EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1310-20131220

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 1310/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til deres anvendelse i 2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1310/2013-12-20

2013R1310 — DA — 20.12.2013 — 000.002


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1310/2013

af 17. december 2013

om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til deres anvendelse i 2014

(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 865)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 061, 1.3.2014, s.  11 (1310/2013)

►C2

Berigtigelse, EUT L 130, 19.5.2016, s.  16 (1310/2013)
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1310/2013

af 17. december 2013

om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til deres anvendelse i 2014KAPITEL I

OVERGANGSBESTEMMELSER OM STØTTE TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

Artikel 1

Retlige forpligtelser indgået i 2014 i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005

1.  Med forbehold af artikel 88 i forordning (EU) nr. 1305/2013 kan medlemsstaterne fortsat indgå nye retlige forpligtelser i forhold til støttemodtagere i 2014 for så vidt angår de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 20, bortset fra litra a), nr. iii), litra c), nr. i), og litra d), deri og i artikel 36 i forordning (EF) nr. 1698/2005 i henhold til de landdistriktsudviklingsprogrammer, som er vedtaget på grundlag af den nævnte forordning, også efter at de finansielle midler i programmeringsperioden 2007-2013 er opbrugt, forudsat at støtteansøgningen indgives inden vedtagelsen af det pågældende landdistriktsudviklingsprogram for programmeringsperioden 2014-2020.

Med forbehold af bilag VI, afsnit E, til tiltrædelsesakten af 2012 og de bestemmelser, der er vedtaget på grundlag heraf, kan Kroatien fortsat indgå nye retlige forpligtelser over for støttemodtagere i 2014 for så vidt angår de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 171, stk. 2, litra a) og c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 ( 16 ), i henhold til det instrument til førtiltrædelsesbistand til udvikling af landdistrikter (IPARD-)program, som er vedtaget på grundlag af den nævnte forordning, også efter at dette programs finansielle midler er opbrugt, forudsat at støtteansøgningen indgives inden vedtagelsen af Kroatiens landdistriktsudviklingsprogram for programmeringsperioden 2014-2020.

De udgifter, som er afholdt på grundlag af disse forpligtelser, er støtteberettigede i henhold til artikel 3 i denne forordning.

2.  Betingelsen i artikel 14, stk. 2, andet led, i forordning (EF) nr. 1257/1999finder ikke anvendelse for nye retlige forpligtelser, som medlemsstaterne har indgået i 2014 i henhold til artikel 36, litra a), nr. i) og ii), i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 2

Fortsat anvendelse af artikel 50a og 51 i forordning (EF) nr. 1698/2005

Med forbehold af artikel 88 i forordning (EU) nr. 1305/2013 finder artikel 50a og 51 i forordning (EF) nr. 1698/2005 fortsat anvendelse indtil den 31. december 2014 ved foranstaltninger, som er udvalgt i henhold til programmer for udvikling af landdistrikterne i programmeringsperioden 2014-2020 i henhold til artikel 21, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår den årlige præmie og i henhold til artikel 28-31, 33 og 34 i nævnte forordning.

Artikel 3

Visse typer støtteberettigede udgifter

1.  Med forbehold af artikel 6, stk. 1, og artikel 88 i forordning (EU) nr. 1305/2013 er udgifter til retlige forpligtelser over for støttemodtagere, som er indgået under de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 20 og 36 i forordning (EF) nr. 1698/2005, og, med forbehold af bilag VI, afsnit E, til tiltrædelsesakten af 2012 og de bestemmelser, der er vedtaget på grundlag heraf for Kroatiens vedkommende, foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 171, stk. 2, litra a) og c), i forordning (EF) nr. 718/2007, berettigede til et bidrag fra ELFUL i programmeringsperioden 2014-2020 i følgende tilfælde:

a) for betalinger, som skal gennemføres mellem den 1. januar 2014 og den 31. december 2015 og for Kroatiens vedkommende mellem den 1. januar 2014 og den 31. december 2016, såfremt den finansielle tildeling til den relevante foranstaltning i det pågældende program som vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 eller forordning (EF) nr. 718/2007, allerede er opbrugt, og

b) for betalinger, som skal foretages efter den 31. december 2015 og for Kroatiens vedkommende efter den 31. december 2016.

Dette stykke finder også anvendelse på retlige forpligtelser over for støttemodtagere, som er indgået under tilsvarende foranstaltninger fastsat i forordning (EF) nr. 1257/1999, (EØF) nr. 2078/92 og (EØF) nr. 2080/92, og som modtager støtte i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005.

2.  Udgifterne i henhold til stk. 1 er berettigede til et bidrag fra ELFUL i programmeringsperioden 2014-2020, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) at sådanne udgifter er fastsat i det pågældende landdistriktsudviklingsprogram for programmeringsperioden 2014-2020

b) at satsen for ELFUL’s bidrag til den tilsvarende foranstaltning i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013 som angivet i bilag I til denne forordning anvendes, og

c) at medlemsstaterne sikrer, at de relevante overgangsforanstaltninger klart kan identificeres i deres forvaltnings- og kontrolsystemer.

Artikel 4

Anvendelse af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 73/2009 i 2014

Uanset forordning (EU) 1305/2013 læses for 2014:

▼C1

►C2  a) henvisningen til afsnit VI, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013 i artikel 28, 29, 30 og 33 ◄ i forordning (EU) nr. 1305/2013 som en henvisning til artikel 5 og 6 i forordning (EF) nr. 73/2009 og til bilag II og III hertil

▼C2

b) henvisningen i artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013 til artikel 17a i forordning (EU) nr. 1307/2013 som en henvisning artikel 132 i forordning (EF) nr. 73/2009

c) henvisningen i artikel 40, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1305/2013 til artikel 17 i forordning (EU) nr. 1307/2013 som en henvisning artikel 121 i forordning (EF) nr. 73/2009.

▼BKAPITEL II

ÆNDRINGER

Artikel 5

Ændringer af forordning (EF) nr. 1698/2005

I artikel 70, stk. 4c, i forordning (EF) nr. 1698/2005 foretages følgende ændringer:

a) i første afsnit affattes indledningen således:

"4c.  Uanset lofterne i stk. 3, 4 og 5 kan ELFUL's bidrag forhøjes til højst 95 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i de regioner, der er omfattet af konvergensmålet, i regionerne i den yderste periferi og for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og til højst 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i andre regioner. Disse satser gælder for støtteberettigede udgifter, der nyanmeldes i hver godkendt anmeldelse af udgifter indtil slutdatoen for udgifternes støtteberettigelse for programmeringsperioden 2007-2013 den 31. december 2015, hvis en medlemsstat den 20 december 2013 eller derefter opfylder en af følgende betingelser:"

b) andet afsnit affattes således:

"En medlemsstat, som ønsker at gøre brug af undtagelsen i første afsnit, indsender en anmodning til Kommissionen om tilsvarende ændring af sit program for udvikling af landdistrikterne. Undtagelsen gælder fra Kommissionens godkendelse af programændringen.".

Artikel 6

Ændringer af forordning (EF) nr. 73/2009

I forordning (EF) nr. 73/2009 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 29 tilføjes følgende stykke:

"5.  Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne fra den 16. oktober 2014 udbetale forskud til landbrugerne på op til 50 % af de direkte betalinger i henhold til de støtteordninger, der er opført i bilag I, for så vidt angår ansøgninger indgivet for 2014. Hvad angår de betalinger for oksekød, der er fastsat i afsnit IV, kapitel 1, afdeling 11, kan medlemsstaterne forhøje denne procentdel med op til 80 %.".

2) Artikel 40 affattes således:

"Artikel 40

Nationale lofter

1.  For hver medlemsstat og for hvert år skal den samlede værdi af alle tildelte betalingsrettigheder, den nationale reserve som omhandlet i artikel 41 og de lofter, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 51, stk. 2, artikel 69, stk. 3, og artikel 72b, svare til det nationale loft, som er fastsat i bilag VIII.

2.  Den enkelte medlemsstat fortager om nødvendigt en lineær nedsættelse eller forhøjelse af værdien af alle betalingsrettigheder, eller af størrelsen af den nationale reserve i artikel 41 eller af begge dele for at sikre overholdelse af det nationale loft, der er fastsat i bilag VIII.

Medlemsstater, der beslutter ikke at gennemføre afsnit III, kapitel 5a, i denne forordning og ikke at gøre brug af muligheden i artikel 136a, stk. 1, kan med henblik på at opnå den nødvendige nedsættelse af betalingsrettighedernes værdi, jf. første afsnit, beslutte ikke at nedsætte de betalingsrettigheder, som i 2013 blev aktiveret af landbrugere, der i 2013 ansøgte om mindre end et beløb i direkte betalinger, som skal fastsættes af den pågældende medlemsstat; det beløb må højst udgøre 5 000  EUR.

►C2  3.  Medmindre andet fremgår af artikel 26 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 ( 17 ) ◄ , kan de direkte betalinger, der kan ydes i en medlemsstat for kalenderåret 2014 i henhold til artikel 34, 52, 53, 68 og 72a i nærværende forordning, og støtten til silkeormeavl i henhold til artikel 111 i forordning (EF) nr. 1234/2007 ikke overstige de lofter, som er fastsat i bilag VIII til nærværende forordning for det pågældende år, fratrukket de beløb, der følger af anvendelsen af artikel 136b for kalenderåret 2014, jf. bilag VIIIa til nærværende forordning.

I overensstemmelse med de lofter, som er fastsat i bilag VIII til nærværende forordning, fratrukket de beløb, der følger af anvendelsen af artikel 136b i nærværende forordning for kalenderåret 2014, jf. bilag VIIIa til nærværende forordning, foretager medlemsstaterne i givet fald en lineær nedsættelse af beløbene for direkte betalinger for kalenderåret 2014.

3) Artikel 41, stk. 1, litra b), affattes således:

"b) den samlede værdi af alle tildelte betalingsrettigheder og de lofter, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 51, stk. 2, artikel 69, stk. 3, og artikel 72b i denne forordning.".

4) I artikel 51, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

"For 2014 skal lofterne for de direkte betalinger i artikel 52 og 53 være identiske med de lofter, der er fastsat for 2013, multipliceret med en koefficient, der beregnes for hver af de berørte medlemsstater, ved at dividere det i bilag VIII anførte nationale loft for 2014 med det nationale loft for 2013. Denne multiplikation finder kun anvendelse på de medlemsstater, hvor det i bilag VIII anførte nationale loft for 2014 er lavere end det nationale loft for 2013.".

5) I artikel 68, stk. 8, affattes indledningen således:

"8.  De medlemsstater, der har truffet den i artikel 69, stk. 1, omhandlede beslutning, kan senest den 1. februar 2014 ændre denne beslutning og beslutte, at de med virkning fra 2014 vil:"

6) Artikel 69 ændres således:

a) stk. 1 affattes således:

"1.  Medlemsstaterne kan, senest den 1. august 2009, senest den 1. august 2010, senest den 1. august 2011, senest den 1. september 2012, for Kroatiens vedkommende senest på datoen for dets tiltrædelse, eller senest den 1. februar 2014, beslutte, fra det år, der følger efter en sådan beslutning, for Kroatiens vedkommende fra det første år for enkeltbetalingsordningens gennemførelse, eller hvis der er tale om en beslutning truffet senest den 1. februar 2014, fra 2014 at anvende op til 10 % af deres nationale loft, jf. artikel 40, eller, for så vidt angår Malta, et beløb på 2 000 000  EUR til den særlige støtte, der er omhandlet i artikel 68, stk. 1."

b) stk. 3, andet afsnit, affattes således:

"Med det ene formål at sikre at de nationale lofter i 40, stk. 2, er overholdt, og at beregningen som omhandlet i artikel 41, stk. 1, er foretaget, skal de beløb, der afsættes til at yde den støtte, der er omhandlet artikel 68, stk. 1, litra c), trækkes fra det nationale loft, jf. artikel 40, stk. 1. De indgår som tildelte betalingsrettigheder."

c) i stk. 4 ændres procentdelen "3,5 %" til "6,5 %"

d) i stk. 5, første punktum, ændres året "2013" til "2014"

e) stk. 6, andet afsnit, affattes således:

"Med det ene formål at sikre, at de nationale lofter i artikel 40, stk. 2, er overholdt, og at beregningen som omhandlet i artikel 41, stk. 1, er foretaget, skal det pågældende beløb ikke indgå som en del af de lofter, der er fastsat i henhold til denne artikels stk. 3, i de tilfælde, hvor en medlemsstat benytter valgmuligheden i første afsnit, litra a), i dette stykke.".

7) I afsnit III tilføjes følgende kapitel:

"Kapitel 5a

OMFORDELINGSBETALING I 2014

Artikel 72a

Generelle regler

1.  Medlemsstaterne kan inden den 1. marts 2014 beslutte at yde en betaling for 2014 til landbrugere, der er berettigede til en betaling i henhold til enkeltbetalingsordningen i kapitel 1, 2 og 3 ("omfordelingsbetalingen").

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen deres beslutning senest den 1. marts 2014.

2.  Medlemsstater, der har besluttet at anvende enkeltbetalingsordningen på regionalt plan, jf. artikel 46, kan anvende omfordelingsbetalingen på regionalt niveau.

3.  Med forbehold af anvendelse af finansiel disciplin, af lineære nedsættelser som omhandlet i artikel 40, stk. 3, og af anvendelse af artikel 21 og 23, ydes omfordelingsbetalingen, når landbrugeren har aktiveret betalingsrettighederne.

4.  Omfordelingsbetalingen beregnes af medlemsstaterne ved at gange et tal, der fastsættes af medlemsstaten, og som højst må udgøre 65 % af den nationale eller regionale gennemsnitsbetaling pr. hektar, med antallet af betalingsrettigheder, som landbrugeren har aktiveret i overensstemmelse med artikel 34. Antallet af sådanne betalingsrettigheder må ikke overstige et maksimum, der fastsættes af medlemsstaterne, og som ikke må være højere end 30 hektar eller, hvis denne gennemsnitsstørrelse overstiger 30 hektar i den pågældende medlemsstat, landbrugsbedrifternes gennemsnitsstørrelse, jf. bilag VIIIb.

5.  Hvis maksimumsgrænserne i stk. 4 overholdes, kan medlemsstaterne på nationalt plan fastsætte en graduering inden for rammerne af det antal hektar, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 4, som skal finde ensartet anvendelse på alle landbrugere.

6.  Den nationale gennemsnitsbetaling pr. hektar i stk. 4 fastsættes af medlemsstaterne på grundlag af det nationale loft, der er fastsat i bilag VIIIc, og antallet af støtteberettigede hektar, der er anmeldt i 2014 i henhold til artikel 34, stk. 2.

Den regionale gennemsnitsbetaling pr. hektar i stk. 4 fastsættes af medlemsstaterne ved anvendelse af en andel af det nationale loft, der er fastsat i bilag VIIIc, og antallet af støtteberettigede hektar, der er anmeldt i den pågældende region i 2014 i henhold til artikel 34, stk. 2. For hver region beregnes denne andel ved at dividere det respektive regionale loft, der er fastsat i henhold til artikel 46, stk. 3, med det nationale loft, der er fastsat i henhold til artikel 40 for 2014.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at der ikke gives fordele i henhold til dette kapitel til landbrugere, hvor det er fastslået, at de efter den 18. oktober 2011 har opdelt deres bedrifter med det ene formål at blive omfattet af omfordelingsbetalingen. Dette gælder også for de landbrugere, hvis bedrifter er resultatet af en sådan opdeling.

Artikel 72b

Finansielle bestemmelser

1.  For at finansiere omfordelingsbetalingen kan medlemsstaterne senest den 1. marts 2014 beslutte at bruge op til 30 % af det årlige nationale loft, der er fastsat i henhold til artikel 40 for ansøgningsåret 2014. De underretter Kommissionen om en eventuel beslutning senest på denne dato.

2.  På grundlag af den procentdel af det nationale loft, der skal anvendes af medlemsstaterne i henhold til stk. 1 i denne artikel, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter det tilsvarende loft for omfordelingsbetalingen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141b, stk. 2.".

8) Artikel 90, stk. 3, affattes således:

"3.  Støttebeløbet pr. støtteberettiget hektar fastsættes ved at multiplicere de udbytter, der er fastsat i stk. 2, med følgende referencebeløb:

Bulgarien

:

520,20 EUR

Grækenland

:

234,18 EUR

Spanien

:

362,15 EUR

Portugal

:

228,00 EUR."

9) Artikel 122, stk. 3, affattes således:

"3.  Den generelle arealbetalingsordning kan anvendes indtil den 31. december 2014."

10) Artikel 124, stk. 1 og 2, affattes således:

"1.  Landbrugsarealet i en ny medlemsstat er i henhold til den generelle arealbetalingsordning den del af landets udnyttede landbrugsareal, der er holdt i god landbrugsmæssig stand, uanset om det er opdyrket, og eventuelt tilpasset i overensstemmelse med de objektive og ikkediskriminerende kriterier, som den pågældende nye medlemsstat fastsætter med Kommissionens samtykke.

I dette afsnit V forstås ved "udnyttet landbrugsareal" det samlede areal, der er udlagt som agerjord, permanente græsarealer, arealer med permanente afgrøder og køkkenhaver som fastsat af Kommissionen til statistiske formål.

2.  Med henblik på betalinger efter den generelle arealbetalingsordning er alle landbrugsparceller svarende til kriterierne i stk. 1 og landbrugsparceller tilplantet med lavskov med kort omdriftstid (KN-kode ex 0602 90 41 ) støtteberettigede.

Medmindre der er tale om force majeure eller usædvanlige omstændigheder, skal de parceller, der er omhandlet i første afsnit, være til landbrugerens rådighed på den dato, som medlemsstaten har fastsat, og som ikke må ligge efter den dato, som medlemsstaten har fastsat for ændring af støtteansøgningen.

Minimumsarealet pr. bedrift, for hvilket der kan ansøges om betalinger, er 0,3 ha. Imidlertid kan en ny medlemsstat på grundlag af objektive kriterier og med Kommissionens samtykke beslutte, at minimumsarealet skal være større, forudsat at det højst udgør 1 ha.".

11) I afsnit V indsættes følgende kapitel:

"Kapitel 2a

OMFORDELINGSBETALING I 2014

Artikel 125a

Generelle regler

1.  Nye medlemsstater, der anvender den generelle arealbetalingsordning, kan inden den 1. marts 2014 beslutte at yde en betaling for 2014 til landbrugere, der er berettigede til en betaling i henhold til den generelle arealbetalingsordning i kapitel 2 ("omfordelingsbetalingen for nye medlemsstater").

De pågældende nye medlemsstater meddeler Kommissionen deres beslutning senest den 1. marts 2014.

2.  Med forbehold af anvendelse af finansiel disciplin og anvendelse af artikel 21 og 23, tager omfordelingsbetalingen for nye medlemsstater form af en forhøjelse af de beløb pr. hektar, der ydes i henhold til den generelle arealbetalingsordning.

3.  Omfordelingsbetalingen for nye medlemsstater beregnes af medlemsstaterne ved at gange et tal, der fastsættes af medlemsstaten, og som højst må udgøre 65 % af den nationale gennemsnitsbetaling pr. hektar, med antallet af støtteberettigede hektar, for hvilke landbrugeren ydes beløb i henhold til den generelle arealbetalingsordning. Antallet af sådanne hektar må ikke overstige et maksimum, der fastsættes af medlemsstaterne, og som ikke må være højere end 30 eller landbrugsbedrifternes gennemsnitsstørrelse, jf. bilag VIIIb, hvis denne gennemsnitsstørrelse overstiger 30 hektar i den pågældende nye medlemsstat.

4.  Hvis maksimumsgrænserne i stk. 3 overholdes, kan medlemsstaterne på nationalt plan fastsætte en graduering inden for rammerne af det antal hektar, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 4, som skal finde ensartet anvendelse på alle landbrugere.

5.  Den nationale gennemsnitsbetaling pr. hektar i stk. 3 fastsættes af medlemsstaterne på grundlag af det nationale loft, der er fastsat i bilag VIIIc, og antallet af støtteberettigede hektar, der er anmeldt i 2014 i henhold til den generelle arealbetalingsordning.

6.  Nye medlemsstater sikrer, at der ikke gives fordele i henhold til dette kapitel til landbrugere, for hvem det er fastslået, at de efter den 18. oktober 2011 har opdelt deres bedrifter med det ene formål at blive omfattet af omfordelingsbetalingen for nye medlemsstater. Dette gælder også for de landbrugere, hvis bedrifter er resultatet af en sådan opdeling.

Artikel 125b

Finansielle bestemmelser

1.  For at finansiere omfordelingsbetalingen for nye medlemsstater kan nye medlemsstater senest den 1. marts 2014 beslutte at bruge op til 30 % af det årlige nationale loft i artikel 40 for ansøgningsåret 2014, eller for Bulgariens og Rumæniens vedkommende af de beløb, der er fastsat i bilag VIIId. De underretter Kommissionen om en eventuel beslutning senest på denne dato.

Det årlige rammebeløb i artikel 123 nedsættes med beløbet i første afsnit.

2.  På grundlag af den procentdel af det nationale loft, der skal anvendes af de pågældende nye medlemsstater i henhold til stk. 1 i denne artikel, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter det tilsvarende loft for omfordelingsbetalingen for nye medlemsstater [for 2014] og den tilsvarende nedsættelse af det årlige rammebeløb i artikel 123. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 141b, stk. 2.".

12) Artikel 131, stk. 1, affattes således:

"1.  De nye medlemsstater, der anvender den generelle arealbetalingsordning, kan, senest den 1. august 2009, senest den 1. august 2010, senest den 1. august 2011, senest den 1. september 2012 eller senest den 1. februar 2014 beslutte fra det år, der følger efter en sådan beslutning, eller hvis der er tale om en beslutning truffet senest den 1. februar 2014, fra 2014 at anvende op til 10 % of af deres nationale lofter, jf. artikel 40, til at yde støtte til landbrugerne i henhold til artikel 68, stk. 1, og i henhold til afsnit III, kapitel 5, alt efter hvad der er relevant for dem.".

13) Overskriften til artikel 133a affattes således:

"Midlertidig national støtte i 2013".

14) I afsnit V, kapitel 4, indsættes følgende artikel:

"Artikel 133b

Midlertidig national støtte i 2014

1.  Nye medlemsstater, der anvender den generelle arealbetalingsordning i overensstemmelse med artikel 122, kan beslutte at yde midlertidig national støtte i 2014.

2.  Bulgarien og Rumænien kan kun yde støtte i henhold til denne artikel, såfremt de senest den 1. februar 2014 beslutter ikke at yde supplerende nationale direkte betalinger i henhold til artikel 132 i 2014.

3.  Støtten i henhold til nærværende artikel kan ydes til landbrugere i sektorer, til hvilke der i 2013 blev ydet midlertidig national støtte i henhold til artikel 133a eller for Bulgariens og Rumæniens vedkommende supplerende nationale direkte betalinger i henhold til artikel 132.

4.  Betingelserne for ydelse af støtten i henhold til nærværende artikel skal være de samme som dem, der knytter sig til tilladelsen til ydelse af betalinger i medfør af artikel 132 eller 133a for 2013, bortset fra nedsættelserne som følge af anvendelsen af artikel 132, stk. 2, sammenholdt med artikel 7 og 10.

5.  Det samlede støttebeløb, der kan ydes til landbrugere i de sektorer, der er omhandlet i stk. 3, begrænses til 80 % af de sektorspecifikke finansieringsrammer for 2013, som Kommissionen har godkendt i overensstemmelse med artikel 133a, stk. 5, eller for Bulgariens og Rumæniens vedkommende i overensstemmelse med artikel 132, stk. 7.

De sektorspecifikke finansieringsrammer for Cypern er fastsat i bilag XVIIa.

6.  Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på Cypern.

7.  Nye medlemsstater underretter Kommissionen senest den 31. marts 2014 om deres beslutning, jf. stk. 1 og 2. Underretningen, jf. stk. 1, skal omfatte følgende oplysninger:

a) finansieringsrammen for hver sektor

b) maksimumssatsen for midlertidig national støtte, hvor det er relevant.

8.  De nye medlemsstater kan på grundlag af objektive kriterier og inden for de grænser, som Kommissionen har tilladt i medfør af stk. 5, træffe afgørelse om de beløb, der skal ydes i midlertidig national støtte.".

15) I afsnit VI tilføjes følgende artikel:

"Artikel 136a

Fleksibilitet mellem søjlerne

1.  Medlemsstaterne kan senest den 31. december 2013 beslutte at stille et beløb til rådighed som supplerende støtte til foranstaltninger som led i programmer for udvikling af landdistrikterne, som finansieres af ELFUL som anført i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 ( 18 ), på op til 15 % af deres årlige nationale lofter for kalenderåret 2014 som fastsat i bilag VIII til denne forordning og af deres årlige nationale lofter for kalenderårende 2015-2019 som fastsat i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 ( 19 ). Som følge heraf er det tilsvarende beløb ikke længere til rådighed til direkte betalinger.

Beslutningen i første afsnit skal anmeldes til Kommissionen senest den 31. december 2013. Denne beslutning skal fastsætte procentsatsen i første afsnit, som kan være forskellig fra kalenderår til kalenderår.

Medlemsstater, som ikke tager den i første afsnit omhandlede beslutning for så vidt angår kalenderåret 2014, kan senest den 1. august 2014 træffe den beslutning for så vidt angår kalenderårene 2015-2019. De underretter Kommissionen om en sådan beslutning senest den dato.

Medlemsstaterne kan beslutte at revidere den i dette stykke omhandlede beslutning med virkning fra kalenderåret 2018. Enhver beslutning på grundlag af en sådan revision må ikke medføre et fald i den procentsats, der er meddelt Kommissionen i overensstemmelse med første, andet og tredje afsnit. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver beslutning på grundlag af en sådan revision senest den 1. august 2017.

2.  Senest den 31. december 2013 kan medlemsstater, som ikke træffer den i stk. 1 omhandlede beslutning, beslutte at stille op til 15 % til rådighed for direkte betalinger, eller for Bulgariens, Estlands, Spanien, Letlands, Litauens, Polens, Portugals, Rumæniens, Slovakiets, Finlands, Sveriges og Det Forenede Kongeriges vedkommende op til 25 % af det beløb, der afsættes til støtte til foranstaltninger inden for rammerne af programmer for udvikling af landdistrikterne, der finansieres under ELFUL i perioden 2015-2020 som fastsat i forordning (EU) nr. 1305/2013. Som følge deraf er det tilsvarende beløb ikke længere til rådighed til støtteforanstaltninger inden for rammerne af landdistriktsudviklingsprogrammerne.

Beslutningen i første afsnit skal anmeldes til Kommissionen senest den 31. december 2013. Denne beslutning skal fastsætte procentsatsen i første afsnit, som kan være forskellig fra kalenderår til kalenderår.

Medlemsstater, som ikke træffer den i første afsnit omhandlede beslutning for regnskabsåret 2015, kan senest den 1. august 2014 træffe den beslutning for så vidt angår de finansielle år 2016-2020. De underretter Kommissionen herom senest den 1. august 2014.

Medlemsstaterne kan beslutte at revidere den i dettes stykke omhandlede beslutning med virkning for regnskabsårene 2019 og 2020. En sådan revision må ikke medføre en stigning i den procentsats, der er meddelt Kommissionen i overensstemmelse med første, andet og tredje afsnit. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver beslutning på grundlag af en sådan revision senest den 1. august 2017.

3.  For at tage hensyn til de beslutninger, som medlemsstaterne har meddelt i overensstemmelse med stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 141a med henblik på at gennemgå de lofter, der er fastsat i bilag VIII.

16) I afsnit VI tilføjes følgende artikel:

"Artikel 136b

Overførsel til ELFUL

Medlemsstater, der i overensstemmelse med artikel 136 besluttede at stille et beløb til rådighed fra regnskabsåret 2011 for EU-støtte i henhold til ELFUL-programmeringen og -finansieringen af landdistriktsudviklingen, fortsætter med at stille beløbene i bilag VIIIa til rådighed for ELFUL-programmeringen og -finansieringen af landdistriktsudviklingen for regnskabsåret 2015.".

17) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 140a

Delegation af beføjelser

For at tage hensyn til de beslutninger, som medlemsstaterne har anmeldt i overensstemmelse med artikel 136a, stk. 1 og 2, såvel som til andre ændringer af de nationale lofter i bilag VIII, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 141a om ændring af lofterne i bilag VIIIc.

For at sikre optimal anvendelse af den lineære nedsættelse i artikel 40, stk. 3, i 2014 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 141a om fastlæggelse af regler for beregning af den nedsættelse, som medlemsstaterne skal anvende over for landbrugerne i henhold til stk. 40, stk. 3.".

18) Artikel 141a affattes således:

"Artikel 141a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11a, artikel 136a, stk. 3, og artikel 140a tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2014.

3.  Den i artikel 11a, artikel 136a, stk. 3, og artikel 140 a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11a, artikel 136a, stk. 3, og artikel 140a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.".

19) Bilag I, VIII og XVIIa ændres og nye bilag VIIIa, VIIIb, VIIIc og VIIId tilføjes i overensstemmelse med punkt 1, 4, 5 og 6 i bilag II til nærværende forordning.

20) Bilag II og III ændres i overensstemmelse med punkt 2 og 3 i bilag II til nærværende forordning.

▼C2

Artikel 7

Ændringer af forordning (EU) nr. 1307/2013

I forordning (EU) nr. 1307/2013 foretages følgende ændringer:

▼B

1) Artikel 6, stk. 3, affattes således:

"3.  For at tage hensyn til udviklingen i de samlede maksimale beløb af direkte betalinger, som kan ydes, herunder de beløb, der følger af medlemsstaternes beslutninger i henhold til artikel 136a i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 14 i denne forordning og de beløb, der følger af anvendelsen af artikel 20, stk. 2, i denne forordning, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 70 i denne forordning, der ændrer de nationale lofter, der er fastsat i bilag II til denne forordning.".

2) I artikel 26, stk. 6, tilføjes følgende afsnit:

"Med henblik på beregningsmetoderne omhandlet i denne artikel og forudsat, at omfordelingsbetalingen i henhold til artikel 41 g ikke anvendes, tager medlemsstaterne fuldt hensyn til støtte ydet for kalenderåret 2014 i henhold til artikel 72a og 125a i forordning (EF) nr. 73/2009.".

3) I artikel 36, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

"For at differentiere den generelle arealbetalingsordning og forudsat, at omfordelingsbetalingen i henhold til artikel 41 ikke anvendes, tager medlemsstaterne fuldt hensyn til støtte ydet for kalenderåret 2014 i henhold til artikel 125a i forordning (EF) nr. 73/2009.".

4) I artikel 72, stk. 2, indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

"De anvendes dog fortsat på støtteansøgninger, der vedrører ansøgningsår, som startede før den 1. januar 2015.".

▼C2

Artikel 8

Ændringer af forordning (EU) nr. 1306/2013

I forordning (EU) nr. 1306/2013 foretages følgende ændringer:

▼B

1) Artikel 119, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Artikel 31 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og de relevante gennemførelsesbestemmelser finder dog fortsat anvendelse indtil den 31. december 2014, og artikel 30 og 44a i forordning (EF) nr. 1290/2005 og de relevante gennemførelsesbestemmelser finder fortsat anvendelse på henholdsvis udgifter, der er afholdt, og betalinger, der er foretaget for regnskabsåret for landbruget 2013.".

2) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 119a

Dispensering fra forordning (EF) nr. 966/2012

Uanset artikel 59, stk. 5, i forordning (EU) nr. 966/2012 og artikel 9, stk. 1, i nærværende forordning er det for regnskabsåret for landbruget 2014 ikke nødvendigt med en udtalelse fra certificeringsorganet for at fastslå, hvorvidt de udgifter for hvilke der er søgt om godtgørelse fra Kommissionen, er lovlige og formelt korrekte.".

3) Artikel 121, stk. 2, affattes således: på dagen for offentliggørelsen i.

"2.  Dog finder følgende bestemmelser anvendelse som følger:

a) artikel 7, 8, 16, 25, 26 og 43 fra den 16. oktober 2013

b) artikel 52, afsnit III, afsnit V, kapitel II, og afsnit VI fra den 1. januar 2015.

3.  Uanset stk. 1 og 2:

a) finder artikel 9, 18, 40 og 51 anvendelse på udgifter, der er afholdt, fra den 16. oktober 2013

b) finder afsnit VII, kapitel IV, anvendelse på betalinger foretaget fra og med regnskabsåret for landbruget 2014.".

▼C2

Artikel 9

Ændringer af forordning (EU) nr. 1308/2013

I forordning (EU) nr. 1308/2013 foretages følgende ændringer:

▼B

1) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 214a

Nationale betalinger for visse sektorer i Finland

Med forbehold af Kommissionens tilladelse kan Finland for perioden 2014-2020 fortsætte med at yde den nationale støtte til producenter, som det ydede i 2013 på grundlag af artikel 141 i tiltrædelsesakten af 1994, forudsat at:

a) indkomststøttebeløbet er degressivt over hele perioden og i 2020 ikke overstiger 30 % af det beløb, der blev ydet i 2013, og

b) der, før denne mulighed anvendes, er gjort fuld brug af den fælles landbrugspolitiks støtteordninger for de pågældende sektorer.

Kommissionen vedtager sin tilladelse uden at anvende proceduren i artikel 29, stk. 2 eller 3, i nærværende forordning.".

2) I artikel 230, stk. 1, indsættes følgende litraer:

"ba) artikel 111 indtil den 31. marts 2015"

"ca) artikel 125a, stk. 1, litra e), og stk. 2, og, for så vidt angår frugt og grøntsagssektoren bilag XVIa, indtil anvendelsesdatoen for de beslægtede regler, der skal fastsættes i henhold til de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 173, stk. 1, litra b) og i)"

"da) artikel 136, 138 og 140 samt bilag XVIII med henblik på anvendelsen af disse artikler, indtil anvendelsesdatoen for de regler, der skal fastsættes i henhold til de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 180 og 183, litra a), eller indtil den 30. juni 2014, afhængig af, hvilken af disse datoer, der er den tidligste.".

Artikel 10

Ændringer af forordning (EU) nr. 1305/2013

I forordning (EU) nr. 1305/2013 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 31 tilføjes følgende stykke:

"6.  Kroatien kan under denne foranstaltning yde betalinger til støttemodtagere på områder, der er udpeget i henhold til artikel 32, stk. 3, også selv om den finjustering, der er nævnt i artikel 33, stk. 3, tredje afsnit, ikke er afsluttet. Finjusteringen skal være afsluttet senest den 31. december 2014. Støttemodtagere i områder, som ikke længere er støtteberettiget efter afslutningen af finjusteringen, modtager ikke flere betalinger under denne foranstaltning.".

2) Artikel 58, stk. 6, affattes således:

►C2  "6.  De midler, der overføres til ELFUL ved anvendelse af artikel 136a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013, såvel som ◄ de midler, der overføres til ELFUL ved anvendelse af artikel 10b, 136 og 136b i forordning (EF) nr. 73/2009 for kalenderårene 2013 og 2014, medtages også i den årlige fordeling, der er omhandlet i stk. 4 i nærværende artikel."

3) Artikel 59, stk. 4, litra f), affattes således:

"f) 100 % for et beløb på 100 mio. EUR i 2011-priser, der er tildelt Irland, for et beløb på 500 mio. EUR i 2011-priser, der er tildelt Portugal, og for et beløb på 7 mio. EUR i 2011-priser, der er tildelt Cypern, på betingelse af, at disse medlemsstater den 1. januar 2014 eller derefter modtager finansiel bistand i henhold til artikel 136 og 143 i TEUF, indtil 2016, hvor anvendelsen af denne bestemmelse tages op til fornyet vurdering.".KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 11

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Dog anvendes:

 artikel 6, nr. 15), 17) og 18), fra datoen for denne forordnings ikrafttræden

 artikel 6, nr. 20), fra den 22. december 2013, og

 artikel 8, nr. 3), fra de deri nævnte anvendelsesdatoer.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG ISammenligningstabel mellem artiklerne vedrørende foranstaltninger i programmeringsperioderne 2007-2013 og 2014-2020

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Forordning (EU) nr. 1305/2013

Artikel 20, litra a), nr. i): Erhvervsuddannelse og information

Artikel 15

Artikel 20, litra a), nr. ii): Etablering af unge landbrugere

Artikel 20, stk. 1, litra a), nr. i)

Artikel 20, litra a), nr. iii): Førtidspensionering

/

Artikel 20, litra a), nr. iv): Anvendelse af rådgivningstjenester

Artikel 16, 1, stk. 1, litra a)

Artikel 20, litra a), nr. v): Oprettelse af drifts-, vikar- og rådgivningstjenester

Artikel 16, 1, stk. 1, litra b)

Artikel 20, litra b), nr. i): Modernisering af landbrugsbedrifter

Artikel 18, stk. 1, litra a)

Artikel 20, litra b), nr. ii): Forbedring af skovenes økonomiske værdi

Artikel 22, stk. 1, litra d)

Artikel 20, litra b), nr. iii): Forøgelse af landbrugs- og skovbrugsprodukters værdi

Artikel 18, stk. 1, litra b)

Artikel 22, stk. 1, litra e)

Artikel 20, litra b), nr. iv): Samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier

Artikel 36

Artikel 20, litra b), nr. v): Landbrugs- og skovbrugsinfrastruktur

Artikel 18, stk. 1, litra c)

Artikel 20, litra b), nr. vi): Genopretning og forebyggende aktioner

Artikel 19

Artikel 20, litra c), nr. i): Overholdelse af normer

/

Artikel 20, litra c), nr. ii): Ordninger for fødevarekvalitet

Artikel 17

Artikel 20, litra c), nr. iii): Information og markedsføring

Artikel 17

Artikel 20, litra d), nr. i): Semisubsistenslandbrug

Artikel 20, stk. 1, litra a), nr. iii)

Artikel 20, litra d), nr. ii): Producentsammenslutninger

Artikel 28

Artikel 36, litra a), nr. i): Betalinger for naturbetingede ulemper i bjergområder

Artikel 32

Artikel 36, litra a), nr. ii): Betalinger for naturbetingede ulemper i andre områder end bjergområder

Artikel 31

Artikel 36, litra a), nr. iii): Natura 2000 og betalinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF

Artikel 31

Artikel 36, litra a), nr. iv): Betalinger for miljøvenligt landbrug

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 36, litra a), nr. v): Betalinger for dyrevelfærd

Artikel 34

▼C2

Artikel 36, litra a), nr. vi): støtte til ikkeproduktive investeringer

Artikel 17, stk. 1, litra d)

▼B

Artikel 36, litra b), nr. i): Første skovrejsning på landbrugsarealer

Artikel 23, stk. 1, litra a)

Artikel 36, litra b), nr. ii): Første etablering af skovlandbrugssystemer

Artikel 22, stk. 1, litra b)

Artikel 36, litra b), nr. iii): Første skovrejsning på andre arealer end landbrugsarealer

Artikel 22, stk. 1, litra a)

Artikel 36, litra b), nr. iv): Natura 2000-betalinger

Artikel 31

Artikel 36, litra b), nr. v): Betalinger for miljøvenligt skovbrug

Artikel 35

Artikel 36, litra b), nr. vi): Genetablering af potentialet i skovbruget og indførelse af forebyggende aktioner

Artikel 25, stk. 1, litra c)

Artikel 36, litra b), nr. vii): Ikkeproduktive investeringer

Artikel 26, stk. 1, litra d)

Foranstaltninger under forordning (EF) nr. 718/2007

Foranstaltninger i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013

Artikel 171, stk. 2, litra a): Investering i landbrugsbedrifter med henblik på at omstrukturere dem og bringe dem på niveau med fællesskabsstandarderne

Artikel 18, stk. 1, litra a)

Artikel 171, stk. 2, litra c): Investering i forarbejdning og markedsføring af landbrugs- og fiskeriprodukter med henblik på at omstrukturere disse aktiviteter og bringe dem på niveau med fællesskabsstandarderne

Artikel 18, stk. 1, litra b)
BILAG II

I bilagene til forordning (EF) nr. 73/2009 foretages følgende ændringer:

1) I bilag I indsættes følgende linje efter linjen "Særlig støtte":"Omfordelingsbetaling

Afsnit III, kapitel 5a, og afsnit V, kapitel 2a

Afkoblet betaling"

2) I bilag II foretages følgende ændringer:

a) del A, "Miljø", affattes således:"1

Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1)

Artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 2, litra b), artikel 4, stk. 1, 2 og 4, og artikel 5, litra a), b) og d)

2

3

Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6)

Artikel 3

4

Rådets direktiv 91/676/EØF af 12.12.1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1)

Artikel 4 og 5

5

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7)

Artikel 6 og artikel 13, stk. 1), litra a)"

b) del B "Folkesundhed, dyre- og plantesundhed" affattes således:"9

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1)

Artikel 55, første og andet punktum"

3) I bilag III affattes oplysningerne vedrørende "Beskyttelse og forvaltning af vand" således:"Beskyttelse og forvaltning af vand:

—  Anlæggelse af bræmmer langs vandløb (1)

Beskytte vand mod forurening og afstrømning og forvalte brugen af vand

—  Hvor brug af vand til vanding skal godkendes, overholdelse af godkendelsesprocedurer

 

Beskyttelse af grundvand mod forurening: forbud mod direkte udtømning i grundvand og foranstaltninger til forebyggelse af indirekte forurening af grundvand gennem udtømning på jorden og infiltrering gennem jordbunden af farlige stoffer som anført i bilaget til direktiv 80/68/EØF i den affattelse, der var gældende på sidste gyldighedsdag, for så vidt det vedrører landbrugsaktiviteter.

(1)    Note:  GLM-bræmmerne skal både inden for og uden for sårbare zoner udpeget i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 91/676/EØF, mindst overholde kravene vedrørende betingelserne for tilførsel af gødning til jorden nær vandløb, jf. punkt A.4, i bilag II til direktiv 91/676/EØF, som skal anvendes i overensstemmelse med de handlingsprogrammer, medlemsstaterne har fastsat i henhold til artikel 5, stk. 4, i direktiv 91/676/EØF.".

4) I bilag VIII affattes kolonnen vedrørende 2014 således:"Tabel 1

(tusinde EUR)

Medlemsstat

2014

Belgien

544 047

Danmark

926 075

Tyskland

5 178 178

Grækenland

2 047 187

Spanien

4 833 647

Frankrig

7 586 341

Irland

1 216 547

Italien

3 953 394

Luxembourg

33 662

Nederlandene

793 319

Østrig

693 716

Portugal

557 667

Finland

523 247

Sverige

696 487

Det Forenede Kongerige

3 548 576Tabel 2 (1)

(tusinde EUR)

Bulgarien

642 103

Den Tjekkiske Republik

875 305

Estland

110 018

Cypern

51 344

Letland

168 886

Litauen

393 226

Ungarn

1 272 786

Μalta

5 240

Polen

2 970 020

Rumænien

1 428 531

Slovenien

138 980

Slovakiet

377 419

▼C2

▼B

(1)   Lofter beregnet under hensyntagen til planen for stigninger, jf. artikel 121."

5) Følgende bilag indsættes efter bilag VIII:
"Bilag VIIIa

Beløb, der følger af anvendelsen af artikel 136 i 2014

Tyskland

:

42 600 000  EUR

Sverige

:

9 000 000  EUR
Bilag VIIIbGennemsnitlig størrelse af landbrugsbedrifter i henhold til artikel 72a, stk. 4, og artikel 125a, stk. 3

Medlemsstat

Gennemsnitlig størrelse af landbrugsbedrift

(i hektar)

Belgien

29

Bulgarien

6

Den Tjekkiske Republik

89

Danmark

60

Tyskland

46

Estland

39

Irland

32

Grækenland

5

Spanien

24

Frankrig

52

Kroatien

5,9

Italien

8

Cypern

4

Letland

16

Litauen

12

Luxembourg

57

Ungarn

7

Μalta

1

Nederlandene

25

Østrig

19

Polen

6

Portugal

13

Rumænien

3

Slovenien

6

Slovakiet

28

Finland

34

Sverige

43

Det Forenede Kongerige

54
Bilag VIIIcNationale lofter som omhandlet i artikel 72a, stk. 6, og artikel 125a, stk. 5

(tusinde EUR)

Belgien

505 266

Bulgarien

796 292

Den Tjekkiske Republik

872 809

Danmark

880 384

Tyskland

5 018 395

Estland

169 366

Irland

1 211 066

Grækenland

1 931 177

Spanien

4 893 433

Frankrig

7 437 200

Kroatien

265 785

Italien

3 704 337

Cypern

48 643

Letland

302 754

Litauen

517 028

Luxembourg

33 432

Ungarn

1 269 158

Μalta

4 690

Nederlandene

732 370

Østrig

691 738

Polen

3 061 518

Portugal

599 355

Rumænien

1 903 195

Slovenien

134 278

Slovakiet

394 385

Finland

524 631

Sverige

699 768

Det Forenede Kongerige

3 591 683
Bilag VIIIdBeløb for Bulgarien og Rumænien som omhandlet i artikel 125b, stk. 1

Bulgarien

789 365 000  EUR

Rumænien

1 753 000 000  EUR"

6) Bilag XVIIa affattes således:
"Bilag XVIIaMidlertidig national støtte i Cypern

(EUR)

Sektor

2013

2014

Korn (undtagen hård hvede)

141 439

113 151

Hård hvede

905 191

724 153

Mælk og mejeriprodukter

3 419 585

2 735 668

Oksekød

4 608 945

3 687 156

Får og geder

10 572 527

8 458 022

Svinesektoren

170 788

136 630

Fjerkræ og æg

71 399

57 119

Vin

269 250

215 400

Olivenolie

3 949 554

3 159 643

Spisedruer

66 181

52 945

Tørrede druer

129 404

103 523

Forarbejdede tomater

7 341

5 873

Bananer

4 285 696

3 428 556

Tobak

1 027 775

822 220

Frugt fra løvfældende træer, herunder stenfrugt

173 390

138 712

I alt

29 798 462

23 838 770 "( 1 ) EUT C 341 af 21.11.2013, s. 71

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (Se side 487 i denne EUT).

( 3 ) Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1).

( 4 ) Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 af 30. juni 1992 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje (EFT L 215 af 30.7.1992, s. 85).

( 5 ) Rådets forordning (EØF) nr. 2080/92 af 30. juni 1992 om en fællesskabsordning med støtte til skovbrugsforanstaltninger i landbruget (EFT L 215 af 30.7.1992, s. 96).

( 6 ) Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80).

( 7 ) Europa-Parlamentets 1307og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om bestemmelser for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (Se side 608 i denne EUT).

( 8 ) Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16).

( 9 ) Rådets forordning (EU) 1311nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (Se side 884 i denne EUT).

( 10 ) Europa-Parlamentets 1306og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (Se side 549 i denne EUT).

( 11 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

( 12 ) Rådets direktiv 80/68/EØF af 17. december 1979 om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer (EFT L 20 af 26.1.1980, s. 43).

( 13 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EFT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

( 14 ) Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

( 15 ) Europa-Parlamentets 1308og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (Se side 671 i denne EUT).

( 16 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 af 12. juni 2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 170 af 29.6.2007, s. 1).

( 17 ►C2  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 ◄ af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549)."

( 18 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

( 19 ►C2  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307 ◄ af 17. december 2013 om bestemmelser for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608)."

Top