EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0807-20180101

Consolidated text: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/807/2018-01-01

02014R0807 — DA — 01.01.2018 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 807/2014

af 11. marts 2014

om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser

(EUT L 227 af 31.7.2014, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1367 af 4. juni 2015

  L 211

7

8.8.2015

►M2

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/94 af 30. oktober 2018

  L 19

5

22.1.2019
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 807/2014

af 11. marts 2014

om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelserKAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes:

1) supplerende bestemmelser til forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår:

a) unge landbrugere

b) udvekslingsordninger inden for landbrug og skovbrug samt besøg på landbrugs- og skovbrugsbedrifter

c) kvalitetsordninger — markedsføring

d) bedrifts- og erhvervsudvikling

e) skovrejsning og etablering af skovområder

f) foranstaltninger vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug

g) bevarelse af genetiske ressourcer i landbrug og skovbrug

h) udelukkelse af dobbeltfinansiering

i) dyrevelfærd

j) samarbejde

k) kommercielle lån til gensidige fonde

l) investeringer

m) omdannelse eller justering af forpligtelser

n) udvidede eller ny forpligtelser.

2) særlige overgangsregler om betingelserne for, at støtte, som Kommissionen har godkendt efter forordning (EF) nr. 1698/2005, eller for Kroatiens vedkommende efter forordning (EF) nr. 1085/2006, kan indgå i støtte ydet efter forordning (EU) nr. 1305/2013, herunder for Kroatiens vedkommende støtte til teknisk bistand.KAPITEL II

SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL REGLERNE FOR FORANSTALTNINGER TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

▼M2

Artikel 2

Ung landbruger

1.  Betingelserne for adgang til støtte for en ung landbruger som defineret i artikel 2, stk. 1, litra n), i forordning (EU) nr. 1305/2013, der etablerer sig på en landbrugsbedrift som driftsleder i fællesskab med andre landbrugere, skal svare til de betingelser, der gælder for en ung landbruger, der etablerer sig som eneste driftsleder. Unge landbrugere skal i alle tilfælde udøve kontrol over bedriften som fastsat i de gældende bestemmelser i medlemsstaten.

2.  Når ansøgningen om støtte vedrører en bedrift, der ejes af en juridisk person, skal en ung landbruger som defineret i artikel 2, stk. 1, litra n), i forordning (EU) nr. 1305/2013 udøve kontrol over den juridiske person som fastsat i de bestemmelser, der gælder i medlemsstaten. Når flere fysiske personer, herunder en eller flere personer, der ikke er ung(e) landbruger(e), deltager i den juridiske persons kapital eller drift, skal den unge landbruger være i stand til at udøve denne kontrol enten alene eller i forening med andre landbrugere.

Hvis en juridisk person kontrolleres af en anden juridisk person (alene eller sammen med andre), gælder kravene i første afsnit for enhver fysisk person, der kontrollerer denne anden juridiske person.

3.  Der kan bevilliges en henstandsperiode på ikke over 36 måneder fra datoen for den individuelle støtteafgørelse for støttemodtagerens opfyldelse af betingelserne i forbindelse med erhvervelse af de faglige kvalifikationer, der er fastsat i programmet for udvikling af landdistrikterne.

▼B

Artikel 3

Udvekslingsordninger inden for landbrug og skovbrug samt besøg på landbrugs- og skovbrugsbedrifter

Medlemsstaterne skal i deres programmer for udvikling af landdistrikterne definere varigheden og indholdet af de kortvarige udvekslingsordninger inden for landbrug og skovbrug, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013. Sådanne ordninger og besøg skal især fokusere på bæredygtige metoder inden for landbrug og skovbrug og/eller teknologi, landbrugsdiversificering, landbrug der deltager i korte forsyningskæder, udvikling af nye forretningsmuligheder og ny teknologi samt forbedring af skovenes modstandsdygtighed.

Artikel 4

Kvalitetsordninger — markedsføring

1.  Producentsammenslutninger, der modtager støtte efter artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal uanset deres retlige form være enheder, som forener aktører, der deltager i en kvalitetsordning for landbrugsprodukter, bomuld eller fødevarer, som omhandlet i artikel 16, stk. 1, i nævnte forordning, for et specifikt produkt, der er omfattet af en af disse ordninger.

2.  De aktiviteter, der er støtteberettigede i henhold til artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal have følgende karakteristika:

a) de har til formål at tilskynde forbrugerne til at købe de produkter, der er omfattet af den kvalitetsordning for landbrugsprodukter, bomuld eller fødevarer, som omhandlet i artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013, som der ydes støtte til deltagelse i inden for rammerne af programmet for udvikling af landdistrikterne, og

b) de skaber opmærksomhed om de pågældende produkters særlige kendetegn eller fortrin, navnlig kvalitet, særlige produktionsmetoder og høje normer for dyrevelfærd og miljøhensyn som følge af den pågældende kvalitetsordning.

3.  Støtteberettigede aktiviteter må ikke tilskynde til forbrug af et produkt på grund af dets særlige oprindelse, medmindre produktet er omfattet af den kvalitetsordning, der er indført ved afsnit II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 ( 1 ), kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 ( 2 ), kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 ( 3 ) og del II, afsnit II, kapitel I, afdeling 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 ( 4 ) med hensyn til vin. Produktets oprindelse kan angives, hvis oprindelsen ikke fremtræder som hovedbudskabet.

4.  Der skal ikke ydes støtte i henhold til artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013 til oplysningskampagner og markedsføring vedrørende varemærker.

Artikel 5

Bedrifts- og erhvervsudvikling

1.  Forretningsplanen efter artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013 skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

a) I tilfælde af igangsætningsstøtte til unge landbrugere:

i) udgangssituation på bedriften

ii) milepæle og mål for udvikling af bedriftens aktiviteter

iii) detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, herunder til fremme af miljømæssig bæredygtighed og ressourceeffektivitet, der er nødvendige for udvikling af bedriftens aktiviteter, såsom investeringer, uddannelse og rådgivning

b) I tilfælde af støtte til virksomhedsetablering for ikke-landbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikter:

i) udgangssituationen for den person eller mikrovirksomhed eller lille virksomhed, der ansøger om støtte

ii) milepæle og mål for den pågældende persons, bedrifts, mikrovirksomheds eller lille virksomheds udvikling af nye aktiviteter

iii) detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, der er nødvendige for personens, bedriftens, mikrovirksomhedens eller den lille virksomheds udvikling af aktiviteter, såsom investeringer, uddannelse og rådgivning

c) I tilfælde af etableringsstøtte til udvikling af små bedrifter

i) udgangssituation på bedriften

ii) detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, herunder til fremme af miljømæssig bæredygtighed og ressourceeffektivitet, som kunne bidrage til at opnå økonomisk levedygtighed, såsom investeringer, uddannelse og samarbejde.

2.  Medlemsstaterne skal definere de tærskler, der er omhandlet i tredje afsnit i artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013, i forhold til bedriftens kapacitet målt i standard output som fastsat i artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1242/2008 ( 5 ) eller tilsvarende.

Artikel 6

Skovrejsning og etablering af skovområder

Følgende miljømæssige mindstekrav gælder i forbindelse med den foranstaltning om skovrejsning og etablering af skovområder, som er omhandlet i artikel 22 i forordning (EU) nr. 1305/2013:

a) ved valget af, hvilke arter der skal plantes, på hvilke arealer og med hvilke metoder, skal det undgås, der sker uhensigtsmæssig skovrejsning i følsomme habitater, såsom tørvemoser og vådområder, og at der opstår negative virkninger på arealer af stor økologisk værdi, herunder arealer, der anvendes til landbrug af høj naturværdi. På områder, der er udpeget som Natura 2000-områder i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF ( 6 ) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF ( 7 ), tillades kun skovrejsning, der stemmer overens med forvaltningsmålsætningerne for de pågældende områder og er aftalt med den myndighed i medlemsstaten, som har ansvar for gennemførelsen af Natura 2000

b) ved valget af træernes arter, sorter, økotyper og herkomst skal der tages hensyn til behovet for modstandsdygtighed over for klimaforandringer og naturkatastrofer og til det pågældende områdes biotiske, pedologiske og hydrologiske tilstand, såvel som til arternes potentielle invasive karakter under lokale forhold som defineret af medlemsstaterne. Støttemodtageren har som minimum pligt til at beskytte og pleje skoven i løbet af den periode, hvor der udbetales en præmie for tabt landbrugsindkomst og vedligeholdelse. Dette omfatter passende pleje og udtynding eller græsning til gavn for skovens fremtidige udvikling og for at regulere konkurrence med anden vegetation og undgå, at der opbygges brandfarligt materiale i underskoven. For hurtigtvoksende arter skal medlemsstaterne definere den korteste og længste levetid før fældning. Den korteste levetid må ikke være mindre end 8 år og må ikke overstige 20 år

c) i tilfælde, hvor plantning af flerårige træagtige arter på grund af miljømæssige eller klimatiske forhold, herunder forringelse af miljøet, ikke kan forventes at føre til etablering af skovområder som defineret i gældende national lovgivning, kan medlemsstaten give støttemodtageren tilladelse til at etablere og vedligeholde andet træagtigt vegetationsdække. Støttemodtageren skal sikre det samme niveau af pleje og beskyttelse, som gælder for skove

d) i tilfælde af skovrejsning, der fører til etablering af skov med et omfang, der overstiger en vis tærskel, som medlemsstaterne fastsætter, skal skovrejsningen bestå af enten:

i) plantning af udelukkende økologisk tilpassede arter og/eller arter, som er modstandsdygtige over for klimaændringer i det pågældende biogeografiske område, som ifølge en vurdering af virkningerne ikke vil true biodiversiteten og økosystemtjenesterne eller have en negativ indvirkning på menneskers helbred, eller

ii) plantning af en blanding af træarter, der omfatter enten:

 mindst 10 % løvtræer pr. område, eller

 mindst tre træarter eller -sorter, som hver især skal tegne sig for mindst 10 % af træerne i området.

Artikel 7

Miljø- og klimavenligt landbrug

1.  De forpligtelser, som under de miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013, indgås til ekstensivering af husdyrbrug, skal mindst opfylde følgende betingelser:

a) hele bedriftens græsareal skal forvaltes og vedligeholdes således, at over- og undergræsning undgås

b) belægningsgraden skal fastsættes under hensyntagen til alle græssende husdyr på bedriften eller, ved forpligtelser til at begrænse næringsstofudvaskning, til alle husdyr på bedriften, som er relevante for den pågældende forpligtelse.

2.  Ved forpligtelser under de miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013, til at opdrætte lokale racer, der er i fare for at gå tabt for landbruget, eller til at bevare plantegenetiske ressourcer, der er truet af genetisk erosion, skal det kræves:

a) at der opdrættes lokale racer, der er genetisk tilpasset til et eller flere traditionelle produktionssystemer og er i fare for at gå tabt for landbruget, eller

b) at plantegenetiske ressourcer, der er naturligt tilpasset til de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, bevares.

Følgende husdyrarter er støtteberettigede:

a) kvæg

b) får

c) geder

d) dyr af hestefamilien

e) svin

f) fugle.

3.  Lokale racer anses for at være i fare for at gå tabt for landbruget, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) antallet af avlshundyr på nationalt plan er angivet

b) dette antal og de angivne racers truede status er attesteret af et behørigt anerkendt, relevant videnskabeligt organ

c) et behørigt anerkendt, relevant teknisk organ varetager registrering og ajourfører racestambogen.

d) de pågældende organer skal have den nødvendige kompetence og viden til at identificere dyr af de truede racer.

Programmet for udvikling af landdistrikterne skal indeholde oplysninger om opfyldelsen af disse betingelser.

4.  Plantegenetiske ressourcer betragtes som værende truet af genetisk erosion, når programmet for udvikling af landdistrikterne indeholder tilstrækkelige beviser for genetisk erosion på grundlag af videnskabelige resultater eller indikatorer for reduktionen af endemiske/oprindelige (lokale) sorter og deres populationsdiversitet samt eventuelt for ændringer i den fremherskende landbrugspraksis på lokalt plan.

5.  Der må ikke ydes støtte efter artikel 28, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1305/2013 til aktiviteter, der er omfattet at den type forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug, som er omhandlet i stk. 1-4, i nærværende artikel.

Artikel 8

Bevarelse af genetiske ressourcer i landbrug og skovbrug

1.  I denne artikel forstås ved:

a) »bevarelse på levestedet« inden for landbrug: bevarelse af genetisk materiale i økosystemer og naturlige habitater og bevarelse og genindvinding af levedygtige populationer af arter eller vildtlevende racer i deres naturlige omgivelser og, for så vidt angår tamdyreracer eller dyrkede plantearter, i det driftsmiljø, hvor de har udviklet deres distinkte egenskaber

b) »bevarelse på levestedet« inden for skovbrug: bevarelse af genetisk materiale i økosystemer og naturlige habitater og bevarelse og genindvinding af levedygtige populationer af arter i deres naturlige omgivelser

c) »bevarelse på bedriftsniveau«: bevarelse på levestedet og udvikling på bedriftsniveau

d) »bevarelse uden for levestedet« betyder bevarelse af genetisk materiale i landbruget eller skovbruget uden for det naturlige habitat

e) »samling uden for levestedet« betyder en samling af genetisk materiale til landbruget eller skovbruget uden for det naturlige habitat.

2.  Foranstaltninger til bevarelse af genetiske ressourcer i landbruget og skovbruget, hvortil der kan ydes støtte efter artikel 28, stk. 9, og artikel 34, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013, kan omfatte følgende:

a) målrettede aktioner: foranstaltninger til fremme af bevarelse på levestedet og bevarelse uden for levestedet, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genetiske ressourcer i landbruget og skovbruget, herunder webbaserede fortegnelser over de genetiske ressourcer, der for tiden bevares på levestedet, herunder bevarelse på bedriftsniveau, samt over samlinger uden for levestedet og databaser

b) samordnede aktioner: foranstaltninger til fremme af informationsudveksling mellem kompetente organisationer i medlemsstaterne om bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af de genetiske ressourcer i Unionens landbrug og skovbrug

c) ledsageforanstaltninger: information, udbredelse og rådgivning med deltagelse fra ikke-statslige organisationer og andre relevante interesseparter, uddannelseskurser og udarbejdelse af tekniske rapporter.

Artikel 9

Udelukkelse af dobbeltfinansiering af landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet, og af tilsvarende metoder

1.  Ved ydelse af støtte efter artikel 28, stk. 6, artikel 29, stk. 4, og artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013, må der ved beregningen af støttebeløbet udelukkende tages hensyn til de yderligere omkostninger og tab af indkomst, der er forbundet med forpligtelser, som er mere vidtgående end den relevante obligatoriske metode i henhold til artikel 43 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

2.  Når en klima- og miljøvenlig forpligtelse efter artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013, som angår en metode opført i bilag IX, afsnit I, punkt 3 og 4, og afsnit III, punkt 7, til forordning (EU) nr. 1307/2013, eller enhver anden metode som tilføjes til nævnte bilag i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 43, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1307/2013, anmeldes som svarende til en eller flere metoder fastlagt efter artikel 43, stk. 2, i nævnte forordning, skal betalingen til forpligtelsen til at drive klima- og miljøvenligt landbrug efter artikel 28, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1305/2013 nedsættes med et fast beløb svarende til en del af den grønne betaling i medlemsstaten eller regionen for grøn praksis, jf. artikel 43, stk. 12, litra c) i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Artikel 10

Dyrevelfærd

Forpligtelser på dyrevelfærdsområdet, der er støtteberettigede i henhold til artikel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal indebære opgraderede standarder for produktionsmetoderne på et af følgende områder:

a) vand, foder og pleje afpasset efter husdyrenes naturlige behov

b) opstaldningsforhold, såsom øgede pladskrav, gulvarealer, strøelse og naturlig belysning

c) adgang til fri luft

d) undgåelse af at lemlæste og/eller kastrere dyr, eller i særlige tilfælde, hvor lemlæstelse eller kastrering anses for at være nødvendig, krav om brug af bedøvelsesmidler samt smertestillende antiinflammatorisk medicin eller medicinsk kastration.

Artikel 11

Samarbejde

1.  Støtte til etablering og udvikling af korte forsyningskæder, jf. artikel 35, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1305/2013, må kun omfatte forsyningskæder med højst et mellemled mellem landbrugeren og forbrugeren.

2.  Støtte til etablering og udvikling af lokale markeder, jf. artikel 35, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal ydes for markeder, for hvilke:

a) der i programmet for udvikling af landdistrikterne er fastsat en radius i kilometer fra den landbrugsbedrift, produktet stammer fra, inden for hvilken forarbejdningsaktiviteter og salg til den endelige forbruger skal finde sted, eller

b) der i programmet for udvikling af landdistrikterne er fastsat en overbevisende alternativ definition.

3.  I forbindelse med samarbejde, der støttes efter artikel 35, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal »små aktører« forstås som mikrovirksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF ( 8 ) eller fysiske personer, der ikke udøver økonomisk aktivitet på det tidspunkt, hvor de ansøger om støtte.

4.  De salgsfremstød, der er omhandlet i artikel 35, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1305/2013, er kun støtteberettigede, for så vidt angår korte forsyningskæder og lokale markeder, der opfylder kriterierne i nærværende artikels stk. 1 og 2.

▼M2

Artikel 12

Kommercielle lån til gensidige fonde

Hvis midlerne til de finansielle godtgørelser, som de gensidige fonde, der er omhandlet i artikel 38, 39 og 39a i forordning (EU) nr. 1305/2013, skal betale, stammer fra et kommercielt lån, skal lånets løbetid være på mellem et og fem år.

▼B

Artikel 13

Investeringer

▼M2

I henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. 1305/2013 gælder følgende regler i tilfælde, hvor støtten ydes i form af tilskud:

▼B

a) i tilfælde af leasing er andre omkostninger i tilknytning til leasingkontrakten, såsom leasinggivers fortjeneste, renteomkostninger ved refinansiering, indirekte omkostninger og forsikringsudgifter, ikke støtteberettigede

b) medlemsstaterne skal i deres programmer for udvikling af landdistrikterne fastsætte, på hvilke betingelser anskaffelse af brugt udstyr kan anses som en støtteberettiget udgift

c) medlemsstaterne skal kræve overholdelse af minimumsstandarder for energieffektivitet, når der ydes støtte til investeringer i infrastrukturer for vedvarende energi, der forbruger eller producerer energi, når der findes sådanne standarder på nationalt plan

d) investeringer i anlæg, hvis primære formål er at producere elektricitet fra biomasse, er ikke støtteberettigede, medmindre der anvendes en minimumsprocent af varmeenergi, som fastsættes af medlemsstaterne

e) medlemsstaterne skal fastsætte begrænsninger i den andel, som korn og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og olieholdige afgrøder højst må tegne sig for ved produktion af bioenergi, herunder biobrændstoffer, i forskellige typer af anlæg. Støtte til bioenergiprojekter må kun ydes til bioenergi, som opfylder gældende bæredygtighedskriterier fastsat i EU-lovgivningen, herunder artikel 17, stk. 2-6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF ( 9 ). Den strategiske miljøvurdering i programmet for udviklingen af landdistrikterne skal omfatte en generel vurdering heraf.

Artikel 14

Omdannelse eller tilpasning af forpligtelser

1.  Medlemsstaterne kan tillade, at en forpligtelse efter artikel 28, 29, 33 eller 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013 omdannes til en anden forpligtelse i løbet af forpligtelsesperioden, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) ændringen indebærer betydelige fordele for miljøet eller for dyrevelfærden

b) den eksisterende forpligtelse skærpes væsentligt

c) de pågældende forpligtelser indgår i det godkendte program for udviklingen af landdistrikterne.

En ny forpligtelse skal indgås for hele den periode, der er angivet i den relevante foranstaltning, uanset hvor længe den oprindelige forpligtelse allerede er gennemført.

2.  Medlemsstaterne kan tillade, at forpligtelser efter artikel 28, 29, 33 og 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013 tilpasses i løbet af forpligtelsesperioden, hvis det godkendte program for udviklingen af landdistrikterne giver mulighed herfor, og tilpasningen er berettiget under hensyntagen til forpligtelsens formål.

Støttemodtageren skal opfylde den tilpassede forpligtelse for den resterende del af den oprindelige forpligtelsesperiode.

Tilpasninger kan også ske i form af en forlængelse af forpligtelsesperioden.

Artikel 15

Situationer, hvor der ikke kræves tilbagebetaling

1.  Hvis støttemodtageren i løbet af gyldighedsperioden for en forpligtelse, der er indgået som en betingelse for at modtage støtte, øger sin bedrifts areal, kan medlemsstaterne udvide forpligtelsen til også at omfatte tillægsarealet i den resterende del af forpligtelsesperioden eller erstatte den oprindelige forpligtelse med en ny forpligtelse. Det samme gælder i tilfælde, hvor det areal, der er omfattet af forpligtelsen, udvides inden for bedriften.

2.  En forpligtelse må kun udvides til at dække yderligere arealer som omhandlet i paragraf 1 på følgende betingelser:

a) det tjener forpligtelsens miljømål

b) det er berettiget i henseende til forpligtelsens art, den tilbageværende forpligtelsesperiodes længde og tillægsarealets størrelse

c) det forringer ikke den effektive kontrol med opfyldelsen af betingelserne for ydelsen af støtte.

Forpligtelsens oprindelige løbetid skal overholdes.

3.  En ny forpligtelse kan indgås for at erstatte en bestående forpligtelse som omhandlet i paragraf 1 på betingelse af, at den ny forpligtelse omfatter hele det pågældende areal, og at vilkårene ikke er mindre krævende end i den oprindelige forpligtelse.

Når den oprindelige forpligtelse erstattes af en ny, skal den nye forpligtelse indgås for hele den periode, der er angivet i den relevante foranstaltning, uanset hvor stor en andel af den oprindelige forpligtelse der allerede er gennemført.KAPITEL III

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 16

Udgifters støtteberettigelse

1.  Udgifter til retlige forpligtelser, som er indgået over for støttemodtagere i løbet af programmeringsperioden 2007-2013 inden for rammerne af foranstaltninger efter artikel 52 og 63 i forordning (EF) nr. 1698/2005, er berettiget til ELFUL-bidrag i programmeringsperioden 2014-2020 for de betalinger, som skal foretages:

a) mellem den 1. januar 2014 og den 31. december 2015, såfremt den finansielle tildeling til den berørte foranstaltning i det pågældende program i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 allerede er opbrugt

b) efter den 31. december 2015.

2.  De i stk. 1 omhandlede udgifter er berettigede til et bidrag fra ELFUL i programmeringsperioden 2014-2020, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) udgifterne skal være fastsat i det pågældende program for udviklingen af landdistrikterne for programmeringsperioden 2014-2020,

b) ELFUL-bidragssatsen til finansiering af den tilsvarende foranstaltning efter forordning (EU) nr. 1305/2013, jf. bilag I til denne forordning, finder anvendelse

c) Medlemsstaterne sikrer, at de relevante overgangsforanstaltninger klart kan identificeres i deres forvaltnings- og kontrolsystemer.

Artikel 17

Kroatien

1.  Udgifter til retlige forpligtelser over for støttemodtagere i Kroatien, som er indgået under instrumentet til førtiltrædelsesbistand til udvikling af landdistrikter (IPARD) til operationer under foranstaltninger efter artikel 171, stk. 3, litra b), stk. 4, litra a) og b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 ( 10 ), er berettiget til ELFUL-bidrag i programmeringsperioden 2014-2020 for de betalinger, som skal foretages:

a) mellem den 1. januar 2014 og den 31. december 2016, såfremt den finansielle tildeling til den berørte foranstaltning i det pågældende program i henhold til forordning (EF) nr. 718/2007 allerede er opbrugt

b) efter den 31. december 2016.

2.  De i stk. 1 omhandlede udgifter er berettigede til et bidrag fra ELFUL i programmeringsperioden 2014-2020, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) udgifterne skal være fastsat i programmet for udviklingen af landdistrikterne for programmeringsperioden 2014-2020

b) ELFUL-bidragssatsen til finansiering af den tilsvarende foranstaltning efter forordning (EU) nr. 1305/2013, jf. bilag II til denne forordning, finder anvendelse

c) Kroatien sikrer, at de relevante overgangsoperationer klart kan identificeres i dets forvaltnings- og kontrolsystemer.

3.  Udgifter, som afholdes efter den 31. december 2013 i forbindelse med operationer, der er nødvendige for afslutning af IPARD-programmet, og den efterfølgende evaluering som omhandlet i artikel 191 i forordning (EF) nr. 718/2007, er berettiget til støtte under ELFUL, under programmets komponent for teknisk bistand i programmeringsperioden 2014-2020, forudsat at programmet indeholder en bestemmelse om sådanne udgifter.

Artikel 18

Efterfølgende evaluering

1.  Den efterfølgende vurdering, der er omhandlet i artikel 86, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005, indgives til Kommissionen senest den 31. december 2016.

2.  Sammenfatningen af efterfølgende evalueringer, der er omhandlet i artikel 87 i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal være afsluttet senest den 31. december 2017.KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1974/2006 ophæves.

Den finder fortsat anvendelse på operationer, der gennemføres i henhold til programmer, som Kommissionen har godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 inden den 1. januar 2014.

▼M1

Hvad angår overførsler mellem akserne hæves det loft på 3 %, der er fastsat i artikel 9, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 1974/2006, til 5 %.

Hvad angår tidsfristen for at meddele programændringer til Kommissionen forlænges den i artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1974/2006 fastsatte tidsfrist fra den 31. august 2015 til den 30. september 2015.

Hvad angår Kommissionens tidsfrist for vurdering af de anmodede ændringer reduceres den periode på fire måneder, der er fastsat i artikel 9, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1974/2006, til tre måneder.

▼B

Artikel 20

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG ISammenligningstabel over foranstaltninger, fastsat i forordning (EF) nr. 1698/2005 og forordning (EU) nr. 1305/2013 eller forordning (EU) nr. 1303/2013

Foranstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005

Koder i programmeringsperioden 2007-2013

Foranstaltninger i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013 eller forordning (EU) nr. 1303/2013

Koder i programmeringsperioden 2014-2020

Artikel 20, litra a), nr. i), og artikel 21: Uddannelse og information

111

Artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013

1

Artikel 20, litra a), nr. ii), og artikel 22: Unge landbrugeres etablering

112

Artikel 19, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013

6

Artikel 20, litra a), nr. iii), og artikel 23: Førtidspensionering

113

/

/

Artikel 20, litra a), nr. iv), og artikel 24: Anvendelse af rådgivningstjenester

114

Artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013

2

Artikel 20, litra a), nr. v), og artikel 25: Oprettelse af drifts-, vikar- og rådgivningstjenester

115

Artikel 15, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

2

Artikel 20, litra b), nr. i), og artikel 26: Modernisering af landbrugsbedrifter

121

Artikel 17, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013

4

Artikel 20, litra b), nr. ii), og artikel 27: Forbedring af skovenes økonomiske værdi

122

Artikel 21, stk. 1, litra d) og e), i forordning (EU) nr. 1305/2013

8

Artikel 20, litra b), nr. iii), og artikel 28: Forøgelse af landbrugs- og skovbrugsprodukternes værdi

123

Artikel 17, stk. 1, litra b), og artikel 21, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1305/2013

4

8

Artikel 20, litra b), nr. iv), og artikel 29: Samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier

124

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

16

Artikel 20, litra b), nr. v), og artikel 30: Infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af landbrug og skovbrug

125

Artikel 17, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1305/2013

4

Artikel 20, litra b), nr. vi): Genoprettende og forebyggende aktioner

126

Artikel 18 i forordning (EU) nr. 1305/2013

5

Artikel 20, litra c), nr. i), og artikel 31: Overholdelse af normer

131

/

/

Artikel 20, litra c), nr. ii), og artikel 32: Ordninger for fødevarekvalitet

132

Artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013

3

Artikel 20, litra c), nr. iii), og artikel 33: Information om og markedsføring af produkter under ordninger for fødevarekvalitet

133

Artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013

3

Artikel 20, litra d), nr. i), og artikel 34: Semisubsistenslandbrug

141

Artikel 19, stk. 1, litra a), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1305/2013

6

Artikel 20, litra d), nr. ii), og artikel 35: Producentsammenslutninger

142

Artikel 27 i forordning (EU) nr. 1305/2013

9

Artikel 36, litra a), nr. i): Betalinger for naturbetingede ulemper i bjergområder

211

Artikel 31 i forordning (EU) nr. 1305/2013

13

Artikel 36, litra a), nr. ii): Betalinger for naturbetingede ulemper i andre områder end bjergområder

212

Artikel 31 i forordning (EU) nr. 1305/2013

13

Artikel 36, litra a), nr. iii), og artikel 38: Natura 2000-betalinger og betalinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF

213

Artikel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013

12

Artikel 36, litra a), nr. iv), og artikel 39: Betalinger for miljøvenligt landbrug

214

Artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013

10

11

Artikel 36, litra a), nr. v), og artikel 40: Betalinger for dyrevelfærd

215

Artikel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013

14

Artikel 36, litra a), nr. vi), og artikel 41: Ikke-produktive investeringer

216

Artikel 17, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1305/2013

4

Artikel 36, litra b), nr. i), og artikel 43: Første skovrejsning på landbrugsarealer

221

Artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013

8

Artikel 36, litra b), nr. ii), og artikel 44: Første etablering af skovlandbrugssystemer på landbrugsarealer

222

Artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

8

Artikel 36, litra b), nr. iii), og artikel 45: Første skovrejsning på andre arealer end landbrugsarealer

223

Artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013

8

Artikel 36, litra b), nr. iv), og artikel 46: Natura 2000-betalinger

224

Artikel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013

12

Artikel 36, litra b), nr. v), og artikel 47: Betalinger for miljøvenligt skovbrug

225

Artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013

15

Artikel 36, litra b), nr. vi), og artikel 48: Genetablering af potentialet i skovbruget og indførelse af forebyggende aktioner

226

Artikel 21, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1305/2013

8

Artikel 36, litra b), nr. vii), og artikel 49: Ikke-produktive investeringer

227

Artikel 21, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1305/2013

8

Artikel 52, litra a), nr. i), og artikel 53: Diversificering til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter

311

Artikel 19, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

6

Artikel 52, litra a), nr. ii), og artikel 54: Støtte til oprettelse og udvikling af virksomheder

312

Artikel 19, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

6

Artikel 52, litra a), nr. iii), og artikel 55: Fremme af turismen

313

Artikel 19, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013

6

Artikel 52, litra b), nr. i), og artikel 56: Basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne

321

Artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013

7

Artikel 52, litra b), nr. ii): Fornyelse og udvikling af landsbyer

322

Artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013

7

Artikel 53, litra b), nr. iii), og artikel 57: Bevarelse og opgradering af landdistrikternes natur- og kulturarv

323

Artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013

7

Artikel 52, litra c), og artikel 58: Uddannelse og information

331

Artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013

1

Artikel 52, litra d), og artikel 59: Kompetenceudvikling, informationskampagne og gennemførelse

341

/

/

Artikel 63, litra a): Lokale udviklingsstrategier

41 (411, 412, 413)

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013

19

Artikel 63, litra b): Gennemførelse af samarbejdsprojekter

421

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013

19

Artikel 63, litra c): Drift af den lokale aktionsgruppe, udvikling af kompetence og gennemførelse af informationstiltag i området

431

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013

19

Afsnit IV, kapitel II: Teknisk bistand

511

Artikel 51-54 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Teknisk bistand og netværkssamarbejde

20

Artikel 19, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1305/2013: Årlige betalinger til landbrugere, der deltager i ordningen for små landbrugere

 

Artikel 36, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013: Afgrøde-, dyre- og planteforsikring

17

Artikel 36, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013: Gensidige fonde i forbindelse med ugunstige vejrforhold, dyre- og plantesygdomme, skadedyrsangreb og miljøhændelser

17

Artikel 36, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1305/2013: Indkomststabiliseringsredskab

17
BILAG IISammenligningstabel over foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 718/2007, forordning (EU) nr. 1305/2013 eller forordning (EU) nr. 1303/2013

Foranstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 718/2007

Koder i programmeringsperioden 2007-2013

Foranstaltninger i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013 eller forordning (EU) nr. 1303/2013

Koder i programmeringsperioden 2014-2020

Artikel 171, stk. 2, litra a), og artikel 174: Investeringer i landbrugsbedrifter med henblik på at omstrukturere dem og bringe dem på niveau med fællesskabs-standarderne

101

Artikel 17, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013

4

Artikel 171, stk. 2, litra c), og artikel 176: Investering i forarbejdning og markedsføring af landbrugs- og fiskeriprodukter med henblik på at omstrukturere disse aktiviteter og bringe dem på niveau med fællesskabs-standarderne

103

Artikel 17, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

4

Artikel 171, stk. 3, litra b), og artikel 178: Udarbejdelse og gennemførelse af lokale strategier for udvikling af landdistrikter

202

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 1303/2013

19

Artikel 171, stk. 4, litra a), og artikel 179: Forbedring og udvikling af landdistrikternes infrastruktur

301

Artikel 20, stk. 1, litra b) og d), i forordning (EU) nr. 1305/2013

7

Artikel 171, stk. 4, litra b), og artikel 180: Diversificering og udvikling af økonomisk virksomhed i landdistrikterne

302

Artikel 19, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1305/2013

6

Artikel 182: Teknisk bistand

501

Artikel 51-54 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Teknisk bistand og netværkssamarbejde

20( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16).

( 3 ) Forordning (EU) nr. 251/2014 af 26. februar 2014 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 14).

( 4 ) Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

( 5 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 1242/2008 af 8. december 2008 om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 3).

( 6 ) Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

( 7 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

( 8 ) Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

( 9 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).

( 10 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 af 12. juni 2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 170 af 29.6.2007, s. 1).

Top