EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0809-20180516

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) n r. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/2018-05-16

02014R0809 — DA — 16.05.2018 — 005.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2014

af 17. juli 2014

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse

(EUT L 227 af 31.7.2014, s. 69)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2333 af 14. december 2015

  L 329

1

15.12.2015

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1394 af 16. august 2016

  L 225

50

19.8.2016

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1172 af 30. juni 2017

  L 170

87

1.7.2017

►M4

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1242 af 10. juli 2017

  L 178

4

11.7.2017

►M5

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/709 af 14. maj 2018

  L 119

29

15.5.2018

►M6

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/746 af 18. maj 2018

  L 125

1

22.5.2018
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2014

af 17. juli 2014

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelseAFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU) nr. 1306/2013, for så vidt angår:

a) anmeldelser, som medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen i henhold til deres forpligtelser til at beskytte Unionens finansielle interesser

b) administrativ kontrol og kontrol på stedet, som medlemsstaterne skal foretage af hensyn til overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser

c) minimumsniveauet for kontrol på stedet og forpligtelsen til at forhøje dette niveau eller muligheden for at begrænse det;

d) indberetning af, hvilken kontrol og efterprøvning der er foretaget, og resultaterne heraf

e) de myndigheder, der har ansvaret for at udføre overensstemmelseskontrol, og indholdet af en sådan kontrol

f) specifikke kontrolforanstaltninger og -metoder til bestemmelse af tetrahydrocannabinolniveauet i hamp

g) oprettelse og drift af et system til efterprøvning af de godkendte brancheorganisationer med henblik på den afgrødespecifikke betaling for bomuld

h) tilfælde, hvor støtteansøgninger og betalingsanmodninger eller andre meddelelser, anmodninger eller begæringer korrigeres og tilpasses efter indgivelsen

i) anvendelse og beregning af hel eller delvis tilbagetrækning af betalinger

j) inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og sanktioner samt fejlagtigt tildelte betalingsrettigheder og tilskrivning af renter

k) anvendelse og beregning af de administrative sanktioner

l) fastlæggelse af manglende overholdelse som værende af mindre betydning

m) støtteansøgninger, betalingsanmodninger og ansøgninger om betalingsrettigheder, herunder sidste frist for indgivelse af ansøgninger, mindstekrav til de oplysninger, som ansøgningerne skal indeholde, bestemmelser om ændring eller tilbagetrækning af støtteansøgninger, fritagelse for krav om at indgive støtteansøgninger, og bestemmelser, der giver medlemsstaterne mulighed for at anvende forenklede procedurer

n) gennemførelse af kontrol for at efterprøve, om forpligtelser er overholdt, og om oplysningerne i støtteansøgningen eller betalingsanmodningen er korrekte og fuldstændige, herunder regler for opmålingstolerancer i forbindelse med kontrol på stedet

o) tekniske specifikationer, der er nødvendige af hensyn til en ensartet gennemførelse af kapitel II i afsnit V i forordning (EU) nr. 1306/2013

p) overdragelse af bedrifter

q) udbetaling af forskud

r) gennemførelse af kontrol i forbindelse med krydsoverensstemmelsesforpligtelserne, herunder hensyntagen til en landbrugers deltagelse i bedriftsrådgivningssystemet og en landbrugers deltagelse i en certificeringsordning, og

s) beregning og anvendelse af administrative sanktioner i forbindelse med krydsoverensstemmelsesforpligtelserne og herunder i de tilfælde, hvor støttemodtagerne består af en gruppe af personer.

Artikel 2

Udveksling af oplysninger om støtteansøgninger, ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og andre erklæringer

1.  Med henblik på en korrekt forvaltning af støtteordninger og støtteforanstaltninger skal der i medlemsstater, hvor der med hensyn til en og samme støttemodtager findes mere end ét betalingsorgan, som er ansvarligt for forvaltningen af de direkte betalinger og foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, om fornødent træffes passende foranstaltninger af den pågældende medlemsstat for at sikre, at de oplysninger, der anmodes om i støtteansøgninger, ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger eller andre erklæringer, stilles til rådighed for alle berørte betalingsorganer.

2.  Er det ikke det ansvarlige betalingsorgan, der foretager kontrollen, sørger den berørte medlemsstat for, at betalingsorganet får tilstrækkelige oplysninger om den udførte kontrol og resultaterne heraf. Det er op til betalingsorganet at bestemme, hvilke oplysninger det har brug for.

Artikel 3

Tilbagetrækning af støtteansøgninger, ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og andre erklæringer

1.  En støtteansøgning, ansøgning om støtte, betalingsanmodning eller andre erklæringer kan skriftligt trækkes helt eller delvis tilbage på et hvilket som helst tidspunkt. Sådanne tilbagetrækninger registreres af den kompetente myndighed.

Gør en medlemsstat brug af mulighederne i artikel 21, stk. 3, kan den fastsætte, at en meddelelse til den elektroniske database for dyr om, at et dyr har forladt bedriften, kan erstatte en skriftlig tilbagetrækning.

2.  Hvis den kompetente myndighed allerede har underrettet støttemodtageren om tilfælde af manglende overholdelse i de dokumenter, der er nævnt i stk. 1, eller hvis den kompetente myndighed har meddelt støttemodtageren, at den har til hensigt at foretage kontrol på stedet, eller der ved en sådan kontrol konstateres manglende overholdelse, kan tilbagetrækning ikke godkendes for de dele af dokumentationen, som berøres af manglende overholdelse.

3.  Tilbagetrækning i henhold til stk. 1 skal sætte støttemodtagerne i samme situation som den, de befandt sig i inden indgivelsen af de pågældende dokumenter eller dele af disse.

Artikel 4

Korrektioner og tilpasninger af indlysende fejl

Støtteansøgninger, ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og eventuelle støttedokumenter, som støttemodtageren forelægger, kan korrigeres og tilpasses når som helst efter indgivelsen, hvis der foreligger indlysende fejl, som den kompetente myndighed anerkender på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte sag og forudsat, at støttemodtageren har handlet i god tro.

Den kompetente myndighed må alene anerkende indlysende fejl, hvis de uden videre kan påvises ved en materiel kontrol af oplysningerne i de dokumenter, der er omhandlet i første afsnit.

Artikel 5

Anvendelse af nedsættelse, afslag, tilbagetrækning og sanktioner

I sager om manglende overholdelse, som er underlagt sanktioner i henhold til kapitel II i afsnit IV i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 ( 1 ), også er underlagt tilbagetrækning eller sanktioner i henhold til kapitel III og IV i afsnit II, eller i henhold til samme forordnings afsnit III:

a) De nedsættelser og afslag, tilbagetrækninger eller sanktioner, der er omhandlet i kapitel III og IV i afsnit II og i afsnit III i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, anvendes med hensyn til ordninger med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system.

b) De sanktioner, der er omhandlet i kapitel II i afsnit IV i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, anvendes på det samlede beløb, som skal tildeles den pågældende støttemodtager i overensstemmelse med artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som ikke er omfattet af nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger eller sanktioner, jf. litra a).

De nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger og sanktioner, der er nævnt i stk. 1, anvendes i henhold til denne forordnings artikel 6, uden at dette berører yderligere sanktioner, der skal gennemføres i henhold til andre EU-bestemmelser eller national ret.

Artikel 6

Rækkefølge af nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger eller sanktioner for hver ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne

1.  Størrelsen af det beløb, der udbetales til en støttemodtager inden for rammerne af en ordning, der er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, fastsættes af medlemsstaterne på de betingelser, der er fastsat i henhold til samme forordning og programmerne for regionerne i Unionens fjernområder og på de mindre øer i Det Ægæiske Hav, der er oprettet ved henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 ( 2 ) og (EU) nr. 229/2013 ( 3 ), for den pågældende ordning for direkte støtte.

2.  For hver støtteordning, der er nævnt i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, og for hver foranstaltning til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 6), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, beregnes nedsættelser, tilbagetrækninger og sanktioner i givet fald i følgende rækkefølge:

a) De nedsættelser og sanktioner, der er fastsat i kapitel IV i afsnit II i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, bortset fra de sanktioner, der er omhandlet i samme forordnings artikel 16, skal anvendes på alle tilfælde af manglende overholdelse.

b) Det beløb, der følger af anvendelsen af litra a), danner grundlag for beregningen af afslag, der er fastsat i afsnit III i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

c) Det beløb, der følger af anvendelsen af litra b), danner grundlag for beregningen af nedsættelser, der skal anvendes ved forsinkede indgivelser i henhold til artikel 13 og 14 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

d) Det beløb, der følger af anvendelsen af litra c), danner grundlag for beregningen af nedsættelser, der skal anvendes ved manglende anmeldelse af landbrugsparceller i henhold til artikel 16 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

e) Det beløb, der følger af anvendelsen af litra d), danner grundlag for beregningen af tilbagetrækninger, der er fastsat i afsnit III i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

f) Det beløb, der følger af anvendelsen af litra e), danner grundlag for anvendelse af:

i) den lineære nedsættelse, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

ii) den lineære nedsættelse, der er omhandlet i artikel 51, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013

iii) den lineære nedsættelse, der er omhandlet i artikel 65, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1307/2013

iv) den lineære nedsættelse, der er omhandlet i artikel 65, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013

v) den lineære nedsættelse, som skal anvendes i tilfælde af, at de betalinger, der skal foretages i henhold til artikel 41 forordning (EU) nr. 1307/2013, overstiger det nationale loft, der fastsættes i overensstemmelse med forordningens artikel 42, stk. 2.

3.  Det beløb, der følger af anvendelsen af stk. 2, litra f), danner grundlag for:

a) anvendelse af den nedsættelse af betalinger, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1307/2013

b) anvendelse af den lineære procentvise nedsættelse, der fastsættes i henhold til artikel 7, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1307/2013

c) anvendelse af den tilpasningssats, der nævnes i artikel 8 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

4.  Den betaling, der følger af anvendelsen af stk. 3, danner grundlag for beregningen af alle nedsættelser for manglende overholdelse af krydsoverensstemmelse i henhold til kapitel II i afsnit IV i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

Artikel 7

Inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb

1.  Uretmæssigt udbetalte beløb skal tilbagebetales af støttemodtageren i givet fald med tillæg af renter, der beregnes i henhold til stk. 2.

2.  Renterne beregnes for perioden mellem støttemodtagerens betalingsfrist angivet i indtægtsordren, som ikke kan fastsættes til mere end 60 dage, og datoen for tilbagebetaling eller fradrag.

Rentesatsen fastsættes i overensstemmelse med national ret, men må ikke være lavere end den sats, der anvendes ved inddrivelse af beløb i henhold til nationale bestemmelser.

3.  Den i stk. 1 omhandlede forpligtelse til tilbagebetaling gælder ikke, hvis udbetalingen skyldes en fejl begået af den kompetente myndighed eller af en anden myndighed, og støttemodtageren ikke med rimelighed kunne forventes at have opdaget fejlen.

Hvis fejlen vedrører faktiske forhold, der er relevante for beregningen af den pågældende betaling, finder første afsnit dog kun anvendelse, hvis beslutningen om tilbagebetaling ikke er meddelt senest 12 måneder efter udbetalingen.

Artikel 8

Overdragelse af bedrifter

1.  I denne artikel forstås ved:

a)

»overdragelse af en bedrift« : salg, bortforpagtning eller en tilsvarende form for overdragelse af de pågældende produktionsenheder

b)

»overdrager« : den støttemodtager, hvis bedrift overdrages til en anden støttemodtager

c)

»erhverver« : den støttemodtager, til hvem bedriften overdrages.

2.  Overdrages en bedrift i sin helhed fra en støttemodtager til en anden støttemodtager, efter at der er indgivet en støtteansøgning, ansøgning om støtte eller betalingsanmodning, og inden alle betingelserne for tildeling af støtte fra EGFL eller ELFUL er opfyldt, tildeles der ingen støtte fra EGFL eller ELFUL til overdrageren for den overdragne bedrift.

3.  Beløb, der tildeles i medfør af overdragerens støtteansøgninger og bevillingsanmodninger, tildeles til erhververen, hvis:

a) erhververen inden for en frist, som medlemsstaterne fastsætter, underretter myndighederne om overdragelsen og anmoder om udbetaling af støtte fra EGFL og/eller ELFUL

b) erhververen forelægger den dokumentation, som den kompetente myndighed forlanger

c) alle betingelser for tildeling af støtte fra EGFL og/eller ELFUL er opfyldt for den overdragne bedrift.

4.  Når erhververen underretter den kompetente myndighed og anmoder om udbetaling af støtte fra EGFL og/eller ELFUL i overensstemmelse med stk. 3, litra a):

a) overtager erhververen alle de rettigheder og forpligtelser, som overdrageren har over for myndighederne i henhold til det retsforhold, som etableres ved støtteansøgningen, ansøgningen om støtte eller betalingsanmodningen

b) anses alle de handlinger, der er nødvendige for tildeling af støtte fra EGFL og/eller ELFUL, og alle de erklæringer, som overdrageren har afgivet inden overdragelsen, ved anvendelsen af de pågældende EU-bestemmelser for at være foretaget eller afgivet af erhververen

c) betragtes den overdragne bedrift i givet fald som en særskilt bedrift for det pågældende ansøgningsår.

5.  Medlemsstaterne kan i givet fald beslutte at tildele støtten fra EGFL og/eller ELFUL til overdrageren. I så fald gælder følgende:

a) der ydes ingen støtte fra EGFL eller ELFUL til erhververen.

b) Medlemsstaterne tilser, at kravene i stk. 2, 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 9

Meddelelser

1.  Hvert år, senest den 15. juli skal medlemsstaterne for alle direkte betalinger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, teknisk bistand og støtteordninger i vinsektoren som omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013 meddele Kommissionen kontroldata og -statistikker for det foregående kalenderår, bl.a. følgende:

a) data om de enkelte støttemodtagere i form af støtteansøgninger og betalingsanmodninger, arealer og dyr, som er anmeldt, og/eller som der er indgivet ansøgning for, samt resultaterne af administrativ kontrol, kontrol på stedet og efterfølgende kontrol

b) i givet fald resultaterne af kontrollen vedrørende krydsoverensstemmelse og herunder de relevante nedsættelser og udelukkelser.

En sådan meddelelse skal ske elektronisk ved hjælp af de tekniske specifikationer for overførsel af kontroldata og -statistikker, som Kommissionen har stillet til deres rådighed.

2.  Senest den 15. juli 2015 meddeler medlemsstaterne Kommissionen en rapport om de optioner, der er valgt til kontrol af krydsoverensstemmelseskravene, og de kompetente kontrolorganer, der er ansvarlige for kontrollen af krydsoverensstemmelseskrav og -standarder. Efterfølgende ændringer vedrørende oplysninger i denne rapport meddeles straks.

3.  Hvert år senest den 15. juli meddeler medlemsstaterne Kommissionen en rapport om de foranstaltninger, der er truffet for at forvalte og føre kontrol med den frivilligt koblede støtte vedrørende det foregående kalenderår.

4.  De elektroniske data, der foreligger som en del af det integrerede system, anvendes ved udarbejdelsen af de oplysninger, der skal sendes til Kommissionen i henhold til sektorbestemmelserne.AFSNIT II

INTEGRERET FORVALTNINGS- OG KONTROLSYSTEMKAPITEL I

Generelle regler

▼M1

Artikel 10

Forskud på direkte betalinger

Hvis en medlemsstat udbetaler forskud på de direkte betalinger i henhold til artikel 75 i forordning (EU) nr. 1306/2013, tages der ved beregningen af de pågældende forskudsbetalinger ikke hensyn til den tilpasningssats for finansiel disciplin, der er omhandlet i artikel 8 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Ved betalingen af restbeløbet til støttemodtagere fra den 1. december skal der tages der hensyn til den tilpasningssats for finansiel disciplin, der gælder for det relevante ansøgningsår, for så vidt angår de samlede direkte betalinger for det pågældende år.

▼BKAPITEL II

Støtteansøgninger og betalingsanmodningerAfdeling 1

Fælles bestemmelser

Artikel 11

Procedureforenkling

1.  Medmindre andet er fastsat i forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013, delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 eller nærværende forordning, kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at alle meddelelser i henhold til nærværende forordning både fra støttemodtageren til myndighederne og omvendt foregår elektronisk, forudsat at dette ikke giver anledning til forskelsbehandling af støttemodtagerne, og at der træffes passende foranstaltninger til at sikre følgende:

a) Støttemodtageren identificeres entydigt.

b) Støttemodtageren overholder alle krav i henhold til den pågældende ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne.

c) De overførte data er så pålidelige, at den pågældende ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne kan forvaltes korrekt. Anvendes data fra den elektroniske database for dyr som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 9), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, skal denne database frembyde den fornødne sikkerhed og gennemførelse af hensyn til en korrekt forvaltning af den pågældende ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne.

d) Bilag, som ikke kan overføres elektronisk, skal forelægges de kompetente myndigheder inden for samme frister, som gælder ved ikke-elektronisk overførsel.

2.  Medlemsstaterne kan på de betingelser, der er fastsat i stk. 1, indføre forenklede procedurer for indgivelse af støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, hvis myndighederne allerede råder over de nødvendige data, specielt hvis situationen ikke har ændret sig, siden der sidste gang blev indgivet en støtteansøgning eller betalingsanmodning i henhold til den pågældende ordning med direkte betalinger eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende data, som udledes fra datakilder, som de nationale myndigheder har til rådighed i forbindelse med støtteansøgninger og betalingsanmodninger. I dette tilfælde sikrer medlemsstaterne, at disse datakilder tilvejebringer den fornødne sikkerhed for en korrekt forvaltning af data, således at disse datas pålidelighed, integritet og sikkerhed garanteres.

3.  Når det er muligt, kan den kompetente myndighed anmode om oplysninger, der skal gives i de støttedokumenter, som skal indgives sammen med støtteansøgningen eller betalingsanmodningen, direkte fra informationskilden.

▼M1

4.  Hvis det integrerede system giver adgang til det fortrykte skema og det tilhørende grafiske materiale, der er nævnt i artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, gennem en GIS-baseret grænseflade, som gør det muligt at behandle spatiale og alfanumeriske data for de anmeldte arealer (i det følgende benævnt »geospatialt støtteansøgningsskema«), kan medlemsstaterne beslutte at indføre et system med foreløbig krydskontrol (i det følgende benævnt »foreløbig kontrol«), der mindst skal omfatte den krydskontrol, som er nævnt i artikel 29, stk. 1, første afsnit, litra a), b) og c), i nærværende forordning. Resultaterne meddeles støttemodtageren inden for en periode på 26 kalenderdage efter den sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen, støtteansøgningen eller betalingsanmodningen som omhandlet i artikel 13 i denne forordning. Hvis denne periode på 26 kalenderdage udløber inden den sidste frist for meddelelse af ændringer i henhold til artikel 15, stk. 2, i denne forordning, skal resultaterne dog meddeles støttemodtageren senest kalenderdagen efter den sidste frist for meddelelse af ændringer i det pågældende år.

Medlemsstaterne kan beslutte at foretage en sådan foreløbig kontrol på regionalt plan, såfremt det system, der benytter det geospatiale støtteansøgningsskema, er oprettet på regionalt plan.

5.  Hvis støttemodtageren er en gruppe af personer, der ansøger om støtte til foranstaltninger vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug som omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013 (i det følgende benævnt »et kollektiv«), kan medlemsstaterne beslutte at fravige kravet i artikel 14 i nærværende forordning om, at betalingsanmodningen skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå berettigelsen til støtten, og begrænsningen i artikel 13 i nærværende forordning om, at indgivelsen af alle de data, der kræves for at sikre en korrekt administrativ og finansiel forvaltning af støtten, ikke må overskride den sidste frist for indgivelse af betalingsanmodningen, ved at indføre en forenklet årlig betalingsanmodning (i det følgende benævnt »kollektiv anmodning«), der skal indgives af et kollektiv.

Artikel 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 og 16, artikel 17, stk. 1 og 3-9, og artikel 21, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43 og 45 i nærværende forordning samt artikel 4, 12 og 13 i forordning (EU) nr. 640/2014 finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår de særlige krav, der er fastlagt for den kollektive anmodning.

For kollektiver skal medlemsstaterne inkludere en beskrivelse af de administrative ordninger i programmet for udvikling af landdistrikterne.

▼B

Artikel 12

Almindelige bestemmelser vedrørende enkeltansøgningen og indgivelse af ansøgninger om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

1.  Hvis medlemsstaterne i henhold til artikel 72, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1306/2013 beslutter, at ansøgninger om direkte betalinger og betalingsanmodninger i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne skal være omfattet af enkeltansøgningen, finder artikel 20, 21 og 22 i nærværende forordning tilsvarende anvendelse for så vidt angår de særlige krav, der er fastlagt for støtteansøgningen og/eller betalingsanmodningen i henhold til disse ordninger eller foranstaltninger.

2.  En støttemodtager, der ansøger om støtte fra EGFL og/eller ELFUL i henhold til en arealrelateret direkte betaling eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, kan kun indgive én enkeltansøgning om året.

3.  Medlemsstaterne fastsætter egnede procedurer for indgivelse af ansøgninger om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Artikel 13

Sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger

1.  Medlemsstaterne fastsætter sidste frister for indgivelse af enkeltansøgningen, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger. Sidste frist må ikke være senere end den 15. maj hvert år. Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige kan dog fastsætte en senere frist, som ikke må være senere end den 15. juni.

Ved fastsættelsen af sidste frist tager medlemsstaterne hensyn til, hvor lang tid der er nødvendig, for at alle data kan foreligge med henblik på en korrekt administrativ og finansiel forvaltning af støtten fra EGFL og/eller ELFUL, og tilser, at der kan planlægges en effektiv kontrol.

2.  I overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 78, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013, kan sidste frist, der er omhandlet i stk. 1, fastsættes til et senere tidspunkt i visse zoner, hvis usædvanlige vejrforhold gør sig gældende.

Artikel 14

Indholdet af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen

1.  Enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå berettigelsen til støtten fra EGFL og/eller ELFUL, navnlig følgende:

a) støttemodtagerens identitet

b) nærmere oplysninger om de pågældende ordninger med direkte betalinger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

c) identifikation af betalingsrettighederne i overensstemmelse med det system til identifikation og registrering af betalingsrettigheder, der i artikel 7 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 er fastsat for grundbetalingsordningen

d) oplysninger, der muliggør en entydig identifikation af alle bedriftens landbrugsparceller, oplysninger om parcellernes størrelse, udtrykt i ha med to decimaler, deres beliggenhed og i givet fald yderligere angivelse af, til hvilket formål landbrugsparcellerne anvendes

e) i givet fald oplysninger til entydig identifikation af andre arealer end landbrugsarealer, for hvilke der anmodes om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

f) eventuelle støttedokumenter, der kræves for at fastslå berettigelsen til den pågældende ordning og/eller foranstaltning

g) en erklæring fra støttemodtageren om, at han er bekendt med de betingelser, der gælder for de pågældende ordninger med direkte betalinger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

h) i givet fald en angivelse fra støttemodtageren af, at han er omfattet af den liste over ikkelandbrugsmæssig virksomhed eller aktivitet, der er omhandlet i første og andet afsnit af artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

2.  Med henblik på identifikationen af betalingsrettigheder, jf. stk. 1, litra c), skal de fortrykte skemaer, der stilles til rådighed for støttemodtageren, jf. artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, indeholde identifikation af betalingsrettighederne i overensstemmelse med identifikations- og registreringssystemet, jf. artikel 7 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

3.  I grundbetalingsordningens første anvendelsesår kan medlemsstaterne fravige nærværende artikel og nærværende forordnings artikel 17 med hensyn til betalingsrettigheder.

▼M1

4.  Med henblik på betalingen for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, jf. afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013, kan medlemsstaterne give støttemodtageren tilladelse til under behørigt begrundede omstændigheder at ændre indholdet af enkeltansøgningen, for så vidt angår anvendelsen af landbrugsparcellerne, forudsat at dette ikke stiller støttemodtageren i en gunstigere situation med hensyn til opfyldelsen af de forgrønnelsesforpligtelser, der er baseret på den oprindelige ansøgning. Medlemsstaterne kan beslutte at fastsætte en sidste frist for anmeldelsen af disse ændringer til den kompetente myndighed.

Hvis den kompetente myndighed allerede har underrettet støttemodtageren om manglende overholdelse i enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, eller hvis myndigheden har meddelt støttemodtageren, at den har til hensigt at foretage kontrol på stedet, eller der ved en sådan kontrol afsløres manglende overholdelse, tillades ændringer som omhandlet i første afsnit ikke for de landbrugsparceller, der berøres af den manglende overholdelse.

Artikel 14a

Kollektive anmodninger

1.  Hvis en medlemsstat benytter sig af muligheden for at indføre kollektive anmodninger, finder artikel 14 ikke anvendelse på sådanne kollektive anmodninger.

2.  Kollektivet skal indgive én kollektiv anmodning om året.

3.  Den kollektive anmodning skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå berettigelsen til støtten, med undtagelse af oplysninger om de tilsagn, der er omfattet af foranstaltningerne vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug som omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013. Den kollektive anmodning skal navnlig indeholde:

a) kollektivets identitet

b) den entydige identifikation af hvert deltagende medlem af kollektivet

c) en henvisning til den ansøgning om støtte, som kollektivet har indgivet

d) oplysninger om de berørte foranstaltninger vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug

e) oplysninger, der muliggør en entydig identifikation af alle bedriftens landbrugsparceller, oplysninger om parcellernes størrelse, udtrykt i ha med to decimaler, deres beliggenhed og eventuelt yderligere angivelse af, til hvilket formål landbrugsparcellerne anvendes

f) eventuelle oplysninger, der muliggør en entydig identifikation af andre arealer end landbrugsarealer, for hvilke der anmodes om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

g) eventuelle støttedokumenter, der kræves for at fastslå berettigelsen til den pågældende foranstaltning

h) en erklæring fra kollektivet om, at de deltagende medlemmer er bekendt med de betingelser, der gælder for de pågældende foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, og med de finansielle konsekvenser i tilfælde af manglende overholdelse.

Hvis den ansøgning om støtte, som kollektivet har indgivet, indeholder de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra b), d) og h), kan disse oplysninger erstattes af en henvisning til den pågældende ansøgning om støtte.

4.  Uanset stk. 3, første afsnit, kan medlemsstaterne beslutte, at den kollektive anmodning skal indeholde alle oplysninger om de tilsagn, der er omfattet af foranstaltningerne vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug.

5.  Kollektivet skal underrette den kompetente myndighed om ethvert tilsagn, der er omfattet af foranstaltningerne vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug, senest 14 kalenderdage inden tilsagnet gives. Medlemsstaterne fastsætter egnede procedurer for denne meddelelse.

Hvis den kollektive anmodning i henhold til stk. 4 indeholder oplysningerne om de tilsagn, der er omfattet af foranstaltningerne vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug, behøver tilsagnene ikke at blive meddelt i henhold til nærværende stykke, første afsnit, medmindre type, tidspunkt eller beliggenhed ændrer sig for det pågældende tilsagn.

▼M1

Artikel 15

Ændringer af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen og ændringer som følge af foreløbig kontrol

▼B

1.  Efter sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen kan individuelle landbrugsparceller eller individuelle betalingsrettigheder tilføjes eller tilpasses i enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, forudsat at kravene i de pågældende ordninger med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne overholdes.

Ændringer med hensyn til anvendelsen eller ordningen med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne for individuelle landbrugsparceller eller betalingsrettighederne, som allerede er anmeldt i enkeltansøgningen, kan foretages på samme betingelser.

Hvis ændringer som omhandlet i første og andet afsnit har indflydelse på støttedokumenter eller kontrakter, som skal forelægges, kan sådanne dokumenter eller kontrakter ændres tilsvarende.

▼M1

1a.  Hvis en støttemodtager er blevet underrettet om resultaterne af den foreløbige kontrol som omhandlet i artikel 11, stk. 4, kan støttemodtageren ændre enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, så alle nødvendige rettelser med hensyn til de enkelte parceller medtages i overensstemmelse med resultaterne af krydskontrollen, såfremt de pågældende resultater viser tegn på et potentielt tilfælde af manglende overholdelse.

▼M6

1b.  Hvis der foretages kontrol i form af monitorering i henhold til artikel 40a, kan støttemodtageren ændre enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen vedrørende anvendelsen af individuelle landbrugsparceller, forudsat at kravene i de pågældende ordninger med direkte betalinger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne overholdes.

▼M1

2.  Ændringer, der foretages i henhold til stk. 1, meddeles den kompetente myndighed senest den 31. maj det pågældende år med undtagelse af Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige, hvor de meddeles senest den 15. juni det pågældende år.

Sådanne meddelelser skal ske skriftligt eller ved hjælp af det geospatiale støtteansøgningsskema.

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne fastsætte en tidligere sidste frist for meddelelse af sådanne ændringer. Denne frist må imidlertid tidligst fastsættes til 15 kalenderdage efter den sidste frist, der i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, er fastsat for indgivelse af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen.

▼M6

2a.  Ændringer som følge af foreløbig kontrol, der foretages i henhold til stk. 1a, skal meddeles den kompetente myndighed senest 9 kalenderdage efter den sidste frist for underretning af støttemodtageren af resultaterne af den foreløbige kontrol som omhandlet i artikel 11, stk. 4.

Sådanne meddelelser skal ske skriftligt eller ved hjælp af det geospatiale støtteansøgningsskema.

▼M6

2b.  Ændringer foretaget efter stykke 1b skal meddeles den kompetente myndighed senest den dato, som denne myndighed har fastsat. Denne dato skal være mindst 15 kalenderdage før den dato, hvor den første tranche eller forskuddet skal betales til støttemodtagerne i henhold til artikel 75 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Sådanne meddelelser skal ske skriftligt eller ved hjælp af det geospatiale støtteansøgningsskema.

▼B

3.  Hvis den kompetente myndighed allerede har underrettet støttemodtageren om manglende overholdelse i enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen, eller hvis myndigheden har meddelt støttemodtageren, at den har til hensigt at foretage kontrol på stedet, eller der ved en sådan kontrol afsløres manglende overholdelse, tillades ændringer som omhandlet i stk. 1 ikke for de landbrugsparceller, der berøres af den manglende overholdelse.

▼M6

Med henblik på første afsnit betragtes forpligtelsen i artikel 40a, stk. 1, litra d), ikke som en underretning af støttemodtageren om, at den kompetente myndighed har til hensigt at foretage kontrol på stedet.

▼B

Artikel 16

Korrektion af de fortrykte skemaer

Ved indgivelsen af enkeltansøgnings-, støtteansøgnings- og/eller betalingsanmodningsskemaet, skal støttemodtageren korrigere det fortrykte skema, som er nævnt i artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, hvis der er indtrådt ændringer, f.eks. at betalingsrettigheder er overdraget i henhold til artikel 34 i forordning (EU) nr. 1307/2013, eller hvis oplysningerne i det fortrykte skema er forkerte.Afdeling 2

Støtteansøgninger vedrørende arealrelaterede støtteordninger og betalingsanmodninger vedrørende arealrelaterede støtteforanstaltninger

Artikel 17

Særlige krav til støtteansøgninger vedrørende arealrelaterede støtteordninger og betalingsanmodninger vedrørende arealrelaterede støtteforanstaltninger

▼M1

1.  Med henblik på identifikation af alle bedriftens landbrugsparceller og/eller andre arealer end landbrugsarealer som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra d) og e), skal den kompetente myndighed forelægge støttemodtageren det geospatiale støtteansøgningsskema.

▼B

2.  Stk. 1 finder anvendelse på følgende måde:

a) Fra og med ansøgningsåret 2016 for et antal støttemodtagere svarende til, hvad der kræves for at dække mindst 25 % af det samlede areal, der er fastslået i henhold til grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning i det foregående år.

b) Fra og med ansøgningsåret 2017 for et antal støttemodtagere svarende til, hvad der kræves for at dække mindst 75 % af det samlede areal, der er fastslået i henhold til grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning i det foregående år.

c) Fra og med ansøgningsåret 2018 for alle støttemodtagere.

3.  Hvis støttemodtageren ikke er i stand til at indgive en støtteansøgning og/eller en betalingsanmodning ved at anvende det geospatiale støtteansøgningsskema, skal den kompetente myndighed give støttemodtageren enten:

a) den nødvendige tekniske bistand eller

b) de fortrykte skemaer og det tilsvarende grafiske materiale på papir. I så fald skal den kompetente myndighed overføre de oplysninger, som modtages fra støttemodtageren, til det geospatiale støtteansøgningsskema.

4.  De fortrykte skemaer, der stilles til rådighed for støttemodtageren, skal angive det maksimale støtteberettigede areal pr. referenceparcel i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, litra a) og b), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 og det fastslåede areal i de foregående år pr. landbrugsparcel i henhold til grundbetalingsordningen, den generelle arealbetalingsordning og/eller arealbaserede foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Det grafiske materiale, der leveres til støttemodtageren i henhold til artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, skal angive referencemarkernes grænser og en entydig identifikation af referenceparceller, jf. artikel 5, stk. 1, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, tillige med landbrugsparcellernes grænser som fastlagt det foregående år, således at støttemodtageren sættes i stand til på korrekt vis at angive hver referenceparcels størrelse og beliggenhed. Fra og med ansøgningsåret 2016 skal myndigheden også angive typen, størrelsen og beliggenheden af de miljømæssige fokusområder, der er fastlagt i det foregående år.

5.  Støttemodtageren skal entydigt identificere og angive arealet af hver landbrugsparcel og, hvor det er relevant, typen, størrelsen og beliggenheden af de miljømæssige fokusområder. Med hensyn til den grønne betaling skal støttemodtageren desuden angive, til hvilket formål de anmeldte landbrugsparceller anvendes.

I den forbindelse skal støttemodtageren bekræfte de oplysninger, der allerede er givet i det fortrykte skema. Hvis oplysningerne om areal, beliggenhed og afgrænsning af en landbrugsparcel eller i givet fald størrelsen og beliggenheden af de miljømæssige fokusområder ikke er korrekte eller er ufuldstændige, skal støttemodtageren korrigere eller foretage ændringer i det fortrykte skema.

Den kompetente myndighed vurderer på grundlag af korrektioner eller supplerende oplysninger, som støttemodtagerne afgiver i det fortrykte skema, om en opdatering af den pågældende referenceparcel er påkrævet under henvisning til artikel 5, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

6.  Når støttemodtageren udfører tilsvarende metoder i overensstemmelse med artikel 43, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1307/2013 gennem tilsagn i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 ( 4 ) eller artikel 28, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal tilsagnet være anført i støtteansøgningen med henvisning til den tilhørende betalingsanmodning.

Når støttemodtageren udfører tilsvarende metoder gennem nationale eller regionale miljøcertificeringsordninger i overensstemmelse med artikel 43, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1307/2013, finder stk. 4 og 5 i denne artikel tilsvarende anvendelse, for så vidt angår det fortrykte skema og erklæringen fra støttemodtageren.

Med henblik på regional eller kollektiv gennemførelse i overensstemmelse med artikel 46, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013 og for den del af forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder, som støttemodtagerne skal opfylde individuelt, skal støttemodtagere, der deltager i en sådan regional eller kollektiv gennemførelse, for hver landbrugsparcel entydigt identificere og anmelde type, størrelse og beliggenhed af de miljømæssige fokusområder i overensstemmelse med denne artikels stk. 5. Støttemodtagere skal i deres støtteansøgning eller betalingsanmodning henvise til erklæringen om en regional eller kollektiv gennemførelse som omhandlet i artikel 18 i denne forordning.

7.  Enkeltansøgningen skal for arealer, der anvendes til produktion af hamp i henhold til artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, indeholde:

a) alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere de parceller, der er tilsået med hamp, med angivelse af de anvendte frøsorter

b) oplysning om de mængder udsæd, der er anvendt (kg/ha)

▼M5

c) de officielle etiketter fra frøemballagen i overensstemmelse med i Rådets direktiv 2002/57/EF ( 5 ), særlig artikel 12, eller andre dokumenter, som medlemsstaten anerkender som ligestillede, eller, for så vidt angår bevarelsessorter, der er certificeret i henhold til Kommissionens direktiv 2008/62/EF ( 6 ), leverandørens etiketter eller den påtrykte eller stemplede angivelse fra pakningen eller beholderen med frø af bevarelsessorter som omhandlet i artikel 18 i samme direktiv.

▼M3

Som fravigelse af litra c) i første afsnit skal etiketterne dog, hvis udsåningen finder sted efter sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen, forelægges senest den 30. juni. Etiketterne for hamp, der dyrkes som mellemafgrøde, indgives dog senest på en dato, der fastsættes af medlemsstaterne, dog ikke senere end den 1. september. Hvis etiketterne også skal indsendes til andre nationale myndigheder, kan medlemsstaterne fastsætte, at etiketterne skal returneres til støttemodtageren, når de er blevet forelagt i henhold til nævnte bestemmelse. De returnerede etiketter skal mærkes med, at de er blevet anvendt til en ansøgning.

▼B

8.  Enkeltansøgningen skal for så vidt angår afgrødespecifik betaling for bomuld, der er fastsat i kapitel 2 i afsnit IV i forordning (EU) nr. 1307/2013, indeholde:

a) navnet på den anvendte bomuldsfrøsort

b) eventuelt navn og adresse på den godkendte brancheorganisation, som støttemodtageren er medlem af.

9.  Arealer, der ikke anvendes til formål omfattet af de støtteordninger, der er fastsat i afsnit III, IV og V i forordning (EU) nr. 1307/2013, og heller ikke er anført i støtteordninger i vinsektoren, jf. forordning (EU) nr. 1308/2013, skal anmeldes under et eller flere punkter vedrørende »andre anvendelser«.

Artikel 18

Erklæring om en regional eller kollektiv gennemførelse

For hver regional eller kollektiv gennemførelse i overensstemmelse med artikel 46, stk. 5 eller 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013 skal der indgives en erklæring om regional eller kollektiv gennemførelse som supplement til hver deltagende støttemodtagers støtteansøgning eller betalingsanmodning.

Angivelsen skal indeholde alle supplerende oplysninger, som er nødvendige for at efterprøve, om forpligtelserne i forbindelse med den regionale eller kollektive gennemførelse overholdes i overensstemmelse med samme forordnings artikel 46, stk. 5 eller 6, navnlig:

a) den entydige identifikation af hver deltagende støttemodtager

b) den minimumsandel, som hver deltagende støttemodtager skal opfylde individuelt som omhandlet i samme forordnings artikel 46, stk. 6, andet afsnit

c) det samlede areal af de tilstødende miljømæssige fokusområders sammenhængende strukturer, som er omhandlet i førnævnte forordnings artikel 46, stk. 5, eller fælles anvendte miljømæssige fokusområder, som er omhandlet i førnævnte forordnings artikel 46, stk. 6, for hvilke forpligtelser opfyldes kollektivt

d) fortrykt grafisk materiale, der angiver grænserne og den entydige identifikation for de referenceparceller, der skal anvendes til entydigt at identificere de tilstødende miljømæssige fokusområders sammenhængende strukturer eller de fælles anvendte miljømæssige fokusområder og angive deres grænser.

Ved regional gennemførelse gælder det, at hvis den detaljerede plan, der er omhandlet i artikel 46, stk. 6, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014, indeholder alle oplysninger nævnt i stk. 2, kan den i stk. 1 omhandlede erklæring erstattes af en henvisning til planen.

Ved kollektiv gennemførelse skal den i første afsnit omhandlede erklæring suppleres med den skriftlige aftale, der er omhandlet i artikel 47, stk. 4, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014.

Artikel 19

Ansøgninger om deltagelse i henholdsvis udtræden af ordningen for mindre landbrugere

1.  Ansøgninger, som indgives i 2015 om deltagelse i ordningen for mindre landbrugere, der er omhandlet i artikel 62, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal indeholde en henvisning til den enkeltansøgning, som samme støttemodtager indgiver for ansøgningsåret 2015 og i givet fald en erklæring fra støttemodtageren om, at han er bekendt med de særlige betingelser vedrørende ordningen for mindre landbrugere, jf. samme forordnings artikel 64.

Medlemsstaterne kan beslutte, at den i første afsnit omhandlede ansøgning skal indgives sammen med eller som en del af enkeltansøgningen.

2.  Fra og med ansøgningsåret 2016 skal medlemsstaterne indføre en forenklet ansøgningsprocedure som omhandlet i artikel 72, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

3.  De fortrykte skemaer, der skal anvendes i forbindelse med ansøgningsproceduren, jf. stk. 2, skal udarbejdes på grundlag af oplysningerne i enkeltansøgningen for ansøgningsåret 2015, og de skal bl.a. indeholde:

a) alle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at fastslå overholdelse af artikel 64 i forordning (EU) nr. 1307/2013 og i givet fald alle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte, at støttemodtageren stadig overholder artikel 9 i samme forordning

b) en erklæring fra støttemodtageren om, at han er bekendt med de særlige betingelser vedrørende ordningen for mindre landbrugere, jf. artikel 64 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Når medlemsstaterne vælger den betalingsmetode, der er fastsat i artikel 63, stk. 2, første afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 1307/2013, uden at anvende tredje afsnit heraf, skal de fortrykte skemaer uanset første afsnit i nærværende stykke stilles til rådighed i overensstemmelse med afdeling 1 i dette kapitel.

4.  Støttemodtagere, som beslutter at udtræde af ordningen for mindre landbrugere for et år efter 2015 i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1307/2013 eller artikel 62, stk. 2, i samme forordning, skal underrette den kompetente myndighed om deres udtræden efter de nærmere regler, som medlemsstaterne har indført.Afdeling 3

Andre ansøgninger

Artikel 20

Særlige bestemmelser vedrørende støtteansøgninger

En støttemodtager, der ikke ansøger om støtte i henhold til de arealrelaterede støtteordninger, men ansøger om støtte i henhold til en anden af de ordninger, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, eller støtteordninger i vinsektoren som omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal, hvis han råder over landbrugsarealer, anmelde disse arealer i sin støtteansøgning i henhold til nærværende forordnings artikel 17.

En støttemodtager, der alene skal overholde krydsoverensstemmelsesforpligtelser i henhold til artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal i sin støtteansøgning anmelde de arealer, han råder over, for hvert kalenderår, hvori disse forpligtelser gælder.

Medlemsstaterne kan dog fritage støttemodtagere for de forpligtelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, hvis de kompetente myndigheder har adgang til de pågældende oplysninger som led i andre forvaltnings- og kontrolsystemer, som er forenelige med det integrerede system i overensstemmelse med artikel 61 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Artikel 21

Krav vedrørende ansøgning om husdyrstøtte og betalingsanmodninger i henhold til dyrerelaterede støtteforanstaltninger

1.  En ansøgning om husdyrstøtte som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 15), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 eller betalingsanmodninger i henhold til dyrerelaterede støtteforanstaltninger som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 14), i samme forordning skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå berettigelsen til støtte fra EGFL og/eller ELFUL, og navnlig:

a) støttemodtagerens identitet

b) en henvisning til enkeltansøgningen, hvis der allerede er indgivet en sådan

c) antal dyr af hver art, for hvilke der er indgivet en ansøgning om husdyrstøtte eller en betalingsanmodning, og for kvægs vedkommende dyrenes identifikationskode

d) eventuelt et tilsagn fra støttemodtageren om, at han vil holde de dyr, der er nævnt i litra c), på sin bedrift i en periode, der fastsættes af medlemsstaten, og oplysning om det eller de steder, hvor dyrene vil blive holdt, med angivelse af den pågældende periode

e) eventuelle støttedokumenter, der kræves for at fastslå berettigelsen til den pågældende ordning eller foranstaltning

f) en erklæring fra støttemodtageren om, at han er bekendt med betingelserne vedrørende den pågældende støtte fra EGFL og/eller ELFUL.

2.  Enhver bruger af dyr skal have ret til uden begrænsninger med rimelige mellemrum og uden større forsinkelse at få oplysning fra den kompetente myndighed om de data, der i den elektroniske database for dyr vedrører ham og hans dyr. Når støttemodtageren indgiver sin ansøgning om husdyrstøtte eller betalingsanmodning, skal han samtidig afgive en erklæring om, at de pågældende oplysninger er korrekte og fuldstændige, eller i givet fald rette forkerte eller udfylde manglende oplysninger.

3.  Medlemsstaterne kan beslutte, at nogle af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, ikke skal anføres i ansøgningen om husdyrstøtte eller betalingsanmodningen, hvis den kompetente myndighed allerede har fået meddelelse om dem.

4.  Medlemsstaterne kan indføre procedurer, ifølge hvilke der kan benyttes data i den elektroniske database for dyr i forbindelse med ansøgningen om husdyrstøtte eller betalingsanmodningen, forudsat at den elektroniske database for dyr tilvejebringer den sikkerhed og er iværksat i et sådant omfang, som er påkrævet for en korrekt forvaltning af de pågældende støtteordninger eller støtteforanstaltninger for de enkelte individer af dyr.

De i første afsnit nævnte procedurer kan bestå i en ordning, ifølge hvilken støttemodtageren kan ansøge om støtte fra EGFL og/eller ELFUL for alle de dyr, der på grundlag af oplysningerne i den elektroniske database for dyr på en af medlemsstaten fastsat dato eller i løbet af en periode berettiger til støtte fra EGFL og/eller ELFUL.

I så fald træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at:

a) i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for den pågældende støtteordning eller støtteforanstaltning er den dato eller periode, der er omhandlet i andet afsnit, klart defineret og kendt for støttemodtageren

b) støttemodtageren er bekendt med, at alle potentielt støtteberettigede dyr, som konstateres ukorrekt identificeret og registreret ifølge ordningen for identifikation og registrering af dyr, vil blive betragtet som dyr, for hvilke der fastslås manglende overholdelse, jf. artikel 31 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

▼M4

4a.  Når det gælder arter med en kort produktionscyklus, som modtager støtte i henhold til artikel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan medlemsstaterne, i tilfælde hvor der ikke findes en elektronisk database, indføre procedurer, hvor data fra slagteattester eller andre støttedokumenter bruges i betalingsanmodningerne for husdyr. Disse data skal sikre den fornødne sikkerhed og gennemførelse af hensyn til en korrekt forvaltning af den pågældende støtteforanstaltning for de enkelte dyr.

De i første afsnit nævnte procedurer kan bestå i en ordning, ifølge hvilken støttemodtageren kan ansøge om støtte for alle de dyr, som på en af medlemsstaten fastsat dato eller i løbet af en af medlemsstaten fastsat periode på grundlag af de data, der er indeholdt i slagteattesten eller andre støttedokumenter, kan komme i betragtning til støtte.

I så tilfælde træffer medlemsstaten de fornødne foranstaltninger til at sikre, at den dato eller periode, der er omhandlet i andet afsnit, i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for den pågældende støtteforanstaltning er klart defineret og kendt for støttemodtageren.

▼B

5.  Medlemsstaterne kan fastsætte, at nogle af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, kan eller skal sendes via et eller flere organer, som de har godkendt. Støttemodtageren er dog fortsat ansvarlig for de overførte data.Afdeling 4

Særlige bestemmelser vedrørende betalingsrettigheder

Artikel 22

Tildeling eller forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder

1.  Ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller ansøgninger om en forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder under grundbetalingsordningen i henhold til artikel 20, artikel 24, artikel 30 bortset fra stk. 7, litra e), og artikel 39 i forordning (EU) nr. 1307/2013 skal senest indgives på en dato, der fastsættes af medlemsstaterne. Fristen må ikke være senere end den 15. maj i det pågældende kalenderår.

Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige kan dog fastsætte en senere frist, som dog ikke må være senere end den 15. juni i det pågældende kalenderår.

2.  Medlemsstaterne kan beslutte, at ansøgningen om tildeling af betalingsrettigheder skal indgives samtidig med støtteansøgningen i henhold til grundbetalingsordningen.

Artikel 23

Inddrivelse af uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder

1.  Fastslås det, efter at betalingsrettigheder er tildelt i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, at antallet af tildelte betalingsrettigheder var for højt, skal den overskydende del af de tildelte betalingsrettigheder tilbageføres til den nationale reserve eller de regionale reserver, der er nævnt i artikel 30 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Hvis den fejl, der er omhandlet i første afsnit, er begået af den kompetente myndighed eller en anden myndighed, og hvis fejlen ikke med rimelighed kunne have været opdaget af støttemodtageren, skal værdien af de resterende betalingsrettigheder, som er tildelt den pågældende støttemodtager, tilpasses i overensstemmelse hermed.

Hvis en støttemodtager, der har fået tildelt for mange betalingsrettigheder, i mellemtiden har overdraget betalingsrettigheder til andre støttemodtagere, gælder forpligtelsen i første afsnit også for erhververne i forhold til det antal betalingsrettigheder, som de har fået overdraget, hvis den støttemodtager, som oprindeligt fik tildelt betalingsrettighederne, ikke længere har et tilstrækkeligt antal betalingsrettigheder til rådighed til at dække værdien af de uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder.

2.  Fastslås det, efter at betalingsrettigheder er tildelt til støttemodtagere i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, at betalinger, som en støttemodtager har modtaget for 2014 ifølge artikel 26, stk. 2, første afsnit, i nævnte forordning, eller værdien af de betalingsrettigheder, som en støttemodtager indehaver på tidspunktet for indgivelse af sin ansøgning for 2014, jf. artikel 26, stk. 3, første afsnit, i nævnte forordning, eller enhedsværdien af betalingsrettigheder som omhandlet i artikel 26, stk. 5, i nævnte forordning, eller forhøjelsen af enhedsværdien af betalingsrettigheder som omhandlet i artikel 30, stk. 10, i nævnte forordning, eller den samlede værdi af støtte, som en støttemodtager modtager for det kalenderår, der går forud for gennemførelsen af grundbetalingsordningen, jf. artikel 40, stk. 3, første afsnit, i nævnte forordning, var for høje, skal værdien af disse betalingsrettigheder, som byggede på urigtige referencebeløb for den pågældende støttemodtager, tilpasses i overensstemmelse hermed.

Der foretages en tilsvarende tilpasning af værdien af de betalingsrettigheder, som i mellemtiden er blevet overdraget til andre støttemodtagere.

Værdien af nedsættelsen tilbageføres til den nationale reserve eller de regionale reserver, der er nævnt i artikel 30 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

3.  Fastslås det, efter at betalingsrettigheder er tildelt til støttemodtagere i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, at såvel den situation, der er omhandlet i stk. 1 som den i stk. 2, er indtruffet for den samme støttemodtager, skal tilpasningen af værdien af alle betalingsrettigheder som omhandlet i stk. 2 foretages, før de uretmæssige betalingsrettigheder tilbageføres til den nationale reserve eller de regionale reserver i overensstemmelse med stk. 1.

4.  Tilpasningerne af antallet og/eller værdien af betalingsrettigheder, jf. denne artikel, må ikke føre til en systematisk genberegning af de resterende betalingsrettigheder.

5.  Medlemsstaterne kan beslutte ikke at inddrive uberettiget udbetalte betalingsrettigheder, såfremt den samlede værdi af disse betalingsrettigheder ifølge det elektroniske register til identifikation og registrering af betalingsrettigheder på tidspunktet, hvor kontrollen udføres med henblik på at foretage de tilpasninger, der er fastsat i denne artikel, udgør 50 EUR eller derunder for alle år, hvor grundbetalingsordningen er gennemført i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013.

Uretmæssigt udbetalte beløb for ansøgningsår, der går forud for tilpasningerne, skal inddrives i overensstemmelse med denne forordnings artikel 7. Ved fastsættelsen af sådanne uberettiget udbetalte beløb tages der hensyn til virkningerne af de tilpasninger, som er fastsat ved denne artikel, på antallet og i givet fald værdien af betalingsrettighederne for alle de pågældende år.AFSNIT III

KONTROLKAPITEL I

Fælles bestemmelser

Artikel 24

Generelle principper

1.  Den administrative kontrol og kontrol på stedet, som er fastsat i denne forordning, foretages, så den sikrer effektiv efterprøvning af:

a) at de oplysninger, der er fremlagt i forbindelse med støtteansøgningen, ansøgningen om støtte eller andre erklæringer er korrekte og fuldstændige

b) at alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser i forbindelse med den pågældende støtteordning og/eller støtteforanstaltning hvis betingelser for støtte og/eller fritagelse for forpligtelser skal være opfyldt

c) at de krav og standarder, der er relevante for krydsoverensstemmelse, er opfyldt.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at alle de betingelser, der gælder enten i medfør af EU-lovgivningen, eller er fastsat i den relevante nationale lovgivning og dokumenter indeholdende gennemførelsesbestemmelser eller i programmet for udvikling af landdistrikterne, opfyldes og kan kontrolleres ud fra en række kontrollerbare indikatorer, som medlemsstaterne fastsætter.

3.  Resultaterne af den administrative kontrol og kontrollen på stedet skal vurderes for at fastslå, om eventuelt konstaterede problemer generelt kan indebære en risiko for andre lignende aktiviteter, støttemodtagere eller organer. Ved evalueringen fastslås det også, hvad problemerne skyldes, om der er behov for yderligere undersøgelser, og hvilke korrigerende eller forebyggende foranstaltninger der skal træffes.

▼M6

4.  Den kompetente myndighed foretager fysisk kontrol på stedet i det tilfælde, hvor billedanalysen af ortofotos (satellitbilleder eller luftfotos) eller af andet relevant bevismateriale, herunder bevismateriale som støttemodtageren har frembragt på den kompetente myndigheds anmodning, ikke giver resultater, som til den kompetente myndigheds tilfredshed gør det muligt at drage klare konklusioner om støtteberettigelse eller, hvor det er relevant, om den korrekte størrelse på det areal, der er genstand for den administrative kontrol eller kontrollen på stedet.

▼B

5.  Dette kapitel gælder for alle kontroller, der udføres i henhold til denne forordning, uden at berøre de særlige regler i afsnit IV og V. Stk. 3 finder imidlertid ikke anvendelse på afsnit V.

Artikel 25

Varsling af kontrol på stedet

Kontroller på stedet kan varsles under forudsætning af, at det ikke forstyrrer kontrollernes formål eller effektivitet. Et sådant varsel skal begrænses til det absolutte minimum og må ikke overstige 14 dage.

▼M1

Ved kontrol på stedet i forbindelse med ansøgninger om husdyrstøtte eller betalingsanmodninger under dyrerelaterede støtteforanstaltninger eller tilsagn, der er meddelt i henhold til artikel 14a, stk. 5, må varslingen dog, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, ikke overstige 48 timer. Skal kontrollen på stedet ifølge lovgivningen vedrørende de retsakter og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, foretages uanmeldt, gælder disse regler også for kontrol på stedet vedrørende krydsoverensstemmelse.

▼B

Artikel 26

Tidspunkt for kontrol på stedet

1.  Hvis muligt foretages kontrollen på stedet i henhold til denne forordning samtidig med anden kontrol i henhold til EU-lovgivningen.

2.  Hvad angår foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system, skal kontrollen på stedet fordeles på hele året på grundlag af en analyse af de risici, som de forskellige forpligtelser under hver enkelt foranstaltning indebærer.

▼M1

Kontrollen på stedet af de tilsagn, der er anmeldt i henhold til artikel 14a, stk. 5, skal foretages inden for de frister, der sikrer effektiv efterprøvning af de anmeldte tilsagn.

▼B

3.  Ved kontrollen på stedet efterprøves overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser under de støtteordninger eller støtteforanstaltninger, som en støttemodtager er blevet udvalgt til i overensstemmelse med artikel 34.

Varigheden af kontrollen på stedet skal begrænses til det absolutte minimum.

4.  Hvis visse kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser kun kan kontrolleres på et specifikt tidspunkt, kan kontrollen på stedet indebære, at der foretages efterfølgende besøg på et senere tidspunkt. I så tilfælde koordineres kontrollen på stedet således, at besøgene hos den pågældende støttemodtager begrænses til et minimum med hensyn til antal og varighed. Hvis det er muligt, kan sådanne besøg også foretages ved telemåling, jf. artikel 40.

I tilfælde, hvor der kræves yderligere besøg vedrørende braklagte arealer, markbræmmer, randzoner og bræmmer af støtteberettigede hektar langs skovkanter samt områder mellemafgrøder og/eller dækafgrøder, der er anmeldt som miljømæssige fokusområder, skal yderligere besøg i 50 % af tilfældene finde sted hos den samme støttemodtager, som er udvalgt på et risikobaseret grundlag, og i de øvrige 50 % af tilfældene hos forskellige øvrigt udvalgte støttemodtagere. De forskellige øvrige støttemodtagere udvælges tilfældigt mellem alle støttemodtagere med braklagte arealer, markbræmmer, randzoner og bræmmer af støtteberettigede hektar langs skovkanter samt områder mellemafgrøder og/eller dækafgrøder, der er anmeldt som miljømæssige fokusområder, og besøgene kan begrænses til de arealer, der er anmeldt som braklagte arealer, markbræmmer, randzoner, bræmmer af støtteberettigede hektar langs skovkanter samt områder mellemafgrøder og/eller dækafgrøder.

Ved behov for yderligere besøg finder artikel 25 anvendelse for hvert efterfølgende besøg.

Artikel 27

Gensidig underrettelse om kontrolresultaterne

Den administrative kontrol og kontrollen på stedet skal, hvis det er nødvendigt, tage højde for tilfælde af formodet manglende overholdelse, som er rapporteret af andre tjenester, organer eller organisationer.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder med ansvar for betalinger underrettes gensidigt om alle relevante anmærkninger i forbindelse med kontrol af overholdelse af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser hvad angår listen over støtteordninger i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013 og/eller støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system. Medlemsstaterne skal også sikre, at offentlige eller private certificeringsmyndigheder nævnt i artikel 38 i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 underretter den kompetente myndighed med ansvar for betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, om enhver anmærkning, der er relevant for den korrekte betaling af en sådan støtte til støttemodtagere, som har valgt at opfylde deres forpligtelser gennem tilsvarende metoder omfattet af certificering.

Hvis den administrative kontrol eller kontrollen på stedet i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system, dækker tilsvarende metoder, jf. artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal der ske gensidig underretning om resultaterne af sådanne kontroller med henblik på opfølgning af de betalinger for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet.KAPITEL II

Administrativ kontrol inden for det integrerede system

Artikel 28

Administrativ kontrol

1.  Den administrative kontrol, der er omhandlet i artikel 74 i forordning (EU) nr. 1306/2013, herunder krydskontrol, muliggør påvisning af manglende overholdelse, specielt automatiseret påvisning ved elektroniske midler. Kontrollen dækker alle de elementer, det er muligt og relevant at kontrollere administrativt. Den sikrer, at:

a) kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser vedrørende støtteordningen eller støtteforanstaltningen er opfyldt

b) der ikke sker dobbeltfinansiering via andre EU-ordninger

c) støtteansøgningen eller betalingsanmodningen er fuldstændig og indgivet inden for den givne tidsfrist, at eventuelle støttedokumenter er indgivet, og at de påviser støtteberettigelse

d) eventuelle langsigtede forpligtelser overholdes.

2.  Hvad angår husdyrstøtteordninger og dyrerelaterede støtteforanstaltninger kan medlemsstaterne om nødvendigt gøre brug af bevismateriale, der er modtaget fra andre tjenester, organer eller organisationer, til at kontrollere, om kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser er opfyldt, forudsat at den pågældende tjeneste, organ eller organisation arbejder i overensstemmelse med normer, der er tilstrækkelige til, at det kan kontrolleres, om disse kriterier er overholdt.

Artikel 29

Krydskontrol

1.  De administrative kontroller skal om nødvendigt omfatte krydskontrol:

a) af henholdsvis de anmeldte betalingsrettigheder og de anmeldte landbrugsparceller for at undgå, at en og samme støtte uretmæssigt ydes flere gange for samme kalenderår, og for at undgå uretmæssig akkumulering af støtte, der ydes i henhold til de arealrelaterede støtteordninger anført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013 og bilag VI til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 ( 7 ), og arealrelaterede støtteordninger som defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 21), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014

b) af betalingsrettighederne for at efterprøve deres eksistens og støtteberettigelse

c) mellem de landbrugsparceller, der er anmeldt i enkeltansøgningen og/eller betalingsanmodningen, og oplysningerne i systemet til identifikation af landbrugsparceller pr. referenceparcel i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 med henblik på at efterprøve arealernes støtteberettigelse til ordningen for direkte betalinger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikter

d) mellem betalingsrettighederne og det fastslåede areal for at efterprøve, om rettighederne som minimum modsvares af et tilsvarende antal støtteberettigede hektar som defineret i artikel 32, stk. 2-6, i forordning (EU) nr. 1307/2013

e) ved hjælp af det elektroniske system til identifikation og registrering af dyr for at efterprøve retten til støtte og undgå, at en og samme støtte uretmæssigt ydes flere gange for samme ansøgningsår

f) mellem støttemodtagerens erklæringer i enkeltansøgningen om, at de er medlem af en godkendt brancheorganisation, de oplysninger, der gives i henhold til artikel 17, stk. 8, i denne forordning, og de oplysninger, som den pågældende godkendte brancheorganisation sender, for at det kan kontrolleres, om de er berettiget til den forhøjede støtte, jf. artikel 60, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

g) for at efterprøve opfyldelsen af kriterierne for godkendelse af brancheorganisationer og listen over deres medlemmer mindst en gang hvert femte år.

Med henblik på første afsnit, litra c), skal der, hvis det integrerede system kræver geospatiale støtteansøgningsskemaer, foretages krydskontrol mellem det spatiale skæringspunkt for det digitalt anmeldte areal og systemet til identifikation af landbrugsparceller. Derudover skal der udføres krydskontrol for at forhindre dobbeltfinansiering af det samme areal.

▼M6

Data fra ansøgninger, som ikke kan godtages, eller vedrørende ansøgere, som ikke er berettiget til støtte, jf. artikel 34, stk. 1, anvendes med henblik på dette stykkes første afsnit, litra a), c) og e).

▼B

2.  Indikationer af manglende overholdelse, der er opdaget ved krydskontrol, skal følges op af relevante administrative procedurer og eventuelt kontrol på stedet.

3.  Hvis en referenceparcel er genstand for en støtteansøgning og/eller betalingsanmodning fra to eller flere støttemodtagere under samme støtteordning eller støtteforanstaltning, og hvis de anmeldte landbrugsparceller overlapper hinanden, eller det samlede anmeldte areal overstiger det maksimale støtteberettigede areal, der er fastsat i henhold til artikel 5, stk. 2, litra a) og b), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, men differencen ligger inden for den opmålingstolerance, der er fastsat i henhold til artikel 38 i nærværende forordning, kan medlemsstaterne reducere de pågældende arealer forholdsmæssigt, medmindre en støttemodtager kan godtgøre, at en eller flere af de andre berørte støttemodtagere på vedkommendes bekostning har indsendt for store arealanmeldelser.KAPITEL III

Kontrol på stedet inden for det integrerede systemAfdeling 1

Fælles bestemmelser

Artikel 30

Kontrolprocent for arealrelaterede støtteordninger andre end betaling for praksis i landbruget, der er til gavn for klima og miljø

For arealrelaterede støtteordninger andre end betaling for praksis i landbruget, der er til gavn for klima og miljø, jf. afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013 (i det følgende benævnt »grønne betalinger«) skal stikprøven for den årlige kontrol på stedet omfatte mindst:

a) 5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om støtte under grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning i henhold til afsnit III, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013. Medlemsstaterne sikrer, at stikprøven omfatter mindst 5 % af alle støttemodtagere, der overvejende anmelder landbrugsarealer, som er arealer, der naturligt holdes i en stand, der gør dem egnet til græsning, jf. artikel 10, stk. 1, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014

b) 5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om omfordelingsbetalinger i henhold til afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013

c) 5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om betaling til områder med specifikke naturlige begrænsninger i henhold til afsnit III, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 1307/2013

d) 5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om betaling til unge landbrugere i henhold til afsnit III, kapitel 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013

e) 5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om arealrelaterede betalinger under frivillig koblet støtte i henhold til afsnit IV, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013

f) 5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om betaling under ordningen for mindre landbrugere i henhold til afsnit V, i forordning (EU) nr. 1307/2013

g) 30 % af de arealer, der er anmeldt til produktion af hamp, i henhold til artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013

h) 5 % af alle støttemodtagere, som ansøger om afgrødespecifik betaling for bomuld i henhold til afsnit IV, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Artikel 31

Kontrolprocent for grønne betalinger

1.  For grønne betalinger skal kontrolprocenten for den årlige kontrol på stedet omfatte mindst:

a) 5 % af alle støttemodtagere, der benytter landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet (i det følgende benævnt »grønne metoder«), og som ikke er en del af de kontrolpopulationer, som er nævnt i litra b) og c) (i det følgende benævnt »kontrolpopulationen for forgrønnelse«); denne stikprøve skal samtidig omfatte mindst 5 % af alle støttemodtagere med permanente græsarealer, der er miljømæssigt sårbare inden for de områder, der er omfattet af Rådets direktiv 92/43/EØF ( 8 ) eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF ( 9 ) og yderligere sårbare områder nævnt i artikel 45, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013

b) 3 % af:

i) enten alle støttemodtagere, der er berettiget til grønne betalinger, og som er fritaget for både afgrødediversificering og forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder ved ikke at overholde tærskelværdien i artikel 44 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013, samt ikke er omfattet af forpligtelserne i nævnte forordnings artikel 45 eller

ii) i de år, hvor artikel 44 i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 ikke finder anvendelse i en medlemsstat, de støttemodtagere, som er berettiget til grønne betalinger, og som er fritaget for både afgrødediversificering og forpligtelsen vedrørende miljømæssige fokusområder ved ikke at overholde tærsklen i artikel 44 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013, samt ikke er omfattet af forpligtelserne i artikel 45, stk. 1, i nævnte forordning

c) 5 % af alle støttemodtagere, der skal efterleve de grønne metoder og anvende de nationale eller regionale miljøcertificeringsordninger som nævnt i artikel 43, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1307/2013

d) 5 % af alle støttemodtagere, som deltager i regional gennemførelse i henhold til artikel 46, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013

e) 5 % af alle støttemodtagere, som deltager i regional gennemførelse i henhold til artikel 46, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013

f) 100 % af den sammenhængende struktur ved tilstødende miljømæssige fokusområder som nævnt i artikel 46, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014

▼M6

g) 100 % af alle parceller, der er omfattet af en forpligtelse til at genetablere permanente græsarealer i henhold til artikel 42 i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014

▼B

h) 20 % af alle støttemodtagere med forpligtelse til at genetablere permanente græsarealer i henhold til artikel 44, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014.

2.  Støttemodtagere, der opfylder kravet om anvendelse grønne metoder ved hjælp af tilsvarende metoder, jf. artikel 43, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1307/2013, eller som deltager i ordningen for mindre landbrugere, jf. artikel 61 i nævnte forordning, eller som for hele bedriftens vedkommende opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 ( 10 ) med hensyn til økologisk landbrug, skal ikke være en del af stikprøvekontrollen og modregnes ikke i kontrolprocenterne som fastsat i denne artikel.

▼M1

3.  Hvis de miljømæssige fokusområder ikke er identificeret i systemet til identifikation af landbrugsparceller, jf. artikel 70 i forordning (EU) nr. 1306/2013, skal kontrolprocenten i stk. 1, litra a) og c)-e), suppleres med 5 % af alle de støttemodtagere i den respektive kontrolpopulation, som skal have miljømæssige fokusområder på landbrugsarealet, jf. artikel 43 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

▼B

Første afsnit finder imidlertid ikke anvendelse, hvis forvaltnings- og kontrolsystemet sikrer, at alle de anmeldte miljømæssige fokusområder er identificeret og i givet fald registreret i systemet til identifikation af landbrugsparceller, jf. artikel 5, stk. 2, litra c), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, før betalingerne finder sted.

Artikel 32

Kontrolprocent for foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

1.  Stikprøven for den årlige kontrol på stedet skal omfatte mindst 5 % af alle støttemodtagere, der ansøger om støtte til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Hvad angår foranstaltningerne i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013 skal kontrolprocenten på 5 % nås for hver enkelt foranstaltning.

Denne kontrolprocent skal ligeledes udgøre mindst 5 % af støttemodtagerne under artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013, som anvender tilsvarende metoder, jf. artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

2.  Uanset stk. 1 skal hver individuelt medlem af den gruppe personer, der er omtalt i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013, betragtes som støttemodtager med hensyn til beregning af den i stk. 1 fastsatte kontrolprocent.

▼M1

2a.  Hvis en medlemsstat benytter sig af muligheden for at indføre kollektive anmodninger, skal stikprøven for den årlige kontrol på stedet, uanset stk. 1 og 2, omfatte mindst:

a) 5 % af alle kollektiver, der indgiver en kollektiv anmodning; denne stikprøve skal samtidig omfatte mindst 5 % af det samlede areal, der er anmeldt i den kollektive anmodning i henhold til artikel 14a, stk. 3, og

b) 5 % af de tilsagn, der er meddelt i henhold til artikel 14a, stk. 5.

▼B

3.  For modtagere af flerårig støtte i henhold til artikel 21, stk. 1, litra a), artikel 28 og 29 samt artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013 og artikel 36, litra a), nr. iv), og litra b), nr. i), iii) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, som omfatter betalinger i en periode på over fem år, kan medlemsstaterne efter det femte år beslutte at kontrollere mindst 2,5 % af disse støttemodtagere.

Første afsnit finder anvendelse på støtte, der er ydet i henhold til artikel 28, stk. 6, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013, efter det femte år for betaling af den relevante forpligtelse.

▼M1

Hvis en medlemsstat benytter sig af muligheden for at indføre kollektive anmodninger, finder nærværende stykke ikke anvendelse på kollektiver.

▼B

4.  Med henblik på stk. 1 tages de støttemodtagere, der kontrolleres i henhold til stk. 3, ikke i betragtning.

Artikel 33

Kontrolprocent for dyrerelaterede støtteordninger

1.  Hvad angår dyrerelaterede støtteordninger skal kontrolprocenten for den årlige kontrol på stedet for hver af støtteordningerne omfatte mindst 5 % af alle støttemodtagere, der ansøger om støtte under den pågældende støtteordning.

Procenten forhøjes dog til 10 %, hvis den elektroniske database for dyr ikke giver den sikkerhed eller ikke er iværksat i det omfang, der er påkrævet for en korrekt forvaltning af den pågældende støtteordning.

Stikprøvekontrollen skal tillige omfatte mindst 5 % pr. støtteordning af alle de dyr, der ansøges om støtte for.

2.  Om nødvendigt skal stikprøven for den årlige kontrol på stedet omfatte 10 % andre tjenester, organer eller organisationer, som fremlægger bevismateriale til kontrol af, om kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser er opfyldt, jf. artikel 28, stk. 2.

▼M2

Artikel 33a

Kontrolprocent for opfølgende kontrol på stedet af de støttemodtagere, der er omhandlet i artikel 19a, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014

1.  De støttemodtagere, der i henhold til artikel 19a, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 pålægges en nedsat administrativ sanktion for en arealrelateret støtteordning eller støtteforanstaltning efter en overanmeldelse, der er konstateret i forbindelse med en kontrol på stedet, skal i det følgende ansøgningsår pålægges en opfølgende kontrol på stedet for den pågældende støtteordning eller støtteforanstaltning.

▼M6

2.  Den opfølgende kontrol på stedet, der er omhandlet i stk. 1, er ikke nødvendig, hvis den konstaterede overanmeldelse har ført til en ajourføring i året for konstateringen af de berørte referenceparceller i systemet til identifikation af landbrugsparceller, jf. artikel 5 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, eller hvis kontrollen i form af monitorering, jf. artikel 40a i nærværende forordning, foretages for den berørte støtteordning eller støtteforanstaltning i det efterfølgende ansøgningsår og sætter den kompetente myndighed i stand til at fastslå, hvorvidt der skal pålægges en administrativ sanktion efter artikel 19a, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

▼B

Artikel 34

Stikprøveudvælgelse

▼M6

1.  Ansøgninger, som ikke kan godtages, eller ansøgere, som ikke er berettiget til støtte på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen eller efter den administrative kontrol eller kontrollen på stedet, må ikke indgå i kontrolpopulationen.

2.  Med henblik på artikel 30 og 31 skal stikprøveudvælgelsen sikre, at:

a) mellem 1 % og 1,25 % af den kontrolpopulation, der er nævnt i artikel 30, litra a)-f) og litra h), og artikel 31, stk. 1, litra a), c), d) og e), udvælges tilfældigt

b) mellem 0,6 % og 0,75 % af den kontrolpopulation, der er nævnt i artikel 31, stk. 1, litra b), udvælges tilfældigt

c) mellem 4 % og 5 % af den kontrolpopulation, der er nævnt i artikel 31, stk. 1, litra h), udvælges tilfældigt

d) det resterende antal støttemodtagere i den i artikel 31, stk. 1, litra a)-e) og litra h), nævnte stikprøve udvælges på grundlag af en risikoanalyse.

Med henblik på artikel 31 sikrer medlemsstaterne, at stikprøven er repræsentativ for de forskellige metoder.

De yderligere støttemodtagere, der skal underkastes kontrol på stedet med henblik på artikel 31, stk. 3, første afsnit, udvælges på grundlag af en risikoanalyse.

3.  Med henblik på artikel 32 og 33 udvælges mellem 20 % og 25 % af det minimumsantal af støttemodtagere, som skal underkastes kontrol på stedet, samt, hvor artikel 32, stk. 2a, finder anvendelse, 100 % af de kollektiver og mellem 20 % og 25 % af de tilsagn, som skal underkastes kontrol på stedet, tilfældigt. Det resterende antal støttemodtagere og tilsagn, som skal underkastes kontrol på stedet, udvælges på grundlag af en risikoanalyse.

Med henblik på artikel 32 og 33 kan den tilfældigt udvalgte del af stikprøven også omfatte enten de støttemodtagere, der allerede er tilfældigt udvalgt efter stk. 2, litra a), b) og c), eller de yderligere støttemodtagere, der er tilfældigt udvalgt efter artikel 26, stk. 4, andet afsnit, eller begge. Antallet af disse støttemodtagere i stikprøven må ikke overstige den tilsvarende andel i kontrolpopulationen.

Med henblik på artikel 32 kan medlemsstaterne på baggrund af risikoanalysen udvælge specifikke foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som gælder for støttemodtagerne.

▼B

4.  Hvis antallet af støttemodtagere, som underkastes kontrol på stedet, er større end minimumsantallet af støttemodtagere, jf. artikel 30-33, må procentdelen af tilfældigt udvalgte støttemodtagere i den supplerende stikprøve ikke overstige 25 %.

▼M6

4a.  Med henblik på artikel 30-33 og artikel 40a, stk. 1, litra c), kan den samme støttemodtager udvælges med henblik på at overholde flere af de berørte minimumskontrolprocenter, forudsat at det ikke påvirker effektiviteten i udvælgelsen af de risikobaserede stikprøver, der kræves.

Kontrollen på stedet af de udvalgte støttemodtagere kan begrænses til at vedrøre den støtteordning eller foranstaltning til udvikling af landdistrikterne, i forbindelse med hvilken de er blevet udvalgt, hvis minimumskontrolprocenten for de øvrige støtteordninger eller støtteforanstaltninger, de er blevet udvalgt til, allerede er overholdt.

▼B

5.  Risikoanalysen undersøges for, hvor effektiv den er, og ajourføres hvert år:

a) ved at hver risikofaktors betydning fastlægges

▼M6

b) ved at sammenholde resultaterne med hensyn til forskellen mellem det anmeldte areal og det areal, der er fastslået ved den risikobaserede og tilfældigt udvalgte stikprøve, eller ved at sammenholde resultaterne med hensyn til forskellen mellem de anmeldte dyr og de dyr, der er fastslået ved den risikobaserede og tilfældigt udvalgte stikprøve

▼B

c) ved at tage højde for den specifikke situation og i givet fald udviklingen af risikofaktorernes relevans i medlemsstaten

d) ved at tage højde for arten af den manglende overholdelse, som har medført en stigning i minimumskontrolprocenten i henhold til artikel 35.

6.  Den kompetente myndighed noterer de grunde, der har ført til, at en given støttemodtager er blevet udvalgt til kontrol på stedet. Den inspektør, der skal foretage kontrollen på stedet, underrettes herom inden kontrollens påbegyndelse.

7.  Hvis det er nødvendigt, kan der udvælges en del af stikprøven på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige efter den sidste frist som nævnt i artikel 13. Denne foreløbige stikprøve færdiggøres, når alle relevante støtteansøgninger eller betalingsanmodninger er tilgængelige.

Artikel 35

Forhøjelse af kontrolprocenten

Konstateres der væsentlig manglende overholdelse i forbindelse med kontrol på stedet inden for rammerne af en given støtteordning eller støtteforanstaltning eller i en region eller en del af en region, skal den kompetente myndighed foretage en passende forhøjelse af den procentdel af støttemodtagerne, som det følgende år kan underkastes kontrol på stedet.

Artikel 36

Nedsættelse af kontrolprocenten

1.  Kontrolprocenterne i dette kapitel kan kun nedsættes for de støtteordninger eller støtteforanstaltninger, som er fastsat i denne artikel.

2.  Uanset artikel 30, litra a), b) og f), kan medlemsstaterne med hensyn til grundbetalingsordningen, den generelle arealbetalingsordning, omfordelingsbetalingen og ordningen for mindre landbrugere beslutte at nedsætte minimumsniveauet for den årlige kontrol på stedet til 3 % pr. ordning.

▼M1

Første afsnit finder kun anvendelse, hvis der for alle støttemodtagere er et system på plads i henhold artikel 17, stk. 2, der sikrer et spatialt skæringspunkt mellem alle støtteansøgningerne og systemet til identifikation af landbrugsparceller.

Hvad angår ansøgningsåret 2015 må fejlprocenten for stikprøven ved kontrol på stedet ikke overstige 2 % i de to foregående regnskabsår. Denne fejlprocent attesteres af den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med den veletablerede metode, der er fastlagt på EU-plan.

▼M1

Hvad angår ansøgningsåret 2016 må fejlprocenten for stikprøven ved kontrol på stedet ikke overstige 2 % i det foregående regnskabsår. Denne fejlprocent attesteres af den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med den nye metode, der er fastlagt på EU-plan, under hensyntagen til artikel 7, stk. 4, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 ( 11 ).

▼B

3.  Uanset artikel 30, litra a), b) og f), kan medlemsstaterne med hensyn til grundbetalingsordningen, den generelle arealbetalingsordning, omfordelingsbetalingen og ordningen for mindre landbrugere beslutte at begrænse stikprøven til den prøve, der er udvalgt i henhold til artikel 34, stk. 2, første afsnit, hvis der er udført kontroller baseret på ortofotos, som anvendes til ajourføring af systemet til identifikation af landbrugsparceller nævnt i artikel 70 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Første afsnit finder kun anvendelse, hvis medlemsstaterne systematisk ajourfører systemet til identifikation af landbrugsparceller og kontrollerer alle støttemodtagere i hele det område, der er omfattet af systemet, inden for en periode på højst tre år, og hvert år kontroller mindst 25 % af de støtteberettigede hektar, der er registreret i systemet til identifikation af landbrugsparceller. Denne minimumsprocentsats pr. år gælder imidlertid ikke for medlemsstater med mindre end 150 000 støtteberettigede hektar registreret i systemet til identifikation af landbrugsparceller.

Før de anvender første afsnit, skal medlemsstaterne inden for de foregående tre år have foretaget en fuldstændig ajourføring af deres system til identifikation af landbrugsparceller.

De ortofotos, som anvendes til ajourføringen, må ikke være ældre end 15 måneder, når de anvendes til ajourføring af systemet til identifikation af landbrugsparceller.

Kvaliteten af systemet til identifikation af landbrugsparceller som vurderet i henhold til artikel 6 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, inden for en periode på to år forud for anvendelsen af første afsnit, skal være tilstrækkelig til at sikre en effektiv kontrol af støttebetingelserne.

Den beslutning, der er nævnt i første afsnit, kan træffes på nationalt eller regionalt plan. Med henblik på dette afsnit består en region af hele det område, der dækkes af et eller flere selvstændige systemer til identifikation af landbrugsparceller.

▼M1

Stk. 2, tredje og fjerde afsnit, finder tilsvarende anvendelse.

▼B

4.  Uanset artikel 32, stk. 1, kan medlemsstaterne beslutte at nedsætte minimumsniveauet for den kontrol på stedet, som foretages hvert kalenderår, til 3 % af de støttemodtagere, der ansøger om støtte under foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som er omfattet af det integrerede system.

▼M1

Første afsnit finder imidlertid ikke anvendelse for støttemodtagere, der anvender tilsvarende metoder som nævnt i artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013, eller for kollektiver og tilsagn, der er udvalgt i henhold til artikel 32, stk. 2a, i nærværende forordning.

▼B

5.   ►M1  Stk. 2, 3 og 4 finder kun anvendelse, hvis de generelle betingelser for nedsættelse af minimumsniveauet for kontrol på stedet som fastsat i artikel 41 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 er opfyldt. ◄ Hvis en eller flere af disse betingelser eller betingelserne i stk. 2 eller 3 i denne artikel ikke længere er opfyldt, skal medlemsstaterne straks trække deres afgørelse om nedsættelse af minimumsniveauet for kontrol på stedet tilbage og anvende det minimumsniveau for kontrol på stedet, som er fastsat i artikel 30, litra a), b) og f) og/eller artikel 32 fra det følgende ansøgningsår for de berørte støtteordninger eller støtteforanstaltninger.

6.  Hvis en medlemsstat indfører et system med forudgående godkendelse af hampedyrkning, kan minimumsniveauet for kontrol på stedet, uanset artikel 30, litra g), nedsættes til 20 % af de arealer, der er anmeldt til produktion af hamp, jf. artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

I dette tilfælde underretter medlemsstaten året før anvendelsen af den nedsatte kontrolprocent Kommissionen om de detaljerede regler og betingelser for systemet med forudgående godkendelse. Enhver ændring af disse detaljerede regler og betingelser meddeles straks Kommissionen.Afdeling 2

Kontrol på stedet vedrørende arealrelaterede støtteordninger og betalingsanmodninger vedrørende arealrelaterede støtteforanstaltninger

Artikel 37

Indholdet af kontrollen på stedet

1.  Kontrollen på stedet skal omfatte alle de landbrugsparceller, som der er ansøgt om støtte for i henhold til støtteordningerne i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, og/eller for hvilke der er ansøgt om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af det integrerede system.

Hvad angår kontrollen af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne fastsat i artikel 21, stk. 1, litra a), og artikel 30 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal kontrollen på stedet ligeledes omfatte alle andre arealer end landbrugsarealer, for hvilke der anmodes om støtte.

Den kompetente myndighed skal på grundlag af kontrolresultaterne vurdere, om en opdatering af den pågældende referenceparcel er påkrævet, jf. artikel 5, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

2.  Kontrollen på stedet skal omfatte opmåling af arealer og efterprøvning af overholdelsen af alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser i forbindelse med det areal, som støttemodtageren har anmeldt under de i stk. 1 nævnte støtteordninger og/eller støtteforanstaltninger.

For støttemodtagere, der ansøger om direkte betalinger under de ordninger, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, og hvis landbrugsarealer overvejende er holdt naturligt i en stand egnet til græsning eller dyrkning, skal kontrollen på stedet også omfatte efterprøvning af den minimumsaktivitet, der skal udføres på disse arealer, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

3.  Kontroller på stedet i forbindelse med grønne metoder skal omfatte alle de forpligtelser, som støttemodtageren skal overholde. Overholdelsen af de i artikel 44 og 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013 omtalte tærskelværdier for undtagelse fra metoder skal være en del af kontrollerne på stedet. Dette afsnit finder ligeledes anvendelse på de kontroller på stedet, der foretages i forbindelse med de nationale eller regionale miljøcertificeringsordninger, som der henvises til i artikel 43, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Hvis kontroller på stedet vedrører en regional gennemførelse i henhold til artikel 46, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal kontrollen på stedet omfatte opmåling af arealet og efterprøvning af, om de forpligtelser, som medlemsstaterne har pålagt støttemodtagerne eller grupperne af støttemodtagere, er overholdt.

Hvis kontrollen på stedet vedrører kollektiv gennemførelse i henhold til artikel 46, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal kontrollen på stedet omfatte:

a) efterprøvning af opfyldelsen af kriterierne for nær beliggenhed i henhold til artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) nr. 639/2014

b) opmåling af arealet og efterprøvning af opfyldelse af kriterierne for tilstødende miljømæssige fokusområder

c) opfyldelse af eventuelt yderligere forpligtelser, som medlemsstaterne har pålagt støttemodtagerne eller grupperne af støttemodtagere

d) de individuelle forgrønnelsesforpligtelser, som støttemodtagere, der deltager i kollektiv gennemførelse, skal overholde.

▼M1

4.  For kollektiver, der er udvalgt i henhold til artikel 32, stk. 2a, litra a), skal kontrollen på stedet omfatte opmåling af arealet, efterprøvning af overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse og andre forpligtelser i forbindelse med det areal, der er anmeldt i den kollektive anmodning.

For tilsagn, der er udvalgt i henhold til artikel 32, stk. 2a, litra b), skal kontrollen på stedet omfatte efterprøvning af de meddelte tilsagn.

▼B

Artikel 38

Opmåling af areal

▼M6

1.  Kontrol af støtteberettigelsen og den faktiske opmåling af landbrugsparcellen som led i en kontrol på stedet kan begrænses til en tilfældigt udvalgt stikprøve på mindst 50 % af de landbrugsparceller, for hvilke der er indgivet en støtteansøgning eller en betalingsanmodning under de arealrelaterede støtteordninger eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Hvis denne stikprøvekontrol afslører manglende overholdelse, skal alle landbrugsparcellerne opmåles og underkastes kontrol af støtteberettigelsen, eller der skal foretages ekstrapolering af resultaterne af stikprøven.

▼B

2.  Landbrugsparcellernes areal måles med midler, der bevisligt sikrer målinger af mindst samme kvalitet som den, der kræves i relevante tekniske standarder vedtaget på EU-plan.

3.  Den kompetente myndighed kan gøre brug af telemåling, jf. artikel 40, og det globale satellitnavigationssystem (GNSS), hvis det er muligt.

4.  Der fastsættes en enkelt værdi for buffertolerancen for alle arealopmålinger, hvor der anvendes GNSS-metoder eller ortofotos. Med henblik herpå skal de anvendte måleinstrumenter valideres for mindst én valideringsklasse med et toleranceniveau, som ligger under den enkelte værdi. Den enkelte toleranceværdi må dog ikke overstige 1,25 m.

Maksimumstolerancen for den enkelte landbrugsparcel må i absolut værdi ikke overstige 1,0 ha.

For de mål, der er nævnt i artikel 21, stk. 1, litra a), og artikel 30 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, hvad angår skovarealer, kan medlemsstaterne imidlertid fastsætte passende tolerancer, som under ingen omstændigheder må være mere end dobbelt så store som den tolerance, der er fastsat i nærværende stykkes første afsnit.

5.  Ved opmåling kan landbrugsparcellens samlede areal tages i betragtning, under forudsætning af, at det er fuldt ud berettiget til støtte. I andre tilfælde tages det støtteberettigede nettoareal i betragtning. Med henblik herpå kan den forholdsmæssige ordning, der er nævnt i artikel 10 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, anvendes, hvis det er nødvendigt.

6.  Med henblik på beregning af andelene for forskellige afgrøder til afgrødediversificering som nævnt i artikel 44 i forordning (EU) nr. 1307/2013 skal der i opmålingen tages højde for det areal, som er dækket af en afgrøde, jf. artikel 40, stk. 2 i den delerede forordning (EU) nr. 639/2014. På arealer med blandingskultur skal der tages højde for det samlede areal, hvad enten det er dækket med blandingskultur, jf. artikel 40, stk. 3, første og andet afsnit, i nævnte forordning, eller det er tilsået med en frøblanding, jf. artikel 40, stk. 3, tredje afsnit i nævnte forordning.

7.  Hvis ►M6  artikel 17 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 ◄ fører til en kunstig opdeling af tilstødende landbrugsparceller med ensartet arealdække i adskilte landbrugsparceller, skal opmålingen af dette areal med tilstødende landbrugsparceller med ensartet arealdække kombineres med en enkelt opmåling af de pågældende landbrugsparceller.

8.  Hvis det er nødvendigt, kan der foretages ►M6  separate målinger ◄ af landbrugsparcellen; en med hensyn til grundbetalingsordningen eller den generelle arealbetalingsordning, jf. afsnit III, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1307/2013, og en med hensyn til overlappende landbrugsparceller, der er rumligt forskellige, med henblik på de øvrige arealrelaterede støtteordninger og/eller foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Artikel 39

Efterprøvning af støtteberettigelsesbetingelser

▼M6

1.  Landbrugsparcellernes støtteberettigelse kontrolleres med alle hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder bevismateriale, som støttemodtageren har frembragt på den kompetente myndigheds anmodning. Denne kontrol skal om nødvendigt omfatte kontrol af afgrøden. I den forbindelse kan der om fornødent kræves forelæggelse af yderligere dokumentation.

▼B

2.  Hvad angår det permanente græsareal, der kan afgræsses, og som udgør en del af etableret lokal praksis, hvor græs og andet grøntfoder ikke traditionelt er fremherskende i græsningsområder, kan den i artikel 32, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013 nævnte reduktionskoefficient anvendes, hvis det er passende, på det støtteberettigede areal, som opmåles i henhold til artikel 38 i nærværende forordning. Anvendes arealer i fællesskab, fordeler myndighederne arealerne mellem de enkelte støttemodtagere alt efter disses anvendelse eller ret til anvendelse af arealerne.

3.  Landskabstræk, som anmeldes af støttemodtagerne som miljømæssige fokusområder, der ikke er omfattet af det støtteberettigede areal i henhold til artikel 9 og 10 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, skal efterprøves ud fra de samme principper, som gælder for det støtteberettigede areal.

4.  Hvad angår kontrollen af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, og hvis medlemsstaterne har fastslået, at visse elementer af kontrollen på stedet kan foretages som stikprøvekontrol, skal denne gennemføres på en sådan måde, at der sikres en pålidelig og repræsentativ kontrol. Medlemsstaterne fastlægger kriterierne for udvælgelsen af stikprøven. Hvis der konstateres manglende overholdelse ved stikprøvekontrollen, udvides dens omfang og rækkevidde tilsvarende.

Artikel 40

Kontrol ved telemåling

Hvis en medlemsstat foretager kontrol på stedet ved hjælp af telemåling, skal den kompetente myndighed:

a) foretage billedanalyse af ortofotoene (satellitbilleder eller luftfotos) af alle de landbrugsparceller pr. støtteansøgning eller betalingsanmodning, der skal kontrolleres, med henblik på at identificere arealdækketyper og, hvor det er hensigtsmæssigt, afgrødetyper, og på at opmåle arealet

▼M6

b) foretage fysisk kontrol på stedet af alle landbrugsparceller, for hvilke billedanalysen eller andet relevant bevismateriale, som den kompetente myndighed har anmodet om, ikke sætter den kompetente myndighed i stand til med tilfredshed at kontrollere, om oplysningerne i anmeldelsen af arealet er nøjagtige

▼B

c) foretage alle de påkrævede kontroller for at kontrollere opfyldelse af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser vedrørende landbrugsparcellerne

d) træffe alternative foranstaltninger til opmåling af arealet i overensstemmelse med artikel 38, stk. 1, af de parceller, som der ikke foreligger billeder af.

▼M6

Artikel 40a

Kontrol i form af monitorering

1.  De kompetente myndigheder kan foretage kontrol i form af monitorering. Hvis de vælger denne mulighed, skal de:

a) indføre en procedure for regelmæssig og systematisk observation, sporing og vurdering af alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser, som kan monitoreres med data fra Copernicus Sentinels-satellitter eller anden data af som minimum tilsvarende værdi over en tidsperiode, der giver mulighed for at drage klare konklusioner om støttens berettigelse

b) foretage, hvor det er nødvendigt og med henblik på at drage klare konklusioner om retten til den anmodede støtte, passende opfølgende aktiviteter

c) foretage kontrol af 5 % af de støttemodtagere, der er underlagt kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser, som ikke kan monitoreres med data fra Copernicus Sentinels-satellitter eller andre data af som minimum tilsvarende værdi, og som er relevante for konklusionen om støttens berettigelse. Mellem 1 % og 1,25 % af støttemodtagerne udvælges tilfældigt. Det resterende antal støttemodtagere udvælges på grundlag af en risikoanalyse

d) underrette støttemodtagere om deres beslutning om at foretage kontrol i form af monitorering og indføre passende metoder til at kommunikere med støttemodtagerne om som minimum varslinger og bevismateriale, der anmodes om med henblik på litra b) og c).

Med henblik på litra b) og c) skal der foretages fysisk kontrol på stedet, når det relevante bevismateriale, herunder materiale som støttemodtageren har frembragt på den kompetente myndigheds anmodning, ikke giver mulighed for at drage klare konklusioner om støttens berettigelse. Den fysiske kontrol på stedet kan begrænses til kontrol af de kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser, som har betydning for konklusionen om støttens berettigelse.

2.  Når den kompetente myndighed foretager kontrol i form af monitorering efter stk. 1, anvender effektive forvaltningsprocedurer, som opfylder betingelserne i artikel 7, 17 og 29 i nærværende forordning, og har påvist kvaliteten af systemet til identifikation af landbrugsparceller som vurderet efter artikel 6 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014:

a) finder artikel 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, artikel 37, stk. 2, 3 og 4, og artikel 38 og 40 i nærværende forordning ikke anvendelse

b) foretages kontrollen af tetrahydrocannabinolindholdet i dyrket hamp efter artikel 9 i delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for 30 % af arealet, eller for 20 % af arealet hvis medlemsstaten anvender et system med forudgående godkendelse.

3.  Den kompetente myndighed kan beslutte at anvende kontrol i form af monitorering for en individuel arealrelateret støtteordning eller støtteforanstaltning, en bestemt form for aktivitet eller for en fast afgrænset gruppe af støttemodtagere, som er underlagt kontrol på stedet vedrørende grønne betalinger, jf. artikel 31, stk. 1, litra a)-h).

I de to første anvendelsesår kan den kompetente myndighed beslutte at anvende kontrol i form af monitorering over for støttemodtagere under en støtteordning eller en støtteforanstaltning i områder, der er udvalgt på grundlag af objektive og ikkediskriminerende kriterier. I disse tilfælde skal de områder, der er underlagt kontrol i form af monitorering, være større i det andet anvendelsesår end i det første anvendelsesår.

Hvis den kompetente myndighed beslutter at foretage kontrol i henhold til første eller andet afsnit, finder stk. 1 og 2 alene anvendelse for de støttemodtagere, der er underlagt kontrol i form af monitorering.

Artikel 40b

Meddelelser

Inden den 1. december i det kalenderår, der går forud for det kalenderår, hvor de begynder at foretage kontrol i form af monitorering, meddeler medlemsstaterne Kommissionen deres beslutning om at anvende kontrol i form af monitorering og angiver, hvilke ordninger eller foranstaltninger eller former for aktivitet og, hvis det er relevant, hvilke områder omfattet af disse ordninger eller foranstaltninger, der er underlagt kontrol i form af monitorering samt kriterierne for udvælgelse heraf.

Hvis den kompetente myndighed har besluttet at anvende kontrol i form af monitorering fra og med ansøgningsåret 2018, foretages meddelelsen senest en måned efter ikrafttrædelsen af denne forordning ved offentliggørelsen heraf i Den Europæiske Unions Tidende.

▼B

Artikel 41

Kontrolrapport

1.  For hver kontrol på stedet, som foretages i henhold til denne afdeling, skal der udarbejdes en kontrolrapport, som gør det muligt at efterprøve de nærmere enkeltheder i forbindelse med den foretagne kontrol og drage konklusioner med hensyn til overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser. Rapporten skal navnlig indeholde oplysninger om:

a) støtteordninger eller støtteforanstaltninger, de kontrollerede støtteansøgninger eller betalingsanmodninger

b) de tilstedeværende personer

c) de kontrollerede landbrugsparceller, de opmålte landbrugsparceller, herunder eventuelt opmålingsresultaterne for hver opmålt parcel og de anvendte opmålingsmetoder

d) i givet fald resultaterne af opmålingen af andre arealer end landbrugsarealer, for hvilke der anmodes om støtte i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, og de anvendte opmålingsmetoder

e) angivelse af, hvorvidt der er givet varsel om kontrol over for støttemodtageren, og i bekræftende fald, hvornår varslet er afgivet

f) oplysninger om eventuelle specifikke kontrolforanstaltninger, der skal træffes i forbindelse med de enkelte støtteordninger eller støtteforanstaltninger

g) oplysninger om eventuel anden foretagen kontrol

h) oplysninger om eventuel manglende overholdelse, som kræver krydskontrol af andre støtteordninger, støtteforanstaltninger og/eller krydsoverensstemmelse

i) oplysninger om eventuel manglende overholdelse, som kræver opfølgning i de kommende år.

▼M6

Hvis der foretages kontrol i form af monitorering efter artikel 40a, finder første afsnit, litra b)-e), ikke anvendelse. Kontrolrapporten skal indeholde resultatet af kontrollen i form af monitorering for de enkelte parceller.

▼B

2.  Støttemodtageren skal have mulighed for at underskrive rapporten under kontrollen, så vedkommende derved kan bekræfte sin tilstedeværelse ved kontrollen og fremsætte sine bemærkninger. Hvis medlemsstaterne i forbindelse med kontrollen anvender en elektronisk kontrolrapport, skal den kompetente myndighed gøre det muligt for støttemodtageren at skrive under med en elektronisk signatur; i modsat fald skal kontrolrapporten straks sendes til støttemodtageren, så vedkommende har mulighed for at underskrive rapporten og fremsætte eventuelle bemærkninger. Hvis der konstateres manglende overholdelse, udleveres der en kopi af kontrolrapporten til støttemodtageren.

▼M1

Uanset første afsnit kan de medlemsstater, der benytter sig af muligheden for at indføre kollektive anmodninger, beslutte ikke at give kollektivet mulighed for at underskrive kontrolrapporten, hvis der ikke konstateres manglende overholdelse ved kontrollen. Hvis der konstateres manglende overholdelse som følge af en sådan kontrol, skal der være mulighed for at underskrive kontrolrapporten, inden den kompetente myndighed ud fra anmærkningerne drager konklusioner om eventuelle nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger eller sanktioner.

▼M6

Hvis kontrollen på stedet foretages ved telemåling i overensstemmelse med artikel 40 eller i form af monitorering i overensstemmelse med artikel 40a, kan medlemsstaterne beslutte ikke at give støttemodtageren mulighed for at underskrive kontrolrapporten, hvis der ikke konstateres manglende overholdelse ved kontrollen foretaget ved telemåling eller i form af monitorering. Hvis der som følge af en kontrol foretaget ved telemåling eller i form af monitorering konstateres manglende overholdelse, skal der være mulighed for at underskrive kontrolrapporten, inden den kompetente myndighed ud fra anmærkningerne drager konklusioner om eventuelle nedsættelser, afslag, tilbagetrækninger eller administrative sanktioner.

▼BAfdeling 3

Kontrol på stedet af ansøgninger om husdyrstøtte eller betalingsanmodninger under dyrerelaterede støtteforanstaltninger

Artikel 42

Kontrol på stedet

1.  Kontrollerne på stedet skal efterprøve, at alle kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser er opfyldt og omfatter alle dyr, for hvilke der er indgivet støtteansøgninger eller betalingsanmodninger under de dyrerelaterede støtteordninger eller dyrerelaterede støtteforanstaltninger, der skal kontrolleres.

Hvis medlemsstaten har fastsat en periode i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, litra d), skal mindst 50 % af minimumskontrolprocenten for kontroller på stedet, jf. artikel 32 eller 33, fordeles over denne periode for den dyrerelaterede støtteordning eller den dyrerelaterede støtteforanstaltning. ►M1  Hvis opbevaringsperioden begynder, inden støtteansøgningen eller betalingsanmodningen er indgivet, eller hvis den ikke kan fastsættes på forhånd, kan medlemsstaterne dog beslutte, at den kontrol på stedet, der er omhandlet i artikel 32 eller 33, skal fordeles over den periode, hvori et dyr kan komme i betragtning til betaling eller støtte. ◄

Hvis medlemsstaten gør brug af den i artikel 21, stk. 3, fastsatte mulighed skal de potentielt støtteberettigede dyr defineret i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, nr. 17), i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 ligeledes kontrolleres.

Kontrollen på stedet skal især omfatte kontrol af, at det antal dyr, der forefindes på bedriften, og for hvilke der er indgivet støtteansøgninger og/eller betalingsanmodninger, og i givet fald antallet af potentielt støtteberettigede dyr, svarer til det antal dyr, der er registreret, og til det antal dyr, der er anmeldt til den elektroniske database for dyr.

2.  Kontroller på stedet skal også omfatte kontrol af:

a) at oplysningerne i registrene og meddelelserne til den elektroniske database for dyr er rigtige og sammenhængende ved stikprøvekontrol af støttedokumenter såsom købs- og salgsfakturaer, slagteattester, veterinærcertifikater og eventuelt dyrepas eller flytningsdokumenter for de dyr, for hvilke der i de seneste seks måneder inden kontrollen på stedet er indsendt støtteansøgninger eller betalingsanmodninger for; hvis der påvises uregelmæssigheder, udvides kontrollen dog til at omfatte de seneste 12 måneder inden kontrollen på stedet

b) at alt kvæg og/eller alle får og geder på bedriften er identificeret med øremærker eller ved andre identifikationsmidler og i givet fald har et dyrepas eller flytningsdokumenter, og at disse dyr er registreret og korrekt meddelt til den elektroniske database for dyr.

Den kontrol, der er nævnt i første afsnit, litra b), kan foretages på grundlag af en stikprøve. Hvis denne stikprøve afslører manglende overholdelse, skal alle dyr kontrolleres, eller der skal foretages ekstrapolering ud fra stikprøven.

Artikel 43

Kontrolrapport vedrørende dyrerelaterede støtteordninger og dyrerelaterede støtteforanstaltninger

1.  For hver kontrol på stedet, der foretages i henhold til denne afdeling, skal der udarbejdes en kontrolrapport, som gør det muligt at efterprøve de nærmere enkeltheder i forbindelse med den foretagne kontrol. Rapporten skal navnlig indeholde oplysninger om:

a) de dyrerelaterede støtteordninger og/eller dyrelaterede støtteforanstaltninger og de kontrollerede støtteansøgninger eller betalingsanmodninger

b) de tilstedeværende personer

c) antallet og arten af de forefundne dyr og i givet fald de øremærkenumre, angivelser i registret og i den elektroniske database for dyr og støttedokumenter, der er kontrolleret, samt resultaterne af kontrollen og eventuelle særlige bemærkninger vedrørende bestemte dyr og/eller deres identifikationskode

d) angivelse af, hvorvidt der er givet varsel om besøg over for støttemodtageren, og i bekræftende fald, hvornår varslet er afgivet. Særligt i tilfælde, hvor den i artikel 25 fastsatte tidsfrist på 48 timer overskrides, skal årsagen hertil angives i kontrolrapporten

e) oplysninger om eventuelle specifikke kontrolforanstaltninger, der skal træffes i forbindelse med de enkelte dyrerelaterede støtteordninger eller dyrerelaterede støtteforanstaltninger

f) angivelse af alle andre kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres.

2.  Støttemodtageren skal have mulighed for at underskrive rapporten under kontrollen, så vedkommende derved kan bekræfte sin tilstedeværelse ved kontrollen og fremsætte sine bemærkninger. Hvis medlemsstaterne i forbindelse med kontrollen anvender en elektronisk kontrolrapport, skal den kompetente myndighed gøre det muligt for støttemodtageren at skrive under med en elektronisk signatur; i modsat fald skal kontrolrapporten straks sendes til støttemodtageren, så vedkommende har mulighed for at underskrive rapporten og fremsætte eventuelle bemærkninger. Hvis der konstateres manglende overholdelse, udleveres der en kopi af kontrolrapporten til støttemodtageren.

3.  Hvis medlemsstaterne foretager kontrol på stedet i henhold til denne forordning i forbindelse med kontrol i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2003, suppleres rapporten med de rapporter, der er omhandlet i sidstnævnte forordnings artikel 2, stk. 5.

4.  Hvis der ved kontrol på stedet i henhold til nærværende forordning afsløres tilfælde, hvor afsnit I i forordning (EF) nr. 1760/2000 eller forordning (EF) nr. 21/2004 ikke er overholdt, sendes der straks kopier af den kontrolrapport, der er omhandlet i nærværende forordning, til de myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af nævnte forordninger.KAPITEL IV

Særlige regler

Artikel 44

Regler for kontrolresultater hvad angår regionale eller kollektive miljømæssige fokusområder

I tilfælde af regional eller kollektiv gennemførelse, jf. artikel 46, stk. 5 eller 6, i forordning (EU) nr. 1307/2013, skal det fastlagte areal med fælles anvendte miljømæssige fokusområder tildeles til hver deltager proportionelt efter vedkommendes andel af de fælles miljømæssige arealer på grundlag af, hvad der er anmeldt i henhold til artikel 18 i denne forordning.

Med henblik på anvendelse af artikel 26 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 på hver deltager i en regional eller kollektiv gennemførelse skal det fastlagte miljømæssige fokusområde udgøre summen af den tildelte andel af de fælles miljømæssige fokusområder, jf. første afsnit, og de miljømæssige fokusområder, der er fastlagt ud fra individuelle forpligtelser.

▼M3 —————

▼BAFSNIT IV

IKKE-AREALRELATEREDE OG IKKE-DYRERELATEREDE FORANSTALTNINGER TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNEKAPITEL I

Indledende bestemmelser

Artikel 46

Anvendelsesområde

Dette afsnit anvendes for udgifter, der er afholdt under de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 14 til 20, artikel 21, stk. 1, med undtagelse af den årlige præmie under litra a) og b), artikel 27, artikel 28, stk. 9, artikel 35 og 36, og artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, i artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og i artikel 20, artikel 36, litra a), nr. vi), og litra b), nr. ii), vi) og vii), artikel 36, litra b), nr. i) og iii), for så vidt angår etableringsomkostninger, og artikel 52 og 63 i forordning (EF) nr. 1698/2005.KAPITEL II

KontrolAfdeling 1

Generelle bestemmelser

Artikel 47

Ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og andre erklæringer

1.  Medlemsstaterne fastsætter egnede procedurer for indgivelse af ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger og andre dokumenter vedrørende foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der ikke er arealrelaterede eller dyrerelaterede.

2.  For foranstaltninger under artikel 15, stk. 1, litra b), artikel 16, stk. 1, artikel 19, stk. 1, litra c), og artikel 27 i forordning (EU) nr. 1305/2013 indgiver støttemodtageren en årlig betalingsanmodning.Afdeling 2

Bestemmelser om kontrol

Artikel 48

Administrativ kontrol

1.  Der foretages administrativ kontrol af alle ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger eller andre erklæringer, der skal indgives af en støtteberettiget eller en tredjepart, og kontrollen skal omfatte alle de elementer, det er muligt og relevant at kontrollere administrativt. Procedurerne skal sikre registrering af kontrolarbejdet, kontrolresultaterne og de foranstaltninger, der træffes i tilfælde af uoverensstemmelser.

2.  Den administrative kontrol af ansøgninger om støtte skal sikre, at operationen opfylder de gældende forpligtelser, som er fastsat ved EU-retten eller national lovgivning eller i programmet for udvikling af landdistrikterne, herunder forpligtelser vedrørende offentligt udbud, statsstøtte og andre obligatoriske krav og normer. Kontrollen omfatter særlig:

a) modtagerens støtteberettigelse

b) kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser vedrørende den operation, til hvilken der søges støtte

▼M4

c) overholdelse af udvælgelseskriterierne, hvis sådanne kriterier finder anvendelse

▼B

d) støtteberettigelsen for operationens omkostninger, herunder overensstemmelse med den omkostningskategori eller beregningsmetode, der skal anvendes, når operationen eller en del af den er omfattet af artikel 67, stk. 1, litra b), c) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013

▼M4

e) for udgifter omhandlet i artikel 67, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, undtagen bidrag i form af naturalydelser og afskrivning, indgives en kontrol af udgifternes rimelighed. Udgifterne vurderes ved hjælp af en passende evalueringsordning, som f.eks. referenceomkostninger, en sammenligning af forskellige tilbud eller en evalueringskomité. For så vidt angår operationer med et støtteloft på op til 30 % eller operationer, for hvilke der modtages støtte i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan kontrollen af udgifternes rimelighed foretages samtidig med den administrative kontrol af betalingsanmodningerne. For så vidt angår operationer med støtteberettigede udgifter på op til 5 000 EUR, kan udgifternes rimelighed fastsættes på grundlag af et budgetforslag, som forvaltningsmyndigheden har vedtaget på forhånd.

▼B

3.  Den administrative kontrol af betalingsanmodninger skal især, og hvis det er relevant for den pågældende betalingsanmodning, omfatte kontrol af:

▼M4

a) den afsluttede operation sammenholdt med den operation, som der er tildelt støtte til

b) de afholdte udgifter og de udførte betalinger, medmindre der er anvendt en form eller metode som omhandlet i artikel 67, stk. 1, litra b), c) eller d) i forordning (EU) nr. 1303/2013.

▼B

4.  Administrativ kontrol skal tilrettelægges således, at der undgås uregelmæssig dobbeltfinansiering via flere EU-ordninger eller nationale ordninger og med den tidligere programmeringsperiode. Ved finansiering via andre kilder skal kontrollen sikre, at den samlede støtte ikke overstiger de maksimalt tilladte støttelofter.

5.  Den administrative kontrol af investeringsoperationer skal mindst indbefatte en kontrol på stedet af den operation, der er ydet støtte til, eller et kontrolbesøg på investeringsstedet for at efterprøve, om investeringen er gennemført.

Den kompetente myndighed kan dog beslutte at undlade at gennemføre kontrol på stedet af behørigt begrundede årsager, f.eks.:

a) operationen indgår i en stikprøve i forbindelse med en kontrol på stedet, der skal gennemføres efter artikel 49

b) den kompetente myndighed vurderer, at det pågældende operation er en lille investering

c) den kompetente myndighed vurderer, at risikoen for manglende overholdelse af betingelserne for at modtage støtte er ringe, eller at risikoen for, at investeringen ikke er foretaget, er ringe.

Den beslutning, der er omhandlet i andet afsnit, og begrundelsen herfor, skal registreres.

▼M4

6.  For så vidt angår finansielle instrumenter som omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, finder stk. 1-5 i nærværende artikel hverken anvendelse på bidraget til det finansielle instrument eller på støtten til den endelige modtager. Derimod finder artikel 58 og 59 i forordning (EU) nr. 1306/2013 og artikel 9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 ( 12 ) anvendelse.

▼B

Artikel 49

Kontrol på stedet

1.  Medlemsstaterne tilrettelægger kontrol på stedet af godkendte operationer på grundlag af en passende stikprøve. Denne kontrol foretages så vidt muligt før den endelige udbetaling til operationen.

2.  De inspektører, der gennemfører kontrol på stedet, må ikke have deltaget i administrativ kontrol af den samme operation.

Artikel 50

Kontrolprocent og stikprøver af kontrol på stedet

1.   ►M4  De udgifter, der er genstand for kontrol på stedet, skal udgøre mindst 5 % af de udgifter, der er omhandlet i artikel 46, og som medfinansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og anmeldes til betalingsorganet hvert kalenderår, og som ikke vedrører operationer, for hvilke der kun er anmeldt forskudsbetalinger. ◄

▼M2

Når en operation, der skal underkastes kontrol på stedet, har modtaget forskud eller mellemliggende betalinger, skal disse betalinger medregnes i de udgifter, der er omfattet af kontrol på stedet, som omhandlet i første afsnit.

▼M4

For så vidt angår finansielle instrumenter, medregnes kun de betalinger til den endelige modtager, som er genstand for kontrol på stedet, i de udgifter, der er genstand for kontrol på stedet i henhold til i første afsnit.

▼B

2.   ►M4  Kun kontroller, der er udført frem til fristen for indgivelse af kontroldata og -statistikker i henhold til artikel 9 medregnes i opnåelsen af det minimumsniveau, der er omhandlet i stk. 1. ◄

Betalingsanmodninger, der efter den administrative kontrol ikke er fundet støtteberettigede, medregnes ikke i opnåelsen af det minimumsniveau, der er omhandlet i stk. 1.

3.  Kun kontroller, der opfylder alle kravene i artikel 49 og 51, kan medregnes i opnåelsen af det minimumsniveau, der er omhandlet i stk. 1.

4.  Ved udvælgelsen af den stikprøve af godkendte operationer, der skal kontrolleres i henhold til stk. 1, tages især følgende i betragtning:

a) der skal kontrolleres en passende blanding af operationer af forskellige typer og forskelligt omfang

b) eventuelle risikofaktorer, der er identificeret ved national kontrol eller EU-kontrol

c) operationstypens bidrag til risikoen for fejl ved gennemførelsen af programmet for udvikling af landdistrikterne

d) behovet for at bibeholde en balance mellem foranstaltningerne og operationstyperne

e) behovet for vilkårlig udvælgelse af mellem 30 % og 40 % af udgifterne.

5.  Hvis kontrol på stedet afslører en betydelig grad af manglende overholdelse i forbindelse med en støtteforanstaltning eller en type operation, øger den kompetente myndighed i det følgende kalenderår kontrolprocenten til et passende niveau for den pågældende foranstaltning eller operationstype.

6.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte at nedsætte minimumsniveauet for den kontrol på stedet, der udføres hvert kalenderår, som omhandlet i stk. 1, til at omfatte 3 % af det beløb, der medfinansieres af ELFUL.

Medlemsstaterne kan kun anvende det første afsnit, hvis de generelle betingelser for at nedsætte minimumsniveauet for kontrol på stedet som fastsat af Kommissionen i henhold til artikel 62, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013 er opfyldt.

Hvis en af de betingelser, der er omhandlet i andet afsnit, ikke længere er opfyldt trækker medlemsstaterne straks deres beslutning om at nedsætte minimumsniveauet for kontrol på stedet tilbage. Medlemsstaterne anvender fra det følgende kalenderår det minimumsniveau for kontrol for på stedet, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 51

Indhold af kontrol på stedet

▼M4

1.  Ved kontrol på stedet efterprøves, om operationen er blevet gennemført i overensstemmelse med de gældende regler, og kontrollen dækker alle kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser i forbindelse med betingelserne for ydelse af støtte, som kan kontrolleres i forbindelse med kontrolbesøget, og som ikke har været genstand for administrativ kontrol. Kontrollen skal sikre, at operationen er berettiget til ELFUL-støtte.

▼B

2.  Ved kontrol på stedet efterprøves nøjagtigheden af de data, støttemodtageren har anmeldt, mod underliggende dokumenter.

Dette omfatter kontrol af, at de betalingsanmodninger, der indgives af støttemodtageren, er ledsaget af regnskaber eller andre dokumenter, herunder om nødvendigt at der foretages kontrol af nøjagtigheden af oplysningerne i betalingsanmodningen på grundlag af oplysninger eller kommercielle dokumenter i tredjeparters besiddelse.

3.  Ved kontrol på stedet efterprøves, at anvendelsen eller den påtænkte anvendelse af operationen stemmer overens med den anvendelse, der er angivet i ansøgningen om støtte, og til hvilket der er ydet støtte.

4.  Kontrollen på stedet skal omfatte kontrol af det sted, hvor operationen gennemføres, hvis operationen er immateriel, eller et kontrolbesøg hos initiativtageren til operationen, medmindre der foreligger usædvanlige omstændigheder, som de kompetente myndigheder har registreret og redegjort for.

▼M4

5.  For så vidt angår finansielle instrumenter som omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, finder stk. 1-4 i nærværende artikel hverken anvendelse på bidraget til det finansielle instrument eller på støtten til den endelige modtager. Derimod finder artikel 58 og 59 i forordning (EU) nr. 1306/2013 og artikel 9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 anvendelse.

▼B

Artikel 52

Efterfølgende kontrol

1.  Der skal foretages efterfølgende kontrol af investeringsoperationer for at efterprøve opfyldelsen af forpligtelser, der er fastsat i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 eller beskrevet i programmet for udvikling af landdistrikterne.

2.  Den efterfølgende kontrol skal hvert kalenderår omfatte mindst 1 % af ELFUL-udgifterne til investeringsoperationer, der stadig er omfattet af forpligtelser som omhandlet i stk. 1, og for hvilke den endelige betaling er foretaget af ELFUL. Der kan kun tages hensyn til kontrol, der er foretaget inden udgangen af det pågældende kalenderår.

3.  Stikprøven for operationer, der skal kontrolleres efter stk. 1, udtages på grundlag af en analyse af risiciene ved og de finansielle virkninger af forskellige operationer, grupper af operationer eller foranstaltninger. Mellem 20 % og 25 % af prøven udtages vilkårligt.

Artikel 53

Kontrolrapport

1.  For hver kontrol på stedet, der foretages i henhold til denne afdeling, skal der udarbejdes en kontrolrapport, som gør det muligt at efterprøve de nærmere enkeltheder i forbindelse med den foretagne kontrol. Rapporten skal bl.a. indeholde oplysninger om:

a) de foranstaltninger og ansøgninger eller betalingsanmodninger, der kontrolleres

b) de tilstedeværende personer

c) angivelse af, om kontrolbesøget hos støttemodtageren var blevet varslet, og i givet fald hvor lang tid i forvejen

d) resultaterne af kontrollen og eventuelle særlige bemærkninger

e) alle andre kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres.

2.  Stk. 1 anvendes på tilsvarende vis på efterfølgende kontroller under denne afdeling.

3.  Støttemodtageren skal have mulighed for at underskrive rapporten under kontrollen, så han derved kan bekræfte sin tilstedeværelse ved kontrollen og fremsætte sine bemærkninger. Hvis medlemsstaterne i forbindelse med kontrollen anvender en elektronisk kontrolrapport, skal den kompetente myndighed gøre det muligt for støttemodtageren at skrive under med en elektronisk signatur; i modsat fald skal kontrolrapporten straks sendes til støttemodtageren, så vedkommende har mulighed for at underskrive rapporten og fremsætte eventuelle bemærkninger. Hvis der konstateres uregelmæssigheder, udleveres der en kopi af kontrolrapporten til støttemodtageren.Afdeling 3

Bestemmelser om kontrol i forbindelse med særlige foranstaltninger

▼M4 —————

▼B

Artikel 60

Leader

1.  Medlemsstaterne indfører en ordning til overvågning af lokale aktionsgrupper.

2.  For så vidt angår udgifter, som er afholdt i henhold til artikel 35, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, kan medlemsstaterne uddelegere gennemførelsen af den administrative kontrol, der er fastsat i artikel 48 i nærværende forordning, til lokale aktionsgrupper ved en formel afgørelse. Medlemsstaterne har dog fortsat ansvaret for at efterprøve, at disse lokale aktionsgrupper har den fornødne forvaltnings- og kontrolkapacitet til at udføre dette arbejde.

Ved uddelegering som omhandlet i første afsnit foretager den kompetente myndighed jævnlig kontrol af de lokale aktionsgruppers arbejde, herunder kontrol af bogføring og gentagelse af administrativ kontrol på grundlag af stikprøver.

Den kompetente myndighed foretager også kontrol på stedet som omhandlet i artikel 49 i nærværende forordning. For så vidt angår stikprøven, skal udgifterne vedrørende Leader mindst tegne sig for samme procentsats som i de udgifter, der er omhandlet i artikel 50 i nærværende forordning.

3.  For så vidt angår de udgifter, der er afholdt i henhold artikel 35, stk. 1, litra a), d) og e), i forordning (EU) nr. 1303/2013, og artikel 35, stk. 1, litra b) og c) i nævnte forordning, og hvor den lokale aktionsgruppe selv er støttemodtageren, gennemføres den administrative kontrol af personer, der er uafhængige af den berørte lokale aktionsgruppe.

▼M4

4.  For så vidt angår operationer, der gennemføres af en lokal aktionsgruppe, og som omfatter en gruppe af projekter med fælles tema, udføres kontrollen af udgifternes rimelighed uanset artikel 48, stk. 2, litra e), samtidig med den administrative kontrol af betalingsanmodningerne vedrørende den pågældende gruppe af projekter.

▼B

Artikel 61

Rente og tilskud til garantigebyrer

1.  For så vidt angår udgifter, der er afholdt efter artikel 69, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, underkastes støttemodtageren og, afhængig af gennemførelsen, den pågældende operation administrativ kontrol og kontrol på stedet. ►M4  ————— ◄

▼M4

2.  Den kompetente myndighed skal ved hjælp af administrativ kontrol og, om nødvendigt, gennem kontrol på stedet i de formidlende finansielle institutioner og hos støttemodtageren sikre, at betalingerne til de formidlende finansielle institutioner er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og den aftale, der er indgået mellem den kompetente myndighed og den formidlende finansielle institution.

▼B

3.  Hvis rente og tilskud til garantigebyrer er kombineret med finansielle instrumenter i én operation, som er målrettet mod de samme endelige modtagere, gennemfører den kompetente myndighed kun kontrol på det endelige modtagerniveau i de tilfælde, der er fastsat i artikel 40, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 62

Teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ

For så vidt angår udgifter, der er afholdt i henhold til artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, anvendes artikel 48 til 51 og artikel 53 i nærværende forordning på tilsvarende vis.

Den administrative kontrol, der er omhandlet i artikel 48, og den kontrol på stedet, der er omhandlet i artikel 49, gennemføres af en enhed, der er funktionelt uafhængig af den enhed, der godkender betalingen af den tekniske bistand.KAPITEL III

Uretmæssigt udbetalte beløb og administrative sanktioner

Artikel 63

Hel eller delvis tilbagetrækning af støtten og administrative sanktioner

1.  Betalinger beregnes på grundlag af de beløb, der findes støtteberettigede under den administrative kontrol omhandlet i artikel 48.

Den kompetente myndighed gennemgår den indsendte betalingsanmodning fra støttemodtageren og fastsætter, hvilke beløb der er støtteberettigede. Den fastsætter:

a) det beløb, der skal betales til støttemodtageren, på grundlag af betalingsanmodningen og beslutningen om at yde støtte

b) det beløb, der skal betales til støttemodtageren, efter at det er undersøgt, om udgifterne i betalingsanmodningen opfylder støttekriterierne.

Hvis det beløb, der er fastsat i henhold til andet afsnit, litra a), overstiger det beløb, der er fastsat i henhold til litra b) i nævnte afsnit, med mere end 10 %, anvendes en administrativ sanktion, der er fastsat i henhold til litra b), på beløbet. Bøden er lig med forskellen mellem de to beløb, men overstiger ikke tilbagetrækning af hele støtten.

Der anvendes dog ingen sanktioner, hvis støttemodtageren til den kompetente myndigheds tilfredshed kan påvise, at han ikke selv er skyld i, at det beløb, som ikke er støtteberettiget, er anført, eller hvis den kompetente myndighed på anden måde finder det godtgjort, at den berørte person ikke er skyld heri.

▼M4

2.  Den i stk. 1 omhandlede administrative sanktion finder tilsvarende anvendelse på ikke-støtteberettigede udgifter, der er identificeret ved kontrol på stedet, jf. artikel 49.

▼BAFSNIT V

KONTROLORDNING OG ADMINISTRATIVE SANKTIONER I FORBINDELSE MED KRYDSOVERENSSTEMMELSEKAPITEL I

Fælles bestemmelser

Artikel 64

Definitioner

For så vidt angår de tekniske specifikationer, der er nødvendige for gennemførelsen af kontrolordningen og de administrative sanktioner i forbindelse med krydsoverensstemmelse, forstås ved:

a)

»specialiserede kontrolorganer« : de nationale kompetente kontrolmyndigheder, der er nævnt i artikel 67 i nærværende forordning, og som er ansvarlige for at sikre, at de regler, der er omhandlet i artikel 93 i forordning (EU) nr. 1306/2013, overholdes

b)

»retsakt« : hvert enkelt direktiv og hver enkelt forordning, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 1306/2013

c)

»det kalenderår, som anmærkningen gælder« : det kalenderår, hvor den den administrative kontrol blev gennemført

d)

»krydsoverensstemmelsesområder« : ethvert af de tre forskellige områder, der er omhandlet i artikel 93, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013, og permanente græsarealer som omhandlet i artikel 93, stk. 3, i nævnte forordning.KAPITEL II

KontrolAfdeling 1

Generelle bestemmelser

Artikel 65

Kontrolordning for krydsoverensstemmelse

1.  Medlemsstaterne indfører en ordning, der sikrer en effektiv kontrol med, at der er krydsoverensstemmelse. Ordningen skal særlig fastsætte:

a) overførslen af de nødvendige oplysninger om de støttemodtagere, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, fra betalingsorganet til det specialiserede kontrolorgan og/eller eventuelt via den koordinerende myndighed i tilfælde hvor den kompetente kontrolmyndighed ikke er betalingsorganet

b) de metoder, der skal anvendes ved udvælgelsen af stikprøver

c) oplysninger om arten og omfanget af den kontrol, der skal foretages

d) kontrolrapporter, især med oplysninger om konstateret manglende overholdelse og en vurdering af, hvor alvorlig, omfattende, varig og hyppig den er

e) formidling af kontrolrapporter fra de specialiserede kontrolorganer enten til betalingsorganet eller til koordineringsmyndigheden eller til begge, hvis den kompetente kontrolmyndighed ikke er betalingsorganet

f) betalingsorganets anvendelse af nedsættelser og udelukkelser.

2.  Medlemsstaterne kan fastlægge en procedure, ifølge hvilken støttemodtageren giver betalingsorganet de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå de krav og normer, der gælder for ham.

Artikel 66

Støtteudbetaling i forbindelse med krydsoverensstemmelseskontrol

For så vidt angår kontrol af krydsoverensstemmelse, hvor sådanne kontroller ikke kan afsluttes, før de betalinger og årlige præmier omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013 er modtaget af den berørte støttemodtager, inddrives det beløb, støttemodtageren skal betale som følge af en eventuel administrativ sanktion, i overensstemmelse med artikel 7 i nærværende forordning eller ved modregning.

Artikel 67

Den kompetente kontrolmyndigheds ansvar

1.  Den kompetente kontrolmyndigheds ansvar er følgende:

a) de specialiserede kontrolorganer er ansvarlige for gennemførelsen af kontrollen med, at de pågældende krav og normer er overholdt.

b) betalingsorganerne er ansvarlige for at fastsætte administrative sanktioner i hver enkelt tilfælde i henhold til afsnit IV, kapitel II, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014, og kapitel III i dette afsnit.

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte, at kontrollen vedrørende alle eller visse krav, normer, retsakter eller krydsoverensstemmelsesområder foretages af betalingsorganet, forudsat at medlemsstaten garanterer, at kontrollen er mindst lige så effektiv, som den ville være, hvis den blev foretaget af et specialiseret kontrolorgan.Afdeling 2

Kontrol på stedet

Artikel 68

Minimumskontrolprocent

1.  Med hensyn til de krav og normer, som den kompetente kontrolmyndighed er ansvarlig for, udfører den kontrol på stedet hos mindst 1 % af alle støtteberettigede, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som den pågældende kompetente kontrolmyndighed er ansvarlig for.

Uanset første afsnit skal hvert individuelle medlem af de grupper af personer, der er omtalt i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013, betragtes som støttemodtager med hensyn til beregning af den i første afsnit fastsatte stikprøve.

Den minimumskontrolprocent, der er nævnt i første afsnit, kan nås enten for hver kompetent kontrolmyndighed eller for hver retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer. I de tilfælde, hvor kontrollen ikke foretages af betalingsorganet, kan denne minimumskontrolprocent dog opnås for hvert betalingsorgan.

Såfremt lovgivningen om retsakten og normerne i forvejen fastsætter en minimumskontrolprocent, gælder denne i stedet for den minimumsprocent, der er nævnt i første afsnit. Alternativt kan medlemsstaterne beslutte, at eventuel manglende overholdelse, der konstateres i forbindelse med en af kontrollerne på stedet i henhold til lovgivningen om retsakterne eller normerne, og som foretages uden for den stikprøve, der er omhandlet i første afsnit, skal rapporteres til og følges op af den kompetente kontrolmyndighed, der er ansvarlig for den pågældende retsakt eller norm. Bestemmelserne i dette kapitel og i afsnit III, kapitel I, II og III, gælder.

Hvad angår forpligtelserne for krydsoverensstemmelse i relation til Rådets direktiv 96/22/EF anses det faktum, at der i overvågningsplanerne anvendes et specifikt stikprøveniveau, som tilstrækkeligt til at opfylde kravet om den minimumskontrol, der er omhandlet i første afsnit.

2.  For at opnå den minimumskontrolprocent, der er nævnt i stk. 1, for hver retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer kan medlemsstaten uanset stk. 1:

a) anvende resultaterne af den kontrol på stedet, der er foretaget i henhold til lovgivningen om disse retsakter eller normer for de udvalgte støttemodtagere eller

b) udskifte de udvalgte støttemodtagere med støttemodtagere, der skal underkastes kontrol på stedet, som skal gennemføres i henhold til lovgivning om de retsakter og normer, hvis de støttemodtagere er støttemodtagere som omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

I disse tilfælde skal den stedlige kontrol dække alle aspekter af de relevante retsakter eller normer som defineret i krydsoverensstemmelsesreglerne. Ydermere skal medlemsstaterne sikre, at den pågældende kontrol på stedet er mindst lige så effektiv, som hvis den blev foretaget af kompetente kontrolmyndigheder.

3.  Når den minimumskontrolprocent, der er nævnt i denne artikels stk. 1, fastlægges, tages der ikke hensyn til de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

4.  Hvis kontrollen på stedet afslører, at en given retsakt eller norm er tilsidesat i betydelig grad, forhøjes det antal kontroller på stedet, der skal foretages i forbindelse med den pågældende retsakt eller norm i den følgende kontrolperiode. I forbindelse med en bestemt retsakt kan den kompetente kontrolmyndighed begrænse omfanget af de yderligere kontroller på stedet til de krav, som hyppigst overtrædes.

5.  Når en medlemsstat beslutter at anvende muligheden i artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, anvendes de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterprøve, at støttemodtagerne har afhjulpet den konstaterede manglende overholdelse, på en stikprøve, der omfatter 20 % af de pågældende støttemodtagerne.

Artikel 69

Stikprøveudvælgelse

1.  Udvælgelsen af stikprøven af landbrugsbedrifter, der skal kontrolleres i overensstemmelse med artikel 68, skal i givet fald ske på grundlag af en risikoanalyse i henhold til gældende lovgivning, eller på grundlag af en risikoanalyse, der er afstemt efter de pågældende krav eller normer. Risikoanalysen kan baseres på de enkelte bedrifter eller på bedriftskategorier eller geografiske områder.

I forbindelse med risikoanalysen kan der tages hensyn til det ene af nedenstående kriterier eller dem begge:

a) støttemodtagerens deltagelse i den bedriftsrådgivningsordning, der er fastsat i henhold i artikel 12 i forordning (EU) nr. 1306/2013

b) støttemodtagerens deltagelse i en certificeringsordning, der er relevant for de krav eller normer, der er tale om.

Medlemsstaterne kan på grundlag af en risikoanalyse beslutte at udelukke støttemodtagere, der deltager i en certificeringsordning fra den risikobaserede stikprøve, jf. andet afsnit, litra b). Hvis certificeringsordningen ikke dækker alle de krav og normer, som støttemodtageren skal overholde i henhold til krydsoverensstemmelsesreglerne, skal der imidlertid anvendes passende risikofaktorer på de krav og normer, som ikke er omfattet.

Hvis analysen af kontrolresultaterne viser, at der er en væsentlig forekomst af manglende overholdelse af de krav og normer, der er omfattet af en certificeringsordning, jf. andet afsnit, litra b), skal de risikofaktorer, der vedrører de pågældende krav og normer, tages op til fornyet vurdering.

2.  Stk. 1 anvendes ikke ved kontroller, der gennemføres som opfølgning på en eventuel manglende overholdelse, som den ansvarlige kontrolmyndighed er blevet bekendt med på anden måde. Stk. 1 gælder dog ved kontroller, der gennemføres som opfølgning i henhold til artikel 97, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

3.  For at sikre den nødvendige repræsentativitet skal 20 % til 25 % af minimumsantallet af støttemodtagere, hos hvem der skal foretages kontrol på stedet, jf. artikel 68, stk. 1, første afsnit, udvælges tilfældigt. Hvis antallet af støttemodtagere, der skal underkastes kontrol på stedet, imidlertid er større end dette minimumsantal af støttemodtagere, skal procentdelen af tilfældigt udvalgte støttemodtagere i den supplerende stikprøve ikke være større end 25 %.

4.  Hvis det er hensigtsmæssigt, kan en del af stikprøven udvælges på grundlag af de foreliggende oplysninger, inden den pågældende ansøgningsperiode er udløbet. Den foreløbige stikprøve kompletteres, når alle relevante ansøgninger er tilgængelige.

5.  Det udsnit af støttemodtagere, der skal kontrolleres efter artikel 68, stk. 1, kan udvælges blandt det udsnit af støttemodtagere, der allerede er udvalgt i henhold til artikel 30 og 34, og som de pågældende krav eller normer gælder for. Denne mulighed anvendes ikke for den kontrol af støttemodtagerne i henhold til de støtteordninger i vinsektoren, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

6.  Uanset artikel 68, stk. 1, kan stikprøverne fra de støttemodtagere, der skal kontrolleres på stedet, udvælges med minimumssatsen på 1 % særskilt fra hver af de to typer støttemodtagere, som er underlagt forpligtelser om krydsoverensstemmelse i henhold til artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013

a) støttemodtagere, der modtager direkte betalinger i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013

b) støttemodtagere, der modtager støtte i vinsektoren i henhold til artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013

c) støttemodtagere, der modtager de årlige præmier i henhold til artikel 21, stk. 1, litra a) og b), og artikel 28 til 31, 33 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

7.  Hvis det ud fra den risikoanalyse, der er foretaget på bedriftsbasis, konkluderes, at ikke-modtagere frembyder en større risiko end de støttemodtagere, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, kan disse støttemodtagere udskiftes med ikke-modtagere. I så fald skal det samlede antal kontrollerede landbrugere dog også mindst svare til den kontrolprocent, der er fastsat i artikel 68, stk. 1, i nærværende forordning. Årsagerne til sådanne udskiftninger skal være behørigt begrundet og dokumenteret.

8.  En kombination af de procedurer, der er omhandlet i stk. 5 og 6, kan anvendes, hvis kontrolordningen herved bliver mere effektiv.

Artikel 70

Konstatering af overensstemmelse med krav og normer

1.  Om krav og normer er overholdt konstateres eventuelt ved anvendelse af de midler, der er fastsat i lovgivningen om de pågældende krav eller normer.

2.  I øvrigt foretages konstateringen i givet fald ved anvendelse af hensigtsmæssige midler, som den kompetente kontrolmyndighed træffer afgørelse om, og som sikrer mindst samme nøjagtighed som den, der kræves for officielle konstateringer i henhold til de nationale regler.

▼M6

3.  Kontrollen på stedet kan, hvor det er hensigtsmæssigt, foretages ved anvendelse af telemålingsudstyr eller ved hjælp af data fra Copernicus Sentinels-satellitter eller anden data af som minimum tilsvarende værdi.

▼B

Artikel 71

Indholdet af kontrollen på stedet

1.  Ved kontrollen af den stikprøve, der er omhandlet i artikel 68, stk. 1, sikrer den kompetente kontrolmyndighed, at alle udvalgte støttemodtagere kontrolleres for, om de har overholdt de krav og normer, som dens ansvarsområde omfatter.

Når minimumskontrolprocenten er opfyldt for hver retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer, jf. artikel 68, stk. 1, tredje afsnit, skal de udvalgte støttemodtagere uanset første afsnit kontrolleres for, om de har overholdt den pågældende retsakt eller norm eller gruppe af retsakter eller normer.

Når en gruppe personer som omhandlet i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013 udvælges til den stikprøve, der er fastsat i artikel 68, stk. 1, i nærværende forordning, sikrer den kompetente kontrolmyndighed, at alle gruppens medlemmer kontrolleres med hensyn til deres overholdelse af de krav og normer, som de er ansvarlige for.

Generelt skal kontrollen hos hver støttemodtager, der udvælges med henblik på kontrol på stedet, foretages på et tidspunkt, hvor de fleste af de krav og normer, som han blev udvalgt til kontrol for, kan kontrolleres. Medlemsstaterne skal dog sørge for tilstrækkelig kontrol med alle krav og normer i løbet af året.

2.  Kontrollen på stedet skal i givet fald omfatte hele bedriftens landbrugsareal. Den fysiske kontrol i marken, der udføres som led i kontrollen på stedet, kan dog begrænses til en stikprøve, der skal omfatte mindst halvdelen af de landbrugsparceller, som kravet eller normen vedrører på bedriften, hvis stikprøven sikrer en pålidelig og repræsentativ kontrol af kravene og normerne.

Det første afsnit berører ikke beregning og anvendelsen af den administrative sanktion som omhandlet i kapitel II i afsnit IV i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 og i kapitel III i dette afsnit. Hvis der ved den stikprøvekontrol, der er omhandlet i første afsnit, påvises manglende overholdelse, sættes andelen af de faktisk kontrollerede parceller op.

Den faktiske kontrol med, om kravene og normerne overholdes, kan desuden, hvis den foretages som led i kontrollen på stedet, og hvis det er tilladt i henhold til lovgivningen om retsakten og normerne, begrænses til en repræsentativ stikprøve af de sager, der skal kontrolleres. Medlemsstaterne skal dog sikre, at kontrollen omfatter alle de krav og normer, hvis overholdelse kan kontrolleres på tidspunktet for besøget.

3.  Den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, foretages normalt ved et enkelt kontrolbesøg. Kontrollen består i efterprøvning af de krav og normer, hvis overholdelse kan kontrolleres på tidspunktet for besøget. Formålet med denne kontrol er at opdage, om disse krav og normer eventuelt er tilsidesat, samt at finde frem til tilfælde, der kræver yderligere kontrol.

4.  Kontrol på stedet på bedriftsniveau kan erstattes med administrativ kontrol, hvis medlemsstaterne sikrer, at administrativ kontrol er mindst lige så effektiv som kontrol på stedet.

5.  I forbindelse med kontrollen på stedet kan medlemsstaterne gøre brug af objektive kontrolindikatorer, der er specifikke for visse krav og normer, forudsat at de garanterer, at kontrollen af de pågældende krav eller normer er mindst lige så effektiv, som den ville være, hvis der blev foretaget kontrol på stedet uden anvendelse af indikatorer.

Indikatorerne skal være direkte knyttet til de krav eller normer, som de repræsenterer, og omfatte alle de elementer, der skal indgå i kontrollen af disse krav eller normer.

6.  Kontrollen på stedet i forbindelse med den stikprøve, der er fastsat i artikel 68, stk. 1, i nærværende forordning, skal foretages i det kalenderår, hvor støtteansøgningerne og/eller betalingsanmodningerne er indgivet, eller, for så vidt angår ansøgningerne til støtteordningerne i vinsektoren under artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, når som helst i løbet af den periode, der er angivet i artikel 97, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Artikel 72

Kontrolrapport

1.  Der skal udarbejdes en kontrolrapport for hver kontrol på stedet, som gennemføres af den kompetente kontrolmyndighed eller under dens ansvar i henhold til dette afsnit.

Rapporten skal bestå af følgende dele:

a) en generel del, som navnlig skal indeholde følgende oplysninger:

i) den støttemodtager, der er udvalgt til kontrol på stedet

ii) de tilstedeværende personer

iii) angivelse af, hvorvidt der er givet varsel om besøget over for støttemodtageren, og i bekræftende fald, hvornår varslet er afgivet

b) en del, der særskilt oplyser om den kontrol, der er foretaget for hver af retsakterne og normerne, og som navnlig indeholder følgende oplysninger:

i) de krav og normer, som kontrollen på stedet vedrører

ii) arten og omfanget af den udførte kontrol

iii) anmærkningerne

iv) de retsakter og normer, i forbindelse med hvilke der er konstateret manglende overholdelse

c) en evalueringsdel med en vurdering af den manglende overholdelses betydning for hver retsakt og/eller norm ud fra kriterierne »alvor«, »omfang«, »varighed« og »hyppighed«, jf. artikel 99, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013, og angivelse af eventuelle forhold, der bør medføre en forhøjelse eller reduktion af den nedsættelse, der skal anvendes.

Såfremt bestemmelserne om det pågældende krav eller norm åbner mulighed for, at der ikke foretages yderligere vedrørende den konstaterede manglende overholdelse, eller såfremt støtten er ydet i henhold til artikel 17, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal dette anføres i rapporten.

2.  Stk. 1 anvendes, uanset om den pågældende støttemodtager er udvalgt til kontrol på stedet i henhold til artikel 69, blev underkastet kontrol på stedet i henhold til lovgivningen om retsakterne og normerne i overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, eller som opfølgning på manglende overholdelse, som den ansvarlige kontrolmyndighed er blevet bekendt med på anden måde.

3.  Støttemodtageren underrettes om eventuel konstateret manglende overholdelse senest tre måneder efter kontrollen på stedet.

Medmindre støttemodtageren umiddelbart træffer afhjælpende foranstaltninger, der bringer den konstaterede manglende overholdelse som omhandlet i artikel 99, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1306/2013 til ophør, underrettes støttemodtageren om, at der skal træffes afhjælpende foranstaltninger i henhold til artikel 99, stk. 2, andet afsnit, inden for den frist, der er fastsat i første afsnit af dette stykke.

Medmindre støttemodtageren umiddelbart træffer afhjælpende foranstaltninger, der bringer den konstaterede manglende overholdelse som omhandlet i artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013 til ophør, underrettes støttemodtageren inden for en måned, efter at beslutningen om ikke at anvende administrative sanktioner i henhold til nævnte artikel er truffet, om, at der skal træffes afhjælpende foranstaltninger.

4.  Uden at det berører eventuelle særlige bestemmelser i lovgivningen om de pågældende krav og normer, færdiggøres kontrolrapporten senest en måned efter kontrollen på stedet. Denne frist kan dog forlænges til tre måneder under behørigt begrundede omstændigheder, særlig hvis en kemisk eller fysisk analyse nødvendiggør det.

Såfremt den kompetente kontrolmyndighed ikke er betalingsorganet, gøres kontrolrapporten og, hvis der anmodes herom, relevante bilag tilgængelige for betalingsorganet eller koordineringsmyndigheden eller sendes til betalingsorganet eller koordineringsmyndigheden senest en måned efter færdiggørelsen.

Hvis rapporten ikke indeholder anmærkninger, kan medlemsstaterne dog beslutte ikke at sende den pågældende rapport, forudsat at betalingsorganet eller de koordinerende myndigheder får direkte adgang til den senest en måned efter, at den er afsluttet.KAPITEL III

Beregning og anvendelse af administrative sanktioner

Artikel 73

Generelle principper

1.  Hvis mere end ét betalingsorgan er ansvarligt for at forvalte de forskellige ordninger opført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a) og b), og artikel 28 til 31, 33 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og betalinger i forbindelse med de støtteordninger i vinsektoren, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013, sikrer medlemsstaterne, at de berørte betalingsorganer bliver gjort opmærksom på konstaterede tilfælde af manglende overholdelse og eventuelt dermed forbundne administrative sanktioner. Dette omfatter tilfælde, hvor manglende overholdelse af kriterierne for støtteberettigelse også udgør manglende overholdelse af reglerne om krydsoverensstemmelse og omvendt. Medlemsstaterne sørger i givet fald for, at der anvendes en og samme nedsættelsessats.

2.  Er der fastslået mere end et tilfælde af manglende overholdelse i forbindelse med forskellige retsakter eller normer inden for samme krydsoverensstemmelsesområde, anses disse tilfælde for at udgøre ét tilfælde af manglende overholdelse ved den fastsættelse af nedsættelsen, der er fastsat i artikel 39, stk. 1, og artikel 40 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.

3.  Manglende overholdelse af en norm, som også udgør et krav, betragtes som ét tilfælde af manglende overholdelse. Ved beregningen af nedsættelser betragtes manglende overholdelse som en del af kravområdet.

4.  Den administrative sanktion anvendes på det samlede beløb af de betalinger, der er omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og som er ydet eller skal ydes til støttemodtageren:

a) som følge af støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, som han har indgivet eller vil indgive i løbet af det kalenderår, som anmærkningen gælder og/eller

b) med hensyn til ansøgninger til støtteordninger i vinsektoren i henhold til artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

For så vidt angår litra b) i første afsnit, divideres det relevante beløb med 3 for omstrukturering og omstilling.

5.  Hvad angår en gruppe personer som omhandlet i artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013 beregnes nedsættelsesprocenten i overensstemmelse med kapitel III i dette afsnit og i afsnit IV, kapitel II, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014. I det tilfælde kan medlemsstaterne af proportionalitetshensyn anvende den nedsættelsesprocent til den del af støtten, der er tildelt det medlem af gruppen, hos hvem der er konstateret manglende overholdelse.

Artikel 74

Beregning og anvendelse af administrative sanktioner i tilfælde af forsømmelighed

1.  Er der fastslået mere end ét tilfælde af uagtsom manglende overholdelse inden for forskellige krydsoverensstemmelsesområder, anvendes den procedure for fastsættelse af nedsættelsen, der er fastsat i artikel 39, stk. 1, i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 særskilt i forbindelse med hvert tilfælde af manglende overholdelse.

De heraf følgende nedsættelsesprocenter adderes. Maksimumsnedsættelsen må dog ikke overstige 5 % af det samlede beløb, der er nævnt i artikel 73, stk. 4, i nærværende forordning.

2.  Hvis der fastslås gentagen manglende overholdelse sammen med anden manglende eller anden gentagen manglende overholdelse, adderes de deraf følgende nedsættelsesprocenter. Maksimumsnedsættelsen må dog ikke overstige 15 % af det samlede beløb, der er nævnt i artikel 73, stk. 4.

Artikel 75

Beregning og anvendelse af administrative sanktioner i tilfælde af forsætlig manglende overholdelse

I tilfælde af meget alvorlig, omfattende, varig eller hyppig forsætlig manglende overholdelse udelukkes støttemodtageren i det følgende kalenderår fra alle betalinger omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 1306/2013 i tillæg til de sanktioner, der pålægges og beregnes i overensstemmelse med artikel 40 i delegeret forordning (EU) nr. 640/2014.AFSNIT VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 76

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes i forbindelse med støtteansøgninger, ansøgninger og støtte eller betalingsanmodninger for ansøgningsår eller præmieperioder, der begynder den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M3 —————( 1 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 181 af 20.6.2014, s. 48).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 23).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 229/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 41).

( 4 ) Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1).

( 5 ) Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74).

( 6 ) Kommissionens direktiv 2008/62/EF af 20. juni 2008 om visse undtagelser med henblik på godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, og om handel med frø og læggekartofler af sådanne landracer og sorter (EUT L 162 af 21.6.2008, s. 13).

( 7 ) Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16).

( 8 ) Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

( 9 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

( 10 ) Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

( 11 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 af 6. august 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 59).

( 12 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 5).

Top