EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0621(01)

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side - Protokol nr. 1 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Israel - Protokol nr. 2 om ordningen for indførsel i Israel af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet - Protokol nr. 3 om ordningen for indførsel i Israel af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet - Protokol nr. 4 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde - Protokol nr. 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål - Aftale i form af brevveksling om verserende bilaterale spørgsmål - Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om protokol nr. 1 og om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif - Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om iværksættelse af Uruguay-rundens aftaler - Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab - Erklæringer fra Israel

OJ L 147, 21.6.2000, p. 3–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 073 P. 206 - 374
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 073 P. 206 - 374
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 71 - 238

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

22000A0621(01)

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side - Protokol nr. 1 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Israel - Protokol nr. 2 om ordningen for indførsel i Israel af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet - Protokol nr. 3 om ordningen for indførsel i Israel af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet - Protokol nr. 4 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde - Protokol nr. 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål - Aftale i form af brevveksling om verserende bilaterale spørgsmål - Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om protokol nr. 1 og om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif - Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om iværksættelse af Uruguay-rundens aftaler - Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab - Erklæringer fra Israel

EF-Tidende nr. L 147 af 21/06/2000 s. 0003 - 0171


Euro-Middelhavsaftale

om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, i det følgende benævnt "medlemsstater", og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt "Fællesskabet", på den ene side, og

STATEN ISRAEL,

i det følgende benævnt "Israel", på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL betydningen af de bestående traditionelle bånd mellem Fællesskabet, dets medlemsstater og Israel og de fælles værdier, som de deler,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet, dets medlemsstater og Israel ønsker at styrke disse bånd og etablere varige forbindelser på grundlag af gensidighed, partnerskab og fremme en yderligere integration af Israels økonomi i den europæiske økonomi,

SOM TAGER HENSYN TIL den betydning, som parterne tillægger princippet om økonomisk frihed og principperne i De Forenede Nationers Pagt, særlig overholdelsen af menneskerettighederne og demokrati, som udgør selve grundlaget for associeringen,

SOM ERKENDER behovet for en sammenlægning af deres bestræbelser for at styrke den politiske stabilitet og økonomiske udvikling gennem tilskyndelse til regionalt samarbejde,

SOM ØNSKER at etablere og føre en løbende politisk dialog om bilaterale og internationale emner af fælles interesse,

SOM ØNSKER at opretholde og intensivere en dialog om økonomiske, videnskabelige, teknologiske, kulturelle, audiovisuelle og sociale anliggender til fordel for begge parter,

SOM TAGER HENSYN TIL Fællesskabets og Israels respektive tilslutning til princippet om frihandel, særlig hvad angår overholdelse af rettighederne og forpligtelserne i henhold til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) i den form, den fremstår efter forhandlingerne under Uruguay-runden,

SOM ER OVERBEVIST OM, at associeringsaftalen vil skabe et nyt klima for deres økonomiske forbindelser, særlig for udviklingen af handel, investeringer og økonomisk og teknologisk samarbejde,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

1. Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Israel på den anden side.

2. Det er formålet med denne aftale:

- at skabe passende rammer for den politiske dialog og således gøre det muligt at udvikle nære politiske forbindelser mellem parterne

- gennem en udvidelse af bl.a. handelen med varer og tjenesteydelser at sikre en gensidig liberalisering af etableringsretten, en gradvis liberalisering af offentlige indkøb, frie kapitalbevægelser og udvidet samarbejde inden for forskning og teknologi, at fremme en harmonisk udvikling af de økonomiske forbindelser mellem Fællesskabet og Israel og således i Fællesskabet og Israel at befordre økonomisk aktivitet, at forbedre leve og arbejdsvilkårene og øge produktiviteten og den finansielle stabilitet

- at anspore til regionalt samarbejde med sigte på at befæste den fredelige sameksistens og den økonomiske og politiske stabilitet

- at fremme samarbejdet på andre områder af gensidig interesse.

Artikel 2

Forbindelserne mellem parterne samt alle bestemmelserne i denne aftale bygger på respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper, som ligger til grund for deres interne og internationale politik, og som udgør et væsentligt element i aftalen.

AFSNIT I

POLITISK DIALOG

Artikel 3

1. Der etableres en politisk dialog mellem parterne. Den skal styrke forbindelserne mellem dem, bidrage til at opbygge et varigt partnerskab og øge den gensidige forståelse og solidaritet.

2. 2. Den politiske dialog og det politiske samarbejde skal bl.a.:

- tilvejebringe en bedre gensidig forståelse og øget konvergens i holdningerne til internationale spørgsmål, særlig anliggender, som vil kunne få væsentlige følger for en af parterne

- sætte hver af parterne i stand til at tage hensyn til den anden parts stilling og interesser

- øge den regionale sikkerhed og stabilitet.

Artikel 4

Den politiske dialog vedrører alle emner af fælles interesse og rettes mod at bane vejen for nye former for samarbejde med sigte på fælles mål, særlig fred, sikkerhed og demokrati.

Artikel 5

1. Den politiske dialog skal lette udforskningen af nye initiativer og navnlig finde sted:

a) på ministerplan

b) på højt embedsmandsplan (politiske direktører) mellem repræsentanter for Israel på den ene side og Rådets formandskab og Kommissionen på den anden side

c) ved fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler, herunder regelmæssige orienteringer foretaget af embedsmænd, konsultationer i forbindelse med internationale møder og kontakter mellem diplomatiske repræsentanter i tredjelande

d) ved regelmæssig information af Israel om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som skal være gensidig

e) på enhver anden måde, som kan give et nyttigt bidrag til at konsolidere, udvikle og udvide denne dialog.

2. Der skal etableres en politisk dialog mellem Europa-Parlamentet og Israels Knesset.

AFSNIT II

FRIE VAREBEVÆGELSER

KAPITEL 1

GRUNDPRINCIPPER

Artikel 6

1. Frihandelsområdet mellem Fællesskabet og Israel styrkes i overensstemmelse med retningslinjerne i denne aftale og bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af 1994 og de øvrige multilaterale overenskomster om handel med varer, der er knyttet til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), i det følgende benævnt "GATT".

2. Den kombinerede nomenklatur og den israelske toldtarif anvendes til tarifering af varer i samhandelen mellem de to parter.

KAPITEL 2

INDUSTRIVARER

Artikel 7

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og i Israel, med undtagelse af de i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab opførte varer og, for så vidt angår varer med oprindelse i Israel, de i bilag I til denne aftale opførte.

Artikel 8

Told ved indførsel og udførsel og afgifter med tilsvarende virkning forbydes i samhandelen mellem Fællesskabet og Israel. Det gælder også finanstold.

Artikel 9

1. a) Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Fællesskabet opretholder et landbrugselement i forbindelse med varer med oprindelse i Israel, der er opført i bilag II, med undtagelse af de i bilag III opførte.

b) Dette landbrugselement beregnes på grundlag af forskellen mellem priserne på Fællesskabets marked på de landbrugsprodukter, der anses for at være benyttet ved fremstillingen af varerne, og priserne på varer indført fra tredjelande, når de samlede omkostninger ved disse basisprodukter er højere i Fællesskabet. Landbrugselementet kan tage form af et fast beløb eller værditold. I tilfælde, hvor landbrugselementer har været genstand for tarifikation, erstattes det med den respektive specifikke told.

2. a) Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Israel opretholder et landbrugselement i forbindelse med varer med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag IV, med undtagelse af de i bilag V opførte.

b) Landbrugselementet beregnes tilsvarende på grundlag af de i stk. 1, litra b), nævnte kriterier. Det kan tage form af et fast beløb eller værditold.

c) Israel kan udvide listen over de varer, på hvilke dette landbrugselement finder anvendelse, forudsat at der er tale om andre varer end dem, der er opført i bilag V, og at de indgår i bilag II. Inden landbrugselementet vedtages, meddeles det associeringsrådet, som efter undersøgelse kan træffe den nødvendige afgørelse.

3. Uanset artikel 8 kan Fællesskabet og Israel på de varer, der er opført i henholdsvis bilag III og V, anvende de for hver vare angivne toldsatser.

4. De landbrugselementer, der anvendes i overensstemmelse med stk. 1 og 2, kan nedsættes, når afgiftsbelastningen for et landbrugsbasisprodukt i samhandelen mellem Fællesskabet og Israel nedsættes, eller når sådanne nedsættelser er et resultat af gensidige indrømmelser vedrørende forarbejdede landbrugsvarer.

5. Den i stk. 4 omtalte nedsættelse, listen over de pågældende varer og eventuelt toldkontingenterne, inden for grænserne af hvilke nedsættelsen sker, fastsættes af associeringsrådet.

6. Listen over de varer, der er genstand for indrømmelser i form af et nedsat landbrugselement i handelen mellem Fællesskabet og Israel, samt omfanget af disse indrømmelser, findes i bilag VI.

KAPITEL 3

LANDBRUGSPRODUKTER

Artikel 10

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på produkter med oprindelse i Fællesskabet og i Israel, som er opført på listen i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 11

Fællesskabet og Israel gennemfører gradvis en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter i begge parters interesse. Fra den 1. januar 2000 gennemgår Fællesskabet og Israel situationen med henblik på at fastsætte de liberaliseringsforanstaltninger, som Fællesskabet og Israel skal gennemføre med virkning fra den 1. januar 2001 i overensstemmelse med denne målsætning.

Artikel 12

Landbrugsprodukter med oprindelse i Israel, der er opført i protokol nr. 1 og protokol nr. 3 om indførsel i Fællesskabet, er omfattet af ordningerne i disse protokoller.

Artikel 13

Landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, der er anført i protokol nr. 2 og protokol nr. 3 om indførsel i Israel, er omfattet af ordningerne i disse protokoller.

Artikel 14

Med forbehold af artikel 11 og under hensyntagen til omfanget af handelen med landbrugsprodukter mellem parterne samt disse produkters særlige følsomhed gennemgår Fællesskabet og Israel i associeringsrådet for hvert enkelt produkt, regulært og på basis af gensidighed, muligheden for at give hinanden yderligere indrømmelser.

Artikel 15

Fællesskabet og Israel vedtager senest tre år efter aftalens ikrafttræden at undersøge muligheden for på basis af gensidighed og den fælles interesse at give hinanden indrømmelser i samhandelen med fiskerivarer.

KAPITEL 4

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 16

Kvantitative restriktioner ved indførsel og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem Fællesskabet og Israel.

Artikel 17

Kvantitative restriktioner ved udførsel og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem Fællesskabet og Israel.

Artikel 18

1. Varer med oprindelse i Israel er ved indførsel i Fællesskabet ikke omfattet af en gunstigere ordning end den, medlemsstaterne anvender indbyrdes.

2. Anvendelsen af denne aftales bestemmelser berører ikke Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelsen af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

Artikel 19

1. Parterne afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2. Varer, der udføres til en af parternes område, må ikke ydes intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 20

1. I tilfælde af, at en part som led i gennemførelsen af sin landbrugspolitik eller som følge af ændring af gældende regler eller i tilfælde af ændring eller udvidelse af bestemmelserne vedrørende gennemførelsen af landbrugspolitikken indfører specifikke regler, kan den pågældende part ændre de ordninger, der følger af aftalen, for de varer, der er genstand for disse regler eller ændringer.

2. I sådanne tilfælde tager den pågældende part behørigt hensyn til den anden parts interesser. Parterne konsulterer med henblik herpå hinanden i associeringsrådet.

Artikel 21

1. Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, såfremt disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2. Der finder konsultationer sted mellem Fællesskabet og Israel i associeringsudvalget om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og om fornødent om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. Særlig i tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Den Europæiske Union, skal der afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Israels gensidige interesser.

Artikel 22

Hvis en af parterne mener, at der i samhandelen med den anden part finder dumping sted som omhandlet i artikel VI i GATT, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT med dertil knyttet intern lovgivning, på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 25.

Artikel 23

Når en vare indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

- væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på en af parternes område, eller

- alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i økonomien, eller

- vanskeligheder, der kan give sig udtryk i en alvorlig ændring af den økonomiske situation i en region

kan Fællesskabet og Israel, alt efter hvilken af parterne der er berørt, træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 25.

Artikel 24

Hvis overholdelse af bestemmelserne i artikel 17 fører til

i) genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller

ii) alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part

og hvis ovennævnte situation giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 25. Foranstaltningerne må ikke være diskriminerende og skal afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 25

1. Hvis Fællesskabet eller Israel undergiver indførslen af varer, der vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 23, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i handelsstrømmene, underrettes den anden part herom.

2. I de tilfælde, der omhandles i artikel 22, 23 og 24, giver Fællesskabet henholdsvis Israel, før en af parterne træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 3, litra d), associeringsudvalget alle relevante oplysninger, der er nødvendige for en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, skal foretrækkes.

Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles associeringsudvalget og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

3. For anvendelsen af stk. 2 gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 22 underrettes associeringsudvalget om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Hvis den pågældende dumpingpraksis ikke bringes til ophør, eller der ikke inden 30 dage efter sagens notificering er fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

b) Med hensyn til artikel 23 henvises vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i nævnte artikel, til undersøgelse i associeringsudvalget, der kan træffe enhver formålstjenlig beslutning for at bringe dem til ophør.

Har associeringsudvalget eller den eksporterende part ikke inden 30 dage efter meddelelsen truffet nogen beslutning, der bringer vanskelighederne til ophør, eller er der ikke fundet nogen anden tilfredsstillende løsning efter sagens notificering, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Sådanne foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt til at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået.

c) Med hensyn til artikel 24 meddeles vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i associeringsudvalget.

Associeringsudvalget træffer enhver formålstjenlig beslutning for at bringe vanskelighederne til ophør. Har det ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse truffet en sådan beslutning, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

d) Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Israel i de situationer, der er omhandlet i artikel 22, 23 og 24, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

Artikel 26

Hvis en eller flere af Fællesskabets medlemsstater eller Israel har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Israel, alt efter tilfældet, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATT og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statut, vedtage restriktive foranstaltninger, som skal være tidsbegrænsede, og som ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at rette op på betalingsbalancestillingen. Fællesskabet eller Israel, alt efter tilfældet, underretter straks den anden part herom og forelægger snarest muligt den anden part en tidsplan for deres ophævelse.

Artikel 27

Intet i denne aftale er til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 28

Begrebet "varer med oprindelsesstatus" med henblik på anvendelsen af dette afsnit og metoderne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol nr. 4.

AFSNIT III

ETABLERINGSRET OG TJENESTEYDELSER

Artikel 29

1. Parterne er enige om at udvide anvendelsesområdet for aftalen, så den omfatter etableringsret for virksomheder fra den ene part på en anden parts område og liberalisering af tjenesteydelser præsteret af virksomheder fra den ene part over for modtagere af tjenesteydelser hos den anden part.

2. Associeringsrådet fremsætter de nødvendige henstillinger med hensyn til gennemførelsen af den i stk. 1 nævnte målsætning.

Ved formuleringen af disse henstillinger tager associeringsrådet hensyn til erfaringerne med gensidig indrømmelse af mestbegunstigelsesstatus og parternes forpligtelser i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, i det følgende benævnt "GATS", særlig artikel V.

3. Gennemførelsen af denne målsætning er genstand for en første undersøgelse i associeringsrådet senest tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 30

1. I første omgang bekræfter parterne deres respektive forpligtelser i medfør af GATS, særlig gensidig indrømmelse af mestbegunstigelsesbehandling for de servicesektorer, der er omfattet af denne forpligtelse.

2. I overensstemmelse med GATS finder denne behandling ikke anvendelse på:

a) fordele, der indrømmes af den ene eller den anden part i overensstemmelse med bestemmelserne i en aftale som defineret i artikel V i GATS, eller foranstaltninger, der er truffet på grundlag af en sådan aftale

b) andre fordele, der indrømmes i overensstemmelse med listen over undtagelser fra mestbegunstigelsesklausulen, knyttet til GATS-overenskomsten, af den ene eller den anden part.

AFSNIT IV

KAPITALBEVÆGELSER, BETALINGER, OFFENTLIGE INDKØB KONKURRENCEREGLER INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

KAPITEL 1

BETALINGER OG KAPITALBEVÆGELSER

Artikel 31

Inden for rammerne af denne aftales bestemmelser består der ingen restriktioner mellem Fællesskabet på den ene side og Israel på den anden side for kapitalbevægelserne og ingen forskelsbehandling begrundet i deres statsborgeres nationalitet eller bopæl eller det sted, hvor sådan kapital er investeret, jf. dog artikel 33 og 34.

Artikel 32

Løbende betalinger i forbindelse med varers, personers, tjenesteydelsers eller kapitals bevægelighed inden for rammerne af denne aftale foretages frit uden restriktioner.

Artikel 33

Med forbehold af andre bestemmelser i denne aftale og andre internationale forpligtelser for Fællesskabet og Israel berører bestemmelserne i artikel 31 og 32 ikke anvendelsen af restriktioner, der består mellem dem på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, hvad angår kapitalbevægelser mellem dem, der har berøring til direkte investeringer, herunder i fast ejendom, etablering, levering af finansielle tjenesteydelser eller tilførsel af værdipapirer til kapitalmarkeder.

Overførsel til udlandet af investeringer i Israel foretaget af EF-valutaindlændinge eller i Fællesskabet foretaget af israelske valutaindlændinge og overskud deraf berøres dog ikke.

Artikel 34

Såfremt kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Israel i ekstraordinære tilfælde forvolder vanskeligheder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for valutakurspolitikken eller pengepolitikken i Fællesskabet og Israel, kan henholdsvis Fællesskabet eller Israel i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATS og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statut, træffe beskyttelsesforanstaltninger vedrørende kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Israel i en periode på højst seks måneder, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige.

KAPITEL 2

OFFENTLIGE INDKØB

Artikel 35

Parterne træffer foranstaltninger med sigte på en gradvis åbning af deres respektive markeder for offentlige indkøb og markeder for indkøb foretaget af virksomheder i forsyningssektoren, der indkøber varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, ud over hvad der på et gensidigt grundlag er omfattet af aftalen om offentlige indkøb, som er indgået inden for rammerne af WTO.

KAPITEL 3

KONKURRENCEREGLER

Artikel 36

1. Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Israel:

i) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på hele Fællesskabets eller Israels område eller en væsentlig del heraf

iii) al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner.

2. Associeringsrådet vedtager inden for en frist på tre år fra datoen for denne aftales ikrafttræden de nødvendige regler for gennemførelsen af stk. 1.

Indtil disse regler er vedtaget, anvendes bestemmelserne i aftalen om fortolkning og anvendelse af artikel VI, XVI og XXIII i GATT som regler for gennemførelsen af stk. 1, nr. iii).

3. Hver af parterne sikrer gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

4. Hvad angår de landbrugsprodukter, der er omhandlet i afsnit II, kapitel 3, finder stk. 1, nr. iii), ikke anvendelse.

5. Finder Fællesskabet eller Israel, at en særlig praksis er uforenelig med stk. 1, og

- ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesregler, der er nævnt i stk. 2, eller

- sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser i alvorlig grad eller påfører det indenlandske erhvervsliv, herunder servicesektoren, væsentlig skade

kan henholdsvis Fællesskabet eller Israel træffe passende foranstaltninger efter konsultation i associeringsudvalget eller 30 arbejdsdage efter, at sagen er indbragt for nævnte udvalg med henblik på konsultation.

Hvad angår praksis, som er uforenelig med stk. 1, nr. iii), må der, hvor GATT finder anvendelse herpå, kun træffes sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt i GATT eller alle andre relevante instrumenter, der er forhandlet inden for GATT, og som finder anvendelse mellem parterne.

6. Uanset, hvilke andre bestemmelser der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med stk. 2, udveksler parterne oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, som embeds- og forretningshemmeligheden kræver.

Artikel 37

1. Medlemsstaterne og Israel tilpasser gradvis eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved udløbet af det femte år efter denne aftales ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Israel med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår.

2. Associeringsudvalget underrettes om sådanne foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 38

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager associeringsrådet omsorg for, at der fra det femte år efter aftalens ikrafttræden ikke vedtages eller opretholdes nogen foranstaltninger, der kan forstyrre samhandelen mellem Fællesskabet og Israel i et omfang, der virker til skade for parternes interesser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at disse virksomheder de jure eller de facto kan udføre de opgaver, der er blevet dem tildelt.

KAPITEL 4

INTELLEKTUEL, INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET

Artikel 39

1. Parterne sikrer i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser og bestemmelserne i bilag VII en tidssvarende og effektiv beskyttelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med de højeste internationale standarder, herunder effektive midler til at gøre sådanne rettigheder gældende.

2. Gennemførelsen af denne artikel og bilag VII vil blive gennemgået af parterne med regelmæssige mellemrum. I tilfælde af vanskeligheder på området intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker samhandelen, finder der hastekonsultationer sted i associeringsudvalget efter anmodning fra en af parterne, for at der kan opnås gensidigt tilfredsstillende løsninger.

AFSNIT V

VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK SAMARBEJDE

Artikel 40

Parterne forpligter sig til at intensivere det videnskabelige og teknologiske samarbejde. De nærmere bestemmelser vedrørende virkeliggørelsen af dette mål nedfældes i særskilte aftaler, der indgås til dette formål.

AFSNIT VI

ØKONOMISK SAMARBEJDE

Artikel 41

Mål

Fællesskabet og Israel forpligter sig til at fremme det økonomiske samarbejde til deres fælles fordel og på grundlag af gensidighed i overensstemmelse med denne aftales overordnede mål.

Artikel 42

Anvendelsesområde

1. Samarbejdet rettes i første række mod sektorer, som er relevante for den gensidige tilnærmelse af Fællesskabets og Israels økonomier, eller som skaber vækst eller beskæftigelse. De vigtigste samarbejdssektorer er omhandlet i artikel 44-57 uden dermed at udelukke muligheden for samarbejde i andre sektorer af interesse for parterne.

2. Der tages hensyn til miljøet og den økologiske balance ved gennemførelsen af det økonomiske samarbejde i de forskellige sektorer, hvor dette er relevant.

Artikel 43

Midler og retningslinjer

Det økonomiske samarbejde gennemføres navnlig ved hjælp af:

a) en regelmæssig økonomisk dialog mellem parterne, som omfatter alle områder inden for den økonomiske politik, særlig skattepolitikken, betalingsbalancepolitikken og den monetære politik, og som fremmer et nært samarbejde mellem de myndigheder, der beskæftiger sig med økonomisk politik, hver på deres respektive kompetenceområde, i associeringsrådet eller ethvert andet forum, som associeringsrådet anviser

b) regelmæssig udveksling af information og tanker om alle samarbejdssektorer, herunder møde mellem embedsmænd og eksperter

c) overførsel af rådgivning, fagkundskab og uddannelse

d) gennemførelse af fælles projekter som f.eks. seminarer og workshopper

e) faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand

f) udbredelse af information om samarbejdet.

Artikel 44

Regionalt samarbejde

Parterne tilskynder til foranstaltninger, der kan fremme det regionale samarbejde.

Artikel 45

Industrisamarbejde

Parterne fremmer navnlig samarbejdet på følgende områder:

- industrisamarbejde mellem erhvervsdrivende i Fællesskabet og i Israel, også i forbindelse med Israels adgang til fællesskabsnettene for virksomhedssamarbejde eller nettene for decentralt samarbejde

- diversificering af industriproduktionen i Israel

- samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder i Fællesskabet og i Israel

- lettere adgang til investeringsfinansiering

- information og hjælpetjenester

- stimulering af innovation.

Artikel 46

Landbrug

Parterne retter navnlig samarbejdet mod:

- støtte af den politik, der føres med henblik på at diversificere produktionen

- fremme af miljøvenligt landbrug

- nærmere forbindelser på et frivilligt grundlag mellem erhvervsdrivende, grupper og organisationer, der repræsenterer handel og erhverv i Israel og i Fællesskabet

- faglig bistand og erhvervsuddannelse

- harmonisering af sundheds- og plantesundhedsstandarder

- integreret udvikling af landdistrikter, herunder forbedring af basisfaciliteterne og udvikling af dertil knyttet økonomisk virksomhed

- samarbejde mellem landregioner, udveksling af erfaringer og knowhow om udvikling af landdistrikter.

Artikel 47

Standarder

Parterne sigter på at indskrænke forskellene med hensyn til standardisering og overensstemmelsesvurdering. Parterne indgår med henblik herpå om fornødent aftaler om gensidig anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering.

Artikel 48

Finansielle tjenesteydelser

Parterne samarbejder, om fornødent ved indgåelse af aftaler, om vedtagelsen af fælles regler og standarder bl.a. for regnskabsvæsen og tilsyns- og reguleringsordninger for bank- og forsikringssektoren og andre finansielle sektorer.

Artikel 49

Told

1. Parterne forpligter sig til at udvikle toldsamarbejdet for at sikre, at handelsbestemmelserne overholdes. Med sigte herpå etablerer de en dialog om toldspørgsmål.

2. Samarbejdet rettes mod forenkling og datamatisering af toldprocedurer, som navnlig skal tage form af udveksling af information mellem eksperter og erhvervsuddannelse.

3. Uden at dette berører andre former for samarbejde, som er omhandlet i denne aftale, navnlig om bekæmpelse af narkotika og hvidvaskning af penge, yder parternes administrative myndigheder hinanden gensidig bistand efter bestemmelserne i protokol nr. 5.

Artikel 50

Miljø

1. Parterne samarbejder med sigte på at modvirke en forringelse af miljøet, at kontrollere forurening og at sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne med henblik på en bæredygtig udvikling og fremme af regionale miljøprojekter.

2. Samarbejdet rettes navnlig mod følgende:

- ørkendannelse

- vandkvaliteten i Middelhavet og kontrol med og modvirkning af havforurening

- forvaltning af affald

- forsaltning

- miljøforvaltning af følsomme kystområder

- miljøuddannelse og bevidstgørelse

- anvendelse af avancerede miljøforvaltningsredskaber, miljøovervågningsmetoder og tilsyn, herunder anvendelse af miljøinformationssystemer og vurdering af virkninger på miljøet

- industriudviklings indvirkning på miljøet i almindelighed og sikkerhed ved industrianlæg i særdeleshed

- landbrugets indvirkning på vand og jordkvaliteten.

Artikel 51

Energi

1. Parterne finder, at den globale opvarmning og udtømningen af de fossile brændselsressourcer udgør en alvorlig trussel mod menneskeheden. Parterne samarbejder derfor om at udvikle vedvarende energikilder, at sikre, at brændsel udnyttes på en sådan måde, at miljøforurening begrænses, og at energibevarelse fremmes.

2. Parterne bestræber sig på at fremme foranstaltninger, der sigter på at befordre det regionale samarbejde om anliggender som f.eks. forsendelse af gas, olie og elektricitet.

Artikel 52

Informationsinfrastruktur og telekommunikation

Parterne fremmer samarbejdet om udvikling af informationsinfrastrukturer og telekommunikation til gensidig fordel. Samarbejdet rettes i første række mod aktioner inden for forskning og teknologisk udvikling, harmonisering af standarder og modernisering af teknologi.

Artikel 53

Transport

1. Parterne fremmer samarbejdet inden for transport og dermed forbundet infrastruktur for at forbedre effektiviteten inden for personbefordring og godstransport både på bilateralt og regionalt plan.

2. Samarbejdet rettes navnlig mod:

- opnåelse af høje sikkerhedsstandarder inden for sø og lufttransport; med henblik herpå afholder parterne konsultationer på ekspertplan til udveksling af oplysninger

- standardisering af teknisk udstyr, særlig inden for kombineret og multimodal transport og omladning

- fremme af fælles programmer for forskning og teknologi.

Artikel 54

Turisme

Parterne udveksler information om planlagte projekter for udvikling af turismen og for markedsføring af turistprodukter, og om turistmesser, udstillinger, kongresser og publikationer.

Artikel 55

Tilnærmelse af lovgivninger

Parterne bestræber sig bedst muligt på at tilnærme deres respektive love til hinanden for at lette gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 56

Narkotika og hvidvaskning af penge

1. Parterne samarbejder navnlig med sigte på:

- at gøre deres politikker og foranstaltninger til bekæmpelse af forsyning og ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer mere effektiv og at mindske misbruget af disse stoffer

- at tilskynde til en fælles metode til mindskelse af efterspørgslen

- at forhindre, at parternes finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af formuer, som stammer fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og ulovlig narkotikahandel i særdeleshed.

2. Samarbejdet tager form af udveksling af information og i givet fald fælles aktiviteter vedrørende:

- udarbejdelse og gennemførelse af national lovgivning

- overvågning af handelen med prækursorer

- oprettelse af social- og sundhedsinstitutioner og informationssystemer og gennemførelse af projekter i dette regi, herunder uddannelses og forskningsprojekter

- anvendelse af de højeste internationale standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og misbrug af kemiske prækursorer, særlig dem, der er vedtaget af Den Internationale Finansielle Aktionsgruppe (FATF) og Aktionsgruppen for Kemiske Stoffer (CATF).

3. Parterne fastlægger i overensstemmelse med deres respektive lovgivning passende strategier og samarbejdsmetoder for at nå disse mål. Andre foranstaltninger end de fælles foranstaltninger gøres til genstand for konsultationer og nær koordination.

De relevante offentlige og private organer, som i overensstemmelse med deres egne beføjelser arbejder sammen med de kompetente organer i Israel, Fællesskabet og dets medlemsstater, kan tage del i disse foranstaltninger.

Artikel 57

Migration

Parterne samarbejder navnlig med sigte på:

- at indkredse områder af fælles interesse vedrørende indvandringspolitik

- at gøre foranstaltningerne til at forhindre eller modvirke ulovlige migrationsstrømme mere effektive.

AFSNIT VII

SAMARBEJDE OM AUDIOVISUELLE OG KULTURELLE ANLIGGENDER INFORMATION OG KOMMUNIKATION

Artikel 58

1. Parterne forpligter sig til at fremme samarbejdet på det audiovisuelle område til gensidig fordel.

2. Parterne søger midler til at inddrage Israel i fællesskabsinitiativer for dermed at muliggøre et samarbejde inden for koproduktion, uddannelse, udvikling og distribution.

Artikel 59

Parterne fremmer samarbejdet inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og udveksling af unge. Blandt samarbejdsområderne kan særlig nævnes udveksling af unge, samarbejde mellem universiteter og andre uddannelses-/erhvervsuddannelsesinstitutioner, sprogundervisning, oversættelse og andre midler til at forbedre den gensidige forståelse af deres respektive kulturer.

Artikel 60

Parterne fremmer det kulturelle samarbejde. Blandt samarbejdsområderne kan særlig nævnes oversættelse, udveksling af kunstværker og kunstnere, bevarelse og restaurering af historiske og kulturelle monumenter og steder, uddannelse af kulturarbejdere, tilrettelæggelse af europæiskorienterede kulturbegivenheder, højnelse af den gensidige bevidsthed og bidrag til udbredelse af information om fremtrædende kulturbegivenheder.

Artikel 61

Parterne fremmer aktiviteter af gensidig interesse inden for information og kommunikation.

Artikel 62

Samarbejdet gennemføres navnlig ved:

a) en regelmæssig dialog mellem parterne

b) en regelmæssig udveksling af information og tanker inden for alle samarbejdssektorer, herunder møder mellem embedsmænd og eksperter

c) overførsel af rådgivning, sagkundskab og uddannelse

d) gennemførelse af fælles aktioner som f.eks. seminarer og workshopper

e) faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand

f) udbredelse af information om samarbejdsinitiativer.

AFSNIT VIII

SOCIALE ANLIGGENDER

Artikel 63

1. Parterne fører en dialog omfattende alle aspekter af gensidig interesse. Dialogen omfatter navnlig spørgsmål vedrørende sociale problemer i det postindustrielle samfund som f.eks. arbejdsløshed, revalidering af handicappede, ligebehandling af mænd og kvinder, arbejdsmarkedsforbindelser, erhvervsuddannelse, arbejdssikkerhed og -hygiejne osv.

2. Samarbejdet finder sted på ekspertmøder, -seminarer og -workshopper.

Artikel 64

1. Med henblik på en samordning af de sociale sikringsordninger for israelske arbejdstagere, der er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, og disse familiemedlemmer, der er lovligt bosat dér, gælder følgende bestemmelser med forbehold af de gældende betingelser og retningslinjer i hver af medlemsstaterne:

- alle forsikrings, beskæftigelses- og bopælsperioder, som sådanne arbejdstagere har fuldført i de forskellige medlemsstater, sammenlægges med henblik på beregningen af de alders-, invalide- og efterladtepensioner og ydelser samt den sundhedspleje, der tilkommer dem og deres familiemedlemmer

- alle pensioner og alders- og efterladtepensioner og ydelser for arbejdsulykker eller erhvervssygdom samt invaliditet som følge af arbejdsulykker eller erhvervssygdom, med undtagelse af særlige ikke-bidragsbetingede ydelser, kan overføres frit til Israel til de kurser, som anvendes i medfør af den eller de pågældende debitormedlemsstaters lovgivning

- de berørte arbejdstagere har ret til familieydelser til deres familiemedlemmer som nævnt ovenfor.

2. Israel anvender over for arbejdstagere, der er statsborgere i medlemsstaterne, og som er lovligt beskæftiget på dets område, samt over for disses familiemedlemmer, der er lovligt bosat dér, en ordning svarende til den i stk. 1, andet og tredje led, omhandlede på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i Israel.

Artikel 65

1. Associeringsrådet vedtager bestemmelser, som kan sikre virkeliggørelsen af målene i artikel 64.

2. Associeringsrådet fastlægger de nærmere bestemmelser for et administrativt samarbejde til sikring af de forvaltnings- og kontrolmæssige garantier, som er nødvendige for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1.

Artikel 66

De bestemmelser, som vedtages af associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 65, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af bilaterale aftaler mellem Israel og medlemsstaterne, for så vidt disse indeholder mere fordelagtige ordninger for israelske statsborgere eller medlemsstaternes statsborgere.

AFSNIT IX

INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 67

Der oprettes et associeringsråd, som træder sammen på ministerplan en gang om året, og tillige når omstændighederne kræver det, efter indkaldelse fra dets formand på de i dets forretningsorden fastsatte betingelser. Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 68

1. Associeringsrådet består af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer af Israels regering på den anden side.

2. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Medlemmerne af associeringsrådet kan lade sig repræsentere på de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

4. Formandshvervet i associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af Israels regering i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

Artikel 69

1. Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri omhandlede tilfælde.

Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

2. Associeringsrådet udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem de to parter.

Artikel 70

1. Der nedsættes et associeringsudvalg, der med forbehold af de beføjelser, der er tillagt associeringsrådet, har til opgave at forvalte aftalen.

2. Associeringsrådet kan uddelegere alle eller nogle af sine beføjelser til associeringsudvalget.

Artikel 71

1. Associeringsudvalget, der træder sammen på tjenestemandsniveau, består af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for Israels regering på den anden side.

2. Associeringsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Formandshvervet i associeringsudvalget udøves på skift af en repræsentant for formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og en repræsentant for Israels regering.

Artikel 72

1. Associeringsudvalget har beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende aftalens forvaltning og på de områder, på hvilke associeringsrådet har uddelegeret sine beføjelser.

2. Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til deres gennemførelse. Associeringsudvalget træffer sine afgørelser efter fælles overenskomst mellem parterne.

Artikel 73

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige til aftalens gennemførelse.

Artikel 74

Associeringsrådet træffer alle nyttige forholdsregler til at lette samarbejdet og kontakter mellem Europa-Parlamentet og Israels Knesset samt mellem Fællesskabets Økonomiske og Sociale Udvalg og Israels økonomiske og sociale råd.

Artikel 75

1. Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for Associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3. Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4. Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne afsiges med flertal.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 76

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af parterne i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendige i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 77

Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

- må de ordninger, der anvendes af Israel over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

- må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Israel, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem israelske statsborgere eller virksomheder.

Artikel 78

Hvad angår direkte beskatning, må ingen bestemmelse i denne aftale have til virkning:

- at udvide de fordele, en af parterne indrømmer på det fiskale område, til også at gælde i internationale aftaler eller arrangementer, som denne part er bundet af

- at forhindre en part i at vedtage eller anvende foranstaltninger til at hindre skattesvig eller -unddragelse

- at forhindre en part i at udøve sin ret til at anvende de relevante bestemmelser i sin skattelovgivning på skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 79

1. Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at denne aftales målsætning virkeliggøres.

2. Finder en part, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes.

Disse foranstaltninger meddeles straks associeringsrådet og vil dér på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

Artikel 80

Protokol nr. 1-5 og bilag I-VII udgør en integrerende del af denne aftale. Erklæringer og brevvekslinger er indeholdt i slutakten, som udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 81

I denne aftale forstås ved "parter" på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Israel.

Artikel 82

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 83

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Israels område.

Artikel 84

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og hebræisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 85

Denne aftale skal godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

Denne aftale træder fra tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Israel samt aftalen mellem medlemsstaterne i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den ene side og Israel på den anden side, undertegnet i Bruxelles den 11. maj 1975.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.

Fait ΰ Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addμ venti novembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissδ kahdentenakymmenentenδ pδivδnδ marraskuuta vuonna tuhatyhdeksδnsataayhdeksδnkymmentδviisi.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

>PIC FILE= "L_2000147DA.001801.TIF">

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk Belgiλ/Fόr das Kφnigreich Belgien

>PIC FILE= "L_2000147DA.001802.TIF">

Cette signature engage ιgalement la Communautι franηaise, la Communautι flamande, la Communautι germanophone, la Rιgion wallonne, la Rιgion flamande et la Rιgion de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flδmische Gemeinschaft, die Franzφsische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flδmische Region und die Region Brόssel-Hauptstadt.

Pε Kongeriget Danmarks vegne

>PIC FILE= "L_2000147DA.001803.TIF">

Fόr die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2000147DA.001901.TIF">

>ISO_7>Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2000147DA.001902.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2000147DA.001903.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2000147DA.001904.TIF">

Thar cheann na hÉireann/For Ireland

>PIC FILE= "L_2000147DA.001905.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2000147DA.001906.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2000147DA.002001.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000147DA.002002.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2000147DA.002003.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2000147DA.002004.TIF">

Suomen tasavallan puolesta

>PIC FILE= "L_2000147DA.002005.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2000147DA.002006.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2000147DA.002101.TIF">

Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar

>PIC FILE= "L_2000147DA.002102.TIF">

>PIC FILE= "L_2000147DA.002103.TIF">

>PIC FILE= "L_2000147DA.002104.TIF">

BILAGSFORTEGNELSE

>TABELPOSITION>

BILAG I

LISTE OVER DE I ARTIKEL 7 OMHANDLEDE VARER

>TABELPOSITION>

BILAG II

LISTE OVER DE I ARTIKEL 9 OMHANDLEDE VARER

>TABELPOSITION>

BILAG III

LISTE OVER DE I ARTIKEL 9 OMHANDLEDE VARER

>TABELPOSITION>

BILAG IV

LISTE OVER DE I ARTIKEL 9, STK. 2, OMHANDLEDE VARER

>TABELPOSITION>

BILAG V

LISTE OVER DE I ARTIKEL 9 OMHANDLEDE VARER

>TABELPOSITION>

BILAG VI

LISTE OVER DE I ARTIKEL 9, STK. 6, OMHANDLEDE VARER, DER ER GENSTAND FOR INDRØMMELSER

Tabel 1: Følgende varer med oprindelse i Israel er ved indførsel i Fællesskabet genstand for de nedenfor anførte indrømmelser

>TABELPOSITION>

Tabel 2: Følgende varer med oprindelse i Fællesskabet er ved indførsel i Israel genstand for de nedenfor anførte indrømmelser

>TABELPOSITION>

BILAG VII

INTELLEKTUEL, INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET, JF. ARTIKEL 39

1. Inden udgangen af det tredje år efter aftalens ikrafttræden tiltræder Israel følgende multilaterale konventioner om beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som medlemsstaterne er part i eller faktisk anvendes af medlemsstaterne:

- Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Parisakten 1971)

- Madrid-aftalen om international registrering af varemærker (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979)

- Protokollen til Madrid-aftalen om international registrering af varemærker (Madrid 1989)

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980)

- Patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, ændret i 1979 og 1984).

Associeringsrådet kan beslutte, at dette afsnit også skal gælde for andre multilaterale konventioner på dette område.

2. Israel ratificerer inden udgangen af det andet år efter denne aftales ikrafttræden den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961).

3. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger overholdelsen af de forpligtelser, der følger af nedenstående multilaterale konventioner:

- Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979)

- Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Genève 1977, ændret i 1979).

- Den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV), (Genèveakten, 1991).

FORTEGNELSE OVER PROTOKOLLER

>TABELPOSITION>

PROTOKOL Nr. 1

om ordningerne for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Israel

1. De i bilaget anførte varer med oprindelse i Israel indføres i Fællesskabet på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser.

2. a) Tolden ved indførsel afskaffes eller nedsættes som angivet i kolonne A.

b) For visse varer, for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, gælder de i kolonne A og i kolonne C nedsættelser kun for værditolden. For varer henhørende under KN-kode 0207 22, 0207 42 og 2204 21 anvendes dog de toldnedsættelser, der er angivet i kolonne E.

3. For visse varer afskaffes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i kolonne B.

For mængder, der indføres ud over kontingenterne, anvendes tolden for de berørte varer i henhold til den fælles toldtarif i sin helhed eller nedsat i det i kolonne C angivne forhold.

4. For visse andre varer, der kan indføres toldfrit, er der i kolonne D fastsat referencemængder.

Hvis indførslen af en vare overstiger referencemængderne, kan Fællesskabet under hensyntagen til en årlig opgørelse over samhandelen, som det foretager, henføre varen under et fællesskabstoldkontingent med en mængde svarende til denne referencemængde. I så fald anvendes toldsatsen i henhold til den fælles toldtarif alt efter varen i sin helhed eller nedsat i det i kolonne C angivne forhold for de mængder, der indføres ud over kontingentet.

5. For visse af de varer, der er omhandlet i punkt 3, og som er angivet i kolonne E, forhøjes kontingentmængderne i fire lige store rater på 3 % af disse mængder hvert år den 1. januar 1997 til den 1. januar 2000.

6. For visse varer, bortset fra dem, der er omhandlet i punkt 3 og 4, og som er angivet i kolonne E, kan Fællesskabet fastsætte en som i punkt 4 omhandlet referencemængde, hvis det på grundlag af en årlig opgørelse over samhandelen fastslår, at de indførte mængder af en vare eller varer indebærer fare for at skabe vanskeligheder på Fællesskabets marked. Hvis varen siden henføres under et toldkontingent på de i punkt 4 beskrevne betingelser, anvendes toldsatsen i henhold til den fælles toldtarif alt efter varen i sin helhed eller nedsat i det i kolonne C angivne forhold for de mængder, der indføres ud over kontingentet.

BILAG

>TABELPOSITION>

PROTOKOL Nr. 2

om ordningerne for indførsel i Israel af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

1. De i bilaget anførte varer med oprindelse i Fællesskabet indføres i Israel på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser.

2. Tolden ved indførsel afskaffes eller nedsættes til det niveau, der er angivet i kolonne A, inden for det toldkontingent, der er angivet i kolonne B, og efter de særlige bestemmelser, der er angivet i kolonne C.

3. For mængder, der indføres ud over kontingenterne, finder de generelle toldsatser, der anvendes over for tredjelande, anvendelse efter de særlige bestemmelser, der er angivet i kolonne C.

4. For visse varer, for hvilke der ikke er fastsat noget toldkontingent, er referencemængderne angivet i kolonne C.

Hvis indførslen af en vare overstiger referencemængderne, kan Israel under hensyntagen til en årlig opgørelse over samhandelen, som det foretager, henføre varen under et toldkontingent med en mængde svarende til denne referencemængde. I så fald anvendes den toldsats, der er omhandlet i punkt 3, for de mængder, der indføres ud over kontingentet.

5. For varer, for hvilke der hverken er fastsat et toldkontingent eller en referencemængde, kan Israel fastsætte en som i punkt 4 omhandlet referencemængde, hvis det på grundlag af en årlig opgørelse over samhandelen fastslår, at de indførte mængder indebærer fare for at skabe vanskeligheder på Israels marked. Hvis varen siden henføres under et toldkontingent på de i punkt 4 beskrevne betingelser, finder bestemmelsen i punkt 3 anvendelse.

6. For ost og ostemasse forhøjes toldkontingentet den 1. januar 1997 til den 1. januar 2000 i fire lige store rater med 10 % af denne mængde.

BILAG

>TABELPOSITION>

PROTOKOL 3

om plantebeskyttelse

Uden at dette berører bestemmelserne i aftalen om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, som er knyttet til overenskomsten om oprettelse af WTO, særlig artikel 2 og 6, har parterne vedtaget følgende med virkning fra denne aftales ikrafttræden:

a) I deres samhandel gælder kravene med hensyn til plantesundhed:

- hvad angår afskårne blomster:

- kun blomster af slægterne Dendranthema, Dianthus, Pelargonium i forbindelse med indførsel i Fællesskabet

- og kun Rosa, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, Gypsophylla og Anemone i forbindelse med indførsel i Israel, og

- hvad angår frugt:

- kun citrus, Fortunella, Poncirus og krydsningerne Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium og Vaccinum i forbindelse med indførsel i Fællesskabet

- og alle slægter i forbindelse med indførsel i Israel.

b) I deres samhandel finder kravet om en plantesundhedstilladelse til indførsel af planter og planteprodukter kun anvendelse for at tillade indførsel af sådanne planter eller planteprodukter, som ellers ville være forbudt, på basis af en risikoanalyse vedrørende skadegørere.

c) En part, som overvejer at indføre nye plantesundhedsforanstaltninger, som vil kunne påvirke en specifik bestående handel mellem parterne, konsulterer den anden part med henblik på at undersøge de planlagte foranstaltninger og deres virkninger.

PROTOKOL Nr. 4

om definitionen af begrebet "varer med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) "fremstilling": alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) "materialer": alle former for bestanddele, råstoffer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af varen

c) "vare": den vare, der fremstilles, også når den senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) "produkter": både materialer og varer

e) "toldværdi": den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af 1994 (WTO-aftalen om toldværdi)

f) "prisen ab fabrik": den pris, der betales for varen ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, eller til den person, som lod den sidste bearbejdning eller forarbejdning foretage uden for parternes område, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der er refunderet eller kan refunderes ved den fremstillede vares udførsel

g) "materialernes værdi": toldværdien på indførselstidspunktet af de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i de pågældende områder

h) "værdien af materialer med oprindelsesstatus": toldværdien af disse materialer som defineret i litra g), anvendt med de fornødne tilpasninger

i) "kapitler" og "positioner": de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt "det harmoniserede system" eller "HS"

j) "tariferet": en vares eller et materiales tarifering under en bestemt position

k) "sending": varer, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et enkelt transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en enkelt faktura.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET "VARER MED OPRINDELSESSTATUS"

Artikel 2

Oprindelseskriterier

For anvendelsen af aftalen gælder følgende, jf. dog artikel 3 i denne protokol:

1) Som varer med oprindelse i Fællesskabet anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

2) Som varer med oprindelse i Israel anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Israel i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Israel, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Israel, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Israel i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

Artikel 3

Bilateral kumulation

1. Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), anses varer med oprindelse i Israel i henhold til denne protokol som varer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse varer dér har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

2. Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), anses varer med oprindese i Fællesskabet i henhold til denne protokol som materialer med oprindelse i Israel, og det kræves ikke, at disse varer dér har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

Artikel 4

Fuldt ud fremstillede varer

1. Som varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller i Israel, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet dér

c) levende dyr, som er født og opdrættet dér

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer

g) produkter, som er fremstillet på deres flydende fabrikker udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) brugte varer, som indsamles dér og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

j) varer, som er udvundet af havbunden eller undergrunden beliggende uden for deres søterritorium, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller undergrund

k) varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter.

2. Udtrykket "deres fartøjer" og "deres flydende fabrikker" i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og flydende fabrikker

- som er registreret eller anmeldt i en af Fællesskabets medlemsstater eller i Israel

- som fører en af Fællesskabets medlemsstaters eller Israels flag

- som mindst for halvdelens vedkommende ejes af statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller Israel eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en medlemsstat eller i Israel, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i en af Fællesskabets medlemsstater eller i Israel, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse medlemsstaterne eller Israel, offentlige institutioner eller statsborgere i medlemsstaterne eller i Israel

- hvis officersbesætning er sammensat af statsborgere i medlemsstaterne eller Israel

- og hvis øvrige besætning er sammensat således, at mindst 75 % er statsborgere i medlemsstaterne eller Israel.

3. Udtrykket "Fællesskabet" og "Israel" dækker ligeledes Fællesskabets medlemsstaters og Israels territoriale farvande.

Søgående fartøjer, herunder flydende fabrikker, om bord på hvilke der foretages en bearbejdning eller forarbejdning af fangsterne, anses som dele af Fællesskabets eller Israels område, forudsat at de opfylder de i stk. 2 angivne betingelser.

Artikel 5

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede varer

1. Ved anvendelsen af artikel 2 anses varer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller Israel, for at være tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet, når de på listen i bilag II angivne betingelser sammenholdt med noterne i bilag I er opfyldt.

Disse betingelser angiver for alle varer, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal være foretaget af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen af de pågældende varer, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis en vare, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser vedrørende den pågældende vare er opfyldt, anvendes til fremstilling af en anden vare, gælder de betingelser, som er angivet vedrørende den vare, i hvilken den indarbejdes, ikke for den, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af den.

2. Uanset stk. 1 kan materialer uden oprindelsesstatus, som ifølge listens betingelser vedrørende en given vare ikke må anvendes til fremstilling af den pågældende vare, alligevel anvendes med de i artikel 12, stk. 4, fastsatte undtagelser, forudsat at

a) deres samlede værdi ikke er på mere end 10 % af varens pris ab fabrik

b) der på de steder på listen, hvor der er angivet en eller flere procentsatser for maksimumsværdien af materialerne uden oprindelsesstatus, ikke i kraft af anvendelsen af dette stykke finder en overskridelse sted af de pågældende procentsatser.

Dette stykke gælder ikke for varer, der er omfattet af kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system.

3. Stk. 1 og 2 gælder med de i artikel 6 fastsatte undtagelser.

Artikel 6

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Følgende bearbejdninger eller forarbejdninger betragtes som utilstrækkelige til at give varerne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 5 er opfyldt:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling af varesæt), vask, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve varen eller deres emballage

e) enkel blanding af varer, også af forskellige arter, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Israel

f) enkel samling af dele for at kunne danne en komplet vare

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte foranstaltninger

h) slagtning af dyr.

Artikel 7

Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den vare, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

a) når en vare, der består af en gruppe eller samling af dele, i henhold til det harmoniserede system tariferes under en og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) når en sending består af et antal identiske varer, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hver vare for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i varen ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 8

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i varens pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner eller køretøjer.

Artikel 9

Varer i sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som varer med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af varer med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af varerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 10

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i Fællesskabet eller Israel, er det ikke nødvendigt at undersøge, om elektrisk energi, brændselsanlæg og udstyr, maskiner og værktøj, der er anvendt ved fremstillingen af varen, eller om materialer, der er anvendt ved fremstillingen, men som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i den pågældende vares endelige sammensætning, har oprindelsesstatus.

AFSNIT III

TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 11

Territorialitetsprincip

Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Israel. I denne forbindelse anses opnåelsen af oprindelsesstatus for at være afbrudt, hvis varer, som har undergået bearbejdning eller forarbejdning i den pågældende part, har forladt denne parts område, jf. dog undtagelserne i artikel 12 og 13.

Artikel 12

Bearbejdning eller forarbejdning uden for en af parterne

1. Opnåelsen af oprindelsesstatus på de i afsnit II fastsatte betingelser berøres ikke af bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for en af parterne af materialer, som udføres fra og derefter genindføres til denne part, forudsat at:

a) de pågældende materialer fuldt ud er fremstillet i den pågældende part eller har undergået en bearbejdning eller forarbejdning dér, som er mere vidtgående end de i artikel 6 omhandlede utilstrækkelige arbejdsprocesser, før deres udførsel, og

b) det over for toldmyndighederne kan godtgøres, at:

i) de genindførte produkter er fremkommet ved bearbejdning eller forarbejdning af de udførte materialer, og

ii) den samlede værditilvækst, som er opnået uden for den pågældende part ved anvendelse af denne artikel, ikke udgør mere end 10 % af prisen ab fabrik for den færdigvare, for hvilken der kræves oprindelsesstatus.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 gælder de i afsnit II fastsatte betingelser vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus ikke for bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for den pågældende part. Hvis der imidlertid på listen i bilag II anvendes en regel om maksimumsværdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ved fastlæggelsen af den pågældende færdigvares oprindelsesstatus, må den samlede værdi af de materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt i den pågældende part, og den samlede værditilvækst, som er opnået uden for denne part ved anvendelse af denne artikel, tilsammen ikke overstige den fastsatte procentsats.

3. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 forstås ved "samlet værditilvækst" alle omkostninger, som påløber uden for den pågældende part, herunder alle tilføjede materialer.

4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for varer, der ikke opfylder de på listen i bilag II fastsatte betingelser, og som kun kan betragtes som tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede, fordi den generelle tolerance i artikel 5, stk. 2, tages i anvendelse.

5. Stk. 1 og 2 gælder ikke for varer, der er omfattet af kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system.

Artikel 13

Genindførsel af varer

Varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Israel til et tredjeland og siden returneres, anses for aldrig at have forladt den pågældende part, hvis det over for toldmyndighederne kan godtgøres,

a) at de returnerede varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land eller var udført.

Artikel 14

Direkte forsendelse

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for varer eller materialer, som transporteres mellem Fællesskabets og Israels område, uden passage af andre områder. Dog kan transport af varer med oprindelse i Israel eller Fællesskabet som en enkelt forsendelse ske med passage af andre områder end Fællesskabets eller Israels, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring på disse områder, såfremt varerne er forblevet under tilsyn af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet og ikke dér har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Varer med oprindelse i Israel eller Fællesskabet kan transporteres i rørledninger gennem andre områder end Fællesskabets eller Israels område.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for de ansvarlige toldmyndigheder fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, der er udstedt i udførselslandet, og som dækker passagen gennem transitlandet

b) eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af varerne

ii) datoen for varernes losning og ladning, og, hvis det er relevant, med angivelse af de anvendte fartøjers navne, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke varerne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 15

Udstillinger

1. Varer, der afsendes fra en af parterne til en udstilling i et tredjeland, og som efter udstillingen sælges til indførsel i en anden part, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at de opfylder de i denne protokol fastsatte betingelser for at kunne anerkendes som varer med oprindelse i Fællesskabet eller Israel, og at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse varer fra en af parterne til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b) at denne eksportør har solgt varerne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i en anden part

c) at varerne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt til den sidstnævnte part i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at varerne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for varernes art og for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke varerne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske varer.

AFSNIT IV

TOLDGODTGØRELSE ELLER -FRITAGELSE

Artikel 16

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

1. Parterne yder ingen toldgodtgørelse eller -fritagelse af nogen art for materialer uden oprindelsesstatus, der benyttes til fremstilling af varer med oprindelse i Fællesskabet eller Israel som omhandlet i denne protokol, for hvilke der er udstedt eller udfærdiget et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit V.

2. Forbuddet i stk. 1 gælder enhver ordning med hel eller delvis godtgørelse af, fritagelse for eller ikke-betaling af told eller afgifter med tilsvarende virkning i parterne for så vidt angår de materialer, der anvendes ved fremstillingen, såfremt en sådan godtgørelse, fritagelse eller ikke-betaling udtrykkeligt eller faktisk finder anvendelse, når de varer, som er fremstillet på basis af de nævnte materialer, udføres, men ikke når de er bestemt til forbrug på den pågældende parts hjemmemarked.

3. Eksportører af varer, som er omfattet af et bevis for oprindelse, skal når som helst på toldmyndighedernes begæring kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at der ikke er opnået toldgodtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er benyttet til fremstilling af de pågældende varer, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning for sådanne materialer faktisk er betalt..

4. Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 gælder tillige for emballage i henhold til artikel 7, stk. 2, tilbehør, reservedele og værktøj i henhold til artikel 8 og varer i sæt i henhold til artikel 9, såfremt disse artikler er uden oprindelsesstatus.

5. Bestemmelserne i stk. 1 til 4 gælder kun for materialer af den art, som er omfattet af aftalen.

AFSNIT V

BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 17

Almindelige betingelser

1. Varer med oprindelsesstatus i henhold til denne protokol er ved indførsel til en af parterne omfattet af aftalen ved fremlæggelse af:

a) enten et varecertifikat EUR.1, der er vist i bilag III

b) eller i de i artikel 22, stk. 1, nævnte tilfælde en erklæring, hvis tekst fremgår af bilag IV, afgivet af eksportøren på grundlag af en faktura, en følgeseddel eller et andet handelsdokument, som indeholder en beskrivelse af varerne, der er tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres (i det følgende benævnt "fakturaerklæringen").

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 er varer med oprindelsesstatus i henhold til denne protokol i de i artikel 27 nævnte tilfælde omfattet af aftalen, uden at det er nødvendigt at fremlægge nogen af de ovennævnte dokumenter.

Artikel 18

Normal procedure for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III.

Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, på hvilke aftalen er affattet, i overensstemmelse med bestemmelserne i udføselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal udstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en af Fællesskabets medlemsstater, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Fællesskabet i den i artikel 2, stk. 1, i denne protokol fastsatte betydning. Varecertifkat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i Israel, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Israel i den i artikel 2, stk. 2, i denne protokol fastsatte betydning.

5. I tilfælde, hvor kumulationsbestemmelserne i artikel 3 finder anvendelse, kan toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater eller Israel udstede varecertifikater EUR.1 på de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Israel i den i denne protokol fastsatte betydning, og forudsat at de varer, som varecertifikaterne EUR.1 vedrører, befinder sig i Fællesskabet eller Israel.

I disse tilfælde kan der udstedes certifikater EUR.1, forudsat at der fremlægges et tidligere udstedt eller udfærdiget bevis for varernes oprindelse. Oprindelsesbeviset opbevares i mindst tre år af toldmyndighederne i udførselslandet.

6. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at varerne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og at foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de måtte finde hensigtsmæssig.

De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

7. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i den del af certifikatet, der er forbeholdt toldmyndighederne.

8. Varecertifikat EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder ved udførslen af de varer, som det vedrører. Certifikatet holdes til disposition for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 19

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 18, stk. 8, kan varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de varer, som det vedrører, såfremt

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen

b) eller det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de varer, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

"UDSTEDT EFTERFØLGENDE",

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",

"DÉLIVRÉ A POSTERIORI",

"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ",

"RILASCIATO A POSTERIORI",

"AFGEGEVEN A POSTERIORI",

"EMITIDO A POSTERIORI",

"EXPEDIDO A POSTERIORI",

"UTFÄRDAT I EFTERHAND",

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",

"

>PIC FILE= "L_2000147DA.005601.TIF">".

5. Den påtegning, der er nævnt i stk. 4, anføres i rubrikken "Bemærkninger" på varecertifikat EUR.1.

Artikel 20

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til den toldmyndighed, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndigheden beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

"DUPLIKAT",

"DUPLICATE",

"KAKSOISKAPPALE",

"DUPLICATA",

"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ",

"DUPLICATO",

"DUPLICAAT",

"SEGUNDA VIA",

"DUPLICADO",

"

>PIC FILE= "L_2000147DA.005602.TIF">".

3. Den påtegning, der er nævnt i stk. 2, samt udstedelsesdato og serienummer for det originale certifikat, anføres i rubrikken "Bemærkninger" på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 21

Erstatning af certifikater

1. Det skal til enhver tid være muligt at erstatte et eller flere varecertifikater EUR.1 med et andet eller flere andre certifikater, forudsat at dette foretages af de toldmyndigheder eller andre myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen med varerne.

2. Erstatningscertifikatet betragtes som et endeligt varecertifikat EUR.1 med henblik på anvendelsen af denne protokol, herunder også bestemmelserne i denne artikel.

3. Erstatningscertifikatet udstedes på grundlag af en skriftlig anmodning fra den eksportør, der står for genudførslen, efter at de berørte myndigheder har kontrolleret oplysningerne i ansøgerens anmodning. Dato og serienummer for det oprindelige varecertifikat EUR.1 anføres i rubrik 7.

Artikel 22

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

1. En fakturaerklæring, som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a) af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 23

b) af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere pakker indeholdende varer med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke er på mere end 6000 ECU.

2. Der kan udfærdiges en fakturaerklæring, hvis de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelse i en af parterne og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3. Den eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst fremgår af bilag IV, på fakturaen, følgeseddelen eller et andet handelsdokument ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i dette tillæg, i overensstemmelse med udførselslandets lovgivning. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5. Fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift.

En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 23 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6. Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de varer, som den vedrører, eller efterfølgende. Såfremt fakturaerklæringen udfærdiges, efter at de varer, som den vedrører, er blevet angivet til indførselslandets toldmyndigheder, skal denne fakturaerklæring indeholde en henvisning til, hvilke dokumenter der allerede er fremlagt for disse myndigheder.

Artikel 23

Godkendte eksportører

1. Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, i det følgende benævnt "godkendt eksportør", der hyppigt forsender varer i henhold til aftalen, og som til toldmyndighedernes tilfredshed giver alle de nødvendige garantier, således at de kan efterprøve, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer, uanset de pågældende varers værdi.

2. Toldmyndighederne kan udpege godkendte eksportører og til denne udpegelse knytte betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldtilladelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen.

4. Toldmyndighederne kontrollerer den brug, som den godkendte eksportør gør af tilladelsen.

5. Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal gøre dette, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.

Artikel 24

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Varecertifikat EUR.1 er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt i udførselslandet, og skal i samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

En fakturaerklæring er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt af eksportøren, og skal i samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Varecertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage varecertifikater EUR.1, når varerne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 25

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Varecertifikater EUR.1 fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af et varecertifikat EUR.1. De kan desuden kræve, at importangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at varerne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 26

Indførsel i form af delforsendelser

Når varer henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges ét enkelt bevis for disse varers oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 27

Undtagelser fra formelt bevis for oprindelse

1. Varer i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller varer, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som varer med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et formelt bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter, og det erklæres, at varerne opfylder betingelserne i denne protokol, og der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår varer sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse C2/CP3 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af varer bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse varer ikke overstige 500 ECU, når der er tale om småforsendelser, eller 1200 ECU, når der er tale om varer, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 28

Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

1. En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 18, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2. En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring, samt de i artikel 22, stk. 3, omhandlede dokumenter.

3. De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 18, stk. 2, nævnte anmodningsformular.

4. Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1, der fremlægges for dem.

Artikel 29

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring og oplysningerne i de dokumenter, der indgives til toldstedet med henblik på varernes indklarering, medfører dette ikke i sig selv, at varecertifikat EUR.1 eller fakturaerklæringen er ugyldig, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte varer.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 30

Beløb udtryk i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtryk i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles de øvrige kontraherende parter.

Når beløbene er større end de tilsvarende beløb, der er fastsat af indførselslandet, skal dette godkende dem, hvis varerne er faktureret i udførselslandets valuta.

Er varerne faktureret i en anden af Fællesskabets medlemsstaters valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af det pågældende land.

2. Indtil den 30. april 2000 udgør de beløb, der skal benyttes i en given national valuta, modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb pr. 1. oktober 1994.

For hver efterfølgende periode af fem års varighed undersøger associeringsrådet de i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i landenes nationale valutaer på grundlag af ecu-vekselkurserne den første hverdag i oktober året umiddelbart forud for denne femårsperiode.

Som led i denne undersøgelse sikrer associeringsrådet, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

AFSNIT VI

METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 31

Meddelelse om stempler og adresser

Toldmyndighederne i medlemsstaterne og Israel skal gennem Europa-Kommissionen forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og fakturaerklæringerne.

Artikel 32

Kontrol af bevis for oprindelse

1. Efterfølgende kontrol af varecertifikater EUR.1 og af fakturaerklæringer skal foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende varers oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende varecertifikat EUR.1 og fakturaen, hvis en sådan er fremlagt, eller fakturaerklæringen eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af de materielle eller formelle årsager, der gør en undersøgelse berettiget.

Til støtte for anmodningen om efterfølgende kontrol fremsender de samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i varecertifikat EUR.1 eller i fakturaerklæringen er ukorrekte.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferenceordningen for de pågældende varer, medens de afventer resultatet af undersøgelsen, skal de tilbyde at frigive varerne til importøren med forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, som de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om undersøgelsen, skal underrettes om resultaterne af denne undersøgelse senest i løbet af ti måneder. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelsesstatus og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

I tilfælde, hvor kumulationsbestemmelserne i artikel 3, stk. 2, og artikel 18, stk. 4, finder anvendelse, skal svaret omfatte en kopi (eller kopier) af det eller de varecertifikater eller den eller de fakturaerklæringer, der er benyttet.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller varernes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 33

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 32 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om en undersøgelse, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for undersøgelsens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for Toldsamarbejdsudvalget.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 34

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for en vare.

Artikel 35

Frizoner

1. Medlemsstaterne og Israel træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at varer, der udføres på grundlag af et varecertifikat EUR.1, og som under transporten oplagres i en frizone beliggende på deres område, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt certifikat EUR.1 for varer med oprindelse i Fællesskabet eller i Israel, der er indført i en frizone på grundlag af et certifikat EUR.1, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, varerne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

Artikel 36

Anvendelse af protokollen

1. Betegnelsen "Fællesskabet" som anvendt i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket "varer med oprindelse i Fællesskabet" omfatter ikke varer med oprindelse i disse områder.

2. Denne protokol finder tilsvarende anvendelse på varer med oprindelse i Ceuta og Melilla, jf. dog de særlige betingelser i artikel 37.

Artikel 37

Særlige betingelser

1. Følgende bestemmelser finder anvendelse i stedet for artikel 2 og artikel 3, stk. 1 og stk. 2, og henvisninger til disse artikler betragtes som henvisninger til nærværende artikel.

2. Forudsat at de er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 14, anses følgende varer

1) som varer med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla

b) varer, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og til hvis fremstilling der er medgået andre end de i litra a) nævnte, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Fællesskabet eller Israel i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6

2) som varer med oprindelse i Israel:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Israel

b) varer, der er fremstillet i Israel, og til hvis fremstilling der er medgået andre end de i litra a) nævnte, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6.

3. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

4. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre betegnelsen "Israel" og "Ceuta og Melilla" i rubrik 2 i varecertifikat EUR.1. Hvad angår varer med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i certifikatet.

5. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 38

Ændringer til protokollen

Associeringsrådet kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 39

Toldsamarbejdsudvalget

1. Der nedsættes et toldsamarbejdsudvalg, der skal sikre det administrative samarbejde med henblik på korrekt og ensartet anvendelse af denne protokol, og som skal varetage alle øvrige opgaver på toldområdet, som det måtte få overdraget.

2. Udvalget består på den ene side af eksperter fra medlemsstaterne og tjenestemænd fra tjenestegrene i Europa-Kommissionen, som er ansvarlige for toldspørgsmål, og på den anden side af eksperter, der er udpeget af Israel.

Artikel 40

Bilag

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del af denne.

Artikel 41

Gennemførelse af protokollen

Fællesskabet og Israel træffer hver for sit vedkommende de foranstaltninger, som gennemførelsen af denne protokol indebærer.

Artikel 42

Varer under forsendelse eller i oplag

Aftalens bestemmelser gælder også for varer, som opfylder bestemmelserne i denne protokol, og som på datoen for ikrafttrædelsen af aftalen om frihandel og handelsanliggender befinder sig enten i transit eller midlertidigt oplagt på toldoplag eller i frizoner i Fællesskabet eller i Israel, under forudsætning af, at der senest fire måneder efter den pågældende dato forelægges indførselslandets toldmyndigheder et varecertifikat EUR.1, som er udstedt efterfølgende af de kompetente myndigheder i udførselslandet, samt dokumentation for direkte forsendelse.

BILAG I

NOTER

Forord

Reglerne i denne liste finder kun anvendelse på de af aftalen omfattede varer.

Note 1

1.1. I de to første kolonner på listen beskrives den fremstillede vare. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et "ex" før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

1.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle varer, der i henhold til det harmoniserede system tariferes inden for positioner i kapitlet eller inden for en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

1.3. Når der er forskellige regler på listen for forskellige varer inden for en position, indeholder hver "indrykning" beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4.

1.4. Hvis der i forbindelse med en angivelse i de første to kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 2

2.1. Den bearbejdning eller forarbejdning, der er nødvendig i henhold til en regel i kolonne 3, skal kun foretages i forbindelse med de anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus. Begrænsningerne ifølge en regel i kolonne 3 finder på samme måde kun anvendelse på anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus.

2.2. Såfremt en regel angiver "fremstilling på basis af alle materialer", kan også materialer, der henhører under samme position som varen, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved "fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. ...", forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som varen med en anden beskrivelse end varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

2.3. Når en vare, der er fremstillet af materialer uden oprindelsesstatus, som har fået oprindelsesstatus ved fremstillingen i henhold til reglen om positionsskifte eller dens egen listeregel, anvendes som materiale i fremstillingen af en anden vare, finder den regel, der gælder for den vare, i hvilken den er indarbejdet, ikke anvendelse på den pågældende vare.

Eksempel:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40 % af prisen ab fabrik, fremstilles af "andet legeret stål, groft tildannet ved smedning", der henhører under pos. 7224.

Hvis smedningen er foretaget i det pågældende land på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedningen allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Den betragtes så som en vare med oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om den er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

2.4. Reglen i listen fastlægger den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, hvoraf følger, at yderligere bearbejdning eller forarbejdning også giver oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, hvorimod anvendelse af sådant materiale på et senere stadium ikke er tilladt.

2.5. Når det i en regel på listen specificeres, at en vare kan fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

Eksempel:

I reglen for vævede stoffer henhørende under ex kapitel 50 til 55 hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

2.6. Når det i en regel i listen hedder, at en vare skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen. (Se også note 5.2 nedenfor i forbindelse med tekstilvarer).

Eksempel:

Reglen for tilberedte levnedsmidler under pos. 1904 hvorefter anvendelse af korn og varer deraf uden oprindelsesstatus udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

Det gælder imidlertid ikke for varer, der - selvom de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, som er nævnt på listen - på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

Eksempel:

Når en beklædningsgenstand i ex kapitel 62 er fremstillet af fiberdug, og sådanne artikler kun må tilvirkes af garn uden oprindelsesstatus, er det ikke muligt at anvende fiberdug, selv når fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde bør der som hovedregel anvendes materiale, der befinder sig på stadiet umiddelbart forud for garnfremstillingen, dvs. fiberstadiet.

2.7. Når der i en regel i listen angives to eller flere procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte varer, de gælder for.

Note 3

3.1. "Naturlige fibre" anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre og er begrænset til stadiet inden spinding, herunder også affald, og, medmindre andet er angivet, omfatter "naturlige fibre" også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

3.2. "Naturlige fibre" omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003, samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101 til 5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301 til 5305.

3.3. "Spindeopløsninger", "kemikalier" og "materialer til papirfremstilling" anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50 til 63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

3.4. "Korte kemofibre" anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501 til 5507.

Note 4

4.1. Når der for en given vare på listen henvises til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basis-tekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af denne vare, og som sammenlagt udgør 10 % eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 4.3 og 4.4).

4.2. Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede varer, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår

- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre.

Eksempel:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

Eksempel:

Vævet stof under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan enten garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

Eksempel:

Tuftet tekstilstof under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun en blandet vare, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

Eksempel:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor en blandet vare.

Eksempel:

Et tuftet tæppe, der er fremstillet af garn af regenererede fibre og bomuldsgarn og med en bagbeklædning af jute, er en blandet vare, fordi der er anvendt tre basistekstilmaterialer. Således kan materialer uden oprindelsesstatus, der indgår på et senere stadium i fremstillingen, end reglen tillader det, anvendes, forudsat at den samlede vægt ikke overstiger 10 % af vægten af tæppets tekstilmaterialer. Således kan både jutebagbeklædningen og/eller garnet af regenererede fibre indføres på dette fremstillingsstadium, forudsat at vægtbetingelserne er opfyldt.

4.3. For stoffer, hvori der indgår "garn fremstillet af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet", er tolerancen 20 % med hensyn til dette garn.

4.4. For stoffer, hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie, er tolerancen 30 % med hensyn til denne strimmel.

Note 5

5.1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for den fremstillede vare, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end varen, og at deres værdi ikke overstiger 8 % af prisen ab fabrik for varen.

5.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit, uanset om de indeholder tekstilmaterialer.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

5.3. Når der gælder en procentregel, skal der ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus, tages hensyn til værdien af materialer, der ikke er tariferet under kapitel 50 til 63.

Note 6

6.1. Som "processer" (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner(1);

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende naturalisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation.

6.2. Som "processer" (pos. 2710 til 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

ij) isomerisation

k) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85 % (metode ASTM D 1266-59 T)

l) kun for varer henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m) kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som processer

n) kun for brændselsolier henhørende under ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning.

6.3. For pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af varer med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser ikke oprindelsesstatus.

(1) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende bestemmelse 4b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

BILAG II

LISTE OVER BEARBEJDNINGER ELLER FORARBEJDNINGER, SOM MATERIALER UDEN OPRINDELSESSTATUS SKAL UNDERGÅ, FOR AT DEN FREMSTILLEDE VARE KAN FÅ OPRINDELSESSTATUS

>TABELPOSITION>

BILAG III

VARECERTIFIKAT EUR.1

1. Varecertifikat EUR.1 skal udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, hvorpå aftalen er affattet. Certifikatet udfærdiges på et af disse sprog og i overeensstemmelse med udførselslandets interne retsforskrifter. Hvis det udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

2. Certifikatets format er 210 × 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. m2. Det skal forsynes med grønt guillocheret bundtryk, som gør al fortalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

3. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og Israel kan forbeholde sig ret til selv at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat forsynes med en henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt af identificere dette. Det skal endvidere forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

>PIC FILE= "L_2000147DA.014901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000147DA.015001.EPS">

>PIC FILE= "L_2000147DA.015101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000147DA.015201.EPS">

BILAG IV

>PIC FILE= "L_2000147DA.015302.EPS">

PROTOKOL Nr. 5

om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) "toldlovgivning": bestemmelser vedtaget af parterne vedrørende indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger

b) "told": told og alle andre afgifter, skatter og gebyrer og andre beløb, der opkræves på parternes område i medfør af toldlovgivningen, men ikke sådanne gebyrer, hvis størrelse nogenlunde svarer til omkostningerne i forbindelse med de ydede tjenester

c) "bistandssøgende myndighed": en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som fremsætter anmodningen om bistand i toldspørgsmål

d) "bistandssøgte myndighed": en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som modtager anmodningen om bistand i toldspørgsmål

e) "oplysninger af personlig art (personoplysninger)": alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Parterne yder inden for rammerne af deres kompetence på den måde og de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hinanden bistand med henblik på at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, særlig ved at forebygge, påvise og undersøge transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

2. Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed hos parterne, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette berører ikke bestemmelserne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Det omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på retsmyndighedernes anmodning, medmindre de pågældende myndigheder er indforstået hermed.

Artikel 3

Bistand efter anmodning

1. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed giver den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der udføres fra en af parternes område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed de nødvendige foranstaltninger til en særlig overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de foretager eller har foretaget transaktioner i strid med toldlovgivningen

b) steder, hvor lagre af varer er anbragt på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der krænker den anden kontraherende parts lovgivning

c) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til transaktioner i strid med toldlovgivningen

d) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med transaktioner i strid med toldlovgivningen.

Artikel 4

Uanmodet bistand

Parterne yder i overensstemmelse med deres love og administrative bestemmelser hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

- transaktioner, som krænker eller kan forekomme at krænke denne lovgivning, og som kan være af interesse for andre parter

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner

- varer, som vides at være genstand for transaktioner i strid med toldlovgivningen.

Artikel 5

Fremsendelse/meddelelse

På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning alle nødvendige forholdsregler til

- at fremsende ethvert dokument

- at meddele enhver beslutning

som er omfattet af denne protokols anvendelsesområde, til en adressat bosat eller etableret på dens område. I sådanne tilfælde finder artikel 6, stk. 3, anvendelse.

Artikel 6

Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. De ledsages af den dokumentation, der skønnes hensigtsmæssig for at gøre det muligt at efterkomme den. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2. Anmodninger i henhold til stk. 1 omfatter følgende oplysninger:

a) navn på den bistandssøgende myndighed

b) de ønskede foranstaltninger

c) målsætninger og begrundelse for anmodningen

d) berørte love, administrative bestemmelser og andre elementer af retlig art

e) en så nøjagtig og udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne

f) et sammendrag af sagsomstændighederne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis en anmodning ikke opfylder de formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; der kan imidlertid påbydes sikkerhedsforanstaltninger.

Artikel 7

Efterkommelse af anmodningerne

1. Til imødekommelse af en bistandsanmodning giver den bistandssøgte myndighed, eller når denne ikke selv er i stand til at handle på egen hånd, den administrative tjenestegren, til hvilken nævnte myndighed har sendt anmodningen, inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede for egen regning eller på anmodning fra andre myndigheder hos den samme part, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, ligesom den foretager passende undersøgelser eller lader sådanne foretage.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med gældende love og administrative bestemmelser hos den part, som anmodningen rettes til.

3. Tjenestemænd fra den bistandssøgende myndighed, som har beføjelse til at undersøge overtrædelser af toldlovgivningen, kan i særlige tilfælde og med den bistandssøgte myndigheds samtykke være til stede i Fællesskabet eller i Israel, når dets tjenestemænd undersøger overtrædelser, som er af betydning for den bistandssøgende myndighed, og kan anmode om, at den bistandssøgte myndighed undersøger de relevante bøger, registre og andre dokumenter eller databærere og leverer kopier deraf eller oplysningerne vedrørende overtrædelsen.

Artikel 8

Meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger i en hvilken som helst form til samme formål.

Artikel 9

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. Parterne kan afslå at yde den i denne protokol fastsatte bistand, når denne:

a) ville stride mod en af EF-medlemsstaternes eller Israels suverænitet i forbindelse med en opfordring til en af disse parter om at yde bistand i medfør af denne protokol

b) ville stride mod den offentlige orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser, eller

c) inddrager andre bestemmelser på valuta- og skatteområdet end toldlovgivningen, eller

d) indebærer en krænkelse af industri-, forretnings- eller embedshemmeligheden.

2. Hvis den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslås, meddeles beslutningen herom og begrundelsen herfor straks den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10

Tavshedspligt

1. Oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af dette bilag, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af den nationale lovgivning hos den part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for fællesskabsmyndighederne.

2. Meddelelse af oplysninger af personlig karakter må kun finde sted, hvis det personbeskyttelsesniveau, der er fastsat i parternes lovgivning, er det samme. Parterne skal i det mindste sikre et beskyttelsesniveau, der bygger på principperne i Europarådets konvention nr. 108 af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med automatisk databehandling af personoplysninger.

Artikel 11

Oplysningernes anvendelse

1. Indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formål og må af parterne kun anvendes til andre formål, hvis der på forhånd er givet skriftligt samtykke fra den administrative myndighed, som har meddelt dem, og da kun med de af denne myndighed fastsatte begrænsninger.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at oplysninger anvendes i retssager eller administrative procedurer, som senere indledes på grund af manglende overholdelse af toldlovgivningen.

3. Parterne kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende indhentede oplysninger og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 12

Eksperter og vidner

En tjenestemand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, i en anden parts jurisdiktion og til at fremlægge de genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives om, hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

Artikel 13

Bistandsudgifter

Parterne afstår fra alle krav mod hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol, dog med undtagelse af eventuelle udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

Artikel 14

Gennemførelse

1. Anvendelsen af denne protokol overdrages Israels nationale toldmyndigheder på den ene side og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og eventuelt toldmyndighederne i medlemsstaterne på den anden side. De træffer afgørelser om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse, og tager hensyn til reglerne vedrørende beskyttelse af data. De kan rette henstillinger til de kompetente organer om ændringer, som de skønner bør foretages i protokollen.

2. Parterne konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Artikel 15

Komplementaritet

1. Denne protokol supplerer aftalerne om gensidig bistand, som er indgået eller som måtte blive indgået mellem en enkelt eller flere af medlemsstaterne i Den Europæiske Union og Israel og er ikke til hinder for deres anvendelse. Den er heller ikke til hinder for en mere vidtgående gensidig bistand i henhold til sådanne aftaler.

2. Disse aftaler berører ikke fællesskabsbestemmelserne om meddelelse mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger indhentet i toldspørgsmål, som kunne være af interesse for Fællesskabet, jf. dog artikel 11.

Slutakt

De befuldmægtigede for:

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

i det følgende benævnt "medlemsstater",

og for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt "Fællesskabet",

på den ene side, og

den befuldmægtigede for STATEN ISRAEL,

i det følgende benævnt "Israel",

på den anden side,

forsamlet i Bruxelles den 20. november nitten hundrede og femoghalvfems med henblik på undertegnelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side, i det følgende benævnt "Euro-Middelhavsaftalen", har vedtaget følgende tekster:

Euro-Middelhavsaftalen, bilagene hertil og følgende protokoller:

>TABELPOSITION>

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet og den befuldmægtigede for Israel har vedtaget følgende fælles erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:

Fælles erklæring om artikel 2 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 5 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 6, stk. 2, i aftalen

Fælles erklæring om artikel 9, stk. 2, i aftalen

Fælles erklæring om artikel 39 og bilag VII i aftalen

Fælles erklæring om afsnit VI i aftalen

Fælles erklæring om artikel 44 i aftalen

Fælles erklæring om det decentrale samarbejde

Fælles erklæring om artikel 68 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 74 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 75 i aftalen

Fælles erklæring om offentlige indkøb

Fælles erklæring om veterinæranliggender

Fælles erklæring om protokol nr. 4

Fælles erklæring om fremskyndet iværksættelse.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet og den befuldmægtigede for Israel har taget følgende brevvekslinger, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Aftale i form af brevveksling om verserende bilaterale spørgsmål

Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om protokol nr. 1 og om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster henhørende under pos. 060310 i den fælles toldtarif

Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om iværksættelse af Uruguay-rundens aftaler.

Den befuldmægtigede for Israel har taget følgende erklæring fra Det Europæiske Fællesskab, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring om artikel 28 i aftalen (kumulation af oprindelse)

Erklæring om artikel 28 i aftalen (tilpasning af oprindelsesreglerne)

Erklæring om artikel 36 i aftalen

Erklæring om afsnit VI i aftalen om økonomisk samarbejde.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet har taget følgende erklæringer fra Israel, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring om artikel 65 i aftalen.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.

Fait ΰ Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addμ venti novembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissδ kahdentenakymmenentenδ pδivδnδ marraskuuta vuonna tuhatyhdeksδnsataayhdeksδnkymmentδviisi.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

>PIC FILE= "L_2000147DA.015901.TIF">

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk Belgiλ/Fόr das Kφnigreich Belgien

>PIC FILE= "L_2000147DA.015902.TIF">

Cette signature engage ιgalement la Communautι franηaise, la Communautι flamande, la Communautι germanophone, la Rιgion wallonne, la Rιgion flamande et la Rιgion de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flδmische Gemeinschaft, die Franzφsische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flδmische Region und die Region Brόssel-Hauptstadt.

Pε Kongeriget Danmarks vegne

>PIC FILE= "L_2000147DA.015903.TIF">

Fόr die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2000147DA.016001.TIF">

>ISO_7>Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2000147DA.016002.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2000147DA.016003.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2000147DA.016004.TIF">

Thar cheann na hÉireann/For Ireland

>PIC FILE= "L_2000147DA.016005.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2000147DA.016006.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2000147DA.016101.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000147DA.016102.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2000147DA.016103.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2000147DA.016104.TIF">

Suomen tasavallan puolesta

>PIC FILE= "L_2000147DA.016105.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2000147DA.016106.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2000147DA.016201.TIF">

Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar

>PIC FILE= "L_2000147DA.016202.TIF">

>PIC FILE= "L_2000147DA.016203.TIF">

>PIC FILE= "L_2000147DA.016204.TIF">

FÆLLES ERKLÆRINGER

Fælles erklæring om artikel 2

Parterne bekræfter på ny, hvilken betydning de tillægger respekten for menneskerettighederne som stadfæstet i FN's Pagt, herunder bekæmpelse af fremmedhad, antisemitisme og racisme.

Fælles erklæring om artikel 5

Det kan aftales, at der afholdes ekspertmøder om særlige emner.

Fælles erklæring om artikel 6, stk. 2

Parterne er enige om i tilfælde af ændringer af den nomenklatur, der anvendes til tarifering af landbrugsprodukter eller forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke henhører under bilag II, at afholde konsultationer for at vedtage de tilpasninger, der måtte vise sig nødvendige for at opretholde de bestående indrømmelser.

Fælles erklæring om artikel 9, stk. 2

For at sikre en gnidningsløs anvendelse af princippet om den i aftalens artikel 9, stk. 2, omhandlede forudgående meddelelse, sender Israel inden for en passende frist inden vedtagelsen på en uformel og fortrolig måde Kommissionen elementerne i beregningen af det landbrugselement, der skal anvendes. Kommissionen meddeler Israel sin vurdering heraf inden for ti arbejdsdage.

Fælles erklæring om artikel 39 og bilag VII

I denne aftale forstås ved intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret særlig ophavsret, herunder ophavsret til edb-programmer, og beslægtede rettigheder, patenter, industrielle mønstre, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, varemærker og servicevaremærker, integrerede kredsløbs topografi såvel som beskyttelse mod illoyal konkurrence som omhandlet i artikel 10a i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967) og beskyttelse af fortrolig information om knowhow.

Det er vedtaget, at udtrykket "intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret" i den hebræiske oversættelse af aftalen oversættes til det hebræiske udtryk svarende til "intellektuel ejendomsret".

Fælles erklæring om afsnit VI

Hver af parterne bærer sine egne finansielle omkostninger ved deltagelsen i aktiviteter inden for rammerne af det økonomiske samarbejde, der træffes afgørelse om fra sag til sag.

Fælles erklæring om artikel 44

Parterne bekræfter på ny deres tilslutning til fredsprocessen i Mellemøsten, samt at det er deres overbevisning, at freden bør befæstes gennem regionalt samarbejde. Fællesskabet er rede til at støtte fælles udviklingsprojekter, som Israel og dets naboer forelægger, dog under hensyntagen til Fællesskabets relevante faglige og budgetmæssige procedurer.

Fælles erklæring om det decentrale samarbejde

Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger decentrale samarbejdsprogrammer som et middel til at anspore til udveksling af erfaringer og overførsel af knowhow i Middelhavsområdet og mellem Det Europæiske Fællesskab og dets Middelhavspartnere.

Fælles erklæring om artikel 68

Associeringsrådets forretningsorden skal indeholde mulighed for, at afgørelser kan træffes ved skriftlig procedure.

Fælles erklæring om artikel 74

Parterne mærker sig, at Fællesskabets Økonomiske og Sociale Udvalg og Israels Økonomiske og Sociale Udvalg kan intensivere deres forbindelser gennem en årlig dialog og gensidigt samarbejde.

Fælles erklæring om artikel 75

Når voldgiftsproceduren bringes i anvendelse, bestræber parterne sig på at sikre, at Associeringsrådet udpeger den tredje voldgiftsmand inden to måneder efter udpegelsen af den anden voldgiftsmand.

Fælles erklæring om offentlige indkøb

Parterne vil indlede formelle forhandlinger på en række områder om at åbne deres respektive markeder for offentlige indkøb i et omfang, der går ud over, hvad der er gensidigt aftalt i henhold til den aftale om offentlige indkøb, der er indgået inden for rammerne af WTO, i det følgende benævnt AOI. Disse forhandlinger bør forløbe på en sådan måde, at der vil være nået til en aftale inden udgangen af 1995.

Parterne er enige om, at disse forhandlinger bl.a. skal vedrøre indkøb af:

- varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, foretaget af enheder, der opererer inden for telekommunikation og bytransport (med undtagelse af busser)

- tjenesteydelser, der indkøbes af enheder omfattet af AOI for at udvide de gensidige forpligtelser i henhold til bilag 4 til tillæg I til AOI.

Parterne afstår fra at indføre yderligere diskriminerende foranstaltninger mod den anden parts leverandører af tungt elektrisk udstyr og medicinsk udstyr, som går ud over, hvad der allerede er aftalt i forbindelse med AOI, og søger at undgå at indføre diskriminerende foranstaltninger, som fordrejer en åben indkøbspraksis.

Parterne undersøger med regelmæssige mellemrum, hvorledes deres aftale om offentlige indkøb anvendes, med henblik på yderligere forhandlinger med sigte på en udvidelse af den gensidige dækning.

Parterne støtter tillige aktivt liberaliseringen af teletjenestemarkederne og deltager i den multilaterale GATS-forhandlingsgruppe om basistelekommunikation.

Fælles erklæring om veterinæranliggender

Parterne søger at anvende deres regler vedrørende veterinæranliggender på en ikke-diskriminerende måde og at afstå fra at indføre nye foranstaltninger, der har til virkning at hindre handelen på en ubehørig måde.

Fælles erklæring om protokol nr. 4

Fællesskabet og Israel er enige om, at bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for parterne, sker ved hjælp af passiv forædling eller et lignende system.

Fælles erklæring om fremskyndet iværksættelse

Parterne giver udtryk for deres hensigt om at fremskynde iværksættelsen af denne aftales bestemmelser vedrørende handel og toldsamarbejde gennem en interimsaftale, der så vidt muligt skal træde i kraft den 1. januar 1996.

AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING

mellem Fællesskabet og Israel om verserende bilaterale spørgsmål

A. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Fællesskabet og Israel noterer sig den aftale, der er opnået om anvendelsen af en acceptabel løsning på alle stadig verserende bilaterale spørgsmål vedrørende anvendelsen af samarbejdsaftalen af 1975.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

B. Brev fra Israel

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

"Fællesskabet og Israel noterer sig den aftale, der er opnået om anvendelsen af en acceptabel løsning på alle stadig verserende bilaterale spørgsmål vedrørende anvendelsen af samarbejdsaftalen af 1975.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev."

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af Deres skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Israel

AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING

mellem Fællesskabet og Israel om protokol nr. 1 og om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster henhørende under pos. 060310 i den fælles toldtarif

A. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Fællesskabet og Israel er blevet enige om følgende:

Protokol nr. 1 fastsætter, at tolden ved indførsel i Fællesskabet afskaffes for friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos. 060310 i den fælles toldtarif og med oprindelse i Israel inden for et loft på 19500 tons.

Israel forpligter sig til at overholde de nedenfor angivne betingelser for indførsel i Fællesskabet af roser og nelliker, som kan komme i betragtning ved denne toldafskaffelse:

- prisniveauet ved indførsel i Fællesskabet skal svare mindst til 85 % af prisniveauet i Fællesskabet for samme varer i samme perioder

- det israelske prisniveau skal bestemmes ud fra de registrerede priser på indførte varer på repræsentative importmarkeder i Fællesskabet

- prisniveauet i Fællesskabet baseres på de registrerede producentpriser på repræsentative markeder i de vigtigste producerende medlemsstater

- prisniveauerne skal registreres hver 14. dag og vægtes med de respektive mængder. Denne bestemmelse gælder for priserne i Fællesskabet og de israelske priser

- for både producentpriserne i Fællesskabet og importprisen for israelske varer skal der sondres mellem storblomstrede og småblomstrede roser og mellem enkelt- og flerblomstrede nelliker

- hvis det israelske prisniveau for nogen varetype er på under 85 % af prisniveauet i Fællesskabet, suspenderes toldpræferencen. Fællesskabet genindfører toldpræferencen, når der er registreret et israelsk prisniveau svarende til 85 % eller derover af prisniveauet i Fællesskabet.

Israel forpligter sig tillige til at opretholde den traditionelle fordeling af handelen mellem roser og nelliker.

Skulle Fællesskabets marked blive forstyrret af en ændring i denne fordeling, forbeholder Fællesskabet sig ret til at fastlægge forhold på linje med det traditionelle handelsmønster. I så fald kan der foregå en passende udveksling af synspunkter.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

B. Brev fra Israel

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

"Fællesskabet og Israel er blevet enige om følgende:

Protokol nr. 1 fastsætter, at tolden ved indførsel i Fællesskabet afskaffes for friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos. 060310 i den fælles toldtarif og med oprindelse i Israel inden for et loft på 19500 tons.

Israel forpligter sig til at overholde de nedenfor angivne betingelser for indførsel i Fællesskabet af roser og nelliker, som kan komme i betragtning ved denne toldafskaffelse:

- prisniveauet ved indførsel i Fællesskabet skal svare mindst til 85 % af prisniveauet i Fællesskabet for samme varer i samme perioder

- det israelske prisniveau skal bestemmes ud fra de registrerede priser på indførte varer på repræsentative importmarkeder i Fællesskabet

- prisniveauet i Fællesskabet baseres på de registrerede producentpriser på repræsentative markeder i de vigtigste producerende medlemsstater

- prisniveauerne skal registreres hver 14. dag og vægtes med de respektive mængder. Denne bestemmelse gælder for priserne i Fællesskabet og de israelske priser

- for både producentpriserne i Fællesskabet og importprisen for israelske varer skal der sondres mellem storblomstrede og småblomstrede roser og mellem enkelt- og flerblomstrede nelliker

- hvis det israelske prisniveau for nogen varetype er på under 85 % af prisniveauet i Fællesskabet, suspenderes toldpræferencen. Fællesskabet genindfører toldpræferencen, når der er registreret et israelsk prisniveau svarende til 85 % eller derover af prisniveauet i Fællesskabet.

Israel forpligter sig tillige til at opretholde den traditionelle fordeling af handelen mellem roser og nelliker.

Skulle Fællesskabets marked blive forstyrret af en ændring i denne fordeling, forbeholder Fællesskabet sig ret til at fastlægge forhold på linje med det traditionelle handelsmønster. I så fald kan der foregå en passende udveksling af synspunkter.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev."

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af Deres skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Israel

AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING

mellem Fællesskabet og Israel om iværksættelse af Uruguay-rundens aftaler

A. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Den aftale, der er opnået mellem Det Europæiske Fællesskab og Israel, indeholder ikke nogen bestemmelser vedrørende den nye ordning, der gælder for indførsel af appelsiner til Fællesskabet. Parterne vil videreføre forhandlingerne om dette spørgsmål med henblik på at finde en løsning før begyndelsen af produktionsåret 1995-96, dvs. den 1. december. I den forbindelse har Fællesskabet indvilliget i, at Israel ikke behandles mindre gunstigt end andre Middelhavspartnere.

Hvis der den 1. december 1995 ikke er opnået enighed om indgangsprisen for appelsiner, træffer Fællesskabet alle nødvendige foranstaltninger for at sikre Israel en indgangspris, der er passende og acceptabel for begge parter, og som gør det muligt at indføre 200000 tons appelsiner fra Israel, idet dette indebærer en reduktion på 30 % i forhold til det nuværende toldkontingent for appelsiner fra Israel.

Desuden træffer Fællesskabet passende foranstaltninger for at muliggøre indførsel til Fællesskabet af traditionelle israelske forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke henhører under bilag II, og som er omfattet af indrømmelserne i den nye aftale.

På samme måde træffer Israel tilsvarende foranstaltninger for at sikre indførslen af landbrugsprodukter, der traditionelt udføres af Fællesskabet, for perioden 1995-1996.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil meddele mig, hvorvidt Israels regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

B. Brev fra Israel

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

"Den aftale, der er opnået mellem Det Europæiske Fællesskab og Israel, indeholder ikke nogen bestemmelser vedrørende den nye ordning, der gælder for indførsel af appelsiner til Fællesskabet. Parterne vil videreføre forhandlingerne om dette spørgsmål med henblik på at finde en løsning før begyndelsen af produktionsåret 1995-96, dvs. den 1. december. I den forbindelse har Fællesskabet indvilliget i, at Israel ikke behandles mindre gunstigt end andre Middelhavspartnere.

Hvis der den 1. december 1995 ikke er opnået enighed om indgangsprisen for appelsiner, træffer Fællesskabet alle nødvendige foranstaltninger for at sikre Israel en indgangspris, der er passende og acceptabel for begge parter, og som gør det muligt at indføre 200000 tons appelsiner fra Israel, idet dette indebærer en reduktion på 30 % i forhold til det nuværende toldkontingent for appelsiner fra Israel.

Desuden træffer Fællesskabet passende foranstaltninger for at muliggøre indførsel til Fællesskabet af traditionelle israelske forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke henhører under bilag II, og som er omfattet af indrømmelserne i den nye aftale.

På samme måde træffer Israel tilsvarende foranstaltninger for at sikre indførslen af landbrugsprodukter, der traditionelt udføres af Fællesskabet, for perioden 1995-1996.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil meddele mig, hvorvidt Israels regering er indforstået med indholdet af dette brev."

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af Deres skrivelse.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Israel

ERKLÆRINGER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab om kumulation af oprindelse (artikel 28)

Det Europæiske Fællesskab er i takt med den politiske udvikling og, hvis og når Israel og et eller flere Middelhavslande indgår aftaler om oprettelse af frihandel mellem dem, rede til at anvende kumulation af oprindelse i sine handelsordninger med disse lande.

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab om tilpasning af oprindelsesreglerne (artikel 28)

Inden for rammerne af den igangværende proces for harmonisering af de oprindelsesregler, der gælder mellem Fællesskabet og andre tredjelande, vil Fællesskabet eventuelt i fremtiden forelægge associeringsudvalget sådanne ændringer til protokol nr. 4, som måtte være nødvendige.

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab om artikel 36

Fællesskabet erklærer, at det, indtil associeringsrådet har vedtaget de gennemførelsesregler vedrørende redelig konkurrence, der er omtalt i artikel 36, stk. 2, i forbindelse med fortolkningen af artikel 36, stk. 1, vil vurdere enhver praksis, der strider mod nævnte artikel, på basis af de kriterier, der følger af reglerne i artikel 85, 86 og 92 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og hvad angår varer henhørende under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, reglerne i nævnte traktats artikel 66 og Fællesskabets statsstøtteregler, herunder den afledte ret.

Hvad angår de landbrugsprodukter, der henvises til i afsnit II, kapitel 3, vil Fællesskabet vurdere enhver praksis, der strider mod artikel 35, stk. 1, på basis af de kriterier, Fællesskabet har fastlagt på grundlag af artikel 42 og 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og særlig dem, der er fastlagt på grundlag af Rådets forordning nr. 26 fra 1962.

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab om Det Økonomiske Samarbejde (afsnit VI)

Israel vil fortsat være berettiget til bistand fra Fællesskabets budget til programmer for regionalt samarbejde i Middelhavsområdet og fra andre relevante horisontale budgetposter. Israel vil også fortsat være berettiget til EIB-lån, der ydes inden for rammerne af den horisontale facilitet for Middelhavsområdet.

ERKLÆRING FRA ISRAEL

Erklæring om artikel 65

Israel erklærer, at det under drøftelserne, der fører til associeringsrådets afgørelse som omhandlet i artikel 65, stk. 1, vil rejse spørgsmålet om bestemmelserne vedrørende undgåelse af dobbeltbeskatning af den ene parts arbejdstagere, som er bosat på den anden parts område.

Top