EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0808-20180803

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) n r. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/2018-08-03

02014R0808 — DA — 03.08.2018 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 808/2014

af 17. juli 2014

om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

(EUT L 227 af 31.7.2014, s. 18)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/669 af 28. april 2016

  L 115

33

29.4.2016

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1997 af 15. november 2016

  L 308

5

16.11.2016

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1077 af 30. juli 2018

  L 194

44

31.7.2018
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 808/2014

af 17. juli 2014

om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger bestemmelser om gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår forelæggelsen af landdistriktsudviklingsprogrammer, procedurer og tidsplaner for godkendelse og ændring af landdistriktsudviklingsprogrammer og nationale rammer, indholdet af nationale rammer, information og offentlig omtale af landdistriktsudviklingsprogrammer, gennemførelse af visse foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, overvågning og evaluering samt rapportering.

Artikel 2

Indholdet i programmer for udvikling af landdistrikterne og nationale rammer

Udformningen af indholdet af programmer for udvikling af landdistrikterne, som er omhandlet i artikel 27 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 8 i forordning (EU) nr. 1305/2013, af nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter for garantier uden loft og securitisation med henblik på kapitalfrigørelse, som gennemføres af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) som omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013, og af nationale rammer som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013, fastlægges i overensstemmelse med bilag I til denne forordning.

Artikel 3

Vedtagelse af nationale rammer

De nationale rammer, som er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013, vedtages i henhold til artikel 29 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 4

Ændringer af programmer for udvikling af landdistrikterne

1.  Forslag til ændring af programmer for udvikling af landdistrikterne og specifikke programmer for oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk skal navnlig indeholde følgende oplysninger:

a) arten af den ændring, der foreslås

b) årsagerne til ændringen og/eller gennemførelsesvanskeligheder, som berettiger ændringen

c) de forventede effekter af ændringen

d) ændringens indvirkning på indikatorer

e) forholdet mellem ændringen og den partnerskabsaftale, som er omhandlet i afsnit II, kapitel II, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

▼M2

2.  Programændringer af den art, der er omhandlet i artikel 11, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan højst foreslås tre gange i løbet af programmeringsperioden.

For alle øvrige typer ændringer tilsammen gælder følgende:

a) et enkelt ændringsforslag kan indgives for hvert kalenderår og for hvert program, med undtagelse af år 2023, hvor der kan indgives mere end et forslag til ændring for så vidt angår ændringer, som udelukkende vedrører tilpasning af finansieringsplanen, herunder eventuelle deraf følgende ændringer til indikatorplanen

b) tre yderligere ændringsforslag pr. program kan indgives i løbet af programmeringsperioden.

De maksimale antal ændringer som omhandlet i første og andet afsnit finder ikke anvendelse:

a) hvis det er nødvendigt at træffe hasteforanstaltninger på grund af naturkatastrofer, katastrofale hændelser eller ugunstige vejrforhold, der er officielt anerkendt af de kompetente nationale myndigheder, eller på grund af en væsentlig og pludselig ændring i medlemsstatens eller den pågældende regions samfundsøkonomiske forhold, herunder væsentlige og pludselige demografiske ændringer som følge af migration eller modtagelse af flygtninge

b) hvis en ændring er nødvendig som følge af en ændring af Unionens retlige rammer

c) efter den i artikel 21 i forordning (EU) nr. 1303/2013 omhandlede resultatgennemgang

d) hvis der er tale om en ændring i det planlagte bidrag fra ELFUL pr. år, jf. artikel 8, stk. 1, litra h), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, som følge af udviklingen i den årlige fordeling pr. medlemsstat som omhandlet i artikel 58, stk. 7, i samme forordning; de foreslåede ændringer kan også omfatte konsekvensændringer som følge heraf i beskrivelsen af foranstaltningerne

e) hvis der er tale om ændringer i forbindelse med indførelsen af finansielle instrumenter, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 1303/2013. eller

f) hvis der er tale om ændringer som led i indførelsen af den nye afgrænsning, der er omhandlet i artikel 32, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

▼B

3.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen deres sidste programændring af den type, der henvises til i artikel 11, litra a), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1305/2013, senest den 30. september 2020.

Andre typer programændringer forelægges Kommissionen senest den 30. september 2023.

4.  Hvis en programændring ændrer de data, der indgår i den nationale rammes tabel, som er omhandlet i artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013, udgør godkendelsen af programændringen en godkendelse af den deraf følgende revision af tabellen.

Artikel 5

Ændring af nationale rammer

1.  Artikel 30 i forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 11 i forordning (EU) nr. 1305/2013 og artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i denne forordning finder tilsvarende anvendelse på ændringer i de nationale rammer.

2.  Medlemsstater, som har valgt at forelægge nationale rammer, som indeholder den tabel, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan forelægge Kommissionen ændringer af den nationale ramme vedrørende nævnte tabel under hensyntagen til graden af gennemførelse af deres forskellige programmer.

3.  Efter at have godkendt de ændringer, der er nævnt i stk. 2, tilpasser Kommissionen de finansieringsplaner, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra h), i forordning (EU) nr. 1305/2013, for de pågældende programmer til den reviderede tabel, forudsat at:

a) det samlede ELFUL-bidrag pr. program for hele programmeringsperioden ikke ændres

b) den samlede ELFUL-tildeling til den pågældende medlemsstat ikke ændres

c) den årlige fordeling af beløbene til programmet for årene forud for revisionsåret ikke ændres

d) den årlige ELFUL-tildeling til den pågældende medlemsstat overholdes

e) ELFUL's samlede finansiering af miljø- og klimarelaterede foranstaltninger som fastsat i artikel 59, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1305/2013 overholdes.

▼M2

4.  Med undtagelse af hasteforanstaltninger på grund af naturkatastrofer, katastrofale hændelser eller ugunstige vejrforhold, der er officielt anerkendt af de kompetente nationale myndigheder, eller på grund af en væsentlig og pludselig ændring i medlemsstatens eller den pågældende regions samfundsøkonomiske forhold, herunder væsentlige og pludselige demografiske ændringer som følge af migration eller modtagelse af flygtninge, ændringer i lovgivningen eller ændringer, der følger af den resultatgennemgang, der er omhandlet i artikel 21 i forordning (EU) nr. 1303/2013, kan anmodninger om ændringer af den i stk. 2 omhandlede nationale ramme kun indgives én gang hvert kalenderår inden den 1. april. Uanset artikel 4, stk. 2, andet afsnit, kan ændringer i programmer, der følger af en sådan revision, foretages ud over de ændringsforslag, der er indgivet i overensstemmelse med nævnte afsnit.

▼B

5.  Gennemførelsesretsakten om godkendelse af ændringen vedtages i så god tid, at der er mulighed for at ændre de respektive budgetforpligtelser inden udgangen af det år, hvori revisionen blev indgivet.

Artikel 6

Vidensoverførsel og informationsaktioner

1.  Medlemsstaterne kan fastsætte, at det skal være muligt at dække deltagernes udgifter til rejse, indkvartering og dagpenge i forbindelse med vidensoverførsel og informationsaktioner som omhandlet i artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013 samt omkostninger til afløsningen af landbrugerne gennem brug af værdikuponer eller et andet system med tilsvarende virkning.

2.  For de systemer, der henvises til i stk. 1, fastsætter medlemsstaterne:

a) at gyldighedsperioden for værdikuponen eller tilsvarende dokument ikke må overstige et år

b) regler for at opnå værdikuponer eller tilsvarende dokumenter, herunder at de skal være knyttet til en bestemt aktion

c) fastsættelse af særlige betingelser, på hvilke værdikuponer kan refunderes til uddannelsen eller anden udbyder af vidensoverførsel eller informationsaktion.

▼M3 —————

▼B

Artikel 8

Forretningsplaner

▼M3 —————

▼B

2.  Hvis der gives støtte i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, hvor forretningsplanerne henviser til anvendelsen af andre foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til nævnte forordning, kan medlemsstaterne fastsætte, at godkendelsen af ansøgningen om støtte også giver adgang til støtte under nævnte foranstaltninger. Hvis en medlemsstat gør brug af denne mulighed, skal den fastsætte, at ansøgningen om støtte skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere støtteberettigelsen under disse foranstaltninger.

▼M1

Artikel 9

1.  Hvis forpligtelser, der er indgået i henhold til artikel 28, 29 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, omhandler dyreenheder, anvendes de satser for omregning af de forskellige dyrekategorier til storkreaturer, der er fastsat i bilag II.

2.  Hvis forpligtelserne i henhold til artikel 28, 29 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013 er udtrykt i andre enheder, end dem, der er fastsat i bilag II til nævnte forordning, kan medlemsstaterne beregne betalinger på grundlag af disse andre enheder. Medlemsstaterne sørger i så fald for, at de årlige maksimumsbeløb, som der kan ydes ELFUL-støtte til, og som er fastsat i nævnte bilag, ikke overskrides.

3.  Med undtagelse af betalinger for forpligtelser til opdræt af lokale racer, der er i fare for at gå tabt for landbruget, jf. artikel 28, stk. 10, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan betalinger i henhold til artikel 28, 29 og 34 i nævnte forordning ikke ydes pr. dyreenhed.

▼B

Artikel 10

Standardantagelse om ekstraomkostninger og indkomsttab

1.  Medlemsstaterne kan fastsætte beløbet for betalingerne for de foranstaltninger eller de typer operationer, som er omhandlet i artikel 28 til 31, artikel 33 og artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013, på grundlag af standardantagelser om ekstraomkostninger og indkomsttab.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at beregningerne og de dertil svarende betalinger, jf. stk. 1:

a) kun omfatter verificerbare elementer

b) er baseret på tal, der er fastlagt på grundlag af passende ekspertise

c) tydeligt angiver kilden til de tal, der er anvendt

d) er differentierede for at tage hensyn til de regionale eller lokale vilkår på stedet og den faktiske arealanvendelse, hvis det er relevant

e) ikke indeholder elementer, der er knyttet til investeringsomkostninger.

Artikel 11

Kombination af forpligtelser og kombination af foranstaltninger

1.  Forskellige forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug i henhold til artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013, forpligtelser vedrørende økologisk landbrug i henhold til artikel 29 i nævnte forordning, forpligtelser vedrørende dyrevelfærd i henhold til artikel 33 i nævnte forordning samt forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse i henhold til artikel 34 i nævnte forordning kan kombineres, hvis de supplerer hinanden og er forenelige. Medlemsstaterne knytter listen over tilladte kombinationer til deres programmer for udvikling af landdistrikterne.

2.  Hvis foranstaltninger eller forskellige forpligtelser under samme foranstaltning eller under forskellige foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 kombineres, tager medlemsstaterne ved fastsættelsen af støtteniveauet hensyn til de specifikke indkomsttab og ekstraomkostninger, der opstår som følge af kombinationen.

3.  Hvis en operation falder ind under to eller flere foranstaltninger eller to eller flere forskellige typer operationer, kan medlemsstaterne tildele udgifterne til den væsentligste foranstaltning eller type operation. Den specifikke bidragssats for den væsentligste foranstaltning eller type operation finder anvendelse.

Artikel 12

Nationale landdistriktsnetværk

1.  Senest 12 måneder efter Kommissionens godkendelse af landdistriktsudviklingsprogrammet eller, hvis det er relevant, det specifikke program for oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk, sørger medlemsstaterne for etablering og drift af det nationale landdistriktsnetværk, som er omhandlet i artikel 54 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og for iværksættelsen af deres handlingsplan.

2.  De strukturer, der er nødvendige for at drive det nationale landdistriktsnetværk, oprettes enten inden for rammerne af de nationale eller regionale kompetente myndigheder eller eksternt, ved udvælgelse gennem udbudsprocedurer eller som en kombination af begge. Strukturen skal kunne udføre mindst de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 54, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

3.  Hvis en medlemsstat har valgt et specifikt program for oprettelsen og driften af det nationale landdistriktsnetværk, skal dette program omfatte de elementer, der er omhandlet i del 3 i bilag I til denne forordning.

Artikel 13

Information og offentlig omtale

1.  Forvaltningsmyndigheden forelægger en strategi for information og offentlig omtale og enhver ændring heraf for overvågningsudvalget til orientering. Strategien skal indgives senest seks måneder efter vedtagelsen af programmet for udvikling af landdistrikterne. Forvaltningsmyndigheden underretter overvågningsudvalget mindst en gang om året om hvilke fremskridt, der er gjort i gennemførelsen af strategien for information og offentlig omtale, om dens analyse af resultaterne samt om den planlagte information og offentlige omtale, der skal gennemføres i det følgende år.

2.  I bilag III er fastsat nærmere bestemmelser om forvaltningsmyndighedens og støttemodtageres ansvarsområder med hensyn til information og offentlig omtale.

Artikel 14

Overvågnings- og evalueringssystem

1.  Det fælles overvågnings- og evalueringssystem, der er omhandlet i artikel 67 i forordning (EU) nr. 1305/2013, omfatter følgende elementer:

a) en interventionslogik, der viser samspillet mellem prioriteter, fokusområder og foranstaltninger

b) et sæt fælles kontekst-, resultat- og outputindikatorer, herunder indikatorer, som skal anvendes til fastsættelse af kvantitative mål for fokusområder for landdistriktsudvikling og et sæt forudfastsatte indikatorer for resultatgennemgangen.

c) fælles evalueringsspørgsmål, som er fastsat i bilag V

d) dataindsamling, -lagring og -overførsel

e) regelmæssig rapportering om overvågnings- og evalueringsaktiviteter

f) evalueringsplanen

g) forhåndsevalueringen og den efterfølgende evaluering og alle øvrige evalueringsaktiviteter i forbindelse med programmet for udvikling af landdistrikterne, herunder de evalueringer, der kræves for at opfylde de øgede krav i gennemførelsesrapporterne for 2017 og 2019 som omhandlet i artikel 50, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 75, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013

h) støtte med henblik på at gøre det muligt for alle aktører med ansvar for overvågning og evalueringssupport at opfylde deres forpligtelser.

2.  Det fælles kontekst-, resultat- og outputindikatorer for politikken for udvikling af landdistrikterne er fastsat i bilag IV. Nævnte bilag indeholder også de indikatorer, som skal anvendes ved fastsættelsen af kvantificerede mål for fokusområder for landdistriktsudvikling. Med henblik på fastsættelse af resultatrammens delmål og mål, som er omhandlet i punkt 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 1303/2013, skal medlemsstaten enten anvende de forudfastsatte resultatrammeindikatorer, som er fastsat i punkt 5 i bilag IV til denne forordning, eller erstatte og/eller supplere disse indikatorer med andre relevante outputindikatorer, som er defineret i programmet for udvikling af landdistrikterne.

3.  De tekniske støttedokumenter, som er anført i bilag VI, udgør en del af overvågnings- og evalueringssystemet.

▼M2

4.  For typer operationer, hvor potentielle bidrag til fokusområder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, nr. 2, litra a), artikel 5, stk. 1, nr. 5, litra a) til d), og artikel 5, stk. 1, nr. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013 er identificeret, eller for typer operationer, hvor potentielle bidrag til integration af tredjelandsstatsborgere er identificeret, skal den elektroniske registrering af de operationer, der er omhandlet i artikel 70 i forordning (EU) nr. 1305/2013, omfatte markering, som gør det muligt at identificere de tilfælde, hvor operationen har en komponent, der bidrager til et eller flere af disse fokusområder eller mål.

▼B

Artikel 15

Årlig gennemførelsesrapport

Udformningen af den årlige gennemførelsesrapport, der er omhandlet i artikel 75 i forordning (EU) nr. 1305/2013, er fastlagt i bilag VII til denne forordning.

Artikel 16

Evalueringsplan

Minimumskravene i den evalueringsplan, som er omhandlet i artikel 56, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, er fastsat i punkt 9 i del 1 i bilag I til denne forordning.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

DEL 1

Udformning af landdistriktsudviklingsprogrammernes indhold

1.    Titlen på landdistriktsudviklingsprogrammet

2.    Medlemsstat eller administrativ region

a) det geografiske område, som er omfattet af programmet

b) klassificering af regionen.

3.    Forhåndsevaluering

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, der gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

a) Beskrivelse af processen, herunder tidspunktet for vigtige begivenheder, foreløbige rapporter, i forhold til de vigtigste faser i udarbejdelsen af landdistriktsudviklingsprogrammet.

b) Struktureret tabel med anbefalingerne fra forhåndsevalueringen, og hvordan disse er blevet håndteret.

c) Den fuldstændige rapport om forhåndsevalueringen (herunder den strategiske miljøvurderings (SMV) krav) vedlægges som bilag til landdistriktsudviklingsprogrammet.

4.    Stærke og svage sider, muligheder, trusler (SWOT-analyse) og identifikation af behov

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, der gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

a) SWOT-analyse, der indeholder følgende afsnit:

i) en dækkende overordnet beskrivelse af den nuværende situation på programmeringsområdet baseret på fælles og programspecifikke kontekstindikatorer og øvrige kvalitative ajourførte oplysninger

ii) identificerede stærke sider i programmeringsområdet

iii) identificerede svage sider i programmeringsområdet

iv) identificerede muligheder i programmeringsområdet

v) identificerede trusler i programmeringsområdet

vi) struktureret tabel med data til brug for de fælles og de programspecifikke kontekstindikatorer.

b) Behovsvurdering, baseret på dokumentation fra SWOT-analysen, for hver EU-prioritet for udvikling af landdistrikterne (herefter »prioritet«) og fokusområde og de tre tværgående mål (miljø, herunder Natura 2000-områders særlige behov i henhold til den prioriterede handlingsramme ( 1 ), modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, innovation).

5.    Beskrivelse af strategien

a) En begrundelse for de behov, der er udvalgt til at blive behandlet i landdistriktsudviklingsprogrammet, og fastlæggelsen af mål, prioriteter, fokusområder på grundlag af dokumentation fra SWOT-analysen og behovsvurderingen. Hvis det er relevant, en begrundelse for tematiske delprogrammer, der indgår i programmet. I begrundelsen skal navnlig dokumenteres, at kravene i artikel 8, stk. 1, litra c), nr. i) og iv), i forordning (EU) nr. 1305/2013, er opfyldt.

b) Kombinationen af og begrundelsen for foranstaltningerne for landdistriktsudviklingen for hvert fokusområde, herunder begrundelsen for de finansielle tildelinger til foranstaltningerne og de finansielle midlers tilstrækkelighed i forhold til de fastsatte mål, jf. artikel 8, stk. 1, litra c), nr. ii) og iii), i forordning (EU) nr. 1305/2013. Kombinationen af foranstaltninger i interventionslogikken skal være baseret på dokumentation fra SWOT-analysen samt begrundelse og prioritering af de behov, der er omhandlet i litra a).

c) Redegørelse for, hvordan de tværgående mål vil blive behandlet, herunder de særlige krav, jf. artikel 8, stk. 1, litra c), nr. v), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

d) En oversigtstabel for interventionslogikken med de prioriteter og fokusområder, der er udvalgt for landdistriktsudviklingsprogrammet, de kvantificerede mål og kombinationen af foranstaltninger, der skal anvendes til at nå målene, herunder de planlagte udgifter. Oversigtstabellen skal automatisk genereres fra oplysningerne i punkt 5, litra b), og punkt 11, ved anvendelse af karakteristikaene for det elektroniske system til udveksling af data (»SFC2014«), jf. artikel 4, litra a) og b), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 184/2014 ( 2 ).

e) En beskrivelse af rådgivningskapaciteten til at sikre tilstrækkelig rådgivning og støtte med hensyn til de lovgivningsmæssige krav og de aktioner, der vedrører innovation for at påvise, at foranstaltningerne er truffet, jf. kravet i artikel 8, stk. 1), litra c), nr. vi), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

6.

Vurdering af forhåndsbetingelser med følgende strukturerede tabeller:

a) Information om vurderingen af anvendelsen af forhåndsbetingelser

b) For hver gældende generel og prioritetstilknyttet forhåndsbetingelse i en tabel:

i) vurdering af, om betingelsen er opfyldt

ii) en liste over de prioriteter/fokusområder og foranstaltninger, der knytter sig betingelser til. I del 4 findes en vejledende liste over prioriteter/fokusområder og foranstaltninger, som er særlig relevante for hver forhåndsbetingelse

iii) en liste over relevante kriterier og en vurdering af, hvorvidt betingelserne er opfyldt

iv) henvisninger til strategier, retsakter eller andre relevante dokumenter, herunder henvisninger til relevante afdelinger, artikler, som dokumenterer, at et bestemt kriterium er opfyldt.

c) To forskellige tabeller, en for de generelle forhåndsbetingelser, som skal anvendes, og en for de prioritetstilknyttede forhåndsbetingelser, som skal anvendes, og som overhovedet ikke er opfyldt eller kun er delvist opfyldt. Begge tabeller skal indeholde følgende oplysninger:

i) identificering af det kriterium, der ikke er opfyldt

ii) foranstaltninger, som skal træffes for at opfylde disse kriterier

iii) tidsfrister for disse foranstaltninger

iv) organer, der er ansvarlige for at kriteriet opfyldes.

7.

Beskrivelse af resultatrammen

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

a) Hvis det er relevant, oplysninger om valg af de indikatorer, som er omhandlet i artikel 14, stk. 2, af delmål, af afgørende gennemførelsestrin samt af tildeling fra resultatreserven. De fastsatte mål skal være begrundet i henhold til strategien, jf. punkt 5, litra a).

b) En tabel over tildelingen af resultatreserven for hver prioritet og for hver indikator:

i) mål for 2023. Ved fastsættelsen af målene skal der ikke tages hensyn til supplerende national finansiering som omhandlet i punkt 12 og statsstøtte i form af supplerende nationale midler som omhandlet i punkt 13

ii) delmål for 2018 med udgangspunkt i målene.

Hvis det samlede ELFUL-beløb, som tildeles resultatreserven, afviger fra den forholdsmæssige fordeling ( 3 ) af den samlede nationale tildeling af ELFUL-resultatreserven i partnerskabsaftalen til alle nationale og regionale programmer med undtagelse af nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, der er gennemført af EIB, som er omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013, og de specifikke programmer for oprettelse og drift af de nationale landdistriktsnetværk, der er omhandlet i artikel 54, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal der gives en begrundelse for beløbet for tildelingen af resultatreserven.

8.

Beskrivelse af de valgte foranstaltninger

1) Beskrivelse af de almindelige betingelser, der gælder for mere end en foranstaltning, herunder, hvor det er relevant, definition af landdistrikter, udgangssituationer (baselines), krydsoverensstemmelse, påtænkt anvendelse af finansielle instrumenter, påtænkt anvendelse af forskud og fælles bestemmelser om investeringer, herunder bestemmelserne i artikel 45 og 46 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

Hvis det er relevant skal listen over tilladte kombinationer af forpligtelser, jf. artikel 11, stk. 1, vedlægges som bilag til landdistriktsudviklingsprogrammet.

2) Beskrivelse af hver enkelt foranstaltning, herunder følgende oplysninger:

a) retsgrundlag

b) en generel beskrivelse af foranstaltningen, herunder dens interventionslogik, bidrag til fokusområder og tværgående mål

▼M3

c) omfang, støtteniveau, støtteberettigede støttemodtagere, og, hvor det er relevant, metode til beregning af beløbet eller støttesats opdelt på delforanstaltning og/eller operationstype, hvor det er nødvendigt. Specificering af støtteberettigede omkostninger, støttebetingelser, relevante støttebeløb og støttesatser samt principperne for fastsættelsen af udvælgelseskriterier for hver operationstype. Hvis der ydes støtte til et finansielt instrument, som gennemføres i henhold til artikel 38, stk. 4, første afsnit, litra a) og b) i forordning (EU) nr. 1303/2013, en beskrivelse af det finansielle instruments type, generelle kategorier af endelige modtagere, generelle kategorier af støtteberettigede omkostninger og maksimalt støtteniveau

▼B

d) beskrivelse af muligheden for at verificere og kontrollere foranstaltninger og/eller operationstype:

i) risici i gennemførelsen af foranstaltninger og/eller operationstype

ii) afbødende foranstaltninger

iii) samlet vurdering af foranstaltningen og/eller typen af operationer.

Hvad angår foranstaltningen i henhold til artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal beskrivelsen omfatte en tabel, der viser sammenhængen mellem miljø- og klimavenlige landbrugsforpligtelser og metoderne til verifikation og kontrol heraf.

e) en særskilt beskrivelse af hver foranstaltning og/eller operationstype i henhold til følgende:

1.    Vidensoverførsel og informationsaktioner (artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

 definition af passende kapacitet hos organer, der udbyder tjenesteydelser i forbindelse med vidensoverførsel, til at udføre deres opgaver i form af personalets kvalifikationer og regelmæssig uddannelse

 definition af varigheden og indholdet af skovudvekslingsordninger og -besøg som omhandlet i artikel 3 i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014.

2.    Rådgivningstjenester og bedriftsforvaltnings- og vikarordninger inden for landbrug (artikel 15 forordning (EU) nr. 1305/2013)

 generelle principper til at sikre, at der findes passende ressourcer i form af regelmæssigt uddannet og kvalificeret personale og rådgivningserfaring og pålidelighed for så vidt angår rådgivningsområdet. Identifikation af de elementer, som rådgivningen skal omfatte.

3.    Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (artikel 16 forordning (EU) nr. 1305/2013)

 angivelse af støtteberettigede kvalitetsordninger, herunder certificeringsordninger for landbrugsbedrifter, for landbrugsprodukter, bomuld eller fødevarer, der anerkendes på nationalt plan og en bekræftelse af, at disse kvalitetsordninger opfylder de kriterier, der er fastsat i artikel 16, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

 angivelse af støtteberettigede frivillige landbrugscertificeringsordninger, som ifølge medlemsstaternes anerkendelse opfylder Unionens retningslinjer om god praksis.

4.    Investeringer i fysiske aktiver (artikel 17 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

 definition af ikkeproduktive investeringer

 definition af kollektive investeringer

 definition af integrerede projekter

 definition og identifikation af støtteberettigede NATURA 2000-områder og andre støtteberettigede steder med høj naturværdi

 beskrivelse af, hvordan støtten til landbrugsbedrifter målrettes i overensstemmelse med den SWOT-analyse, der er gennemført for den prioritering, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013

 liste over nye krav, der følger af EU-lovgivningen, som skal overholdes, for at der kan ydes støtte i henhold til artikel 17, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1305/2013

 hvis det er relevant, de minimumsstandarder for energieffektivitet, der er omhandlet i artikel 13, litra c), i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014

 hvis det er relevant, definition af de tærskelværdier, som er omhandlet i artikel 13, litra e), i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014.

▼M3

5.    Bedrifts- og erhvervsudvikling (artikel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

 definition af små landbrugsbedrifter som omhandlet i artikel 19, stk. 1), litra a), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1305/2013

 definition af foranstaltninger som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 1305/2013 (»etableringsdato«)

 definition af de øvre og nedre tærskler, der omhandles i artikel 19, stk. 4), femte afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013

 særlige betingelser for støtte til unge landbrugere, der ikke etablerer sig som eneste driftsleder på bedriften i henhold til artikel 2, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014

 oplysning om anvendelsen af den henstandsperiode, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014

 resumé af kravene i forretningsplanen

 udnyttelse af muligheden for at kombinere forskellige foranstaltninger via forretningsplanen, så den unge landbruger får adgang til disse foranstaltninger

 aktivitetsområder, der er genstand for diversificering.

▼B

6.    Basale tjenester og landsbyfornyelse i landdistrikterne (artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

 definitionen af mindre infrastrukturer, herunder mindre turistinfrastruktur som omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1305/2013

 hvis det er relevant, særlig undtagelse, som gør det muligt at støtte større infrastruktur gennem investeringer i bredbånd og vedvarende energi

 de minimumsstandarder for energieffektivitet, der er omhandlet i artikel 13, litra c), i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014

 definitionen af de tærskelværdier, der er omhandlet i artikel 13, litra e), i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014.

7.    Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed (artikel 21 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

 definition af og begrundelse for, at bedrifter over en vis størrelse, kan støttes på betingelse af fremlæggelse af en skovforvaltningsplan eller tilsvarende instrument i overensstemmelse med bæredygtig skovforvaltning

 beskrivelse af et »tilsvarende instrument«

Skovrejsning og etablering af skovområder

 identifikation af arter, områder og metoder til at undgå uhensigtsmæssig tilplantning som omhandlet i artikel 6, litra a), i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014, herunder en beskrivelse af de miljømæssige og klimatiske forhold i de områder, hvor skovrejsning er planlagt som omhandlet i artikel 6, litra b), i nævnte forordning

 definition af de de miljømæssige minimumskrav, jf. artikel 6 i delegeret forordning (EU) nr. 807/2014.

Etablering af skovlandbrugssystemer

 Specifikation af minimums- og maksimumsantallet af træer, der plantes, og bevares, når de er tilvokset, pr. hektar og de træarter, der anvendes, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013

 angivelse af forventede miljømæssige fordele ved de systemer, som får støtte.

Forebyggelse og genopretning af skader som følge af skovbrande og naturkatastrofer og katastrofale hændelser

 hvor det er relevant, definition af listen over arter af organismer, som er skadelige for planter, og som kan forårsage en katastrofe

 identifikation af skovområder, der ifølge den relevante skovbeskyttelsesplan er klassificeret som værende udsat for mellem til høj risiko for skovbrand

 i tilfælde af forebyggende foranstaltninger vedrørende skadedyr og sygdomme en beskrivelse af hyppigheden af en relevant katastrofe underbygget med videnskabelig dokumentation, herunder, hvor det er relevant, henstillinger om håndtering af skadegørere og sygdomme fra videnskabelige organisationer.

Investeringer, der forbedrer skovøkosystemernes tilpasningsevne og miljømæssige værdi

 definition af hvilke type investeringer, der er støtteberettigede, og de forventede miljømæssige resulatater heraf og/eller herlighedsværdien for offentligheden.

8.    Oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer (artikel 27 forordning (EU) nr. 1305/2013)

 beskrivelse af den officielle procedure for anerkendelse af sammenslutningerne og organisationerne.

9.    Miljø- og klimavenligt landbrug (artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

 identifikation og definition af de relevante referenceelementer. Det skal omfatte de relevante obligatoriske standarder, som er fastsat i henhold til afsnit VI, kapitel I, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 ( 4 ), de relevante kriterier og minimumsaktiviteter, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra c), nr. ii) og iii), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 ( 5 ), de relevante minimumskrav til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre relevante obligatoriske krav i henhold til national ret

 minimumskravene vedrørende gødningsstoffer skal bl.a. omfatte de kodekser for god praksis, der er indført ved Rådets direktiv 91/676/EØF ( 6 ) for landbrugsbedrifter, der ligger uden for nitratsårbare zoner, og krav vedrørende fosforforurening minimumskravene vedrørende plantebeskyttelsesmidler skal bl.a. omfatte generelle principper for integreret bekæmpelse af skadegørere som indført ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF ( 7 ), krav om besiddelse af tilladelse til at anvende midlerne og om opfyldelse af uddannelsesforpligtelserne, krav til sikker opbevaring, tilsyn med udbringningsudstyr og regler om pesticidanvendelse tæt på vand og andre følsomme områder, som fastlagt i den nationale lovgivning

 en tabel, der viser sammenhængen mellem miljø- og klimavenlige landbrugsforpligtelser og relevante normalt anvendte landbrugsmetoder og de relevante elementer i referenceniveauet (referenceelementer), dvs. god landbrugs- og miljømæssig stand og lovbestemte forvaltningskrav, minimumskrav for gødningsstoffer og pesticider, andre relevante nationale/regionale krav og minimumsaktiviteter.

 en liste over racer, der er i fare for at gå tabt for landbruget, og over plantegenetiske ressourcer, der er truet af genetisk erosion

 beskrivelse af den metode og de landbrugstekniske antagelser og parametre, herunder beskrivelsen af obligatoriske krav, jf. artikel 28, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013, som er relevante for hver type forpligtelse, der ligger til grund for beregninger, der anvendes til at begrunde ekstraomkostninger, indkomsttab som følge af den indgåede forpligtelse og transaktionsomkostningernes størrelse. Hvor det er relevant, skal der ved nævnte metode tages hensyn til den støtte, der ydes i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, herunder betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, for at sikre udelukkelse af dobbeltfinansiering. Hvor det er relevant den metode, der anvendes til omregning til andre enheder i henhold til artikel 9 i denne forordning

10.    Økologisk landbrug (artikel 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

 identifikation og definition af de relevante referenceelementer Det skal omfatte de relevante obligatoriske standarder, som er fastsat i henhold til afsnit VI, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1306/2013, de relevante kriterier og minimumsaktiviteter, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra c), nr. ii) og iii), i forordning (EU) nr. 1307/2013, de relevante minimumskrav til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre relevante obligatoriske krav i henhold til national ret

 beskrivelse af den metode og de landbrugstekniske antagelser og parametre, herunder beskrivelsen af obligatoriske krav, jf. artikel 29, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, som er relevante for hver type forpligtelse, der benyttes som reference punkt for beregninger, der anvendes til at begrunde ekstraomkostninger, indkomsttab som følge af den indgåede forpligtelse og transaktionsomkostningernes størrelse. Hvor det er relevant, skal der ved nævnte metode tages hensyn til den støtte, der ydes i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, herunder betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, for at sikre udelukkelse af dobbeltfinansiering. Hvor det er relevant den metode, der anvendes til omregning til andre enheder i henhold til artikel 9 i denne forordning

11.    Natura 2000-betalinger og betalinger i henhold til vandrammedirektivet (artikel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

 for Natura 2000: de områder, der er udpeget med henblik på gennemførelse af Rådets direktiv 92/43/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF ( 8 ), og de forpligtelser for landbrugerne, der følger af de tilsvarende nationale/regionale forvaltningsbestemmelser

 hvis andre afgrænsede naturbeskyttelsesområder, som er underlagt miljøbetingede begrænsninger, udvælges til at få støtte inden for rammerne af denne foranstaltning, en specifikation af områderne og deres bidrag til gennemførelsen af artikel 10 i direktiv 92/43/EØF

 for betalinger i henhold til vandrammedirektivet: definition af større ændringer i arealudnyttelsen og en beskrivelse af sammenhængen med programmerne for foranstaltningerne i vandområdeplanen, jf. artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF ( 9 ) (»vandrammedirektivet«)

 identifikation og definition af referenceelementerne. For Natura 2000-betalinger skal dette omfatte betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. artikel 94 og bilag II til forordning (EU) nr. 1306/2013, og de relevante kriterier og minimumsaktiviteter, jf. artikel 4, stk. 1, litra c), nr. ii) og iii), i forordning (EU) nr. 1307/2013. For betalinger i henhold til vandrammedirektivet skal det omfatte obligatoriske standarder, der er fastsat i henhold til afsnit VI, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1306/2013, og de relevante kriterier og minimumsaktiviteter, der er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), nr. ii) og iii), i forordning (EU) nr. 1307/2013

 angivelse af sammenhængen mellem foranstaltningens gennemførelse og den prioriterede handlingsramme (artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/43/EØF)

 identifikation af begrænsninger/ulemper på grundlag af hvilke, der kan ydes betalinger, og en angivelse af obligatoriske driftsmetoder

 beskrivelse af den metode og de landbrugstekniske antagelser, herunder en beskrivelse af de obligatoriske krav, jf. artikel 30, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF og artikel 30, stk. 4, i samme forordning for så vidt angår vandrammedirektivet benyttet som referencepunkt for beregninger, der anvendes til at begrunde ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af ulemperne i de berørte områder i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 92/43/EØF, 2009/147/EF og vandrammedirektivet. Hvor det er relevant, skal der ved denne metode tages hensyn til støtte for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, som er ydet i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, for at udelukke dobbeltfinansiering.

12.    Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger (artikel 31 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

 definition af det minimumsareal pr. bedrift på grundlag af hvilket medlemsstaten beregner gradvis nedsættelse af betalinger

Udpegning af områder med naturbetingede og andre specifikke begrænsninger

 beskrivelse af niveauet af den lokale enhed, som anvendes til udpegning af områderne

 beskrivelse af anvendelsen af metoden, herunder af kriterierne i artikel 32 i forordning (EU) nr. 1305/2013 ved afgrænsning af de tre områdekategorier, der henvises til i samme artikel, herunder beskrivelsen og resultaterne af den finjustering, der gennemføres for andre områder end bjergområder med naturbetingede og andre specifikke begrænsninger.

13.    Dyrevelfærd (artikel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

 definition og identifikation af de nationale krav og EU-krav, der svarer til de obligatoriske standarder, der er fastsat i henhold til afsnit VI, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1306/2013

 beskrivelse af den metode og de landbrugstekniske/husdyrtekniske antagelser og parametre, herunder beskrivelsen af de obligatoriske krav, jf. artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, som er relevante for hver type forpligtelse, der benyttes som referencepunkt for beregninger, der anvendes til at begrunde ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af den indgåede forpligtelse.

14.    Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse (artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

 definition af og begrundelse for, at bedrifter over en vis størrelse, kan støttes på betingelse af, at der fremlægges en skovforvaltningsplan eller et tilsvarende instrument

 beskrivelse af et »tilsvarende instrument«

 identifikation af relevante obligatoriske krav, der er fastlagt i den nationale retsakt om skovbrug eller anden relevant national lovgivning

 beskrivelse af den metode og de antagelser og parametre, herunder beskrivelsen af de obligatoriske krav, jf. artikel 34, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, som er relevante for hver type forpligtelse, der benyttes som referencepunkt for beregninger, der anvendes til at begrunde ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af den indgåede forpligtelse.

15.    Samarbejde (artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

 Nærmere angivelse af karakteristika for pilotprojekter, klynger, netværk, korte forsyningskæder og lokale markeder.

▼M3

16.    Risikostyring (artikel 36 til 39a i forordning (EU) nr. 1305/2013)

▼B

 beskrivelse af mekanismer, som garanterer, at der ikke forekommer overkompensation

Afgrøde-, dyre- og planteforsikring

 Beskrivelse af betingelser for at forsikringskontrakter er støtteberettigede, der mindst skal indeholde:

 

a) specifikke risici, der forsikres mod

b) specifikke økonomiske tab, der dækkes

 regler for beregning af hvor stor en andel af en landbrugers gennemsnitlige årlige produktion, der er tilintetgjort.

Gensidige fonde vedrørende ugunstige vejrforhold, dyre- og plantesygdomme, skadedyrsangreb og miljøhændelser

 Principper for finansieringsordninger, oprettelse og forvaltning af de gensidige fonde, der navnlig skal omfatte følgende:

 

a) liste over ugunstige vejrforhold, dyre- eller plantesygdomme, skadedyrsangreb eller miljøhændelser, der kan lede til, at kompensation udbetales til landbrugerne, herunder det geografiske anvendelsesområde, hvor det er relevant

b) kriterierne for vurdering af, om en bestemt hændelse skal udløse udbetaling af kompensation til landbrugerne

c) metoderne til beregning af ekstraomkostninger, som udgør økonomiske tab

d) beregningen af de administrative omkostninger

e) den metode, der skal anvende til at beregne hvor stor en andel af en landbrugers gennemsnitlige årlige produktion, der er tilintetgjort

f) eventuelle begrænsninger af de omkostninger, der er berettiget til et finansielt bidrag

 mindste- og maksimumsløbetiden for det kommercielle lån, hvis den finansielle kompensation, den gensidige fond skal betale, stammer fra et kommercielt lån

Indkomststabiliseringsredskab

 Principper for finansieringsordninger, oprettelse og forvaltning af de gensidige fonde, for tildeling af kompensation til landbrugere, der navnlig skal indeholde:

 

a) beregningen af de administrative omkostninger

b) regler, der skal anvendes ved beregningen af indkomstnedgangen

c) eventuelle begrænsninger af de omkostninger, der er berettiget til et finansielt bidrag

 mindste- og maksimumsløbetiden for det kommercielle lån, hvis den finansielle kompensation, den gensidige fond skal betale, stammer fra et kommercielt lån.

17.    Lokaludvikling styret af lokalsamfundet (Leader) (artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 43 og 44 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

 beskrivelse af de obligatoriske elementer, der indgår i den lokaludvikling styret af lokalsamfundet, som Leader-foranstaltningen består af: forberedelsesstøtte, gennemførelse af operationer den lokale udviklingsstrategi styret af lokalsamfundet, forberedelse og gennemførelse af den lokale aktionsgruppes samarbejdsaktiviteter, driftsomkostninger og aktivitetsstyring, jf. artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

 beskrivelse af anvendelsen af Leader-opstartssættet, jf. artikel 43 i forordning (EU) nr. 1305/2013, som specifik forberedelsesstøtte, hvis det er relevant

 beskrivelse af systemet for løbende ansøgning om Leader-samarbejdsprojekter, jf. artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013

 procedurerne og tidsplanerne for udvælgelse af de lokale udviklingsstrategier

 begrundelse for udvælgelse af geografiske områder med henblik på gennemførelse af lokale udviklingsstrategier, hvor befolkningsstørrelsen falder uden for de grænser, der er fastsat i artikel 33, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013

 koordinering med andre europæiske struktur- og investeringsfonde (herefter ESI-fondene) for så vidt angår lokaludvikling styret af lokalsamfundet, herunder mulig løsning med hensyn til brugen af den ledende fond, og enhver form for overordnet komplementaritet mellem ESI-fondene ved finansieringen af forberedelsesstøtten

 mulighed eller ej for at udbetale forskud

 definition af de opgaver, der skal varetages af forvaltningsmyndigheden, betalingsorganet og de lokale aktionsgrupper under Leader, navnlig med hensyn til en ikke-diskriminerende og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og objektive kriterier for udvælgelsen af operationer, jf. artikel 34, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013

 beskrivelse af påtænkte koordineringsmekanismer og komplementaritet med operationer, der støttes i henhold til andre foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, navnlig hvad angår:

 

 investeringer i ikkelandbrugsmæssige aktiviteter og støtte til virksomhedsetablering i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013

 investeringer i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013 og

 samarbejde i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, navnlig gennemførelse af lokale udviklingsstrategier via offentlig-private partnerskaber.

9.

Evalueringsplan, som indeholder følgende afsnit

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, der gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

1)   Mål og formål

En erklæring om målene og formålet med evalueringsplanen baseret på sikring af, at der foretages tilstrækkelige og passende evalueringsaktiviteter, navnlig for at få de oplysninger, som er nødvendige for programmets styring, for de årlige gennemførelsesrapporter i 2017 og 2019 og den efterfølgende evalueringsrapport og for at sikre, at de oplysninger, der er nødvendige for evaluering af landdistriktsudviklingsprogrammet, er tilgængelige.

2)   Styring og koordinering

Kort beskrivelse af overvågnings- og evalueringsordningerne for landdistriktsudviklingsprogrammet, der identificerer de vigtigste organer, der deltager, og deres ansvarsområder. Forklaring på hvordan evalueringsaktiviteterne hænger sammen med gennemførelsen af landdistriktsudviklingsprogrammet med hensyn til indhold og tidsplan.

3)   Evalueringsemner og evalueringsaktiviteter

Vejledende beskrivelse af forventede evalueringsemner og evalueringsaktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, opfyldelse af de evalueringskrav, som er fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013 og forordning (EU) nr. 1305/2013. Den omfatter:

a) de aktiviteter, som er nødvendige for at vurdere bidraget fra hver EU-prioritet for udvikling af landdistrikterne, jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. 1305/2013, til at nå de mål for udvikling af landdistrikterne, der er fastsat i samme forordnings artikel 4, vurdering af resultat- og effektindikatorværdier, analyse af nettoeffekter, tværgående problemstillinger, herunder delprogrammer, tværgående emner, det nationale landdistriktsnetværk, lokaludviklingsstrategiernes bidrag

b) planlagt støtte til evaluering på lokal aktionsgruppe-niveau.

c) programspecifikke elementer såsom det arbejde, der er påkrævet, for at udvikle metodologier eller behandle specifikke politikområder.

4)   Data og oplysninger

Kort beskrivelse af systemet til registrering, vedligeholdelse, forvaltning og rapportering af statistiske oplysninger om gennemførelsen af landdistriktsudviklingsprogrammet og tilvejebringelse af overvågningsdata for evaluering. Identifikation af datakilder, der skal anvendes, datamangler, potentielle institutionelle spørgsmål i forbindelse med tilvejebringelse af data og foreslåede løsninger. Af dette afsnit skal tydeligt fremgå, at passende dataforvaltningssystemer vil være operationelle i tide.

5)   Tidsplan

Vigtige delmål i programmeringsperioden og en vejledende angivelse af den nødvendige tidsplan for at sikre, at resultaterne er tilgængelige i god tid.

6)   Kommunikation

Beskrivelse af hvordan evalueringsresultaterne vil blive formidlet til målgruppen, herunder en beskrivelse af de mekanismer, der er indført for at følge op på anvendelsen af evalueringsresultaterne.

7)   Ressourcer

Beskrivelse af de ressourcer, som kræves og planlægges, for at gennemføre evalueringsplanen, herunder angivelse af administrativ kapacitet, data, finansielle ressourcer og IT-behov. Beskrivelse af planlagte aktiviteter til at opbygge kapacitet for at sikre, at evalueringsplanen kan gennemføres fuldt ud.

10.

Finansieringsplan, som omfatter særskilt udarbejdede tabeller med følgende oplysninger:

a)    Det årlige ELFUL-bidrag

i) for alle typer regioner, der er omhandlet i artikel 59, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013

ii) for de beløb, der er omhandlet i artikel 59, stk. 4, litra f), i forordning (EU) nr. 1305/2013, og midler, der overføres til ELFUL, jf. artikel 58, stk. 6, i samme forordning

iii) for midler, der tildeles resultatreserven i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 1303/2013

b)

Den enkelte ELFUL-bidragssats for alle foranstaltninger opdelt efter type region, jf. artikel 59, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013

c)

Fordeling for hver foranstaltning eller operationstype med en specifik ELFUL-bidragssats

i) samlet EU-bidrag, ELFUL-bidragssats og vejledende fordeling af det samlede EU-bidrag pr. fokusområde ( 10 )

ii) for foranstaltningerne i artikel 17 og 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013 det samlede EU-bidrag, som er forbeholdt operationer som omhandlet i artikel 59, stk. 6, i nævnte forordning

iii) for teknisk bistand det samlede EU-bidrag og den ELFUL-bidragssats, som er anvendt i henhold til artikel 51, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1305/2013

iv) for udgifter i forbindelse med retlige forpligtelser over for støttemodtagere, der er afholdt under foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 1698/2005, som ikke har nogen forbindelse med programmeringsperioden 2014 til 2020, det samlede EU-bidrag og ELFUL-bidragssatsen.

▼M3

v) det vejledende samlede EU-bidrag og den vejledende bidragssats for operationer, der gennemføres i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1305/2013, hvor minimumstærsklen er sat til 20 %, og for operationer, der gennemføres i henhold til 39a i forordning (EU) nr. 1305/2013.

▼B

Hvis en foranstaltning eller en operationstype med specifikke ELFUL-bidragssatser bidrager til de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal tabellen særskilt indeholde bidragssatser for finansielle instrumenter og for andre operationer og et vejledende ELFUL-beløb, som svarer til det planlagte bidrag til det finansielle instrument.

For foranstaltningen i artikel 17 i forordning (EU) nr. 1305/2013 svarer det ELFUL-bidrag, der forbeholdes operationer, der henhører under anvendelsesområdet for artikel 59, stk. 6, i nævnte forordning, til foranstaltningens bidrag til de prioriteter, der er fastsat i artikel 5, stk. 4 og 5, i nævnte forordning.

▼M3

For så vidt angår de mellemliggende betalinger omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1306/2013, betalingen af saldoen omhandlet i artikel 37 og regnskabsafslutningen omhandlet i artikel 51 i nævnte forordning, skal ELFUL-bidraget, der betales til dækning af de refusionsberettigede offentlige udgifter til det pågældende program, overholdes på foranstaltningsniveau

▼B

d)

For hvert delprogram en vejledende fordeling pr. foranstaltning af det samlede EU-bidrag pr. foranstaltning.

11.

Indikatorplan med særskilt udarbejdede tabeller, som fastsætter:

a) for hvert fokusområde de kvantificerede mål suppleret med planlagte output og forventede samlede offentlige udgifter for de foranstaltninger, der er udvalgt for fokusområdet

b) for landbrug og skovbrug den detaljerede beregning af målene for de prioriteter, som er fastsat i artikel 5, stk. 4, og artikel 5, stk. 5, litra d) og e), i forordning (EU) nr. 1305/2013

c) foranstaltningernes yderligere kvalitative bidrag til andre fokusområder.

12.

Supplerende national finansiering:

For de foranstaltninger og operationer, der er omfattet af anvendelsesområdet for traktatens artikel 42, en tabel over supplerende national finansiering for hver foranstaltning i henhold til artikel 82 i forordning (EU) nr. 1305/2013, herunder beløbene for hver foranstaltning og angivelse af, at kriterierne i henhold til den forordning er opfyldt.

13.

Elementer, der er nødvendige for vurderingen af statsstøtte:

For de foranstaltninger og operationer, som ikke er omfattet af anvendelsesområdet for traktatens artikel 42, den tabel over støtteordninger, som er omfattet af artikel 81, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013, der skal anvendes til brug for programmernes gennemførelse, herunder støtteordningens betegnelse såvel som ELFUL-bidraget, den nationale medfinansiering og den supplerende nationale finansiering. Det skal sikres, at støtten er forenelig med Unionens statsstøtteregler i hele programmets levetid.

Tabellen ledsages af et tilsagn fra medlemsstaten om, at, hvis det kræves i henhold til reglerne om statsstøtte eller i henhold til særlige betingelser i en beslutning om godkendelse af statsstøtte, sådanne foranstaltninger i henhold til traktatens artikel 108, stk. 3, vil blive anmeldt hver for sig.

14.

Oplysninger om komplementariteten med følgende afsnit:

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

1) Beskrivelse af midlerne til sikring af komplementaritet og sammenhæng:

 med andre EU-instrumenter, herunder navnlig med ESI-fondene, og søjle 1, indbefattet grøn omlægning og andre instrumenter i den fælles landbrugspolitik

 hvis en medlemsstat har valgt at forelægge et national program og et sæt regionale programmer som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, komplementariteten mellem dem.

2) Hvis det er relevant, information om komplementariteten med andre EU-instrumenter, herunder LIFE ( 11 ).

15.

Redegørelse for hvordan programmet skal gennemføres, der indeholder følgende afsnit:

For nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013, finder kun litra a), b) og c) i dette punkt anvendelse

a) medlemsstatens udpegning af alle myndigheder, jf. artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, og en sammenfattende beskrivelse af forvaltnings- og kontrolstrukturen i programmet, jf. artikel 8, stk. 1, litra m), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, og ordninger i henhold til artikel 74, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013

b) overvågningsudvalgets påtænkte sammensætning

c) bestemmelser, som skal sikre offentlig omtale af programmet, herunder gennem det nationale landdistriktsnetværk, der indeholder henvisning til strategien for information og offentlig omtale, jf. artikel 13

d) beskrivelse af mekanismer, der skal sikre sammenhæng med lokale udviklingsstrategier, som gennemføres under Leader, påtænkte aktiviteter under samarbejdsforanstaltningen, jf. artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, foranstaltningen om basale tjenester og landsbyfornyelse i landdistrikterne, jf. artikel 20 i samme forordning, og andre ESI-fonde

e) beskrivelse af foranstaltninger med henblik på at opnå en mindre administrativ byrde for støttemodtagerne, jf. artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

f) beskrivelse af brugen af teknisk bistand, herunder foranstaltninger i forbindelse med det forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evaluering, information og kontrol af programmet og gennemførelsen heraf samt aktiviteter vedrørende forudgående eller efterfølgende programmeringsperioder, jf. artikel 59, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

16.

Foranstaltninger, som træffes for at inddrage partnere

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

Liste over foranstaltninger, der er vedtaget for at inddrage partnere, det behandlede emne og sammendrag af resultaterne af høringerne.

17.

Nationale landdistriktsnetværk

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

Beskrivelse af

a) proceduren og tidsplanen for oprettelse af det nationale landdistriktsnetværk

b) den planlagte tilrettelæggelse af det nationale landdistriktsnetværk, nærmere bestemt den måde, hvorpå de organisationer og administrationer, som er involveret i udvikling af landdistrikterne, herunder partnere, jf. artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013, vil blive inddraget, og hvordan aktiviteter som led i etablering af netværk vil blive fremmet

c) en sammenfattende beskrivelse af de vigtigste kategorier af aktiviteter, der skal gennemføres af det nationale landdistriktsnetværk i overensstemmelse med programmets mål

d) ressourcer, der er til rådighed for oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk.

18.

Forhåndsevaluering af verificerbarhed, kontrollerbarhed og fejlrisiko

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

 erklæring fra forvaltningsmyndigheden og betalingsorganet om, at de foranstaltninger, der støttes under landdistriktsudviklingsprogrammet kan verificeres og kontrolleres

 erklæring fra det funktionelt uafhængige organ, jf. artikel 62, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, der bekræfter, at beregningerne af standardomkostninger, ekstraomkostninger og indkomsttab er korrekte og nøjagtige.

19.

Overgangsordninger

Ikke relevant for nationale programmer dedikeret til fælles instrumenter, som gennemføres af EIB, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1303/2013

 beskrivelse af betingelserne for overgangen for hver foranstaltning

 vejledende fremførselsoversigt.

20.

Tematiske delprogrammer

20.1.    SWOT-analyse og identifikation af behov

a) Analyse baseret på SWOT-metoden, som indeholder følgende afsnit:

i) omfattende samlet beskrivelse af emnet for delprogrammet baseret på fælles og programspecifikke kontekstindikatorer og kvalitative oplysninger

ii) stærke sider, som er identificeret hvad angår delprogrammets emne

iii) svage sider hvad angår delprogrammets emne

iv) muligheder hvad angår delprogrammets emne

v) trusler hvad angår delprogrammets emne

b) behovsvurdering, som er baseret på dokumentation fra SWOT-analysen, for hver prioritet og fokusområde og de tre tværgående mål (miljø, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, innovation), som delprogrammerne bidrager til.

20.2.    Beskrivelse af strategien

a) Hvis ikke alle de identificerede behov under punkt 20.1, litra b), kan være omfattet af et tematisk delprogram, begrundes valget af de behov, der er udvalgt til at blive behandlet, og valget af mål, prioriteter og fokusområder baseret på dokumentation fra SWOT-analysen og behovsvurderingen

b) kombinationen af og begrundelsen for foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne for hvert fokusområde, som det tematiske delprogram bidrager til, herunder begrundelsen for de finansielle tildelinger til foranstaltningerne og de finansielle midlers tilstrækkelighed i forhold til de fastsatte mål, jf. artikel 8, stk. 1, litra c), nr. ii) og iii), i forordning (EU) nr. 1305/2013. Kombinationen af foranstaltninger, der indgår i interventionslogikken, skal være baseret på dokumentationen fra SWOT-analysen, og, hvis det er relevant, angives begrundelse og prioritering af behov under litra a)

c) beskrivelse af hvordan de tværgående emner vil blive behandlet, herunder de særlige krav, som er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra c), nr. v), i forordning (EU) nr. 1305/2013

d) en sammenfattende tabel over interventionslogikken med de prioriteter og fokusområder, som er udvalgt for delprogrammet, de kvantificerede mål og kombinationen af foranstaltninger anvendt til at opnå dem, herunder de planlagte udgifter. Den sammenfattende tabel skal være genereret automatisk fra oplysningerne i punkt 5, litra b), og punkt 11 med udgangspunkt i SFC2014.

20.3.

Indikatorplan med særskilt udarbejdede tabeller over:

a) For hvert fokusområde, de kvantificerede mål suppleret med planlagte output og planlagte samlede offentlige udgifter for de foranstaltninger, der er udvalgt for fokusområdet

b) for landbrug og skovbrug angives den detaljerede beregning af målene for de prioriteter, som er fastsat i artikel 5, stk. 4, og artikel 5, stk. 5, litra d) og e), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

DEL 2

Udformning af indholdet af de nationale rammer

1.    Titlen på de nationale rammer

2.    Medlemsstat

a) geografisk område, som rammerne omfatter

b) klassificering af regionerne

3.    Generel oversigt over forbindelserne mellem den nationale ramme, partnerskabsaftalen og landdistriktsudviklingsprogrammerne

4.    Tabel, der for hver region og for hvert år sammenfatter det samlede ELFUL-bidrag til medlemsstaten for programmeringsperioden i sin helhed

5.    Beskrivelse af foranstaltningerne

1) Beskrivelse af de almindelige betingelser, der finder anvendelse for mere end en foranstaltning, herunder, hvor det er relevant, definition af landdistrikter, udgangssituationer, krydsoverensstemmelse, påtænkt anvendelse af finansielle instrumenter, påtænkt anvendelse af forskud

2) Angivelse for hver foranstaltning af:

a) retsgrundlag

b) generel beskrivelse af foranstaltningen, herunder generelle principper, som ligger til grund for dens interventionslogik, bidrag til fokusområder og tværgående mål

▼M1

c) omfang, støtteniveau, støtteberettigede støttemodtagere, og, hvor det er relevant, metode til beregning af beløbet eller støttesats opdelt på delforanstaltning og/eller operationstype, hvor det er nødvendigt. Specificering af støtteberettigede omkostninger, støttebetingelser, relevante støttebeløb og støttesatser og principperne for fastsættelsen af udvælgelseskriterier for hver operationstype. Hvis der ydes støtte til et finansielt instrument, som gennemføres i henhold til artikel 38, stk. 4, første afsnit, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, en beskrivelse af det finansielle instruments type, generelle kategorier af endelige modtagere, generelle kategorier af støtteberettigede omkostninger, maksimalt støtteniveau og principperne for fastlæggelsen af udvælgelseskriterier

▼B

d) generelle principper for verificerbarheden og kontrollerbarheden af foranstaltningerne, og, hvis det er relevant, den metode, der anvendes til at beregne støttebeløbet

e) hvis det er relevant, en specifik beskrivelse af hver af de foranstaltninger, der er omhandlet i punkt 8.2 i del 1.

6.    Hvis det er relevant, supplerende national finansiering

For foranstaltninger og operationer, der er omfattet af anvendelsesområdet for traktatens artikel 42, en tabel over supplerende national finansiering for hver foranstaltning i henhold til artikel 82 i forordning (EU) nr. 1305/2013, herunder angivelse af, at kriterierne i henhold til nævnte forordning er opfyldt.

7.    Hvis det er relevant, elementer der er nødvendige med henblik på vurdering af statsstøtte:

For de foranstaltninger og operationer, som ikke er omfattet af anvendelsesområdet for traktatens artikel 42, tabellen over støtteordninger, der er omfattet af artikel 81, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013, som skal anvendes til programmernes gennemførelse, herunder titlen på og referencerne for støtteordningen, ELFUL-bidraget, den nationale medfinansiering og supplerende national finansiering. Det skal sikres, at støtten er forenelig med Unionens statsstøtteregler i hele de berørte programmers levetid.

Tabellen skal følges af et tilsagn fra medlemsstaten om, at, hvis det kræves i henhold til reglerne om statsstøtte eller i henhold til særlige betingelser i en beslutning om godkendelse af statsstøtte, sådanne foranstaltninger i henhold til traktatens artikel 108, stk. 3, vil blive anmeldt hver for sig.

Erklæring om, hvorvidt foranstaltningen/operationen er omfattet af statsstøtte i henhold til den nationale ramme eller i henhold til de pågældende landdistriktsudviklingsprogrammer.

DEL 3

Udformning af indholdet i det nationale landdistriktsnetværks program

1.    Titlen på det specifikke nationale landdistriktsnetværksprogram

2.    Medlemsstat eller administrativ region

a) det geografiske område, som er omfattet af programmet

b) klassificering af regionen.

3.    Forhåndsevaluering

a) beskrivelse af processen, herunder tidspunktet for de vigtigste begivenheder, foreløbige rapporter, i forhold til de vigtigste faser i udarbejdelsen af det nationale landdistriktsnetværksprogram

b) struktureret tabel med anbefalingerne i forhåndsevalueringen, og hvordan de er behandlet

c) den fuldstændige forhåndsevalueringsrapport skal vedlægges det nationale landdistriktsnetværksprogram.

4.    Evalueringsplan, som indeholder følgende afsnit

1)   Mål og formål

En erklæring om målene og formålet med evalueringsplanen baseret på sikring af, at der foretages tilstrækkelige og passende evalueringsaktiviteter, navnlig for at få oplysninger, der er nødvendige for at styre programmet, for de årlige gennemførelsesrapporter i 2017 og 2019 og for den efterfølgende evalueringsrapport og for at sikre, at de data, der er nødvendige for evaluering af programmet for det nationale landdistriktsnetværk, er tilgængelige.

2)   Forvaltning og koordinering

Kort beskrivelse af overvågnings- og evalueringsordninger for programmet for det nationale landdistriktsnetværk, der identificerer de vigtigste organer, der er involveret, og deres ansvar. Forklaring på hvordan evalueringsaktiviteterne er forbundet med gennemførelsen af det nationale landdistriktsnetværksprogram med hensyn til indhold og tidsplaner.

3)   Evalueringsemner og evalueringsaktiviteter

Vejledende beskrivelse af forventede evalueringsemner og vedrørende det nationale landdistriktsnetværksprogram, herunder, men ikke begrænset til, opfyldelse af de evalueringskrav, som er fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013 og forordning (EU) nr. 1305/2013. Den skal omfatte aktiviteter, som er nødvendige for at evaluere programmets bidrag til målene for det nationale landdistriktsnetværk, vurdering af resultatindikatorværdier, analyse af nettoeffekter. Programspecifikke elementer såsom det arbejde, der skal til for at udvikle metodologier eller håndtere specifikke politikområder.

4)   Data og oplysninger

Kort beskrivelse af systemet til registrering, vedligeholdelse, forvaltning og rapportering af statistiske oplysninger om gennemførelsen af det nationale landdistriktsnetværksprogram og tilvejebringelse af overvågningsdata for evaluering. Identifikation af datakilder, der skal anvendes, datamangler, potentielle institutionelle spørgsmål i forbindelse med tilvejebringelse af data og foreslåede løsninger. Af dette afsnit skal tydeligt fremgå, at passende dataforvaltningssystemer vil være operationelle i tide.

5)   Tidsplan

Vigtige delmål i programmeringsperioden og en vejledende angivelse af den nødvendige tidsplan for at sikre, at resultaterne er tilgængelige på det rette tidspunkt.

6)   Kommunikation

Beskrivelse af hvordan evalueringsresultaterne vil blive formidlet til målmodtagere, herunder en beskrivelse af de mekanismer, der er indført med henblik på opfølgning på brugen af evalueringsresultaterne.

7)   Ressourcer

Beskrivelse af de nødvendige og planlagte ressourcer til gennemførelse af evalueringsplanen, herunder angivelse af administrativ kapacitet, data, finansielle ressourcer og IT-behov. Beskrivelse af planlagte aktiviteter til at opbygge kapacitet for at sikre, at evalueringsplanen kan gennemføres fuldt ud.

5.

Finansieringsplan, som fastsætter:

a) det årlige ELFUL-bidrag

b) det samlede EU-bidrag og ELFUL-bidragssatsen.

6.

Ordninger for programgennemførelsen, der indeholder følgende afsnit:

a) Medlemsstatens udpegning af alle myndigheder, jf. artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, og en sammenfattende beskrivelse af forvaltnings- og kontrolstrukturen i programmet, jf. artikel 8, stk. 1, litra m), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013, og ordninger i henhold til artikel 74, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013

b) overvågningsudvalgets påtænkte sammensætning

c) beskrivelse af overvågnings- og evalueringssystemerne.

7.

Det nationale landdistriktsudviklingsnetværk

Beskrivelse af

a) proceduren og tidsplanen for oprettelse af det nationale landdistriktsnetværk

b) den planlagte oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk, nærmere bestemt den måde, hvorpå de organisationer og administrationer, som er involveret i udvikling af landdistrikterne, herunder partnerskaber, jf. artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013, vil blive inddraget, og hvordan aktiviteter som led i etablering af netværk vil blive fremmet

Hvis en medlemsstat har valgt at støtte det nationale landdistriktsnetværk fra det specifikke nationale landdistriktsnetværksprogram og regionale programmer, angives oplysninger om komplementariteten mellem dem

c) en sammenfattende beskrivelse af de vigtigste kategorier af aktiviteter, der skal gennemføres af det nationale landdistriktsnetværk i overensstemmelse med programmets mål

d) ressourcer til rådighed for oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk.

DEL 4

Vejledende liste over prioriteter/fokusområder og foranstaltninger af særlig betydning for forhåndsbetingelser (prioritetsforbundne betingelser for udvikling af landdistrikterne og generelle foranstaltninger), jf. punkt 6, litra b), nr. ii), i del 11.  SPECIFIKKE FORHÅNDSBETINGELSER FOR UDVIKLINGEN AF LANDDISTRIKTERNE (UL)

EU-prioritet (UL)/(FFB): tematisk mål (TM)

Forhåndsbetingelse

Opfyldelseskriterier

Anvendeligheden for så vidt angår fokusområder, foranstaltninger

Som fastsat i bilag V til forordning (EU) nr. 1305/2013

Som fastsat i bilag V til forordning (EU) nr. 1305/2013

Som fastsat i bilag V til forordning (EU) nr. 1305/2013

UL — Prioriteret område 3: fremme af en bedre organisation inden for fødevarekæden, herunder i forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukter, dyrevelfærd og risikostyring i landbruget,

TM 5: fremme af tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring

3.1.  Risikoforebyggelse og risikostyring: Der foreligger nationale eller regionale risikovurderinger for katastrofehåndtering, der tager højde for tilpasning til klimaforandringer

—  Der skal foreligge en national eller regional risikovurdering med følgende elementer, som indeholder følgende:

— en beskrivelse af proces, metodologi, metoder og ikkefølsomme data til brug for risikovurderingen samt risikobaserede kriterier for prioritering af investeringerne

— en beskrivelse af scenarier med én eller flere risici

— inddragelse af nationale strategier for tilpasning til klimaforandringerne, hvor det er relevant

Fokusområde: 3B

Foranstaltninger under artikel 18, 24 og 36 til 39 i forordning (EU) nr. 1305/2013

UL — Prioriteret område 4: genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer med tilknytning til landbrug og skovbrug

TM 5: fremme af tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring

TM 6: Bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

4.1  God landbrugs- og miljømæssig stand: Der er på nationalt niveau fastsat normer for god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. afsnit VI, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1306/2013

—  Der er fastsat normer for god landbrugs- og miljømæssig stand i den nationale lovgivning, og de er præciseret i programmerne

Fokusområde(r): 4A, 4B, 4C

Foranstaltninger under artikel 28, 29 og 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013

4.2.  Mindstekrav til gødnings- og plantebeskyttelsesprodukter: Der er fastlagt mindstekrav til gødnings- og plantebeskyttelsesprodukter, jf. artikel 28 i afsnit III, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1305/2013

—  Der er fastlagt mindstekrav til gødnings- og plantebeskyttelsesprodukter i programmerne, jf. afsnit III, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1305/2013

Fokusområde(r): 4A, 4B, 4C

Foranstaltninger under artikel 28, og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013

4.3.  Andre relevante nationale normer: Der er fastsat obligatoriske nationale normer med henblik på afsnit III, kapitel I, artikel 28, i forordning (EU) nr. 1305/2013

—  De relevante obligatoriske normer er anført i programmerne

Fokusområde(r): 4A, 4B, 4C

Foranstaltninger under artikel 28, og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013

UL — Prioriteret område 5: fremme af ressourceeffektivitet og overgangen til en klimarobust lavemissionsøkonomi i landbrugs- og fødevaresektoren samt skovbrugssektoren

TM 4: Støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer

TM 6: Bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

5.1.  Energieffektivitet: Der er gennemført foranstaltninger med henblik på at fremme omkostningseffektive forbedringer af energieffektivitet i slutanvendelserne og omkostningseffektiv investering i energieffektivitet i forbindelse med opførelse eller renovering af bygninger.

—  Disse foranstaltninger er:

— Foranstaltninger til at sikre, at der findes minimumskrav til bygningers energimæssige ydeevne i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU (1)

— Foranstaltninger, der er nødvendige til at oprette et system for attestering af bygningers energimæssige ydeevne i overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU

— Foranstaltninger til at sikre en strategisk planlægning for energieffektivitet i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU (2)

— Foranstaltninger, der er i overensstemmelse med artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF (3) om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester, til at sikre, at slutbrugerkunder udstyres med individuelle målere, i den udstrækning det er teknisk muligt, økonomisk fornuftigt og proportionalt i forhold til den potentielle energibesparelse.

Fokusområde(r): 5B

Foranstaltninger under artikel 17, 19, 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

5.2.  Vandsektoren: Der foreligger a) en vandprissætningspolitik, som sikrer passende incitamenter for brugerne til at udnytte vandressourcerne effektivt og b) et passende bidrag fra de forskellige vandanvendelsessektorer til dækning af omkostningerne efter en takst fastsat i en godkendt vandområdeplan for investering, der er støttet af programmerne.

I sektorer, der støttes af ELFUL, har en medlemsstat sørget for et bidrag fra de forskellige vandanvendelsessektorer til dækning af omkostningerne i forbindelse med den enkelte sektors forsyningspligtydelser i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, første led, i vandrammedirektivet om nødvendigt under hensyntagen til dækningens sociale, miljømæssige og økonomiske virkninger og den eller de berørte regioners geografiske og klimatiske forhold

Fokusområde: 5A

Foranstaltninger under artikel 17 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

5.3.  Vedrørende vedvarende energi Der er gennemført foranstaltninger med henblik på at fremme produktionen og distributionen af energi fra vedvarende energikilder (4).

— Der foreligger gennemsigtige støtteordninger, prioriteret adgang til net eller garanteret adgang til og prioriteret fordeling samt standardregler for, hvem der skal bære og dele omkostningerne ved de tekniske tilpasninger i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, artikel 16, stk. 2 og 3, i direktiv 2009/28/EF.

— Medlemsstaten har vedtaget en national handlingsplan for vedvarende energi i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2009/28/EF.

Fokusområde: 5C

Foranstaltninger under artikel 17, 19, 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

UL — Prioriteret område 6: fremme af social inklusion, nedbringelse af fattigdom og økonomisk udvikling af landdistrikterne.

TM 2: Bedre adgang til og brug og kvalitet af informations- og kommunikationsteknologi (bredbåndsmålet)

6.1.  Infrastruktur for næstegenerationsnet (NGN): Der foreligger nationale eller regionale NGN-planer, som tager hensyn til regionale foranstaltninger med henblik på at nå Unionens adgangsmål for højhastighedsinternet med fokus på områder, hvor markedet ikke leverer en åben infrastruktur til en overkommelig pris og i en passende kvalitet i overensstemmelse med Unionens konkurrence- og statsstøtteregler og ikke sikrer sårbare grupper tilgængelige tjenester.

—  Der foreligger en national eller regional NGN-plan, som indeholder:

— en plan for infrastrukturinvesteringer baseret på økonomiske analyser under hensyntagen til private og offentlige infrastrukturer og investeringsplaner

— bæredygtige investeringsmodeller, der styrker konkurrencen og giver adgang til åbne, billige og fremtidssikrede infrastrukturer og tjenester af høj kvalitet

— foranstaltninger til fremme af privat investering.

Fokusområde: 6C

Foranstaltninger under artikel 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

(1)   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne (EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).

(2)   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

(3)   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/76/EØF (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 64).

(4)   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).2.  GENERELLE FORHÅNDSBETINGELSER

Forhåndsbetingelse

Opfyldelseskriterier

Anvendelighed for så vidt angår fokusområde, foranstaltninger

Som fastsat i del II i bilag XI til forordning (EU) nr. 1303/2013

Som fastsat i del II i bilag XI til forordning (EU) nr. 1303/2013

1.  Bekæmpelse af diskrimination

Der foreligger en administrativ kapacitet til gennemførelse og anvendelse af EU-lovgivningen- og EU-politikken om bekæmpelse af diskrimination på området for ESI-fondene.

Ordninger i overensstemmelse med medlemsstaternes institutionelle og retlige rammer til at inddrage organer med ansvar for fremme af ligebehandling af alle personer under hele udarbejdelsen og gennemførelsen af programmerne, herunder rådgivning om ligestilling i forbindelse med aktiviteter vedrørende ESI–fondene.

— Ordninger til efteruddannelse til medarbejdere ved de myndigheder, der er involveret i forvaltningen og kontrollen af ESI-fondene på området for EU-lovgivning og EU-politik om bekæmpelse af diskrimination.

Fokusområde: 6B

Foranstaltninger under artikel 14, 15 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, Leader

2.  Ligestilling mellem kønnene

Der foreligger en administrativ kapacitet til gennemførelse og anvendelse af EU-lovgivningen og EU-politikken om ligestilling mellem kønnene på området for ESI-fondene.

Ordninger i overensstemmelse med medlemsstaternes institutionelle og retlige rammer for inddragelse af organer med ansvar for ligestilling mellem kønnene under hele udarbejdelsen og gennemførelsen af programmerne, herunder rådgivning om ligestilling mellem kønnene i forbindelse med aktiviteter vedrørende ESI-fondene.

— Ordninger til efteruddannelse til medarbejdere ved de myndigheder, der er involveret i forvaltningen og kontrollen af ESI-fondene på området for EU-lovgivning og EU-politik om ligestilling mellem kønnene samt integration af kønsaspektet.

Fokusområde(r): 6A, 6B

Foranstaltninger under artikel 14, 15, 19, 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, Leader

3.  Handicap

Der foreligger en administrativ kapacitet til gennemførelse og anvendelse af FN-konventionen om handicappedes rettigheder (UNCRPD) inden for ESI-fondene i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/48/EF (1).

Ordninger i overensstemmelse med medlemsstaternes institutionelle og retlige rammer for høring og inddragelse af organer med ansvar for beskyttelse af handicappede personers rettigheder eller organisationer, der repræsenterer handicappede personer, samt andre relevante interessenter under hele forberedelsen og gennemførelsen af programmerne

Ordninger til efteruddannelse til medarbejdere ved de myndigheder, der er involveret i forvaltningen og kontrollen af ESI-fondene på området for gældende lovgivning og politik på både nationalt og EU-plan om handicap, herunder tilgængeligheden og den praktiske anvendelse af UNCRPD, som afspejlet i den relevante EU- og nationale lovgivning

— Ordninger til at sikre overvågning af gennemførelsen af artikel 9 i UNCRPD i forhold til ESI-fondene under hele forberedelsen og gennemførelsen af programmerne.

Fokusområde(r): 6A, 6B

Foranstaltninger under artikel 19, 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, Leader

4.  Offentlige indkøb

Der foreligger ordninger, som sikrer effektiv anvendelse af Unionens lovgivning om offentlige indkøb inden for ESI-fondene.

Ordninger, der sikrer effektiv anvendelse af Unionens regler om offentlige indkøb gennem passende mekanismer

Ordninger, der sikrer, at udbudsprocedurerne er gennemsigtige

Ordninger for efteruddannelse og informationsformidling til medarbejdere, der er involveret i gennemførelse af ESI-fondene.

— Ordninger, der skal sikre den administrative kapacitet til gennemførelse og anvendelse af EU-reglerne om offentlige indkøb.

Fokusområde(r): 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Foranstaltninger under artikel 14, 15, 17, 19, 20, artikel 21, litra e), og artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, Leader

5.  Statsstøtte

Der foreligger ordninger, som sikrer effektiv anvendelse af Unionens statsstøtteregler på området for ESI-fondene.

Ordninger, der sikrer effektiv anvendelse af Unionens statsstøtteregler

Ordninger for efteruddannelse og informationsformidling til medarbejdere, der er involveret i gennemførelse af ESI-fondene.

— Ordninger, der skal sikre den administrative kapacitet til gennemførelse og anvendelse af Unionens statsstøtteregler.

Alle fokusområder og foranstaltninger, forudsat at de operationer, som indgår i dem, falder uden for anvendelsesområdet for traktatens artikel 42

6.  Miljølovgivning vedrørende vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og strategisk miljøvurdering (SMV)

Der foreligger ordninger, som sikrer effektiv anvendelse af Unionens miljølovgivning vedrørende VVM og SMV.

Ordninger, der sikrer effektiv anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU (2) (VVM) og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF (3) (SMV).

Ordninger for efteruddannelse og informationsformidling til medarbejdere, der er involveret i gennemførelse af VVM- og SMV-direktiverne

— Ordninger til sikring af tilstrækkelig administrativ kapacitet.

Fokusområde(r): 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Foranstaltninger under artikel 17, 19, 20, 21, og artikel 28 til 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

7.  Statistiske systemer og resultatindikatorer

Der foreligger et statistisk grundlag, som er nødvendigt for at foretage evalueringer til at vurdere programmernes effektivitet og virkning.

Der foreligger et system af resultatindikatorer, som er nødvendige for at vælge de tiltag, der mest effektivt bidrager til at opnå de ønskede resultater, overvåge fremskridt mod resultater og foretage en evaluering af virkningerne.

Der er etableret ordninger for rettidig indsamling og aggregering af statistiske data med følgende elementer:

afdækning af kilder og mekanismer til at sikre statistisk validering

ordninger for offentliggørelse og offentlig tilgængelighed af aggregerede data

Et effektivt system af resultatindikatorer, bl.a.:

udvælgelse af resultatindikatorer for hvert program, der giver information om, hvad der motiverer udvælgelsen af de politiske tiltag, der støttes af programmet

fastsættelse af mål for disse indikatorer

Et effektivt system af resultatindikatorer, bl.a.: foreneligheden af hver indikator med følgende krav: styrke og statistisk validering, entydig normativ fortolkning, lydhørhed i forhold til politikken, rettidig dataindsamling.

— Procedurer til at sikre, at der for alle operationer, som støttes af programmet, er vedtaget et effektivt indikatorsystem.

Finder anvendelse, men er allerede opfyldt, Det fælles overvågnings- og evalueringssystem

(1)   Rådets afgørelse af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (EUT L 23 af 27.1.2010, s. 35).

(2)   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).

(3)   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30).

DEL 5Koder for foranstaltninger og delforanstaltninger

Foranstaltning i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013 eller forordning (EU) nr. 1303/2013

Kode for foranstaltning i henhold til denne forordning

Delforanstaltning med henblik på programmering

Kode for delforanstaltning i henhold til denne forordning

Artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

Vidensoverførsel og informationsaktioner

1

Støtte til erhvervsuddannelse og kompetenceudviklingsaktioner

1.1

Støtte til aktioner for demonstrationsprojekter og information

1.2

Støtte til kortvarige udvekslinger vedrørende bedriftsforvaltning inden for landbrug og skovbrug samt besøg på landbrugs- og skovbrugsbedrifter

1.3

Artikel 15 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

Rådgivningstjenester, bedriftsforvaltnings- og vikarordninger

2

Støtte for at hjælpe med at anvende rådgivningstjenester

2.1

Støtte til oprettelse af bedriftsforvaltnings-, vikar- og landbrugsrådgivningstjenester for landbrugere samt rådgivningstjenester for skovbrugere

2.2

Støtte til at fremme uddannelse af rådgivere

2.3

Artikel 16 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

3

Støtte til ny deltagelse i kvalitetsordninger

3.1

Støtte til oplysnings- eller pr-aktiviteter, som gennemføres af producentsammenslutninger på det indre marked

3.2

Artikel 17 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Investeringer i fysiske aktiver

4

Støtte til investeringer i landbrugsbedrifter

4.1

Støtte til investeringer i forarbejdning, markedsføring og/eller udvikling af landbrugsprodukter

4.2

Støtte til investeringer i infrastruktur af betydning for udvikling, modernisering eller tilpasning af landbrug og skovbrug

4.3

Støtte til ikkeproduktive investeringer i tilknytning til gennemførelse af miljø- og klimamål vedrørende landbrug

4.4

Artikel 18 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og katastrofale hændelser og indførelse af passende forebyggende foranstaltninger

5

Støtte til investeringer i forebyggende foranstaltninger, der sigter mod at reducere konsekvenserne af mulige naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold og katastrofale hændelser

5.1

Støtte til investeringer i genoprettelse af landbrugsjord og produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold og katastrofale hændelser

5.2

Artikel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Bedrifts- og erhvervsudvikling

6

Støtte til virksomhedsetablering til unge landbrugere

6.1

Støtte til virksomhedsetablering til ikkelandbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikterne

6.2

Igangsætningsstøtte til virksomheder til udvikling af små bedrifter

6.3

Støtte til investeringer i oprettelse og udvikling af ikkelandbrugsmæssige aktiviteter

6.4

Betalinger til landbrugere, der er berettiget til støtte fra ordningen for små landbrugere, og som permanent overdrager deres bedrift til en anden landbruger

6.5

Artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Basale tjenesteydelser og landsbyfornyelse i landdistrikterne

7

Støtte til udarbejdelse og ajourføring af planer for udviklingen af kommuner og landsbyer i landdistrikter og basale tjenester i disse kommuner og landsbyer og af beskyttelses- og forvaltningsplaner for Natura 2000-områder og andre områder af høj naturværdi

7.1

Støtte til investeringer i jobskabelse, forbedring og udbygning af alle former for mindre infrastrukturer, herunder investeringer i vedvarende energi og energibesparelse

7.2

Støtte til bredbåndsinfrastruktur, herunder etablering, forbedring og udvidelse, passiv bredbåndsinfrastruktur og levering af adgang til bredbånd og e-forvaltning

7.3

Støtte til investeringer i etablering, forbedring eller udvidelse af lokale grundlæggende tjenesteydelser til befolkningen i landdistrikterne, herunder fritid og kultur, og den dertil knyttede infrastruktur

7.4

Støtte til investeringer til almen anvendelse i rekreativ infrastruktur, turistinformation og mindre turistinfrastruktur

7.5

Støtte til undersøgelser og investeringer, der er forbundet med bevarelse, genoprettelse og opgradering af kultur- og naturarven i landsbyer, landskaber og steder med høj naturværdi, herunder relaterede socioøkonomiske aspekter, samt miljøbevidsthedstiltag

7.6

Støtte til investeringer, der tager sigte på flytning af aktiviteter og ombygning af bygninger eller andre anlæg beliggende inden for eller tæt på småsamfund, med henblik på at forbedre livskvaliteten eller skabe bedre miljøresultater

7.7

Andet

7.8

Artikel 21 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed

8

Støtte til skovrejsning/etablering af skovområder

8.1

Støtte til etablering og vedligeholdelse af skovlandbrugssystemer

8.2

Støtte til forebyggelse af skader på skove som følge af skovbrande og naturkatastrofer og katastrofale hændelser

8.3

Støtte til genopretning af skader på skove som følge af skovbrande og naturkatastrofer og katastrofale hændelser

8.4

Støtte til investeringer, der forbedrer skovøkosystemernes tilpasningsevne og miljømæssige værdi

8.5

Støtte til investeringer i skovbrugsteknologier og i forarbejdning, mobilisering og afsætning af skovprodukter

8.6

Artikel 27 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer

9

Oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer i landbrugs- og skovbrugssektoren

9

Artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Miljø- og klimavenligt landbrug

10

Betaling for miljø- og klimavenlige landbrugsforpligtelser

10.1

Støtte til bevarelse, bæredygtig brug og udvikling af genetiske ressourcer i landbruget

10.2

Artikel 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Økologisk landbrug

11

Betaling for at overgå til økologiske landbrugsmetoder

11.1

Betaling for at opretholde økologiske landbrugsmetoder

11.2

Artikel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Natura 2000-betalinger og betalinger i henhold til vandrammedirektivet

12

Kompensationsbetaling for Natura 2000-landbrugsområder

12.1

Kompensationsbetaling for Natura 2000-skovbrugsområder

12.2

Kompensationsbetaling for landbrugsområder, der er omfattet af vandområdeplaner

12.3

Artikel 31 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

13

Kompensationsbetaling i bjergområder

13.1

Kompensationsbetaling for andre områder med betydelige naturbetingede begrænsninger

13.2

Kompensationsbetaling for andre områder med særlige begrænsninger

13.3

Artikel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Dyrevelfærd

14

Betaling for dyrevelfærd

14

Artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse

15

Betaling for forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug

15.1

Støtte til bevarelse og fremme af skovgenetiske ressourcer

15.2

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Samarbejde

16

Støtte til etablering og drift af operationelle grupper af EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed

16.1

Støtte til pilotprojekter og til udvikling af nye produkter, processer og teknologier samt ny praksis

16.2

Samarbejde mellem små aktører om tilrettelæggelse af fælles arbejdsprocesser og deling af faciliteter og ressourcer og udvikling/markedsføring af turisme

16.3

Støtte til horisontalt og vertikalt samarbejde mellem aktører i forsyningskæden om etablering og udvikling af forsyningskæder og lokale markeder samt til salgsfremstød i en lokal sammenhæng i forbindelse med udviklingen af korte forsyningskæder og lokale markeder

16.4

Støtte til fælles indsats med henblik på modvirkning af eller tilpasning til klimaforandringer og til fælles tilgange til miljøprojekter og igangværende miljøpraksis

16.5

Støtte til samarbejde mellem aktører i forsyningskæden om bæredygtig forsyning af biomasse til brug i fødevarer og energiproduktion og industriprocesser

16.6

Støtte til lokale udviklingsstrategier, der ikke er lokaludvikling styret af lokalsamfundet

16.7

Støtte til udarbejdelse af skovforvaltningsplaner eller tilsvarende instrumenter

16.8

Støtte til diversificering af landbrugsaktiviteter til aktiviteter vedrørende sundhedspleje, social integration, lokalsamfundsstøttet landbrug og uddannelse inden for miljø og fødevarer

16.9

Andet

16.10

Artikel 36 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Risikostyring

17

Afgrøde-, dyre- og planteforsikringspræmier

17.1

Gensidige fonde vedrørende ugunstige vejrforhold, dyre- og plantesygdomme, skadedyrsangreb og miljøhændelser

17.2

Indkomststabiliseringsredskab

17.3

Artikel 40 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Finansiering af supplerende nationale direkte betalinger i Kroatien

18

Finansiering af supplerende nationale direkte betalinger i Kroatien

18

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013

Støtte til lokaludvikling under Leader (lokaludvikling styret af lokalsamfundet)

19

Forberedelsesstøtte

19.1

Støtte til gennemførelse af operationer under strategien for lokaludvikling styret af lokalsamfundet

19.2

Forberedelse og gennemførelse af den lokale aktionsgruppes samarbejdsaktiviteter

19.3

Støtte til driftsomkostninger og aktivitetsstyring

19.4

Artikel 51-54 i forordning (EU) nr. 1305/2013

Teknisk bistand

20

Støtte til teknisk bistand (andet end nationale landdistriktsnetværk)

20.1

Støtte for oprettelse og drift af det nationale landdistriktsnetværk

20.2

DEL 6Koder for EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne og fokusområder

Prioritet

Artikel i forordning (EU) nr. 1305/2013/kode for fokusområde

Fokusområde

Prioritet 1: Fremme af vidensoverførsel og innovation inden for landbrug og skovbrug og i landdistrikter

Artikel 5, stk. 1, litra a) = fokusområde 1A

Fremme af innovation, samarbejde, og udvikling af vidensbasen i landdistrikterne

Artikel 5, stk. 1, litra b) = fokusområde 1B

Styrkelse af forbindelserne mellem landbrug, fødevareproduktion og skovbrug samt forskning og innovation herunder med henblik på bedre miljøforvaltning og miljømæssige resultater,

Artikel 5, stk. 1, litra c) = fokusområde1C

Fremme af livslang læring og erhvervsuddannelse inden for landbrug og skovbrug

Prioritet 2: Styrkelse af bedrifternes levedygtighed og konkurrencedygtighed inden for alle typer landbrug i alle regioner og fremme af innovative landbrugsteknologier og bæredygtig forvaltning af skove

Artikel 5, stk. 2, litra a) = fokusområde 2A

Forbedring af alle landbrugs økonomiske resultater og lettelse af omstruktureringen og moderniseringen, af bedrifter, navnlig med henblik på at øge markedsdeltagelsen og -orienteringen samt diversificeringen af landbruget

Artikel 5, stk. 2, litra b) = fokusområde 2B

Fremme af tilstrækkeligt kvalificerede landbrugeres adgang til landbrugssektoren og navnlig generationsfornyelsen

Prioritet 3: Bedre tilrettelæggelse af fødevarekæden, herunder forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukter, dyrevelfærd og risikoforvaltning i landbruget

Artikel 5, stk. 3, litra a) = fokusområde 3 A

Forbedring af primærproducenters konkurrenceevne ved at integrere dem bedre i landbrugs-fødevarekæden ved hjælp af kvalitetsordninger, der tilfører landbrugsprodukterne merværdi, fremstød på lokale markeder og korte forsyningskredsløb, producentsammenslutninger og -organisationer og brancheorganisationer

Artikel 5, stk. 3, litra b) = fokusområde 3B

Støtte til bedriftsrisiko-forebyggelse og -styring

Prioritet 4: Genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer i tilknytning til landbruget og skovbruget

Artikel 5, stk. 4, litra a) = fokusområde 4A

Genopretning, bevarelse og forbedring af biodiversiteten, bl.a. i Natura 2000-områder, og i områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger, og af landbrug af høj naturværdi samt af de europæiske landskaber

Artikel 5, stk. 4, litra b) = fokusområde 4B

Bedre vandforvaltning, herunder forvaltning af gødningsstoffer og pesticider

Artikel 5, stk. 4, litra c) = fokusområde 4C

Forebyggelse af jorderosion og bedre forvaltning af jordbunden

Prioritet 5: Fremme af ressourceeffektivitet og overgangen til en klimarobust lavemissionsøkonomi i landbrugs- og fødevaresektoren samt skovbrugssektoren

Artikel 5, stk. 5, litra a) = fokusområde 5A

Effektivitetsforbedringer i vandforbruget i landbruget

Artikel 5, stk. 5, litra b) = fokusområde 5B

Effektivitetsforbedringer i energiforbruget i landbruget og inden for forarbejdning af fødevarer

Artikel 5, stk. 5, litra c) = fokusområde 5C

Lettere levering og brug af vedvarende energikilder, biprodukter, affald og restprodukter og af andre nonfoodråmaterialer med henblik på bioøkonomien

Artikel 5, stk. 5, litra d) = fokusområde 5D

Reduktion af udledningen af drivhusgasser og ammoniak fra landbruget

Artikel 5, stk. 5, litra e) = fokusområde 5E

Fremme af kulstofopbevaring og binding inden for landbrug og skovbrug

Prioritet 6: Fremme af social inklusion, nedbringelse af fattigdom og økonomisk udvikling af landdistrikterne.

Artikel 5, stk. 6, litra a) = fokusområde 6A

Fremme af diversificering, oprettelse og udvikling af små virksomheder samt jobskabelse

Artikel 5, stk. 6, litra b) = fokusområde 6B

Fremme af lokaludvikling i landdistrikterne

Artikel 5, stk. 6, litra c) = fokusområde 6C

Forbedring af adgangen til, brugen af og kvaliteten af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i landdistrikterne.

▼M1
BILAG IISatser for omregning af dyr til storkreaturer (SK), jf. artikel 9, stk. 1 og 2

(1)  Tyre, køer og andet kvæg, der er mere end 2 år gammelt, og enhovede dyr, der er mere end 6 mdr. gamle

1,0 SK

(2)  Kvæg fra seks måneder til to år

0,6 SK

(3)  Kvæg under seks måneder

0,4 SK

(4)  Får og geder

0,15 SK

(5)  Avlssøer > 50 kg

0,5 SK

(6)  Andre svin

0,3 SK

(7)  Æglæggende høner

0,014 SK

(8)  Andet fjerkræ

0,03 SK

For de kategorier eller underkategorier af dyr, der er angivet i denne tabel, kan omregningssatser undtagelsesvis forhøjes eller nedsættes under hensyn til videnskabelige beviser, som forklares og begrundes behørigt i landdistriktsudviklingsprogrammerne.

Andre kategorier af dyr kan undtagelsesvis tilføjes. Omregningssatser for sådanne kategorier fastsættes under hensyn til særlige forhold og videnskabelige beviser, som forklares og begrundes behørigt i landdistriktsudviklingsprogrammerne.

▼B
BILAG III

Information og offentlig omtale, jf. artikel 13

DEL 1

Aktioner til information og offentlig omtale

1.    Forvaltningsmyndighedens ansvarsområder

1.1.    Strategi for information og offentliggørelse

Forvaltningsmyndigheden sikrer, at aktionerne til information og offentliggørelse gennemføres i overensstemmelse med strategien for information og offentlig omtale, som mindst skal omfatte følgende:

a) strategiens mål og målgrupper

b) en beskrivelse af indholdet i aktionerne til information og offentliggørelse

c) det vejledende budget for strategien

d) en beskrivelse af de administrative organer, herunder personaleressourcer, der får ansvar for at gennemføre aktioner til information og offentliggørelse

e) en beskrivelse af det nationale landdistriktsudviklingsnetværks rolle og hvordan dets kommunikationsplan, jf. artikel 54, stk. 3, litra vi), i forordning (EU) nr. 1305/2013, kommer til at bidrage til gennemførelsen af strategien

f) en beskrivelse af, hvordan aktioner til information og offentliggørelse skal vurderes, hvad angår synliggørelse af og oplysning om politikken, programmer og operationer samt ELFUL's og Unionens rolle

g) en årlig ajourføring med en beskrivelse af de aktiviteter til information og offentliggørelse, der skal udføres i det følgende år.

1.2.    Information for potentielle støttemodtagere

Forvaltningsmyndigheden sikrer, at potentielle støttemodtagere har adgang til relevant information, herunder ajourført information hvor nødvendigt, under hensyntagen til tilgængeligheden af elektroniske eller andre kommunikationstjenester for visse potentielle støttemodtagere, som minimum følgende:

a) finansieringsmuligheder og ansøgningsrunder inden for rammerne af landdistriktsudviklingsprogrammerne

b) de administrative procedurer, som skal følges for at komme i betragtning til finansiering i henhold til et landdistriktsudviklingsprogram

c) procedurerne for bedømmelse af ansøgninger om finansiering

d) betingelserne for støtteberettigelse og/eller kriterierne for udvælgelse og evaluering af de projekter, som skal finansieres

e) navnene på personer eller kontakter på nationalt, regionalt eller lokalt plan, som kan gøre rede for, hvordan landdistriktsudviklingsprogrammerne fungerer, og kriterierne for udvælgelse og evaluering af operationerne

f) støttemodtagernes ansvar for at oplyse offentligheden om formålet med operationen og støtten fra ELFUL til operationen i overensstemmelse med afsnit 2 i del 1. Forvaltningsmyndigheden kan anmode potentielle støttemodtagere om i ansøgningerne at komme med forslag til vejledende kommunikationsaktiviteter, der står i forhold til operationens størrelse

g) procedurerne for behandling af klager i henhold til artikel 74, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

1.3.    Oplysninger til den brede offentlighed

Forvaltningsmyndigheden informerer offentligheden om indholdet af landdistriktsudviklingsprogrammet, om Kommissionens vedtagelse heraf og om ajourføringer heraf, om de vigtigste resultater i gennemførelsen af programmet og dets afslutning samt om programmets bidrag til opnåelsen af de EU-prioriteter, der er fastsat i partnerskabsaftalen.

Forvaltningsmyndigheden sikrer, at der oprettes et enkelt websted eller en enkelt webportal, som giver de oplysninger, der er omhandlet i punkt 1.1 og 1.2 og første afsnit i dette punkt. Oprettelsen af webstedet må ikke forhindre en gnidningsløs gennemførelse af ELFUL og må ikke begrænse potentielle støttemodtageres og aktørers adgang til oplysningerne. Foranstaltningerne til oplysning af offentligheden omfatter elementerne i punkt 1 i del 2.

1.4.    Deltagelse af organer, der optræder som forbindelsesled

Forvaltningsmyndigheden sørger for, herunder også gennem det nationale landdistriktsudviklingsnetværk, at organer, der kan fungere som forbindelsesled, inddrages i informationsforanstaltningerne til potentielle modtagere, herunder især:

a) partnere som omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 1303/2013

b) EU-informationscentre og Kommissionens repræsentationskontorer samt Europa-Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne

c) uddannelses- og forskningsinstitutioner.

1.5.    Meddelelse om tildeling af støtte

Forvaltningsmyndigheden sørger for, at meddelelsen til modtagerne om tilkendelse af støtte oplyser, at foranstaltningen finansieres i henhold til et program, der medfinansieres af ELFUL, og angiver hvilken foranstaltning og prioritet i landdistriktsudviklingsprogrammet, det drejer sig om.

2.    Støttemodtagernes ansvarsområder

2.1.

I alle støttemodtagerens informations- og kommunikationsaktioner skal ELFUL-støtte til operationen anerkendes ved angivelse af følgende:

a) Unionens logo

b) en henvisning til støtten fra ELFUL.

Hvis en aktion til information eller offentliggørelse vedrører en eller flere operationer, som er medfinansieret af mere end én fond, kan henvisningen i litra b) erstattes af en henvisning til ESI-fondene.

2.2.

I løbet af operationens gennemførelse skal støttemodtageren informere offentligheden om støtten fra ELFUL på følgende måde:

a) hvis støttemodtageren har et websted til erhvervsmæssig brug, en kort beskrivelse af operationen, for hvilken en sammenhæng mellem formålet med webstedet og støtten til operationen kan etableres, der står i forhold til støtteniveauet, herunder dens formål og resultater, hvor Unionens finansielle støtte fremhæves

▼M1

b) er der tale om operationer, som ikke er omfattet af litra c), og hvor den samlede offentlige støtte overstiger 50 000 EUR, skal mindst én plakat (minimumsstørrelse A3) eller et skilt/en plade med information om projektet, hvor Unionens finansielle støtte fremhæves, opsættes på et sted, der er klart synligt for offentligheden. Medlemsstaterne kan dog beslutte, at dette krav ikke skal gælde, eller at tærsklen skal forhøjes, for operationer i henhold til artikel 21, stk. 1, litra a) og b) (vedrørende indkomsttab og vedligeholdelsesomkostninger), og artikel 28-31, 33, 34 og 40 i forordning (EU) nr. 1305/2013. Medlemsstaterne kan også beslutte, at dette krav ikke skal gælde, eller at tærsklen skal forhøjes, for andre operationer, der ikke resulterer i en investering, hvis det som følge af arten af den finansierede operation, ikke er muligt at finde et egnet sted til plakaten eller skiltet/pladen. Ved lokalerne for lokale aktionsgrupper, der finansieres over Leader, anbringes et oplysningsskilt eller en informativ plade

▼B

c) på et sted, der er klart synligt for offentligheden, opsættes et midlertidigt skilt af en betydelig størrelse for hver operation, med oplysning om finansiering af infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde, hvortil den samlede offentlige støtte overstiger EUR 500 000 . EUR.

Senest tre måneder efter afslutningen af en operation opsætter støttemodtageren en plade eller en tavle af permanent karakter af betydelig størrelse på et sted, der er klart synligt for offentligheden, for hver operation, som opfylder følgende kriterier:

i) den samlede offentlige støtte overstiger 500 000 EUR

ii) operationen består af køb af en fysisk genstand eller af finansiering af infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejde.

På pladen eller tavlen anføres navnet på den pågældende operation og de vigtigste mål herfor, ligesom Unionens finansielle støtte fremhæves.

De pågældende tavler, plakater, skilte/plader og websteder skal indeholde en beskrivelse af projektet/operationen, og de elementer, der er omhandlet i punkt 1 i del 2. Disse oplysninger skal fylde mindst 25 % of tavlen, skiltet/pladen eller webstedet.

DEL 2

Tekniske karakteristika ved foranstaltninger til information og offentlig omtale

1.    Logo og slogan

Hver aktion til information og offentlig omtale indeholder følgende elementer:

a) EU-logoet i overensstemmelse med de grafiske specifikationer, som angives på http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, sammen med en redegørelse for Unionens rolle i form af følgende erklæring:

»Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne«.

▼M2

b) for aktioner og foranstaltninger, der finansieres af Leader, angives Leader-logoet:

image

▼B

2.    Informations og kommunikationsmateriale

Publikationer (f.eks. brochurer, foldere og nyhedsbreve) og plakater om foranstaltninger og aktioner, der medfinansieres af ELFUL, skal på titelbladet have en klar angivelse af Unionens deltagelse samt Unionens logo, hvis også det nationale eller regionale logo anvendes. Publikationer skal indeholde henvisninger til det organ, der er ansvarligt for informationsindholdet, og til den forvaltningsmyndighed, der er udpeget til at gennemføre den pågældende ELFUL-støtte og/eller den nationale støtte

Hvis informationen offentliggøres ad elektronisk vej (websteder, databaser for potentielle modtagere) eller som audiovisuelt materiale, finder første stykke tilsvarende anvendelse.

Websteder vedrørende ELFUL skal:

a) som minimum nævnes bidraget fra ELFUL på hjemmesiden

b) indeholde et hyperlink til Kommissionens websted for ELFUL.
BILAG IV

Fælles kontekst-, resultat- og outputindikatorer, jf. artikel 14, stk. 2

1.    Kontekstindikator

C1.

Befolkning

C2.

Aldersstruktur

C3.

Territorium

C4.

Befolkningstæthed

C5.

Beskæftigelsesfrekvens ( *1 )

C6.

Udviklingen inden for selvstændig erhvervsudøvelse

C7.

Arbejdsløshedsprocent

C8.

BNP pr. indbygger (*1) 

C9.

Fattigdomsniveau (*1) 

C10.

Økonomiens struktur

C11.

Beskæftigelsesstruktur

C12.

Arbejdsproduktivitet opdelt på økonomisk sektor

C13.

Beskæftigelse for hver økonomisk aktivitet

C14.

Arbejdsproduktivitet i landbruget

C15.

Arbejdsproduktivitet i skovbruget

C16.

Arbejdsproduktivitet i fødevareindustrien

C17.

Landbrugsbedrifter (gårde)

C18.

Landbrugsareal

C19.

Landbrugsareal udlagt til økologisk landbrug

C20.

Kunstvandet areal

C21.

Antal storkreaturenheder

C22.

Arbejdskraft i landbruget

C23.

Aldersstruktur hos bedriftsledere inden for landbruget

C24.

Bedriftslederes landbrugsuddannelse

C25.

Landbrugets faktorindkomst (*1) 

C26.

Landbrugets virksomhedsindkomst (*1) 

C27.

Landbrugets totalfaktorproduktivitet (*1) 

C28.

Faste bruttoinvesteringer i landbruget

C29.

Skove og andre træbevoksede områder

C30.

Turismeinfrastruktur

C31.

Arealdække

▼M2

C32.

Arealer med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

▼B

C33.

Landbrugsintensitet

C34.

Natura 2000-områder

C35.

Indeks for agerlandsfugle

C36.

Bevaringsstatus for levesteder i landbrugsområdet (græsarealer)

C37.

Landbrugsdrift med høj naturværdi (*1) 

C38.

Beskyttet skov

C39.

Vandindvinding i landbruget (*1) 

C40.

Vandkvalitet (*1) 

C41.

Organisk materiale i agerjord (*1) 

C42.

Jorderosion forårsaget af vand (*1) 

C43.

Produktion af vedvarende energi fra landbrug og skovbrug

C44.

Energiudnyttelse i landbruget, skovbruget og fødevareindustrien

C45.

Emissioner fra landbruget (*1) 

2.    Resultatindikatorer

R1

:

procentdel af landbrugsbedrifter med støtte fra et regionalt udviklingsprogram til investeringer i omstrukturering eller modernisering (fokusområde 2A)

R2

:

Ændring i landbrugsproduktionen på støttede bedrifter/årsarbejdsenheder (årsarbejdsenhed) (fokusområde 2A) ( *2 )

R3

:

procentdel af landbrugsbedrifter, der har forretningsmæssige udviklingsplaner/investeringer for unge landbrugere, der har fået støtte fra regionale udviklingsprogrammer (fokusområde 2B)

R4

:

procentdel af landbrugsbedrifter, der modtager støtte for deltagelse i kvalitetsordninger, lokale markeder og korte forsyningskredsløb samt producentforeninger/-organisationer (fokusområde 3A)

R5

:

procentdel af bedrifter, der deltager i risikostyringsordninger (fokusområde 3B)

R6

:

procentdel af skove og andre træbevoksede områder under forvaltningskontrakter for at støtte biodiversitet (fokusområde 4A)

R7

:

procentdel af landbrugsjord under forvaltningskontrakter for at støtte biodiversitet og/eller landskaber (fokusområde 4A)

R8

:

procentdel af landbrugsjord under forvaltningskontrakter for at forbedre vandforvaltningen (fokusområde 4B)

R9

:

skovbrugsjord under forvaltningskontrakter for at forbedre vandforvaltningen (fokusområde 4B)

R10

:

procentdel af landbrugsjord, der er under forvaltningskontrakter for at forbedre forvaltningen af jorden og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

R11

:

procentdel af skovbrugsarealer, der er under forvaltningskontrakter for at forbedre forvaltningen af jorden og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

R12

:

procentdel af kunstvandede arealer, der omstilles til mere effektive vandingssystemer (fokusområde 5A)

R13

:

Effektivitetsforbedringer i landbrugets vandudnyttelse i projekter, som støttes af regionale landdistriktsudviklingsprogrammer (fokusområde 5A) (*2) 

R14

:

Effektivitetsforbedringer i energiforbruget i landbruget og forarbejdning af fødevarer i projekter, som støttes af regionale landdistriktsudviklingsprogrammer (fokusområde 5B) (*2) 

R15

:

Vedvarende energi produceret i projekter, som modtager støtte (fokusområde 5C) (*2) 

R16

:

procentdel af storkreaturenheder, der er påvirket af investeringer i forvaltning af dyreenheder med henblik på en reduktion af drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger (fokusområde 5D)

R17

:

procentdel af landbrugsjord, der er under forvaltningskontrakter rettet mod reduktion af drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger (fokusområde 5D)

R18

:

Reducerede udledninger af methan og nitrogenoxid (fokusområde 5D) (*2) 

R19

:

Reducerede ammoniakudledninger (fokusområde 5D) (*2) 

R20

:

procentdel af landbrugsbrugsjord og skovområder, der er under forvaltningskontrakter for at bidrage til kulstofbinding (fokusområde 5E)

R21

:

Stillinger skabt i støttede projekter (fokusområde 6A)

R22

:

procentdel af befolkningen i landdistrikter, som er omfattet af lokaludviklingsstrategier (fokusområde 6B)

R23

:

procentdel af befolkningen i landdistrikter, der nyder godt af forbedrede tjenesteydelser/infrastruktur (fokusområde 6B)

R24

:

Stillinger skabt i støttede projekter (Leader)(fokusområde 6B)

R25

:

procentdel af befolkningen i landdistrikter, der nyder godt af nye eller forbedrede tjenesteydelser/infrastruktur (informations- og kommunikationsteknologi — IKT) (fokusområde 6C)

Indikatorer anført i kursiv er også målindikatorer, som er omfattet af punkt 4.

3.    Outputindikatorer for landdistriktsudviklingNummer

Outputindikatorer

Foranstaltningskoder (artikler i forordning (EU) nr. 1305/2013 eller forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.1

Samlede offentlige udgifter (1)

Alle foranstaltninger

O.2

Samlet investering

4 (artikel 17), 5 (artikel 18), 6.4 (artikel 19), 7.2 til 7.8 (artikel 20), 8.5 og 8.6 (artikel 21) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.3

Antal foranstaltninger/operationer, der modtager støtte

1 (artikel 14), 2 (artikel 15), 4 (artikel 17), 7 (artikel 20), 8.5 og 8.6 (artikel 21), 9 (artikel 27), 17.2 og 17.3 (artikel 36) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.4

Antal støttede bedrifter/støttemodtagere

3 (artikel 16), 4.1 (artikel 17), 5 (artikel 18), 6 (artikel 19), 8.1 til 8.4 (artikel 21), 11 (artikel 29), 12 (artikel 30), 13 (artikel 31), 14 (artikel 33), 17.1 (artikel 36) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.5

Samlet areal (ha)

4 (artikel 17), 8.1 til 8.5 (artikel 21), 10 (artikel 28), 11 (artikel 29), 12 (artikel 30), 13 (artikel 31), 15 (artikel 34) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.6

Fysisk areal, der modtager støtte (ha)

10 (artikel 28) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.7

Antal kontrakter, der modtager støtte

10 (artikel 28), 15 (artikel 34) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.8

Antal storkreaturenheder (LU), der ydes støtte til

14 (artikel 33), 4 (artikel 17) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.9

Antal bedrifter, der deltager i støttede ordninger

9 (artikel 27), 16.4 (artikel 35), 17.2 og 17.3 (artikel 36) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.10

Antal landbrugere omfattet af udbetalinger

17.2 og 17.3 (artikel 36) (forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.11

Antal afholdte uddannelsesdage

1 (artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.12

Antal deltagere under uddannelse

1 (artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.13

Antal rådgivne støttemodtagere

2 (artikel 15 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.14

Antal rådgivere, der er uddannet

2 (artikel 15 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.15

Indbyggere, som nyder godt af forbedrede tjenesteydelser eller forbedret infrastruktur (IT eller andet)

7 (artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.16

Antal støttede grupper af EIP, antal støttede EIP-operationer og antal og type af partnere i grupper af EIP

16 (artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.17

Antal støttede samarbejdsaktioner (andet end EIP)

16 (artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.18

Befolkning, som er omfattet af lokale aktionsgrupper

19 (artikel 32 i forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.19

Antal valgte lokale aktionsgrupper

19 (artikel 32 i forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.20

Antal Leader-projekter, der modtager støtte

19 (artikel 35, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.21

Antal samarbejdsprojekter, der modtager støtte

19 (artikel 35, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.22

Antal og type projektledere

19 (artikel 35, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.23

Det unikke identifikationsnummer for lokale aktionsgrupper, der er involveret i samarbejdsprojekter

19 (artikel 35, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

O.24

Antal tematiske og analytiske udvekslinger etableret med støtte fra det nationale landdistriktsnetværk

Etablering af netværk (artikel 54 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.25

Antal kommunikationsredskaber for det nationale landdistriktsnetværk

Etablering af netværk (artikel 54 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

O.26

Antal aktiviteter inden for det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter, hvori det nationale landdistriktsnetværk har deltaget

Etablering af netværk (artikel 54 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

(*1)   Denne indikator svarer til den resultatrammeindikator, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 af 7. marts 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår metodologi for klimaforandringsstøtte, fastsættelse af delmål og målsætninger i resultatrammen og nomenklaturen for interventionskategorierne for de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 69 af 08.3.2014, s. 65).

4.    Målindikatorer

T1

:

procentdel af udgifterne i henhold til artikel 14, 15 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013 i forhold til de samlede udgifter for landdistriktsudviklingsprogrammet (fokusområde 1A)

T2

:

Samlet antal samarbejdsprojekter, som modtager støtte under samarbejdsforanstaltningen (artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013) (grupper, netværk/klynger, pilotprojekter…) (fokusområde 1B)

T3

:

Samlet antal deltagere, som er uddannet i henhold til artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013 (fokusområde 1C)

T4

:

procentdel af landbrugsbedrifter med støtte fra et regionalt udviklingsprogram til investeringer i omstrukturering eller modernisering (fokusområde 2A)

T5

:

procentdel landbrugsbedrifter, der har forretningsmæssige udviklingsplaner/investeringer for unge landbrugere, der har fået støtte fra regionale udviklingsprogrammer (fokusområde 2B)

T6

:

procentdel af landbrugsbedrifter, der modtager støtte for deltagelse i kvalitetsordninger, lokale markeder og korte forsyningskredsløb samt producentforeninger/-organisationer (fokusområde 3A)

T7

:

procentdel af bedrifter, der deltager i risikostyringsordninger (fokusområde 3B)

T8

:

procentdel af skove/andre træbevoksede områder under forvaltningskontrakter for at støtte biodiversitet (fokusområde 4A)

T9

:

procentdel af landbrugsjord under forvaltningskontrakter for at støtte biodiversitet og/eller landskaber (fokusområde 4A)

T10

:

procentdel af landbrugsjord under forvaltningskontrakter for at forbedre vandforvaltningen (fokusområde 4B)

T11

:

T11: procentdel af skovbrugsjord under forvaltningskontrakter for at forbedre vandforvaltningen (fokusområde 4B)

T12

:

procentdel af landbrugsjord, der er under forvaltningskontrakter for at forbedre forvaltningen af jorden og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

T13

:

procentdel af skovbrugsarealer, der er under forvaltningskontrakter for at forbedre forvaltningen af jorden og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

T14

:

procentdel af kunstvandede arealer, der omstilles til mere effektive vandingssystemer (fokusområde 5A)

T15

:

Samlede investeringer i energieffektivitet (fokusområde 5B)

T16

:

Samlede investeringer i vedvarende energiproduktion (fokusområde 5C)

T17

:

procentdel af storkreaturenheder, der er påvirket af investeringer i forvaltning af dyreenheder med henblik på en reduktion af drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger (fokusområde 5D)

T18

:

procentdel af landbrugsjord, der er under forvaltningskontrakter rettet mod reduktion af drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger (fokusområde 5D)

T19

:

procentdel af landbrugsbrugsjord og skovområder, der er under forvaltningskontrakter for at bidrage til kulstofbinding (fokusområde 5E)

T20

:

Stillinger skabt i støttede projekter (fokusområde 6A)

T21

:

procentdel af befolkningen i landdistrikter, der er omfattet af lokaludviklingsstrategier (fokusområde 6B)

T22

:

procentdel af befolkningen i landdistrikter, der nyder godt af forbedrede tjenesteydelser/infrastruktur (fokusområde 6B)

T23

:

Stillinger skabt i støttede projekter (Leader) (fokusområde 6B)

T24

:

procentdel af befolkningen i landdistrikter, der nyder godt af nye eller forbedrede tjenesteydelser/infrastruktur (IKT) (fokusområde 6C)

5.    Foreslåede resultatrammeindikatorer 

Indikatorer

Tilhørende outputindikator

Prioritet 2 (P2):

Samlede offentlige udgifter P2 (EUR)

O.1

Antal landbrugsbedrifter med støtte fra et landdistriktsudviklingsprogram for investeringer i omstrukturering eller modernisering (fokusområde 2A) + bedrifter med støtte fra et landdistriktsudviklingsprogram for forretningsmæssige udviklingsplaner/investeringer for unge landbrugere (fokusområde 2B)

O.4

Prioritet 3

(P3)

Samlede offentlige udgifter P3 (EUR)

O.1

Antal støttede landbrugsbedrifter, der modtager støtte for deltagelse i kvalitetsordninger, lokale markeder/korte forsyningskredsløb og producentsammenslutninger (fokusområde 3A)

O.4, O.9

Antal landbrugsbedrifter, der deltager i risikostyringsordninger (fokusområde 3B)

O.4, O.9

Prioritet 4

(P4)

Samlede offentlige udgifter P4 (EUR)

O.1

Landbrugsjord under forvaltningskontrakter for at bidrage til biodiversitet (fokusområde 4A) + forbedre vandforvaltning (fokusområde 4B) + forbedre forvaltning af jordbunden og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

O.5

Prioritet 5

(P5)

Samlede offentlige udgifter P5 (EUR)

O.1

Antal investeringer i energibesparelser og energieffektivitet (fokusområde 5B) + i vedvarende energiproduktion (fokusområde 5C)

O.3

Landbrugs- og skovarealer under forvaltning for at fremme kulstofbinding/-opbevaring (fokusområde 5E) + landbrugsjord, der er under forvaltningskontrakter rettet mod reduktion af drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger (fokusområde 5D) + kunstvandede arealer, der omstilles til mere effektive vandingssystemer (fokusområde 5A)

O.5

Prioritet 6

(P6)

Samlede offentlige udgifter P6 (EUR)

O.1

Antal støttede operationer for at forbedre basale tjenester og infrastrukturer i landdistrikter (fokusområde 6B og 6C)

O.3

Befolkning, som er omfattet af lokale aktionsgrupper (fokusområde 6B)

O.18
BILAG V

Fælles evalueringsspørgsmål vedrørende landdistriktsudvikling

Evalueringsspørgsmål vedrørende fokusområder

For hvert fokusområde, der indgår i landdistriktsudviklingsprogrammet, skal det tilhørende spørgsmål besvares i de uddybende årlige gennemførelsesrapporter, som indgives i 2017 og 2019, og i den efterfølgende evalueringsrapport.

1. Fokusområde 1A: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til innovation, samarbejde og udvikling af vidensbasen i landdistrikterne?

2. Fokusområde 1B: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet styrket forbindelserne mellem landbrug, fødevareproduktion og skovbrug samt forskning og innovation, herunder med henblik på bedre miljøforvaltning og miljømæssige resultater?

3. Fokusområde 1C: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet støttet livslang læring og erhvervsuddannelse i landbrugs- og skovbrugssektoren?

4. Fokusområde 2A: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at forbedre de økonomiske resultater, omstrukturering og modernisering af bedrifter, der modtager støtte, navnlig ved at øge deres markedsdeltagelse og diversificeringen af landbruget?

5. Fokusområde 2B: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet støttet tilstrækkeligt kvalificerede landbrugeres adgang til landbrugssektoren, herunder navnlig generationsfornyelsen?

6. Fokusområde 3A: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at forbedre støttemodtagende primærproducenters konkurrenceevne ved at integrere dem bedre i landbrugsfødevarekæden gennem kvalitetsordninger, der tilfører landbrugsprodukterne merværdi, fremmer lokale markeder og korte forsyningskredsløb, producentsammenslutninger og brancheorganisationer?

7. Fokusområde 3B: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet ydet støtte med henblik på bedriftsrisikoforebyggelse og -styring?

8. Fokusområde 4A: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet støttet genopretning, bevarelse og forbedring af biodiversiteten, herunder i Natura 2000-områder, områder med naturbetingede eller andre særlige begrænsninger og landbrugsdrift med høj naturværdi og forbedret de europæiske landskabers tilstand?

9. Fokusområde 4B: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til bedre vandforvaltning, herunder forvaltning af gødningsstoffer og pesticider?

10. Fokusområde 4C: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at forhindre jorderosion og forbedre forvaltningen af jordbunden?

11. Fokusområde 5A: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til øget effektivitet i landbrugets vandudnyttelse?

12. Fokusområde 5B: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til øget energieffektivitet i landbruget og inden for fødevareforarbejdning?

13. Fokusområde 5C: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til levering og brug af vedvarende energikilder, biprodukter, affald, restprodukter og andre non-food-råmaterialer til bioøkonomi?

14. Fokusområde 5D: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at nedbringe landbrugets udledning af drivhusgasser og ammoniak?

15. Fokusområde 5E: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet støttet fremme af kulstofopbevaring og -binding inden for landbrug og skovbrug?

16. Fokusområde 6A: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet støttet diversificering, oprettelse og udvikling af små virksomheder og jobskabelse?

17. Fokusområde 6B: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet støttet lokaludviklingen i landdistrikterne?

18. Fokusområde 6C: I hvilket omfang har interventioner under landdistriktsudviklingsprogrammet forbedret adgangen til, brugen af og kvaliteten af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i landdistrikterne?

Evalueringsspørgsmål vedrørende andre aspekter af landdistriktsudviklingsprogrammet

Følgende spørgsmål skal besvares i de uddybende årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges i 2017 og 2019, og i den efterfølgende evalueringsrapport.

19. I hvilket omfang har synergieffekter mellem prioriteter og fokusområder øget effektiviteten i landdistriktsudviklingsprogrammet?

20. I hvilket omfang har teknisk bistand bidraget til at nå de mål, som er fastsat i artikel 59 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og i artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013?

21. I hvilket omfang har det nationale landdistriktsnetværk bidraget til at nå målene i artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013?

Evalueringsspørgsmål vedrørende Unionens mål

Følgende spørgsmål skal besvares i de uddybende årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges i 2019, og i den efterfølgende evalueringsrapport.

22. I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til nå Europa 2020-strategiens overordnede om at øge beskæftigelsesfrekvensen for befolkningen i alderen 20-64 til mindst 75 %?

23. I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at nå Europa 2020-strategiens overordnede mål om, at 3 % af EU’s BNP skal investeres i forskning, udvikling og innovation?

24. I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til begrænsning af og tilpasning til klimaændringer, til at nå Europa 2020-strategiens overordnede mål om at udslippet af drivhusgasser skal mindskes med mindst 20 % i forhold til 1990-niveauet og med 30 % på visse vilkår, til at øge andelen af vedvarende energi i det endelige energiforbrug til 20 % og at øge energieffektiviteten med 20 %?

25. I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at nå Europa 2020-strategiens overordnede mål om at få nedbragt antallet af indbyggere i EU, som lever under den nationale fattigdomsgrænse?

26. I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at forbedre miljøet og nå målet for EU's biodiversitetsstrategi om at standse tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenester og at genskabe dem?

27. I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til den fælles landbrugspolitiks mål om at fremme landbrugets konkurrenceevne?

28. I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til den fælles landbrugspolitiks mål om at sikre bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag?

29. I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til den fælles landbrugspolitiks mål om at nå frem til en afbalanceret territorial udvikling af økonomien og samfundene i landdistrikterne, herunder skabelse og opretholdelse af beskæftigelse.?

30. I hvilket omfang har landdistriktsudviklingsprogrammet bidraget til at fremme innovation?
BILAG VI

Vigtigste elementer i den tekniske dokumentation for overvågnings- og evalueringssystemet

Et af de vigtigste elementer i overvågnings- og evalueringssystemet for landdistriktsudvikling er den tekniske støtte, som gives til medlemsstaterne, evalueringseksperterne og andre evalueringsinteressenter til at opbygge evalueringskapacitet og højne kvaliteten og sammenhængen i evalueringsaktiviteterne. Kommissionen udarbejder i samarbejde med medlemsstaterne dokumentation om teknisk støtte, som omhandler følgende emner:

1) Datablade for hver af de fælles indikatorer med en definition af indikatoren sammenhængen med interventionslogikken måleenhed metode for at få værdier frem, påkrævet data og datakilder oplysning om dataindsamling herunder ansvarligt organ og indsamlingshyppighed rapporteringskrav

2) Metodevejledning for at hjælpe medlemsstater og evalueringseksperter med at opfylde kravene til overvågnings- og evalueringssystemet, der omfatter systemets forskellige dele, herunder evalueringsmetoder og tilvejebringelsesmåde, og tilvejebringelse af støtte i særlige spørgsmål, som f.eks. evaluering af lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

3) Vejledning om forhåndsevalueringen af landdistriktsudviklingsprogrammerne, der dækker formålet med forhåndsevalueringen, processen og rollerne for de involverede aktører og arbejdets omfang samt metodologisk støtte til passende tilgange og metoder samt en værktøjskasse med vejledende modeller.

4) Vejledning om udformning af evalueringsplaner, som omfatter hensigten og fordelene ved en evalueringsplan, de elementer, som skal indgå i den, og anbefalinger om passende processer til at oprette den. Overvejelser i forbindelse med styring og gennemførelse omfattes samt vejledende modeller for forskellige aspekter af arbejdet.

5) Vejledning om anvendelse og oprettelse af proxyindikatorer, som er specielt målrettet regionale landdistriktsudviklingsprogrammer og som beskriver formålet og egenskaberne for proxyindikatorerne og angiver oplysninger og metoder, som kan anvendes, hvis der er behov for proxyvariabler.

6) Vejledning om indikatorplanen, som skal omfatte de elementer, der skal indgå, regler, som skal finde anvendelse, og modeller for tabeller

7) Vejledning om overvågningsplanen, som skal omfatte de elementer, der skal indgå i de årlige gennemførelsesrapporter, regler, som skal finde anvendelse, og modeller for tabeller.

8) Vejledning om bedømmelse af værdier for supplerende resultatindikatorer, som skal omfatte fastsættelse af relevant population for projekter, strategier for udvælgelse af stikprøver, passende metoder, datakilder og vurderingsteknikker.

9) Vejledning om vurderingen af virkningerne af landdistriktsudviklingsprogrammer, som omfatter hensigten med og brugen af effektindikatorer, sammenhænge mellem landdistriktsudviklingspolitikken og andre politikområder og faktorer, som påvirker effektindikatorværdierne samt foreslåede metoder til at beregne nettoeffekten af landdistriktsudviklingsinterventioner.

10) Vejledning om besvarelse af de fælles evalueringsspørgsmål vedrørende landdistriktsudvikling, herunder sammenhæng med interventionslogik og fælles indikatorer, og forslag til yderligere data, vurderingskriterier og en række mulige tilgange, som kan anvendes til at besvare spørgsmålene.

11) Vejledning om den efterfølgende evaluering af landdistriktsudviklingsprogrammerne for 2014-2020, som omfatter formål, proces og arbejdets omfang, tilvejebringelse af metodologisk støtte og identificeret god praksis samt vejledende modeller for forskellige aspekter af arbejdet.
BILAG VII

De årlige gennemførelsesrapporters struktur og indhold (jf. artikel 50 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 75 i forordning (EU) nr. 1305/2013)

1.    Vigtig information om gennemførelsen af programmet og dets prioriteter

a)    Finansielle oplysninger

Oplysninger om den finansielle gennemførelse som for hver foranstaltning og hvert fokusområde skal indeholde en oversigt over de udgifter, der er afholdt og anmeldt i udgiftserklæringerne. Den skal omfatte de samlede afholdte offentlige udgifter samt de inddrivelser og finansielle korrektioner, som medlemsstaten har foretaget i det foregående kalenderår.

b)    Fælles indikatorer og programspecifikke indikatorer og kvantificerede målværdier

Information om gennemførelsen af landdistriktsudviklingsprogrammet målt med fælles og specifikke indikatorer, herunder de fremskridt, der er gjort i forhold til de mål, der er fastsat for hvert fokusområde, og om faktisk output sammenlignet med planlagt output som fastsat i indikatorplanen. Fra og med den årlige gennemførelsesrapport, som skal indgives i 2017, de fremskridt, som er gjort med hensyn til at nå de delmål, der er fastsat i resultatrammen (tabel F). Yderligere oplysninger om stadiet i gennemførelsen af landdistriktsudviklingsprogrammet tilvejebringes gennem oplysninger om finansielle forpligtelser for hver foranstaltning og hvert fokusområde og de tilhørende forventede fremskridt i forhold til målene.

Tabeller:

 Tabel A: Udgiftsforpligtelser for hver foranstaltning og hvert fokusområde

 Tabel B: Gennemførte outputindikatorer for hver foranstaltning og hvert fokusområde

▼M2

 Tabel C: Opdeling på relevante output og foranstaltninger efter områdetype, køn og/eller alder og operationer, der bidrager til integrationen af tredjelandsstatsborgere

▼B

 Tabel D: Fremskridt i forhold til målene

 Tabel E: Overvågning af overgangsbestemmelser

 Tabel F: Opfyldelse af resultatrammeindikatorer.

2.    Fremskridtene i gennemførelsen af evalueringsplanen skal opstilles på følgende måde:

a) En beskrivelse af og begrundelse for eventuelle ændringer i evalueringsplanen i landdistriktsudviklingsprogrammet i løbet af året

b) En beskrivelse af de evalueringsaktiviteter, der er gennemført i løbet af året (afsnit 3 i evalueringsplanen).*

c) En beskrivelse af de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med tilvejebringelse og forvaltning af data (afsnit 4 i evalueringsplanen).*

d) En liste over afsluttede evalueringer, herunder henvisninger til, hvor de er offentliggjort online.

e) En oversigt over gennemførte evalueringer med fokus på resultatet af evalueringen.

f) En beskrivelse af de kommunikationsaktiviteter, som er gennemført i forbindelse med oplysning om resultatet af evalueringen til offentligheden (afsnit 6 i evalueringsplanen).*

g) Beskrivelse af opfølgningen af evalueringsresultatet (afsnit 6 i evalueringsplanen).*

* Der skal være en henvisning til evalueringsplanen, der redegøres for eventuelle problemer i forbindelse med gennemførelsen og hvilke løsninger, som er gennemført eller foreslået.

3.    Forhold, som påvirker resultatet af programmet og de trufne foranstaltninger

Beskrivelse af de skridt, som forvaltningsmyndigheden og overvågningsudvalget har taget for at sikre kvaliteten og effektiviteten af programmets gennemførelse, navnlig hvad angår spørgsmål, der er opstået i forbindelse med forvaltningen af programmet og eventuelle korrigerende foranstaltninger, som er truffet, navnlig som reaktion på Kommissionens synspunkter.

4.    Foranstaltninger, som er truffet for at gennemføre teknisk bistand og offentlig omtale af programmet

a) Hvis foranstaltninger er omfattet af teknisk bistand ved oprettelsen og driften af det nationale landdistriktsnetværk, skal rapporten indeholde en redegørelse for de foranstaltninger, som er truffet, og status med hensyn til oprettelsen af netværket og gennemførelsen af den tilhørende handlingsplan

b) Foranstaltninger, der er truffet for at sikre offentlig omtale af programmet (artikel 13 i denne forordning).

5.    Foranstaltninger, som er truffet for at opfylde forhåndsbetingelser (i 2017 og i 2016, hvis det er relevant)

Beskrivelse af de foranstaltninger, som er truffet for hver prioritet/fokusområde for at opfylde de prioritetstilknyttede og generelle forhåndsbetingelser, som finder anvendelse, og som ikke blev opfyldt eller kun delvist blev opfyldt, da landdistriktsudviklingsprogrammet blev godkendt. Der skal henvises til de kriterier, som ikke eller kun delvist blev opfyldt, til eventuelle strategier, retsakter eller andre relevante dokumenter, herunder relevante paragraffer og artikler og til de organer, som er ansvarlige for gennemførelsen. Om nødvendigt kan medlemsstaterne give forklaringer eller yderligere oplysninger som supplement til denne redegørelse.

6.    Redegørelse for gennemførelsen af delprogrammer

Det gælder for de årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges i 2017 og 2019, at de også skal omfatte oplysninger om gennemførelsen målt med fælles og specifikke indikatorer, herunder om fremskridtene i forhold til målene i indikatorplanen for delprogrammet samt output, der er opnået, og udgifter sammenlignet med det planlagte output og de udgifter, der er fastsat i delprogrammet.

7.    Vurdering af oplysningerne og fremskridtene i forhold til programmets mål

De årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges i 2017 og 2019, skal også omfatte følgende oplysninger, der er resultatet af evalueringsaktiviteter:

Rapportering og kvantificering af programmets resultat, navnlig gennem vurdering af de supplerende resultatindikatorer og de relevante evalueringsspørgsmål.

De årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges i 2019, skal også omfatte følgende oplysninger, der er resultatet af evalueringsaktiviteter:

Rapportering om fremskridtene i forhold til programmets mål og dets bidrag til opfyldelse af EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, bl.a. gennem en vurdering af programmets nettobidrag til ændringer i værdierne for den fælles landbrugspolitiks effektindikatorer og relevante evalueringsspørgsmål.

8.    Gennemførelse af foranstaltninger for at tage hensyn til principperne i artikel 6, 7 og 8 i forordning (EU) nr. 1303/2013

De årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges i 2017 og 2019, skal også omfatte følgende oplysninger:

a)    Fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling (artikel 7 i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Vurdering af foranstaltninger, som er truffet til at sikre, at ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet tages i betragtning og fremmes i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af programmer, herunder i relation til overvågning, rapportering og evaluering.

b)    Bæredygtig udvikling (artikel 8 i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Vurdering foranstaltninger, som er truffet for at sikre, at målene for og gennemførelsen af ELFUL er i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling og med Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 91, stk. 1, i traktaten med hensyn til princippet om, at forureneren betaler.

Endvidere gives oplysninger om støtte til at nå klimamålene (sporing af klimaforandringer).

c)    Hvilken rolle de partnere, som er nævnt i artikel 5 i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal spille i gennemførelsen af programmet

Vurdering af foranstaltninger, som er truffet for at sikre, at de partnere, som er nævnt i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, inddrages i udarbejdelsen af fremskridtsrapporter og i hele gennemførelsen af programmerne, herunder gennem deltagelse i overvågningsudvalgene for programmerne i overensstemmelse med artikel 48 i nævnte forordning og i det nationale landdistriktsnetværks aktiviteter.

9.    Fremskridtene i forhold til at sikre en integreret tilgang

De årlige gennemførelsesrapporter, som forelægges 2019, skal også omfatte følgende oplysninger:

Beskrivelse af fremskridtene med hensyn til at sikre en integreret tilgang til anvendelsen af ELFUL og andre af Unionens finansielle instrumenter til at støtte for den territoriale udvikling i landdistrikterne, herunder gennem lokale udviklingsstrategier.

10.    Rapport om gennemførelsen af finansielle instrumenter (artikel 46 i forordning (EU) nr. 1303/2013)

De årlige gennemførelsesrapporter skal også som bilag indeholde:

en særskilt rapport om de operationer, der omfatter finansielle instrumenter. Indholdet af rapporten er fastsat i artikel 46, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og indgivelsen heraf skal ske gennem modellen for ESI-fondene.( 1 ) Artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

( 2 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 184/2014 af 25. februar 2014 om vilkår og betingelser for det elektroniske system til udveksling af data mellem medlemsstaterne og Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (i det følgende benævnt »FFB«), og om nomenklaturen for interventionskategorierne for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 57 af 27.2.2014, s. 7).

( 3 ) Anvendelse af de samlede ELFUL-bidrag til hvert af de pågældende programmer.

( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

( 5 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

( 6 ) Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1).

( 7 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71).

( 8 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

( 9 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1)

( 10 ) Den vejledende fordeling af det samlede EU-bidrag pr. fokusområde skal anvendes inden for rammerne af landdistriktsudviklingsprogrammets bidrag til de tematiske mål og klimaforandringsmål, jf. artikel 15, stk. 1, litra a), nr. iv), i forordning (EU) nr. 1303/2013, af suspensioner, jf. artikel 19, stk. 5 og artikel 22, stk. 6, i samme forordning, og, hvor det er relevant, af beregningen af beløb, der skal forbeholdes i henhold til artikel 59, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1305/2013

( 11 ) Artikel 8, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185).

( *1 Kontekstindikatorer, hvori er indarbejdet den fælles landbrugspolitiks effektindikatorer

( *2 Supplerende resultatindikatorer

Top