillede produkter

1. Som produkter, der fuldt ud er fremstillet i AVS-staterne eller Fællesskabet eller i de oversøiske lande og territorier, der er angivet i bilag III, i det følgende benævnt "OLT" , anses:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet dér

c) levende dyr, som er født og opdrættet dér

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter, som er hentet op fra havet af deres fartøjer uden for deres territorialfarvande

g) produkter, som er fremstillet på deres fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) brugte genstande, som indsamles dér og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun er egnet til regummering eller til anvendelse som spildprodukt

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

j) produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden uden for deres territorialfarvande, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

k) varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2. Udtrykket "deres fartøjer" og "deres fabriksskibe" i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe:

a) som er registreret eller anmeldt i en EF-medlemsstat, en AVS-stat eller et OLT,

b) som fører en EF-medlemsstats, en AVS-stats eller et OLT's flag,

c) som for mindst 50 %'s vedkommende ejes af statsborgere i stater, der er part i denne aftale, eller i et OLT, eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater eller i et OLT, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i stater, der er part i denne aftale, eller i et OLT, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører stater, der er part i denne aftale, eller offentlige institutioner eller statsborgere i disse stater eller i et OLT, og

d) hvis besætning, inklusive skibsfører og -officerer, er sammensat således, at mindst 50 % er statsborgere i stater, der er part i denne aftale, eller i et OLT.

3. Uanset stk. 2 anerkender Fællesskabet på anmodning af en AVS-stat, at fartøjer, der er chartret eller leaset af AVS-staten, behandles som "deres fartøjer" til fiskerivirksomhed i dets eksklusive økonomiske zone, forudsat:

- at AVS-staten har givet Fællesskabet mulighed for at forhandle en fiskeriaftale, og at Fællesskabet ikke har accepteret tilbuddet,

- at mindst 50 % af besætningen, inklusive skibsfører og -officerer, er statsborgere i stater, der er part i denne aftale, eller i et OLT,

- at AVS-EF-Toldsamarbejdsudvalget har godtaget, at charter- eller leasingaftalen giver AVS-staten passende mulighed for at udvikle sin kapacitet til at fiske for egen regning, ved navnlig at overdrage AVS-staten ansvaret for den sø- og handelsmæssige forvaltning af det fartøj, den har fået stillet til rådighed for et længere tidsrum.

Artikel 4

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1. Med henblik på anvendelsen af denne protokol anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i AVS-staterne, Fællesskabet eller OLT, når betingelserne i listen i bilag II er opfyldt.

Disse betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af denne aftale, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og de gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de i listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af det.

2. Uanset stk. 1 må der dog anvendes materialer uden oprindelsesstatus, som efter betingelserne i listen ikke burde anvendes ved fremstillingen af et givet produkt, forudsat:

a) at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af produktets pris ab fabrik

b) at de på listen angivne procentsatser for maksimumsværdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus i ingen tilfælde overstiges ved anvendelse af dette stykke.

3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i artikel 5.

Artikel 5

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1. Med forbehold af stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 4 er opfyldt:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling i sæt), vaskning, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve produkterne eller på deres emballage

e) enkel blanding af produkter, også af forskellig art, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne betragtes som produkter med oprindelsesstatus i en AVS-stat, Fællesskabet eller et OLT

f) enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte arbejdsprocesser

h) slagtning af dyr.

2. Alle bearbejdninger eller forarbejdninger af et givet produkt, der udføres enten i AVS-staterne, i Fællesskabet eller i OLT, tages i betragtning samlet, når det bestemmes, om den bearbejdning eller forarbejdning, som det pågældende produkt har undergået, skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 6

Kumulation af oprindelse

Kumulation med OLT og Fællesskabet

1. Materialer med oprindelse i Fællesskabet eller i OLT anses som materialer med oprindelse i AVS-staterne, når de indarbejdes i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 5.

2. Bearbejdning eller forarbejdning foretaget i Fællesskabet eller i OLT anses for at være foretaget i AVS-staterne, såfremt materialerne senere bearbejdes eller forarbejdes i AVS-staterne.

Kumulation med Sydafrika

3. Materialer med oprindelse i Sydafrika anses som materialer med oprindelse i AVS-staterne, når de indarbejdes i et produkt, der fremstilles dér, jf. dog stk. 4, 5, 6, 7 og 8. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

4. Produkter, der har opnået oprindelsesstatus i henhold til stk. 3, beholder kun deres oprindelsesstatus i AVS-staterne, hvis den værdi, der er tilført dem dér, overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelse i Sydafrika. Er dette ikke tilfældet, anses de pågældende produkter som havende oprindelse i Sydafrika. Ved bestemmelse af et produkts oprindelse tages der ikke hensyn til materialer med oprindelse i Sydafrika, når materialerne har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i AVS-staterne.

5. Den i stk. 3 nævnte kumulation anvendes først efter 3 år for de produkter, der er anført i bilag XI, og efter 6 år for de produkter, der er anført i bilag XII, regnet fra den midlertidige anvendelse af aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik. Den i stk. 3 nævnte kumulation anvendes ikke på de produkter, der er anført i bilag XIII.

6. Uanset stk. 5 kan den i stk. 3 nævnte kumulation på anmodning af AVS-staterne anvendes på de produkter, der er anført i bilag XI og XII. AVS-EF-Ambassadørudvalget træffer afgørelse om AVS-staternes anmodninger, produkt for produkt, på basis af en rapport fra AVS-EF-Toldsamarbejdsudvalget i overensstemmelse med artikel 37 i denne protokol. Ved behandlingen af anmodninger tages der hensyn til risikoen for omgåelse af handelsbestemmelserne i aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik.

7. Den i stk. 3 nævnte kumulation anvendes først på de produkter, der er anført i bilag XIV, når tolden på disse produkter inden for rammerne af aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik er afviklet. Europa-Kommissionen offentliggør i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende, fra hvilken dato betingelserne i dette stykke er opfyldt.

8. Den i stk. 3 nævnte kumulation kan kun anvendes, hvor de anvendte sydafrikanske materialer har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af samme oprindelsesregler som dem, der er anført i denne protokol. AVS-staterne giver Fællesskabet detaljerede oplysninger om aftaler og dertil hørende oprindelsesregler, som er indgået med Sydafrika. Europa-Kommissionen offentliggør i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende, fra hvilken dato AVS-staterne har opfyldt de betingelser, der er fastsat i dette stykke.

9. Bearbejdninger og forarbejdninger, der er udført i Sydafrika, anses for at være udført i en anden stat, der er medlem af toldunionen for Det Sydlige Afrika (SACU), når materialerne senere bearbejdes eller forarbejdes i denne anden SACU-medlemsstat, jf. dog stk. 5 og 7.

10. På anmodning af AVS-staterne anses bearbejdning eller forarbejdning, der er udført i Sydafrika, for at være udført i AVS-staterne, når materialerne senere bearbejdes eller forarbejdes i en AVS-stat inden for rammerne af en aftale om økonomisk regional integration, jf. dog stk. 5 og 7.

AVS-EF-Toldsamarbejdsudvalget træffer afgørelse om AVS-anmodninger i overensstemmelse med artikel 37, medmindre en af parterne specifikt anmoder om, at afgørelsen forelægges AVS-EF-Ministerrådet.

Kumulation med nabo-udviklingslande

11. På AVS-staternes anmodning anses materialer med oprindelse i et nabo-udviklingsland, som ikke er en AVS-stat, men som er en del af en sammenhængende geografisk enhed, som materialer med oprindelse i AVS-staterne, når de indarbejdes i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat:

- at den bearbejdning eller forarbejdning, der foretages i AVS-staten, er mere vidtgående end den, der er angivet i artikel 5. Dog skal produkter henhørende under kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system tillige i AVS-staten mindst undergå en bearbejdning eller forarbejdning, som medfører, at det fremstillede produkt tariferes under en anden position end den, hvor de til fremstillingen anvendte materialer med oprindelse i et ikke-AVS-udviklingsland tariferes. For produkter, der er anført i bilag IX til denne protokol, gælder kun den specifikke bearbejdning eller forarbejdning, der er angivet i kolonne 3, uanset om der er tale om positionsskift

- at AVS-staterne, Fællesskabet og de andre berørte lande har indgået en aftale om passende administrative procedurer, som sikrer, at dette stykke anvendes korrekt.

Dette stykke finder ikke anvendelse på tunfiskprodukter henhørende under HS-kapitel 3 eller 16, risprodukter henhørende under HS-kode 1006 eller tekstilvarer, der er anført i bilag X til denne protokol.

Ved bestemmelse af, om produkterne har oprindelse i ikke-AVS-udviklingslande, anvendes bestemmelserne i denne protokol.

AVS-EF-Toldsamarbejdsudvalget træffer afgørelse om AVS-anmodninger i overensstemmelse med artikel 37, medmindre en af parterne specifikt anmoder om, at afgørelsen forelægges AVS-EF-Ministerrådet.

Artikel 7

Kvalificerende enhed

1. Ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den kvalificerende enhed det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

- når et produkt, der består af en gruppe eller samling af artikler, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

- når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet med hensyn til tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 8

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

Artikel 9

Produkter i sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med oprindelsesstatus og produkter uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik.

Artikel 10

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som eventuelt anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a) energi og brændsel

b) anlæg og udstyr

c) maskiner og værktøj

d) varer, som ikke indgår i og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

AFSNIT III

TERRITORIALKRAV

Artikel 11

Territorialitetsprincip

1. Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i AVS-staterne, jf. dog artikel 6.

2. Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra AVS-staterne, Fællesskabet eller OLT til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog artikel 6, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for at sikre, at deres tilstand ikke blev forringet, medens de befandt sig i det pågældende land eller blev udført.

Artikel 12

Direkte transport

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til bestemmelserne om handelssamarbejdet i bilag V, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i denne protokol, og som med henblik på den i artikel 6 omhandlede kumulation transporteres direkte mellem AVS-staternes, Fællesskabets, OLT's eller Sydafrikas område uden passage af noget andet område. Dog kan produkter, som udgør en samlet sending, transporteres gennem andre landes områder, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring på disse områder, såfremt produkterne forbliver under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og ikke dér undergår anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre landes områder end en AVS-stats, Fællesskabets eller et OLT's område.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges:

a) et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra udførselslandet gennem transitlandet, eller

b) en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af produkterne,

ii) datoen for produkternes losning og ladning og, hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet, eller

c) i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 13

Udstillinger

1. Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes fra en AVS-stat til en udstilling i et andet land end dem, der er omhandlet i artikel 6, og som efter udstillingen sælges til indførsel i Fællesskabet, opnår ved indførslen de fordele, som følger af bestemmelserne i bilag V, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har sendt disse produkter fra en AVS-stat til udstillingslandet og har ladet dem udstille dér;

b) at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i Fællesskabet;

c) at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at produkterne fra det tidspunkt, hvor de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit IV, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke produkterne har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter, og under hvilke produkterne forbliver under toldkontrol.

AFSNIT IV

BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 14

Generelle krav

1. Produkter med oprindelse i AVS-staterne er ved indførsel i Fællesskabet omfattet af de fordele, der er følger af bestemmelserne i bilag V, når der forelægges:

a) et varecertifikat EUR.1 som det, der er vist i bilag IV, eller

b) i de i artikel 19, stk. 1, fastsatte tilfælde en erklæring gengivet i bilag V til denne protokol, som afgives af eksportøren på en faktura, en følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkeligt detaljeret til, at de kan identificeres (i det følgende benævnt "fakturaerklæring" ).

2. Uanset stk. 1 er produkter med oprindelsesstatus i den i denne protokol fastlagte betydning omfattet af fordelene i bilag V i de i artikel 25 omhandlede tilfælde, uden at der skal forelægges nogen af de ovennævnte dokumenter.

Artikel 15

Fremgangsmåde for udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag IV. Formularerne udfyldes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol. Hvis de udfyldes i hånden, skal udfyldningen ske med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal til enhver tid på anmodning af toldmyndighederne i den eksporterende AVS-stat, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle relevante dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i den eksporterende AVS-stat, hvis de berørte varer kan anses som varer med oprindelse i AVS-staterne eller i et af de i artikel 6 omhandlede andre lande og opfylder de øvrige i denne protokol fastsatte betingelser.

5. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at varerne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig. De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

6. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i certifikatets rubrik 11.

7. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 16

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 15, stk. 7, kan et varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de produkter, som det vedrører, såfremt

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen, eller

b) det over for toldmyndighederne på fyldestgørende vis godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de varer, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" , "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" , "RILASCIATO A POSTERIORI" , "AFGEGEVEN A POSTERIORI" , "ISSUED RETROSPECTIVELY" , "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" , "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ" , "EXPEDIDO A POSTERIORI" , "EMITIDO A POSTERIORI" , "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" , "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 4, anføres i rubrikken "Bemærkninger" på varecertifikat EUR.1.

Artikel 17

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til de toldmyndigheder, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplarer, der bliver udstedt på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

"DUPLIKAT" , "DUPLICATA" , "DUPLICATO" , "DUPLICAAT" , "DUPLICATE" , "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" , "DUPLICADO" , "SEGUNDA VIA" , "KAKSOISKAPPALE".

3. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 2, anføres i rubrikken "Bemærkninger" på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 18

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget bevis for oprindelse

Når varer med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i en AVS-stat eller i Fællesskabet, skal det originale varecertifikat EUR.1 kunne erstattes med et andet eller flere andre certifikater med henblik på at sende alle eller nogle af varerne til et andet sted i AVS-staterne eller Fællesskabet. Erstatningscertifikater EUR.1 udstedes af det toldsted, hvis kontrol varerne er undergivet.

Artikel 19

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

1. En fakturaerklæring som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a) af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 20 eller

b) af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere kolli indeholdende varer med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6000 EUR.

2. Der kan udfærdiges en fakturaerklæring, hvis de pågældende varer kan anses som varer med oprindelse i AVS-staterne eller i et af de andre i artikel 6 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3. Den eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring, skal til enhver tid på anmodning af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle relevante dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved med maskinskrift, stempling eller trykning at anføre den i bilag V gengivne erklæring på fakturaen, følgeseddelen eller et andet handelsdokument, idet der vælges en af de sproglige udgaver, der er vist i nævnte bilag, i overensstemmelse med udførselslandets lovgivning. Hvis erklæringen skrives i hånden, skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5. Fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige, håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 20 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer i hans navn, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6. Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de varer, som den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at den forelægges i indførselslandet senest to år efter indførslen af de varer, den vedrører.

Artikel 20

Godkendte eksportører

1. Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, der hyppigt forsender varer i henhold til bestemmelserne om handelssamarbejdet i bilag V, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer uanset de berørte varers værdi. En eksportør, der anmoder om en sådan tilladelse, skal over for toldmyndighederne på fyldestgørende vis give alle nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

2. Toldmyndighederne kan indrømme status som godkendt eksportør på de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldgodkendelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen.

4. Toldmyndighederne kontrollerer, hvordan den godkendte eksportør bruger sin godkendelse.

5. Toldmyndighederne kan når som helst trække godkendelsen tilbage. De skal trække den tilbage, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af godkendelsen.

Artikel 21

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Et bevis for oprindelse er gyldigt i ti måneder fra den dato, hvor det blev udstedt i udførselslandet, og skal inden for samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Beviser for oprindelse, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage beviser for oprindelse, når varerne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 22

Transitprocedure

Når varerne ankommer til en anden AVS-stat eller et andet OLT end oprindelseslandet, begynder en ny gyldighedsperiode på 4 måneder på den dato, hvor transitlandets toldmyndigheder i rubrik 7 i varecertifikat EUR.1 påfører:

- anmærkningen "transit"

- transitlandets navn

- det officielle stempel, hvoraf et aftryk i forvejen er stillet til rådighed for Kommissionen i henhold til artikel 31

- datoen for påtegningerne.

Artikel 23

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Et bevis for oprindelse fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan kræve en oversættelse af beviset for oprindelse og kan desuden kræve, at indførselsangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at varerne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af bilag V.

Artikel 24

Indførsel i form af delforsendelser

Når varerne henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand som omhandlet i punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges et samlet bevis for disse varers oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 25

Undtagelser for bevis på oprindelse

1. Varer, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som varer med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at varerne opfylder betingelserne i denne protokol, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår varer sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse CN22/CN23 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af varer bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse varer ikke overstige 500 EUR, når der er tale om småforsendelser, eller 1200 EUR, når der er tale om produkter, der indgår i rejsendes personlige bagage.

Artikel 26

Oplysningsprocedure til kumulationsformål

1. Når artikel 2, stk. 2, og artikel 6, stk. 1, anvendes, stilles beviset for oprindelsesstatus i den i dette bilag anførte forstand for materialer fra de andre AVS-stater, Fællesskabet eller OLT, i form af et varecertifikat EUR.1 eller den i bilag VI A til denne protokol angivne leverandørerklæring, som skal afgives af eksportøren i den stat eller det OLT, hvorfra materialerne kommer.

2. Når artikel 2, stk. 2, artikel 6, stk. 2, og artikel 6, stk. 9, anvendes, stilles beviset for den bearbejdning eller forarbejdning, der er udført i de andre AVS-stater, Fællesskabet, OLT eller Sydafrika, i form af den i bilag VI B til denne protokol angivne leverandørerklæring, som skal afgives af eksportøren i den stat eller det OLT, hvorfra materialerne kommer.

3. Leverandøren skal for hver sending materialer afgive en særskilt leverandørerklæring på fakturaen for den pågældende sending, på et bilag til fakturaen eller på en leveringsseddel eller et andet handelsdokument vedrørende sendingen, som beskriver de pågældende materialer tilstrækkeligt detaljeret til, at de kan identificeres.

4. Leverandørerklæringen kan afgives på en fortrykt formular.

5. Leverandørerklæringen skal underskrives i hånden. Når fakturaen og leverandørerklæringen udstedes pr. edb, behøver leverandørerklæringen imidlertid ikke at blive underskrevet i hånden, såfremt den ansvarlige person i leverandørvirksomheden på fyldestgørende vis identificeres over for toldmyndighederne i den stat, hvor leverandørerklæringen udstedes. De pågældende toldmyndigheder kan fastsætte betingelser for anvendelsen af dette stykke.

6. Leverandørerklæringen forelægges for det kompetente toldsted i den eksporterende AVS-stat, der anmodes om at udstede varecertifikat EUR.1.

7. Leverandørerklæringer og oplysningsformularer, der er udstedt inden denne protokols ikrafttræden i henhold til artikel 23 i protokol nr. 1 til fjerde AVS-EF-konvention, forbliver gyldige.

Artikel 27

Støttedokumenter

De i artikel 15, stk. 3, og artikel 19, stk. 3, omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at varer, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring, kan betragtes som varer med oprindelse i AVS-stat eller et af de andre i artikel 6 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, kan bl.a. omfatte følgende:

a) direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab

b) dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i en AVS-stat eller et af de andre i artikel 6 omhandlede lande, hvor disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med intern lovgivning

c) dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i en AVS-stat, i Fællesskabet eller i et OLT, og som er udstedt eller udfærdiget i en AVS-stat, Fællesskabet eller i et OLT i overensstemmelse med intern lovgivning

d) varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i AVS-staterne eller i et af de andre i artikel 6 omhandlede lande i overensstemmelse med denne protokol.

Artikel 28

Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

1. En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 15, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2. En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring, samt de i artikel 19, stk. 3, omhandlede dokumenter.

3. De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 15, stk. 2, omhandlede anmodningsformular.

4. Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1 og de fakturaerklæringer, der fremlægges for dem.

Artikel 29

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et bevis for oprindelse og oplysningerne i de dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med indførsel af varerne, medfører dette ikke i sig selv, at et bevis for oprindelse er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte varer.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et bevis for oprindelse bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 30

Beløb udtrykt i euro

1. De beløb, der skal benyttes i en given medlemsstats nationale valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i euro udtrykte beløb på den første hverdag i oktober 1999.

2. De i euro udtrykte beløb og disses modværdi i nogle af EF-medlemsstaternes nationale valutaer kan om nødvendigt ændres af Fællesskabet og meddeles Toldsamarbejdsudvalget senest en måned, inden de får gyldighed. Som led i denne nyvurdering sikrer Fællesskabet, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i en given national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de berørte beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i euro udtrykte beløb.

3. Er varerne faktureret i en anden EF-medlemsstats valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af den pågældende medlemsstat.

AFSNIT V

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 31

Gensidig bistand

1. AVS-staterne tilsender Kommissionen aftryk af de anvendte stempler sammen med en fortegnelse over adresserne på de toldmyndigheder, der er kompetente til at udstede varecertifikater EUR.1 og til efterfølgende at kontrollere varecertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer.

Fra den dato, hvor Kommissionen modtager oplysningerne, accepteres varecertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer med henblik på anvendelse af præferenceordningen.

Kommissionen fremsender nævnte oplysninger til medlemsstaternes toldmyndigheder.

2. For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder Fællesskabet, OLT og AVS-staterne gennem de kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen af ægtheden af varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer og af rigtigheden af de oplysninger, der er anført i disse dokumenter.

De adspurgte myndigheder meddeler alle relevante oplysninger om de nærmere omstændigheder, hvorunder varen er blevet fremstillet, idet de navnlig oplyser, på hvilke vilkår oprindelsesreglerne er blevet overholdt i de forskellige berørte AVS-stater, medlemsstater samt OLT.

Artikel 32

Kontrol af beviser for oprindelse

1. Efterfølgende kontrol af beviser for oprindelse foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de berørte varers oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder returnere varecertifikatet EUR.1 eller fakturaerklæringen eller sende en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af årsagerne til, at der anmodes om kontrol. Samtlige dokumenter og oplysninger, som myndighederne er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i beviset for oprindelse er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder beslutter at suspendere præferencebehandlingen af de berørte varer, medens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive varerne til importøren, idet de træffer de sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, skal underrettes om resultaterne af denne kontrol hurtigst muligt. Det skal klart fremgå, om dokumenterne er ægte, og om de berørte varer kan anses som varer med oprindelsesstatus i AVS-staterne eller i et af de andre i artikel 6 omhandlede lande og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder regnet fra datoen for anmodningen om kontrol, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller varernes virkelige oprindelse, afslår indførselslandet toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

7. Hvis det af kontrolproceduren eller andre foreliggende oplysninger synes at fremgå, at bestemmelserne i denne protokol overtrædes, skal AVS-staten på eget initiativ eller efter anmodning fra Fællesskabet hurtigt foretage eller lade foretage passende undersøgelser for at afsløre og forhindre sådanne overtrædelser, og med henblik herpå kan AVS-staten opfordre Fællesskabet til at deltage i undersøgelsen.

Artikel 33

Kontrol af leverandørerklæringer

1. Kontrol af leverandørerklæringer kan foretages ved stikprøver og i øvrigt, når indførselsstatens toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed eller om rigtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne vedrørende de berørte materialers faktiske oprindelse.

2. De toldmyndigheder, til hvem der indgives en leverandørerklæring, kan anmode toldmyndighederne i den stat, hvor erklæringen er afgivet, om at udstede en oplysningsformular, der er vist i bilag VII til denne protokol. Alternativt kan de toldmyndigheder, til hvem der indgives en leverandørerklæring, anmode eksportøren om at fremlægge en oplysningsformular, som er udstedt af toldmyndighederne i den stat, hvor erklæringen er afgivet.

En kopi af oplysningsformularen opbevares i mindst tre år af det toldsted, der har udstedt den.

3. Toldmyndighederne i indførselsstaten underrettes om resultatet af kontrollen så hurtigt som muligt. Det skal klart fremgå af svaret, om erklæringen vedrørende materialernes status er korrekt.

4. Af kontrolhensyn skal leverandørerne i mindst tre år opbevare en kopi af det dokument, der indeholder erklæringen, samt alt nødvendigt bevismateriale, som viser materialernes faktiske oprindelse.

5. Toldmyndighederne i den stat, hvor leverandørerklæringen er afgivet, er berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol, som de finder hensigtsmæssig, for at kontrollere rigtigheden af leverandørerklæringen.

6. Ethvert varecertifikat EUR.1 eller enhver fakturaerklæring, som er udstedt eller udfyldt på grundlag af en urigtig leverandørerklæring, betragtes som ugyldig.

Artikel 34

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 32 og 33 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for kontrollens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for Toldsamarbejdsudvalget.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 35

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for varer.

Artikel 36

Frizoner

1. AVS-staterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at varer, der udføres på grundlag af bevis for oprindelse eller en leverandørerklæring, og som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres område, ikke ombyttes med andre varer og ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt varecertifikat EUR.1 for varer med oprindelsesstatus, der er indført i en frizone på grundlag af et bevis for oprindelse, og som undergår behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, varerne undergår, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 37

Toldsamarbejdsudvalget

1. Der nedsættes et toldsamarbejdsudvalg, i det følgende benævnt "udvalget" , der skal varetage det administrative samarbejde med sigte på en korrekt og ensartet anvendelse af denne protokol samt andre opgaver på toldområdet, som det måtte få overdraget.

2. Udvalget undersøger regelmæssigt, hvilke følger oprindelsesreglernes anvendelse har for AVS-staterne, særlig de mindst udviklede AVS-stater, og udarbejder henstillinger til Ministerrådet om egnede foranstaltninger.

3. Udvalget træffer afgørelse om kumulation på de i artikel 6 fastsatte betingelser.

4. Udvalget træffer afgørelse om undtagelser fra denne protokol på de i artikel 38 fastsatte betingelser.

5. Udvalget træder sammen regelmæssigt, navnlig for at forberede Ministerrådets afgørelser i medfør af artikel 40.

6. Udvalget består på den ene side af eksperter fra medlemsstaterne og tjenestemænd fra Kommissionen, som beskæftiger sig med toldspørgsmål, og på den anden side af eksperter, der repræsenterer AVS-staterne, og embedsmænd fra regionale grupper af AVS-stater, som beskæftiger sig med toldspørgsmål. Udvalget kan om nødvendigt inddrage passende sagkundskab.

Artikel 38

Undtagelser

1. Udvalget kan træffe afgørelse om undtagelser fra denne protokol, når udviklingen af eksisterende industrier eller oprettelsen af nye industrier berettiger hertil.

En AVS-stat, der anmoder om en undtagelse, underretter inden eller samtidig med, at sagen forelægges udvalget, Fællesskabet om anmodningen og begrunder denne i overensstemmelse med stk. 2.

Fællesskabet imødekommer enhver anmodning om undtagelse fra AVS-staterne, der er behørigt begrundet i overensstemmelse med denne artikel, og som ikke alvorligt skader en industri, der er etableret i Fællesskabet.

2. For at lette udvalgets behandling af anmodninger om undtagelse meddeler AVS-staten til støtte for sin anmodning og ved anvendelse af formularen i bilag VIII til denne protokol så fuldstændige oplysninger som muligt, idet især følgende angives:

- beskrivelse af det færdige produkt

- beskaffenhed og mængde af materialer med oprindelse i tredjelande

- beskaffenhed og mængde af materialer med oprindelse i AVS-staterne, Fællesskabet eller OLT, eller som er forarbejdet dér

- fremstillingsproces

- merværdi

- antal beskæftigede i den pågældende virksomhed

- det forventede omfang af udførslen til Fællesskabet

- andre muligheder for forsyning med råvarer

- begrundelse for længden af den ønskede periode på baggrund af bestræbelserne for at finde nye forsyningskilder

- andre bemærkninger.

Samme regler gælder for anmodninger om forlængelse.

Udvalget kan ændre formularen.

3. Ved behandlingen af anmodningerne tages der navnlig hensyn til:

a) den eller de berørte AVS-staters udviklingsniveau og geografiske beliggenhed

b) tilfælde, hvor anvendelse af de eksisterende oprindelsesregler i mærkbar grad vil kunne påvirke en i en AVS-stat eksisterende industris mulighed for at fortsætte sin udførsel til Fællesskabet, og navnlig tilfælde, hvor anvendelsen vil kunne medføre ophør af aktiviteter

c) særlige tilfælde, hvor det klart kan bevises, at oprindelsesreglerne vil være en hindring for betydelige investeringer inden for en bestemt industri, og hvor en undtagelse, der virker fremmende for realiseringen af investeringsprogrammet, vil gøre det muligt at opfylde disse regler etapevis.

4. I hvert enkelt tilfælde skal det undersøges, om ikke reglerne om kumulation af oprindelse kan løse problemet.

5. Såfremt en anmodning om undtagelse vedrører en af de mindst udviklede AVS-stater eller en AVS-østat, skal anmodningen desuden behandles velvilligt, idet der navnlig tages hensyn til:

a) de økonomiske og sociale, herunder navnlig beskæftigelsesmæssige, følger af den afgørelse, der skal træffes

b) nødvendigheden af at indrømme en undtagelse i en vis periode af hensyn til den pågældende AVS-stats særlige situation og dens vanskeligheder.

6. Ved behandlingen af anmodningerne tages der i hvert enkelt tilfælde navnlig hensyn til muligheden af at give oprindelsesstatus til varer, til hvis fremstilling der er medgået materialer med oprindelse i tilgrænsende udviklingslande, de mindst udviklede lande eller udviklingslande, med hvilke en eller flere AVS-stater har særlige forbindelser, forudsat at der kan etableres et tilfredsstillende administrativt samarbejde.

7. Uanset stk. 1 til 6 indrømmes undtagelsen, når merværdien for varer uden oprindelsesstatus, der anvendes i den eller de pågældende AVS-stater, er på mindst 45% af det færdige produkts værdi, forudsat at undtagelsen ikke er af en sådan art, at den alvorligt vil kunne skade en økonomisk sektor i Fællesskabet eller i en eller flere medlemsstater.

8. Uanset stk. 1 til 7 indrømmes der kun undtagelser for tunfiskekonserves og stykker af tun inden for et årligt kontingent på 8000 tons for tunfiskekonserves og et årligt kontingent på 2000 tons for stykker af tun.

AVS-staterne forelægger under overholdelse af ovennævnte kontingenter anmodninger om sådanne undtagelser for udvalget, som indrømmer dem automatisk og sætter dem i kraft ved en afgørelse.

9. Udvalget træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der træffes en afgørelse hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 75 hverdage efter, at udvalgets EF-formand har modtaget anmodningen. Underretter Fællesskabet ikke AVS-staterne om sin holdning til anmodningen inden udløbet af denne frist, anses anmodningen for at være taget til følge. Såfremt der ikke træffes en afgørelse af udvalget, træffer Ambassadørudvalget afgørelse senest en måned efter, at det har fået sagen forelagt.

10. a) Undtagelsens gyldighed fastsættes i hvert enkelt tilfælde af udvalget, generelt 5 år.

b) Afgørelsen om undtagelse kan indeholde bestemmelser om videreførelse, uden at udvalget nødvendigvis skal træffe en ny afgørelse, forudsat at den eller de berørte AVS-stater tre måneder inden hver periodes udløb fører bevis for, at de stadig ikke er i stand til at opfylde de bestemmelser i denne protokol, hvorfra der er gjort undtagelse.

Såfremt der rejses indsigelser mod forlængelsen, behandles disse hurtigst muligt af udvalget, som beslutter, hvorvidt undtagelsen skal forlænges. Udvalget går frem som omhandlet i stk. 9. Der træffes alle nødvendige foranstaltninger til at undgå, at anvendelsen af undtagelsen afbrydes.

c) I løbet af de i litra a) og b) nævnte perioder kan udvalget foretage en fornyet behandling af betingelserne for undtagelsens anvendelse, hvis det viser sig, at der er sket en betydelig ændring i de forhold, der har ligget til grund for indrømmelsen. Efter denne behandling kan udvalget beslutte at ændre sin afgørelse med hensyn til undtagelsens anvendelsesområde eller enhver anden betingelse, der tidligere er fastsat.

AFSNIT VI

CEUTA OG MELILLA

Artikel 39

Særlige betingelser

1. Udtrykket "Fællesskabet" i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket "produkter med oprindelse i Fællesskabet" omfatter ikke varer med oprindelse på Ceuta og Melilla.

2. Denne protokols bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved afgørelsen af, om varer, der indføres til Ceuta og Melilla, kan anses for at have oprindelse i AVS-staterne.

3. Såfremt varer, der er fuldt ud fremstillet i Ceuta og Melilla, i OLT eller i Fællesskabet, bearbejdes eller forarbejdes i AVS-staterne, anses de som værende fuldt ud fremstillet i AVS-staterne.

4. Bearbejdning eller forarbejdning foretaget i Ceuta og Melilla, i OLT eller i Fællesskabet anses for at være foretaget i AVS-staterne, såfremt materialerne senere bearbejdes eller forarbejdes i AVS-staterne.

5. Ved anvendelsen af stk. 3 og 4, betragtes de utilstrækkelige arbejdsprocesser i artikel 5 ikke som bearbejdning eller forarbejdning.

6. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

AFSNIT VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 40

Revision af oprindelsesreglerne

Ministerrådet undersøger hvert år, eller hver gang AVS-staterne eller Fællesskabet anmoder derom i overensstemmelse med artikel 7 i bilag V, anvendelsen af denne protokols bestemmelser og bestemmelsernes økonomiske virkninger med henblik på at foretage eventuelle nødvendige ændringer eller tilpasninger.

Ministerrådet tager bl.a. hensyn til den teknologiske udviklings indvirkning på oprindelsesreglerne.

Afgørelserne træder i kraft hurtigst muligt.

Artikel 41

Bilag

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del heraf.

Artikel 42

Gennemførelse af denne protokol

Fællesskabet og AVS-staterne træffer hver især de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne protokol.

Bilag I til protokol nr. 1

INDLEDENDE NOTER TIL LISTEN I BILAG II

Note 1:

Listen angiver de betingelser, der skal være opfyldt, for at varer kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i den i artikel 4 i denne protokol anførte forstand.

Note 2:

1. I de to første kolonner på listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives produktbeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et "ex" før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og produktbeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle varer, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

3. Når der er forskellige regler på listen for forskellige varer inden for en position, indeholder hver "indrykning" beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4.

4. Hvis der i forbindelse med en angivelse i de første to kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og kolonne 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 3:

1. Bestemmelserne i denne protokols artikel 4 angående varer, der efter at have opnået oprindelsesstatus, benyttes til fremstilling af andre varer, finder anvendelse, uanset om oprindelsesstatus er opnået på den fabrik, hvor disse varer benyttes, eller på en anden fabrik i Fællesskabet eller AVS-staterne.

Eksempel:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40 % af prisen ab fabrik, fremstilles af "andet legeret stål groft tildannet ved smedning" , der henhører under pos. 7224.

Hvis smedningen er foretaget i Fællesskabet på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedeemnet allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Smedeemnet anses så for at have oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om denne er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden fabrik i Fællesskabet. Ved bestemmelsen af værdien af de af de anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus, skal der således ikke tages hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus.

2. Reglen på listen angiver den nødvendige mindstegrad af bearbejdning eller forarbejdning, og en større grad af bearbejdning eller forarbejdning giver derfor oprindelsesstatus; derimod kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Med andre ord: når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en given regel kan anvendes på et bestemt trin af dets fremstilling, kan det også anvendes på et tidligere stadium i fremstillingen, men derimod ikke på et senere stadium.

3. Såfremt en regel angiver "fremstilling på basis af alle materialer" , kan, med forbehold af note 3.2, også materialer, der henhører under samme position som varen, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved "fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under position ..." forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som varen med en anden beskrivelse end produktbeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

4. Når det i en regel på listen specificeres, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Reglen betyder naturligvis ikke, at alle materialerne skal anvendes samtidig.

Eksempel:

I reglen for vævede stoffer henhørende under pos. 5208 til 5212 hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette indebærer ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

5. Når det i en regel på listen hedder, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, er denne betingelse ikke til hinder for, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen (jf. også note 6.3. angående tekstiler).

Eksempel:

Reglen angående tilberedte fødevarer under pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og kornprodukter udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemikalier og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet på basis af korn.

Dette gælder dog ikke for varer, der - selv om de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, der er nævnt på listen - på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

Eksempel:

Hvis det kun er tilladt at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af artikler som f.eks. en beklædningsgenstand henhørende under ex kapitel 62 fremstillet af fiberdug, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke må fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

6. Når der i en regel på listen angives to procentsatser for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procentsatser ikke lægges sammen. Maksimumsværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må med andre ord aldrig være højere end den højeste af de angivne procentsatser. Endvidere må de enkelte procentsatser ikke overskrides for de bestemte materialer, de gælder for.

Note 4:

1. "Naturlige fibre" anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre. De er begrænset til stadiet, inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter, medmindre andet er angivet, også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

2. "Naturlige fibre" omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003 samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101 til 5105, bomuld under pos. 5201 til 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301 til 5305.

3. "Spindeopløsninger" , "kemikalier" og "materialer til papirfremstilling" anvendes i listen til beskrivelse af materialer ikke tariferet i kapitel 50 til 63, som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4. "Korte kemofibre" anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501 til 5507.

Note 5:

1. Når der for et bestemt produkt er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer anvendt til fremstilling af dette produkt, som sammenlagt udgør 10 % eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3 og 5.4).

2. Den i note 5.1 nævnte tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede varer, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår

- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- strømførende fibre

- korte syntetiske fibre af polypropylen

- korte syntetiske fibre af polyester

- korte syntetiske fibre af polyamid

- korte syntetiske fibre af polyacrylnitril

- korte syntetiske fibre af polyimid

- korte syntetiske fibre af polytetraflouorethylen

- korte syntetiske fibre af polyphenylensulphid

- korte syntetiske fibre af polyvinylchlorid

- andre korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre af viskose

- andre korte regenererede fibre

- garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet

- garn af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet

- varer henhørende under pos. 5605 (metalliseret garn), hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie

- andre varer henhørende under pos. 5605.

Eksempel:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

Eksempel:

Vævet stof henhørende under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

Eksempel:

Tuftet tekstilstof henhørende under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun et blandet produkt, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

Eksempel

Hvis det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, er der klart tale om anvendelse af to særskilte basistekstilmaterialer, og det tuftede tekstilstof er derfor et blandet produkt.

3. For varer, hvori der indgår "garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet" , er tolerancemargenen 20 % med hensyn til dette garn.

4. For varer, hvori der indgår "strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie" , er tolerancemargenen 30 % med hensyn til denne strimmel.

Note 6:

1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne indledende note, kan besætningsartikler og tilbehør af tekstilmaterialer, som ikke opfylder reglen på listen i kolonne 3 for det fremstillede produkt, anvendes, forudsat at deres vægt ikke overstiger 10 % af den samlede vægt af alle de medgåede tekstilmaterialer.

Besætningsartikler og tilbehør af tekstilmaterialer er dem, der er tariferet i kapitel 50 til 63. For- og mellemfor betragtes ikke som besætningsartikler eller tilbehør.

2. Besætningsartikler og tilbehør, der ikke er fremstillet af tekstilmateriale, og andre anvendte materialer, som ikke indeholder tekstilmateriale, skal ikke opfylde betingelserne i kolonne 3, selv om de falder uden for anvendelsesområdet for note 3.5.

3. I overensstemmelse med note 3.5 kan besætningsartikler og tilbehør uden oprindelsesstatus, der ikke er fremstillet af tekstilmateriale, eller andre varer uden oprindelsesstatus, som ikke indeholder tekstilmaterialer, dog anvendes frit, når de ikke kan fremstilles af de i kolonne 3 anførte materialer.

- Hedder det f.eks.(1) i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. en bluse, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da de ikke kan fremstilles af tekstilmateriale.

4. Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af besætningsartikler og tilbehør ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

Note 7:

1. Som "særlige processer" (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner(2)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturlige aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation.

2. Som "særlige processer" (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner(3)

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturlige aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation

j) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når produkternes svovlindhold derved reduceres med mindst 85 % (metode ASTM D 1266-59 T)

k) kun for varer henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

l) kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenen ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (f.eks. hydrofinishing eller affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som særlige processer

m) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

n) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning.

3. For pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af varer med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke oprindelsesstatus.

(1) Dette eksempel tjener udelukkende til forklaring og er ikke retligt bindende.

(2) Jf. supplerende bestemmelse nr. 4, litra b), til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

(3) Dette eksempel tjener udelukkende til forklaring og er ikke retligt bindende.

Bilag II til protokol nr. 1

LISTE OVER BEARBEJDNINGER ELLER FORARBEJDNINGER, SOM MATERIALER UDEN OPRINDELSESSTATUS SKAL UNDERGÅ, FOR AT DET FREMSTILLEDE PRODUKT KAN FÅ OPRINDELSESSTATUS

De på listen opførte produkter er ikke alle omfattet af aftalen. Der henvises derfor til de øvrige dele af aftalen.

>TABELPOSITION>

Bilag III til protokol nr. 1

OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIER (OLT)

I denne protokol forstås ved "OLT" nedenstående lande og territorier, der er nævnt i fjerde del af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab:

(Denne liste berører ikke disse lande og territoriers status og foregriber ikke en eventuel fremtidig ændring af denne status)

1. Land, der har særlige forbindelser med Kongeriget Danmark:

- Grønland.

2. Oversøiske territorier under Den Franske Republik:

- Ny Kaledonien

- Fransk Polynesien

- de franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og Antarktis

- Wallis og Futunaøerne.

3. Oversøiske lokale administrative enheder under Den Franske Republik:

- Mayotte

- Saint Pierre og Miquelon.

4. Oversøiske lande under Kongeriget Nederlandene:

- Aruba

- De Nederlandske Antiller:

- Bonaire

- Curaçao

- Saba

- Sint-Eustatius

- Sint-Maarten.

5. Britiske oversøiske lande og territorier:

- Anguilla

- Caymanøerne

- Falklandsøerne

- South Georgia og De Sydlige Sandwichøer

- Montserrat

- Pitcairn

- Saint Helena med øerne Ascension og Tristan da Cunha

- British Antarctic Territory

- British Indian Ocean Territory

- Turks- og Caicosøerne

- De Britiske Jomfruøer.

Bilag IV til protokol nr. 1

FORMULARER VEDRØRENDE VARECERTIFIKAT

1. Varecertifikat EUR.1 udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, som denne aftale er affattet på. Certifikatet udfærdiges på et af disse sprog og i overensstemmelse med udførselslandets egne retsregler. Hvis det udfærdiges i hånden, udfyldes det med blæk og med blokbogstaver.

2. Certifikatets format er 210 × 297 mm, idet en maksimal afvigelse på plus 8 mm og minus 5 mm i længden tillades. Der anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g/m2. Certifikatet forsynes med guillochetryk i bunden i grøn farve, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

3. Udførselslandene kan forbeholde sig ret til selv at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde forsynes hvert certifikat med en bemærkning om godkendelsen. Hvert certifikat forsynes med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere trykkeriet. Det skal desuden forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

>PIC FILE= "L_2000317DA.018901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317DA.019001.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317DA.019101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317DA.019201.EPS">

Bilag V til protokol nr. 1

>PIC FILE= "L_2000317DA.019302.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317DA.019401.EPS">

Bilag VI A til protokol nr. 1

>PIC FILE= "L_2000317DA.019502.EPS">

Bilag VI B til protokol nr. 1

>PIC FILE= "L_2000317DA.019602.EPS">

Bilag VII til protokol nr. 1

OPLYSNINGSFORMULAR

1. Den oplysningsformular, der er vist i dette bilag, anvendes; den trykkes på et eller flere af de officielle sprog, som denne aftale er affattet på, og i overensstemmelse med udførselslandets egne retsregler. Oplysningsformularerne udfærdiges på et af disse sprog: hvis de udfærdiges i hånden, skal de udfyldes med blæk og med blokbogstaver. De skal være forsynet med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

2. Oplysningsformularens format er 210 × 297 mm, idet der dog tillades en maksimal afvigelse på plus 8 mm og minus 5 mm i længden. Det anvendte papir skal være hvidt, skrivefast, træfrit og have en vægt på mindst 25g/m2.

3. De nationale myndigheder kan forbeholde sig ret til selv at trykke formularerne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat være forsynet med en godkendelsesreference. Formularen skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere trykkeriet.

>PIC FILE= "L_2000317DA.019901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317DA.020001.EPS">

Bilag VIII til protokol nr. 1

>PIC FILE= "L_2000317DA.020102.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317DA.020201.EPS">

Bilag IX til protokol nr. 1

LISTE OVER BEARBEJDNINGER ELLER FORARBEJDNINGER, SOM MEDFØRER AVS-OPRINDELSESSTATUS FOR ET PRODUKT FREMSTILLET VED BEARBEJDNING ELLER FORARBEJDNING AF TEKSTILMATERIALER MED OPRINDELSE I DE UDVIKLINGSLANDE, DER ER NÆVNT I ARTIKEL 6, STK. 11, I DENNE PROTOKOL

Tekstilvarer henhørende under afsnit XI

>TABELPOSITION>

Bemærkninger vedrørende færdiggørelsesprocesser - Særlige tilfælde

Når der er tale om en kombination af processer, kan det inden for særlige fremstillingsprocesser forekomme, at færdiggørelsesprocesserne er så vigtige, at de må anses for mere end simple færdiggørelsesprocesser. I sådanne tilfælde mister konfektioneringen sin karakter af fuldstændig, hvis disse færdigørelsesprocesser ikke foretages.

Bilag X til protokol nr. 1

TEKSTILVARER, DER UDELUKKES FRA DEN I DENNE PROTOKOLS ARTIKEL 6, STK. 11, NÆVNTE KUMULATIONSPROCEDURE MED VISSE UDVIKLINGSLANDE

>TABELPOSITION>

Bilag XI til protokol nr. 1

PRODUKTER, FOR HVILKE DE I ARTIKEL 6, STK. 3, OMHANDLEDE KUMULATIONSBESTEMMELSER MED SYDAFRIKA GÆLDER EFTER 3 ÅR REGNET FRA DEN MIDLERTIDIGE ANVENDELSE AF AFTALEN OM HANDEL, UDVIKLING OG SAMARBEJDE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK

Industriprodukter

KN-kode 96

Salt (herunder bordsalt og denatureret salt)

2501 00 51

2501 00 91

2501 00 99

Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller

2805 11 00

2805 19 00

2805 21 00

2805 22 00

2805 30 10

2805 30 90

2805 40 10

Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning

2814 10 00

2814 20 00

Natriumhydroxid (kaustisk natron)

2815 11 00

2815 12 00

Zinkoxid; zinkperoxid

2817 00 00

Kunstig korund

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

Oxider og hydroxider af chrom

2819 10 00

2819 90 00

Oxider af mangan

2820 10 00

2820 90 00

Oxider af titan

2823 00 00

Hydrazin og hydroxylamin

2825 80 00

Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider

2827 10 00

Sulfider; polysulfider

2830 10 00

Phosphinater (hypophosphiter), phosphonater

2835 10 00

2835 22 00

2835 23 00

2835 24 00

2835 25 10

2835 25 90

2835 26 10

2835 26 90

2835 29 10

2835 29 90

2835 31 00

2835 39 10

2835 39 30

2835 39 70

Carbonater; peroxocarbonater (percarbonater)

2836 20 00

2836 40 00

2836 60 00

Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer

2841 61 00

Radioaktive kemiske grundstoffer

2844 30 11

2844 30 19

2844 30 51

Isotoper, undtagen isotoper henhørende under pos. 2844

2845 10 00

2845 90 10

Carbider, også når de ikke er kemisk definerede

2849 20 00

2849 90 30

Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider

2850 00 70

Cycliske carbonhydrider

2902 50 00

Halogenderivater af carbonhydrider

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 16 00

2903 19 10

2903 19 90

2903 21 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 10

2903 30 31

2903 30 33

2903 30 38

2903 30 90

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 10

2903 44 90

2903 45 10

2903 45 15

2903 45 20

2903 45 25

2903 45 30

2903 45 35

2903 45 40

2903 45 45

2903 45 50

2903 45 55

2903 45 90

2903 46 10

2903 46 20

2903 46 90

2903 47 00

2903 49 10

2903 49 20

2903 49 90

2903 51 90

2903 59 10

2903 59 30

2903 59 90

2903 61 00

2903 62 00

2903 69 10

2903 69 90

Acycliske alkoholer samt halogen- og sulfoderivater deraf

2905 11 00

2905 12 00

2905 13 00

2905 14 10

2905 14 90

2905 15 00

2905 16 10

2905 16 90

2905 17 00

2905 19 10

2905 19 90

2905 22 10

2905 22 90

2905 29 10

2905 29 90

2905 31 00

2905 32 00

2905 39 10

2905 39 90

2905 41 00

2905 42 00

2905 49 10

2905 49 51

2905 49 59

2905 49 90

2905 50 10

2905 50 30

2905 50 99

Phenoler; phenolalkoholer

2907 11 00

2907 15 00

2907 22 10

Ethere, etheralkoholer og etherphenoler

2909 11 00

2909 19 00

2909 20 00

2909 30 31

2909 30 39

2909 30 90

2909 41 00

2909 42 00

2909 43 00

2909 44 00

2909 49 10

2909 49 90

2909 50 10

2909 50 90

2909 60 00

Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere

2910 20 00

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper

2912 41 00

2912 60 00

Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper

2914 11 00

2914 21 00

Mættede acycliske monocarboxylsyrer

2915 11 00

2915 12 00

2915 13 00

2915 21 00

2915 22 00

2915 23 00

2915 24 00

2915 29 00

2915 31 00

2915 32 00

2915 33 00

2915 34 00

2915 35 00

2915 39 10

2915 39 30

2915 39 50

2915 39 90

2915 40 00

2915 50 00

2915 60 10

2915 60 90

2915 70 15

2915 70 20

2915 70 25

2915 70 30

2915 70 80

2915 90 10

2915 90 20

2915 90 80

Umættede acycliske monocarboxylsyrer

2916 12 10

2916 12 20

2916 12 90

2916 14 10

2916 14 90

Polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider

2917 11 00

2917 14 00

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper

2918 14 00

2918 15 00

2918 22 00

2918 90 00

Aminer

2921 11 10

2921 11 90

2921 12 00

2921 19 10

2921 19 30

2921 19 90

2921 21 00

2921 22 00

2921 29 00

2921 30 10

2921 30 90

2921 41 00

2921 42 10

2921 42 90

2921 43 10

2921 43 90

2921 44 00

2921 45 00

2921 49 10

2921 49 90

2921 51 10

2921 51 90

2921 59 00

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper

2922 11 00

2922 12 00

2922 13 00

2922 19 00

2922 21 00

2922 22 00

2922 29 00

2922 30 00

2922 42 10

2922 43 00

2922 49 80

2922 50 00

Amider af carboxylsyrer

2924 21 10

2924 21 90

2924 29 30

Nitriler

2926 10 00

2926 90 90

Organiske svovlforbindelser

2930 20 00

2930 90 12

2930 90 14

2930 90 16

Andre organiske-uorganiske forbindelser

2931 00 40

Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er)

2932 12 00

2932 13 00

2932 21 00

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

2933 61 00

Sulfonamider

2935 00 00

Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

3102 10 10

3102 10 90

3102 21 00

3102 29 00

3102 30 10

3102 30 90

3102 40 10

3102 40 90

3102 50 90

3102 60 00

3102 70 90

3102 80 00

3102 90 00

Phosphorholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

3103 10 10

3103 10 90

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer

3105 10 00

3105 20 10

3105 20 90

3105 30 10

3105 30 90

3105 40 10

3105 40 90

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 10

3105 60 90

3105 90 91

3105 90 99

Vegetabilske garvestofekstrakter

3201 20 00

3201 90 20

Andre farvestoffer

3206 11 00

3206 19 00

3206 20 00

3206 30 00

3206 41 00

3206 42 00

3206 43 00

3206 49 90

3206 50 00

Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler

3802 10 00

3802 90 00

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler

3808 10 20

3808 10 30

3808 30 11

3808 30 13

3808 30 15

3808 30 17

3808 30 21

3808 30 23

3808 30 27

3808 30 30

3808 30 90

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler

3812 30 20

Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler

3814 00 90

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener

3817 10 10

3817 10 50

3817 10 80

3817 20 00

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner

3824 90 90

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

3901 10 10

3901 10 90

3901 20 00

3901 30 00

3901 90 00

Polymerer af propylen eller andre olefiner

3902 10 00

3902 20 00

3902 30 00

3902 90 00

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

3903 11 00

3903 19 00

3903 20 00

3903 30 00

3903 90 00

Polymerer af vinylchlorid

3904 10 00

3904 21 00

3904 22 00

3904 30 00

3904 40 00

3904 50 00

3904 61 90

3904 69 00

3904 90 00

Polymerer af vinylacetat

3905 12 00

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser

3907 20 19

3907 20 90

3907 60 90

3907 91 10

3907 91 90

3907 99 10

3907 99 90

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler

3920 10 22

3920 10 28

3920 10 40

3920 10 80

3920 20 21

3920 20 29

3920 20 71

3920 20 79

3920 20 90

3920 30 00

3920 41 11

3920 41 19

3920 41 91

3920 41 99

3920 42 11

3920 42 19

3920 42 91

3920 42 99

3920 51 00

3920 59 00

3920 61 00

3920 62 10

3920 62 90

3920 63 00

3920 69 00

3920 71 11

3920 71 19

3920 71 90

3920 72 00

3920 73 10

3920 73 50

3920 73 90

3920 79 00

3920 91 00

3920 92 00

3920 93 00

3920 94 00

3920 99 11

3920 99 19

3920 99 50

3920 99 90

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler

3921 90 19

Transport- og emballagegenstande

3923 21 00

Regummerede eller brugte dæk, af gummi

4012 10 30

4012 10 50

4012 10 80

4012 20 90

4012 90 10

4012 90 90

Slanger af gummi

4013 10 10

4013 10 90

4013 20 00

4013 90 10

4013 90 90

Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien, uden hår

4104 10 91

4104 10 95

4104 10 99

4104 21 00

4104 22 90

4104 29 00

4104 31 11

4104 31 19

4104 31 30

4104 31 90

4104 39 10

4104 39 90

Læder af fåre- og lammeskind, uden uld

4105 20 00

Læder af andre dyr, uden hår

4107 10 10

4107 29 10

4107 90 10

4107 90 90

Semsgarvet læder (vaskeskind)

4108 00 10

4108 00 90

Laklæder og lamineret laklæder

4109 00 00

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre

4111 00 00

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil

4203 10 00

4203 21 00

4203 29 10

4203 29 91

4203 29 99

4203 30 00

4203 40 00

Spånplader og lignende plader af træ

4410 11 00

4410 19 10

4410 19 30

4410 19 50

4410 19 90

4410 90 00

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer

4411 11 00

4411 19 00

4411 21 00

4411 29 00

4411 31 00

4411 39 00

4411 91 00

4411 99 00

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

4412 13 11

4412 13 19

4412 13 90

4412 14 00

4412 19 00

4412 22 10

4412 22 91

4412 22 99

4412 23 00

4412 29 20

4412 29 80

4412 92 10

4412 92 91

4412 92 99

4412 93 00

4412 99 20

4412 99 80

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug

4418 10 10

4418 10 50

4418 10 90

4418 20 10

4418 20 50

4418 20 80

4418 30 10

4418 90 10

Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier

4420 90 11

4420 90 19

Varer af naturkork

4503 10 10

4503 10 90

4503 90 00

Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer

4601 99 10

Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer

4602 90 10

Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger

4820 10 30

Børnebilledbøger samt tegne- eller malebøger til børn

4903 00 00

Landkort, søkort og lignende kort af enhver art

4905 10 00

Overføringsbilleder af enhver art

4908 10 00

4908 90 00

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort

4909 00 10

4909 00 90

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke

4910 00 00

Andre tryksager, herunder trykte billeder

4911 10 10

4911 10 90

4911 91 80

4911 99 00

Garn af natursilke, undtagen garn af affald af natursilke

5004 00 10

5004 00 90

Garn af affald af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger

5005 00 10

5005 00 90

Garn af natursilke eller affald af natursilke, i detailsalgsoplægninger

5006 00 10

5006 00 90

Vævede stoffer af silke eller silkeaffald

5007 10 00

5007 20 11

5007 20 19

5007 20 21

5007 20 31

5007 20 39

5007 20 41

5007 20 51

5007 20 59

5007 20 61

5007 20 69

5007 20 71

5007 90 10

5007 90 30

5007 90 50

5007 90 90

Garn af kartet uld, ikke i detailsalgsoplægninger

5106 10 10

5106 10 90

5106 20 11

5106 20 19

5106 20 91

5106 20 99

Garn af kæmmet uld, ikke i detailsalgsoplægninger

5107 10 10

5107 10 90

5107 20 10

5107 20 30

5107 20 51

5107 20 59

5107 20 91

5107 20 99

Garn af fine dyrehår, kartet eller kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger

5108 10 10

5108 10 90

5108 20 10

5108 20 90

Garn af uld eller fine dyrehår, i detailsalgsoplægninger

5109 10 10

5109 10 90

5109 90 10

5109 90 90

Garn af grove dyrehår eller af hestehår

5110 00 00

Vævet stof af kartet uld eller kartede fine dyrehår

5111 11 11

5111 11 19

5111 11 91

5111 11 99

5111 19 11

5111 19 19

5111 19 31

5111 19 39

5111 19 91

5111 19 99

5111 20 00

5111 30 10

5111 30 30

5111 30 90

5111 90 10

5111 90 91

5111 90 93

5111 90 99

Vævet stof af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår

5112 11 10

5112 11 90

5112 19 11

5112 19 19

5112 19 91

5112 19 99

5112 20 00

5112 30 10

5112 30 30

5112 30 90

5112 90 10

5112 90 91

5112 90 93

5112 90 99

Vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

5113 00 00

Sytråd af bomuld, også i detailsalgsoplægninger

5204 11 00

5204 19 00

5204 20 00

Garn af bomuld (undtagen sytråd)

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 10

5205 15 90

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 10

5205 35 90

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

Garn af bomuld (undtagen sytråd)

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 10

5206 15 90

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 10

5206 25 90

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 10

5206 35 90

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 10

5206 45 90

Garn af bomuld (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

5207 10 00

5207 90 00

Garn af hør

5306 10 11

5306 10 19

5306 10 31

5306 10 39

5306 10 50

5306 10 90

5306 20 11

5306 20 19

5306 20 90

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

5308 20 10

5308 20 90

5308 30 00

5308 90 11

5308 90 13

5308 90 19

5308 90 90

Vævet stof af hør

5309 11 11

5309 11 19

5309 11 90

5309 19 10

5309 19 90

5309 21 10

5309 21 90

5309 29 10

5309 29 90

Vævet stof af jute eller andre bastfibre

5310 10 10

5310 10 90

5310 90 00

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre

5311 00 10

5311 00 90

Sytråd af endeløse kemofibre

5401 10 11

5401 10 19

5401 10 90

5401 20 10

5401 20 90

Garn af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd)

5402 10 10

5402 10 90

5402 20 00

5402 31 10

5402 31 30

5402 31 90

5402 32 00

5402 33 10

5402 33 90

5402 39 10

5402 39 90

5402 41 10

5402 41 30

5402 41 90

5402 42 00

5402 43 10

5402 43 90

5402 49 10

5402 49 91

5402 49 99

5402 51 10

5402 51 30

5402 51 90

5402 52 10

5402 52 90

5402 59 10

5402 59 90

5402 61 10

5402 61 30

5402 61 90

5402 62 10

5402 62 90

5402 69 10

5402 69 90

Garn af endeløse regenererede fibre (undtagen sytråd)

5403 10 00

5403 20 10

5403 20 90

5403 31 00

5403 32 00

5403 33 10

5403 33 90

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

Syntetiske monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover

5404 10 10

5404 10 90

5404 90 11

5404 90 19

5404 90 90

Regenererede monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover

5405 00 00

Garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd)

5406 10 00

5406 20 00

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre

5407 10 00

5407 20 11

5407 20 19

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 00

5407 43 00

5407 44 00

5407 51 00

5407 52 00

5407 53 00

5407 54 00

5407 61 10

5407 61 30

5407 61 50

5407 61 90

5407 69 10

5407 69 90

5407 71 00

5407 72 00

5407 73 00

5407 74 00

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

5407 91 00

5407 92 00

5407 93 00

5407 94 00

Vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre

5408 10 00

5408 21 00

5408 22 10

5408 22 90

5408 23 10

5408 23 90

5408 24 00

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

Bånd (tow) af syntetiske filamenter

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

Bånd (tow) af regenererede filamenter

5502 00 10

5502 00 90

Korte syntetiske fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5503 10 11

5503 10 19

5503 10 90

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 10

5503 90 90

Korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5504 10 00

5504 90 00

Affald (herunder kæmlinge og garnaffald)

5505 10 10

5505 10 30

5505 10 50

5505 10 70

5505 10 90

5505 20 00

Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90 10

5506 90 91

5506 90 99

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5507 00 00

Sytråd af korte kemofibre

5508 10 11

5508 10 19

5508 10 90

5508 20 10

5508 20 90

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd)

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 10

5509 21 90

5509 22 10

5509 22 90

5509 31 10

5509 31 90

5509 32 10

5509 32 90

5509 41 10

5509 41 90

5509 42 10

5509 42 90

5509 51 00

5509 52 10

5509 52 90

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 10

5509 61 90

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 10

5509 91 90

5509 92 00

5509 99 00

Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd)

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

Garn af korte kemofibre (undtagen sytråd)

5511 10 00

5511 20 00

5511 30 00

Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat

5601 10 10

5601 10 90

5601 21 10

5601 21 90

5601 22 10

5601 22 91

5601 22 99

5601 29 00

5601 30 00

Filt, også imprægneret

5602 10 11

5602 10 19

5602 10 31

5602 10 35

5602 10 39

5602 10 90

5602 21 00

5602 29 10

5602 29 90

5602 90 00

Fiberdug, også imprægneret

5603 11 10

5603 11 90

5603 12 10

5603 12 90

5603 13 10

5603 13 90

5603 14 10

5603 14 90

5603 91 10

5603 91 90

5603 92 10

5603 92 90

5603 93 10

5603 93 90

5603 94 10

5603 94 90

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil

5604 10 00

5604 20 00

5604 90 00

Metalliseret garn, også overspundet

5605 00 00

Overspundet garn samt overspundne strimler

5606 00 10

5606 00 91

5606 00 99

Varer fremstillet af garn og strimler

5609 00 00

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer

5701 10 10

5701 10 91

5701 10 93

5701 10 99

5701 90 10

5701 90 90

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof

5801 10 00

5801 21 00

5801 22 00

5801 23 00

5801 24 00

5801 25 00

5801 26 00

5801 31 00

5801 32 00

5801 33 00

5801 34 00

5801 35 00

5801 36 00

5801 90 10

5801 90 90

Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof

5802 11 00

5802 19 00

5802 20 00

5802 30 00

Drejervævet stof, bortset fra bånd

5803 10 00

5803 90 10

5803 90 30

5803 90 50

5803 90 90

Tyl og andre netstoffer

5804 10 11

5804 10 19

5804 10 90

5804 21 10

5804 21 90

5804 29 10

5804 29 90

5804 30 00

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin o.lign.)

5805 00 00

Vævede bånd

5806 10 00

5806 20 00

5806 31 10

5806 31 90

5806 32 10

5806 32 90

5806 39 00

5806 40 00

Etiketter, emblemer og lignende varer af tekstilmaterialer

5807 10 10

5807 10 90

5807 90 10

5807 90 90

Flettede bånd og snore i løbende længder; agramaner og possement

5808 10 00

5808 90 00

Vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn

5809 00 00

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

5810 10 10

5810 10 90

5810 91 10

5810 91 90

5810 92 10

5810 92 90

5810 99 10

5810 99 90

Vatterede tekstilstoffer i løbende længder

5811 00 00

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier

5901 10 00

5901 90 00

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke af nylon

5902 10 10

5902 10 90

5902 20 10

5902 20 90

5902 90 10

5902 90 90

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt

5903 10 10

5903 10 90

5903 20 10

5903 20 90

5903 90 10

5903 90 91

5903 90 99

Linoleum, også i tilskårne stykker

5904 10 00

5904 91 10

5904 91 90

5904 92 00

Vægbeklædning af tekstilmaterialer

5905 00 10

5905 00 31

5905 00 39

5905 00 50

5905 00 70

5905 00 90

Tekstilstof, gummeret

5906 10 10

5906 10 90

5906 91 00

5906 99 10

5906 99 90

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde

5907 00 10

5907 00 90

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede

5908 00 00

Brandslanger og lignende slanger, af tekstil

5909 00 10

5909 00 90

Driv- og transportremme af tekstil

5910 00 00

Tekstilstof og varer deraf, til teknisk brug

5911 10 00

5911 20 00

5911 31 11

5911 31 19

5911 31 90

5911 32 10

5911 32 90

5911 40 00

5911 90 10

5911 90 90

Fløjls- og plysstof, herunder stof med lang luv

6001 10 00

6001 21 00

6001 22 00

6001 29 10

6001 29 90

6001 91 10

6001 91 30

6001 91 50

6001 91 90

6001 92 10

6001 92 30

6001 92 50

6001 92 90

6001 99 10

6001 99 90

Frakker, pjækkerter, kapper, slag etc. til mænd eller drenge

6101 10 10

6101 10 90

6101 20 10

6101 20 90

6101 30 10

6101 30 90

6101 90 10

6101 90 90

Frakker, pjækkerter, kapper, slag etc. til kvinder eller piger

6102 10 10

6102 10 90

6102 20 10

6102 20 90

6102 30 10

6102 30 90

6102 90 10

6102 90 90

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere etc. til mænd eller drenge

6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6103 49 99

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til kvinder eller piger

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 59 00

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91

6104 69 99

Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas etc. af trikotage til mænd eller drenge

6107 11 00

6107 12 00

6107 19 00

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 10

6107 91 90

6107 92 00

6107 99 00

Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder etc. af trikotage til kvinder eller piger

6108 11 10

6108 11 90

6108 19 10

6108 19 90

6108 21 00

6108 22 00

6108 29 00

6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

6108 32 19

6108 32 90

6108 39 00

6108 91 10

6108 91 90

6108 92 00

6108 99 10

6108 99 90

T-shirts og undertrøjer, af trikotage

6109 10 00

6109 90 10

6109 90 30

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning, af trikotage

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

6112 20 00

6112 31 10

6112 31 90

6112 39 10

6112 39 90

6112 41 10

6112 41 90

6112 49 10

6112 49 90

Beklædningsgenstande konfektioneret af trikotagestof

6113 00 10

6113 00 90

Andre beklædningsgenstande, af trikotage

6114 10 00

6114 20 00

6114 30 00

6114 90 00

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer af trikotage

6115 11 00

6115 12 00

6115 19 10

6115 19 90

6115 20 11

6115 20 19

6115 20 90

6115 91 00

6115 92 00

6115 93 10

6115 93 30

6115 93 91

6115 93 99

6115 99 00

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

6116 10 20

6116 10 80

6116 91 00

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

6117 10 00

6117 20 00

6117 80 10

6117 80 90

6117 90 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag etc. til mænd eller drenge

6201 11 00

6201 12 10

6201 12 90

6201 13 10

6201 13 90

6201 19 00

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

6201 99 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag etc. til kvinder eller piger

6202 11 00

6202 12 10

6202 12 90

6202 13 10

6202 13 90

6202 19 00

6202 91 00

6202 92 00

6202 93 00

6202 99 00

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere etc. til mænd eller drenge

6203 41 10

6203 41 30

6203 41 90

6203 42 11

6203 42 31

6203 42 33

6203 42 35

6203 42 51

6203 42 59

6203 42 90

6203 43 11

6203 43 19

6203 43 31

6203 43 39

6203 43 90

6203 49 11

6203 49 19

6203 49 31

6203 49 39

6203 49 50

6203 49 90

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til kvinder eller piger

6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

6204 59 10

6204 59 90

6204 61 10

6204 61 80

6204 61 90

6204 62 11

6204 62 31

6204 62 33

6204 62 39

6204 62 51

6204 62 59

6204 62 90

6204 63 11

6204 63 18

6204 63 31

6204 63 39

6204 63 90

6204 69 11

6204 69 18

6204 69 31

6204 69 39

6204 69 50

6204 69 90

Skjorter, til mænd eller drenge

6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00

6205 90 10

6205 90 90

Undertrøjer, trusser, underbenklæder etc. til mænd eller drenge

6207 11 00

6207 19 00

6207 21 00

6207 22 00

6207 29 00

6207 91 10

6207 91 90

6207 92 00

6207 99 00

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser etc. til kvinder eller piger

6208 11 00

6208 19 10

6208 19 90

6208 21 00

6208 22 00

6208 29 00

6208 91 11

6208 91 19

6208 91 90

6208 92 10

6208 92 90

6208 99 00

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere etc.

6212 10 00

6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00

Lommetørklæder

6213 10 00

6213 20 00

6213 90 00

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør etc.

6214 10 00

6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 10

6214 90 90

Slips, butterflies og halsbind

6215 10 00

6215 20 00

6215 90 00

Handsker, vanter og luffer

6216 00 00

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande

6217 10 00

6217 90 00

Plaider og lignende tæpper

6301 10 00

6301 20 10

6301 20 91

6301 20 99

6301 30 10

6301 30 90

6301 40 10

6301 40 90

6301 90 10

6301 90 90

Sække og poser

6305 10 10

6305 10 90

6305 20 00

6305 32 11

6305 32 81

6305 32 89

6305 32 90

6305 33 10

6305 33 91

6305 33 99

6305 39 00

6305 90 00

Presenninger og markiser; telte; sejl

6306 11 00

6306 12 00

6306 19 00

6306 21 00

6306 22 00

6306 29 00

6306 31 00

6306 39 00

6306 41 00

6306 49 00

6306 91 00

6306 99 00

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre)

6307 10 10

6307 10 30

6307 10 90

6307 20 00

6307 90 10

6307 90 91

6307 90 99

Sæt bestående af vævet stof og garn

6308 00 00

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

6309 00 00

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi

6401 10 10

6401 10 90

6401 91 10

6401 91 90

6401 92 10

6401 92 90

6401 99 10

6401 99 90

Andet fodtøj med ydersål og overdel af gummi

6402 12 10

6402 12 90

6402 19 00

6402 20 00

6402 30 00

6402 91 00

6402 99 10

6402 99 31

6402 99 39

6402 99 50

6402 99 91

6402 99 93

6402 99 96

6402 99 98

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder, etc.

6403 12 00

6403 19 00

6403 20 00

6403 30 00

6403 40 00

6403 51 11

6403 51 15

6403 51 19

6403 51 91

6403 51 95

6403 51 99

6403 59 11

6403 59 31

6403 59 35

6403 59 39

6403 59 50

6403 59 91

6403 59 95

6403 59 99

6403 91 11

6403 91 13

6403 91 16

6403 91 18

6403 91 91

6403 91 93

6403 91 96

6403 91 98

6403 99 11

6403 99 31

6403 99 33

6403 99 36

6403 99 38

6403 99 50

6403 99 91

6403 99 93

6403 99 96

6403 99 98

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder, etc.

6404 11 00

6404 19 10

6404 19 90

6404 20 10

6404 20 90

Andet fodtøj

6405 10 10

6405 10 90

6405 20 10

6405 20 91

6405 20 99

6405 90 10

6405 90 90

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele)

6406 10 11

6406 10 19

6406 10 90

6406 20 10

6406 20 90

6406 91 00

6406 99 10

6406 99 30

6406 99 50

6406 99 60

6406 99 80

Uglaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign.

6907 10 00

6907 90 10

6907 90 91

6907 90 93

6907 90 99

Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign.

6908 10 10

6908 10 90

6908 90 11

6908 90 21

6908 90 29

6908 90 31

6908 90 51

6908 90 91

6908 90 93

6908 90 99

Bordservice, køkkenartikler, andre husholdningsartikler etc. af porcelæn

6911 10 00

6911 90 00

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler af keramisk materiale, undtagen af porcelæn

6912 00 10

6912 00 30

6912 00 50

6912 00 90

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af keramisk materiale

6913 10 00

6913 90 10

6913 90 91

6913 90 93

6913 90 99

Bordservice, køkkenartikler etc. af glas

7013 10 00

7013 21 11

7013 21 19

7013 21 91

7013 21 99

7013 29 10

7013 29 51

7013 29 59

7013 29 91

7013 29 99

7013 31 10

7013 31 90

7013 32 00

7013 39 10

7013 39 91

7013 39 99

7013 91 10

7013 91 90

7013 99 10

7013 99 90

Glasfibre (herunder glasuld)

7019 11 00

7019 12 00

7019 19 10

7019 19 90

7019 31 00

7019 32 00

7019 39 10

7019 39 90

7019 40 00

7019 51 10

7019 51 90

7019 52 00

7019 59 10

7019 59 90

7019 90 10

7019 90 30

7019 90 91

7019 90 99

Andre varer af ædle metaller

7115 90 10

7115 90 90

Ferrolegeringer

7202 50 00

7202 70 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 99 30

7202 99 80

Stænger og profiler, af kobber

7407 10 00

7407 21 10

7407 21 90

7407 22 10

7407 22 90

7407 29 00

Tråd af kobber

7408 11 00

7408 19 10

7408 19 90

7408 21 00

7408 22 00

7408 29 00

Plader og bånd, af kobber

7409 11 00

7409 19 00

7409 21 00

7409 29 00

7409 31 00

7409 39 00

7409 40 10

7409 40 90

7409 90 10

7409 90 90

Folie af kobber (også med påtryk eller med underlag af papir)

7410 11 00

7410 12 00

7410 21 00

7410 22 00

Rør af kobber

7411 10 11

7411 10 19

7411 10 90

7411 21 10

7411 21 90

7411 22 00

7411 29 10

7411 29 90

Rørfittings af kobber

7412 10 00

7412 20 00

Snoet tråd, kabler, flettede bånd o.lign.

7413 00 91

7413 00 99

Tråddug (herunder endeløse trådbånd), trådnet og trådgitter

7414 20 00

7414 90 00

Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer

7415 10 00

7415 21 00

7415 29 00

7415 31 00

7415 32 00

7415 39 00

Fjedre af kobber

7416 00 00

Koge- og varmeapparater

7417 00 00

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler

7418 11 00

7418 19 00

7418 20 00

Andre varer af kobber

7419 10 00

7419 91 00

7419 99 00

Stænger og profiler, af aluminium

7604 10 10

7604 10 90

7604 21 00

7604 29 10

7604 29 90

Tråd af aluminium

7605 11 00

7605 19 00

7605 21 00

7605 29 00

Plader og bånd, af aluminium

7606 11 10

7606 11 91

7606 11 93

7606 11 99

7606 12 10

7606 12 50

7606 12 91

7606 12 93

7606 12 99

7606 91 00

7606 92 00

Folie af aluminium

7607 11 10

7607 11 90

7607 19 10

7607 19 91

7607 19 99

7607 20 10

7607 20 91

7607 20 99

Rør af aluminium

7608 10 90

7608 20 30

7608 20 91

7608 20 99

Rørfittings af aluminium

7609 00 00

Konstruktioner af aluminium

7610 10 00

7610 90 10

7610 90 90

Tanke, kar og lignende beholdere af aluminium

7611 00 00

Fade, tromler, dunke, dåser af aluminium

7612 10 00

7612 90 10

7612 90 20

7612 90 91

7612 90 98

Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser

7613 00 00

Snoet tråd, kabler, flettede bånd o.lign.

7614 10 00

7614 90 00

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler

7615 11 00

7615 19 10

7615 19 90

7615 20 00

Andre varer af aluminium

7616 10 00

7616 91 00

7616 99 10

7616 99 90

Ubearbejdet bly

7801 10 00

7801 91 00

7801 99 91

7801 99 99

Wolfram og varer deraf, herunder affald

8101 10 00

8101 91 10

Molybden og varer deraf, herunder affald

8102 10 00

8102 91 10

8102 93 00

Magnesium og varer deraf, herunder affald

8104 11 00

8104 19 00

Cadmium og varer deraf, herunder affald

8107 10 10

Titan og varer deraf, herunder affald

8108 10 10

8108 10 90

8108 90 30

8108 90 50

8108 90 70

8108 90 90

Zirconium og varer deraf, herunder affald

8109 10 10

8109 90 00

Antimon og varer deraf, herunder affald

8110 00 11

8110 00 19

Beryllium, chrom, germanium, vanadium, gallium

8112 20 31

8112 30 20

8112 30 90

8112 91 10

8112 91 31

8112 99 30

Sintrede keramiske metaller (cermets) og varer deraf, herunder affald

8113 00 20

8113 00 40

Atomreaktorer; brændselselementer

8401 10 00

8401 20 00

8401 30 00

8401 40 10

8401 40 90

Hydrauliske turbiner, vandhjul og regulatorer

8410 11 00

8410 12 00

8410 13 00

8410 90 10

8410 90 90

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

8411 11 90

8411 12 90

8411 21 90

8411 22 90

8411 81 90

8411 82 91

8411 82 93

8411 82 99

8411 91 90

8411 99 90

Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer

8414 10 30

8414 10 50

8414 10 90

8414 20 91

8414 20 99

8414 30 30

8414 30 91

8414 30 99

8414 40 10

8414 40 90

8414 51 90

8414 59 30

8414 59 50

8414 59 90

8414 60 00

8414 80 21

8414 80 29

8414 80 31

8414 80 39

8414 80 41

8414 80 49

8414 80 60

8414 80 71

8414 80 79

8414 80 90

8414 90 90

Gaffeltrucks; andre trucks

8427 10 10

8427 10 90

8427 20 11

8427 20 19

8427 20 90

8427 90 00

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger

8452 10 11

8452 10 19

8452 10 90

8452 21 00

8452 29 00

8452 30 10

8452 30 90

8452 40 00

8452 90 00

Elektromekaniske husholdningsapparater

8509 10 10

8509 10 90

8509 20 00

8509 30 00

8509 40 00

8509 80 00

8509 90 10

8509 90 90

Elektriske vandvarmere

8516 29 91

8516 31 10

8516 31 90

8516 40 10

8516 40 90

8516 50 00

8516 60 70

8516 71 00

8516 72 00

8516 79 80

Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere

8519 10 00

8519 21 00

8519 29 00

8519 31 00

8519 39 00

8519 40 00

8519 93 31

8519 93 39

8519 93 81

8519 93 89

8519 99 12

8519 99 18

8519 99 90

Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere

8520 10 00

8520 32 19

8520 32 50

8520 32 91

8520 32 99

8520 33 19

8520 33 90

8520 39 10

8520 39 90

8520 90 90

Apparater til optagelse og gengivelse af video

8521 10 30

8521 10 80

8521 90 00

Dele og tilbehør

8522 10 00

8522 90 30

8522 90 91

8522 90 98

Uindspillede medier til optagelse af lyd

8523 30 00

Plader, bånd og andre medier med indspilning

8524 10 00

8524 32 00

8524 39 00

8524 51 00

8524 52 00

8524 53 00

8524 60 00

8524 99 00

Modtagere til radiotelefoni

8527 12 10

8527 12 90

8527 13 10

8527 13 91

8527 13 99

8527 21 20

8527 21 52

8527 21 59

8527 21 70

8527 21 92

8527 21 98

8527 29 00

8527 31 11

8527 31 19

8527 31 91

8527 31 93

8527 31 98

8527 32 90

8527 39 10

8527 39 91

8527 39 99

8527 90 91

8527 90 99

Fjernsynsmodtagere

8528 12 14

8528 12 16

8528 12 18

8528 12 22

8528 12 28

8528 12 52

8528 12 54

8528 12 56

8528 12 58

8528 12 62

8528 12 66

8528 12 72

8528 12 76

8528 12 81

8528 12 89

8528 12 91

8528 12 98

8528 13 00

8528 21 14

8528 21 16

8528 21 18

8528 21 90

8528 22 00

8528 30 10

8528 30 90

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528

8529 10 20

8529 10 31

8529 10 39

8529 10 40

8529 10 50

8529 10 70

8529 10 90

8529 90 51

8529 90 59

8529 90 70

8529 90 81

8529 90 89

Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle

8531 10 20

8531 10 30

8531 10 80

8531 80 90

8531 90 90

Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør)

8540 11 11

8540 11 13

8540 11 15

8540 11 19

8540 11 91

8540 11 99

8540 12 00

8540 20 10

8540 20 30

8540 20 90

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 11

8540 89 19

8540 89 90

8540 91 00

8540 99 00

Elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb

8542 14 25

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger

8544 11 10

8544 11 90

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 00

8544 30 90

8544 41 10

8544 41 90

8544 49 20

8544 49 80

8544 51 00

8544 59 10

8544 59 20

8544 59 80

8544 60 10

8544 60 90

8544 70 00

Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer

8702 10 91

8702 10 99

8702 90 31

8702 90 39

8702 90 90

Automobiler til godsbefordring

8704 10 11

8704 10 19

8704 10 90

8704 21 10

8704 21 91

8704 21 99

8704 22 10

8704 23 10

8704 31 10

8704 31 91

8704 31 99

8704 32 10

8704 90 00

Automobiler til specielle formål

8705 10 00

8705 20 00

8705 30 00

8705 40 00

8705 90 10

8705 90 30

8705 90 90

Motortrucks uden løftemekanisme

8709 11 10

8709 11 90

8709 19 10

8709 19 90

8709 90 10

8709 90 90

Motorcykler (herunder knallerter)

8711 10 00

8711 20 10

8711 20 91

8711 20 93

8711 20 98

8711 30 10

8711 30 90

8711 40 00

8711 50 00

8711 90 00

Cykler

8712 00 10

8712 00 30

8712 00 80

Fotokopieringsapparater

9009 11 00

9009 12 00

9009 21 00

9009 22 10

9009 22 90

9009 30 00

9009 90 10

9009 90 90

Anordninger med flydende krystaller

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 11

9013 80 19

9013 80 30

9013 80 90

9013 90 10

9013 90 90

Armbåndsure, lommeure og lignende ure

9101 11 00

9101 12 00

9101 19 00

9101 21 00

9101 29 00

9101 91 00

9101 99 00

Armbåndsure, lommeure og lignende ure

9102 11 00

9102 12 00

9102 19 00

9102 21 00

9102 29 00

9102 91 00

9102 99 00

Andre ure med lommeurværk

9103 10 00

9103 90 00

Andre ure

9105 11 00

9105 19 00

9105 21 00

9105 29 00

9105 91 00

9105 99 10

9105 99 90

Klaverer, herunder automatiske klaverer; cembaloer

9201 10 10

9201 10 90

9201 20 00

9201 90 00

Revolvere og pistoler

9302 00 10

9302 00 90

Andre ildvåben og lignende våben

9303 10 00

9303 20 30

9303 20 80

9303 30 00

9303 90 00

Andre våben (f.eks. luft- og fjederbøsser)

9304 00 00

Dele og tilbehør til varer henhørende under pos. 9301 til 9304

9305 10 00

9305 21 00

9305 29 10

9305 29 30

9305 29 80

9305 90 90

Bomber, granater, torpedoer, miner, missiler

9306 10 00

9306 21 00

9306 29 40

9306 29 70

9306 30 10

9306 30 91

9306 30 93

9306 30 98

9306 90 90

Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402)

9401 20 00

9401 90 10

9401 90 30

9401 90 80

Andre møbler og dele dertil

9403 40 10

9403 40 90

9403 90 10

9403 90 30

9403 90 90

Sengebunde; sengeudstyr

9404 10 00

9404 21 10

9404 21 90

9404 29 10

9404 29 90

9404 30 10

9404 30 90

9404 90 10

9404 90 90

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører)

9405 10 21

9405 10 29

9405 10 30

9405 10 50

9405 10 91

9405 10 99

9405 20 11

9405 20 19

9405 20 30

9405 20 50

9405 20 91

9405 20 99

9405 30 00

9405 40 10

9405 40 31

9405 40 35

9405 40 39

9405 40 91

9405 40 95

9405 40 99

9405 50 00

9405 60 91

9405 60 99

9405 91 11

9405 91 19

9405 91 90

9405 92 90

9405 99 90

Præfabrikerede bygninger

9406 00 10

9406 00 31

9406 00 39

9406 00 90

Andet legetøj; skalamodeller

9503 10 10

9503 10 90

9503 20 10

9503 20 90

9503 30 10

9503 30 30

9503 30 90

9503 41 00

9503 49 10

9503 49 30

9503 49 90

9503 50 00

9503 60 10

9503 60 90

9503 70 00

9503 80 10

9503 80 90

9503 90 10

9503 90 32

9503 90 34

9503 90 35

9503 90 37

9503 90 51

9503 90 55

9503 90 99

Koste og børster

9603 10 00

9603 21 00

9603 29 10

9603 29 30

9603 29 90

9603 30 10

9603 30 90

9603 40 10

9603 40 90

9603 50 00

9603 90 10

9603 90 91

9603 90 99

Landbrugsprodukter

KN-kode 96

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

0101 19 90

0101 20 90

Andre dyr, levende

0106 00 20

Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, geder etc.

0206 30 21

0206 41 91

0206 80 91

0206 90 91

Kød og spiseligt slagteaffald

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

Andet kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet etc.

0208 10 11

0208 10 19

0208 90 10

0208 90 50

0208 90 60

0208 90 80

Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret etc.

0210 90 10

0210 90 60

0210 90 79

0210 90 80

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte

0407 00 90

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

0410 00 00

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler

0601 20 30

0601 20 90

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger

0602 20 90

0602 30 00

0602 40 10

0602 40 90

0602 90 10

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 49

0602 90 51

0602 90 59

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

Blade, grene og andre plantedele

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 49

0604 99 90

Kartofler, friske eller kølede

0701 90 59

0701 90 90

Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer

0703 20 00

Andre grøntsager, friske eller kølede

0709 10 40

0709 51 30

0709 52 00

0709 60 99

0709 90 31

0709 90 71

0709 90 73

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte

0710 80 59

Grøntsager, foreløbigt konserverede

0711 90 10

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

0712 90 05

Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede

0802 12 90

Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango

0804 10 00

Citrusfrugter, friske eller tørrede

0805 40 95

Druer, friske eller tørrede

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner)

0809 40 1012)

0809 40 90

Andre frugter, friske

0810 40 50

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte

0811 20 19

0811 20 51

0811 20 90

0811 90 31

0811 90 50

0811 90 85

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede

0812 90 40

Frugter, tørrede

0813 10 00

0813 30 00

0813 40 30

0813 40 95

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0901 90 90

Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke

0907 00 00

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd

1209 11 00

1209 19 00

Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer

1212 92 00

Fedt af svin og fjerkræ

1501 00 90

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin

1503 00 90

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede

1508 10 90

1508 90 90

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 99

Kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie

1513 11 91

1513 11 99

1513 19 11

1513 19 19

1513 19 91

1513 19 99

1513 21 30

1513 21 90

1513 29 11

1513 29 19

1513 29 50

1513 29 91

1513 29 99

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier

1515 19 90

1515 21 90

1515 29 90

1515 50 19

1515 50 99

1515 90 29

1515 90 39

1515 90 51

1515 90 59

1515 90 91

1515 90 99

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier

1516 10 10

1516 10 90

1516 20 91

1516 20 96

1516 20 98

Margarine; spiselige blandinger

1517 10 90

1517 90 91

1517 90 99

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier

1518 00 10

1518 00 91

1518 00 99

Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald

1601 00 10

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr

1603 00 10

Melasse

1703 10 00

1703 90 00

Kakaomasse, også affedtet

1803 10 00

1803 20 00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

1804 00 00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

1805 00 00

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele

2001 90 60

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 91

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

2004 90 30

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

2005 70 10

2005 70 90

2005 90 10

2005 90 30

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 75

2005 90 80

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele

2006 00 91

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele

2008 11 10

2008 11 92

2008 11 96

2008 19 11

2008 19 13

2008 19 51

2008 19 93

2008 30 71

2008 91 00

2008 92 12

2008 92 14

2008 92 32

2008 92 34

2008 92 36

2008 92 38

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 47

Frugtsafter (herunder druemost)

2009 80 36

2009 80 38

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

Gær (levende eller inaktiv)

2102 30 00

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf

2103 10 00

2103 30 90

2103 90 90

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

2104 10 10

2104 10 90

2104 20 00

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

2106 90 92

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre

2202 10 00

2202 90 10

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider)

2206 00 31

2206 00 39

2206 00 51

2206 00 59

2206 00 81

2206 00 89

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol

2208 50 11

2208 50 19

2208 50 91

2208 50 99

2208 60 11

2208 60 91

2208 60 99

2208 70 10

2208 70 90

2208 90 11

2208 90 19

2208 90 57

2208 90 69

2208 90 74

2208 90 78

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

2309 10 90

2309 90 91

2309 90 93

2309 90 98

Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald

2401 10 30

2401 10 50

2401 10 70

2401 10 80

2401 10 90

2401 20 30

2401 20 49

2401 20 50

2401 20 80

2401 20 90

2401 30 00

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger

2403 10 10

2403 10 90

2403 91 00

2403 99 10

2403 99 90

Casein, caseinater og andre caseinderivater

3501 10 90

3501 90 10

3501 90 90

Albuminer

3502 90 70

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier

3823 12 00

3823 70 00

Bilag XII til protokol nr. 1

PRODUKTER, FOR HVILKE DE I ARTIKEL 6, STK. 3, OMHANDLEDE KUMULATIONSBESTEMMELSER MED SYDAFRIKA GÆLDER EFTER 6 ÅR REGNET FRA DEN MIDLERTIDIGE ANVENDELSE AF AFTALEN OM HANDEL, UDVIKLING OG SAMARBEJDE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK

Industriprodukter (1)

KN-kode 96

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

5208 11 10

5208 11 90

5208 12 11

5208 12 13

5208 12 15

5208 12 19

5208 12 91

5208 12 93

5208 12 95

5208 12 99

5208 13 00

5208 19 00

5208 21 10

5208 21 90

5208 22 11

5208 22 13

5208 22 15

5208 22 19

5208 22 91

5208 22 93

5208 22 95

5208 22 99

5208 23 00

5208 29 00

5208 31 00

5208 32 11

5208 32 13

5208 32 15

5208 32 19

5208 32 91

5208 32 93

5208 32 95

5208 32 99

5208 33 00

5208 39 00

5208 41 00

5208 42 00

5208 43 00

5208 49 00

5208 51 00

5208 52 10

5208 52 90

5208 53 00

5208 59 00

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

5209 11 00

5209 12 00

5209 19 00

5209 21 00

5209 22 00

5209 29 00

5209 31 00

5209 32 00

5209 39 00

5209 41 00

5209 42 00

5209 43 00

5209 49 10

5209 49 90

5209 51 00

5209 52 00

5209 59 00

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent

5210 11 10

5210 11 90

5210 12 00

5210 19 00

5210 21 10

5210 21 90

5210 22 00

5210 29 00

5210 31 10

5210 31 90

5210 32 00

5210 39 00

5210 41 00

5210 42 00

5210 49 00

5210 51 00

5210 52 00

5210 59 00

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent

5211 11 00

5211 12 00

5211 19 00

5211 21 00

5211 22 00

5211 29 00

5211 31 00

5211 32 00

5211 39 00

5211 41 00

5211 42 00

5211 43 00

5211 49 10

5211 49 90

5211 51 00

5211 52 00

5211 59 00

Andet vævet stof af bomuld

5212 11 10

5212 11 90

5212 12 10

5212 12 90

5212 13 10

5212 13 90

5212 14 10

5212 14 90

5212 15 10

5212 15 90

5212 21 10

5212 21 90

5212 22 10

5212 22 90

5212 23 10

5212 23 90

5212 24 10

5212 24 90

5212 25 10

5212 25 90

Vævet stof af korte syntetiske fibre

5512 11 00

5512 19 10

5512 19 90

5512 21 00

5512 29 10

5512 29 90

5512 91 00

5512 99 10

5512 99 90

Vævet stof af korte syntetiske fibre

5513 11 10

5513 11 30

5513 11 90

5513 12 00

5513 13 00

5513 19 00

5513 21 10

5513 21 30

5513 21 90

5513 22 00

5513 23 00

5513 29 00

5513 31 00

5513 32 00

5513 33 00

5513 39 00

5513 41 00

5513 42 00

5513 43 00

5513 49 00

Vævet stof af korte syntetiske fibre

5514 11 00

5514 12 00

5514 13 00

5514 19 00

5514 21 00

5514 22 00

5514 23 00

5514 29 00

5514 31 00

5514 32 00

5514 33 00

5514 39 00

5514 41 00

5514 42 00

5514 43 00

5514 49 00

Andet vævet stof af korte syntetiske fibre

5515 11 10

5515 11 30

5515 11 90

5515 12 10

5515 12 30

5515 12 90

5515 13 11

5515 13 19

5515 13 91

5515 13 99

5515 19 10

5515 19 30

5515 19 90

5515 21 10

5515 21 30

5515 21 90

5515 22 11

5515 22 19

5515 22 91

5515 22 99

5515 29 10

5515 29 30

5515 29 90

5515 91 10

5515 91 30

5515 91 90

5515 92 11

5515 92 19

5515 92 91

5515 92 99

5515 99 10

5515 99 30

5515 99 90

Vævet stof af korte regenererede fibre

5516 11 00

5516 12 00

5516 13 00

5516 14 00

5516 21 00

5516 22 00

5516 23 10

5516 23 90

5516 24 00

5516 31 00

5516 32 00

5516 33 00

5516 34 00

5516 41 00

5516 42 00

5516 43 00

5516 44 00

5516 91 00

5516 92 00

5516 93 00

5516 94 00

Sejlgarn, reb og tovværk

5607 10 00

5607 21 00

5607 29 10

5607 29 90

5607 30 00

5607 41 00

5607 49 11

5607 49 19

5607 49 90

5607 50 11

5607 50 19

5607 50 30

5607 50 90

5607 90 00

Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk

5608 11 11

5608 11 19

5608 11 91

5608 11 99

5608 19 11

5608 19 19

5608 19 31

5608 19 39

5608 19 91

5608 19 99

5608 90 00

Gulvtæpper og anden gulvbelægning, vævede

5702 10 00

5702 20 00

5702 31 10

5702 31 30

5702 31 90

5702 32 10

5702 32 90

5702 39 10

5702 39 90

5702 41 10

5702 41 90

5702 42 10

5702 42 90

5702 49 10

5702 49 90

5702 51 00

5702 52 00

5702 59 00

5702 91 00

5702 92 00

5702 99 00

Gulvtæpper og anden gulvbelægning, tuftede

5703 10 10

5703 10 90

5703 20 11

5703 20 19

5703 20 91

5703 20 99

5703 30 11

5703 30 19

5703 30 51

5703 30 59

5703 30 91

5703 30 99

5703 90 10

5703 90 90

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af filt

5704 10 00

5704 90 00

Andre gulvtæpper og gulvbelægninger

5705 00 10

5705 00 31

5705 00 39

5705 00 90

Andet trikotagestof

6002 10 10

6002 10 90

6002 20 10

6002 20 31

6002 20 39

6002 20 50

6002 20 70

6002 20 90

6002 30 10

6002 30 90

6002 41 00

6002 42 10

6002 42 30

6002 42 50

6002 42 90

6002 43 11

6002 43 19

6002 43 31

6002 43 33

6002 43 35

6002 43 39

6002 43 50

6002 43 91

6002 43 93

6002 43 95

6002 43 99

6002 49 00

6002 91 00

6002 92 10

6002 92 30

6002 92 50

6002 92 90

6002 93 10

6002 93 31

6002 93 33

6002 93 35

6002 93 39

6002 93 91

6002 93 99

6002 99 00

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til mænd eller drenge

6103 11 00

6103 12 00

6103 19 00

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00

6103 31 00

6103 32 00

6103 33 00

6103 39 00

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til kvinder eller piger

6104 11 00

6104 12 00

6104 13 00

6104 19 00

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

6104 29 00

6104 31 00

6104 32 00

6104 33 00

6104 39 00

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 44 00

6104 49 00

Skjorter, af trikotage, til mænd eller drenge

6105 10 00

6105 20 10

6105 20 90

6105 90 10

6105 90 90

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger

6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6106 90 30

6106 90 50

6106 90 90

T-shirts og undertrøjer, af trikotage

6109 90 90

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 35

6110 10 38

6110 10 91

6110 10 95

6110 10 98

6110 20 10

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 10

6110 30 91

6110 30 99

6110 90 10

6110 90 90

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til spædbørn

6111 10 10

6111 10 90

6111 20 10

6111 20 90

6111 30 10

6111 30 90

6111 90 00

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til mænd eller drenge

6203 11 00

6203 12 00

6203 19 10

6203 19 30

6203 19 90

6203 21 00

6203 22 10

6203 22 80

6203 23 10

6203 23 80

6203 29 11

6203 29 18

6203 29 90

6203 31 00

6203 32 10

6203 32 90

6203 33 10

6203 33 90

6203 39 11

6203 39 19

6203 39 90

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, til kvinder eller piger

6204 11 00

6204 12 00

6204 13 00

6204 19 10

6204 19 90

6204 21 00

6204 22 10

6204 22 80

6204 23 10

6204 23 80

6204 29 11

6204 29 18

6204 29 90

6204 31 00

6204 32 10

6204 32 90

6204 33 10

6204 33 90

6204 39 11

6204 39 19

6204 39 90

6204 41 00

6204 42 00

6204 43 00

6204 44 00

6204 49 10

6204 49 90

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger

6206 10 00

6206 20 00

6206 30 00

6206 40 00

6206 90 10

6206 90 90

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, til spædbørn

6209 10 00

6209 20 00

6209 30 00

6209 90 00

Beklædningsgenstande konfektioneret af tekstilstof henhørende under pos. 5602

6210 10 10

6210 10 91

6210 10 99

6210 20 00

6210 30 00

6210 40 00

6210 50 00

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning, andre beklædningsgenstande

6211 11 00

6211 12 00

6211 20 00

6211 31 00

6211 32 10

6211 32 31

6211 32 41

6211 32 42

6211 32 90

6211 33 10

6211 33 31

6211 33 41

6211 33 42

6211 33 90

6211 39 00

6211 41 00

6211 42 10

6211 42 31

6211 42 41

6211 42 42

6211 42 90

6211 43 10

6211 43 31

6211 43 41

6211 43 42

6211 43 90

6211 49 00

Sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer

6302 10 10

6302 10 90

6302 21 00

6302 22 10

6302 22 90

6302 29 10

6302 29 90

6302 31 10

6302 31 90

6302 32 10

6302 32 90

6302 39 10

6302 39 30

6302 39 90

6302 40 00

6302 51 10

6302 51 90

6302 52 00

6302 53 10

6302 53 90

6302 59 00

6302 60 00

6302 91 10

6302 91 90

6302 92 00

6302 93 10

6302 93 90

6302 99 00

Gardiner og rullegardiner

6303 11 00

6303 12 00

6303 19 00

6303 91 00

6303 92 10

6303 92 90

6303 99 10

6303 99 90

Andre boligtekstiler

6304 11 00

6304 19 10

6304 19 30

6304 19 90

6304 91 00

6304 92 00

6304 93 00

6304 99 00

Industriprodukter (2)

KN-kode 96

Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller

2804 69 00

Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske

2843 10 90

2843 30 00

2843 90 90

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper

2922 41 00

Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former

7201 10 11

7201 10 19

7201 10 30

7201 20 00

7201 50 90

Ferrolegeringer

7202 11 20

7202 11 80

7202 19 00

7202 21 10

7202 21 90

7202 29 00

7202 30 00

7202 41 10

7202 41 91

7202 41 99

7202 49 10

7202 49 50

7202 49 90

Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion

7203 90 00

Affald skrot af jern og stål; ingots af omsmeltet jern og stål

7204 50 90

Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former

7206 10 00

7206 90 00

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål

7207 11 11

7207 11 14

7207 11 16

7207 12 10

7207 19 11

7207 19 14

7207 19 16

7207 19 31

7207 20 11

7207 20 15

7207 20 17

7207 20 32

7207 20 51

7207 20 55

7207 20 57

7207 20 71

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

Varmtvalsede stænger

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

Andre stænger af jern og ulegeret stål

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

Andre stænger af jern og ulegeret stål

7215 90 10

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former

7218 10 00

7218 91 11

7218 91 19

7218 99 11

7218 99 20

Fladvalsede produkter af rustfrit stål

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 10

Fladvalsede produkter af rustfrit stål

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 10

7220 90 11

7220 90 31

Varmtvalsede stænger

7221 00 10

7221 00 90

Andre stænger af rustfrit stål

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 30 10

7222 40 10

7222 40 30

Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former

7224 10 00

7224 90 01

7224 90 05

7224 90 08

7224 90 15

7224 90 31

7224 90 39

Fladvalsede produkter af andet legeret stål

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10

Fladvalsede produkter af andet legeret stål

7226 11 10

7226 19 10

7226 19 30

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20

Varmtvalsede stænger

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

Andre stænger af andet legeret stål

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

Spunsvægjern af jern og stål

7301 10 00

Materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje

7302 10 31

7302 10 39

7302 10 90

7302 20 00

7302 40 10

7302 90 10

Rør og hule profiler, af støbejern

7303 00 10

7303 00 90

Rørfittings af jern og stål

7307 11 10

7307 11 90

7307 19 10

7307 19 90

7307 21 00

7307 22 10

7307 22 90

7307 23 10

7307 23 90

7307 29 10

7307 29 30

7307 29 90

7307 91 00

7307 92 10

7307 92 90

7307 93 11

7307 93 19

7307 93 91

7307 93 99

7307 99 10

7307 99 30

7307 99 90

Tanke, kar og lignende beholdere

7309 00 10

7309 00 30

7309 00 51

7309 00 59

7309 00 90

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere

7310 10 00

7310 21 10

7310 21 91

7310 21 99

7310 29 10

7310 29 90

Beholdere til komprimerede eller flydende gasser

7311 00 10

7311 00 91

7311 00 99

Snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd

7312 10 30

7312 10 51

7312 10 59

7312 10 71

7312 10 75

7312 10 79

7312 10 82

7312 10 84

7312 10 86

7312 10 88

7312 10 99

7312 90 90

Pigtråd af jern og stål

7313 00 00

Kæder og dele dertil, af jern og stål

7315 11 10

7315 11 90

7315 12 00

7315 19 00

7315 20 00

7315 81 00

7315 82 10

7315 82 90

7315 89 00

7315 90 00

Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge

7318 11 00

7318 12 10

7318 12 90

7318 13 00

7318 14 10

7318 14 91

7318 14 99

7318 15 10

7318 15 20

7318 15 30

7318 15 41

7318 15 49

7318 15 51

7318 15 59

7318 15 61

7318 15 69

7318 15 70

7318 15 81

7318 15 89

7318 15 90

7318 16 10

7318 16 30

7318 16 50

7318 16 91

7318 16 99

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

7318 23 00

7318 24 00

7318 29 00

Synåle, strikkepinde, trækkenål, prene

7319 10 00

7319 20 00

7319 30 00

7319 90 00

Fjedre og blade til fjedre, af jern og stål

7320 10 11

7320 10 19

7320 10 90

7320 20 20

7320 20 81

7320 20 85

7320 20 89

7320 90 10

7320 90 30

7320 90 90

Komfurer, kogeapparater, bageovne, kaminer

7321 11 10

7321 11 90

7321 12 00

7321 13 00

7321 81 10

7321 81 90

7321 82 10

7321 82 90

7321 83 00

7321 90 00

Radiatorer til centralopvarmning

7322 11 00

7322 19 00

7322 90 90

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler

7323 10 00

7323 91 00

7323 92 00

7323 93 10

7323 93 90

7323 94 10

7323 94 90

7323 99 10

7323 99 91

7323 99 99

Sanitetsartikler samt dele dertil, af jern og stål

7324 10 90

7324 21 00

7324 29 00

7324 90 90

Andre støbte varer, af jern og stål

7325 10 20

7325 10 50

7325 10 91

7325 10 99

7325 91 00

7325 99 10

7325 99 91

7325 99 99

Andre varer af jern og stål

7326 11 00

7326 19 10

7326 19 90

7326 20 30

7326 20 50

7326 20 90

7326 90 10

7326 90 30

7326 90 40

7326 90 50

7326 90 60

7326 90 70

7326 90 80

7326 90 91

7326 90 93

7326 90 95

7326 90 97

Ubearbejdet zink

7901 11 00

7901 12 10

7901 12 30

7901 12 90

7901 20 00

Støv, pulver og flager, af zink

7903 10 00

7903 90 00

Motorkøretøjer til befordring af mindst 10 personer

8702 10 11

8702 10 19

8702 90 11

8702 90 19

Automobiler til godsbefordring

8704 21 31

8704 21 39

8704 22 91

8704 22 99

8704 23 91

8704 23 99

8704 31 31

8704 31 39

8704 32 91

8704 32 99

Bilag XIII til protokol nr. 1

PRODUKTER, FOR HVILKE ARTIKEL 6, STK. 3, IKKE FINDER ANVENDELSE

Industriprodukter (1)

KN-kode 96

Automobiler og andre køretøjer

8703 10 10

8703 10 90

8703 21 10

8703 21 90

8703 22 11

8703 22 19

8703 22 90

8703 23 11

8703 23 19

8703 23 90

8703 24 10

8703 24 90

8703 31 10

8703 31 90

8703 32 11

8703 32 19

8703 32 90

8703 33 11

8703 33 19

8703 33 90

8703 90 10

8703 90 90

Chassiser med motor

8706 00 11

8706 00 19

8706 00 91

8706 00 99

Karosserier og førerhuse til motorkøretøjer

8707 10 10

8707 10 90

8707 90 10

8707 90 90

Dele og tilbehør til motorkøretøjer

8708 10 10

8708 10 90

8708 21 10

8708 21 90

8708 29 10

8708 29 90

8708 31 10

8708 31 91

8708 31 99

8708 39 10

8708 39 90

8708 40 10

8708 40 90

8708 50 10

8708 50 90

8708 60 10

8708 60 91

8708 60 99

8708 70 10

8708 70 50

8708 70 91

8708 70 99

8708 80 10

8708 80 90

8708 91 10

8708 91 90

8708 92 10

8708 92 90

8708 93 10

8708 93 90

8708 94 10

8708 94 90

8708 99 10

8708 99 30

8708 99 50

8708 99 92

8708 99 98

Industriprodukter (2)

KN-kode 96

Ubearbejdet aluminium

7601 10 00

7601 20 10

7601 20 91

7601 20 99

Pulver og flager, af aluminium

7603 10 00

7603 20 00

Landbrugsprodukter (1)

KN-kode 96

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

0101 20 10

Mælk og fløde, ikke koncentreret

0401 10 10

0401 10 90

0401 20 11

0401 20 19

0401 20 91

0401 20 99

0401 30 11

0401 30 19

0401 30 31

0401 30 39

0401 30 91

0401 30 99

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Kartofler, friske eller kølede

0701 90 51

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede

0708 10 20

0708 10 95

Andre grøntsager, friske eller kølede

0709 51 90

0709 60 10

Grøntsager, også kogte eller dampkogte

0710 80 95

Grøntsager, foreløbigt konserverede

0711 10 00

0711 30 00

0711 90 60

0711 90 70

Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango

0804 20 90

0804 30 00

0804 40 20

0804 40 90

0804 40 95

Druer, friske eller tørrede

0806 10 29 (3) (12)

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 18

Meloner (herunder vandmeloner) og melontræsfrugter (papaya)

0807 11 00

0807 19 00

Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner)

0809 30 11 (5) (12)

0809 30 51 (6) (12)

Andre frugter, friske

0810 90 40

0810 90 85

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede

0812 10 00

0812 20 00

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 70

0812 90 95

Frugter, tørrede

0813 40 10

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

Peber af slægten Piper, tørrede eller knuste

0904 20 10

Sojabønneolie og fraktioner deraf

1507 10 10

1507 10 90

1507 90 10

1507 90 90

Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie

1512 11 10

1512 11 91

1512 11 99

1512 19 10

1512 19 91

1512 19 99

1512 21 10

1512 21 90

1512 29 10

1512 29 90

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf

1514 10 10

1514 10 90

1514 90 10

1514 90 90

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele

2008 19 59

Frugtsafter (herunder druemost)

2009 20 99

2009 40 99

2009 80 99

Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald

2401 10 10

2401 10 20

2401 10 41

2401 10 49

2401 10 60

2401 20 10

2401 20 20

2401 20 41

2401 20 60

2401 20 70

Landbrugsprodukter (2)

KN-kode 96

Afskårne blomster og blomsterknoppper

0603 10 55

0603 10 61

0603 10 69 (11)

Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer

0703 10 11

0703 10 19

0703 10 90

0703 90 00

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål

0704 10 05

0704 10 10

0704 10 80

0704 20 00

0704 90 10

0704 90 90

Salat (Lactuca sativa) og cikorie

0705 11 05

0705 11 10

0705 11 80

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

Gulerødder, turnips, rødbeder, skorzoner, knoldselleri

0706 10 00

0706 90 05

0706 90 11

0706 90 17

0706 90 30

0706 90 90

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede

0708 10 90

0708 20 20

0708 20 90

0708 20 95

0708 90 00

Andre grøntsager, friske eller kølede

0709 10 30 (12)

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 10

0709 51 50

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 90

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte

0710 10 00

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 10

0710 80 51

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0710 90 00

Grøntsager, foreløbigt konserverede

0711 20 10

0711 40 00

0711 90 40

0711 90 90

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

0712 20 00

0712 30 00

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker

0714 90 11

0714 90 19

Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede

0802 11 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 40 00

Bananer, herunder pisang, friske eller tørrede

0803 00 11

0803 00 90

Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango

0804 20 10

Citrusfrugter, friske eller tørrede

0805 20 21 (1) (12)

0805 20 23 (1) (12)

0805 20 25 (1) (12)

0805 20 27 (1) (12)

0805 20 29 (1) (12)

0805 30 90

0805 90 00

Druer, friske eller tørrede

0806 10 95

0806 10 97

Æbler, pærer og kvæder, friske

0808 10 10 (12)

0808 20 10 (12)

0808 20 90

Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner)

0809 10 10 (12)

0809 10 50 (12)

0809 20 19 (12)

0809 20 29 (12)

0809 30 11 (7) (12)

0809 30 19 (12)

0809 30 51 (8) (12)

0809 30 59 (12)

0809 40 40 (12)

Andre frugter, friske

0810 10 05

0810 20 90

0810 30 10

0810 30 30

0810 30 90

0810 40 90

0810 50 00

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte

0811 20 11

0811 20 31

0811 20 39

0811 20 59

0811 90 11

0811 90 19

0811 90 39

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 95

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede

0812 90 10

0812 90 20

Frugter, tørrede

0813 20 00

Hvede og blandsæd af hvede og rug

1001 90 10

Boghvede, hirse og kanariefrø; andre kornsorter

1008 10 00

1008 20 00

1008 90 90

Mel, pulver, flager, granulater og pellets

1105 10 00

1105 20 00

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter

1106 10 00

1106 30 10

1106 30 90

Fedtstoffer og olier, udvundet af fisk

1504 30 11

Andre varer af kød eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede

1602 20 11

1602 20 19

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 39 29

1602 39 40

1602 39 80

1602 41 90

1602 42 90

1602 90 31

1602 90 72

1602 90 76

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele

2001 10 00

2001 20 00

2001 90 50

2001 90 65

2001 90 96

Svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret

2003 10 20

2003 10 30

2003 10 80

2003 20 00

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde

2004 10 10

2004 10 99

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller

2006 00 31

2006 00 35

2006 00 38

2006 00 99

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré

2007 10 91

2007 99 93

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele

2008 11 94

2008 11 98

2008 19 19

2008 19 95

2008 19 99

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 59

2008 40 11

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 39

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 59

2008 60 69

2008 60 79

2008 60 99

2008 70 11

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 99 23

2008 99 25

2008 99 26

2008 99 28

2008 99 36

2008 99 45

2008 99 46

2008 99 49

2008 99 53

2008 99 55

2008 99 61

2008 99 62

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 74

2008 99 79

2008 99 99

Frugtsafter (herunder druemost)

2009 11 19

2009 11 91

2009 19 19

2009 19 91

2009 19 99

2009 20 19

2009 20 91

2009 30 19

2009 30 31

2009 30 39

2009 30 51

2009 30 55

2009 30 91

2009 30 95

2009 30 99

2009 40 19

2009 40 91

2009 80 19

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 80 97

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 92

2009 90 94

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider)

2206 00 10

Vinbærme, rå vinsten

2307 00 19

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald

2308 90 19

Landbrugsprodukter (3)

KN-kode 96

Svin, levende

0103 91 10

0103 92 11

0103 92 19

Får og geder, levende

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus

0105 11 11

0105 11 19

0105 11 91

0105 11 99

0105 12 00

0105 19 20

0105 19 90

0105 92 00

0105 93 00

0105 99 10

0105 99 20

0105 99 30

0105 99 50

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

0204 10 00

0204 21 00

0204 22 10

0204 22 30

0204 22 50

0204 22 90

0204 23 00

0204 30 00

0204 41 00

0204 42 10

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

0204 43 10

0204 43 90

0204 50 11

0204 50 13

0204 50 15

0204 50 19

0204 50 31

0204 50 39

0204 50 51

0204 50 53

0204 50 55

0204 50 59

0204 50 71

0204 50 79

Kød og spiseligt slagteaffald

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 32 51

0207 32 59

0207 32 90

0207 33 11

0207 33 19

0207 33 51

0207 33 59

0207 33 90

0207 35 11

0207 35 15

0207 35 21

0207 35 23

0207 35 25

0207 35 31

0207 35 41

0207 35 51

0207 35 53

0207 35 61

0207 35 63

0207 35 71

0207 35 79

0207 35 99

0207 36 11

0207 36 15

0207 36 21

0207 36 23

0207 36 25

0207 36 31

0207 36 41

0207 36 51

0207 36 53

0207 36 61

0207 36 63

0207 36 71

0207 36 79

0207 36 90

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt

0209 00 11

0209 00 19

0209 00 30

0209 00 90

Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

0210 11 90

0210 12 11

0210 12 19

0210 12 90

0210 19 10

0210 19 20

0210 19 30

0210 19 40

0210 19 51

0210 19 59

0210 19 60

0210 19 70

0210 19 81

0210 19 89

0210 19 90

0210 90 11

0210 90 19

0210 90 21

0210 90 29

0210 90 31

0210 90 39

Mælk og fløde, koncentreret

0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31

0402 91 39

0402 91 51

0402 91 59

0402 91 91

0402 91 99

0402 99 11

0402 99 19

0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91

0402 99 99

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Valle, også koncentreret

0404 10 48

0404 10 52

0404 10 54

0404 10 56

0404 10 58

0404 10 62

0404 10 72

0404 10 74

0404 10 76

0404 10 78

0404 10 82

0404 10 84

Ost og ostemasse

0406 10 20 (11)

0406 10 80 (11)

0406 20 90 (11)

0406 30 10 (11)

0406 30 31 (11)

0406 30 39 (11)

0406 30 90 (11)

0406 40 90 (11)

0406 90 01 (11)

0406 90 21 (11)

0406 90 50 (11)

0406 90 69 (11)

0406 90 78 (11)

0406 90 86 (11)

0406 90 87 (11)

0406 90 88 (11)

0406 90 93 (11)

0406 90 99 (11)

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Naturlig honning

0409 00 00

Tomater, friske eller kølede

0702 00 15 (12)

0702 00 20 (12)

0702 00 25 (12)

0702 00 30 (12)

0702 00 35 (12)

0702 00 40 (12)

0702 00 45 (12)

0702 00 50 (12)

Agurker og asier, friske eller kølede

0707 00 10 (12)

0707 00 15 (12)

0707 00 20 (12)

0707 00 25 (12)

0707 00 30 (12)

0707 00 35 (12)

0707 00 40 (12)

0707 00 90

Andre grøntsager, friske eller kølede

0709 10 10 (12)

0709 10 20 (12)

0709 20 00

0709 90 39

0709 90 75 (12)

0709 90 77 (12)

0709 90 79 (12)

Grøntsager, foreløbigt konserverede

0711 20 90

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

0712 90 19

Maniokrod, arrowrod, saleprod, jordskokker

0714 10 10

0714 10 91

0714 10 99

0714 20 90

Citrusfrugter, friske eller tørrede

0805 10 37 (2) (12)

0805 10 38 (2) (12)

0805 10 39 (2) (12)

0805 10 42 (2) (12)

0805 10 46 (2) (12)

0805 10 82

0805 10 84

0805 10 86

0805 20 11 (12)

0805 20 13 (12)

0805 20 15 (12)

0805 20 17 (12)

0805 20 19 (12)

0805 20 21 (10) (12)

0805 20 23 (10) (12)

0805 20 25 (10) (12)

0805 20 27 (10) (12)

0805 20 29 (10) (12)

0805 20 31 (12)

0805 20 33 (12)

0805 20 35 (12)

0805 20 37 (12)

0805 20 39 (12)

Druer, friske eller tørrede

0806 10 21 (12)

0806 10 29 (4) (12)

0806 10 30 (12)

0806 10 50 (12)

0806 10 61 (12)

0806 10 69 (12)

0806 10 93

Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner)

0809 10 20 (12)

0809 10 30 (12)

0809 10 40 (12)

0809 20 11 (12)

0809 20 21 (12)

0809 20 31 (12)

0809 20 39 (12)

0809 20 41 (12)

0809 20 49 (12)

0809 20 51 (12)

0809 20 59 (12)

0809 20 61 (12)

0809 20 69 (12)

0809 20 71 (12)

0809 20 79 (12)

0809 30 21 (12)

0809 30 29 (12)

0809 30 31 (12)

0809 30 39 (12)

0809 30 41 (12)

0809 30 49 (12)

0809 40 20 (12)

0809 40 30 (12)

Andre frugter, friske

0810 10 10

0810 10 80

0810 20 10

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte

0811 10 11

0811 10 19

Hvede og blandsæd af hvede og rug

1001 10 00

1001 90 91

1001 90 99

Rug

1002 00 00

Byg

1003 00 10

1003 00 90

Havre

1004 00 00

Boghvede, hirse og kanariefrø; andre kornsorter

1008 90 10

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

1101 00 11

1101 00 15

1101 00 90

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

1102 10 00

1102 90 10

1102 90 30

1102 90 90

Gryn og groft mel samt pellets af korn

1103 11 10

1103 11 90

1103 12 00

1103 19 10

1103 19 30

1103 19 90

1103 21 00

1103 29 10

1103 29 20

1103 29 30

1103 29 90

Korn, bearbejdet på anden måde

1104 11 10

1104 11 90

1104 12 10

1104 12 90

1104 19 10

1104 19 30

1104 19 99

1104 21 10

1104 21 30

1104 21 50

1104 21 90

1104 21 99

1104 22 20

1104 22 30

1104 22 50

1104 22 90

1104 22 92

1104 22 99

1104 29 11

1104 29 15

1104 29 19

1104 29 31

1104 29 35

1104 29 39

1104 29 51

1104 29 55

1104 29 59

1104 29 81

1104 29 85

1104 29 89

1104 30 10

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter

1106 20 10

1106 20 90

Malt, også brændt

1107 10 11

1107 10 19

1107 10 91

1107 10 99

1107 20 00

Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer

1212 91 20

1212 91 80

Fedt af svin og fjerkræ

1501 00 19

Olivenolie og fraktioner deraf, også raffinerede

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

Andre olier og fraktioner deraf

1510 00 10

1510 00 90

Degras

1522 00 31

1522 00 39

Pølser og lignende varer af kød eller slagteaffald

1601 00 91

1601 00 99

Andre varer af kød eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede

1602 10 00

1602 20 90

1602 32 11

1602 39 21

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

1602 49 90

1602 50 31

1602 50 39

1602 50 80

1602 90 10

1602 90 41

1602 90 51

1602 90 69

1602 90 74

1602 90 78

1602 90 98

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose

1702 11 00

1702 19 00

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld

1902 20 30

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré

2007 10 99

2007 91 90

2007 99 91

2007 99 98

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele

2008 20 11

2008 20 31

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 79

2008 30 91

2008 30 99

2008 40 19

2008 40 31

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 60 19

2008 60 51

2008 60 61

2008 60 71

2008 60 91

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

2008 92 16

2008 92 18

2008 99 21

2008 99 32

2008 99 33

2008 99 34

2008 99 37

2008 99 43

Frugtsafter (herunder druemost)

2009 11 11

2009 19 11

2009 20 11

2009 30 11

2009 30 59

2009 40 11

2009 50 10

2009 50 90

2009 80 11

2009 80 32

2009 80 33

2009 80 35

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

2106 90 51

Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol

2204 10 19 (11)

2204 10 99 (11)

2204 21 10

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 98

2204 21 99

2204 29 10

2204 29 58

2204 29 75

2204 29 98

2204 29 99

2204 30 10

2204 30 92 (12)

2204 30 94 (12)

2204 30 96 (12)

2204 30 98 (12)

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret

2208 20 40

Klid og andre restprodukter

2302 30 10

2302 30 90

2302 40 10

2302 40 90

Oliekager og andre faste restprodukter

2306 90 19

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 33

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 43

2309 90 49

2309 90 51

2309 90 53

2309 90 59

2309 90 70

Albuminer

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Landbrugsprodukter (4)

KN-kode 96

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Smør og andre mælkefedtstoffer

0405 20 10

0405 20 30

Plantestoffer og planteekstrakter; pectinstoffer

1302 20 10

1302 20 90

Margarine

1517 10 10

1517 90 10

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose

1702 50 00

1702 90 10

Sukkervarer (herunder hvid chokolade)

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 99

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld

1902 11 00

1902 19 10

1902 19 90

1902 20 91

1902 20 99

1902 30 10

1902 30 90

1902 40 10

1902 40 90

Tapioka og tapiokaerstatninger

1903 00 00

Tilberedte næringsmidler

1904 10 10

1904 10 30

1904 10 90

1904 20 10

1904 20 91

1904 20 95

1904 20 99

1904 90 10

1904 90 90

Brød, wienerbrød, kager, kiks

1905 10 00

1905 20 10

1905 20 30

1905 20 90

1905 30 11

1905 30 19

1905 30 30

1905 30 51

1905 30 59

1905 30 91

1905 30 99

1905 40 10

1905 40 90

1905 90 10

1905 90 20

1905 90 30

1905 90 40

1905 90 45

1905 90 55

1905 90 60

1905 90 90

Grøntsager, frugter, nødder

2001 90 40

Andre grøntsager

2004 10 91

Andre grøntsager

2005 20 10

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele

2008 99 85

2008 99 91

Frugtsafter (herunder druemost)

2009 80 69

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe

2101 11 11

2101 11 19

2101 12 92

2101 12 98

2101 20 98

2101 30 11

2101 30 19

2101 30 91

2101 30 99

Gær (levende eller inaktiv)

2102 10 10

2102 10 31

2102 10 39

2102 10 90

2102 20 11

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater

2103 20 00

Konsumis

2105 00 10

2105 00 91

2105 00 99

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 20

2106 90 98

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Eddike og eddikeerstatninger

2209 00 11

2209 00 19

2209 00 91

2209 00 99

Acykliske alkoholer samt halogenderivater deraf

2905 43 00

2905 44 11

2905 44 19

2905 44 91

2905 44 99

2905 45 00

Blandinger af luftstoffer

3302 10 10

3302 10 21

3302 10 29

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner

3824 60 11

3824 60 19

3824 60 91

3824 60 99

Landbrugsprodukter (5)

KN-kode 96

Afskårne blomster og blomsterknopper

0603 10 15 (11)

0603 10 29 (11)

0603 10 51 (11)

0603 10 65 (11)

0603 90 00 (11)

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte

0811 10 90 (11)

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele

2008 40 51 (11)

2008 40 59 (11)

2008 40 71 (11)

2008 40 79 (11)

2008 40 91 (11)

2008 40 99 (11)

2008 50 61 (11)

2008 50 69 (11)

2008 50 71 (11)

2008 50 79 (11)

2008 50 92 (11)

2008 50 94 (11)

2008 50 99 (11)

2008 70 61 (11)

2008 70 69 (11)

2008 70 71 (11)

2008 70 79 (11)

2008 70 92 (11)

2008 70 94 (11)

2008 70 99 (11)

2008 92 59 (11)

2008 92 72 (11)

2008 92 74 (11)

2008 92 78 (11)

2008 92 98 (11)

Frugtsafter (herunder druemost)

2009 11 99 (11)

2009 40 30 (11)

2009 70 11 (11)

2009 70 19 (11)

2009 70 30 (11)

2009 70 91 (11)

2009 70 93 (11)

2009 70 99 (11)

Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol

2204 21 79 (11)

2204 21 80 (11)

2204 21 83 (11)

2204 21 84 (11)

Landbrugsprodukter (6)

KN-kode 96

Hornkvæg, levende

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

Kød af hornkvæg, frosset

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, geder

0206 10 95

0206 29 91

0206 29 99

Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage

0210 20 10

0210 20 90

0210 90 41

0210 90 49

0210 90 90

Mælk og fløde, koncentreret

0402 10 11

0402 10 19

0402 10 91

0402 10 99

0402 21 11

0402 21 17

0402 21 19

0402 21 91

0402 21 99

0402 29 11

0402 29 15

0402 29 19

0402 29 91

0402 29 99

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

Valle, også koncentreret

0404 10 02

0404 10 04

0404 10 06

0404 10 12

0404 10 14

0404 10 16

0404 10 26

0404 10 28

0404 10 32

0404 10 34

0404 10 36

0404 10 38

0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

0404 90 81

0404 90 83

0404 90 89

Smør og andre mælkefedtstoffer

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

0405 90 10

0405 90 90

Afskårne blomster og blomsterknopper

0603 10 11

0603 10 13

0603 10 21

0603 10 25

0603 10 53

Andre grøntsager, friske eller kølede

0709 90 60

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte

0710 40 00

Grøntsager, foreløbigt konserverede

0711 90 30

Bananer, herunder pisang, friske eller tørrede

0803 00 19

Citrusfrugter, friske eller tørrede

0805 10 01 (12)

0805 10 05 (12)

0805 10 09 (12)

0805 10 11 (12)

0805 10 15 (2)

0805 10 19 (2)

0805 10 21 (2)

0805 10 25 (12)

0805 10 29 (12)

0805 10 31 (12)

0805 10 33 (12)

0805 10 35 (12)

0805 10 37 (9) (12)

0805 10 38 (9) (12)

0805 10 39 (9) (12)

0805 10 42 (9) (12)

0805 10 44 (12)

0805 10 46 (9) (12)

0805 10 51 (2)

0805 10 55 (2)

0805 10 59 (2)

0805 10 61 (2)

0805 10 65 (2)

0805 10 69 (2)

0805 30 20 (2)

0805 30 30 (2)

0805 30 40 (2)

Druer, friske eller tørrede

0806 10 40 (12)

Æbler, pærer og kvæder, friske

0808 10 51 (12)

0808 10 53 (12)

0808 10 59 (12)

0808 10 61 (12)

0808 10 63 (12)

0808 10 69 (12)

0808 10 71 (12)

0808 10 73 (12)

0808 10 79 (12)

0808 10 92 (12)

0808 10 94 (12)

0808 10 98 (12)

0808 20 31 (12)

0808 20 37 (12)

0808 20 41 (12)

0808 20 47 (12)

0808 20 51 (12)

0808 20 57 (12)

0808 20 67 (12)

Majs

1005 10 90

1005 90 00

Ris

1006 10 10

1006 10 21

1006 10 23

1006 10 25

1006 10 27

1006 10 92

1006 10 94

1006 10 96

1006 10 98

1006 20 11

1006 20 13

1006 20 15

1006 20 17

1006 20 92

1006 20 94

1006 20 96

1006 20 98

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

1006 40 00

Sorghum

1007 00 10

1007 00 90

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd

1102 20 10

1102 20 90

1102 30 00

Gryn og groft mel samt pellets af korn

1103 13 10

1103 13 90

1103 14 00

1103 29 40

1103 29 50

Korn, bearbejdet på anden måde

1104 19 50

1104 19 91

1104 23 10

1104 23 30

1104 23 90

1104 23 99

1104 30 90

Stivelse; inulin

1108 11 00

1108 12 00

1108 13 00

1108 14 00

1108 19 10

1108 19 90

1108 20 00

Hvedegluten, også tørret

1109 00 00

Andre varer af kød og slagteaffald, tilberedte eller konserverede

1602 50 10

1602 90 61

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose

1701 11 10

1701 11 90

1701 12 10

1701 12 90

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose

1702 20 10

1702 20 90

1702 30 10

1702 30 51

1702 30 59

1702 30 91

1702 30 99

1702 40 10

1702 40 90

1702 60 10

1702 60 90

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 60

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 99

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele

2001 90 30

Tomater, tilberedt eller konserveret

2002 10 10

2002 10 90

2002 90 11

2002 90 19

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret

2004 90 10

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret

2005 60 00

2005 80 00

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 10

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 51

2007 99 55

2007 99 58

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele

2008 30 55

2008 30 75

2008 92 51

2008 92 76

2008 92 92

2008 92 93

2008 92 94

2008 92 96

2008 92 97

Frugtsafter (herunder druemost)

2009 40 93

2009 60 11 (12)

2009 60 19 (12)

2009 60 51 (12)

2009 60 59 (12)

2009 60 71 (12)

2009 60 79 (12)

2009 60 90 (12)

2009 80 71

2009 90 49

2009 90 71

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

2106 90 30

2106 90 55

2106 90 59

Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol

2204 21 94

2204 29 62

2204 29 64

2204 29 65

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 94

Vermouth og anden vin af friske druer

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret

2207 10 00

2207 20 00

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret

2208 40 10

2208 40 90

2208 90 91

2208 90 99

Klid og andre restprodukter

2302 10 10

2302 10 90

2302 20 10

2302 20 90

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter

2303 10 11

Dextrin og anden modificeret stivelse

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Landbrugsprodukter (7)

KN-kode 96

Ost og ostemasse

0406 20 10

0406 40 10

0406 40 50

0406 90 02

0406 90 03

0406 90 04

0406 90 05

0406 90 06

0406 90 07

0406 90 08

0406 90 09

0406 90 12

0406 90 14

0406 90 16

0406 90 18

0406 90 19

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 29

0406 90 31

0406 90 33

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39

0406 90 61

0406 90 63

0406 90 73

0406 90 75

0406 90 76

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 82

0406 90 84

0406 90 85

Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol

2204 10 11

2204 10 91

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 71

2204 29 72

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret

2208 20 12

2208 20 14

2208 20 26

2208 20 27

2208 20 62

2208 20 64

2208 20 86

2208 20 87

2208 30 11

2208 30 19

2208 30 32

2208 30 38

2208 30 52

2208 30 58

2208 30 72

2208 30 78

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 52

Noter

KN-kode 96

(1) (16/5-15/9)

(2) (1/6-15/10)

(3) (1/1-31/5) Ekskl. Emperor-sorten

(4) Emperor-sorten eller (1/6-31/12)

(5) (1/1-31/3)

(6) (1/10-31/12)

(7) (1/4-31/12)

(8) (1/1-30/9)

(9) (16/10-31/5)

(10) (16/9-15/5)

(11) I henhold til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik vil den årlige vækstfaktor blive anvendt årligt på de relevante basismængder.

(12) I henhold til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Sydafrikanske Republik skal den fulde specifikke afgift betales, hvis den respektive indgangspris ikke opnås.

Bilag XIV til protokol nr. 1

FISKERIPRODUKTER, FOR HVILKE ARTIKEL 6, STK. 3, MIDLERTIDIGT IKKE FINDER ANVENDELSE

Fiskeriprodukter (1)

KN-kode 96

Fisk, levende

0301 10 90

0301 92 00

0301 99 11

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet

0302 12 00

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 39 11

0302 39 19

0302 66 00

0302 69 21

Fisk, frosset, undtagen filet

0303 10 00

0303 22 00

0303 41 11

0303 41 13

0303 41 19

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 32

0303 42 38

0303 42 52

0303 42 58

0303 43 11

0303 43 13

0303 43 19

0303 49 21

0303 49 23

0303 49 29

0303 49 41

0303 49 43

0303 49 49

0303 76 00

0303 79 21

0303 79 23

0303 79 29

Filet og andet fiskekød

0304 10 13

0304 20 13

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld

1902 20 10

Fiskeriprodukter (2)

KN-kode 96

Fisk, levende

0301 91 10

0301 93 00

0301 99 19

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet

0302 11 10

0302 19 00

0302 21 10

0302 21 30

0302 22 00

0302 62 00

0302 63 00

0302 65 20

0302 65 50

0302 65 90

0302 69 11

0302 69 19

0302 69 31

0302 69 33

0302 69 41

0302 69 45

0302 69 51

0302 69 85

0302 69 86

0302 69 92

0302 69 99

0302 70 00

Fisk, frosset, undtagen filet

0303 21 10

0303 29 00

0303 31 10

0303 31 30

0303 33 00

0303 39 10

0303 72 00

0303 73 00

0303 75 20

0303 75 50

0303 75 90

0303 79 11

0303 79 19

0303 79 35

0303 79 37

0303 79 45

0303 79 51

0303 79 60

0303 79 62

0303 79 83

0303 79 85

0303 79 87

0303 79 92

0303 79 93

0303 79 94

0303 79 96

0303 80 00

Filet og andet fiskekød

0304 10 19

0304 10 91

0304 20 19

0304 20 21

0304 20 29

0304 20 31

0304 20 33

0304 20 35

0304 20 37

0304 20 41

0304 20 43

0304 20 61

0304 20 69

0304 20 71

0304 20 73

0304 20 87

0304 20 91

0304 90 10

0304 90 31

0304 90 39

0304 90 41

0304 90 45

0304 90 57

0304 90 59

0304 90 97

Fisk, tørret eller i saltlage; røget fisk

0305 42 00

0305 59 50

0305 59 70

0305 63 00

0305 69 30

0305 69 50

0305 69 90

Krebsdyr, også afskallede, levende, ferske

0306 11 10

0306 11 90

0306 12 10

0306 12 90

0306 13 10

0306 13 90

0306 14 10

0306 14 30

0306 14 90

0306 19 10

0306 19 90

0306 21 00

0306 22 10

0306 22 91

0306 22 99

0306 23 10

0306 23 90

0306 24 10

0306 24 30

0306 24 90

0306 29 10

0306 29 90

Bløddyr, også uden skal, levende, ferske

0307 10 90

0307 21 00

0307 29 10

0307 29 90

0307 31 10

0307 31 90

0307 39 10

0307 39 90

0307 41 10

0307 41 91

0307 41 99

0307 49 01

0307 49 11

0307 49 18

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

0307 49 38

0307 49 51

0307 49 59

0307 49 71

0307 49 91

0307 49 99

0307 51 00

0307 59 10

0307 59 90

0307 91 00

0307 99 11

0307 99 13

0307 99 15

0307 99 18

0307 99 90

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatninger

1604 11 00

1604 13 90

1604 15 11

1604 15 19

1604 15 90

1604 19 10

1604 19 50

1604 19 91

1604 19 92

1604 19 93

1604 19 94

1604 19 95

1604 19 98

1604 20 05

1604 20 10

1604 20 30

1604 30 10

1604 30 90

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

1605 10 00

1605 20 10

1605 20 91

1605 20 99

1605 30 00

1605 40 00

1605 90 11

1605 90 19

1605 90 30

1605 90 90

Fiskeriprodukter (3)

KN-kode 96

Fisk, levende

0301 91 90

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet

0302 11 90

Fisk, frosset, undtagen filet

0303 21 90

Filet og andet fiskekød

0304 10 11

0304 20 11

0304 20 57

0304 20 59

0304 90 47

0304 90 49

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatninger

1604 13 11

Fiskeriprodukter (4)

KN-kode 96

Fisk, levende

0301 99 90

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet

0302 21 90

0302 23 00

0302 29 10

0302 29 90

0302 31 90

0302 32 90

0302 33 90

0302 39 91

0302 39 99

0302 40 05

0302 40 98

0302 50 10

0302 50 90

0302 61 10

0302 61 30

0302 61 90

0302 61 98

0302 64 05

0302 64 98

0302 69 25

0302 69 35

0302 69 55

0302 69 61

0302 69 75

0302 69 87

0302 69 91

0302 69 93

0302 69 94

0302 69 95

Fisk, frosset, undtagen filet

0303 31 90

0303 32 00

0303 39 20

0303 39 30

0303 39 80

0303 41 90

0303 42 90

0303 43 90

0303 49 90

0303 50 05

0303 50 98

0303 60 11

0303 60 19

0303 60 90

0303 71 10

0303 71 30

0303 71 90

0303 71 98

0303 74 10

0303 74 20

0303 74 90

0303 77 00

0303 79 31

0303 79 41

0303 79 55

0303 79 65

0303 79 71

0303 79 75

0303 79 91

0303 79 95

Filet og andet fiskekød

0304 10 31

0304 10 33

0304 10 35

0304 10 38

0304 10 94

0304 10 96

0304 10 98

0304 20 45

0304 20 51

0304 20 53

0304 20 75

0304 20 79

0304 20 81

0304 20 85

0304 20 96

0304 90 05

0304 90 20

0304 90 27

0304 90 35

0304 90 38

0304 90 51

0304 90 55

0304 90 61

0304 90 65

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk

0305 10 00

0305 20 00

0305 30 11

0305 30 19

0305 30 30

0305 30 50

0305 30 90

0305 41 00

0305 49 10

0305 49 20

0305 49 30

0305 49 45

0305 49 50

0305 49 80

0305 51 10

0305 51 90

0305 59 11

0305 59 19

0305 59 30

0305 59 60

0305 59 90

0305 61 00

0305 62 00

0305 69 10

0305 69 20

Krebsdyr, også afskallede, levende, ferske

0306 13 30

0306 19 30

0306 23 31

0306 23 39

0306 29 30

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatninger

1604 12 10

1604 12 91

1604 12 99

1604 14 12

1604 14 14

1604 14 16

1604 14 18

1604 14 90

1604 19 31

1604 19 39

1604 20 70

Fiskeriprodukter (5)

KN-kode 96

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet

0302 69 65

0302 69 81

Fisk, frosset, undtagen filet

0303 78 10

0303 78 90

0303 79 81

Filet og andet fiskekød

0304 20 83

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatninger

1604 13 19

1604 16 00

1604 20 40

1604 20 50

1604 20 90

Bilag XV til protokol nr. 1

FÆLLESERKLÆRING OM KUMULATION

Parterne er enige om, at følgende definitioner skal gælde med hensyn til gennemførelsen af artikel 6, stk. 11, i protokol nr. 1:

Ved "udviklingsland" forstås ethvert land, der er opført som sådant af OECD's Komité for Udviklingsbistand, undtagen højindkomstlande (HIC) og lande med en BNI på over 100 mia. $ i løbende priser i 1992.

>TABELPOSITION>

PROTOKOL Nr. 2

om gennemførelsen af artikel 9

1. Parterne er enige om at gøre deres yderste for at undgå, at de beskyttelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 8, bringes i anvendelse.

2. Parterne er overbeviste om, at de med gennemførelsen af artikel 9, stk. 4 og 5, bliver i stand til på et tidligt stadium at opdage eventuelle problemer, der kunne opstå, og under hensyntagen til alle relevante forhold så vidt muligt undgå at anvende foranstaltninger, som Fællesskabet foretrækker ikke at skulle træffe over for sine præferencehandelspartnere.

3. Parterne erkender, at der er behov for at indføre den i artikel 9, stk. 4, fastsatte mekanisme med forhåndsoplysninger, der har til formål at mindske risikoen for, at der pludselig eller uventet anvendes beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår følsomme produkter. Med en sådan ordning kan der opretholdes en stadig strøm af handelsoplysninger, og der iværksættes samtidig en procedure for regelmæssige konsultationer. Parterne vil således kunne følge udviklingen i følsomme sektorer på nært hold og opdage eventuelle problemer, der kunne opstå.

4. På baggrund heraf indføres følgende to procedurer:

a) En mekanisme for statistisk overvågning

Uden at det berører de interne ordninger, som Fællesskabet kan anvende for at kontrollere sin indførsel, skal der i henhold til artikel 9, stk. 4, indføres en mekanisme, der skal sikre en statistisk overvågning af udførslen af visse produkter fra AVS-staterne til Fællesskabet og dermed lette undersøgelsen af forhold, der kan fremkalde markedsforstyrrelser.

Denne mekanisme, som udelukkende har til formål at lette udvekslingen af information mellem parterne, bør kun anvendes over for produkter, som Fællesskabet anser for følsomme for Fællesskabet.

Mekanismen udmøntes i praksis efter fælles aftale på grundlag af data, som fremlægges af Fællesskabet, og ved hjælp af de statistiske oplysninger, som AVS-staterne fremsender til Kommissionen på dennes anmodning.

For at mekanismen skal kunne anvendes effektivt, skal de berørte AVS-stater, om muligt en gang om måneden, give Kommissionen statistiske oplysninger om deres udførsel til Fællesskabet og til de enkelte medlemsstater af produkter, som Fællesskabet anser for følsomme.

b) En procedure for regelmæssige konsultationer

Ved hjælp af ovennævnte mekanisme for statistisk overvågning vil parterne bedre kunne følge udviklingen i den samhandel, der eventuelt kan give anledning til vanskeligheder. På grundlag af de tilvejebragte oplysninger får Fællesskabet og medlemsstaterne, i overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, mulighed for at holde regelmæssige konsultationer for at sikre, at målene i nævnte artikel nås. Konsultationerne finder sted på anmodning af en af parterne.

5. Hvis de i artikel 8 omhandlede betingelser for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger er til stede, påhviler det Fællesskabet som fastsat i artikel 9, stk. 1, vedrørende forudgående konsultationer om anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger straks at indlede konsultationer med de berørte AVS-stater og give dem alle nødvendige oplysninger med henblik på disse konsultationer, navnlig de oplysninger, der er nødvendige for at fastlægge, i hvilket omfang indførsel af et bestemt produkt fra en eller flere AVS-stater har forvoldt eller risikerer at forvolde alvorlig skade for Fællesskabets producenter af samme produkt eller af produkter, der konkurrerer direkte med det pågældende produkt, eller alvorlige forstyrrelser i en økonomisk sektor i Fællesskabet eller vanskeligheder, der vil kunne medføre en alvorlig forringelse af den økonomiske situation i en region i Fællesskabet.

6. Hvis der ikke forinden har kunnet indgås en aftale med den eller de berørte AVS-stater, kan Fællesskabets kompetente myndigheder ved udløbet af den frist på 21 dage, der gælder for konsultationerne, træffe passende foranstaltninger til iværksættelse af artikel 8. Disse foranstaltninger meddeles straks AVS-staterne og finder straks anvendelse.

7. Denne procedure berører ikke de foranstaltninger, der kan træffes under særlige omstændigheder i henhold til artikel 9, stk. 3. I sådanne tilfælde fremsendes alle relevante oplysninger straks til AVS-staterne.

8. I denne forbindelse vil der blive taget særligt hensyn til de mindst udviklede AVS-staters, AVS-indlandsstaternes og AVS-øststaternes interesser, jf. artikel 2 i denne aftale.

PROTOKOL Nr. 3

Med samme ordlyd som protokol nr. 3 om AVS-sukker

som findes i Lomé-konventionen AVS-EØF, der blev undertegnet den 28. februar 1975, samt tilhørende erklæringer til samme konvention

PROTOKOL Nr. 3

om AVS-sukker

Artikel 1

1. Fællesskabet forpligter sig til i en ikke nærmere fastsat periode til garanterede priser at købe og indføre nærmere aftalte mængder rørsukker i form af hvidt sukker eller råsukker med oprindelse i AVS-staterne, som forpligter sig til at levere disse.

2. Beskyttelsesklausulen i konventionens artikel 10 finder ikke anvendelse. Gennemførelsen af denne protokol finder sted som led i forvaltningen af den fælles markedsordning for sukker, hvilket dog ikke må berøre Fællesskabets forpligtelser i henhold til stk. 1.

Artikel 2

1. Ingen ændringer af denne protokol må træde i kraft før udløbet af en periode på fem år fra datoen for konventionens ikrafttræden, jf. dog artikel 7. Derefter skal sådanne ændringer, som der måtte opnås enighed om, træde i kraft på et nærmere aftalt tidspunkt.

2. Betingelserne for opfyldelsen af den i artikel 1 omtalte garanti tages op til fornyet undersøgelse senest efter syv år.

Artikel 3

1.

>TABELPOSITION>

2. Disse mængder kan ikke nedsættes uden de enkelte berørte staters godkendelse, jf. dog artikel 7.

3.

>TABELPOSITION>

Artikel 4

1. I hver tolvmånedersperiode fra 1. juli til og med 30. juni, herefter benævnt "leveringsperioden" , forpligter de sukkereksporterende AVS-stater sig til at levere de i artikel 3, stk. 1, omhandlede mængder, med forbehold af enhver tilpasning i medfør af anvendelse af artikel 7. En tilsvarende forpligtelse gælder ligeledes for de i artikel 3, stk. 3, omhandlede mængder, for så vidt angår perioden indtil den 30. juni 1975, som også betragtes som en leveringsperiode.

2. De i artikel 3, stk. 3, omhandlede mængder, som skal leveres indtil den 30. juni 1975, indbefatter leverancer undervejs fra afskibningshavnen eller, hvor der er tale om AVS-indlandsstater, som har passeret grænsen.

3. For leverancer af AVS-rørsukker i perioden indtil den 30. juni 1975 gælder de garanterede priser for leveringsperioden begyndende den 1. juli 1975. Samme ordninger kan indføres for efterfølgende leveringsperioder.

Artikel 5

1. Hvidt sukker eller råsukker fremstillet af sukkerrør afsættes på Fællesskabets marked til priser, der frit forhandles mellem køber og sælger.

2. Fællesskabet griber ikke ind, såfremt en medlemsstat tillader, at salgspriserne inden for dens grænser overskrider Fællesskabets tærskelpriser.

3. Fællesskabet forpligter sig til, til den garanterede pris, at købe hvidt sukker eller råsukker inden for nærmere aftalte mængder, som ikke må afsættes i Fællesskabet til en pris, der svarer til eller ligger over den garanterede pris.

4. Den garanterede pris, udtrykt i europæiske regneenheder, gælder for upakket sukker cif europæiske havne i Fællesskabet og skal fastsættes på grundlag af sukker af standardkvalitet. Der føres forhandlinger hvert år herom inden for den i Fællesskabet opnåede prisramme, under hensyn til alle relevante økonomiske faktorer, og den fastsættes senest den 1. maj umiddelbart inden den leveringsperiode, som den gælder for.

Artikel 6

Interventionsorganerne eller andre af Fællesskabets udpegede organer sikrer, at sukkeret købes til den i artikel 5, stk. 3, omhandlede garanterede pris.

Artikel 7

1. Såfremt en sukkereksporterende AVS-stat i løbet af en leveringsperiode undlader at levere hele den aftalte mængde på grund af force majeure, indrømmer Kommissionen på anmodning af den pågældende stat den ekstra periode, som er nødvendig for levering.

2. Såfremt en sukkereksporterende AVS-stat i løbet af en leveringsperiode meddeler Kommissionen, at den ikke vil være i stand til at levere hele den aftalte mængde, og at den ikke ønsker af få tildelt den i stk. 1 omtalte ekstra periode, fordeler Kommissionen den ikke leverede mængde som ekstra kvoter til levering i løbet af den pågældende leveringsperiode. Kommissionen foretager en sådan kvotaomfordeling efter at have rådført sig med de berørte stater.

3. Såfremt en sukkereksporterende AVS-stat i løbet af en leveringsperiode undlader at levere hele den aftalte mængde af andre årsager end force majeure, nedsættes den aftalte mængde med den ikke-leverede mængde for hver efterfølgende leveringsperiode.

4. Kommissionen kan beslutte, at den ikke-leverede mængde tildeles de øvrige i artikel 3 anførte stater som ekstra kvoter, for så vidt angår senere leveringsperioder. En sådan omfordeling sker i samråd med de berørte stater.

Artikel 8

1. På anmodning af en eller flere af de stater, som leverer sukker på de i denne protokol fastsatte betingelser, eller af Fællesskabet finder der inden for passende institutionelle rammer, som fastlægges af de kontraherende parter, konsultationer sted om de foranstaltninger, som er nødvendige for anvendelsen af denne protokol. De institutioner, som oprettes i henhold til konventionen, kan benyttes i konventionens anvendelsesperiode.

2. Såfremt konventionen ophører med at gælde, vedtager de i stk. 1 omhandlede sukkereksporterende stater og Fællesskabet passende bestemmelser inden for institutionerne for at sikre den fortsatte anvendelse af denne protokol.

3. De i denne protokol fastsatte periodiske nyundersøgelser finder sted inden for rammerne af de aftalte institutioner.

Artikel 9

Særlige typer sukker, som visse sukkereksporterende AVS-stater traditionelt leverer til medlemslandene, indgår i og behandles på samme grundlag som de i artikel 3 omhandlede mængder.

Artikel 10

Denne protokols bestemmelser forbliver i kraft efter den i artikel 91 i konventionen fastsatte dato. Efter den dato kan protokollen opsiges af Fællesskabet over for hver enkelt AVS-stat og af hver enkelt AVS-stat over for Fællesskabet med to års varsel.

Bilag til protokol nr. 3

ERKLÆRINGER AD PROTOKOL Nr. 3

1. Fælleserklæring om eventuelle anmodninger om at deltage i protokol 3

Enhver anmodning fra en AVS-stat, som er kontraherende part i konventionen, men ikke er anført i protokol nr. 3, om at blive omfattet af protokollen, tages op til behandling(1).

2. Fællesskabets erklæring om sukker med oprindelse i Belize, Saint Christopher og Nevis-Anguilla og Surinam

a) Fællesskabet forpligter sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre samme behandling som i protokol nr. 3 for følgende mængder rørsukker, i form af hvidt sukker eller råsukker, med oprindelse i følgende lande:

>TABELPOSITION>

b) For så vidt angår perioden indtil den 30. juni 1975 fastsættes mængderne dog som følger:

>TABELPOSITION>

3. Fællesskabets erklæring ad artikel 10 i protokol nr. 3

Fællesskabet erklærer, at artikel 10 i protokol nr. 3 om muligheden af at opsige nævnte protokol på de betingelser, som er fastsat i samme artikel, tjener et retssikkerhedsformål og ikke for Fællesskabet udgør nogen ændring eller indskrænkning af de i artikel 1 i protokollen formulerede principper(2).

(1) Bilag XIII til slutakten til AVS-EØF-konventionen.

(2) Bilag XXII til slutakten til AVS-EØF-konventionen.

Bilag til protokol nr. 3

BREVVEKSLING MELLEM DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK OG FÆLLESSKABET OM PROTOKOLLEN OM AVS-SUKKER

Brev nr. 1 fra Den Dominikanske Republiks regering

Hr.,

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at Den Dominikanske Republik hverken nu eller senere ønsker at tiltræde den protokol om AVS-sukker, der er knyttet til AVS-EØF-konventionen. Den Dominikanske Republik giver således tilsagn om ikke at ville ansøge om at tiltræde denne protokol. Den tilsender Gruppen af AVS-stater et brev med samme ordlyd. Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse. Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Brev nr. 2 fra formanden for Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

"Jeg har den ære hermed at bekræfte, at Den Dominikanske Republik hverken nu eller senere ønsker at tiltræde den protokol om AVS-sukker, der er knyttet til AVS-EØF-konventionen. Den Dominikanske Republik giver således tilsagn om ikke at ville ansøge om at tiltræde denne protokol. Den tilsender Gruppen af AVS-stater et brev med samme ordlyd."

Fællesskabet bekræfter, at det er indforstået med indholdet af den pågældende skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Bilag til protokol nr. 3

AFTALE

i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Barbados, Belize, Folkerepublikken Congo, Fiji, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Den Demokratiske Republik Madagaskar, Republikken Malawi, Mauritius, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zimbabwe og St. Christopher og Nevis om sidstnævntes tiltrædelse af protokol nr. 7 om AVS-sukker, der er knyttet til anden AVS-EØF-konvention.

Brev nr. 1

Hr.,

Repræsentanterne for de AVS-stater, der henvises til i protokol nr. 7 om AVS-sukker, som er knyttet til anden AVS-EØF-konvention, og for Kommissionen på vegne af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab er blevet enige om følgende:

- St. Christopher og Nevis medtages hermed i artikel 3, stk. 1, i nævnte protokol med en aftalt mængde på 14800 tons med virkning fra den dag, på hvilken det tiltræder anden AVS-EØF-konvention.

Indtil da gælder bestemmelserne i bilag IV til Rådets afgørelse 80/1186/EØF af 16. december 1980 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab fortsat.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af dette brev og bekræfte, at dette brev og Deres svar tilsammen udgør en aftale mellem ovennævnte AVS-staters regeringer og Fællesskabet.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af

Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Brev nr. 2

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

"Repræsentanterne for de AVS-stater, der henvises til i protokol nr. 7 om AVS-sukker, som er knyttet til anden AVS-EØF-konvention, og for Kommissionen på vegne af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab er blevet enige om følgende:

- St. Christopher og Nevis medtages hermed i artikel 3, stk. 1, i nævnte protokol med en aftalt mængde på 14800 tons med virkning fra den dag, på hvilken det tiltræder anden AVS-EØF-konvention.

Indtil da gælder bestemmelserne i bilag IV til Rådets afgørelse 80/1186/EØF af 16. december 1980 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab fortsat.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af dette brev og bekræfte, at dette brev og Deres svar tilsammen udgør en aftale mellem ovennævnte AVS-staters regeringer og Fællesskabet."

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at regeringerne for de AVS-stater, der henvises til i Deres brev, er indforstået med indholdet heraf.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringerne

Bilag til protokol nr. 3

AFTALE

i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Barbados, Folkerepublikken Congo, Fiji, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Den Demokratiske Republik Madagaskar, Republikken Malawi, Mauritius, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Trinidad og Tobago, Republikken Uganda og Republikken Zimbabwe om sidstnævntes tiltrædelse af protokol nr. 7 om AVS-sukker, der er knyttet til anden AVS-EØF-konvention.

Brev nr. 1

Hr.,

Repræsentanterne for de AVS-stater, der henvises til i protokol nr. 7 om AVS-sukker, som er knyttet til anden AVS-EØF-konvention, for Republikken Zimbabwe og for Kommissionen på vegne af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab er blevet enige om følgende:

Republikken Zimbabwe medtages hermed i artikel 3, stk. 1, i nævnte protokol med en aftalt mængde på 25000 tons med virkning fra den 1. juli 1982 og for perioden indtil den 30. juni 1982 med en aftalt mængde på 6000 tons.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af dette brev og bekræfte, at dette brev og Deres svar tilsammen udgør en aftale mellem ovennævnte AVS-staters regeringer og Fællesskabet.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af

Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Brev nr. 2

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

"Repræsentanterne for de AVS-stater, der henvises til i protokol nr. 7 om AVS-sukker, som er knyttet til anden AVS-EØF-konvention, for Republikken Zimbabwe og for Kommissionen på vegne af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab er blevet enige om følgende:

Republikken Zimbabwe medtages hermed i artikel 3, stk. 1, i nævnte protokol med en aftalt mængde på 25000 tons med virkning fra den 1. juli 1982 og for perioden indtil den 30. juni 1982 med en aftalt mængde på 6000 tons.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af dette brev og bekræfte, at dette brev og Deres svar tilsammen udgør en aftale mellem ovennævnte AVS-staters regeringer og Fællesskabet."

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at regeringerne for de AVS-stater, der henvises til i Deres brev, er indforstået med ovenstående.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringerne

Bilag til protokol nr. 3

AFTALE

i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Barbados, Belize, Folkerepublikken Congo, Fiji, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Den Demokratiske Republik Madagaskar, Republikken Malawi, Mauritius, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zimbabwe og Republikken Côte d'Ivoire om sidstnævntes tiltrædelse af protokol nr. 7 om AVS-sukker, der er knyttet til anden AVS-EØF-konvention.

Brev nr. 1

Hr.,

Gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der henvises til i protokol nr. 7 om AVS-sukker, som er knyttet til anden AVS-EØF-konvention, Republikken Côte d'Ivoire og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab er blevet enige om følgende:

Republikken Côte d'Ivoire medtages hermed i artikel 3, stk. 1, i nævnte protokol med virkning fra den 1. juli 1983 med en umiddelbart aftalt mængde på 2000 tons (udtrykt som hvidt sukker).

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af dette brev og bekræfte, at dette brev og Deres svar tilsammen udgør en aftale mellem ovennævnte AVS-staters regeringer og Fællesskabet.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af

Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Brev nr. 2

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

"Gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der henvises til i protokol nr. 7 om AVS-sukker, som er knyttet til anden AVS-EØF-konvention, Republikken Côte d'Ivoire og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab er blevet enige om følgende:

Republikken Côte d'Ivoire medtages hermed i artikel 3, stk. 1, i nævnte protokol med virkning fra den 1. juli 1983 med en umiddelbart aftalt mængde på 2000 tons (udtrykt som hvidt sukker).

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af dette brev og bekræfte, at dette brev og Deres svar tilsammen udgør en aftale mellem ovennævnte AVS-staters regeringer og Fællesskabet."

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at regeringerne for de AVS-stater, der henvises til i Deres brev, er indforstået med indholdet heraf.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringerne

Bilag til protokol nr. 3

AFTALE

i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados, Belize, Republikken Congo, Fiji, Den Kooperative Republik Guyana, Republikken Côte d'Ivoire, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Republikken Surinam, St. Christopher og Nevis, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe om Republikken Zambias tiltrædelse af protokol nr. 8 om AVS-sukker, der er knyttet til fjerde AVS/EØF-konvention

Brev nr. 1

Hr.,

Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne), der henvises til i protokol nr. 8 om AVS-sukker, som er knyttet til fjerde AVS-EØF-konvention, Republikken Zambia og Det Europæiske Fællesskab er blevet enige om følgende:

Republikken Zambia medtages hermed i artikel 3, stk. 1, i nævnte protokol med virkning fra den 1. januar 1995 med en aftalt mængde på 0 tons.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af dette brev og bekræfte, at dette brev og Deres svar tilsammen udgør en aftale mellem ovennævnte AVS-staters regeringer og Fællesskabet.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af

Rådet for Den Europæiske Union

Brev nr. 2

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd:

"Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne), der henvises til i protokol nr. 8 om AVS-sukker, som er knyttet til fjerde AVS-EØF-konvention, Republikken Zambia og Det Europæiske Fællesskab er blevet enige om følgende:

Republikken Zambia medtages hermed i artikel 3, stk. 1, i nævnte protokol med virkning fra den 1. januar 1995 med en aftalt mængde på 0 tons.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af dette brev og bekræfte, at dette brev og Deres svar tilsammen udgør en aftale mellem ovennævnte AVS-staters regeringer og Fællesskabet."

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at regeringerne for de AVS-stater, der henvises til i Deres brev, er indforstået med indholdet heraf.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringerne for de AVS-stater,

der henvises til i protokol nr. 8,

og for Republikken Zambia

PROTOKOL Nr. 4

om oksekød

Fællesskabet og AVS-staterne er enige om nedenstående særlige foranstaltninger, der skal gøre det muligt for de AVS-stater, der er traditionelle eksportører af oksekød, at bevare deres stilling på fællesskabsmarkedet og således sikre deres producenter et vist indtægtsniveau.

Artikel 1

Inden for de lofter, der er nævnt i artikel 2, nedsættes den told, bortset fra værditold, der gælder for oksekød med oprindelse i AVS-staterne, med 92 %.

Artikel 2

>TABELPOSITION>

Artikel 3

Såfremt der kan forudses eller er konstateret en tilbagegang i eksporten som følge af katastrofer såsom tørke, cykloner eller sygdom hos dyrene, er Fællesskabet rede til at overveje passende foranstaltninger, således at de mængder, der af ovennævnte grunde ikke eksporteres i et år, kan leveres det efterfølgende år.

Artikel 4

Hvis en af de AVS-stater, der er nævnt i artikel 2, i et bestemt år ikke er i stand til at levere hele den tilladte mængde og ikke ønsker at drage fordel af foranstaltningerne i artikel 3, kan Kommissionen fordele den manglende mængde blandt de øvrige berørte AVS-stater. I så fald foreslår de berørte AVS-stater senest den 1. september det pågældende år Kommissionen, hvilken eller hvilke AVS-stater der vil være i stand til at levere den nye supplerende mængde, og meddeler den, hvilken AVS-stat det er, der ikke er i stand til at levere hele den mængde, den har fået tildelt; denne nye, midlertidige tildeling medfører ingen ændring af de oprindelige mængder.

Kommissionen påser, at der træffes en afgørelse senest den 15. november.

Artikel 5

Gennemførelsen af denne protokol finder sted som led i forvaltningen af den fælles markedsordning for oksekød, hvilket dog ikke må berøre de forpligtelser, Fællesskabet har indgået i henhold til denne protokol.

Artikel 6

Hvis den i bilagets artikel 8, stk. 1, omhandlede beskyttelsesklausul anvendes i oksekødsektoren, træffer Fællesskabet de nødvendige foranstaltninger, således at omfanget af AVS-staternes eksport til Fællesskabet kan opretholdes på et niveau, der er foreneligt med de forpligtelser, der er indgået i henhold til denne protokol.

PROTOKOL Nr. 5

anden protokol om bananer

Artikel 1

Parterne anerkender, at AVS-bananleverandørernes eksport til fællesskabsmarkedet har overvældende økonomisk betydning for disse eksportører. Fællesskabet indvilliger i at undersøge og om nødvendigt træffe foranstaltninger, der er rettet mod at sikre deres bananeksportindustriers fortsatte levedygtighed og de fortsatte afsætningsmuligheder for deres bananer på fællesskabsmarkedet.

Artikel 2

Fællesskabet og den enkelte AVS-stat rådfører sig med hinanden med hensyn til bestemmelse af, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes for at forbedre produktions- og afsætningsvilkårene for bananer. Med henblik herpå tages alle de bestående midler inden for denne aftales bestemmelser om det finansielle, faglige, landbrugsmæssige, industrielle og regionale samarbejde i anvendelse. Hensigten med foranstaltningerne er at sætte AVS-staterne, herunder navnlig Somalia, i stand til at øge deres konkurrenceevne under hensyn til hver enkelt stats særlige forhold. Foranstaltningerne skal gennemføres på alle stadier fra produktion til forbrug, bl.a. på følgende områder:

- forbedring af produktionsvilkårene og produkternes kvalitet gennem foranstaltninger vedrørende forskning, høst, pakning og håndtering

- transport og oplagring

- afsætning og handelsfremme.

Artikel 3

For at virkeliggøre disse mål er de to parter enige om at rådføre sig med hinanden i en stående blandet gruppe, bistået af en ekspertgruppe, der skal have til opgave til stadighed at holde øje med specifikke problemer, som den måtte blive gjort opmærksom på.

Artikel 4

Såfremt de bananproducerende AVS-stater beslutter at oprette en fælles organisation med henblik på at nå disse mål, bistår Fællesskabet organisationen ved at tage hensyn til anmodninger, det får forelagt med henblik på støtte til den del af organisationens virksomhed, som falder under rammerne af de regionale foranstaltninger under samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering.

BILAG VI

LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE

Nedenstående lister indeholder navnene på henholdsvis de mindst udviklede AVS-stater, AVS-indlandsstaterne og AVS-østaterne.

DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER

Artikel 1

I forbindelse med denne aftale anses følgende lande for at være de mindst udviklede AVS-stater:

Angola

Benin

Burkina Faso

Burundi

Republikken Kap Verde

Den Centralafrikanske Republik

Tchad

Comorerne

Den Demokratiske Republik Congo

Djibouti

Etiopien

Eritrea

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Ækvatorialguinea

Haiti

Kiribati

Lesotho

Liberia

Malawi

Mali

Mauretanien

Madagaskar

Mozambique

Niger

Rwanda

Samoa

São Tomé og Príncipe

Sierra Leone

Salomonøerne

Somalia

Sudan

Tanzania

Tuvalu

Togo

Uganda

Vanuatu

Zambia

AVS-INDLANDSSTATERNE

Artikel 2

Der er fastsat særlige bestemmelser og foranstaltninger for at støtte AVS-indlandsstaterne i deres bestræbelser på at overvinde geografiske vanskeligheder og andre hindringer, der hæmmer deres udvikling, og sætte dem i stand til at øge deres respektive udviklingstempo.

Artikel 3

AVS-indlandsstaterne er følgende:

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Den Centralafrikanske Republik

Tchad

Etiopien

Lesotho

Malawi

Mali

Niger

Rwanda

Swaziland

Uganda

Zambia

Zimbabwe

AVS-ØSTATERNE

Artikel 4

Der er fastsat særlige bestemmelser og foranstaltninger for at støtte AVS-østaterne i deres bestræbelser på at overvinde naturbestemte og geografiske vanskeligheder og andre hindringer, der hæmmer deres udvikling, og sætte dem i stand til at øge deres respektive udviklingstempo.

Artikel 5

AVS-østaterne er følgende:

Antigua og Barbuda

Bahamas

Barbados

Republikken Kap Verde

Comorerne

Dominica

Den Dominikanske Republik

Fijiøerne

Grenada

Haiti

Jamaica

Kiribati

Madagaskar

Mauritius

Papua Ny Guinea

St. Christopher og Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent og Grenadinerne

Samoa

São Tomé og Príncipe

Seychellerne

Salomonøerne

Tonga

Trinidad og Tobago

Tuvalu

Vanuatu

PROTOKOLLER

PROTOKOL Nr. 1

om de blandede institutioners driftsomkostninger

1. Medlemsstaterne og Fællesskabet på den ene side og AVS-staterne på den anden side afholder udgifterne i forbindelse med deres deltagelse i samlingerne i Ministerrådet og de dertil knyttede organer for så vidt angår såvel personale-, rejse- og opholdsudgifter som porto- og telekommunikationsudgifter.

Udgifter i forbindelse med tolkning ved møder samt oversættelse og mangfoldiggørelse af dokumenter og udgifter i forbindelse med den praktiske tilrettelæggelse af møderne i denne aftales blandede institutioner (lokaler, inventar, kontorbetjente osv.) afholdes af Fællesskabet eller en af AVS-staterne afhængigt af, om møderne finder sted på en medlemsstats område eller på en AVS-stats område.

2. De voldgiftsmænd, der udpeges i henhold til artikel 98 i denne aftale, har ret til at få refunderet deres rejse- og opholdsudgifter. Sidstnævnte udgifter fastsættes af Ministerrådet.

Voldgiftsmændenes rejse- og opholdsudgifter afholdes med lige store dele af Fællesskabet og af AVS-staterne. Udgifterne i forbindelse med et eventuelt justitskontor, der oprettes af voldgiftsmændene, og med den indledende undersøgelse af tvister og den praktiske tilrettelæggelse af møderne (lokaler, personale, tolkning osv.) afholdes af Fællesskabet. Udgifterne i forbindelse med særlige undersøgelser afholdes sammen med de øvrige udgifter, og parterne stiller depositum på betingelser, der fastsættes efter forskrift fra voldgiftsmændene.

3. AVS-staterne opretter en fond forvaltet af deres generalsekretariat, som skal bidrage til finansieringen af AVS-deltagernes udgifter i forbindelse med møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling og Ministerrådet.

AVS-staterne bidrager til denne fond. For at anspore alle AVS-staterne til aktivt at deltage i dialogen i AVS-EF-institutionerne yder Fællesskabet et bidrag til denne fond som fastsat i finansprotokollen (4 mio. EUR ifølge første finansprotokol).

Fonden kan refundere udgifter, når følgende betingelser og de betingelser, der er fastsat i punkt 1, er til stede:

- Det skal være udgifter, som parlamentsmedlemmer eller, hvis der ikke findes parlamentsmedlemmer, andre AVS-repræsentanter, som rejser fra det land, de repræsenterer for at deltage i samlinger i Den Blandede Parlamentariske Forsamling, møder i arbejdsgrupper eller tjenesterejser under disses auspicier, pådrager sig, eller som følger af deltagelse af samme repræsentanter og repræsentanter for civilsamfundet i AVS-staterne samt for arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer i konsultationsmøder, der afholdes i medfør af artikel 15 og 17 i denne aftale.

- Beslutningerne om art, tilrettelæggelse, hyppighed og afholdelsessted for møder, tjenesterejser og arbejdsgrupper træffes i overensstemmelse med Ministerrådets og Den Blandede Parlamentariske Forsamlings forretningsorden.

4. Konsultationsmøderne og møderne for AVS-EU-repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer tilrettelægges af Den Europæiske Unions Økonomiske og Sociale Udvalg. I dette specifikke tilfælde betales Fællesskabets bidrag til deltagelse af AVS-repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer direkte til Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

AVS-sekretariatet, Ministerrådet og Den Blandede Parlamentariske Forsamling kan i forståelse med Kommissionen overdrage tilrettelæggelsen af konsultationsmøder med aktører fra AVS-staternes civilsamfund til repræsentative organisationer, der er godkendt af parterne.

PROTOKOL Nr. 2

om privilegier og immuniteter

PARTERNE,

SOM ØNSKER ved indgåelse af en protokol om privilegier og immuniteter at fremme en tilfredsstillende gennemførelse af aftalen og lette forberedelsen af arbejdet i forbindelse med den samt gennemførelsen af de foranstaltninger, der træffes i henhold til den,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der derfor bør fastsættes privilegier og immuniteter for de personer, der deltager i arbejdet i forbindelse med aftalens anvendelse og for de tjenstlige meddelelser vedrørende dette arbejde, jf. også bestemmelserne i protokollen om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, undertegnet den 8. april 1965 i Bruxelles,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der også bør fastsættes en ordning, som skal finde anvendelse på AVS-Ministerrådets ejendom, pengemidler og aktiver samt på dets personale,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der ved Georgetown-aftalen af 6. juni 1975 er oprettet en gruppe af AVS-stater, et AVS-Ministerråd og et Ambassadørudvalg, og at organerne under gruppen af AVS-stater skal forvaltes af AVS-staternes sekretariat,

ER BLEVET ENIGE om følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til aftalen:

KAPITEL 1

PERSONER, DER DELTAGER I ARBEJDE I FORBINDELSE MED AFTALEN

Artikel 1

Repræsentanter for medlemsstaternes og AVS-staternes regeringer og repræsentanter for De Europæiske Fællesskabers institutioner samt deres rådgivere og sagkyndige og medlemmer af AVS-staternes sekretariat, der på medlemsstaternes eller AVS-staternes område deltager enten i arbejdet i aftalens institutioner og koordineringsorganer eller i arbejde i forbindelse med anvendelse af aftalen, nyder dér under udøvelsen af deres hverv og under deres rejser til og fra deres udsendelsessted de sædvanlige privilegier, immuniteter og faciliteter.

Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på medlemmerne af Den Blandede Parlamentariske Forsamling oprettet ved aftalen, på de voldgiftsmænd, der kan udpeges i henhold til aftalen, på medlemmerne af rådgivende organer, som måtte blive oprettet med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer, og på disse organers tjenestemænd og ansatte, på medlemmerne af Den Europæiske Investeringsbanks organer og Bankens personale samt på personalet ved Centret for Virksomhedsudvikling og Centret for Landbrugsudvikling.

KAPITEL 2

AVS-MINISTERRÅDETS EJENDOM, PENGEMIDLER OG AKTIVER

Artikel 2

De lokaler og bygninger, som AVS-Ministerrådet benytter til tjenstlige formål, er ukrænkelige. De kan ikke gøres til genstand for ransagning, rekvisition, beslaglæggelse eller ekspropriation.

AVS-Ministerrådets ejendom og aktiver kan ikke underlægges nogen administrativ eller retslig tvangsforanstaltning uden tilladelse fra det ved aftalen oprettede Ministerråd, undtagen i den nødvendige udstrækning i forbindelse med undersøgelser vedrørende en ulykke, som forårsages af et køretøj, der tilhører nævnte råd, eller et køretøj, som kører for dets regning, eller i tilfælde af overtrædelse af færdselsloven eller ulykker, som forårsages af et sådant køretøj.

Artikel 3

AVS-Ministerrådets arkiver er ukrænkelige.

Artikel 4

AVS-Ministerrådet, dets aktiver, indtægter og øvrige ejendom er fritaget for alle direkte skatter.

Såfremt AVS-Ministerrådet foretager større indkøb bestemt til tjenestebrug, hvis pris omfatter indirekte skatter eller omsætningsafgifter, træffer værtslandet, når det er muligt, egnede foranstaltninger med henblik på eftergivelse eller tilbagebetaling af disse skatter og afgifter.

Der ydes ingen fritagelse for skatter, afgifter eller gebyrer, der kun udgør betaling for præsterede tjenesteydelser.

Artikel 5

AVS-Ministerrådet er fritaget for al told såvel som for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af genstande, der er bestemt til tjenestebrug; de således indførte genstande må ikke sælges eller på anden måde afhændes, hverken mod eller uden vederlag i det land, til hvilket de er blevet indført, medmindre det sker på betingelser, der er godkendt af det pågældende lands regering.

KAPITEL 3

TJENSTLIGE MEDDELELSER

Artikel 6

For så vidt angår tjenstlige meddelelser og forsendelse af dokumenter indrømmes Det Europæiske Fællesskab, aftalens blandede institutioner og koordineringsorganerne på de staters område, som er part i aftalen, samme behandling som internationale organisationer.

Det Europæiske Fællesskabs, aftalens blandede institutioners og koordineringsorganernes korrespondance og andre tjenstlige meddelelser må ikke censureres.

KAPITEL 4

AVS-SEKRETARIATETS PERSONALE

Artikel 7

1. AVS-Ministerrådets sekretær(er) og vicesekretær(er) og dets øvrige faste overordnede personale, som AVS-staterne har udpeget, indrømmes i den stat, hvor AVS-Ministerrådet er etableret, under formanden for AVS-Ambassadørudvalgets ansvar, samme fordele som det diplomatiske personale i diplomatiske repræsentationer. Deres ægtefæller og hjemmeboende mindreårige børn indrømmes på samme betingelser de fordele, der indrømmes ægtefæller og mindreårige børn til sådant diplomatisk personale.

2. Værtslandet indrømmer faste medlemmer af AVS-personalet, som ikke er nævnt i stk. 1, fritagelse for skat af lønninger, vederlag og godtgørelser, som AVS-staterne udbetaler til dem, fra den dag, hvor disse indtægter beskattes til fordel for AVS-staterne.

Ovennævnte bestemmelse gælder hverken for pensioner eller tilsvarende ydelser, som AVS-staternes sekretariat udbetaler til sine tidligere ansatte eller ydelsesberettigede pårørende, eller for lønninger, vederlag eller godtgørelser, som det udbetaler til sine lokalt ansatte.

Artikel 8

Den stat, hvor AVS-Ministerrådet er etableret, indrømmer, bortset fra det i artikel 7, stk. 1, omtalte personale, AVS-sekretariatets faste personale immunitet udelukkende for retsforfølgning for de i embeds medfør foretagne handlinger. Denne immunitet gælder imidlertid ikke, hvis et medlem af AVS-sekretariatets faste personale overtræder færdselsloven, eller hvis et motorkøretøj, som han er ejer eller fører af, har forårsaget en skade.

Artikel 9

Formanden for AVS-Ministerrådet sørger for, at navn, stilling og adresse på AVS-Ambassadørudvalgets formand, AVS-Ministerrådets sekretær(er) og vicesekretær(er), samt AVS-sekretariatets faste personale med mellemrum meddeles regeringen i den stat, hvor AVS-Ministerrådet er etableret.

KAPITEL 5

KOMMISSIONENS DELEGATIONER I AVS-STATERNE

Artikel 10

1. Chefen for Kommissionens delegation og det til delegationen udpegede personale, bortset fra lokalt ansat personale, er fritaget for beskatning i den AVS-stat, hvor de er bosat.

2. Bilag IV, kapitel 4, artikel 31, stk. 2, litra g), finder også anvendelse på det i stk. 1 nævnte personale.

KAPITEL 6

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 11

De i denne protokol omtalte privilegier, immuniteter og lettelser indrømmes udelukkende de begunstigede med henblik på deres tjenstlige pligter.

De i denne protokol nævnte institutioner og organer skal ophæve immuniteten, såfremt de skønner, at dette ikke strider mod deres interesser.

Artikel 12

Aftalens artikel 98 finder anvendelse på enhver uoverensstemmelse, der har forbindelse med denne protokol.

AVS-Ministerrådet og Den Europæiske Investeringsbank kan være parter i en voldgiftsprocedure.

PROTOKOL Nr. 3

om Sydafrika

Artikel 1

Status med forbehold

1. Sydafrikas deltagelse i denne aftale er genstand for de forbehold, der er fastsat i denne protokol.

2. Bestemmelserne i den bilaterale aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab, dets medlemsstater og Sydafrika, der blev undertegnet den 11. oktober 1999 i Pretoria, i det følgende benævnt "handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen" , har forrang for bestemmelserne i denne aftale.

Artikel 2

Almindelige bestemmelser, politisk dialog og blandede institutioner

1. De almindelige, institutionelle og afsluttende bestemmelser i denne aftale finder anvendelse på Sydafrika.

2. Sydafrika deltager fuldt ud i den samlede politiske dialog og deltager i de blandede institutioner og organer, der nedsættes i henhold til denne aftale. For så vidt angår afgørelser, der skal træffes i forbindelse med bestemmelser, som ikke finder anvendelse på Sydafrika i henhold til denne protokol, deltager Sydafrika dog ikke i beslutningsprocessen.

Artikel 3

Samarbejdsstrategier

Bestemmelserne om samarbejdsstrategier i denne aftale finder anvendelse på samarbejdet mellem Fællesskabet og Sydafrika.

Artikel 4

Finansielle midler

1. Bestemmelserne i denne aftale om samarbejde med henblik på udviklingsfinansiering finder ikke anvendelse på Sydafrika.

2. Som undtagelse fra dette princip har Sydafrika dog ret til at deltage i de i artikel 8 anførte områder af AVS-EF-samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering, idet Sydafrikas deltagelse fuldt ud finansieres af de midler, der er omhandlet i afsnit VII i handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen. Når midler fra handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen anvendes til deltagelse i transaktioner inden for rammerne af det finansielle samarbejde mellem AVS og EF, har Sydafrika ret til at deltage fuldt ud i beslutningsprocedurerne for gennemførelsen af den pågældende bistand.

3. Fysiske og juridiske personer fra Sydafrika kan komme i betragtning i forbindelse med tildeling af aftaler, der finansieres af de i denne aftale omhandlede finansielle midler. I denne forbindelse er fysiske og juridiske personer fra Sydafrika dog ikke omfattet af de præferencer, der indrømmes fysiske og juridiske personer fra AVS-staterne.

Artikel 5

Handelsmæssigt samarbejde

1. Bestemmelserne om økonomisk og handelsmæssigt samarbejde i denne aftale finder ikke anvendelse på Sydafrika.

2. Sydafrika deltager dog som observatør i dialogen mellem parterne i henhold til artikel 34 til 40 i denne aftale.

Artikel 6

Anvendelse af protokoller og erklæringer

Protokoller og erklæringer knyttet som bilag til denne aftale, der vedrører dele af aftalen, som ikke finder anvendelse på Sydafrika, finder ikke anvendelse på Sydafrika. Alle andre erklæringer og protokoller finder anvendelse.

Artikel 7

Revisionsklausul

Denne protokol kan revideres ved afgørelse truffet af Ministerrådet.

Artikel 8

Anvendelse

Med forbehold af ovenstående artikler anføres i nedenstående tabel de artikler i aftalen og dens bilag, der finder anvendelse på Sydafrika, samt de artikler, der ikke finder anvendelse på Sydafrika.

>TABELPOSITION>

SLUTAKT

De befuldmægtigede for

Hans Majestæt Belgiernes Konge,

Hendes Majestæt Danmarks Dronning,

Præsidenten for Forbundsrepublikken Tyskland,

Præsidenten for Den Hellenske Republik,

Hans Majestæt Kongen af Spanien,

Præsidenten for Den Franske Republik,

Præsidenten for Irland,

Præsidenten for Den Italienske Republik,

Hans Kongelige Højhed Storhertugen af Luxembourg,

Hendes Majestæt Dronningen af Nederlandene,

Forbundspræsidenten for Republikken Østrig,

Præsidenten for Den Portugisiske Republik,

Præsidenten for Republikken Finland,

Regeringen for Kongeriget Sverige,

Hendes Majestæt Dronningen af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland,

kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i det følgende benævnt "Fællesskabet" , hvilke stater i det følgende benævnes "medlemsstater" ,

og for Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber,

på den ene side, og

de befuldmægtigede for

Præsidenten for Republikken Angola,

Hendes Majestæt Dronningen af Antigua og Barbuda,

Statschefen for Commonwealth of the Bahamas,

Statschefen for Barbados,

Hendes Majestæt Dronningen af Belize,

Præsidenten for Republikken Benin,

Præsidenten for Republikken Botswana,

Præsidenten for Burkina Faso,

Præsidenten for Republikken Burundi,

Præsidenten for Republikken Cameroun,

Præsidenten for Republikken Kap Verde,

Præsidenten for Den Centralafrikanske Republik,

Præsidenten for Republikken Tchad,

Præsidenten for Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne,

Præsidenten for Den Demokratiske Republik Congo,

Præsidenten for Republikken Congo,

Regeringen for Cookøerne,

Præsidenten for Republikken Côte d'Ivoire,

Præsidenten for Republikken Djibouti,

Regeringen for Commonwealth of Dominica,

Præsidenten for Den Dominikanske Republik,

Præsidenten for Eritrea,

Præsidenten for Republikken Ækvatorialguinea,

Præsidenten for Den Føderative Demokratiske Republik Etiopien,

Præsidenten for Republikken Fijiøerne,

Præsidenten for Den Gabonesiske Republik,

Statschefen for Republikken Gambia,

Præsidenten for Republikken Ghana,

Hendes Majestæt Dronningen af Grenada,

Præsidenten for Republikken Guinea,

Præsidenten for Republikken Guinea-Bissau,

Præsidenten for Den Kooperative Republik Guyana,

Præsidenten for Republikken Haiti,

Statschefen for Jamaica,

Præsidenten for Republikken Kenya,

Præsidenten for Republikken Kiribati,

Hans Majestæt Kongen af Kongeriget Lesotho,

Præsidenten for Republikken Liberia,

Præsidenten for Republikken Madagaskar,

Præsidenten for Republikken Malawi,

Præsidenten for Republikken Mali,

Regeringen for Republikken Marshalløerne,

Præsidenten for Den Islamiske Republik Mauretanien,

Præsidenten for Republikken Mauritius,

Regeringen for Mikronesiens Forenede Stater,

Præsidenten for Republikken Mozambique,

Præsidenten for Republikken Namibia,

Regeringen for Republikken Nauru,

Præsidenten for Republikken Niger,

Præsidenten for Forbundsrepublikken Nigeria,

Regeringen for Republikken Niue,

Regeringen for Republikken Palau,

Hendes Majestæt Dronningen af Den Uafhængige Stat Papua Ny Guinea,

Præsidenten for Den Rwandiske Republik,

Hendes Majestæt Dronningen af Saint Christopher og Nevis,

Hendes Majestæt Dronningen af Saint Lucia,

Hendes Majestæt Dronningen af Saint Vincent og Grenadinerne,

Statschefen for Den Uafhængige Stat Samoa,

Præsidenten for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe,

Præsidenten for Republikken Senegal,

Præsidenten for Republikken Seychellerne,

Præsidenten for Republikken Sierra Leone,

Hendes Majestæt Dronningen af Salomonøerne,

Præsidenten for Den Sydafrikanske Republik,

Præsidenten for Republikken Sudan,

Præsidenten for Republikken Surinam,

Hans Majestæt Kongen af Kongeriget Swaziland,

Præsidenten for Den Forenede Republik Tanzania,

Præsidenten for Den Togolesiske Republik,

Hans Majestæt Kong Taufa' Ahau Tupou IV af Kongeriget Tonga,

Præsidenten for Republikken Trinidad og Tobago,

Hendes Majestæt Dronningen af Tuvalu,

Præsidenten for Republikken Uganda,

Regeringen for Republikken Vanuatu,

Præsidenten for Republikken Zambia,

Regeringen for Republikken Zimbabwe,

hvilke stater i det følgende benævnes "AVS-staterne" ,

på den anden side,

forsamlet i Cotonou den 23. juni 2000 for at undertegne AVS-EF-partnerskabsaftalen, har vedtaget følgende tekster:

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil./Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind./Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend./Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες./Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand./Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille./Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila./Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend./Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil./Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

ERKLÆRING I

Fælleserklæring om aktørerne i partnerskabet (artikel 6)

Parterne er enige om, at definitionen af civilsamfundet kan variere markant afhængigt af de socioøkonomiske og kulturelle forhold i hver enkelt AVS-stat. De skønner dog, at bl.a. følgende organisationer kan omfattes af definitionen: menneskerettighedsgrupper og -organer, græsrodsorganisationer, kvindesammenslutninger, ungdomsorganisationer, organisationer for beskyttelse af børn, miljøbevægelser, landbrugerorganisationer, forbrugersammenslutninger, religiøse organisationer, udviklingsstøtteinstanser (ngo'er, uddannelses- og forskningsinstitutioner), kulturelle sammenslutninger og medierne.

ERKLÆRING II

Erklæring fra Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union om bestemmelsen om ulovlige indvandreres tilbagevenden og tilbagetagelse (artikel 13, stk. 5)

Artikel 13, stk. 5, berører ikke den interne kompetencefordeling mellem Fællesskabet og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af tilbagetagelsesaftaler.

ERKLÆRING III

Fælleserklæring om deltagelse i Den Blandede Parlamentariske Forsamling (artikel 17, stk. 1)

Parterne bekræfter Den Blandede Parlamentariske Forsamlings rolle med hensyn til at fremme og forsvare den demokratiske proces gennem dialog mellem parlamentsmedlemmer, og er enige om, at repræsentanter, der ikke er medlemmer af et parlament, som omhandlet i artikel 17 kun skal kunne deltage under ekstraordinære omstændigheder. Den Blandede Parlamentariske Forsamling skal godkende deltagelse af sådanne repræsentanter forud for hver samling.

ERKLÆRING IV

Erklæring fra Fællesskabet om finansieringen af AVS-sekretariatet

Fællesskabet bidrager til AVS-sekretariatets driftsudgifter via midlerne til det AVS-interne samarbejde.

ERKLÆRING V

Erklæring fra Fællesskabet om finansieringen af de blandede institutioner

Fællesskabet er klar over, at udgifter til tolkning ved møder og til oversættelse af dokumenter er udgifter, der fortrinsvis er affødt af dets egne behov, og det er rede til som førhen at afholde sådanne udgifter i forbindelse med møder i de institutioner, der er oprettet ved denne aftale, både når de finder sted på en medlemsstats område, og når de finder sted på en AVS-stats område.

ERKLÆRING VI

Erklæring fra Fællesskabet om protokollen om privilegier og immuniteter

Protokollen om privilegier og immuniteter er ud fra et folkeretligt synspunkt en multilateral retsakt. Eventuelle specifikke problemer, der måtte opstå i værtslandet med anvendelsen af nævnte protokol, skal dog løses ved bilateral aftale med denne stat.

Fællesskabet har noteret sig AVS-staternes anmodning om en ændring af visse bestemmelser i protokol nr. 2, navnlig bestemmelser om den status, der indrømmes personalet i AVS-sekretariatet, Centret for Virksomhedsudvikling (CVU) og Centret for Landbrugsudvikling (CLU).

Fællesskabet er villigt til sammen med AVS-staterne at søge at finde en passende løsning for så vidt angår AVS-staternes anmodning med det sigte at udarbejde et separat retligt instrument som nævnt ovenfor.

I denne sammenhæng skal værtslandet, uden at dette berører de nuværende fordele, som AVS-sekretariatet, CVU og CLU og deres personale er indrømmet,

1) udvise imødekommenhed med hensyn til fortolkningen af udtrykket "overordnet personale" , idet denne fortolkning fastlægges efter fælles overenskomst

2) anerkende de beføjelser, som formanden for AVS-Ministerrådet overdrager til formanden for AVS-EF-Ambassadørudvalget for at forenkle gennemførelsen af protokollens artikel 9

3) acceptere at indrømme personalet i AVS-sekretariatet, CVU og CLU visse lettelser i forbindelse med deres etablering i værtslandet

4) på passende måde undersøge skatterelaterede spørgsmål vedrørende AVS-sekretariatet, CVU og CLU og deres personale.

ERKLÆRING VII

Erklæring fra medlemsstaterne om protokollen om privilegier og immuniteter

Medlemsstaterne bestræber sig på inden for rammerne af deres respektive love og forskrifter at lette bevægelsesfriheden på deres respektive områder for AVS-diplomater, der er akkrediteret Fællesskabet, for medlemmer af AVS-sekretariatet omhandlet i artikel 7 i protokol nr. 2, hvis navn og stilling meddeles i overensstemmelse med artikel 9 i nævnte protokol, og for bestyrelsesmedlemmerne i CVU og CLU i forbindelse med disses udøvelse af deres officielle pligter.

ERKLÆRING VIII

Fælleserklæring om protokollen om privilegier og immuniteter

AVS-staterne indrømmer inden for rammerne af deres respektive love og forskrifter Kommissionens delegationer privilegier og immuniteter svarende til dem, der indrømmes diplomatiske repræsentationer, således at de kan udføre de hverv, der påhviler dem i henhold til denne aftale, på en tilfredsstillende og effektiv måde.

ERKLÆRING IX

Fælleserklæring om handel og miljø (artikel 49, stk. 2)

Parterne er fuldt ud klar over de særlige risici, der er forbundet med radioaktivt affald, og vil derfor afstå fra enhver dumpning eller deponering af sådant affald, som måtte krænke staters suverænitet eller true miljøet eller folkesundheden i andre lande. De tillægger det den største betydning, at der etableres et internationalt samarbejde om beskyttelse af miljøet og folkesundheden mod sådanne risici. På den baggrund forsikrer de, at de er besluttet på aktivt at deltage i det arbejde, der er i gang i IAEA med henblik på at udarbejde en internationalt anerkendt adfærdskodeks.

I Rådets direktiv 92/3/Euratom af 3. februar 1992 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald mellem medlemsstaterne samt ind i og ud af Fællesskabet defineres "radioaktivt affald" som materiale, der indeholder eller er kontamineret med radionukleider, og som ikke påtænkes anvendt. Direktivet finder anvendelse på overførsler af radioaktivt affald mellem medlemsstaterne og ind i og ud af Fællesskabet, når mængderne og koncentrationerne overstiger de værdier, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a) og b), i Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996. De fastlagte værdier sikrer grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af arbejdstagernes og befolkningens sundhed mod farer i forbindelse med ioniserende stråling.

I direktiv 92/3/Euratom fastsættes der en ordning med forudgående tilladelse for overførsler af radioaktivt affald. I henhold til artikel 11, stk. 1, litra b), må medlemsstaternes kompetente myndigheder ikke tillade overførsler af radioaktivt affald til en ikke-EF-medlemsstat, der er part i fjerde AVS-EF-konvention, dog med forbehold af artikel 14. Fællesskabet sikrer, at artikel 11 i direktiv 92/3/Euratom bliver revideret, således at den kommer til at omfatte alle parter i denne aftale, som ikke er medlemmer af Fællesskabet. Indtil da vil Fællesskabet handle, som om ovennævnte parter allerede var omfattet.

Parterne gør deres yderste for så hurtigt som muligt at undertegne og ratificere Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og dettes bortskaffelse samt 1995-ændringen af konventionen, jf. Decision III/1.

ERKLÆRING X

Erklæring fra AVS-staterne om handel og miljø

AVS-staterne er meget bekymrede over miljøproblemerne i almindelighed og over den grænseoverskridende transport af farligt affald og af nukleart og radioaktivt affald i særdeleshed.

Med hensyn til fortolkningen og gennemførelsen af bestemmelserne i artikel 32, stk. 1, litra d), i denne aftale har AVS-staterne givet udtryk for, at de har til hensigt at tage udgangspunkt i principperne og bestemmelserne i den resolution fra OAU om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf i Afrika, der findes i dokument AHG 182 (XXV).

ERKLÆRING XI

Fælleserklæring om AVS-staternes kulturarv

1. Parterne udtrykker deres fælles vilje til at arbejde for at bevare og fremme hver enkelt AVS-stats kulturarv på internationalt, bilateralt og privat plan og inden for rammerne af denne aftale.

2. Parterne erkender, at der er behov for at lette AVS-historikeres og AVS-forskeres adgang til arkiver med henblik på at fremme informationsudvekslingen om AVS-staternes kulturarv.

3. De erkender, at det vil være nyttigt at støtte relevante aktiviteter, særlig inden for uddannelse, bevarelse, beskyttelse samt udstilling af kulturgoder, monumenter og genstande, herunder også vedtagelse og gennemførelse af passende lovgivning.

4. De understreger vigtigheden af at gennemføre fælles aktiviteter på det kulturelle område, fremme AVS-kunstneres og europæiske kunstneres mobilitet og udveksle kulturgenstande, som er af symbolsk betydning for deres kulturer og civilisationer, for dermed at øge den gensidige forståelse og solidaritet mellem deres respektive befolkninger.

ERKLÆRING XII

Erklæring fra AVS-staterne om tilbagesendelse eller udlevering af kulturgenstande

AVS-staterne opfordrer indtrængende Fællesskabet og dets medlemsstater til, for så vidt de anerkender AVS-staternes legitime ret til en kulturel identitet, at medvirke til, at kulturgenstande, der er taget fra AVS-staterne, og som nu befinder sig i medlemsstater, tilbagesendes eller udleveres.

ERKLÆRING XIII

Fælleserklæring om ophavsret

Parterne erkender, at en udvidet beskyttelse af ophavsrettigheder er en integrerende del af det kulturelle samarbejde, som tager sigte på at fremme alle former for menneskelig udfoldelse. Denne beskyttelse er desuden en forudsætning for, at produktions-, udbredelses- og udgivelsesaktiviteter kan opstå og udvikles.

Parterne vil derfor som led i det kulturelle AVS-EF-samarbejde bestræbe sig på at tilskynde til, at ophavsrettigheder og dermed beslægtede rettigheder overholdes og fremmes.

I denne sammenhæng kan Fællesskabet i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat i denne aftale, yde finansiel og faglig bistand til udbredelse af oplysninger om ophavsret, til uddannelse af de økonomiske beslutningstagere for så vidt angår beskyttelse af sådanne rettigheder samt til udarbejdelse af national lovgivning, der giver en bedre beskyttelse.

ERKLÆRING XIV

Fælleserklæring om regionalt samarbejde og perifert beliggende regioner (artikel 28)

Ved perifert beliggende regioner forstås den spanske selvstyrende region De Kanariske Øer, de fire franske oversøiske departementer Guadeloupe, Guyana, Martinique og Réunion og de portugisiske selvstyrende regioner Açorerne og Madeira.

ERKLÆRING XV

Fælleserklæring om tiltrædelse

Et tredjelands tiltrædelse af denne aftale skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1 og målene i artikel 2 som fastsat af AVS-gruppen i Georgetown-aftalen, ændret i november 1992.

ERKLÆRING XVI

Fælleserklæring om tiltrædelse af de oversøiske lande og territorier, der er nævnt i fjerde del af EF-traktaten

Fællesskabet og AVS-staterne er rede til at lade sådanne oversøiske lande og territorier blandt de i fjerde del af EF-traktaten nævnte, som er blevet uafhængige, tiltræde denne aftale, hvis de ønsker at videreføre deres forbindelser med Fællesskabet på denne måde.

ERKLÆRING XVII

Fælleserklæring om gældslettelse (artikel 66)

Parterne er enige om følgende principper:

a) Parterne vil på længere sigt søge en forbedring af initiativet for de højt forgældede fattige lande (HIPC-initiativet) og arbejde for en mere gennemgribende, bredere og hurtigere gældslettelse for AVS-staterne.

b) Parterne vil også arbejde for at tilvejebringe og oprette støtteordninger for gældsnedsættelse til fordel for AVS-stater, som ikke på nuværende tidspunkt kan komme i betragtning under HIPC-initiativet.

ERKLÆRING XVIII

Erklæring fra Fællesskabet om finansprotokollen

Af det samlede beløb på 13500 mio. EUR til 9. EUF stilles der straks ved finansprotokollens ikrafttræden 12500 mio. EUR til rådighed. De resterende 1000 mio. EUR frigives på basis af den i punkt 7 i finansprotokollen omhandlede resultatanalyse, som foretages i 2004.

Ved vurderingen af behovet for nye midler tages der fuldt hensyn til denne resultatanalyse, og der fastsættes en skæringsdato for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. EUF.

ERKLÆRING XIX

Erklæring fra Rådet og Kommissionen om programmeringsprocessen

Fællesskabet og dets medlemsstater bekræfter den betydning, de tillægger aftalen om en reform af programmeringsprocessen i forbindelse med gennemførelsen af bistand, der finansieres via 9. EUF.

Fællesskabet og dets medlemsstater anser i denne sammenhæng en korrekt anvendt revisionsmekanisme for at være det vigtigste redskab i en vellykket programmering. Den revisionsproces, der er aftalt i forbindelse med gennemførelsen af 9. EUF, sikrer kontinuitet i programmeringsprocessen og giver samtidig mulighed for regelmæssigt at tilpasse landestøttestrategien, således at den afspejler udviklingen i den pågældende AVS-stats behov og resultater.

For at få det fulde udbytte af reformen og sikre, at programmeringen bliver effektiv, bekræfter Fællesskabet og dets medlemsstater deres politiske tilslutning til følgende principper:

Undersøgelserne skal så vidt muligt foretages i den berørte AVS-stat. Dette betyder ikke, at medlemsstaterne eller Kommissionen afskæres fra at følge eller engagere sig i programmeringsprocessen, når dette er hensigtsmæssigt.

De tidsfrister, der er sat for gennemførelsen af undersøgelserne, skal overholdes.

Undersøgelserne må ikke være et isoleret element i programmeringsprocessen. De skal betragtes som et forvaltningsredskab, der sammenfatter den løbende (månedlige) dialog mellem den nationale anvisningsberettigede og delegationslederen.

Undersøgelserne må ikke føre til øgede administrative byrder for nogen af de berørte parter. Procedure- og rapportkravene i forbindelse med programmeringsprocessen skal derfor forvaltes på en disciplineret måde. Med dette for øje vil medlemsstaternes og Kommissionens rolle i beslutningsprocessen blive revurderet og tilpasset.

ERKLÆRING XX

Fælleserklæring om virkningerne af eksportindtægtsudsving for sårbare små AVS-stater, -østater og -indlandsstater

Parterne noterer sig AVS-staternes frygt for, at ordningen for supplerende støtte til lande, der påvirkes af udsving i eksportindtægterne, ikke kan yde sårbare små stater, østater og indlandsstater med svingende eksportindtægter, tilstrækkelig støtte.

Parterne er enige om fra det andet år af ordningens virke på anmodning af en eller flere AVS-stater, som har haft problemer, at tage ordningen op til fornyet overvejelse på basis af et forslag fra Kommissionen for om nødvendigt at afbøde virkningerne af sådanne udsving.

ERKLÆRING XXI

Erklæring fra Fællesskabet om bilag IV, artikel 3

Den underretning om det vejledende beløb, der er omhandlet i bilag IV, artikel 3, gælder ikke for AVS-stater, med hvilke Fællesskabet har suspenderet sit samarbejde.

ERKLÆRING XXII

Fælleserklæring om de landbrugsprodukter, der er omhandlet I bilag V, artikel 1, stk. 2, litra a)

Parterne har noteret sig, at Fællesskabet fra datoen for denne aftales undertegnelse har til hensigt at træffe nedenstående foranstaltninger med henblik på at sikre AVS-staterne den i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede præferencebehandling for så vidt angår visse landbrugsprodukter og forarbejdede produkter.

De har taget til efterretning, at Fællesskabet i den forbindelse har erklæret, at det vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de hertil svarende landbrugsforordninger kan vedtages snarest og så vidt muligt træde i kraft samtidig med den interimsordning, der skal gælde efter undertegnelsen af den aftale, der træder i stedet for fjerde AVS-EF-konvention, undertegnet den 15. december 1989 i Lomé.

Præferenceordning for landbrugsprodukter og levnedsmidler med oprindelse i AVS-staterne

>TABELPOSITION>

ERKLÆRING XXIII

Fælleserklæring om markedsadgang inden for rammerne af AVS-EF-partnerskabet

Parterne erkender, at begge parter forventer at deltage i forhandlingen og gennemførelsen af aftaler, der fører til en yderligere multilateral og bilateral liberalisering.

Parterne noterer sig Fællesskabets tilsagn om at ville give de mindst udviklede lande fri markedsadgang for stort set alle produkter senest i 2005.

Samtidig erkender de for så vidt angår AVS-staternes præferenceadgang til fællesskabsmarkedet, at denne bredere liberaliseringsproces vil kunne føre til en forringelse af AVS-staternes relative konkurrencestilling, hvilket ville true deres udviklingsbestræbelser, som Fællesskabet lægger vægt på at støtte.

Parterne er derfor enige om at undersøge alle nødvendige foranstaltninger for at bevare AVS-staternes konkurrencestilling på fællesskabsmarkedet i forberedelsesperioden. Undersøgelsen kan bl.a. omhandle tidsmæssige krav, oprindelsesregler, dyre- og plantesundhedsforanstaltninger og specifikke foranstaltninger til at løse problemer på udbudssiden i AVS-staterne. Målet skal være at give AVS-staterne mulighed for at udnytte deres nuværende og deres potentielle komparative fordel på fællesskabsmarkedet. Parterne er på baggrund af deres tilsagn om at samarbejde i WTO enige om, at der ved undersøgelsen også skal tages hensyn til eventuelle udvidelser i WTO-regi af de handelsmæssige fordele, som medlemslandene må tilbyde udviklingslandene.

Det Blandede Ministerudvalg for Handel retter med henblik herpå henstillinger på grundlag af en indledende undersøgelse, som foretages af Kommissionen og AVS-sekretariatet. Rådet for Den Europæiske Union behandler sådanne henstillinger på grundlag af et forslag fra Kommissionen med henblik på at bevare de fordele, der indrømmes ved AVS-EF-handelsordningen.

Rådet for Den Europæiske Union understreger på sin side sin forpligtelse til at tage hensyn til den virkning, som enhver aftale eller anden foranstaltning, som EF tager, har for AVS-EF-samhandelen. Det anmoder Kommissionen om at foretage de nødvendige konsekvensanalyser på et systematisk grundlag.

Foranstaltningerne angår forberedelsesperioden, og der skal tages behørigt hensyn til Fællesskabets fælles landbrugspolitik. Det Blandede Ministerudvalg for Handel følger denne erklærings udmøntning i praksis og aflægger passende rapporter til Ministerrådet.

ERKLÆRING XXIV

Fælleserklæring om ris

1. Parterne erkender, at ris er af stor betydning for den økonomiske udvikling i en række AVS-stater for så vidt angår beskæftigelse, valutaindtjening og social og politisk stabilitet.

2. De erkender desuden vigtigheden af Fællesskabets marked for ris. Fællesskabet bekræfter sit tilsagn om at ville forbedre AVS-rissektorens konkurrenceevne og effektivitet for at opretholde en rentabel og bæredygtig industri og dermed bidrage til en gnidningsløs integration af AVS-staterne i verdensøkonomien.

3. Fællesskabet er rede til at bevilge tilstrækkelige midler til i forberedelsesperioden i samråd med den berørte AVS-sektor at finansiere et integreret sektorspecifikt program rettet mod AVS-riseksportørerne, der navnlig vil kunne omfatte foranstaltninger på følgende områder:

- forbedring af produktionsvilkårene og produkternes kvalitet gennem tiltag inden for forskning, høst og behandling

- transport og oplagring

- forbedring af eksisterende riseksportørers konkurrenceevne

- hjælp til AVS-risproducenter, så de bliver i stand til at opfylde miljø- og affaldshåndteringsstandarder og andre normer på de internationale markeder, herunder fællesskabsmarkedet

- afsætning og handelsfremme

- programmer til udvikling af forædlede biprodukter.

Denne pakke af foranstaltninger vil blive finansieret i de riseksporterende AVS-stater på et nationalt grundlag efter overenskomst mellem parterne på basis af særlige sektorspecifikke programmer efter gældende programmeringsregler og -metoder og på kort sigt ved hjælp af ikke-tildelte EUF-midler efter afgørelse i Ministerrådet.

4. Parterne slår på ny fast, at de er indstillede på at arbejde tæt sammen om at sikre, at AVS-staterne kan drage den fulde fordel af Fællesskabets handelspræferencer for ris. De er enige om vigtigheden af, at al eksport til Fællesskabet af ris med AVS-oprindelse foregår på en effektiv og gennemsigtig måde.

5. Fællesskabet vil efter denne aftales ikrafttræden undersøge AVS-rissektorens stilling på baggrund af fremtidige forandringer på Fællesskabets rismarked. Parterne vedtager med henblik herpå sammen med AVS-staterne og repræsentanter for den berørte sektor at nedsætte en blandet arbejdsgruppe, som skal mødes en gang om året. Fællesskabet forpligter sig desuden til at konsultere AVS-staterne om alle bilaterale eller multilaterale beslutninger, som kan få indflydelse på AVS-risindustriens konkurrencestilling på fællesskabsmarkedet.

ERKLÆRING XXV

Fælleserklæring om rom

Parterne erkender romsektorens store betydning for den økonomiske og sociale udvikling i flere AVS-stater og -regioner og dens omfattende bidrag til beskæftigelsen, eksportindtjeningen og statens indtægter. De erkender, at rom er et forædlet AVS-agroindustriprodukt, som vil kunne konkurrere i en global økonomi, hvis der gøres en passende indsats. De erkender derfor behovet for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at overvinde den ugunstige konkurrencestilling, som AVS-producenterne i øjeblikket har. De noterer sig i denne forbindelse også det tilsagn, der er indeholdt i Rådets og Kommissionens erklæring af 24. marts 1997, om i fremtidige forhandlinger og ordninger vedrørende romsektoren at ville tage fuldt hensyn til virkningerne af aftalen af samme dato mellem EF og USA om afskaffelse af told på visse alkoholholdige drikkevarer. De erkender tillige, at det er stærkt nødvendigt, at AVS-producenterne bliver mindre afhængige af rområvaremarkedet.

Parterne er derfor enige om, at AVS-romindustrien skal udvikles hurtigt, således at eksportører af AVS-rom kan konkurrere på Fællesskabets og de internationale spiritusmarkeder. Med henblik herpå vedtager de at gennemføre følgende foranstaltninger:

1) Rom, arak og tafia med oprindelse i AVS-stater og -regioner henhørende under HS-kode 22 08 40 indføres toldfrit og uden kvantitative restriktioner i henhold til denne aftale og enhver aftale, der træder i stedet for denne aftale.

2) Fællesskabet påtager sig at sikre loyal konkurrence på fællesskabsmarkedet og sørge for, at AVS-rom ikke stilles ugunstigt eller forskelsbehandles i forhold til romproducenter fra tredjelande.

3) Fællesskabet vil ved behandlingen af anmodninger om undtagelse fra bestemmelserne i artikel 1, stk. 4, nr. 1) og 2), i Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. marts 1989 rådføre sig med AVS-staterne og tage hensyn til deres særlige interesser.

4) Fællesskabet er rede til at bevilge tilstrækkelige midler til i forberedelsesperioden i samråd med den berørte AVS-sektor at finansiere et integreret sektorspecifikt program rettet mod AVS-romeksportørerne, der vil kunne omfatte foranstaltninger på følgende områder:

- forbedring af eksisterende romeksportørers konkurrenceevne

- hjælp til skabelse af rom-mærker pr. AVS-region eller -land

- hjælp til udformning og lancering af markedsføringskampagner

- hjælp til AVS-romproducenter, så de bliver i stand til at opfylde miljø- og affaldshåndteringsstandarder og andre normer på de internationale markeder, herunder fællesskabsmarkedet

- hjælp til AVS-romindustrien til omstilling fra masseråvareproduktion til ædlere rommærkevarer.

Denne pakke af foranstaltninger vil blive finansieret på et nationalt og regionalt grundlag efter overenskomst mellem parterne på basis af særlige sektorspecifikke programmer efter gældende programmeringsregler og -metoder og på kort sigt ved hjælp af ikke-tildelte EUF-midler efter afgørelse i Ministerrådet.

5) Fællesskabet forpligter sig til at undersøge virkningerne for AVS-industrien af indekseringen af den pristærskel omhandlet i aftalememorandummet om rom i aftalen om spiritus fra marts 1997, ved hvilken ikke-AVS-rom pålægges told. Det vil på denne baggrund om nødvendigt træffe passende foranstaltninger.

6) Fællesskabet forpligter sig til at afholde passende konsultationer med AVS-staterne i en blandet arbejdsgruppe, der mødes regelmæssigt til drøftelse af specifikke spørgsmål affødt af disse tilsagn. Fællesskabet forpligter sig desuden til at konsultere AVS-staterne om alle bilaterale eller multilaterale beslutninger, herunder toldnedsættelse og udvidelse af Fællesskabet, som kan få indflydelse på AVS-romindustriens konkurrencestilling på fællesskabsmarkedet.

ERKLÆRING XXVI

Fælleserklæring om oksekød

1. Fællesskabet forpligter sig til at sikre, at de AVS-stater, der er omfattet af protokollen om oksekød, opnår fuld fordel af denne. Med henblik herpå forpligter det sig til at give protokollens bestemmelser virkning ved rettidigt at fastlægge de relevante regler og procedurer.

2. Fællesskabet forpligter sig endvidere til at gennemføre protokollen, således at AVS-staterne kan afsætte deres oksekød året rundt uden unødige restriktioner. Det bistår desuden AVS-eksportørerne af oksekød med at forbedre deres konkurrenceevne ved bl.a. at løse problemer på udbudssiden i overensstemmelse med udviklingsstrategierne i denne aftale og som led i nationale og regionale vejledende programmer.

3. Fællesskabet behandler de mindst udviklede AVS-staters anmodninger om at eksportere oksekød på præferencevilkår i forbindelse med de initiativer, det påtænker at tage som led i WTO's integrerede rammeprogram for de mindst udviklede lande.

ERKLÆRING XXVII

Fælleserklæring om den ordning for adgang til markederne i de franske oversøiske departementer, som gælder for produkter med oprindelse i AVS-staterne, omhandlet i bilag V, artikel 1, stk. 2

Parterne bekræfter, at bestemmelserne i bilag V finder anvendelse på forbindelserne mellem de franske oversøiske departementer og AVS-staterne.

Fællesskabet har ret til i denne aftales gyldighedsperiode at ændre den ordning for adgang til markederne i de franske oversøiske departementer, som gælder for produkter med oprindelse i AVS-staterne, omhandlet i bilag V, artikel 1, stk. 2, under hensyn til behovet for økonomisk udvikling i disse departementer.

Ved undersøgelsen af, om denne ret skal udnyttes, tager Fællesskabet den direkte samhandel mellem AVS-staterne og de franske oversøiske departementer i betragtning. Underretning og konsultation mellem de berørte parter finder sted i overensstemmelse med bilag V, artikel 12.

ERKLÆRING XXVIII

Fælleserklæring om samarbejdet mellem AVS-staterne og de omkringliggende oversøiske lande og territorier og de franske oversøiske departementer

Parterne tilskynder til et mere omfattende regionalt samarbejde i Vestindien, Stillehavet og Det Indiske Ocean, som skal omfatte AVS-staterne og de omkringliggende oversøiske lande og territorier og de franske oversøiske departementer.

Parterne opfordrer vedkommende parter til at rådføre sig med hinanden om, hvorledes dette samarbejde kan fremmes, og til i den forbindelse, i overensstemmelse med deres respektive politikker og deres specifikke situation i regionen, at træffe foranstaltninger, der giver mulighed for initiativer på såvel det økonomiske område, herunder udvikling af samhandelen, som på det sociale og kulturelle område.

Handelsaftaler, der vedrører de franske oversøiske departementer, kan omfatte særforanstaltninger til fordel for produkter fra de oversøiske departementer.

Spørgsmål vedrørende samarbejdet på disse forskellige områder vil blive forelagt Ministerrådet, for at det holdes behørigt underrettet om eventuelle fremskridt.

ERKLÆRING XXIX

Fælleserklæring om produkter, der er omfattet af den fælles landbrugspolitik

Parterne erkender, at der for produkter, som er omfattet af den fælles landbrugspolitik, gælder særlige ordninger og bestemmelser, navnlig hvad angår beskyttelsesforanstaltninger. Denne aftales beskyttelsesklausul finder kun anvendelse på disse produkter, såfremt den er forenelig med disse ordningers og bestemmelsers særlige karakter.

ERKLÆRING XXX

Erklæring fra AVS-staterne om bilag V, artikel 1

AVS-staterne er klar over, at den mestbegunstigelsesbehandling, som produkter med oprindelse i AVS-staterne indrømmes på fællesskabsmarkedet i medfør af bilag V, artikel 1, stk. 2, litra a), giver anledning til forskelsbehandling og manglende ligevægt, og de bekræfter, at det er deres opfattelse, at de i samme artikel omhandlede konsultationer skal sikre, at AVS-staternes væsentligste eksportproduktion skal indrømmes en behandling, der er mindst lige så gunstig som den mestbegunstigelsesbehandling, som Fællesskabet indrømmer tredjelande.

Der bør endvidere finde konsultationer sted,

a) såfremt der i en eller flere AVS-stater viser sig leveringsmuligheder for et eller flere specifikke produkter, for hvilke tredjelande med præferenceordninger indrømmes en gunstigere behandling

b) såfremt en eller flere AVS-stater påtænker at udføre et eller flere specifikke produkter, for hvilke tredjelande med præferenceordninger indrømmes en gunstigere behandling til Fællesskabet.

ERKLÆRING XXXI

Erklæring fra Fællesskabet om bilag V, artikel 5, stk. 2, litra a)

Fællesskabet godkender, at ordlyden af artikel 9, stk. 2, litra a), i anden AVS-EØF-konvention indarbejdes i bilag V, artikel 5, stk. 2, litra a), men fastholder sin fortolkning af nævnte bestemmelse, hvorefter AVS-staterne skal indrømme Fællesskabet en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer industrialiserede stater i henhold til handelsaftaler, såfremt disse stater ikke giver AVS-staterne præferencer, der er større end dem, Fællesskabet giver.

ERKLÆRING XXXII

Fælleserklæring om ikke-forskelsbehandling

Parterne er enige om, at Fællesskabet uanset de specifikke bestemmelser i bilag V til denne aftale ikke må øve forskelsbehandling mellem AVS-staterne med hensyn til den handelsordning, der er fastlagt i nævnte bilag, idet der dog tages hensyn til bestemmelserne i denne aftale og de specifikke autonome initiativer i multilateral sammenhæng, såsom Fællesskabets initiativ til fordel for de mindst udviklede lande.

ERKLÆRING XXXIII

Erklæring fra Fællesskabet om bilag V, artikel 8, stk. 3

Såfremt Fællesskabet vedtager de absolut nødvendige foranstaltninger, der er omhandlet i bilag V, artikel 8, stk. 3, bestræber det sig på at finde frem til foranstaltninger, der i kraft af deres geografiske rækkevidde eller arten af omfattede produkter skader AVS-staternes udførsel mindst.

ERKLÆRING XXXIV

Fælleserklæring om bilag V, artikel 12

Parterne er enige om, at de konsultationer, der er omhandlet i bilag V, artikel 12, skal finde sted efter følgende fremgangsmåde:

i) parterne giver i tide alle nødvendige, relevante oplysninger om det eller de særlige problemer, således at drøftelserne kan indledes hurtigt, og under alle omstændigheder senest en måned efter modtagelsen af anmodningen om konsultationer

ii) konsultationsperioden på tre måneder løber fra datoen for modtagelsen af disse oplysninger. I løbet af disse tre måneder gennemføres den tekniske behandling af oplysningerne inden for en måned, og de fælles konsultationer i Ambassadørudvalget afsluttes inden for de efterfølgende to måneder

iii) hvis der ikke nås en konklusion, der er tilfredsstillende for begge parter, forelægges spørgsmålet for Ministerrådet

iv) hvis Ministerrådet ikke finder en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter, beslutter Ministerrådet, hvilke andre foranstaltninger der skal træffes for at bilægge de uoverensstemmelser, der er konstateret under konsultationerne.

ERKLÆRING XXXV

Fælleserklæring om protokol nr. 1 til bilag V

Hvis AVS-staterne skulle anvende en særlig toldordning på indførslen af produkter med oprindelse i Fællesskabet, herunder Ceuta og Melilla, finder bestemmelserne i protokol nr. 1 anvendelse med de fornødne ændringer. I alle andre tilfælde, hvor AVS-staternes behandling af indførslen kræver forelæggelse af et bevis for oprindelse, godtager disse stater oprindelsescertifikater, som er i overensstemmelse med de relevante internationale overenskomster.

ERKLÆRING XXXVI

Fælleserklæring om protokol nr. 1 til bilag V

1. Ved anvendelsen af protokollens artikel 12, stk. 2, litra c), har et konnossement, der er udstedt i den første afskibningshavn med Fællesskabet som bestemmelsessted, samme værdi som et gennemgående fragtbrev for produkter, der er omfattet af varecertifikater udstedt i AVS-indlandsstater.

2. For produkter, der udføres fra AVS-indlandsstater, og som er oplagt andetsteds end i AVS-staterne eller i de i bilag III til protokollen nævnte oversøiske lande og territorier, kan der udstedes varecertifikater på de i protokollens artikel 16 omhandlede betingelser.

3. For så vidt angår protokollens artikel 15, stk. 4, godkendes EUR.1-varecertifikater, som er udstedt af en kompetent myndighed og påtegnet af toldmyndighederne.

4. For at lette AVS-staternes virksomheder i deres bestræbelser på at finde nye forsyningskilder med henblik på at blive i stand til i videst muligt omfang at drage nytte af protokollens bestemmelser om kumulation af oprindelse, vil der blive truffet foranstaltninger til at sikre, at Centret for Virksomhedsudvikling kan yde bistand til AVS-staternes erhvervsdrivende med henblik på at etablere egnede kontakter med leverandører i AVS-staterne, Fællesskabet og de oversøiske lande og territorier, samt til at fremme forbindelserne med hensyn til industrielt samarbejde mellem de forskellige erhvervsdrivende.

ERKLÆRING XXXVII

Fælleserklæring om oprindelsesstatus for fiskeriprodukter (protokol nr. 1 til bilag V)

Fællesskabet anerkender retten for de AVS-stater, der har søkyst, til rationelt at udnytte fiskeressourcerne i alle de farvande, der hører under deres jurisdiktion.

Parterne er enige om at undersøge de eksisterende oprindelsesregler for at fastslå, hvilke ændringer der eventuelt skal foretages heri under hensyn til ovenstående afsnit.

AVS-staterne og Fællesskabet, som er sig deres respektive anliggender og interesser bevidst, er enige om med henblik på at nå frem til en for begge parter tilfredsstillende løsning at fortsætte behandlingen af problemerne forbundet med, at fiskeriprodukter, der stammer fra fangster i de zoner, som hører under AVS-staternes nationale jurisdiktion, kommer ind på Fællesskabets markeder. Denne behandling vil efter denne aftales ikrafttræden finde sted i Toldsamarbejdsudvalget, eventuelt med bistand af passende sagkundskab. Resultatet af behandlingen vil i løbet af denne aftales første anvendelsesår blive forelagt Ambassdørudvalget og senest i løbet af andet anvendelsesår Ministerrådet, for at disse instanser kan tage sagen op med henblik på at nå frem til en for begge parter tilfredsstillende løsning.

Fællesskabet erklærer sig allerede nu for så vidt angår forarbejdning af fiskeriprodukter i AVS-staterne rede til fordomsfrit at undersøge sådanne anmodninger om undtagelse fra oprindelsesreglerne for forarbejdede produkter inden for denne produktionssektor, som måtte bygge på krav om obligatorisk landing af fangster i fiskeriaftaler med tredjelande. Ved den undersøgelse, som Fællesskabet vil foretage, vil der bl.a. blive taget hensyn til, at de pågældende tredjelande bør sikre et normalt marked for disse produkter efter forarbejdning, forudsat at produkterne ikke er bestemt til indenlandsk eller regionalt forbrug.

ERKLÆRING XXXVIII

Erklæring fra Fællesskabet om territorialfarvandenes udstrækning (protokol nr. 1 til bilag V)

Fællesskabet erindrer om, at territorialfarvandenes maksimale udstrækning ifølge gældende, anerkendte folkeretlige principper begrænses til 12 sømil, og det erklærer, at det vil lægge denne grænse til grund ved anvendelsen af bestemmelserne i protokol nr. 1, hver gang der deri henvises til dette begreb.

ERKLÆRING XXXIX

Erklæring fra AVS-staterne om oprindelsesstatus for fiskeriprodukter (protokol nr. 1 til bilag V)

AVS-staterne bekræfter det synspunkt, de har givet udtryk for under forhandlingerne om oprindelsesreglerne for fiskeriprodukter, og fastholder derfor, at som følge af udøvelsen af deres suveræne ret til fiskeressourcerne i de farvande, der hører under deres nationale jurisdiktion, herunder den eksklusive økonomiske zone, som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention, bør alle fangster i disse farvande, som obligatorisk skal landes i havne i AVS-stater med henblik på forarbejdning, have oprindelsesstatus.

ERKLÆRING XL

Fælleserklæring om anvendelsen af værditolerancereglen i tunfiskesektoren

Det Europæiske Fællesskab forpligter sig til at træffe passende foranstaltninger for at give den værditoleranceregel, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i protokol nr. 1 til bilag V, fuld virkning i tunfiskesektoren.

Med dette for øje vil Fællesskabet inden datoen for undertegnelsen af denne aftale redegøre for, på hvilke betingelser de 15 % tunfisk uden oprindelsesstatus kan anvendes i medfør af nævnte artikel. I sit forslag vil Fællesskabet nærmere angive, hvorledes beregningsmetoden baseres på EUR.1-varecertifikatet.

Parterne er enige om, at metoden skal tages op til fornyet overvejelse efter to års anvendelse, hvis der opstår problemer med at opnå den smidighed, som metoden tilstræber.

ERKLÆRING XLI

Fælleserklæring om artikel 6, stk. 11, i protokol nr. 1 til bilag V

Fællesskabet accepterer på baggrund af artikel 40 i protokol nr. 1 fra sag til sag at overveje dokumenterede anmodninger, der indgives efter denne aftales undertegnelse, vedrørende tekstilprodukter, der er udelukket fra kumulation med nabo-udviklingslande (artikel 6, stk. 11, i protokol nr. 1).

ERKLÆRING XLII

Fælleserklæring om oprindelsesreglerne: kumulation med Sydafrika

AVS-EF-Toldsamarbejdsudvalget er rede til så snart som muligt at behandle alle anmodninger om kumulation af bearbejdning og forarbejdning som omhandlet i artikel 6, stk. 10, i protokol nr. 1 til bilag V, som forelægges af regionale organer, der repræsenterer et højt niveau af regional økonomisk integration.

ERKLÆRING XLIII

Fælleserklæring om bilag II til protokol nr. 1 til bilag V

Hvis AVS-staternes eksport i forbindelse med anvendelsen af reglerne i bilag II påvirkes negativt, vil Fællesskabet undersøge sagen og om nødvendigt træffe passende korrigerende foranstaltninger for at rette op på situationen og genskabe de forhold, der bestod tidligere (Ministerrådets afgørelse 2/97).

Fællesskabet har noteret sig AVS-staternes anmodninger vedrørende oprindelsesreglerne under forhandlingerne. Fællesskabet er villigt til på baggrund af artikel 40 i protokol nr. 1 at overveje alle dokumenterede anmodninger om en forbedring af oprindelsesreglerne i bilag II fra sag til sag.

Top