EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1021-20200704

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/2020-07-04

02019R1021 — DA — 04.07.2020 — 001.002


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1021

af 20. juni 2019

om persistente organiske miljøgifte

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/784 af 8. april 2020

  L 188I

1

15.6.2020


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 179I, 9.6.2020, s.  4 (2019/1021)

►C2

Berigtigelse, EUT L 220, 9.7.2020, s.  11 (2020/784)
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1021

af 20. juni 2019

om persistente organiske miljøgifte

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Formål og genstand

Denne forordning har, navnlig under hensyntagen til forsigtighedsprincippet, til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod POP ved at forbyde, hurtigst muligt udfase eller begrænse fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer, der er omfattet af Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte, i det følgende benævnt »konventionen«, eller protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte, i det følgende benævnt »protokollen«, ved at minimere med henblik på så hurtigt som muligt at eliminere, hvor det er muligt, udslip af sådanne stoffer og ved at indføre bestemmelser om affald, som består af, indeholder eller er forurenet af disse stoffer.

Medlemsstaterne kan, hvor det er relevant, indføre strengere krav end dem, der er fastlagt i denne forordning, i overensstemmelse med TEUF.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»markedsføring« : markedsføring som defineret i artikel 3, nr. 12), i forordning (EF) nr. 1907/2006

2)

»artikel« : artikel som defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning (EF) nr. 1907/2006

3)

»stof« : stof som defineret i artikel 3, nr. 1), i forordning (EF) nr. 1907/2006

4)

»blanding« : blanding som defineret i artikel 3, nr. 2), i forordning (EF) nr. 1907/2006

5)

»fremstilling« : fremstilling som defineret i artikel 3, nr. 8), i forordning (EF) nr. 1907/2006

6)

»anvendelse« : anvendelse som defineret i artikel 3, nr. 24), i forordning (EF) nr. 1907/2006

7)

»import« : import som defineret i artikel 3, nr. 10), i forordning (EF) nr. 1907/2006

8)

»affald« : affald som defineret i artikel 3, nr. 1), i direktiv 2008/98/EF

9)

»bortskaffelse« : bortskaffelse som defineret i artikel 3, nr. 19), i direktiv 2008/98/EF

10)

»nyttiggørelse« : nyttiggørelse som defineret i artikel 3, nr. 15), i direktiv 2008/98/EF

11)

»mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område« : et stof fremstillet til og forbrugt i kemiske processer med sigte på at blive omdannet til et andet stof (»syntese«), og hvor fremstillingen af mellemproduktet og syntesen af et eller flere andre stoffer fra dette mellemprodukt foregår på samme område, af en eller flere juridiske enheder, under strengt kontrollerede forhold, idet det er strengt indesluttet ved hjælp af tekniske virkemidler i hele sin livscyklus

12)

»utilsigtet sporforurening« : et indhold af et stof, der utilsigtet er til stede i en minimal mængde, hvorunder det ikke giver mening at anvende stoffet, og over detektionsgrænsen for eksisterende detektionsmetoder til at muliggøre kontrol og håndhævelse

13)

»lager« : stoffer, blandinger eller artikler, der er oplagret af indehaveren, og som består af eller indeholder stoffer, der er opført i bilag I eller II.

Artikel 3

Kontrol med fremstilling, markedsføring og anvendelse og opførelse på listen af stoffer

1.  Fremstilling, markedsføring og anvendelse af stofferne opført i bilag I er forbudt, såvel alene som i blandinger eller i artikler, med forbehold af artikel 4.

2.  Fremstilling, markedsføring og anvendelse af stofferne opført i bilag II, såvel alene som i blandinger eller i artikler, er begrænset, med forbehold af artikel 4.

3.  Medlemsstaterne og Kommissionen tager inden for rammerne af de ordninger for vurdering og godkendelse af eksisterende og nye stoffer, der gælder i henhold til den relevante EU-lovgivning, hensyn til de kriterier, der er anført i punkt 1 i konventionens bilag D, og træffer passende foranstaltninger til at kontrollere eksisterende stoffer samt forhindre fremstilling, markedsføring og anvendelse af nye stoffer, der har POP-karakteristika.

4.  Når Kommissionen udarbejder et forslag til Rådet i medfør af artikel 218, stk. 9, i TEUF med henblik på opførelse på listen i overensstemmelse med konventionens bestemmelser, støttes den af Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006, jf. artikel 8, stk. 1, litra c). De kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan sende Kommissionen forslag til opførelse på listen. I de videre faser af opførelsesprocessen yder agenturet støtte til Kommissionen og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 8, stk. 1, litra e).

5.  Kommissionen og agenturet skal i alle faser af processen som omhandlet i stk. 3 og 4 samarbejde med og underrette de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

6.  Affald, der består af, indeholder eller er forurenet med stoffer, som er opført i bilag IV, er reguleret ved artikel 7.

Artikel 4

Undtagelser fra kontrolforanstaltninger

1.  Artikel 3 finder ikke anvendelse på:

a) 

et stof, der anvendes til forskning på laboratorieniveau eller som referencestandard

b) 

et stof, der er til stede som utilsigtet sporforurening, som angivet i de relevante registreringer i bilag I eller II, i stoffer, blandinger eller artikler.

2.  For et stof, der opføres i bilag I eller II efter den 15. juli 2019, finder artikel 3 ikke anvendelse i en periode på seks måneder, hvis stoffet er til stede i artikler, der er fremstillet før eller på den dato, fra hvilken denne forordning finder anvendelse for det pågældende stof.

►C1  Artikel 3 finder ikke anvendelse, hvis et stof er til stede i artikler, som allerede er i anvendelse før eller på den dato, fra hvilken ◄ denne forordning eller forordning (EF) nr. 850/2004 fandt anvendelse på det pågældende stof, idet den først forekommende af disse datoer gælder.

Når en medlemsstat bliver bekendt med artikler som omhandlet i første og andet afsnit, underretter den straks Kommissionen og agenturet herom.

Når Kommissionen modtager en sådan meddelelse eller på anden måde bliver bekendt med sådanne artikler, underretter den omgående konventionens sekretariat herom.

3.  En medlemsstat, der ønsker at tillade, at et stof, der er opført i del A i bilag I eller i del A i bilag II, frem til den frist, der er anført i det pågældende bilag, fremstilles og anvendes som et mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område, giver konventionens sekretariat meddelelse herom.

En sådan meddelelse kan kun gives, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) 

at en anmærkning er blevet indført i det relevante bilag, efter anmodning fra en medlemsstat eller på Kommissionens eget initiativ, ved hjælp af en delegeret retsakt vedtaget på grundlag af fjerde afsnit

b) 

at fabrikanten over for den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor fabrikanten er etableret, påviser, at stoffet under fremstillingsprocessen omdannes til et eller flere andre stoffer, som ikke udviser POP-karakteristika, og sikrer, at det er strengt indesluttet ved hjælp af tekniske foranstaltninger i hele sin livscyklus

c) 

at fabrikanten over for den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor fabrikanten er etableret, påviser, at stoffet er et mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område, og at det ikke forventes, at hverken mennesker eller miljø vil blive udsat for en signifikant mængde af stoffet under dets fremstilling og anvendelse

d) 

at fabrikanten informerer medlemsstaten nærmere om den faktiske og skønnede samlede mængde af det pågældende stof, der fremstilles og anvendes, og arten af processen i det lukkede system i det afgrænsede område med angivelse af mængden af enhver ikkeomdannet og utilsigtet sporforurening med ethvert POP-udgangsmateriale i slutstoffet, -blandingen eller -artiklen.

Senest én måned fra fremsendelsen af meddelelsen til konventionens sekretariat sender medlemsstaten meddelelsen til de øvrige medlemsstater, Kommissionen og agenturet, og giver nærmere oplysninger om den faktiske eller skønnede samlede mængde af det pågældende stof, der fremstilles og anvendes, og arten af processen i det lukkede system i det afgrænsede område med angivelse af mængden af enhver ikkeomdannet og utilsigtet sporforurening med ethvert POP-udgangsmateriale i slutstoffet, -blandingen eller -artiklen.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 med henblik på at ændre bilag I og II ved at indføre anmærkninger med det udtrykkelige formål, at fremstilling og anvendelse af et stof opført i del A af det relevante bilag som et mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område tillades, og at ændre fristerne i sådanne anmærkninger i de tilfælde, hvor der ifølge konventionen udtrykkelig eller stiltiende gives samtykke til fortsat fremstilling og anvendelse af stoffet i yderligere en periode, efter at den pågældende medlemsstat har gentaget sin meddelelse til konventionens sekretariat.

4.  Affald, der består af, indeholder eller er forurenet med stofferne opført i bilag IV, er reguleret ved artikel 7.

Artikel 5

Lagre

1.  Enhver, der ligger inde med lagre, der består af eller indeholder stoffer, der er opført i bilag I eller II, som det ikke er tilladt at anvende, skal håndtere lagrene som affald i overensstemmelse med artikel 7.

2.  Indehaveren af et lager på mere end 50 kg, som består af eller indeholder et eller flere af stofferne opført i bilag I eller II, og som det er tilladt at anvende, giver oplysning om lagerets art og størrelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor lageret befinder sig. Sådanne oplysninger indgives senest 12 måneder fra datoen, fra hvilken denne forordning eller forordning (EF) nr. 850/2004 fandt anvendelse på det pågældende stof, idet den først forekommende dato for indehaveren finder anvendelse, og fra relevante ændringer af bilag I eller II, og derefter årligt, indtil udløbet af perioden for begrænset anvendelse som anført i bilag I eller II.

Indehaveren håndterer lageret på en sikker, effektiv og miljømæssigt forsvarlig måde i overensstemmelse med de tærskelværdier og krav, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU ( 1 ), og træffer alle nødvendige skridt til at sikre, at lageret håndteres på en måde, der vil beskytte menneskers sundhed og miljøet.

3.  Medlemsstaterne fører tilsyn med anvendelse og håndtering af anmeldte lagre.

Artikel 6

Mindskelse af udslip, minimering og eliminering

1.  Senest to år efter datoen for ikrafttræden af denne forordning eller forordning (EF) nr. 850/2004, idet den først forekommende af disse datoer finder anvendelse, udarbejder medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til konventionen og protokollen fortegnelser over udslip i luften, vandet og jorden af stofferne opført i bilag III og holder efterfølgende disse fortegnelser ajour.

2.  Medlemsstaterne sender deres handlingsplaner om foranstaltninger for identificering, beskrivelse og minimering med henblik på snarest, hvor det er muligt, at eliminere de samlede udslip af stoffer opført i bilag III, som opført i deres fortegnelser i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til konventionen, til Kommissionen, agenturet og til de øvrige medlemsstater som en del af deres nationale gennemførelsesplaner, jf. artikel 9.

Sådanne handlingsplaner omfatter foranstaltninger til at fremme udviklingen af, og, hvor det anses for hensigtsmæssigt, kræver anvendelse af alternative eller modificerede stoffer, blandinger, artikler og processer for at forhindre dannelse og udslip af stoffer opført i bilag III.

3.  Ved behandlingen af forslag til opførelse af nye anlæg eller væsentlige ændringer i bestående anlæg, som anvender processer, der udleder kemikalier opført i bilag III, giver medlemsstaterne, uden at det berører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU ( 2 ) forrang til alternative processer, teknikker eller former for praksis med tilsvarende anvendelighed, men hvor dannelse og udslip af stoffer, der er opført i bilag III, undgås.

Artikel 7

Affaldshåndtering

1.  Producenter og indehavere af affald skal gøre enhver rimelig indsats for, hvor det er muligt, at undgå forurening af affaldet med stoffer, der er opført i bilag IV.

2.  Uanset Rådets direktiv 96/59/EF ( 3 ) bortskaffes eller nyttiggøres affald, der består af, indeholder eller er forurenet med et stof, der er opført i bilag IV til denne forordning, hurtigst muligt og i overensstemmelse med bilag V, del I, til denne forordning på en sådan måde, at indholdet af POP destrueres eller omdannes irreversibelt, således at restaffaldet og udslip ikke udviser egenskaber, der er karakteristiske for POP.

I forbindelse med gennemførelsen af en sådan bortskaffelse eller nyttiggørelse kan ethvert stof, der er opført i bilag IV, udskilles fra affaldet, såfremt stoffet efterfølgende bortskaffes i overensstemmelse med første afsnit.

3.  Bortskaffelses- eller nyttiggørelsesoperationer, der kan føre til nyttiggørelse, genanvendelse og genvinding eller genbrug i sig selv af stoffer, der er opført i bilag IV, er forbudt.

4.  Uanset stk. 2 gælder:

a) 

affald, der indeholder eller er forurenet med stoffer, der er opført i bilag IV, kan bortskaffes eller nyttiggøres på anden måde i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning, forudsat at indholdet af listestofferne i affaldet er lavere end koncentrationsgrænserne i bilag IV

b) 

en medlemsstat eller den kompetente myndighed, udpeget af denne medlemsstat, kan undtagelsesvist tillade, at affald, der er opført i bilag V, del 2, og som indeholder eller er forurenet med et stof, der er opført i bilag IV, inden for koncentrationsgrænser fastlagt i bilag V, del 2, behandles på anden vis i overensstemmelse med en fremgangsmåde, der er anført i bilag V, del 2, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

i) 

den pågældende indehaver har over for den relevante kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat til myndighedens tilfredshed godtgjort, at dekontaminering af affaldet i relation til stoffer, der er opført i bilag IV, ikke har været mulig, og at destruktion eller irreversibel omdannelse af indholdet af POP under anvendelse af den bedste miljøpraksis eller den bedste tilgængelige teknik ikke udgør den miljømæssigt foretrukne løsning, og den kompetente myndighed efterfølgende har godkendt den alternative operation

ii) 

den pågældende indehaver har underrettet den kompetente myndighed om affaldets indhold af POP

iii) 

operationen er i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning og med de betingelser, som er fastlagt i de relevante supplerende foranstaltninger, jf. stk. 5

iv) 

den pågældende medlemsstat har underrettet de øvrige medlemsstater, agenturet og Kommissionen om tilladelsen og begrundelsen herfor.

5.  Kommissionen kan i givet fald under hensyntagen til den tekniske udvikling og de relevante internationale retningslinjer og afgørelser samt tilladelser givet af en medlemsstat eller den kompetente myndighed, der er udpeget af medlemsstaten i overensstemmelse med stk. 4 og bilag V, vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende gennemførelsen af denne artikel. Kommissionen kan navnlig fastlægge formatet for de oplysninger, der skal indgives af medlemsstaterne i overensstemmelse med stk. 4, litra b), nr. iv). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 20, stk. 3.

6.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til i overensstemmelse med artikel 17 i direktiv 2008/98/EF at sikre kontrollen med og sporbarheden af affald, der indeholder eller er forurenet med et stof, der er opført i bilag IV til denne forordning.

Artikel 8

Agenturets og forummets opgaver

1.  Agenturet udfører de opgaver, det pålægges i artikel 9, 10, 11, 13 og 17, og skal derudover udføre følgende opgaver:

a) 

efter aftale med Kommissionen sikre effektiv anvendelse af denne forordning ved at yde de udpegede kompetente myndigheder i medlemsstaterne og medlemmerne af forummet for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter (»forummet«), der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006, samt interessenter, alt efter hvad der er relevant, bistand og teknisk og videnskabelig vejledning

b) 

sikre effektiv gennemførelse af denne forordning ved at forsyne Kommissionen med tekniske og videnskabelige input og bistå den, når den anmoder derom

c) 

yde teknisk og videnskabelig bistand og input til Kommissionen for så vidt angår stoffer, som kan opfylde kriterierne for opførelse i konventionen eller protokollen, alt efter hvad der er relevant under hensyntagen til resultater fra gældende vurderingsordninger som omhandlet i artikel 3, stk. 3

d) 

på sit websted offentliggøre en meddelelse om, at Kommissionen vil udarbejde et forslag til optagelse af et stof på listen, og opfordre alle interesserede parter til at fremsætte bemærkninger inden for otte uger og offentliggøre disse bemærkninger på sit websted

e) 

yde Kommissionen og medlemsstaterne teknisk eller videnskabelig bistand ved udarbejdelse og revision af risikoprofil- og risikostyringsvurdering for et stof, der overvejes under konventionen, opfordre alle interesserede parter til at fremsætte bemærkninger eller yderligere oplysninger eller begge dele inden for otte uger og offentliggøre disse bemærkninger på sit websted

f) 

efter anmodning yde Kommissionen teknisk og videnskabelig bistand med gennemførelsen og videreudviklingen af konventionen, navnlig for så vidt angår POP-undersøgelseskomiteen

g) 

sammenstille, registrere og behandle alle de oplysninger, der modtages eller foreligger i medfør af artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 7, stk. 4, litra b), nr. iv), artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 1, og gøre disse oplysninger tilgængelige for Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder. Er sådanne oplysninger ikke-fortrolige, gør agenturet disse oplysninger offentligt tilgængelige på sit websted og letter udvekslingen af oplysninger med relevante informationsplatforme såsom dem, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2

h) 

oprette og ajourføre afdelinger på sit websted for alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

2.  Forummet benyttes til at koordinere et netværk mellem de myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for håndhævelsen af nærværende forordning.

De medlemmer af forummet, der er udpeget af en medlemsstat, skal sikre en passende koordinering mellem forummets opgaver og arbejdet i den kompetente myndighed i deres medlemsstat.

Forummet skal inddrage de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne, som er ansvarlige for affaldshåndtering, i forbindelse med behandlingen af affaldsrelaterede spørgsmål.

3.  Agenturets sekretariat udfører de opgaver, agenturet pålægges i henhold til denne forordning.

Artikel 9

Gennemførelsesplaner

1.  Når de udarbejder og ajourfører deres nationale gennemførelsesplaner, giver medlemsstaterne i overensstemmelse med deres nationale procedurer rettidigt offentligheden reelle muligheder for at deltage i denne proces.

2.  Så snart en medlemsstat har vedtaget sin nationale gennemførelsesplan i overensstemmelse med dens forpligtelser i medfør af konventionen, gør den planen offentligt tilgængelig og meddeler dens offentliggørelse til Kommissionen, agenturet og de øvrige medlemsstater.

3.  Kommissionen, bistået af agenturet, og medlemsstaterne udveksler under medlemsstaternes udarbejdelse og ajourføring af deres gennemførelsesplaner, alt efter hvad der er relevant, oplysninger om indholdet heraf, herunder oplysninger om foranstaltninger, som er truffet på nationalt plan til at identificere og vurdere steder, der er forurenet med POP.

4.  Kommissionen, bistået af agenturet, opstiller en plan for opfyldelse af Unionens forpligtelser i henhold til konventionen og offentliggør, reviderer og ajourfører planen, alt efter hvad der er relevant.

Artikel 10

Overvågning

1.  Kommissionen, bistået af agenturet, og medlemsstaterne etablerer eller opretholder, alt efter hvad der er relevant, i nært samarbejde passende programmer og ordninger i overensstemmelse med aktuel teknisk viden, hvorved de kan tilvejebringe regelmæssige sammenlignelige overvågningsdata om tilstedeværelsen af stoffer, der er opført i del A i bilag III, i miljøet. Ved etableringen eller opretholdelsen af de nævnte programmer og ordninger tages fornødent hensyn til udviklingen inden for rammerne af protokollen og konventionen.

2.  Kommissionen vurderer regelmæssigt, om der kan være behov for obligatorisk overvågning af et stof, der er opført i del B i bilag III. I lyset af en sådan vurdering og eventuelle oplysninger, som medlemsstaterne har stillet til dens rådighed, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 med henblik på at ændre bilag III for i givet fald at flytte et stof fra del B i bilag III til del A deri.

Artikel 11

Udveksling af oplysninger

1.  Kommissionen, agenturet og medlemsstaterne fremmer og sørger, hvor det er muligt, for udveksling af oplysninger inden for Unionen og med tredjelande vedrørende begrænsning, minimering eller eliminering af fremstilling, anvendelse og udslip af POP og vedrørende alternativer til disse stoffer, med angivelse af de risici og økonomiske og sociale omkostninger, der er forbundet med sådanne alternativer.

2.  Kommissionen, agenturet og medlemsstaterne, alt efter hvad der er relevant, fremmer og letter for så vidt angår POP:

a) 

oplysningsprogrammer, herunder om stoffernes indvirkning på sundhed og miljø og deres alternativer og om mindskelse eller eliminering af fremstilling, anvendelse og udslip heraf, særligt for:

i) 

planlæggere og beslutningstagere

ii) 

særligt sårbare grupper

b) 

oplysning til offentligheden

c) 

uddannelse, herunder af arbejdstagere, videnskabsfolk, undervisere samt teknisk personale og ledere.

3.  Oplysninger om menneskers sundhed og sikkerhed og om miljøet betragtes ikke som fortrolige, jf. dog forordning (EF) nr. 1049/2001 og (EF) nr. 1367/2006 og direktiv 2003/4/EF. Når Kommissionen, agenturet og medlemsstaterne udveksler oplysninger med et tredjeland, beskyttes fortrolige oplysninger i henhold til EU-retten.

Artikel 12

Teknisk bistand

Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i konventionen om at yde hensigtsmæssig og rettidig teknisk og finansiel bistand til udviklingslande og lande med overgangsøkonomi for, efter anmodning og i den udstrækning, der er ressourcer hertil, samt under hensyntagen til deres særlige behov, at bistå dem med at udvikle og styrke deres kapacitet til fuldt ud at opfylde deres forpligtelser ifølge konventionen. En sådan støtte kan også ydes gennem regionale centre som angivet i henhold til konventionen, ikke-statslige organisationer eller agenturet.

Artikel 13

Overvågning af gennemførelsen

1.  Uden at dette berører direktiv 2003/4/EF og 2007/2/EF udarbejder og offentliggør medlemsstaterne en rapport, som indeholder:

a) 

oplysninger om anvendelsen af denne forordning, herunder oplysninger om håndhævelsesaktiviteter, overtrædelser og sanktioner

b) 

oplysninger sammenstillet fra de anmeldelser, som er modtaget i medfør af artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 5, stk. 2, og artikel 7, stk. 4, litra b), nr. iv)

c) 

oplysninger sammenstillet fra de fortegnelser over udslip, som er udarbejdet i medfør af artikel 6, stk. 1

d) 

oplysninger om gennemførelsen i overensstemmelse de nationale gennemførelsesplaner, der er udarbejdet i medfør af artikel 9, stk. 2

e) 

oplysninger om tilstedeværelse af stoffer, der er opført i del A i bilag III, i miljøet, sammenstillet i medfør af artikel 10

f) 

årlige overvågningsdata og statistiske data om den faktiske eller skønnede samlede fremstilling og markedsføring af stofferne i bilag I og II, herunder relevante indikatorer, oversigtskort, rapporter.

Medlemsstaterne ajourfører rapporten årligt, såfremt der foreligger nye data eller oplysninger, og ellers som minimum hvert tredje år.

Medlemsstaterne giver Kommissionen og agenturet adgang til oplysningerne i disse rapporter.

2.  Hvis en medlemsstat deler de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra e), på Information Platform for Chemical Monitoring, angiver medlemsstaten dette i sin rapport, og denne medlemsstat anses for at have opfyldt sine rapporteringsforpligtelser i henhold til nævnte litra.

Hvis de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra e), er indeholdt i den rapport, som en medlemsstat har fremsendt til agenturet, anvender agenturet Information Platform for Chemical Monitoring til at sammenstille, lagre og dele disse oplysninger.

3.  Kommissionen udarbejder, bistået af agenturet, med de intervaller, som fastsættes af konventionens partskonference, en rapport om de stoffer, der er anført i konventionen, på grundlag af de oplysninger, medlemsstaterne har indsendt til agenturet i overensstemmelse med stk. 1, litra f), og sender den til konventionens sekretariat.

4.  Agenturet sammenstiller og offentliggør en EU-oversigtsrapport på grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, og som offentliggøres eller anmeldes af medlemsstaterne. EU-oversigtsrapporten skal, alt efter hvad der er relevant, omfatte indikatorer for output, resultater og virkninger af denne forordning, EU-oversigtskort og medlemsstaternes rapporter. EU-oversigtsrapporten skal ajourføres af agenturet mindst en gang hver sjette måned eller efter at have modtaget en anmodning herom fra Kommissionen.

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende de minimumsoplysninger, der skal forelægges i overensstemmelse med stk. 1, herunder definitionen af relevante indikatorer, oversigtskort og rapporter omhandlet i stk. 1, litra f). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 20, stk. 3.

Artikel 14

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Hvis medlemsstaterne ikke allerede har gjort det før denne forordnings ikrafttræden, giver de senest den 16. juli 2020 Kommissionen meddelelse om disse regler og foranstaltninger og underretter den straks om senere ændringer, der berører dem.

Artikel 15

Ændring af bilag

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 med henblik på at ændre bilag I, II og II til denne forordning for at tilpasse dem til ændringer i listerne over stoffer fastsat i bilagene til konventionen eller protokollen, på det grundlag at Unionen har støttet den pågældende ændring ved en rådsafgørelse, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 218, stk. 9, i TEUF, eller for at ændre eksisterende registreringer eller bestemmelser i bilag I og II til denne forordning med henblik på at tilpasse dem til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Ændrer Kommissionen bilag I, II eller III til denne forordning, vedtager den en særskilt delegeret retsakt for hvert stof.

2.  Kommissionen gennemgår løbende bilag IV og V og fremsætter i givet fald lovgivningsmæssige forslag til ændring af disse bilag med henblik på at tilpasse dem til ændringerne i listerne over stoffer fastsat i bilagene til konventionen eller protokollen eller med henblik på at ændre eksisterende registreringer eller bestemmelser i bilagene til denne forordning for at tilpasse dem til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Artikel 16

Agenturets budget

1.  I forbindelse med denne forordning består agenturets indtægter af følgende:

a) 

et tilskud fra Unionen, som opføres på Unionens almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen)

b) 

eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne.

2.  Indtægter og udgifter i forbindelse med aktiviteter i henhold til denne forordning kombineres med dem, der vedrører aktiviteter i henhold til forordning (EU) nr. 649/2012 og afspejles i den samme sektion i agenturets budget. Agenturet anvender sine indtægter som omhandlet i stk. 1 til at udføre sine opgaver i henhold til denne forordning.

Artikel 17

Formater og software til offentliggørelse eller anmeldelse af oplysninger

Agenturet fastlægger i samarbejde med medlemsstaterne formater og software til offentliggørelse eller anmeldelse af data fra medlemsstaterne i medfør af denne forordning og stiller dem gratis til rådighed på sit websted. For så vidt angår geodatasæt og geodatatjenester, udformer medlemsstaterne og agenturet formaterne i overensstemmelse med kravene i direktiv 2007/2/EF. Medlemsstaterne og andre parter omfattet af denne forordning anvender disse formater og software i deres dataforvaltning eller deres dataudveksling med agenturet.

Artikel 18

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 10, stk. 2, og artikel 15, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 15. juli 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 4, stk. 3, artikel 10, stk. 2, og artikel 15, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3, artikel 10, stk. 2, og artikel 15, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 19

De kompetente myndigheder

Hver medlemsstat udpeger den eller de kompetente myndigheder, som har ansvaret for de administrative opgaver og håndhævelsen i forbindelse med denne forordning. Medlemsstaten underretter Kommissionen om denne udpegelse senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden, medmindre den allerede har gjort dette før denne forordnings ikrafttræden, og underretter også Kommissionen om alle ændringer af en udpeget kompetent myndighed.

Artikel 20

Udvalgsprocedure

1.  Med undtagelse af det tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, bistås Kommissionen af udvalget nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  For så vidt angår spørgsmål vedrørende affald bistås Kommissionen af udvalget nedsat ved artikel 39 i direktiv 2008/98/EF. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

Artikel 21

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 850/2004 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VII.

Artikel 22

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Del A

Stoffer, der er opført i konventionen og protokollen, og stoffer, der kun er opført i konventionenStof

CAS nr.

Einecs-nr.

Specifik undtagelse vedrørende anvendelse som mellemprodukt eller andre præciseringer

Tetrabromdiphenylether

C12H6Br4O

40088-47-9 og andre

254-787-2 og andre

1.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af tetrabromdiphenylether på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, hvor det er til stede i stoffer.
2.  For så vidt angår registreringerne om tetra-, penta-, hexa-, hepta- og deca-BDE anvendes artikel 4, stk. 1, litra b), på summen af koncentrationen af disse stoffer på op til 500 mg/kg, hvor de er til stede i blandinger eller artikler, med forbehold af Kommissionens revision og vurdering senest den 16. juli 2021. Denne revision skal bl.a. vurdere alle relevante virkninger på sundheds- og miljøområdet.
3.  Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af følgende:
elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU (1). ►C1  
4.  Anvendelse af artikler, der allerede er i anvendelse inden den 25. august 2010 i Unionen og indeholder tetrabromdiphenylether, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.  ◄

Pentabromdiphenylether

C12H5Br5O

32534-81-9 og andre

251-084-2 og andre

1.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af pentabromdiphenylether på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, hvor det er til stede i stoffer.
2.  For så vidt angår registreringerne om tetra-, penta-, hexa-, hepta- og deca-BDE anvendes artikel 4, stk. 1, litra b), på summen af koncentrationen af disse stoffer på op til 500 mg/kg, hvor de er til stede i blandinger eller artikler, med forbehold af Kommissionens revision og vurdering senest den 16. juli 2021. Denne revision skal bl.a. vurdere alle relevante virkninger på sundheds- og miljøområdet.
3.  Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af følgende:
elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2011/65/EU. ►C1  
4.  Anvendelse af artikler, der allerede er i anvendelse inden den 25. august 2010 i Unionen og indeholder pentabromdiphenylether, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.  ◄

Hexabromdiphenylether

C12H4Br6O

36483-60-0 og andre

253-058-6 og andre

1.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af hexabromdiphenylether på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, hvor det er til stede i stoffer.
2.  For så vidt angår registreringerne om tetra-, penta-, hexa-, hepta- og deca-BDE anvendes artikel 4, stk. 1, litra b), på summen af koncentrationen af disse stoffer på op til 500 mg/kg, hvor de er til stede i blandinger eller artikler, med forbehold af Kommissionens revision og vurdering senest den 16. juli 2021. Denne revision skal bl.a. vurdere alle relevante virkninger på sundheds- og miljøområdet.
3.  Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af følgende:
elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2011/65/EU. ►C1  
4.  Anvendelse af artikler, der allerede er i anvendelse inden den 25. august 2010 i Unionen og indeholder hexabromdiphenylether, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.  ◄

Heptabromdiphenylether

C12H3Br7O

68928-80-3 og andre

273-031-2 og andre

1.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af heptabromdiphenylether på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, hvor det er til stede i stoffer.
2.  For så vidt angår registreringerne om tetra-, penta-, hexa-, hepta- og deca-BDE anvendes artikel 4, stk. 1, litra b), på summen af koncentrationen af disse stoffer på op til 500 mg/kg, hvor de er til stede i blandinger eller artikler, med forbehold af Kommissionens revision og vurdering senest den 16. juli 2021. Denne revision skal bl.a. vurdere alle relevante virkninger på sundheds- og miljøområdet.
3.  Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af følgende:
elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2011/65/EU. ►C1  
4.  Anvendelse af artikler, der allerede er i anvendelse inden den 25. august 2010 i Unionen og indeholder heptabromdiphenylether, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.  ◄

Bis(pentabromphenyl)ether (decabromdiphenylether; decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af decaBDE på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, hvor det er til stede i stoffer.
2.  For så vidt angår registreringerne om tetra-, penta-, hexa-, hepta- og deca-BDE anvendes artikel 4, stk. 1, litra b), på summen af koncentrationerne af disse stoffer på op til 500 mg/kg, hvor de er til stede i blandinger eller artikler, med forbehold af Kommissionens revision og vurdering senest den 16. juli 2021. Denne revision skal bl.a. vurdere alle relevante virkninger på sundheds- og miljøområdet.
3.  Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af decaBDE til følgende formål, forudsat at medlemsstaterne informerer Kommissionen senest i december 2019 i overensstemmelse med konventionen:
a)  i forbindelse med fremstillingen af et luftfartøj, for hvilket der er ansøgt om typegodkendelse inden den 2. marts 2019, og denne er modtaget inden december 2022, indtil den 18. december 2023 eller, hvis et kontinuerligt behov er begrundet, indtil den 2. marts 2027
b)  i forbindelse med fremstillingen af reservedele til følgende:
i)  et luftfartøj, for hvilket der er ansøgt om typegodkendelse inden den 2. marts 2019, og denne er modtaget inden december 2022, og som er fremstillet inden den 18. december 2023 eller, hvis et kontinuerligt behov er begrundet, fremstillet inden den 2. marts 2027, indtil udløbet af dette luftfartøjs levetid
ii)  motorkøretøjer, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (2), og som er fremstillet inden den 15. juli 2019, enten indtil 2036 eller udløbet af disse motorkøretøjers levetid, alt efter hvilken dato der kommer først
c)  elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2011/65/EU.
4.  De specifikke undtagelser for reservedele til anvendelse i motorkøretøjer, der er omhandlet i punkt 3, litra b), nr. ii), finder anvendelse for fremstilling og anvendelse af kommercielt decaBDE, som falder ind under én eller flere af følgende kategorier:
a)  anordninger til drivaggregater og motorrum, såsom batterimassekabler, batterisammenkoblingskabler, rør til mobile luftkonditioneringsanlæg, drivaggregater, bøsninger til udstødningsmanifold, motorrumsisolering, kabler og ledningsnet i motorrum (motorledningsnet m.v.), hastighedssensorer, slanger, ventilatormoduler og bankefølere
b)  anordninger til brændstofsystemer, såsom brændstofslanger, brændstofbeholdere og brændstofbeholdere under karosserier
c)  pyroteknisk udstyr og anordninger med anknytning til pyroteknisk udstyr, såsom udløsningskabler til airbags, sædebetræk/-stof (kun hvis relevant for airbags) samt front- og sideairbags. ►C1  
5.  Anvendelse af artikler, der allerede er i anvendelse inden den 15. juli 2019 i Unionen, og som indeholder decaBDE, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.  ◄
6.  Uden at det berører anvendelsen af andre EU-bestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal en artikel, hvori decaBDE er anvendt, være identificeret ved hjælp af mærkning eller på anden vis i hele dens levetid. ►C1  
7.  Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder decaBDE, og som er importeret på baggrund af de specifikke undtagelser i punkt 3, er tilladt, indtil udløbet af disse undtagelser. Punkt 6 finder anvendelse, som om sådanne artikler er fremstillet i henhold til undtagelsen i punkt 3. Artikler, som allerede er i anvendelse på datoen for udløbet af de relevante undtagelser, må fortsat anvendes.  ◄
8.  I denne registrering forstås ved »luftfartøj« følgende:
a)  et civilt luftfartøj, der er fremstillet i overensstemmelse med et typecertifikat udstedt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (3) eller i overensstemmelse med en konstruktionsgodkendelse udstedt i henhold til de nationale bestemmelser i en kontraherende stat i ICAO, eller for hvilket der er udstedt et luftdygtighedsbevis af en kontraherende stat i ICAO i henhold til bilag 8 til konventionen angående international civil luftfart
b)  et militært luftfartøj.

Perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 og andre

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 og andre

1.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af PFOS på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, hvor det er til stede i stoffer eller blandinger.
2.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af PFOS i halvfabrikata eller artikler eller dele heraf, hvis koncentrationen af PFOS er mindre end 0,1 vægtprocent, beregnet på grundlag af massen af strukturelt eller mikrostrukturelt forskellige dele, der indeholder PFOS, eller for tekstiler eller andre materialer med coating, hvis mængden af PFOS udgør mindre end 1 μg/m2 af det coatede materiale. ►C1  
3.  Anvendelse af artikler, der allerede er i anvendelse inden den 25. august 2010 i Unionen og indeholder PFOS, er tilladt. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.  ◄
4.  Hvis den mængde, der frigives til miljøet, minimeres, tillades fremstilling og markedsføring til følgende specifikke anvendelser, forudsat at medlemsstaterne hvert fjerde år indberetter til Kommissionen om, hvor langt elimineringen af PFOS er nået:
dughindrende midler til brug ved ikke-dekorativ hårdforkromning i lukkede systemer.
I tilfælde, hvor en sådan undtagelse vedrører fremstilling eller anvendelse i et anlæg, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF (4), anvendes den relevante bedste tilgængelige teknik til begrænsning og minimering af frigivelse af PFOS, som er beskrevet i de oplysninger, Kommissionen har offentliggjort ifølge artikel 17, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2008/1/EF.
Så snart der foreligger nye oplysninger om detaljer i anvendelser og sikrere alternative stoffer eller teknologier, tager Kommissionen undtagelsen i andet afsnit op til vurdering, således at:
a)  anvendelserne af PFOS udfases, så snart det er teknisk og økonomisk muligt at anvende sikrere alternativer
b)  en undtagelse kun kan forlænges til væsentlige anvendelser, hvis der ikke er adgang til sikrere alternativer, og når der er gjort rede for, hvad der er gjort for at finde sikrere alternativer
c)  frigivelsen af PFOS til miljøet er blevet minimeret ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.
5.  Så snart Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har vedtaget standarder, benyttes de som analysemetode til at godtgøre, at stoffer, blandinger og artikler opfylder kravene i punkt 1 og 2. Der kan som alternativ til CEN-standarderne anvendes andre analysemetoder, hvis brugeren kan påvise, at de giver tilsvarende resultater.

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

Chlordan

57-74-9

200-349-0

Hexachlorcyclohexaner, inkl. lindan

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

►C1  
1.  Markedsføring og anvendelse af artikler, der allerede er i anvendelse før eller på den 10. juli 2012, og som indeholder endosulfan, er tilladt.  ◄
2.  For artikler omhandlet i punkt 1 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

Hexachlorbenzen

118-74-1

204-273-9

Chlordecon

143-50-0

205-601-3

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-0

Polychlorerede biphenyler (PCB)

1336-36-3 og andre

215-648-1 og andre

Med forbehold af direktiv 96/59/EF er det tilladt at anvende artikler, der allerede er i anvendelse på datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Medlemsstaterne skal identificere og standse anvendelse af andet udstyr (f.eks. transformatorer, kondensatorer eller andre beholdere indeholdende væskerester), der indeholder mere end 0,005 % PCB og større mængder end 0,05 dm3, snarest muligt og senest den 31. december 2025.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxaphen

8001-35-2

232-283-3

Hexabrombiphenyl

36355-01-8

252-994-2

►C1  Hexabromcyclododecan ◄

Ved »hexabromcyclododecan« forstås: hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan og dets vigtige diastereoisomerer: alpha- hexabromcyclododecan, beta-hexabromcyclododecan og gamma-hexabromcyclododecan

25637-99-4

3194-55-6

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1.  Artikel 4, stk. 1, litra b), finder anvendelse på koncentrationer af hexabromcyclododecan på 100 mg/kg (0,01 vægtprocent) eller derunder, hvor det er til stede i stoffer, blandinger eller artikler eller som bestanddel i flammehæmmende artikler, hvilket Kommissionen tager op til fornyet overvejelse senest den 22. marts 2019.

2.  Artikler af ekspanderet polystyren, der indeholder hexabromocyclododecan, og som allerede er i anvendelse i bygninger inden den 21. februar 2018 i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2016/293 (5) og Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2016/C 12/06 (6), og artikler af ekstruderet polystyren, der indeholder hexabromocyclododecan, og som allerede er i anvendelse inden den 23. juni 2016, må fortsat anvendes. ◄ For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

3.  Uden at det berører anvendelsen af andre EU-bestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal ekspanderet polystyren, der blev markedsført efter den 23. marts 2016, og hvori hexabromcyclododecan var anvendt, være identificeret ved hjælp af mærkning eller på anden vis i hele dets levetid.

Hexachlorbutadien

87-68-3

201-765-5

►C1  
1.  Markedsføring og anvendelse af artikler, der allerede er i anvendelse før eller på den 10. juli 2012, og som indeholder hexachlorbutadien, er tilladt.  ◄
2.  For artikler omhandlet i punkt 1 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

Pentachlorphenol og salte og estere heraf

87-86-5 og andre

201-778-6 og andre

 

Polychlorerede naphthalener (7)

70776-03-3 og andre

274-864-4 og andre

►C1  
1.  Markedsføring og anvendelse af artikler, der allerede er i anvendelse før eller på den 10. juli 2012, og som indeholder polychlorerede naphthalener, er tilladt.  ◄
2.  For artikler omhandlet i punkt 1 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP)

85535-84-8 og andre

287-476-5

1.  Som en undtagelse er fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer eller blandinger, der indeholder SCCP i koncentrationer på under 1 vægtprocent, eller artikler, der indeholder SCCP i koncentrationer på under 0,15 vægtprocent, tilladt. ►C1  
2.  Anvendelse er tilladt for så vidt angår:
a)  transportbånd i mineindustrien og fugemasser til dæmninger og diger, som indeholder SCCP, og som allerede var i anvendelse før eller på den 4. december 2015, og
b)  andre artikler end de i litra a) omhandlede, som indeholder SCCP, og som allerede var i anvendelse før eller på den 10. juli 2012.  ◄
3.  For artikler omhandlet i punkt 2 finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

▼M1

Perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser

Ved »perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser« forstås:

i)  perfluoroctansyre, herunder enhver af dens forgrenede isomerer

ii)  salte heraf

iii)  PFOA-beslægtede forbindelser, som for så vidt angår konventionen er stoffer, der nedbrydes til PFOA, herunder stoffer (også salte og polymerer), der har en ligekædet eller forgrenet perfluorheptyl-gruppe med molekyledelen (C7F15)C som et af de bærende elementer.

Følgende forbindelser medregnes ikke som PFOA-beslægtede forbindelser:

i)  C8F17-X, hvor X = F, Cl, Br

ii)  fluorpolymerer, som er omfattet af CF3[CF2]n-R', hvor R'= enhver gruppe, n > 16

iii)  perfluoralkylcarboxylsyrer (herunder salte, estere, halogenider og anhydrider heraf) med ≥ 8 perfluorerede kulstofatomer

iv)  perfluoralkansulfonsyrer og perfluorphosphonsyre (herunder salte, estere, halogenider og anhydrider heraf) med ≥ 9 perfluorerede kulstofatomer

v)  perfluoroctansulfonsyrer og derivater heraf (PFOS) som opført i dette bilag.

335-67-1 og andre

206-397-9 og andre

1.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af PFOA eller salte heraf på 0,025 mg/kg (0,0000025 vægtprocent) eller derunder, hvor de er til stede i stoffer, blandinger eller artikler.

2.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af enhver PFOA-beslægtet forbindelse eller kombination af PFOA-beslægtede forbindelser på 1 mg/kg (0,0001 vægtprocent) eller derunder, hvor de er til stede i stoffer, blandinger eller artikler.

3.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af PFOA-beslægtede forbindelser på 20 mg/kg (0,002 vægtprocent) eller derunder, hvor de er til stede i et stof, der skal anvendes som isoleret mellemprodukt, der transporteres, jf. artikel 3, nr. 15), litra c), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som opfylder de nøje kontrollerede betingelser, der er fastsat i samme forordnings artikel 18, stk. 4, litra a)-f), for fremstilling af fluorkemikalier med en carbonkæde på 6 atomer eller derunder. Kommissionen tager denne undtagelse op til vurdering og revision senest den 5.7.2022.

4.  Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes på koncentrationer af PFOA og salte heraf på 1 mg/kg (0,0001 vægtprocent) eller derunder, hvor de er til stede i polytetrafluorethylenmikropulver (PTFE-mikropulver), der er fremstillet ved ioniserende stråling på op til 400 kGy eller ved termisk nedbrydning, samt i blandinger og artikler til industriel og professionel brug, der indeholder PTFE-mikropulver. Alle emissioner af PFOA under fremstillingen og anvendelsen af PTFE-mikropulver skal undgås eller, hvor dette ikke er muligt, reduceres mest muligt. Kommissionen tager denne undtagelse op til vurdering og revision senest den 5.7.2022.

5.  Som en undtagelse tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser med følgende formål:

a)  fotolitografi- eller ætsningsprocesser i forbindelse med fremstilling af halvledere indtil den 4. juli 2025

b)  fotografiske coatings til film indtil den 4. juli 2025

c)  olie- og vandafvisende tekstiler til beskyttelse af arbejdstagere mod farlige væsker, som udgør en risiko for deres sundhed og sikkerhed, indtil den 4. juli 2023

d)  invasivt og implantabelt medicinsk udstyr indtil den 4. juli 2025

e)  fremstilling af polytetrafluorethylen (PTFE) og polyvinylidenfluorid (PVDF) med henblik på fremstilling af:

i)  højperformante, korrosionsbestandige gasfiltermembraner, vandfiltermembraner og membraner beregnet til tekstiler til medicinske formål

ii)  varmevekslerudstyr til brug ved behandling af industriaffald

iii)  industrielt tætningsmiddel, der kan forhindre udslip af flygtige organiske forbindelser og PM2,5-partikler,

indtil den 4. juli 2023.

6.  Som en undtagelse tillades anvendelse af PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser i brandslukningsskum, der er bestemt til hindring af afdampning fra flydende brændstof og til brande i flydende brændstof (brande i klasse B), og som allerede er påfyldt eksisterende systemer, herunder både mobile og faste systemer, indtil den 4. juli 2025 på følgende betingelser:

a)  brandslukningsskum, der indeholder eller kan indeholde PFOA, salte heraf og/eller PFOA-beslægtede forbindelser, må ikke anvendes til uddannelsesformål

b)  brandslukningsskum, der indeholder eller kan indeholde PFOA, salte heraf og/eller PFOA-beslægtede forbindelser, må kun anvendes til afprøvning, hvis alle udslip opfanges

c)  fra og med den 1. januar 2023 er brugen af brandslukningsskum, der indeholder eller kan indeholde PFOA, salte heraf og/eller PFOA-beslægtede forbindelser, kun tilladt på steder, hvor alle udslip kan opfanges

d)  lagre af brandslukningsskum, der indeholder eller kan indeholde PFOA, salte heraf og/eller PFOA-beslægtede forbindelser, forvaltes i overensstemmelse med artikel 5.

7.  Som en undtagelse tillades anvendelse af perfluoroctylbromid, der indeholder perfluoroctyljodid, til fremstilling af farmaceutiske produkter med forbehold for Kommissionens gennemgang og vurdering senest den 31. december 2026, derefter hvert fjerde år og igen senest den 31. december 2036.

8.  Anvendelse af artikler, der indeholder PFOA, salte heraf og/eller PFOA-beslægtede forbindelser, og som allerede er i brug i Unionen inden den 4. juli 2020, tillades. For sådanne artikler finder artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, anvendelse.

►C2  9.  Som en undtagelse tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser indtil den 3. december 2020 til følgende formål: ◄

a)  medicinsk udstyr, der er omfattet af forordning (EU) 2017/745 (8), bortset fra implantabelt udstyr

b)  tryksværte indeholdende latex

c)  plasma nano-coatings

▼B

(1)   Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88).

(2)   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).

(3)   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1).

(4)   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8).

(5)   Kommissionens forordning (EU) 2016/293 af 1. marts 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag I (EUT L 55 af 2.3.2016, s. 4).

(6)   EUT C 10 af 13.1.2016, s. 3.

(7)   Polychlorerede naphthalener: kemiske forbindelser baseret på en naphthalenringstruktur, hvor en eller flere brintatomer er erstattet med chloratomer.

(8)   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF.

Del B

Stoffer, der kun er opført i protokollenStof

CAS nr.

Einecs-nr.

Specifik undtagelse vedrørende anvendelse som mellemprodukt eller andre præciseringer

 

 

 

 
BILAG II

LISTE OVER STOFFER, DER ER OMFATTET AF BEGRÆNSNINGER

Del A

Stoffer, der er opført i konventionen og protokollenStof

CAS nr.

Einecs-nr.

Begrænsningernes art

 

 

 

 

Del B

Stoffer, der kun er opført i protokollenStof

CAS nr.

Einecs-nr.

Begrænsningernes art

 

 

 

 
BILAG III

LISTE OVER STOFFER, DER ER OMFATTET AF BESTEMMELSER OM BEGRÆNSNING AF UDSLIP

DEL A

Stof (CAS nr.)

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

Polychlorerede biphenyler (PCB)

▼C1

DEL B

Stof (CAS nr.)

▼B

Hexachlorbenzen (HCB) (CAS nr. 118-74-1)

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) ( 4 )

Pentachlorbenzen (CAS nr. 608-93-5)

Hexachlorbutadien (CAS nr. 87-68-3)

Polychlorerede naphthalener (CAS nr. 70776-03-3 og andre)
BILAG IV

Liste over stoffer, der er omfattet af bestemmelserne om affaldshåndtering i artikel 7Stof

CAS nr.

Einecs-nr.

Koncentrationsgrænse i artikel 7, stk. 4, litra a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Hexachlorbutadien

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Polychlorerede naphthalener (1)

 

 

10 mg/kg

Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tetrabromdiphenylether C12H6Br4O

40088-47-9 og andre

254-787-2 og andre

Summen af koncentrationerne af tetrabromdipenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether, heptabromdiphenylether og decabromodiphenylether: 1 000 mg/kg.

Kommissionen reviderer denne koncentrationsgrænse og vedtager, hvis det er relevant og i overensstemmelse med traktaterne, et lovgivningsmæssigt forslag med henblik på at nedsætte denne værdi til 500 mg/kg. Kommissionen skal foretage denne revision så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest den 16. juli 2021.

Pentabromdiphenylether C12H5Br5O

32534-81-9 og andre

251-084-2 og andre

Hexabromdiphenylether C12H4Br6O

36483-60-0 og andre

253-058-6 og andre

Heptabromdiphenylether C12H3Br7O

68928-80-3 og andre

273-031-2 og andre

Decabromdiphenylether C12Br10O

1163-19-5 og andre

214-604-9 og andre

Perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 og andre

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 og andre

50 mg/kg

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexachlorcyclohexaner, inkl. lindan

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexachlorbenzen

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Chlordecon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Polychlorerede biphenyler (PCB)

1336-36-3 og andre

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxaphen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabrombiphenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Hexabromcyclododecan (4)

25637-99-4

3194-55-6

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg, revideres af Kommissionen senest den 20. april 2019

(1)   Polychlorerede naphthalener: kemiske forbindelser baseret på en naphthalenringstruktur, hvor en eller flere brintatomer er erstattet med chloratomer.

(2)   Grænseværdierne er beregnet som PCDD og PCDF ifølge nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):

(3)   Beregningsmetoden i europæisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2 benyttes.

(4)   »Hexabromcyclododecan« omfatter hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan og de vigtigste diastereoisomerer heraf: alpha-hexabromcyclododecan, beta-hexabromcyclododecan og gamma-hexabromcyclododecan.
BILAG V

AFFALDSHÅNDTERING

Del 1

Bortskaffelse og nyttiggørelse i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2

Følgende bortskaffelses- og nyttiggørelsesoperationer i henhold til bilag I og II i direktiv 2008/98/EF er tilladt efter denne forordnings artikel 7, stk. 2, hvis de anvendes på en sådan måde, at indholdet af persistente organiske miljøgifte destrueres eller omdannes irreversibelt:D9

Fysisk-kemisk behandling.

D10

Forbrænding på landjorden.

R1

Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling, bortset fra affald, der indeholder PCB.

R4

Genvinding eller videreudnyttelse af metaller og metalforbindelser på følgende betingelser: Operationerne anvendes kun på reststoffer fra jern- og stålfremstillingsprocesser, eksempelvis støv og slam fra gasrensning, glødeskal, smedeskæl, valsehud eller zinkholdigt filterstøv fra stålværker, støv fra gasrensningssystemer ved kobbersmelteanlæg og lignende affald samt blyholdige udludningsrester fra produktion af non-ferrometaller. Affald, der indeholder PCB, må ikke forekomme. Operationerne må kun ske ved processer til produktion af jern og stållegeringer (i højovn, skaktovn eller Siemens-Martinovn) og non-ferrometaller (i Wälz-roterovn eller i smeltebad i vertikal eller horisontal ovn), forudsat at de pågældende anlæg i det mindste opfylder emissionsgrænseværdierne for PCDD og PCDF i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (1), uanset om de er omfattet af direktivet; dette indskrænker ikke anvendelsen af de øvrige bestemmelser i direktivet.

(1)   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

Forbehandlingsoperationer inden destruktionen eller den irreversible omdannelse i medfør af denne del af nærværende bilag kan finde sted, såfremt et stof, der er anført i bilag IV, udskilles fra affaldet under forbehandlingen og efterfølgende bortskaffes i overensstemmelse med denne del af nærværende bilag. Hvor kun en del af et produkt eller affald, eksempelvis kasseret udstyr, indeholder eller er forurenet med persistente organiske miljøgifte, udskilles det, hvorefter det bortskaffes i overensstemmelse med kravene i denne forordning. Desuden kan operationer vedrørende ompakning og midlertidig oplagring foretages inden forbehandlingen eller inden destruktionen eller den irreversible omdannelse i overensstemmelse med denne del af bilaget.

Del 2

Affald og de operationer, som artikel 7, stk. 4, litra b), finder anvendelse på

Følgende operationer er tilladt i medfør af artikel 7, stk. 4, litra b), for så vidt angår de specificerede affaldstyper, der er defineret med den sekscifrede kode og klassificeret i beslutning 2000/532/EF ( 5 ).

Forbehandlingsoperationer inden permanent deponering i medfør af denne del af bilaget kan finde sted, såfremt et stof, der er anført i bilag IV, udskilles fra affaldet under forbehandlingen og efterfølgende bortskaffes i overensstemmelse med del 1 i bilaget. Desuden kan operationer vedrørende ompakning og midlertidig oplagring foretages inden forbehandlingen eller inden den permanente deponering i overensstemmelse med denne del af bilaget.Affald i henhold til beslutning 2000/532/EF

Maksimale koncentrationsgrænser for stoffer opført i bilag IV (1)

Operation

10

AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER

Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP): 10 000 mg/kg

Aldrin: 5 000 mg/kg

Chlordan: 5 000 mg/kg

Chlordecon: 5 000 mg/kg

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan): 5 000 mg/kg

Dieldrin: 5 000 mg/kg

Endosulfan: 5 000 mg/kg

Endrin: 5 000 mg/kg

Heptachlor: 5 000 mg/kg

Hexabrombiphenyl: 5 000 mg/kg

Hexabromcyclododecan (3): 1 000 mg/kg

Hexachlorbenzen: 5 000 mg/kg

Hexachlorbutadien: 1 000 mg/kg

Hexachlorcyclohexan, inkl. lindan: 5 000 mg/kg

Mirex: 5 000 mg/kg

Pentachlorbenzen: 5 000 mg/kg

Perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer): 50 mg/kg

Polychlorerede biphenyler (PCB) (6): 50 mg/kg

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner: 5 mg/kg

Polychlorerede naphthalener (*): 1 000 mg/kg

Summen af koncentrationerne af tetrabromdiphenylether (C12H6Br4O), pentabromdiphenylether (C12H5Br5O), hexabromdiphenylether (C12H4Br6O) og heptabromdiphenylether (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg

Toxaphene: 5 000 mg/kg.

Permanent deponering er kun tilladt, når alle de følgende betingelser er opfyldt:

1)  Deponeringen finder sted på en af følgende lokaliteter:

— sikre, dybtliggende formationer af hårde bjergarter i undergrunden

— saltminer

— et deponeringsanlæg for farligt affald, hvis affaldet er stabiliseret eller solidificeret, når det er teknisk muligt, som det kræves ved klassificering i underposition 19 03 i beslutning 2000/532/EF.

2)  Bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/31/EF (4) og Rådets beslutning 2003/33/EF (5) er overholdt.

3)  Det er påvist, at den valgte operation er den miljømæssigt foretrukne.

10 01

Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)

10 01 14 * (2)

Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 01 16 *

Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 02

Affald fra jern- og stålindustrien

10 02 07 *

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03

Affald fra termisk baserede aluminiumsværker

10 03 04 *

Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning

10 03 08 *

Saltslagge fra sekundær forarbejdning

10 03 09 *

Sort slagge fra sekundær forarbejdning

10 03 19 *

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 21 *

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer

10 03 29 *

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer

10 04

Affald fra termisk baserede blyværker

10 04 01 *

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 04 02 *

Dross og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

10 04 04 *

Støv fra røggasrensning

10 04 05 *

Andet partikelformet materiale og støv

10 04 06 *

Fast affald fra røggasrensning

10 05

Affald fra termisk baserede zinkværker

10 05 03 *

Støv fra røggasrensning

10 05 05 *

Fast affald fra røggasrensning

10 06

Affald fra termisk baserede kobberværker

10 06 03 *

Støv fra røggasrensning

10 06 06 *

Fast affald fra røggasrensning

10 08

Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker

10 08 08 *

Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 08 15 *

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 09

Affald fra jernstøberier

10 09 09 *

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

16

AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN

16 11

Affald fra foringer og ildfaste materialer

16 11 01 *

Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 03 *

Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

17

BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)

17 01

Beton, mursten, tegl og keramik

17 01 06 *

Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

17 05

Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer

17 05 03 *

Jord og sten indeholdende farlige stoffer

17 09

Andet bygnings- og nedrivningsaffald

17 09 02 *

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB, eksklusive udstyr indeholdende PCB

17 09 03 *

Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer

19

AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE

19 01

Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald

19 01 07 *

Fast affald fra røggasrensning

19 01 11 *

Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer

19 01 13 *

Flyveaske indeholdende farlige stoffer

19 01 15 *

Kedelstøv indeholdende farlige stoffer

19 04

Forglasset affald og affald fra forglasning

19 04 02 *

Flyveaske og andet affald fra røggasrensning

19 04 03 *

Ikke-forglasset fast fase

(1)   Grænseværdierne finder kun anvendelse for deponeringsanlæg for farligt affald og anvendes ikke for permanente underjordiske oplagringsfaciliteter for farligt affald, herunder saltminer.

(2)   »Hexabromcyclododecan« omfatter hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan og de vigtigste diastereoisomerer heraf: alpha-hexabromcyclododecan, beta-hexabromcyclododecan og gamma-hexabromcyclododecan.

(3)   Beregningsmetoden i europæisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2 benyttes.

(4)   Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

(5)   Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 27).

(6)   Affald, der er mærket med en asterisk »*«, er farligt affald i medfør af direktiv 2008/98/EF og omfattet af bestemmelserne i nævnte direktiv.

Den maksimale koncentrationsgrænse for polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD og PCDF) beregnes ud fra nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDD

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003
BILAG VI

Ophævet forordning med oversigt over ændringerEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004

(EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7)

 

Rådets forordning (EF) nr. 1195/2006

(EUT L 217 af 8.8.2006, s. 1)

 

Rådets forordning (EF) nr. 172/2007

(EUT L 55 af 23.2.2007, s. 1)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 323/2007

(EUT L 85 af 27.3.2007, s. 3)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009

(EUT L 87 af 31.3.2009, s. 109)

Kun afsnit 3.7 i bilaget

Kommissionens forordning (EF) nr. 304/2009

(EUT L 96 af 15.4.2009, s. 33)

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 756/2010

(EUT L 223 af 25.8.2010, s. 20)

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 757/2010

(EUT L 223 af 25.8.2010, s. 29)

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2012

(EUT L 159 af 20.6.2012, s. 1)

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1342/2014

(EUT L 363 af 18.12.2014, s. 67)

 

Kommissionens forordning (EU) 2015/2030

(EUT L 298 af 14.11.2015, s. 1)

 

Kommissionens forordning (EU) 2016/293

(EUT L 55 af 2.3.2016, s. 4)

 

Kommissionens forordning (EU) 2016/460

(EUT L 80 af 31.3.2016, s. 17)

 
BILAG VII

SAMMENLIGNINGSTABELForordning (EF) nr. 850/2004

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1

Artikel 2, indledning

Artikel 2, indledning

Artikel 2, litra a)-d)

Artikel 2, nr. 1)-4)

Artikel 2, nr. 5)-7)

Artikel 2, litra e)

Artikel 2, nr. 8)

Artikel 2, litra f)

Artikel 2, nr. 9)

Artikel 2, litra g)

Artikel 2, nr. 10)

Artikel 2, nr. 11)-13)

Artikel 3

Artikel 3, stk. 1-3

Artikel 3, stk. 4 og 5

Artikel 1, stk. 2

Artikel 3, stk. 6

Artikel 4, stk. 1-3

Artikel 4, stk. 1-3

Artikel 4, stk. 3, litra d)

Artikel 1, stk. 2

Artikel 4, stk. 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7, stk. 1-4

Artikel 7, stk. 1-4

Artikel 7, stk. 6

Artikel 7, stk. 5

Artikel 7, stk. 6

Artikel 7, stk. 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12, stk. 1

Artikel 13, stk. 1, litra a)

Artikel 12, stk. 3, litra a)

Artikel 13, stk. 1, litra b)

Artikel 12, stk. 3, litra b)

Artikel 13, stk. 1, litra c)

Artikel 13, stk. 1, litra d)

Artikel 12, stk. 3, litra c)

Artikel 13, stk. 1, litra e)

Artikel 12, stk. 2

Artikel 13, stk. 1, litra f)

Artikel 13, stk. 2

Artikel 12, stk. 4

Artikel 12, stk. 5

Artikel 13, stk. 3

Artikel 12, stk. 6

Artikel 13, stk. 4 og 5

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15, stk. 1

Artikel 7, stk. 5

Artikel 15, stk. 2

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 15

Artikel 19

Artikel 16 og 17

Artikel 20

Artikel 18

Artikel 21

Artikel 19

Artikel 22

Bilag I–V

Bilag I–V

Bilag VI

Bilag VII( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 1).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

( 3 ) Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorterphenyler (PCB/PCT) (EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31).

( 4 ) I forbindelse med udslipsregistre anvendes følgende fire forbindelser som indikatorer: benzo(a)pyren, benzo(b) fluoranthen, benzo(k)fluoranthen og indeno(1,2,3-cd)pyren.

( 5 ) Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3).

Top