EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0432-20160101

Consolidated text: Kommissionens forordning (EU) n r. 432/2012 af 16. maj 2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/432/2016-01-01

2012R0432 — DA — 01.01.2016 — 005.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 432/2012

af 16. maj 2012

om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 136 af 25.5.2012, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 536/2013 af 11. juni 2013

  L 160

4

12.6.2013

►M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 851/2013 af 3. september 2013

  L 235

3

4.9.2013

►M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1018/2013 af 23. oktober 2013

  L 282

43

24.10.2013

►M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 40/2014 af 17. januar 2014

  L 14

8

18.1.2014

 M5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 274/2014 af 14. marts 2014

  L 83

1

20.3.2014

►M6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/7 af 6. januar 2015

  L 3

3

7.1.2015

►M7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/539 af 31. marts 2015

  L 88

7

1.4.2015

►M8

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2314 af 7. december 2015

  L 328

46

12.12.2015


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 329, 14.11.2014, s.  81 (851/2013)
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 432/2012

af 16. maj 2012

om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed

(EØS-relevant tekst)EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( 1 ), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal medlemsstaterne senest den 31. januar 2008 forelægge Kommissionen nationale lister over sundhedsanprisninger af fødevarer som omhandlet i samme forordnings artikel 13, stk. 1. De nationale lister over anprisninger skal være ledsaget af de betingelser, der gælder for dem, og af henvisninger til den relevante videnskabelige dokumentation.

(3)

I henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal Kommissionen senest den 31. januar 2010 efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) vedtage en liste over tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer, jf. samme forordnings artikel 13, stk. 1, og alle de nødvendige betingelser for anvendelsen af disse anprisninger.

(4)

Den 31. januar 2008 modtog Kommissionen lister med over 44 000 sundhedsanprisninger fra medlemsstaterne. En gennemgang af de nationale lister viste, at det på grund af mange overlapninger og på grundlag af drøftelser med medlemsstaterne var nødvendigt at samle de nationale lister i en konsolideret liste over anprisninger, som autoriteten skulle afgive videnskabelige udtalelser om (i det følgende benævnt »den konsoliderede liste«) ( 2 ).

(5)

Den 24. juli 2008 sendte Kommissionen den formelle anmodning om en videnskabelig udtalelse i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 til autoriteten sammen med vurderingsgrundlaget og en første del af den konsoliderede liste. Yderligere dele af den konsoliderede liste blev sendt i november og december 2008. Kommissionen færdiggjorde den konsoliderede liste med et tillæg, som blev sendt til autoriteten den 12. marts 2010. Visse af anprisningerne på den konsoliderede liste blev efterfølgende trukket tilbage af medlemsstater, inden de var blevet vurderet af autoriteten. Autoritetens videnskabelige vurdering blev offentliggjort som udtalelser i perioden oktober 2009 til juli 2011 ( 3 ).

(6)

Autoriteten konstaterede i sin vurdering, at visse forelagte forslag omfattede flere forskellige anpriste virkninger, eller flere forskellige forslag vedrørte den samme anpriste virkning. En anprisning omhandlet i denne forordning kan derfor repræsentere en eller flere af registreringerne på den konsoliderede liste.

(7)

For visse sundhedsanprisningers vedkommende konkluderede autoriteten på grundlag af de fremlagte oplysninger, at der er fastslået en årsagssammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og den anpriste virkning. Sundhedsanprisninger, der er i overensstemmelse med disse konklusioner og opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør godkendes i henhold til samme forordnings artikel 13, stk. 3, og optages på listen over tilladte anprisninger.

(8)

Artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver, at tilladte sundhedsanprisninger skal ledsages af alle de nødvendige betingelser (herunder begrænsninger) for anvendelsen af anprisningerne. Listen over tilladte anprisninger bør derfor omfatte anprisningernes ordlyd, særlige betingelser for anvendelsen af anprisningerne og, hvor det er relevant, betingelser eller begrænsninger for anvendelsen og/eller supplerende erklæringer eller advarsler, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1924/2006 og i tråd med autoritetens udtalelser.

(9)

Et af målene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er at sikre, at sundhedsanprisninger er sandfærdige, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren. I den forbindelse skal formuleringen og præsentationen af anprisningerne tages i betragtning. Anprisninger, der i kraft af deres formulering har samme betydning for forbrugerne som en tilladt sundhedsanprisning, idet de viser den samme sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og sundhed, bør også være omfattet af de anvendelsesbetingelser, der er angivet for de tilladte sundhedsanprisninger.

(10)

Kommissionen har identificeret en række anprisninger, der er fremlagt til vurdering, og som henviser til virkningerne af stoffer fra planter eller urter, også kendt som »botaniske stoffer«, som autoriteten endnu ikke har fremlagt en videnskabelig vurdering af. Der findes desuden en række sundhedsanprisninger, for hvilke det er nødvendigt med en yderligere vurdering, før Kommissionen kan tage stilling til, om de skal tilføjes på listen over tilladte anprisninger eller ej, eller som er blevet vurderet, uden at Kommissionen — på grund af andre legitime forhold — kan tage endelig stilling til dem på nuværende tidspunkt.

(11)

Anprisninger, som autoriteten endnu ikke har færdigevalueret, eller som Kommissionen endnu ikke har taget endelig stilling til, offentliggøres på Kommissionens websted ( 4 ) og kan fortsat anvendes, jf. artikel 28, stk. 5 og 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006.

(12)

I henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal sundhedsanprisninger være baseret på almindeligt anerkendt videnskabelig evidens. Sundhedsanprisninger, for hvilken autoritetens vurdering ikke har været positiv med hensyn til den videnskabelige dokumentation, fordi det ikke har kunnet konkluderes, at der var fastslået en årsagssammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og den anpriste virkning, bør ikke godkendes. Det er ligeledes i overensstemmelse med reglerne at undlade at godkende en sundhedsanprisning, der ikke opfylder andre generelle eller specifikke krav i forordning (EF) nr. 1924/2006, selv hvis autoritetens videnskabelige vurdering er positiv. Sundhedsanprisninger, der er uforenelige med almindeligt anerkendte ernærings- og sundhedsprincipper, bør ikke anvendes. Autoriteten konkluderede, at der for en enkelt anprisning ( 5 ) vedrørende virkningerne af fedtstoffer på en normal optagelse af fedtopløselige vitaminer og for en anden anprisning ( 6 ) vedrørende virkningerne af natrium på vedligeholdelse af en normal muskelfunktion var fastslået en årsagssammenhæng. Anvendelse af disse sundhedsanprisninger ville imidlertid sende et modsætningsfyldt, forvirrende signal til forbrugerne, der ville forstå det som en opfordring til at indtage næringsstoffer, som myndighederne på europæisk, nationalt og internationalt plan ellers på grundlag af almindeligt anerkendt videnskabelig rådgivning anbefaler forbrugerne at begrænse indtaget af. Disse to anprisninger er således ikke i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006, som foreskriver, at anprisninger ikke må være tvetydige eller vildledende. Dertil kommer, at selv hvis de pågældende sundhedsanprisninger kun blev godkendt på særlige anvendelsesbetingelser og/eller blev ledsaget af supplerende erklæringer eller advarsler, ville dette ikke være tilstrækkeligt til at afhjælpe forvirringen blandt forbrugerne, og anprisningerne bør derfor ikke godkendes.

(13)

Denne forordning bør finde anvendelse fra seks måneder efter ikrafttrædelsen, så fødevarevirksomhedslederne har mulighed for at tilpasse sig forordningens krav, herunder forbuddet i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 mod sundhedsanprisninger, som autoriteten har vurderet endeligt, og som Kommissionen har taget endelig stilling til.

(14)

Ved artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 pålægges Kommissionen at oprette og føre et EU-register over ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer, i det følgende benævnt »registret«. Registret vil indeholde alle godkendte anprisninger, herunder de anvendelsesbetingelser, der gælder for dem. Registret vil også indeholde en liste over afviste sundhedsanprisninger med begrundelse for deres afvisning.

(15)

Sundhedsanprisninger, der er trukket tilbage af medlemsstaterne, vil ikke blive opført på listen over afviste anprisninger i EU-registret. Registret vil blive opdateret løbende og, hvor det er relevant, på grundlag af udviklingen med hensyn til sundhedsanprisninger, som autoriteten endnu ikke har færdigevalueret, eller som Kommissionen endnu ikke har taget endelig stilling til.

(16)

Ved fastlæggelsen af foranstaltningerne i denne forordning er der taget hensyn til de bemærkninger og holdninger, Kommissionen har modtaget fra medlemmer af offentligheden og interessenter.

(17)

Tilsætning af stoffer til eller anvendelse af stoffer i fødevarer er underkastet særlige EU-retsforskrifter og national lovgivning, og det samme gælder klassificeringen af produkter som fødevarer eller lægemidler. En afgørelse vedrørende en sundhedsanprisning i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006, såsom optagelse på listen over tilladte anprisninger, jf. samme forordnings artikel 13, stk. 3, er ikke at betragte som en tilladelse til markedsføring af det stof, anprisningen vedrører, som en beslutning om, hvorvidt stoffet kan anvendes i fødevarer, eller som klassificering af et bestemt produkt som fødevare.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:Artikel 1

Tilladte sundhedsanprisninger

1.  Listen over sundhedsanprisninger, der kan anvendes for fødevarer, jf. artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

2.  Fødevarer kan gøres til genstand for de i stk. 1 omhandlede sundhedsanprisninger i overensstemmelse med de i bilaget fastsatte betingelser.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAGLISTE OVER TILLADTE SUNDHEDSANPRISNINGER

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

Betingelser for anvendelsen af anprisningen

Betingelser og/eller begrænsninger for anvendelsen af fødevaren og/eller supplerende erklæringer eller advarsler

EFSA Journal

Registreringsnummer i den konsoliderede liste, som er forelagt EFSA til vurdering

Aktiveret kul

Aktiveret kul bidrager til at reducere overdreven tarmluft efter et måltid

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder 1 g aktiveret kul pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af 1 g mindst 30 minutter før og 1 g hurtigst muligt efter måltidet.

 

2011;9(4):2049

1938

▼M1

Alfa-cyclodextrin

Indtagelse af alfa-cyclodextrin som en del af et stivelsesholdigt måltid bidrager til at begrænse stigningen i blodsukkerniveauet efter måltidet

Anprisningen kan anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 5 g alfa-cyclodextrin pr. 50 g stivelse i en kvantificeret portion som en del af måltidet. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af alfa-cyclodextrinet som en del af måltidet.

 

2012;10(6):2713

2926

▼B

Alfa-linolensyre

(ALA)

ALA bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til ALA i henhold til det, der er angivet under anprisningen KILDE TIL OMEGA-3-FEDTSYRER på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 2 g ALA.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Arabinoxylan fremstillet af hvedeendosperm

Indtagelse af arabinoxylan som en del af et måltid bidrager til at begrænse stigningen i blodsukkerniveauet efter måltidet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 8 g arabinoxylan (AX)-rige fibre fremstillet af hvedeendosperm (mindst 60 vægtprocent AX) pr. 100 g tilgængelige kulhydrater i en kvantificeret portion som en del af måltidet. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved at indtage de arabinoxylan (AX)-rige fibre fremstillet af hvedeendosperm som en del af måltidet.

 

2011;9(6):2205

830

Beta-glucaner

Beta-glucaner bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 1 g beta-glucaner fra havre, havreklid, byg eller bygklid eller fra blandinger af disse kilder pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 3 g beta-glucaner fra havre, havreklid, byg eller bygklid eller fra blandinger af disse beta-glucaner.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Beta-glucaner fra havre og byg

Indtagelse af beta-glucaner fra havre eller byg som en del af et måltid bidrager til at begrænse stigningen i blodsukkerniveauet efter måltidet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 4 g beta-glucaner fra havre eller byg for hver 30 g tilgængelige kulhydrater i en kvantificeret portion som en del af måltidet. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af beta-glucanerne fra havre eller byg som en del af måltidet.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betain

Betain bidrager til en normal omsætning af homocystein

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 500 mg betain pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 1,5 g betain.

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at et dagligt indtag på over 4 g kan øge kolesterolindholdet i blodet væsentligt.

2011;9(4):2052

4325

Biotin

Biotin bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotin

Biotin bidrager til nervesystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotin

Biotin bidrager til en normal omsætning af makronæringsstoffer

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotin

Biotin bidrager til en normal psykologisk funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotin

Biotin bidrager til at vedligeholde et normalt hår

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotin

Biotin bidrager til at vedligeholde normale slimhinder

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotin

Biotin bidrager til at vedligeholde en normal hud

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Calcium

Calcium bidrager til en normal størkning af blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Calcium

Calcium bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Calcium

Calcium bidrager til en normal muskelfunktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Calcium

Calcium bidrager til en normal neurotransmission

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Calcium

Calcium bidrager til fordøjelsesenzymernes normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Calcium

Calcium spiller en rolle i celledelings- og specialiseringsprocessen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Calcium

Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Calcium

Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale tænder

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Chitosan

Chitosan bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 3 g chitosan. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 3 g chitosan.

 

2011;9(6):2214

4663

Chlorid

Chlorid bidrager til en normal fordøjelse ved produktion af saltsyre i mavesækken

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til chlorid i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Anprisningen må ikke anvendes for chlorid fra kilden natriumchlorid

2010;8(10):1764

326

Cholin

Cholin bidrager til en normal omsætning af homocystein

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 82,5 mg cholin pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. portion af fødevaren.

 

2011;9(4):2056

3090

Cholin

Cholin bidrager til en normal omsætning af fedtstoffer

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 82,5 mg cholin pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. portion af fødevaren.

 

2011;9(4):2056

3186

Cholin

Cholin bidrager til at vedligeholde en normal leverfunktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 82,5 mg cholin pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. portion af fødevaren.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Chrom

Chrom bidrager til en normal omsætning af makronæringsstoffer

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til trivalent chrom i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Chrom

Chrom bidrager til at vedligeholde et normalt blodsukkerniveau

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til trivalent chrom i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Creatin

Creatin øger den fysiske præstation ved gentagne kraftanstrengelser i forbindelse med kortvarig, højintensiv træning

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 3 g creatin. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 3 g creatin.

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der henvender sig til voksne, der udøver højintensiv træning

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Docosahexaensyre

(DHA)

DHA bidrager til at vedligeholde en normal hjernefunktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 40 mg DHA pr. 100 g og pr. 100 kcal. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Docosahexaensyre

(DHA)

DHA bidrager til at vedligeholde et normalt syn

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 40 mg DHA pr. 100 g og pr. 100 kcal. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

▼M1

Docosahexaensyre

(DHA)

DHA bidrager til at vedligeholde et normalt triglyceridniveau i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 2 g DHA, og som indeholder DHA i kombination med eicosapentaensyre (EPA). For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 2 g DHA. Når anprisningen anvendes for kosttilskud og/eller berigede fødevarer, skal forbrugerne desuden informeres om, at et dagligt indtag på 5 g EPA og DHA kombineret ikke bør overskrides.

Anprisningen må ikke anvendes for fødevarer, der henvender sig til børn.

2010;8(10):1734

533, 691, 3150

Docosahexaensyre og eicosapentaensyre

(DHA/EPA)

DHA og EPA bidrager til at vedligeholde et normalt blodtryk

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 3 g EPA og DHA. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 3 g EPA og DHA. Når anprisningen anvendes for kosttilskud og/eller berigede fødevarer, skal forbrugerne desuden informeres om, at et dagligt indtag på 5 g EPA og DHA kombineret ikke bør overskrides.

Anprisningen må ikke anvendes for fødevarer, der henvender sig til børn.

2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

502, 506, 516, 703, 1317, 1324

Docosahexaensyre og eicosapentaensyre

(DHA/EPA)

DHA og EPA bidrager til at vedligeholde et normalt triglyceridniveau i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 2 g EPA og DHA. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 2 g EPA og DHA. Når anprisningen anvendes for kosttilskud og/eller berigede fødevarer, skal forbrugerne desuden informeres om, at et dagligt indtag på 5 g EPA og DHA kombineret ikke bør overskrides.

Anprisningen må ikke anvendes for fødevarer, der henvender sig til børn.

2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325

▼B

Eicosapentaensyre og docosahexaensyre

(EPA/DHA)

EPA og DHA bidrager til en normal hjertefunktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til EPA og DHA i henhold til det, der er angivet under anprisningen KILDE TIL OMEGA-3-FEDTSYRER på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 250 mg EPA og DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Enkeltumættede og/eller flerumættede fedtsyrer

Udskiftning af mættede fedtstoffer i kosten med umættede fedtstoffer bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet [enkeltumættede og flerumættede fedtsyrer er umættede fedtstoffer]

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af umættede fedtsyrer i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT INDHOLD AF UMÆTTET FEDT på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Fibre fra bygkorn

Fibre fra bygkorn bidrager til at øge afføringens volumen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af disse fibre i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT FIBERINDHOLD på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Fibre fra havrekorn

Fibre fra havrekorn bidrager til at øge afføringens volumen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af disse fibre i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT FIBERINDHOLD på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

Fibre fra hvedeklid

Fibre fra hvedeklid bidrager til en øget passagehastighed i tarmkanalen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af disse fibre i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT FIBERINDHOLD på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den ønskede effekt opnås ved et dagligt indtag på mindst 10 g af hvede(klids)fibre.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Fibre fra hvedeklid

Fibre fra hvedeklid bidrager til at øge afføringens volumen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af disse fibre i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT FIBERINDHOLD på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Fibre fra rug

Fibre fra rug bidrager til en normal tarmfunktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af disse fibre i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT FIBERINDHOLD på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

▼M4

Fibre fra sukkerroer

Fibre fra sukkerroer bidrager til at øge afføringens volumen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af disse fibre i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT FIBERINDHOLD på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006

 

2011;9(12):2468

 

▼B

Fluorid

Fluorid bidrager til at vedligeholde mineraliseringen af tænderne

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til fluorid i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folat

Folat bidrager til vævsvæksten hos den gravide kvinde

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folat

Folat bidrager til en normal aminosyresyntese

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folat

Folat bidrager til normal bloddannelse

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Folat

Folat bidrager til en normal omsætning af homocystein

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

80

Folat

Folat bidrager til en normal psykologisk funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folat

Folat bidrager til immunsystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

91

Folat

Folat bidrager til at mindske træthed og udmattelse

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folat

Folat spiller en rolle i celledelingsprocessen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fødevarer med et lavt eller et reduceret indhold af mættede fedtsyrer

Et reduceret forbrug af mættet fedt bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimumskrav har et lavt indhold af mættede fedtsyrer i henhold til det, der er angivet under anprisningen LAVT INDHOLD AF MÆTTET FEDT, eller hvis indhold af mættede fedtsyrer er reduceret i henhold til det, der er angivet under anprisningen

REDUCERET INDHOLD AF [NAVN PÅ NÆRINGSSTOFFET] på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Fødevarer med et lavt eller et reduceret indhold af natrium

Et reduceret forbrug af natrium bidrager til at vedligeholde et normalt blodtryk

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimumskrav har et lavt indhold af natrium/salt i henhold til det, der er angivet under anprisningen LAVT NATRIUMINDHOLD/LAVT SALTINDHOLD, eller hvis indhold af natrium/salt er reduceret i henhold til det, der er angivet under anprisningen

REDUCERET INDHOLD AF [NAVN PÅ NÆRINGSSTOFFET] på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

▼M1

Fructose

Indtagelse af fødevarer, der indeholder fructose, fører til en lavere stigning i blodsukkerniveauet i forhold til fødevarer, der indeholder saccharose eller glucose

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal glucose og/eller saccharose være erstattet af fructose i fødevarer og drikkevarer sødet med sukker, således at reduktionen af indholdet af glucose og/eller saccharose i disse fødevarer eller drikkevarer er på mindst 30 %.

 

2011;9(6):2223

558

▼B

Glucomannan

(konjac-mannan)

Glucomannan bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 4 g glucomannan. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 4 g glucomannan.

Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske

— det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glucomannan

(konjac-mannan)

Glucomannan bidrager til vægttab, når det indtages som en del af en energireduceret kost

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder 1 g glucomannan pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 3 g glucomannan i tre doser a 1 g sammen med 1-2 glas vand inden måltider og som en del af en energireduceret kost.

Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske

— det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Guargummi

Guargummi bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 10 g guargummi. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 10 g guargummi.

Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske

— det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken.

2010;8(2):1464

808

Hydroxypropylmethylcellulose

(HPMC)

Indtagelse af hydroxypropylmethylcellulose i forbindelse med et måltid bidrager til at begrænse stigningen i blodsukkerniveauet efter måltidet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder 4 g HPMC pr. kvantificeret portion som en del af måltidet. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af 4 g HPMC som en del af måltidet.

Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske

— det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken.

2010;8(10):1739

814

Hydroxypropylmethylcellulose

(HPMC)

Hydroxypropylmethylcellulose bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 5 g HPMC. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 5 g HPMC.

Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske

— det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken.

2010;8(10):1739

815

Jern

Jern bidrager til en normal kognitiv funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

Jern

Jern bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Jern

Jern bidrager til normal dannelse af røde blodlegemer og hæmoglobin

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Jern

Jern bidrager til en normal ilttransport i kroppen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Jern

Jern bidrager til immunsystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Jern

Jern bidrager til at mindske træthed og udmattelse

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Jern

Jern spiller en rolle i celledelingsprocessen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Jod

Jod bidrager til en normal kognitiv funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til jod i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jod

Jod bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til jod i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jod

Jod bidrager til nervesystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til jod i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jod

Jod bidrager til at vedligeholde en normal hud

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til jod i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Jod

Jod bidrager til en normal produktion af skjoldbruskkirtelhormoner og en normal skjoldbruskkirtelfunktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til jod i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

▼M7

Kakaoflavanoler

Kakaoflavanoler hjælper til at vedligeholde blodkars elasticitet, hvilket bidrager til en normal blodgennemstrømning (5) (6)

Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 200 mg kakaoflavanoler.

Anprisningen må kun anvendes for kakaodrikke (med kakaopulver) eller for mørk chokolade, der giver et dagligt indtag på mindst 200 mg kakaoflavanoler med en polymeriseringsgrad på 1-10 (5).

Anprisningen må kun anvendes for kapsler eller tabletter indeholdende kakaoekstrakt med højt flavanolindhold, der giver et dagligt indtag på mindst 200 mg kakaoflavanoler med en polymeriseringsgrad på 1-10 (6).

2012;10(7):2809 (5)

2014;12(5):3654 (6)

▼B

Kalium

Kalium bidrager til nervesystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til kalium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Kalium

Kalium bidrager til en normal muskelfunktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til kalium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Kalium

Kalium bidrager til at vedligeholde et normalt blodtryk

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til kalium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Kobber

Kobber bidrager til at vedligeholde et normalt bindevæv

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Kobber

Kobber bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Kobber

Kobber bidrager til nervesystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Kobber

Kobber bidrager til en normal pigmentering af håret

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Kobber

Kobber bidrager til en normal jerntransport i kroppen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Kobber

Kobber bidrager til en normal pigmentering af huden

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Kobber

Kobber bidrager til immunsystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Kobber

Kobber bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

▼M3

Kulhydrater

Kulhydrater bidrager til at vedligeholde en normal hjernefunktion

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 130 g kulhydrater fra alle kilder.

Anprisningen kan anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 20 g kulhydrater, som nedbrydes i menneskets stofskifte, med undtagelse af polyoler, pr. kvantificeret portion, og er i overensstemmelse med ernæringsanprisningen LAVT SUKKERINDHOLD eller UDEN TILSAT SUKKER på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Anprisningen må ikke anvendes for fødevarer, der består af 100 % sukkerarter.

2011;9(6):2226

603,653

▼M6

Kulhydrater

Kulhydrater bidrager til genetablering af en normal muskelfunktion (sammentrækning) efter højintensiv og/eller langvarig fysisk træning, der medfører muskeltræthed og udtømning af glycogendepoterne i skeletmuskulatur

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver kulhydrater, som nedbrydes i menneskets stofskifte (med undtagelse af polyoler).

Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et indtag af kulhydrater, fra alle kilder, på 4 g pr. kg legemsvægt, i doser, inden for de første 4 timer og ikke senere end 6 timer efter højintensiv og/eller langvarig fysisk træning, der medfører muskeltræthed og udtømning af glycogendepoterne i skeletmuskulatur.

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der er bestemt til voksne, som har udøvet højintensiv og/eller langvarig fysisk træning, der medfører muskeltræthed og udtømning af glycogendepoterne i skeletmuskulatur

2013;11(10):3409

 

▼B

Kulhydrat-elektrolyt-opløsninger

Kulhydrat-elektrolyt-opløsninger bidrager til at vedligeholde udholdenhedspræstationen under længerevarende udholdenhedstræning

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal kulhydrat-elektrolyt-opløsninger indeholde 80-350 kcal/l fra kulhydrater, og mindst 75 % af energien skal komme fra kulhydrater, der giver en høj glykæmisk respons, såsom glucose, glucosepolymerer og saccharose. Disse drikkevarer skal desuden indeholde mellem 20 mmol/l (460 mg/l) og 50 mmol/l (1 150  mg/l) natrium og have en osmolalitet på mellem 200 og 330 mOsm/kg vand.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Kulhydrat-elektrolyt-opløsninger

Kulhydrat-elektrolyt-opløsninger øger optagelsen af vand under fysisk træning

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal kulhydrat-elektrolyt-opløsninger indeholde 80-350 kcal/l fra kulhydrater, og mindst 75 % af energien skal komme fra kulhydrater, der giver en høj glykæmisk respons, såsom glucose, glucosepolymerer og saccharose. Disse drikkevarer skal desuden indeholde mellem 20 mmol/l (460 mg/l) og 50 mmol/l (1 150  mg/l) natrium og have en osmolalitet på mellem 200 og 330 mOsm/kg vand.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Kød eller fisk

Kød/fisk bidrager til at forbedre optagelsen af jern, når det spises sammen med andre fødevarer, der indeholder jern

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 50 g kød eller fisk i en enkelt kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af 50 g kød eller fisk sammen med en fødevare/fødevarer indeholdende ikke-hæmjern.

 

2011;9(4):2040

1223

Lactaseenzym

Lactaseenzym forbedrer lactosefordøjelsen hos personer, der har vanskeligt ved at fordøje lactose

Anprisningen må kun anvendes for kosttilskud, med en minimumsdosis på 4 500 FCC-enheder (Food Chemicals Codex units), med instrukser til målgruppen om at indtage stoffet sammen med hvert måltid, der indeholder lactose.

Målgruppen skal desuden informeres om, at tolerancen over for lactose varierer, og at de bør søge rådgivning vedrørende dette stofs rolle i deres kost.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Lactulose

Lactulose bidrager til en øget passagehastighed i tarmkanalen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder 10 g lactulose i en enkelt kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse (på én gang) af 10 g lactulose om dagen.

 

2010;8(10):1806

807

▼M2

Langsomt fordøjelig stivelse

►C1  Indtagelse af produkter med højt indhold af langsomt fordøjelig stivelse (SDS) får blodsukkerkoncentrationen efter et måltid til at stige mindre sammenlignet med produkter med lavt indhold af SDS (4)  ◄

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, hvor de fordøjelige kulhydrater leverer mindst 60 % af den samlede energi, og hvor mindst 55 % af de pågældende kulhydrater er fordøjelig stivelse, hvoraf mindst 40 % er SDS

2011;9(7):2292

▼B

Levende yoghurtkulturer

Levende kulturer i yoghurt eller syrnet mælk forbedrer fordøjelsen af lactose i produktet hos personer, der har vanskeligt ved at fordøje lactose

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal yoghurt eller syrnet mælk indeholde mindst 108 levende kolonidannende starter-mikroorganismer (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus og Streptococcus thermophilus) pr. gram.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Linolsyre

Linolsyre bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et indtag på mindst 1,5 g linolsyre (LA) pr. 100 g og pr. 100 kcal.

Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 10 g LA.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Magnesium

Magnesium bidrager til at mindske træthed og udmattelse

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Magnesium

Magnesium bidrager til elektrolytbalancen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnesium

Magnesium bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnesium

Magnesium bidrager til nervesystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnesium

Magnesium bidrager til en normal muskelfunktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnesium

Magnesium bidrager til en normal proteinsyntese

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnesium

Magnesium bidrager til en normal psykologisk funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnesium

Magnesium bidrager til at vedligeholde normale knogler

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnesium

Magnesium bidrager til at vedligeholde normale tænder

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnesium

Magnesium spiller en rolle i celledelingsprocessen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

Mangan

Mangan bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til mangan i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangan

Mangan bidrager til at vedligeholde normale knogler

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til mangan i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangan

Mangan bidrager til normal dannelse af bindevæv

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til mangan i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Mangan

Mangan bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til mangan i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Melatonin

Melatonin bidrager til at afhjælpe subjektive følelser af jetlag

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 0,5 mg melatonin pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et indtag på mindst 0,5 mg kort før sengetid på den første rejsedag og i et par dage efter ankomsten til bestemmelsesstedet.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonin

Melatonin bidrager til at reducere den tid, det tager at falde i søvn

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder 1 mg melatonin pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af 1 mg melatonin kort før sengetid.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molybdæn

Molybdæn bidrager til en normal omsætning af svovlholdige aminosyrer

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til molybdæn i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(rød gær-ris)

Monacolin K fra rød gær-ris bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 10 mg monacolin K fra rød gær-ris. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 10 mg monacolin K fra rød gær-ris-præparater.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Måltidserstatning til vægtkontrol

Udskiftning af et af de daglige måltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal en fødevare opfylde specifikationerne i direktiv 96/8/EF vedrørende fødevarer som omhandlet i samme direktivs artikel 1, stk. 2, litra b). For at opnå den anpriste virkning skal ét måltid om dagen udskiftes med måltidserstatninger.

 

2010; 8(2):1466

1418

Måltidserstatning til vægtkontrol

Udskiftning af to daglige måltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal en fødevare opfylde specifikationerne i direktiv 96/8/EF vedrørende fødevarer som omhandlet i samme direktivs artikel 1, stk. 2, litra b). For at opnå den anpriste virkning skal to måltider om dagen udskiftes med måltidserstatninger.

 

2010; 8(2):1466

1417

▼M8

Naturlig cikorieinulin

Cikorieinulin bidrager til normal tarmfunktion via hyppigere afføring (7)

Forbrugerne skal oplyses om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 12 g cikorieinulin.

Anprisningen kan kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på mindst 12 g naturlig cikorieinulin, en ikke-fraktioneret blanding af monosaccharider (< 10 %), disaccharider, fructaner af inulintypen og inulin ekstraheret fra cikorie med en middel polymeriseringsgrad ≥ 9.

 

2015;13(1):3951

 

▼B

Niacin

Niacin bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til niacin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacin

Niacin bidrager til nervesystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til niacin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacin

Niacin bidrager til en normal psykologisk funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til niacin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacin

Niacin bidrager til at vedligeholde normale slimhinder

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til niacin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacin

Niacin bidrager til at vedligeholde en normal hud

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til niacin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacin

Niacin bidrager til at mindske træthed og udmattelse

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til niacin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Oliesyre

Udskiftning af mættede fedtstoffer i kosten med umættede fedtstoffer bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet. Oliesyre er et umættet fedtstof.

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af umættede fedtsyrer i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT INDHOLD AF UMÆTTET FEDT på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Olivenolie-polyphenoler

Olivenolie-polyphenoler bidrager til at beskytte fedtstoffer i blodet mod oxidativt stress

Anprisningen må kun anvendes for olivenolie, der indeholder mindst 5 mg hydroxytyrosol og derivater heraf (f.eks. oleuropein-kompleks og tyrosol) pr. 20 g olivenolie. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 20 g olivenolie.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Pantothensyre

Pantothensyre bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til pantothensyre i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Pantothensyre

Pantothensyre bidrager til en normal syntese og omsætning af steroidhormoner, vitamin D og visse neurotransmittere

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til pantothensyre i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Pantothensyre

Pantothensyre bidrager til at mindske træthed og udmattelse

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til pantothensyre i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Pantothensyre

Pantothensyre bidrager til en normal mental ydeevne

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til pantothensyre i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Pectiner

Pectiner bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 6 g pectiner. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 6 g pectiner.

Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske

— det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pectiner

Indtagelse af pectiner med et måltid bidrager til at begrænse stigningen i blodsukkerniveauet efter måltidet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder 10 g pectiner pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af 10 g pectiner som en del af måltidet.

Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske

— det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken.

2010;8(10):1747

786

Phosphor

Phosphor bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til phosphor i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Phosphor

Phosphor bidrager til cellemembranernes normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til phosphor i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Phosphor

Phosphor bidrager til at vedligeholde normale knogler

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til phosphor i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Phosphor

Phosphor bidrager til at vedligeholde normale tænder

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til phosphor i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Plantesteroler og plantestanoler

Plantesteroler/plantestanoler bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på mindst 0,8 g plantesteroler/plantestanoler.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Protein

Protein bidrager til øget muskelmasse

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en proteinkilde i henhold til det, der er angivet under anprisningen PROTEINKILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Protein

Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en proteinkilde i henhold til det, der er angivet under anprisningen PROTEINKILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Protein

Protein bidrager til at vedligeholde normale knogler

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en proteinkilde i henhold til det, der er angivet under anprisningen PROTEINKILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

▼M2

Reformuleret, ikke-alkoholholdig, syreholdig drikkevare med:

— mindre end 1 g forgærbare kulhydrater pr. 100 ml (sukkerarter og andre kulhydrater, bortset fra polyoler)

— calcium i et interval fra 0,3 til 0,8 mol pr. mol syrningsmiddel

— visning af pH-værdi mellem 3,7-4,0

Erstatning af sukkerholdige, syreholdige drikkevarer, f.eks. læskedrikke (typisk 8-12 g sukkerarter/100 ml), med reformulerede drikkevarer bidrager til at vedligeholde mineraliseringen af tænderne (3)

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal reformulerede syreholdige drikkevarer være i overensstemmelse med beskrivelsen af den fødevare, der er genstand for anprisningen

2010;8(12):1884

▼B

Resistent stivelse

Udskiftning af fordøjelig stivelse med resistent stivelse i et måltid bidrager til at begrænse stigningen i blodsukkerniveauet efter måltidet.

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, hvori fordøjelig stivelse er blevet erstattet af resistent stivelse, således at det endelige indhold af resistent stivelse er på mindst 14 % af det samlede indhold af stivelse.

 

2011;9(4):2024

681

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrager til nervesystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrager til at vedligeholde normale slimhinder

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrager til at vedligeholde normale røde blodlegemer

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrager til at vedligeholde en normal hud

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrager til at vedligeholde et normalt syn

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrager til en normal omsætning af jern

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin bidrager til at mindske træthed og udmattelse

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Selen

Selen bidrager til normal dannelse af sædceller

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til selen i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Selen

Selen bidrager til at vedligeholde et normalt hår

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til selen i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selen

Selen bidrager til at vedligeholde normale negle

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til selen i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selen

Selen bidrager til immunsystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til selen i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Selen

Selen bidrager til en normal skjoldbruskkirtelfunktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til selen i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Selen

Selen bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til selen i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Sukkererstattere, dvs. intense sødestoffer,

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose og polydextrose, D-tagatose og isomaltulose

Indtagelse af fødevarer/drikkevarer, der indeholder <sukkererstatterens navn> i stedet for sukker (1), begrænser stigningen i blodsukkerniveauet efter indtagelse i forhold til sukkerholdige fødevarer/drikkevarer

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal sukkerarter i fødevarer eller drikkevarer erstattes af sukkererstattere, dvs. intense sødestoffer, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose eller polydextrose, eller en kombination af disse, således at fødevarernes eller drikkevarernes sukkerindhold som et minimum er reduceret med den procentdel, der er angivet under anprisningen REDUCERET INDHOLD AF [NAVN PÅ NÆRINGSSTOFFET] på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

For så vidt angår D-tagatose og isomaltulose skal disse stoffer erstatte tilsvarende mængder af andre sukkerarter i samme forhold som angivet under anprisningen REDUCERET INDHOLD AF [NAVN PÅ NÆRINGSSTOFFET] på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Sukkererstattere, dvs. intense sødestoffer,

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose og polydextrose, D-tagatose og isomaltulose

Indtagelse af fødevarer/drikkevarer, der indeholder <sukkererstatterens navn> i stedet for sukker (2), bidrager til at vedligeholde mineraliseringen af tænderne

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal sukkerarter i fødevarer eller drikkevarer (som reducerer plak-pH til under 5,7) erstattes af sukkererstattere, dvs. intense sødestoffer, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, D-tagatose, isomaltulose, sucralose eller polydextrose, eller en kombination af disse, i sådanne mængder, at indtagelse af de pågældende fødevarer eller drikkevarer ikke medfører en sænkning af plak-pH til under 5,7 under og i op til 30 minutter efter indtagelse.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Sukkerfrit tyggegummi

Sukkerfrit tyggegummi bidrager til at vedligeholde mineraliseringen af tænderne

Anprisningen må kun anvendes for tyggegummi, der opfylder betingelserne for anvendelse af ernæringsanprisningen SUKKERFRI på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved tygning i mindst 20 minutter efter indtagelse af drikke- eller fødevarer.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Sukkerfrit tyggegummi

Sukkerfrit tyggegummi bidrager til at neutralisere plaksyrer

Anprisningen må kun anvendes for tyggegummi, der opfylder betingelserne for anvendelse af ernæringsanprisningen SUKKERFRI på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved tygning i mindst 20 minutter efter indtagelse af drikke- eller fødevarer.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Sukkerfrit tyggegummi

Sukkerfrit tyggegummi bidrager til at reducere tørhed i munden

Anprisningen må kun anvendes for tyggegummi, der opfylder betingelserne for anvendelse af ernæringsanprisningen SUKKERFRI på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved at bruge tyggegummiet, når som helst munden føles tør.

 

2009; 7(9):1271

1240

Sukkerfrit tyggegummi med carbamid

Sukkerfrit tyggegummi med carbamid neutraliserer plaksyrer mere effektivt end sukkerfrit tyggegummi uden carbamid

Anprisningen må kun anvendes for tyggegummi, der opfylder betingelserne for anvendelse af ernæringsanprisningen SUKKERFRI på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal hver enkelt stykke sukkerfrit tyggegummi indeholde mindst 20 mg carbamid. Forbrugerne informeres om, at tyggegummiet bør tygges i mindst 20 minutter efter indtagelse af drikke- eller fødevarer.

 

2011;9(4):2071

1153

Thiamin

Thiamin bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til thiamin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Thiamin

Thiamin bidrager til nervesystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til thiamin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Thiamin

Thiamin bidrager til en normal psykologisk funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til thiamin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Thiamin

Thiamin bidrager til en normal hjertefunktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til thiamin i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

▼M1

Tørrede blommer af »blomme«-sorter (Prunus domestica L.)

Tørrede blommer/svesker bidrager til en normal tarmfunktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 100 g tørrede blommer (svesker). For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 100 g tørrede blommer (svesker).

 

2012;10(6):2712

1164

▼B

Valnødder

Valnødder bidrager til at forbedre blodkarrenes elasticitet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 30 g valnødder. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 30 g valnødder.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Vand

Vand bidrager til at vedligeholde normale fysiske og kognitive funktioner

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at det er nødvendigt at indtage mindst 2,0 l vand om dagen (fra alle kilder) for at opnå den anpriste virkning.

Anprisningen må kun anvendes for vand, der opfylder kravene i direktiv 2009/54/EF og/eller 98/83/EF

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Vand

Vand bidrager til at vedligeholde en normal regulering af kropstemperaturen

For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at det er nødvendigt at indtage mindst 2,0 l vand om dagen (fra alle kilder) for at opnå den anpriste virkning.

Anprisningen må kun anvendes for vand, der opfylder kravene i direktiv 2009/54/EF og/eller 98/83/EF

2011;9(4):2075

1208

Vitamin A

Vitamin A bidrager til en normal omsætning af jern

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin A i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamin A

Vitamin A bidrager til at vedligeholde normale slimhinder

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin A i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamin A

Vitamin A bidrager til at vedligeholde en normal hud

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin A i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamin A

Vitamin A bidrager til at vedligeholde et normalt syn

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin A i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamin A

Vitamin A bidrager til immunsystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin A i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamin A

Vitamin A spiller en rolle i cellespecialiseringsprocessen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin A i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B12 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrager til nervesystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B12 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrager til en normal omsætning af homocystein

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B12 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrager til en normal psykologisk funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B12 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrager til normal dannelse af røde blodlegemer

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B12 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrager til immunsystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B12 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

Vitamin B12

Vitamin B12 bidrager til at mindske træthed og udmattelse

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B12 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Vitamin B12

Vitamin B12 spiller en rolle i celledelingsprocessen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B12 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrager til en normal cysteinsyntese

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B6 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B6 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrager til nervesystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B6 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrager til en normal omsætning af homocystein

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B6 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrager til en normal omsætning af protein og glycogen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B6 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrager til en normal psykologisk funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B6 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrager til normal dannelse af røde blodlegemer

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B6 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrager til immunsystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B6 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrager til at mindske træthed og udmattelse

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B6 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamin B6

Vitamin B6 bidrager til at regulere hormonaktiviteten

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin B6 i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamin C

Vitamin C bidrager til at vedligeholde immunsystemets normale funktion under og efter intensiv fysisk træning

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 200 mg vitamin C. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 200 mg ud over det anbefalede daglige indtag af vitamin C.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamin C

Vitamin C bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende blodkar

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamin C

Vitamin C bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende knogler

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamin C

Vitamin C bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende brusk

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamin C

Vitamin C bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende tandkød

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamin C

Vitamin C bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende hud

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamin C

Vitamin C bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende tænder

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamin C

Vitamin C bidrager til et normalt energistofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamin C

Vitamin C bidrager til nervesystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamin C

Vitamin C bidrager til en normal psykologisk funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamin C

Vitamin C bidrager til immunsystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamin C

Vitamin C bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamin C

Vitamin C bidrager til at mindske træthed og udmattelse

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamin C

Vitamin C bidrager til at gendanne den reducerede form af vitamin E

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamin C

Vitamin C øger optagelsen af jern

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin C i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamin D

Vitamin D bidrager til en normal optagelse/udnyttelse af calcium og phosphor

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin D i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamin D

Vitamin D bidrager til et normalt calciumindhold i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin D i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamin D

Vitamin D bidrager til at vedligeholde normale knogler

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin D i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamin D

Vitamin D bidrager til at vedligeholde en normal muskelfunktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin D i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamin D

Vitamin D bidrager til at vedligeholde normale tænder

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin D i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamin D

Vitamin D bidrager til immunsystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin D i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamin D

Vitamin D spiller en rolle i celledelingsprocessen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin D i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamin E

Vitamin E bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin E i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamin K

Vitamin K bidrager til en normal størkning af blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin K i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamin K

Vitamin K bidrager til at vedligeholde normale knogler

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til vitamin K i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Zink

Zink bidrager til et normalt syre-base-stofskifte

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Zink

Zink bidrager til en normal omsætning af kulhydrater

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Zink

Zink bidrager til en normal kognitiv funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Zink

Zink bidrager til en normal dna-syntese

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Zink

Zink bidrager til en normal frugtbarhed og reproduktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Zink

Zink bidrager til en normal omsætning af makronæringsstoffer

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Zink

Zink bidrager til en normal omsætning af fedtsyrer

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Zink

Zink bidrager til en normal omsætning af vitamin A

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zink

Zink bidrager til en normal proteinsyntese

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Zink

Zink bidrager til at vedligeholde normale knogler

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Zink

Zink bidrager til at vedligeholde et normalt hår

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zink

Zink bidrager til at vedligeholde normale negle

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zink

Zink bidrager til at vedligeholde en normal hud

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Zink

Zink bidrager til at vedligeholde et normalt testosteronniveau i blodet

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

301

Zink

Zink bidrager til at vedligeholde et normalt syn

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zink

Zink bidrager til immunsystemets normale funktion

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Zink

Zink bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Zink

Zink spiller en rolle i celledelingsprocessen

Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der som et minimum er en kilde til zink i henhold til det, der er angivet under anprisningen [NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

(1)   For D-tagatose og isomaltulose skal ordlyden være »andre sukkerarter«

(2)   For D-tagatose og isomaltulose skal ordlyden være »andre sukkerarter«

(3)   Godkendt den 24.9.2013 — må i en periode på fem år kun anvendes af GlaxoSmithKline Services Unlimited og selskabets datterselskaber, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Det Forenede Kongerige.

(4)   Godkendt den 24.9.2013 — må i en periode på fem år kun anvendes af Mondelēz International group, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, USA.

(5)   Godkendt den 24. september 2013 — må i en periode på fem år kun anvendes af Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, BELGIEN.

(6)   Godkendt den 21. april 2015 — må i en periode på fem år kun anvendes af Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, BELGIEN.

(7)   Godkendt den 1. januar 2016 — må i en periode på fem år kun anvendes af BENEO-Orafti S.A., Rue L. Maréchal 1, 4360 Oreye, Belgien.( 1 ) EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

( 2 ) http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

( 3 ) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

( 4 ) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

( 5 ) Jf. registrering ID 670 og ID 2902 på den konsoliderede liste.

( 6 ) Jf. registrering ID 359 på den konsoliderede liste.

Top