EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0142-20191214

Consolidated text: Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/2019-12-14

02011R0142 — DA — 14.12.2019 — 016.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011

af 25. februar 2011

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 054 af 26.2.2011, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 749/2011 af 29. juli 2011

  L 198

3

30.7.2011

►M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012

  L 314

5

14.11.2012

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012

  L 326

3

24.11.2012

►M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013

  L 98

1

6.4.2013

►M5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 555/2013 af 14. juni 2013

  L 164

11

18.6.2013

 M6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013

  L 201

31

26.7.2013

 M7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 185/2014 af 26. februar 2014

  L 57

21

27.2.2014

►M8

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 592/2014 af 3. juni 2014

  L 165

33

4.6.2014

►M9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/9 af 6. januar 2015

  L 3

10

7.1.2015

►M10

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/172 af 1. februar 2017

  L 28

1

2.2.2017

►M11

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/786 af 8. maj 2017

  L 119

1

9.5.2017

►M12

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/893 af 24. maj 2017

  L 138

92

25.5.2017

►M13

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1261 af 12. juli 2017

  L 182

31

13.7.2017

►M14

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1262 af 12. juli 2017

  L 182

34

13.7.2017

►M15

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/319 af 6. februar 2019

  L 61

1

28.2.2019

►M16

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1084 af 25. juni 2019

  L 171

100

26.6.2019

►M17

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1177 af 10. juli 2019

  L 185

26

11.7.2019

►M18

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2122 af 10. oktober 2019

  L 321

45

12.12.2019

►M19

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2124 af 10. oktober 2019

  L 321

73

12.12.2019


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 006, 11.1.2018, s.  50 (142/2011)
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011

af 25. februar 2011

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der gennemførelsesforanstaltninger:

a) 

til gennemførelse af de i forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsatte folke- og dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter

b) 

vedrørende visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol på grænsekontrolsteder, jf. artikel 16, stk. 1, litra e) og f), i direktiv 97/78/EF.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder definitionerne i bilag I.

Artikel 3

Slutpunkt i fremstillingskæden for visse afledte produkter

Følgende afledte produkter kan bringes i omsætning, men dog ikke importeres, uden restriktioner, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009:

a) 

biodiesel, der opfylder kravene vedrørende bortskaffelse og anvendelse af afledte produkter i bilag IV, kapitel IV, afsnit 3, punkt 2, litra b)

b) 

forarbejdet foder til selskabsdyr, der opfylder de specifikke krav for forarbejdet foder til selskabsdyr i bilag XIII, kapitel II, punkt 7, litra a)

c) 

tyggepinde og tyggeben, der opfylder de specifikke krav for tyggepinde og tyggeben i bilag XIII, kapitel II, punkt 7, litra b)

d) 

huder og skind af hovdyr, der opfylder de specifikke krav vedrørende slutpunktet for disse produkter i bilag XIII, kapitel V, del C

e) 

uld og hår, der opfylder de specifikke krav vedrørende slutpunktet for disse produkter i bilag XIII, kapitel VII, del B

f) 

fjer og dun, der opfylder de specifikke krav vedrørende slutpunktet for disse produkter i bilag XIII, kapitel VII, del C

▼M1

g) 

pels, der opfylder de specifikke krav vedrørende slutpunktet for dette produkt i bilag XIII, kapitel VIII

h) 

fiskeolie til fremstilling af lægemidler, der opfylder de specifikke krav vedrørende slutpunktet for dette produkt i bilag XIII, kapitel XIII

▼M4

i) 

benzin og brændstoffer, der opfylder de specifikke krav vedrørende produkter fra den katalytiske flertrinsproces til fremstilling af fornyelige brændstoffer i bilag IV, kapitel IV, afsnit 3, punkt 2, litra c)

j) 

oliekemiske produkter, der er fremstillet af afsmeltet fedt, og som opfylder kravene i bilag XIII, kapitel XI.

▼M13

k) 

fornyelig diesel, fornyeligt jetbrændstof, fornyeligt propan og fornyelig benzin, der opfylder de specifikke krav vedrørende produkter fra den katalytiske flertrinshydrobehandling til fremstilling af fornyelige brændstoffer, der er beskrevet i bilag IV, kapitel IV, afsnit 3, punkt 2, litra f).

▼B

Artikel 4

Alvorlige overførbare sygdomme

Sygdomme opført af OIE i artikel 1.2.3 i den zoosanitære kodeks vedrørende landdyr, 2010-udgaven, og i kapitel 1.3 i sundhedskodeksen for vanddyr, 2010-udgaven, anses for at være alvorlige overførbare sygdomme for så vidt angår anvendelsen af generelle dyresundhedsrestriktioner, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1069/2009.KAPITEL II

BORTSKAFFELSE OG ANVENDELSE AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER

Artikel 5

Restriktioner for anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter

1.  Driftsledere i de i bilag II, kapitel I, nævnte medlemsstater skal opfylde betingelserne for fodring af pelsdyr med visse typer materiale fra kroppe eller dele af dyr af de i samme kapitel nævnte arter.

2.  Driftslederen skal overholde restriktionerne for fodring af opdrættede dyr med foderplanter fra jordarealer, hvorpå der er anvendt visse organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, jf. bilag II, kapitel II.

▼M8

Artikel 6

Bortskaffelse ved forbrænding, bortskaffelse eller nyttiggørelse ved medforbrænding og anvendelse som brændsel til brænding

▼B

1.  Den kompetente myndighed sikrer, at forbrænding og medforbrænding af animalske biprodukter og afledte produkter kun finder sted:

a) 

på forbrændingsanlæg og medforbrændingsanlæg, der har en godkendelse udstedt i henhold til direktiv 2000/76/EF, eller

b) 

hvis der er tale om anlæg, for hvilke en godkendelse i henhold til direktiv 2000/76/EF ikke er påkrævet, på forbrændings- eller medforbrændingsanlæg, der af den kompetente myndighed er godkendt til bortskaffelse ved forbrænding eller bortskaffelse eller nyttiggørelse af animalske biprodukter eller afledte produkter, hvis der er tale om affald, ved medforbrænding i henhold til artikel 24, stk. 1, litra b) eller c), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

2.  Den kompetente myndighed godkender kun forbrændingsanlæg og medforbrændingsanlæg som omhandlet i stk. 1, litra b), i henhold til artikel 24, stk. 1, litra b) eller c), i forordning (EF) nr. 1069/2009, hvis de opfylder kravene i bilag III til nærværende forordning.

3.  Driftsledere for forbrændingsanlæg og medforbrændingsanlæg skal opfylde de generelle krav vedrørende forbrænding og medforbrænding i bilag III, kapitel I.

4.  Driftsledere for højkapacitetsforbrændings- og medforbrændingsanlæg skal opfylde kravene i bilag III, kapitel II.

5.  Driftsledere for lavkapacitetsforbrændings- og medforbrændingsanlæg skal opfylde kravene i bilag III, kapitel III.

▼M8

6.  Driftsledere skal sikre, at brændingsanlæg, bortset fra de i bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, omhandlede, under deres ledelse, hvor animalske biprodukter eller afledte produkter anvendes som brændsel, opfylder de almindelige betingelser og specifikke krav i henholdsvis kapitel IV og V i bilag III og er godkendt af den kompetente myndighed i henhold til artikel 24, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

7.  Den kompetente myndighed godkender kun brændingsanlæg som omhandlet i stk. 6 til anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter som brændsel til brænding, hvis:

a) 

brændingsanlægget er omfattet af kapitel V i bilag III til nærværende forordning

b) 

brændingsanlægget opfylder alle de relevante almindelige betingelser og specifikke krav i kapitel IV og V i bilag III til nærværende forordning

c) 

der opereres med administrative procedurer, som skal sikre, at det hvert år kontrolleres, at betingelserne for godkendelse af brændingsanlægget er opfyldt.

▼M14

8.  Ved anvendelse af husdyrgødning som brændsel til brænding, jf. kapitel V i bilag III, skal, ud over bestemmelserne i nærværende artikel, stk. 7, følgende betingelser være opfyldt:

a) 

Den ansøgning om godkendelse, som driftslederen indgiver til den kompetente myndighed i henhold til artikel 24, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal indeholde dokumentation — attesteret af den kompetente myndighed eller en erhvervsorganisation godkendt af den kompetente myndighed i medlemsstaten — for, at brændingsanlægget, hvori husdyrgødningen anvendes som brændsel, fuldt ud overholder kravene i kapitel V, litra B, punkt 3, 4 og 5, i bilag III til nærværende forordning, dog med forbehold af medlemsstatens kompetente myndigheders mulighed for at indrømme en undtagelse fra overholdelsen af visse bestemmelser, jf. kapitel V, litra C, punkt 4, i bilag III.

b) 

Den godkendelsesprocedure, der er fastlagt i artikel 44 i forordning (EF) nr. 1069/2009, afsluttes ikke, før den kompetente myndighed eller en erhvervsorganisation godkendt af den kompetente myndighed har gennemført mindst to på hinanden følgende kontrolbesøg, hvoraf det ene skal være uanmeldt, i løbet af de første seks måneder, brændingsanlægget er i drift, omfattende de nødvendige temperatur- og emissionsmålinger. Når resultaterne af disse kontrolbesøg har vist, at kravene i kapitel V, litra B, punkt 3, 4 og 5, og, hvor det er relevant, litra C, punkt 4, i bilag III til nærværende forordning er opfyldt, kan der meddeles fuld godkendelse.

▼B

Artikel 7

Deponering af visse typer kategori 1- og kategori 3-materiale

Uanset artikel 12 og artikel 14, litra c), i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan den kompetente myndighed tillade bortskaffelse af følgende typer kategori 1- og kategori 3-materiale på et godkendt deponeringsanlæg:

a) 

importeret foder til selskabsdyr/foder til selskabsdyr fremstillet af importeret materiale, af kategori 1-materiale som omhandlet i artikel 8, litra c), i forordning (EF) nr. 1069/2009

b) 

kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra f) og g), i forordning (EF) nr. 1069/2009, forudsat at:

i) 

det pågældende materiale ikke har været i kontakt med animalske biprodukter som omhandlet i artikel 8 og 9 og artikel 10, litra a)-e) og litra h)-p), i samme forordning

ii) 

materialet, på det tidspunkt, hvor det er bestemt til bortskaffelse:

— 
er blevet underkastet forarbejdning som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i forordning (EF) nr. 852/2004, hvis der er tale om materiale som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009, og
— 
er blevet forarbejdet i overensstemmelse med kapitel II i bilag X til nærværende forordning eller i overensstemmelse med de specifikke krav for foder til selskabsdyr i kapitel II i bilag XIII til nærværende forordning, hvis der er tale om materiale som omhandlet i artikel 10, litra g), i forordning (EF) nr. 1069/2009, og
iii) 

bortskaffelsen af det pågældende materiale ikke udgør en risiko for folke- eller dyresundheden.

Artikel 8

Krav for forarbejdningsanlæg og andre virksomheder

1.  Driftslederen sikrer, at de forarbejdningsanlæg og andre virksomheder, som den pågældende har kontrol med, opfylder følgende krav som fastsat i bilag IV, kapitel I:

a) 

de generelle betingelser vedrørende forarbejdning i afsnit 1

b) 

kravene vedrørende behandling af spildevand i afsnit 2

c) 

de specifikke krav vedrørende forarbejdning af kategori 1- og kategori 2-materiale i afsnit 3

d) 

de specifikke krav vedrørende forarbejdning af kategori 3-materiale i afsnit 4.

2.  Den kompetente myndighed godkender kun forarbejdningsanlæg og andre virksomheder, hvis de opfylder betingelserne i bilag IV, kapitel I.

Artikel 9

Krav til forarbejdningsanlæg og andre virksomheder vedrørende hygiejne og forarbejdning

Driftslederen sikrer, at de virksomheder og anlæg, som den pågældende har kontrol med, opfylder følgende krav som fastsat i bilag IV:

a) 

kravene vedrørende hygiejne og forarbejdning i kapitel II

b) 

standardforarbejdningsmetoderne i kapitel III, såfremt sådanne metoder anvendes af virksomheden eller anlægget

c) 

de alternative forarbejdningsmetoder i kapitel IV, såfremt sådanne metoder anvendes af virksomheden eller anlægget.

Artikel 10

Krav vedrørende omdannelse af animalske biprodukter og afledte produkter til biogas og kompostering

1.  Driftslederen sikrer, at de virksomheder og anlæg, som den pågældende har kontrol med, opfylder følgende krav vedrørende omdannelse af animalske biprodukter og afledte produkter til biogas eller kompostering som fastsat i bilag V:

a) 

kravene til biogas- og komposteringsanlæg i kapitel I

b) 

hygiejnekravene til biogas- og komposteringsanlæg i kapitel II

c) 

standardomdannelsesparametrene i kapitel III, afsnit 1

d) 

normerne for nedbrydningsaffald og kompost i kapitel III, afsnit 3.

2.  Den kompetente myndighed godkender kun biogas- og komposteringsanlæg, hvis de opfylder kravene i bilag V.

3.  Den kompetente myndighed kan tillade anvendelse af alternative omdannelsesparametre for biogas- og komposteringsanlæg, forudsat at kravene i bilag V, kapitel III, afsnit 2, er opfyldt.KAPITEL III

UNDTAGELSER FRA VISSE BESTEMMELSER I FORORDNING (EF) Nr. 1069/2009

Artikel 11

Særlige bestemmelser vedrørende prøver til forskning og diagnosticering

1.  Den kompetente myndighed kan tillade transport, anvendelse og bortskaffelse af prøver til forskning og diagnosticering på betingelser, der sikrer kontrol med risici for folke- og dyresundheden.

Den kompetente myndighed sikrer bl.a., at driftslederne opfylder kravene i bilag VI, kapitel I.

2.  Driftslederen skal overholde de særlige bestemmelser vedrørende prøver til forskning og diagnosticering i bilag VI, kapitel I.

3.  Driftslederen kan afsende prøver til forskning og diagnosticering, der består af følgende animalske biprodukter og afledte produkter, til en anden medlemsstat, uden at oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed underrettes i overensstemmelse med artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009, og uden at bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed underrettes via Traces-systemet og accepterer at modtage sendingen i overensstemmelse med samme forordnings artikel 48, stk. 1 og 3:

a) 

kategori 1- og kategori 2-materiale og kød- og benmel eller animalsk fedt afledt af kategori 1- og kategori 2-materiale

b) 

forarbejdet animalsk protein.

Artikel 12

Særlige bestemmelser vedrørende vareprøver og udstillingsgenstande

1.  Den kompetente myndighed kan tillade transport, anvendelse og bortskaffelse af vareprøver og udstillingsgenstande på betingelser, der sikrer kontrol med risici for folke- og dyresundheden.

Den kompetente myndighed sikrer bl.a., at driftslederne opfylder kravene i bilag VI, kapitel I, afsnit 1, punkt 2-4.

2.  Driftslederen skal overholde de særlige bestemmelser vedrørende vareprøver og udstillingsgenstande i bilag VI, kapitel I, afsnit 2.

3.  Driftslederen kan afsende vareprøver, der består af følgende animalske biprodukter og afledte produkter, til en anden medlemsstat, uden at oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed underrettes i overensstemmelse med artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009, og uden at bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed underrettes via Traces-systemet og accepterer at modtage sendingen i overensstemmelse med samme forordnings artikel 48, stk. 1 og 3:

a) 

kategori 1- og kategori 2-materiale og kød- og benmel eller animalsk fedt afledt af kategori 1- og kategori 2-materiale

b) 

forarbejdet animalsk protein.

Artikel 13

Særlige bestemmelser vedrørende fodring

1.  Driftslederen kan fodre følgende dyr med kategori 2-materiale, hvis det pågældende materiale kommer fra dyr, der ikke er blevet aflivet og ikke er døde på grund af forekomst af eller mistanke om forekomst af en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr, forudsat at de generelle krav i bilag VI, kapitel II, afsnit 1, samt alle andre betingelser, som den kompetente myndighed måtte fastsætte, er opfyldt:

a) 

dyr i zoologiske anlæg

b) 

pelsdyr

c) 

hunde fra anerkendte kenneler eller hundekobler

d) 

hunde og katte i internater

▼M4

e) 

maddiker og orm til agn

f) 

cirkusdyr.

▼B

2.  Driftslederen kan fodre følgende dyr med kategori 3-materiale, forudsat at de generelle krav i bilag VI, kapitel II, afsnit 1, og alle andre betingelser, som den kompetente myndighed måtte fastsætte, er opfyldt:

a) 

dyr i zoologiske anlæg

b) 

pelsdyr

c) 

hunde fra anerkendte kenneler eller hundekobler

d) 

hunde og katte i internater

▼M4

e) 

maddiker og orm til agn

f) 

cirkusdyr.

▼B

Artikel 14

Fodring af visse arter på og uden for foderstationer og i zoologiske anlæg

1.  Den kompetente myndighed kan tillade anvendelse af kategori 1-materiale, der består af hele kroppe eller dele af døde dyr indeholdende specificeret risikomateriale, til fodring:

a) 

på foderstationer til truede eller beskyttede arter af ådselædende fugle og andre arter, der lever i deres naturlige habitat, med henblik på at fremme den biologiske mangfoldighed, forudsat at betingelserne i bilag VI, kapitel II, afsnit 2, er opfyldt

b) 

uden for foderstationer, eventuelt uden forudgående indsamling af de døde dyr, til vildtlevende dyr som nævnt i bilag VI, kapitel II, afsnit 2, punkt 1, litra a), forudsat at betingelserne i afsnit 3 i samme kapitel er opfyldt.

2.  Den kompetente myndighed kan tillade anvendelse af kategori 1-materiale, der består af hele kroppe eller dele af døde dyr indeholdende specificeret risikomateriale, og anvendelse af materiale fra dyr i zoologiske anlæg til fodring af dyr i zoologiske anlæg, forudsat at betingelserne i bilag VI, kapitel II, afsnit 4, er opfyldt.

Artikel 15

Særlige bestemmelser vedrørende indsamling og bortskaffelse

▼M4

Såfremt den kompetente myndighed tillader bortskaffelse af animalske biprodukter i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 19, stk. 1, litra a), b), c), e) og f), i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal bortskaffelsen ske i overensstemmelse med følgende særlige bestemmelser i bilag VI, kapitel III:

▼B

a) 

de særlige bestemmelser vedrørende bortskaffelse af animalske biprodukter i afsnit 1

b) 

bestemmelserne vedrørende afbrænding og nedgravning af animalske biprodukter i fjerntliggende områder i afsnit 2

c) 

bestemmelserne vedrørende afbrænding og nedgravning af bier og biprodukter fra biavl i afsnit 3.

▼M9

Uanset artikel 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan medlemsstaterne tillade indsamling, transport og bortskaffelse af små mængder af kategori 3-materialer som omhandlet i artikel 10, litra f), i nævnte forordning ved de metoder, der er omhandlet i artikel 19, stk. 1, litra d), i samme forordning, forudsat at de krav til bortskaffelse ved andre metoder, der er fastsat i kapitel IV i bilag VI til nærværende forordning, er opfyldt.

▼BKAPITEL IV

TILLADELSER TIL ALTERNATIVE METODER

Artikel 16

Standardformat for ansøgninger om tilladelse til alternative metoder

1.  Ansøgninger om tilladelse til alternative metoder til anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter eller afledte produkter, jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009, indgives af medlemsstaterne eller interesserede parter i overensstemmelse med kravene til standardformatet for ansøgninger om tilladelse til alternative metoder i bilag VII.

2.  Medlemsstaterne udpeger nationale kontaktpunkter, som skal formidle oplysninger om den kompetente myndighed med ansvar for at behandle ansøgninger om tilladelse til alternative metoder til anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter.

3.  Kommissionen offentliggør en liste over de nationale kontaktpunkter på sit websted.KAPITEL V

INDSAMLING, TRANSPORT, IDENTIFIKATION OG SPORBARHED

Artikel 17

Krav vedrørende handelsdokumenter og sundhedscertifikater, identifikation, indsamling og transport af animalske biprodukter og sporbarhed

1.  Driftslederen sikrer, at animalske biprodukter og afledte produkter:

a) 

opfylder kravene vedrørende indsamling, transport og identifikation i bilag VIII, kapitel I og II

b) 

under transporten ledsages af handelsdokumenter eller sundhedscertifikater i overensstemmelse med kravene i bilag VIII, kapitel III.

2.  Driftsledere, der afsender, transporterer eller modtager animalske biprodukter eller afledte produkter, fører fortegnelser over sendingerne og opbevarer dertil hørende handelsdokumenter eller sundhedscertifikater i overensstemmelse med kravene i bilag VIII, kapitel IV.

3.  Driftslederen skal opfylde kravene vedrørende mærkning af visse afledte produkter i bilag VIII, kapitel V.KAPITEL VI

REGISTRERING OG GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDER OG ANLÆG

Artikel 18

Krav vedrørende godkendelse af en eller flere virksomheder og anlæg, der håndterer animalske biprodukter på samme sted

Den kompetente myndighed kan godkende mere end én virksomhed eller mere end ét anlæg, der håndterer animalske biprodukter på samme sted, forudsat at virksomhedernes eller anlæggenes indretning og måde at håndtere de animalske biprodukter og afledte produkter på sikrer, at der ikke kan overføres risici for folke- og dyresundheden virksomhederne eller anlæggene imellem.

Artikel 19

Krav vedrørende visse godkendte virksomheder og anlæg, der håndterer animalske biprodukter og afledte produkter

Driftslederen sikrer, at de virksomheder og anlæg, som den pågældende har kontrol med, og som er godkendt af den kompetente myndighed, opfylder kravene i følgende kapitler i bilag IX til denne forordning, hvis de udfører en eller flere af følgende aktiviteter som nævnt i artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009:

a) 

kapitel I, hvis de fremstiller foder til selskabsdyr, jf. artikel 24, stk. 1, litra e), i nævnte forordning

b) 

kapitel II, hvis de oplagrer animalske biprodukter, jf. artikel 24, stk. 1, nr. i), i nævnte forordning, og hvis de håndterer animalske biprodukter efter indsamling af dem ved hjælp af følgende aktiviteter, jf. samme forordnings artikel 24, stk. 1, litra h):

i) 

sortering

ii) 

opskæring

iii) 

nedkøling

iv) 

frysning

v) 

saltning

vi) 

konservering ved hjælp af andre processer

vii) 

fjernelse af huder og skind eller fjernelse af specificeret risikomateriale

viii) 

aktiviteter, der omfatter håndtering af animalske biprodukter og gennemføres i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til Unionens veterinærlovgivning

ix) 

hygiejnebehandling/pasteurisering af animalske biprodukter bestemt til omdannelse til biogas/kompostering forud for sådan omdannelse eller kompostering på en anden virksomhed eller et andet anlæg, jf. bilag V til nærværende forordning

x) 

sigtning

▼M9

c) 

kapitel III, hvis de oplagrer afledte produkter til visse påtænkte anvendelsesformål, jf. artikel 24, stk. 1, litra j), i forordning (EF) nr. 1069/2009

d) 

kapitel V, hvis de på bedriften oplagrer animalske biprodukter bestemt til efterfølgende bortskaffelse, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

▼B

Artikel 20

Krav vedrørende visse registrerede virksomheder og anlæg, der håndterer animalske biprodukter og afledte produkter

1.  Driftsledere for registrerede anlæg eller virksomheder eller andre registrerede driftsledere håndterer animalske biprodukter og afledte produkter under de betingelser, der er fastsat i bilag IX, kapitel IV.

2.  Registrerede driftsledere, der transporterer animalske biprodukter eller afledte produkter, skal, medmindre transporten sker mellem driftslederens egne lokaliteter, opfylde betingelserne i bilag IX, kapitel IV, punkt 2.

3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på:

a) 

godkendte driftsledere, der transporterer animalske biprodukter eller afledte produkter som en biaktivitet

b) 

driftsledere, der er registreret for transportaktiviteter i henhold til forordning (EF) nr. 183/2005.

▼M2

4.  Den kompetente myndighed kan fritage følgende driftsledere fra den i artikel 23, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1069/2009 omhandlede underretningspligt:

a) 

driftsledere, der håndterer eller frembringer jagttrofæer eller andre præparater som omhandlet i kapitel VI i bilag XIII til nærværende forordning til private eller ikke-kommercielle formål

b) 

driftsledere, der håndterer eller bortskaffer prøver til forskning og diagnosticering anvendt i undervisningsøjemed

▼M3

c) 

driftsledere, der transporterer tør(t) ubehandlet uld og hår, som er indesluttet i lukket emballage og sendes direkte til et anlæg, der fremstiller afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden, eller til et anlæg, der udfører mellemledsaktiviteter, under forhold, der forhindrer spredning af patogener

▼M9

d) 

driftsledere, der anvender små mængder af kategori 2- og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller af deraf afledte produkter med henblik på direkte levering af produkterne inden for samme region til den endelige bruger, på det lokale marked eller til lokale detailvirksomheder, hvis den kompetente myndighed ikke mener, at de indebærer nogen risiko for spredning af alvorlige overførbare sygdomme til mennesker eller dyr; denne bestemmelse gælder ikke, hvis det pågældende materiale anvendes som foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr

▼M9

e) 

brugere af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler på et sted, hvor der ikke holdes opdrættede dyr

f) 

driftsledere, der håndterer og distribuerer organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler udelukkende i salgsklar detailemballage med en vægt på højst 50 kg til anvendelse uden for foder-og fødevarekæden.

▼M16

Artikel 20a

Lister over virksomheder, anlæg og driftsledere i medlemslandene

En medlemsstats kompetente myndighed sikrer, at ajourførte lister over virksomheder, anlæg og driftsledere, jf. artikel 47, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009:

a) 

er udarbejdet i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, der er offentliggjort på Kommissionens websted ( 1 )

b) 

enten er indført i Traces eller tilgængelige via Traces senest den 31. oktober 2021.

▼BKAPITEL VII

OMSÆTNING

Artikel 21

Forarbejdning og omsætning af animalske biprodukter og afledte produkter til fodring af andre opdrættede dyr end pelsdyr

1.  Driftslederen skal opfylde følgende krav vedrørende omsætning, bortset fra import, af animalske biprodukter og afledte produkter bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end pelsdyr i overensstemmelse med artikel 31, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009 som fastsat i bilag X til nærværende forordning:

a) 

de generelle krav vedrørende forarbejdning og omsætning i kapitel I

b) 

de specifikke krav for forarbejdet animalsk protein og andre afledte produkter i kapitel II

c) 

kravene for visse typer fiskefoder og agn i kapitel III.

2.  Den kompetente myndighed kan tillade omsætning, bortset fra import, af mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk, der er kategoriseret som kategori 3-materiale i henhold til artikel 10, litra e), f) og h), i forordning (EF) nr. 1069/2009 og ikke er forarbejdet i overensstemmelse med de generelle krav i kapitel II, afsnit 4, del I, i bilag X til nærværende forordning, forudsat at det pågældende materiale opfylder undtagelsesbetingelserne for omsætning af mælk forarbejdet i overensstemmelse med nationale normer, jf. del II i samme afsnit.

Artikel 22

Omsætning og anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler

1.  Driftslederen skal opfylde kravene vedrørende omsætning, bortset fra import, af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler og vedrørende anvendelse af sådanne produkter, navnlig anvendelse på jordarealer, i artikel 15, stk. 1, litra i), og artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 som fastsat i bilag XI til nærværende forordning.

▼M9

2.  Der gælder ingen dyresundhedsmæssige betingelser for omsætning af følgende:

a) 

guano fra vildtlevende havfugle, som er indsamlet i Unionen eller importeret fra tredjelande

b) 

salgsklare vækstmedier, bortset fra importerede vækstmedier, med et indhold på under:

i) 

5 % i volumen af produkter afledt af kategori 3- eller kategori 2-materiale bortset fra forarbejdet husdyrgødning

ii) 

50 % i volumen af forarbejdet husdyrgødning.

▼B

3.  Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor et organisk gødningsstof eller et jordforbedringsmiddel, der er fremstillet af kød- og benmel afledt af kategori 2-materiale eller af forarbejdet animalsk protein, skal anvendes på jordarealer, godkender en eller flere bestanddele, som skal blandes med det pågældende materiale i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1069/2009, i henhold til kriterierne i kapitel II, afsnit 1, punkt 3, i bilag XI til nærværende forordning.

4.  Uanset artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan de kompetente myndigheder i en oprindelsesmedlemsstat og i en bestemmelsesmedlemsstat, der støder op til hinanden, tillade afsendelse af husdyrgødning, der transporteres mellem bedrifter i grænseområder i de pågældende to medlemsstater, under passende betingelser, som fastlægges i en bilateral aftale, vedrørende kontrol med eventuelle potentielle risici for folke- eller dyresundheden, såsom en forpligtelse for de pågældende driftsledere til at føre hensigtsmæssige fortegnelser.

5.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder tilskynder om nødvendigt til udarbejdelse, formidling og anvendelse af nationale retningslinjer for god landbrugspraksis for så vidt angår anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, jf. artikel 30, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Artikel 23

Mellemprodukter

1.  Mellemprodukter, der importeres til eller føres i transit gennem Unionen, skal opfylde de i bilag XII til denne forordning omhandlede betingelser vedrørende kontrol med potentielle risici for folke- og dyresundheden.

2.  Mellemprodukter, der er blevet transporteret til en virksomhed eller et anlæg som omhandlet i punkt 3 i bilag XII til nærværende forordning, kan håndteres uden yderligere restriktioner i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 og nærværende forordning, forudsat at:

a) 

virksomheden eller anlægget har passende faciliteter til modtagelse af mellemprodukterne, som hindrer overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr

b) 

mellemprodukterne ikke udgør nogen risiko for overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, fordi de er blevet renset, eller de animalske biprodukter i mellemproduktet er blevet underkastet andre behandlinger, på grund af koncentrationen af animalske biprodukter i mellemproduktet, eller fordi der er truffet passende biosikkerhedsforanstaltninger vedrørende håndteringen af mellemprodukterne

c) 

virksomheden eller anlægget fører fortegnelser over den mængde materiale, de har modtaget, og materialets kategori, hvis det er relevant, samt over, hvilken virksomhed, hvilket anlæg eller hvilken driftsleder de har leveret deres produkter til, og

d) 

ubrugte mellemprodukter og andet overskudsmateriale fra virksomheden eller anlægget, såsom produkter, hvis holdbarhedsperiode er udløbet, bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

▼M9

3.  Driftslederen eller ejeren af virksomheden eller anlægget, der er bestemmelsessted for mellemprodukterne, eller den pågældendes repræsentant må kun anvende og/eller afsende mellemprodukterne med henblik på anvendelse til fremstilling i overensstemmelse med definitionen på mellemprodukter i punkt 35 i bilag I.

▼B

Artikel 24

Foder til selskabsdyr og andre afledte produkter

1.  Anvendelse af kategori 1-materiale som omhandlet i artikel 8, litra a), b), d) og e), i forordning (EF) nr. 1069/2009 til fremstilling af afledte produkter, der er bestemt til at blive indtaget af eller anvendt på mennesker eller dyr, bortset fra afledte produkter som omhandlet i samme forordnings artikel 33 og 36, er forbudt.

2.  Såfremt et animalsk biprodukt eller et afledt produkt kan anvendes til fodring af opdrættede dyr eller til andre formål som omhandlet i artikel 36, litra a), i forordning (EF) nr. 1069/2009, bringes det pågældende produkt i omsætning, dog uden at måtte importeres, i overensstemmelse med de specifikke krav for forarbejdet animalsk protein og andre afledte produkter i kapitel II i bilag X til nærværende forordning, forudsat at bilag XIII til nærværende forordning ikke indeholder specifikke krav for de pågældende produkter.

3.  Driftslederen skal opfylde kravene vedrørende omsætning, bortset fra import, af foder til selskabsdyr, jf. artikel 40 i forordning (EF) nr. 1069/2009, som fastsat i kapitel I og II i bilag XIII til nærværende forordning.

4.  Driftslederen skal opfylde kravene vedrørende omsætning, bortset fra import, af afledte produkter, jf. artikel 40 i forordning (EF) nr. 1069/2009, som fastsat i kapitel I og kapitel III-XII i bilag XIII til nærværende forordning.KAPITEL VIII

IMPORT, TRANSIT OG EKSPORT

Artikel 25

Import, transit og eksport af animalske biprodukter og afledte produkter

1.  Import til og transit gennem Unionen af følgende animalske biprodukter er forbudt:

a) 

uforarbejdet husdyrgødning

b) 

ubehandlede fjer og fjerdele og dun

c) 

bivoks i form af bikage.

▼M2

2.  Import til og transit gennem Unionen af følgende er ikke omfattet af dyresundhedsmæssige betingelser:

a) 

uld og hår, der er vasket industrielt eller behandlet ved en anden metode, som sikrer, at der ikke resterer uacceptable risici

b) 

pelse, der er blevet tørret ved omgivelsestemperatur (18 °C) i mindst to dage ved en luftfugtighed på 55 %

c) 

uld og hår fra andre dyr end svin, som er blevet underkastet industriel vask, hvor ulden/håret i flere omgange er blevet vasket i vand, sæbe og natriumhydroxid eller kaliumhydroxid

d) 

uld og hår fra andre dyr end svin, som sendes direkte til et anlæg, der fremstiller afledte produkter af uld og hår til tekstilindustrien, og er blevet behandlet ved mindst én af følgende metoder:

— 
kemisk afhåring ved hjælp af calciumhydroxid eller natriumsulfid
— 
gasning i formaldehyd i et hermetisk lukket kammer i mindst 24 timer
— 
industriel rensning, hvor ulden/håret er blevet nedsænket i et vandopløseligt rensemiddel, hvis temperatur er holdt på 60-70 °C
— 
oplagring, som kan omfatte transporttiden, ved 37 °C i 8 dage, 18 °C i 28 dage eller 4 °C i 120 dage
e) 

uld og hår, som er tør(t) og indesluttet i lukket emballage, er tilvejebragt fra andre dyr end svin, sendes til et anlæg, der fremstiller afledte produkter af uld og hår til tekstilindustrien, og opfylder følgende krav:

i) 

Den/det er tilvejebragt mindst 21 dage inden datoen for indførsel i Unionen fra dyr, der er holdt i et tredjeland eller en region i et tredjeland, som er

— 
opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og som er godkendt med hensyn til import til Unionen af fersk kød af drøvtyggere, der ikke er omfattet af de i samme forordning omhandlede supplerende garantier A og F
— 
fri(t) for mund- og klovesyge og, hvis der tale om uld og hår fra får og geder, fri(t) for fåre- og gedekopper, jf. de grundlæggende, generelle kriterier i bilag II til direktiv 2004/68/EF.
ii) 

Den/det er ledsaget af en erklæring fra importøren, jf. bilag XV, kapitel 21.

iii) 

Den/det blev fremvist af driftslederen på et af de godkendte EU-grænsekontrolsteder, der er opført i bilag I til beslutning 2009/821/EF, hvor den/det med tilfredsstillende resultat blev underkastet dokumentkontrol i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i direktiv 97/78/EF.

▼B

3.  Driftslederen skal opfylde følgende specifikke krav vedrørende import til og transit gennem Unionen af visse animalske biprodukter og afledte produkter, jf. artikel 41, stk. 3, og artikel 42 i forordning (EF) nr. 1069/2009, som fastsat i bilag XIV til nærværende forordning:

a) 

de specifikke krav vedrørende import og transit af kategori 3-materiale og afledte produkter til anvendelse i foderkæden, bortset fra foder til selskabsdyr eller foder til pelsdyr, som fastsat i kapitel I i samme bilag

b) 

de specifikke krav vedrørende import og transit af animalske biprodukter og afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr, som fastsat i kapitel II i samme bilag.

▼M10

4.  De i bilag XIV, kapitel V, fastsatte regler gælder for eksport fra Unionen af de i kapitlet beskrevne afledte produkter.

▼B

Artikel 26

Omsætning, herunder import, og eksport af visse typer kategori 1-materiale

Den kompetente myndighed kan tillade omsætning, herunder import, og eksport af huder og skind af dyr, der er blevet underkastet en ulovlig behandling som defineret i artikel 1, stk. 2, litra d), i direktiv 96/22/EF eller i artikel 2, litra b), i direktiv 96/23/EF, og af drøvtyggertarme med eller uden indhold og af knogler og knogleprodukter, der indeholder rygsøjle- og kraniemateriale, forudsat at følgende krav er opfyldt:

a) 

Det pågældende materiale er ikke kategori 1-materiale afledt af følgende dyr:

i) 

dyr, der mistænkes for at være inficeret med en TSE i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001

ii) 

dyr, i hvilke forekomsten af en TSE er officielt bekræftet

iii) 

dyr, der er blevet aflivet i forbindelse med foranstaltninger til udryddelse af TSE.

b) 

Det pågældende materiale er ikke bestemt til nogen af følgende anvendelsesformål:

i) 

fodring

ii) 

anvendelse på jordarealer, hvorfra foder til opdrættede dyr kommer

iii) 

fremstilling af:

— 
kosmetiske midler som defineret i artikel 1, stk. 1, i direktiv 76/768/EØF
— 
aktivt, implantabelt medicinsk udstyr som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 90/385/EØF
— 
medicinsk udstyr som defineret i artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 93/42/EØF
— 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), i direktiv 98/79/EF
— 
veterinærlægemidler som defineret i artikel 1, nr. 2), i direktiv 2001/82/EF
— 
lægemidler som defineret i artikel 1, nr. 2), i direktiv 2001/83/EF.
c) 

Materialet importeres med den relevante etiket og opfylder de særlige krav vedrørende visse flytninger af animalske biprodukter som fastsat i kapitel IV, afsnit 1, i bilag XIV til nærværende forordning.

d) 

Materialet importeres i overensstemmelse med de krav vedrørende udstedelse af sundhedscertifikat, der er fastsat i national lovgivning.

Artikel 27

Import og transit af prøver til forskning og diagnosticering

1.  Den kompetente myndighed kan tillade import og transit af prøver til forskning og diagnosticering indeholdende afledte produkter eller animalske biprodukter, herunder animalske biprodukter som omhandlet i artikel 25, stk. 1, på betingelser, der sikrer kontrol med risici for folke- og dyresundheden.

Disse betingelser skal som minimum omfatte følgende:

a) 

Indførslen af sendingen skal på forhånd være blevet godkendt af bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed, og

b) 

sendingen skal sendes direkte fra EU-indgangsstedet til den godkendte bruger.

▼M18 —————

▼B

3.  Driftsledere, der håndterer prøver til forskning eller prøver til diagnosticering, skal opfylde de særlige krav vedrørende bortskaffelse af prøver til forskning og diagnosticering i kapitel III, afsnit 1, i bilag XIV til nærværende forordning.

Artikel 28

Import og transit af vareprøver og udstillingsgenstande

1.  Den kompetente myndighed kan tillade import og transit af vareprøver i overensstemmelse med de særlige bestemmelser i kapitel III, afsnit 2, punkt 1, i bilag XIV til nærværende forordning.

2.  Driftsledere, der håndterer vareprøver, skal opfylde de særlige bestemmelser vedrørende håndtering og bortskaffelse af vareprøver i kapitel III, afsnit 2, punkt 2 og 3, i bilag XIV til nærværende forordning.

3.  Den kompetente myndighed kan tillade import og transit af udstillingsgenstande i overensstemmelse med de særlige bestemmelser vedrørende udstillingsgenstande i kapitel III, afsnit 3, i bilag XIV til nærværende forordning.

4.  Driftsledere, der håndterer udstillingsgenstande, skal opfylde betingelserne vedrørende emballering, håndtering og bortskaffelse af udstillingsgenstande i kapitel III, afsnit 3, i bilag XIV til nærværende forordning.

Artikel 29

Specifikke krav vedrørende visse flytninger af animalske biprodukter mellem områder i Rusland

1.  Den kompetente myndighed tillader specifikke flytninger af sendinger af animalske biprodukter, der kommer fra og er bestemt til Rusland, enten direkte eller via et andet tredjeland, ad vej eller jernbane gennem Unionen mellem godkendte EU-grænsekontrolsteder, der er opført i bilag I til beslutning 2009/821/EF, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) 

Sendingen er plomberet med en plombe med løbenummer på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Unionen, af den kompetente myndigheds veterinærtjeneste.

▼M19 —————

▼M5

Artikel 29a

Specifikke krav vedrørende transit gennem Kroatien af animalske biprodukter, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande

1.  Flytninger af sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande, gennem Unionen ad landevejen direkte mellem grænsekontrolstedet Nova Sela og grænsekontrolstedet Ploče tillades, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) 

Sendingen er plomberet med en plombe med løbenummer af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

▼M19 —————

▼B

Artikel 30

Lister over virksomheder og anlæg i tredjelande

Lister over virksomheder og anlæg i tredjelande indlæses i Traces-systemet i overensstemmelse med tekniske specifikationer, som Kommissionen offentliggør på sit websted.

Listerne ajourføres regelmæssigt.

▼M16

Denne artikel finder ikke anvendelse på specifikke flytninger af sendinger af animalske biprodukter, der kommer fra og er bestemt til Rusland, jf. artikel 29, og på flytninger af sendinger af animalske biprodukter eller afledte produkter, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande, jf. artikel 29a.

▼B

Artikel 31

Standardsundhedscertifikater og -erklæringer til brug ved import og transit

Sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter til import til eller transit gennem Unionen skal ledsages af sundhedscertifikater og erklæringer, udfærdiget i overensstemmelse med standardcertifikaterne og -erklæringerne i bilag XV til denne forordning, på EU-indgangsstedet, hvor veterinærkontrollen foretages, jf. direktiv 97/78/EF.KAPITEL IX

OFFENTLIG KONTROL

Artikel 32

Offentlig kontrol

1.  Den kompetente myndighed træffer de fornødne foranstaltninger til at kontrollere hele kæden af indsamling, transport, anvendelse og bortskaffelse af animalske biprodukter og afledte produkter, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009.

De pågældende foranstaltninger gennemføres i overensstemmelse med principperne for offentlig kontrol i artikel 3 i forordning (EF) nr. 882/2004.

2.  Den i stk. 1 omhandlede offentlige kontrol skal omfatte kontrol af, at der føres de fortegnelser og opbevares de øvrige dokumenter, der er påkrævet i henhold til nærværende forordning.

3.  Den kompetente myndighed foretager følgende offentlige kontrol i henhold til artikel 45, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 i overensstemmelse med kravene i bilag XVI til nærværende forordning:

a) 

offentlig kontrol på forarbejdningsanlæg, jf. kapitel I

b) 

offentlig kontrol med andre aktiviteter, der omfatter håndtering af animalske biprodukter og afledte produkter, jf. kapitel III, afsnit 1-9.

4.  Den kompetente myndighed kontrollerer plomberinger af sendinger af animalske biprodukter eller afledte produkter.

Hvis den kompetente myndighed plomberer en sådan sending, der transporteres til et bestemmelsessted, skal den underrette den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet herom.

5.  Den kompetente myndighed udarbejder de i artikel 47, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 omhandlede lister over virksomheder, anlæg og driftsledere i overensstemmelse med det i kapitel II i bilag XVI til nærværende forordning omhandlede format.

6.  Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed træffer efter ansøgning fra en driftsleder beslutning om enten accept eller afvisning af bestemte typer kategori 1-materiale, kategori 2-materiale og kød- og benmel eller animalsk fedt afledt af kategori 1- eller kategori 2-materiale senest 20 kalenderdage efter at have modtaget en sådan ansøgning, forudsat at denne er indgivet på et af den pågældende medlemsstats officielle sprog.

▼M16

7.  Driftsledere indgiver ansøgning om tilladelse som omhandlet i stk. 6 i overensstemmelse med standardformatet i kapitel III, afsnit 10, i bilag XVI til denne forordning via Traces.

▼B

Artikel 33

Godkendelse på ny af anlæg og virksomheder efter midlertidig godkendelse

1.  Hvis et anlæg eller en virksomhed, der er godkendt til forarbejdning af kategori 3-materiale, efterfølgende godkendes midlertidigt til forarbejdning af kategori 1- eller kategori 2-materiale i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, litra b), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1069/2009, må anlægget eller virksomheden ikke genoptage forarbejdning af kategori 3-materiale uden først at have indhentet den kompetente myndigheds tilladelse til at genoptage forarbejdning af kategori 3-materiale i overensstemmelse med samme forordnings artikel 44.

2.  Hvis et anlæg eller en virksomhed, der er godkendt til forarbejdning af kategori 2-materiale, efterfølgende godkendes midlertidigt til forarbejdning af kategori 1-materiale i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, litra b), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1069/2009, må anlægget eller virksomheden ikke genoptage forarbejdning af kategori 2-materiale uden først at have indhentet den kompetente myndigheds tilladelse til at genoptage forarbejdning af kategori 2-materiale i overensstemmelse med samme forordnings artikel 44.KAPITEL X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 34

Restriktioner for omsætning af visse animalske biprodukter og afledte produkter af hensyn til folke- og dyresundheden

Den kompetente myndighed forbyder eller begrænser ikke omsætning af følgende animalske biprodukter og afledte produkter af andre hensyn til folke- eller dyresundheden end dem, der er fastsat i EU-lovgivningen, navnlig i forordning (EF) nr. 1069/2009 og i nærværende forordning:

a) 

forarbejdet animalsk protein og andre afledte produkter, jf. kapitel II i bilag X til nærværende forordning

b) 

foder til selskabsdyr og visse andre afledte produkter, jf. bilag XIII til nærværende forordning

c) 

animalske biprodukter og afledte produkter, der importeres til eller føres i transit gennem Unionen, jf. bilag XIV til nærværende forordning.

Artikel 35

Ophævelse

1.  Følgende retsakter ophæves:

a) 

forordning (EF) nr. 811/2003

b) 

beslutning 2003/322/EF

c) 

beslutning 2003/324/EF

d) 

forordning (EF) nr. 878/2004

e) 

beslutning 2004/407/EF

f) 

forordning (EF) nr. 79/2005

g) 

forordning (EF) nr. 92/2005

h) 

forordning (EF) nr. 181/2006

i) 

forordning (EF) nr. 197/2006

j) 

forordning (EF) nr. 1192/2006

k) 

forordning (EF) nr. 2007/2006.

2.  Henvisninger til de ophævede retsakter betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 36

Overgangsbestemmelser

1.  I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2011, kan driftsledere bringe organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der er fremstillet inden den 4. marts 2011 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002 og (EF) nr. 181/2006, i omsætning:

a) 

forudsat at de er fremstillet af:

i) 

kød- og benmel afledt af kategori 2-materiale eller

ii) 

forarbejdet animalsk protein

b) 

selv om de ikke er blevet blandet med en bestanddel for at udelukke efterfølgende anvendelse af blandingen til fodringsformål.

2.  I en overgangsperiode, som udløber den 31. januar 2012, accepteres det fortsat, at sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter, der ledsages af et sundhedscertifikat, en erklæring eller et handelsdokument, udfyldt og underskrevet i overensstemmelse med den relevante model i bilag X til forordning (EF) nr. 1774/2002, importeres til Unionen, forudsat at de pågældende certifikater, erklæringer eller dokumenter er udfyldt og underskrevet inden den 30. november 2011.

▼M9 —————

▼B

Artikel 37

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 4. marts 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

DEFINITIONER, JF. ARTIKEL 2

I denne forordning forstås ved:

1)

»pelsdyr« : dyr, der holdes eller opdrættes med henblik på produktion af pels, men ikke anvendes til konsum

2)

»blod« : frisk fuldblod

3)

»fodermiddel« : fodermidler som defineret i artikel 3, stk. 2, litra g), i forordning (EF) nr. 767/2009 af animalsk oprindelse, herunder forarbejdet animalsk protein, blodprodukter, afsmeltet fedt, ægprodukter, fiskeolie, fedtderivater, kollagen, gelatine og hydrolyseret protein, dicalciumphosphat, tricalciumphosphat, mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, colostrum, colostrumprodukter og centrifuge- eller separatorslam

4)

»blodprodukter« : afledte produkter af blod eller blodfraktioner, undtagen blodmel; de omfatter tørret/frosset/flydende plasma, tørret fuldblod, tørrede/frosne/flydende røde blodlegemer eller fraktioner heraf og blandinger

5)

»forarbejdet animalsk protein« : animalsk protein, der udelukkende kommer fra kategori 3-materiale, som er behandlet i overensstemmelse med i bilag X, kapitel II, afsnit 1 (herunder blodmel og fiskemel), således at de er egnede til direkte anvendelse som fodermiddel eller til anden anvendelse i foderstoffer, herunder foder til selskabsdyr, eller til anvendelse i organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler; omfatter dog ikke blodprodukter, mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, colostrum, colostrumprodukter, centrifuge- eller separatorslam, gelatine, hydrolyseret protein og dicalciumphosphat, æg og ægprodukter, herunder æggeskaller, tricalciumphosphat eller kollagen

6)

»blodmel« : forarbejdet animalsk protein, der er fremstillet ved varmebehandling af blod eller blodfraktioner i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1

▼M11

7)

»fiskemel« : forarbejdet animalsk protein af vanddyr, undtagen havpattedyr, herunder opdrættede hvirvelløse vanddyr, herunder dem, der er omfattet af definitionen i artikel 3, stk. 1, litra e), i Rådets direktiv 2006/88/EF ( 2 ), og søstjerner af arten Asterias rubens, der høstes i et område med opdræt af bløddyr

▼B

8)

»

afsmeltet fedt

« :

fedt fra forarbejdning af:

a) 

animalske biprodukter eller

b) 

produkter til konsum, som en driftsleder har besluttet skal anvendes til andre formål end konsum

▼M11

9)

»fiskeolie« : olie, der er fremstillet ved forarbejdning af vanddyr, undtagen havpattedyr, herunder opdrættede hvirvelløse vanddyr, herunder dem, der er omfattet af definitionen i artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2006/88/EF, og søstjerner af arten Asterias rubens, der høstes i et område med opdræt af bløddyr, eller olie fra forarbejdning af fisk til konsum, som en driftsleder har besluttet skal anvendes til andre formål end konsum

▼B

10)

»biprodukter fra biavl« : honning, bivoks, »gelée royale«, propolis eller pollen, som ikke er bestemt til konsum

11)

»kollagen« : proteinbaserede produkter fremstillet af huder, skind, knogler og sener af dyr

12)

»gelatine« : naturligt, opløseligt protein, også geldannende, som er fremkommet ved delvis hydrolyse af kollagen fremstillet af knogler, huder, skind og sener fra dyr

13)

»grever« : de proteinholdige rester fra afsmeltning efter delvis adskillelse af fedt og vand

14)

»hydrolyseret protein« : polypeptider, peptider og aminosyrer og blandinger heraf, fremstillet ved hydrolyse af animalske biprodukter

15)

»skyllemælk« : en blanding af mælk, mælkebaserede produkter eller deraf afledte produkter og vand, som er opsamlet i forbindelse med skylning af mejeriudstyr, herunder beholdere til mejeriprodukter, inden rengøring og desinficering

16)

»dåsefoder til selskabsdyr« : varmebehandlet foder i hermetisk lukket beholder, til selskabsdyr

17)

»tyggepinde og tyggeben« : ugarvede produkter til selskabsdyr, fremstillet af huder og skind af hovdyr eller andet animalsk materiale

18)

»animalske smagsforstærkere« : et flydende eller dehydreret afledt animalsk produkt, der anvendes til at øge den smagsmæssige værdi af foder til selskabsdyr

▼M4

19)

»

foder til selskabsdyr

« :

foder, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 24, stk. 2, til anvendelse som foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben, der består af animalske biprodukter eller afledte produkter, som

a) 

indeholder kategori 3-materiale, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, og

b) 

kan indeholde importeret kategori 1-materiale bestående af animalske biprodukter fra dyr, der er blevet underkastet en ulovlig behandling som defineret i artikel 1, stk. 2, litra d), i direktiv 96/22/EF eller artikel 2, litra b), i direktiv 96/23/EF

▼B

20)

»forarbejdet foder til selskabsdyr« : foder til selskabsdyr, der er forarbejdet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel II, punkt 3, bortset fra råt foder til selskabsdyr

21)

»råt foder til selskabsdyr« : foder til selskabsdyr, der indeholder visse typer kategori 3-materiale, og som med undtagelse af nedkøling eller frysning ikke har undergået nogen behandling

22)

»køkken- og madaffald« : alle affaldsfødevarer, herunder brugt madolie, med oprindelse i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener

▼M4

23)

»nedbrydningsaffald« : rester, herunder flydende bestanddele, fra omdannelse af animalske biprodukter i biogasanlæg

▼B

24)

»indhold fra fordøjelseskanalen« : indholdet fra fordøjelseskanalen hos pattedyr og strudsefugle

25)

»fedtderivater« : afledte produkter af afsmeltet fedt, som, for så vidt angår afsmeltet fedt af kategori 1- eller kategori 2-materiale, er forarbejdet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel XI

26)

»guano« : et naturligt produkt, som er indsamlet fra ekskrementerne fra flagermus eller vildtlevende havfugle og ikke er mineraliseret

27)

»kød- og benmel« : animalsk protein fremstillet ved forarbejdning af kategori 1- eller kategori 2-materiale ved en af de forarbejdningsmetoder, der er beskrevet i bilag IV, kapitel III

28)

»

behandlede huder og skind

« :

afledte produkter af ubehandlede huder og skind, bortset fra tyggepinde og tyggeben, som:

a) 

er tørret

b) 

er tørsaltet eller vådsaltet i mindst 14 dage forud for afsendelsen

c) 

er saltet i mindst 7 dage i havsalt tilsat 2 % natriumcarbonat

d) 

er tørret i mindst 42 dage ved en temperatur på mindst 20 °C eller

e) 

er blevet underkastet en konserveringsproces, bortset fra garvning

29)

»ubehandlede huder og skind« : alt kutant og subkutant væv, som ikke er blevet underkastet anden behandling end opskæring, nedkøling eller frysning

30)

»

ubehandlede fjer og fjerdele

« :

fjer og fjerdele, som ikke er behandlet:

a) 

med vanddamp eller

b) 

ved en anden metode, som sikrer, at der ikke resterer uacceptable risici

▼M2

31)

»

ubehandlet uld

« :

uld, som ikke er:

a) 

vasket industrielt

b) 

produceret ved garvning

c) 

behandlet ved en anden metode, som sikrer, at der ikke resterer uacceptable risici

d) 

tilvejebragt fra andre dyr end svin og er blevet underkastet industriel vask, hvor ulden i flere omgange er blevet vasket i vand, sæbe og natriumhydroxid eller kaliumhydroxid, eller

e) 

tilvejebragt fra andre dyr end svin, sendes direkte til et anlæg, der fremstiller afledte produkter af uld til tekstilindustrien, og som minimum er blevet underkastet én af følgende behandlinger:

i) 

kemisk afhåring ved hjælp af calciumhydroxid eller natriumsulfid

ii) 

gasning i formaldehyd i et hermetisk lukket kammer i mindst 24 timer

iii) 

industriel rensning, hvor ulden er blevet nedsænket i et vandopløseligt rensemiddel, hvis temperatur er holdt på 60-70 °C

iv) 

oplagring, som kan omfatte transporttiden, ved 37 °C i 8 dage, 18 °C i 28 dage eller 4 °C i 120 dage

32)

»

ubehandlet hår

« :

hår, som ikke er:

a) 

vasket industrielt

b) 

produceret ved garvning

c) 

behandlet ved en anden metode, som sikrer, at der ikke resterer uacceptable risici

d) 

tilvejebragt fra andre dyr end svin og er blevet underkastet industriel vask, hvor håret i flere omgange er blevet vasket i vand, sæbe og natriumhydroxid eller kaliumhydroxid, eller

e) 

tilvejebragt fra andre dyr end svin, sendes direkte til et anlæg, der fremstiller afledte produkter af hår til tekstilindustrien, og som minimum er blevet underkastet én af følgende behandlinger:

i) 

kemisk afhåring ved hjælp af calciumhydroxid eller natriumsulfid

ii) 

gasning i formaldehyd i et hermetisk lukket kammer i mindst 24 timer

iii) 

industriel rensning, hvor håret er blevet nedsænket i et vandopløseligt rensemiddel, hvis temperatur er holdt på 60-70 °C

iv) 

oplagring, som kan omfatte transporttiden, ved 37 °C i 8 dage, 18 °C i 28 dage eller 4 °C i 120 dage

▼B

33)

»

ubehandlede svinebørster

« :

svinebørster, som ikke er:

a) 

vasket industrielt

b) 

produceret ved garvning eller

c) 

behandlet ved en anden metode, som sikrer, at der ikke resterer uacceptable risici

34)

»udstillingsgenstand« : animalsk biprodukt eller afledt produkt bestemt til udstillinger eller kunstneriske aktiviteter

▼M9

35)

»

mellemprodukt

« :

et afledt produkt:

a) 

som er bestemt til følgende anvendelser inden for fremstilling af lægemidler, veterinærlægemidler, medicinsk udstyr til medicinske eller veterinære formål, aktivt, implantabelt medicinsk udstyr, medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik til medicinske eller veterinære formål, laboratoriereagenser eller kosmetiske produkter:

i) 

som materiale i en fremstillingsproces eller i den endelige produktion af et færdigt produkt

ii) 

i forbindelse med validering eller verifikation under en fremstillingsproces eller

iii) 

i forbindelse med kvalitetskontrol af et færdigt produkt

b) 

hvis udformnings-, omdannelses- og fremstillingstrin er fuldført i tilstrækkelig grad til, at materialet kan betragtes som et afledt produkt og anvendes til de ønskede formål, jf. litra a), enten direkte eller som en bestanddel af et produkt

c) 

for hvilket der er behov for en vis yderligere forarbejdning eller omdannelse, f.eks. blanding, overtrækning, samling eller emballering, så det kan bringes i omsætning eller anvendes i praksis som lægemiddel, veterinærlægemiddel, medicinsk udstyr til medicinske eller veterinære formål, aktivt, implantabelt medicinsk udstyr, medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik til medicinske eller veterinære formål, laboratoriereagens eller kosmetiske produkter

▼B

36)

»laboratoriereagens« : et færdigpakket, brugsklart produkt, der indeholder animalske biprodukter eller afledte produkter og som sådant eller sammen med stoffer af ikke-animalsk oprindelse specifikt er bestemt til anvendelse på et laboratorium som reagens eller reagensprodukt eller kontrol- eller kalibratormateriale til påvisning, måling, undersøgelse eller fremstilling af andre stoffer

37)

»in vitro-diagnostikum« : et færdigpakket, brugsklart produkt, der indeholder et blodprodukt eller et andet animalsk biprodukt og anvendes som reagens, reagensprodukt, kalibratormateriale, kit eller ethvert andet system, hvad enten det benyttes alene eller sammen med noget andet, og som er bestemt til anvendelse in vitro til undersøgelse af prøver fra mennesker eller dyr, med som eneste eller væsentligste formål at diagnosticere en fysiologisk tilstand, en helbredstilstand, en sygdom eller genetisk anormalitet eller til at bestemme sikkerheden eller kompatibiliteten med reagenser; omfatter ikke donororganer eller -blod

38)

»prøver til forskning og diagnosticering« : animalske biprodukter og afledte produkter bestemt til følgende formål: undersøgelser som led i diagnosticeringsaktiviteter eller analyser til fremme af videnskabelig og teknologisk udvikling som led i undervisnings- eller forskningsaktiviteter

▼M9

39)

»vareprøver« : animalske biprodukter eller afledte produkter bestemt til særlige undersøgelser eller analyser, som er godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009, med henblik på gennemførelse af en produktionsproces, herunder forarbejdning af animalske biprodukter eller afledte produkter, udvikling af foderstoffer, foder til selskabsdyr eller afledte produkter eller afprøvning af maskiner eller udstyr

▼B

40)

»medforbrænding« : nyttiggørelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter eller afledte produkter, hvis der er tale om affald, i et medforbrændingsanlæg

41)

»brænding« : en proces, hvor brændsel oxyderes med henblik på anvendelse af energiværdien af animalske biprodukter eller afledte produkter, som ikke er affald

42)

»forbrænding« : bortskaffelse af animalske biprodukter eller afledte produkter som affald i et forbrændingsanlæg som defineret i artikel 3, nr. 4), i direktiv 2000/76/EF

43)

»restprodukter fra forbrænding og medforbrænding« : alle restprodukter som defineret i artikel 3, nr. 13), i direktiv 2000/76/EF, som genereres af forbrændings- eller medforbrændingsanlæg, der behandler animalske biprodukter eller afledte produkter

44)

»farvekodning« : systematisk anvendelse af farver, jf. bilag VIII, kapitel II, punkt 1, litra c), med henblik på at sikre, at oplysninger foreskrevet i denne forordning fremgår af overfladen eller en del af overfladen på emballage, en container eller et køretøj eller af en etiket eller et symbol, der er fastgjort til dem

45)

»mellemledsaktiviteter« : aktiviteter, bortset fra oplagring, jf. artikel 19, litra b)

46)

»garvning« : hærdning af huder ved hjælp af vegetabilske garvningsmidler, kromsalte eller andre stoffer, f.eks. aluminiumsalte, jernsalte, kiselsalte, aldehyder og quinoner, eller andre syntetiske hærdningsmidler

47)

»udstopning« : kunsten at behandle, fylde og opstille eller montere huder eller skind af dyr, så de ser livagtige ud, uden at der kan overføres uacceptable risici for menneskers eller dyrs sundhed gennem det/den opstillede eller monterede skind/hud

48)

»handel« : handel med varer medlemsstaterne imellem som omhandlet i artikel 28 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

49)

»forarbejdningsmetoder« : de metoder, der er anført i bilag IV, kapitel III og IV

50)

»batch« : en produktionsenhed, der er fremstillet på ét anlæg med anvendelse af ens produktionsparametre, såsom materialets oprindelse, eller et antal sådanne enheder, når de er fremstillet fortløbende på samme anlæg og oplagres sammen som en lasteenhed

51)

»hermetisk lukket beholder« : en beholder, der er konstrueret til og skal beskytte indholdet mod mikroorganismer

52)

»biogasanlæg« : et anlæg, hvor animalske biprodukter eller afledte produkter helt eller delvist udgør det materiale, der underkastes biologisk nedbrydning under anaerobe betingelser

53)

»samlecentraler« : anlæg, bortset fra forarbejdningsanlæg, til indsamling af animalske biprodukter som omhandlet i artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 bestemt til fodring af de i samme artikel nævnte dyr

54)

»komposteringsanlæg« : et anlæg, hvor animalske biprodukter eller afledte produkter helt eller delvist udgør det materiale, der underkastes biologisk nedbrydning under aerobe betingelser

55)

»medforbrændingsanlæg« : et stationært eller mobilt anlæg, hvis hovedformål er at producere energi eller fremstille materielle produkter, jf. definitionen i artikel 3, nr. 5), i direktiv 2000/76/EF

56)

»forbrændingsanlæg« : enhver stationær eller mobil teknisk enhed samt udstyr, der udelukkende anvendes til varmebehandling af affald, jf. definitionen i artikel 3, nr. 4), i direktiv 2000/76/EF

57)

»anlæg til fremstilling af foder til selskabsdyr« : lokaliteter eller faciliteter til fremstilling af foder til selskabsdyr eller animalske smagsforstærkere, jf. artikel 24, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 1069/2009

▼M9

58)

»forarbejdningsanlæg« : lokaliteter eller faciliteter til forarbejdning af animalske biprodukter, jf. artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1069/2009, hvor animalske biprodukter forarbejdes i overensstemmelse med bilag IV og/eller bilag X

▼M9

59)

»vækstmedier« : materialer, herunder pottejord, bortset fra jord in situ, hvor planter dyrkes, og som anvendes uafhængigt af jord in situ.

▼B
BILAG II

RESTRIKTIONER FOR ANVENDELSE AF ANIMALSKE BIPRODUKTER

KAPITEL I

Genanvendelse inden for samme art for pelsdyrs vedkommende

1. I Estland, Letland og Finland kan følgende pelsdyr fodres med kød- og benmel og andre produkter, der er forarbejdet i overensstemmelse med bilag IV, kapitel III, fra kroppe eller dele af dyr af samme art:

▼M1

a) 

ræve (Vulpes vulpes og Alopex lagopus)

▼B

b) 

mårhunde (Nyctereutes procyonides).

2. I Estland og Letland kan pelsdyr af arten amerikansk mink (Mustela vison) fodres med kød- og benmel og andre produkter, der er forarbejdet i overensstemmelse med de i bilag IV, kapitel III, beskrevne forarbejdningsmetoder, fra kroppe eller dele af dyr af samme art.

3. Fodring som omhandlet i stk. 1 og 2 skal foregå under følgende betingelser:

a) 

Fodringen må kun foregå på bedrifter:

i) 

som er registreret af den kompetente myndighed på grundlag af en ansøgning, der er ledsaget af dokumentation, som godtgør, at der ikke er grund til mistanke om forekomst af TSE-agens i populationen af den art, ansøgningen vedrører

ii) 

hvor der er etableret et hensigtsmæssigt system til overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos pelsdyr på bedriften, herunder regelmæssig laboratorietestning af prøver for TSE

iii) 

der har givet relevante garantier for, at ingen animalske biprodukter eller kød- og benmel eller andre produkter, der er forarbejdet i overensstemmelse med bilag IV, kapitel III, fra de pågældende dyr eller deres afkom kan indgå i andre dyrs end pelsdyrs fødekæde (fødevarer og foder)

iv) 

som ingen kendt kontakt har haft til en bedrift, hvor der er dyr, som er under mistanke for, eller hos hvilke der er bekræftet TSE

v) 

hvor den registrerede bedrifts driftsleder sikrer, at:

— 
slagtekroppe af pelsdyr bestemt til fodring af dyr af samme art håndteres og forarbejdes separat fra kroppe, som det ikke er tilladt at anvende til dette formål
— 
pelsdyr, der er fodret med kød- og benmel eller andre produkter, der er forarbejdet i overensstemmelse med bilag IV, kapitel III, fra dyr af samme art, holdes adskilt fra dyr, der ikke fodres med produkter fra dyr af samme art
— 
bedriften opfylder kravene i bilag VI, kapitel II, afsnit 1, punkt 2, og bilag VIII, kapitel II, punkt 2, litra b), nr. ii).
b) 

Bedriftens driftsleder skal sikre, at kød- og benmel eller andre produkter, der hidrører fra en given art, og som er bestemt til fodring af samme art:

i) 

er forarbejdet i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1069/2009, udelukkende ved anvendelse af en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7 i kapitel III i bilag IV til nærværende forordning

ii) 

er fremstillet af sunde dyr, der er aflivet med henblik på pelsproduktion.

c) 

Hvis der er en bekræftet kontakt eller mistanke om en kontakt til en bedrift, hvor der er dyr, som er under mistanke for, eller hos hvilke der er bekræftet TSE, skal bedriftens driftsleder straks:

i) 

give den kompetente myndighed meddelelse om denne kontakt

ii) 

ophøre med at afsende pelsdyr, uanset bestemmelsesstedet, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra den kompetente myndighed.

KAPITEL II

Fodring af opdrættede dyr med foderplanter

Følgende betingelser skal være opfyldt i forbindelse med fodring af opdrættede dyr med foderplanter fra jordarealer, både direkte, ved at dyrene har adgang til disse arealer, og ved fodring med høstede foderplanter, hvis der er blevet anvendt organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler på de pågældende jordarealer:

a) 

Den i artikel 11, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1069/2009 omhandlede ventetid på mindst 21 dage er blevet overholdt.

b) 

Der er udelukkende anvendt organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der er i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009 og med kapitel II i bilag XI til nærværende forordning.

Disse betingelser finder dog ikke anvendelse, hvis kun følgende organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler er anvendt på de pågældende jordarealer:

a) 

husdyrgødning og guano

b) 

indhold fra fordøjelseskanalen, mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, colostrum og colostrumprodukter, som den kompetente myndighed ikke mener indebærer nogen risiko for spredning af alvorlige dyresygdomme.
▼M8

BILAG III

BORTSKAFFELSE, NYTTIGGØRELSE OG ANVENDELSE SOM BRÆNDSEL

▼B

KAPITEL I

GENERELLE KRAV VEDRØRENDE FORBRÆNDING OG MEDFORBRÆNDING

Afsnit 1

Almindelige betingelser

1. Driftsledere for forbrændings- og medforbrændingsanlæg, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i denne forordning skal sikre, at følgende hygiejnebestemmelser overholdes på anlæg, som de har kontrol med:

a) 

Animalske biprodukter og afledte produkter skal bortskaffes hurtigst muligt efter ankomsten i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat af den kompetente myndighed. De skal oplagres under passende forhold indtil bortskaffelsestidspunktet i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat af den kompetente myndighed.

b) 

Anlæg skal have etableret passende foranstaltninger til rengøring og desinficering af containere og køretøjer, fortrinsvis i et dertil indrettet område, hvorfra spildevand bortskaffes i overensstemmelse med EU-lovgivningen, med henblik på at undgå risiko for kontaminering.

c) 

Anlæg skal være placeret på et veldrænet, fast underlag.

d) 

Anlæg skal have passende ordninger til beskyttelse mod skadedyr såsom insekter, gnavere og fugle. Der skal i den forbindelse anvendes et dokumenteret skadedyrsbekæmpelsesprogram.

e) 

Personalet skal have adgang til passende faciliteter til personlig hygiejne, såsom baderum, omklædningsrum og håndvaske, i det omfang det er nødvendigt for at hindre risiko for kontaminering.

f) 

Der skal være fastlagt dokumenterede rengøringsprocedurer for alle dele af driftsstedet. Der skal være hensigtsmæssigt udstyr og fornødne rengøringsmidler til rådighed for rengøring.

g) 

Hygiejnekontrollen skal omfatte regelmæssige inspektioner af miljø og udstyr. Inspektionsplaner og -resultater skal dokumenteres og opbevares i mindst to år.

2. Forbrændings- eller medforbrændingsanlæggets driftsleder skal træffe alle fornødne forholdsregler i forbindelse med modtagelse af animalske biprodukter eller afledte produkter for, så vidt det er praktisk muligt, at hindre eller begrænse direkte risici for menneskers eller dyrs sundhed.

3. Dyr må ikke have adgang til anlæggene, til animalske biprodukter og afledte produkter, der afventer forbrænding eller medforbrænding, eller til aske fremkommet ved forbrænding eller medforbrænding af animalske biprodukter.

4. Hvis forbrændings- eller medforbrændingsanlægget er placeret på en husdyrbedrift:

a) 

skal der være fuldstændig fysisk adskillelse mellem forbrændings- eller medforbrændingsudstyret og husdyrene og deres foder og strøelse, om fornødent med hegn

b) 

må udstyr til drift af forbrændingsanlægget udelukkende anvendes til dette formål og ikke anvendes andre steder på bedriften, eller det skal alternativt rengøres og desinficeres inden brug

c) 

skal personale, der arbejder på anlægget, skifte det yderste lag tøj og fodtøj, inden de håndterer husdyr eller husdyrfoder.

5. Oplagring af animalske biprodukter og afledte produkter, der afventer forbrænding eller medforbrænding, og af aske skal ske i tildækkede, korrekt identificerede og, hvis det er relevant, lækagesikre containere.

6. Ufuldstændigt forbrændte animalske biprodukter skal forbrændes på ny eller bortskaffes på en anden måde end ved bortskaffelse på et godkendt deponeringsanlæg, jf. henholdsvis artikel 12, artikel 13 og artikel 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Afsnit 2

Driftsbetingelser

Forbrændings- eller medforbrændingsanlæg skal være udformet, udstyret, bygget og drives således, at forbrændingsgassernes temperatur øges på kontrolleret og ensartet vis, selv under de mest ugunstige forhold, til en temperatur, der i mindst 2 sekunder er på 850 °C eller i 0,2 sekunder er på 1 100 °C, målt nær den indre væg eller på et andet repræsentativt punkt i det kammer, hvor forbrændingen eller medforbrændingen finder sted, som godkendt af den kompetente myndighed.

Afsnit 3

Restprodukter fra forbrænding og medforbrænding

1. Restprodukter fra forbrænding og medforbrænding skal begrænses mest muligt for så vidt angår mængder og skadelighed. Restprodukterne skal nyttiggøres, hvis det er hensigtsmæssigt, på selve anlægget eller uden for dette i overensstemmelse med de relevante EU-retsforskrifter eller bortskaffes på et godkendt deponeringsanlæg.

2. Transport og midlertidig oplagring af tørre restprodukter, herunder støv, skal finde sted på en måde, f.eks. i lukkede containere, så restprodukterne ikke spredes i miljøet.

Afsnit 4

Måling af temperatur og andre parametre

1. Der skal benyttes teknikker med henblik på overvågning af de parametre og betingelser, der er relevante i forbindelse med forbrændings- eller medforbrændingsprocessen.

2. Temperaturmålingskravene skal være fastsat i godkendelsen fra den kompetente myndighed eller de dertil knyttede vilkår.

3. Det skal kontrolleres, at ethvert automatisk overvågningsudstyr fungerer, og det skal efterkontrolleres hvert år.

4. Temperaturmåleresultater skal registreres og forelægges på en hensigtsmæssig måde, så den kompetente myndighed efter procedurer, som den selv fastsætter, kan kontrollere, at de godkendte driftsbetingelser i denne forordning overholdes.

Afsnit 5

Unormale driftsforhold

Driftslederen skal i tilfælde af havari eller unormale driftsforhold på et forbrændingsanlæg eller et medforbrændingsanlæg, så snart det er praktisk muligt, indskrænke eller standse driften, indtil normal drift kan genoptages.

KAPITEL II

HØJKAPACITETSFORBRÆNDINGS OG MEDFORBRÆNDINGSANLÆG

Afsnit 1

Særlige driftsbetingelser

Forbrændings- eller medforbrændingsanlæg, der udelukkende behandler animalske biprodukter og afledte produkter, har en kapacitet på over 50 kg i timen (højkapacitetsanlæg) og ikke er omfattet af krav om en driftstilladelse i henhold til direktiv 2000/76/EF, skal opfylde følgende betingelser:

a) 

Anlæggene skal for hver linje være forsynet med mindst én støttebrænder. Denne brænder skal gå i gang automatisk, når forbrændingsgassernes temperatur efter den sidste indblæsning af forbrændingsluft falder til under henholdsvis 850 °C og 1 100 °C, alt efter hvad der er relevant. Den skal også benyttes i antændings- og udbrændingsfasen for at sikre, at temperaturen på 850 °C eller 1 100 °C, alt efter hvad der er relevant, fastholdes på ethvert tidspunkt under disse faser, og så længe der stadig er uforbrændt materiale i det kammer, hvor forbrændingen eller medforbrændingen finder sted.

b) 

Når animalske biprodukter eller afledte produkter indfyres i kammeret, hvor forbrændingen eller medforbrændingen finder sted, i en kontinuerlig proces, skal anlæggene være forsynet med et automatisk system, som forhindrer indfyring med animalske biprodukter eller afledte produkter ved antændingen, indtil temperaturen er nået op på 850 °C eller 1 100 °C, alt efter hvad der er relevant, og hvis temperaturen falder til under dette.

c) 

Driftslederen skal drive forbrændingsanlægget på en sådan måde, at der opnås et udbrændingsniveau, hvor det samlede organiske kulstofindhold (TOC) i slaggen og bundasken er under 3 % eller glødetabet er under 5 % af materialets tørvægt. Om nødvendigt forbehandles materialet på passende vis.

Afsnit 2

Spildevandsudledning

1. Højkapacitetsanlæg, herunder tilhørende oplagringsplads til animalske biprodukter, skal være udformet således, at ikke-godkendt og utilsigtet udslip af forurenende stoffer til jord, overfladevand og grundvand hindres.

2. Der skal være kapacitet til oplagring af forurenet regnvandsafstrømning fra anlæggets område og af forurenet vand, der skyldes spild eller brandslukning.

Driftslederen sikrer, hvis der er behov for det, at vandet (spilde- og regnvand) om nødvendigt kan testes og behandles inden udledning.

KAPITEL III

LAVKAPACITETSFORBRÆNDINGS- OG MEDFORBRÆNDINGSANLÆG

Forbrændings- og medforbrændingsanlæg, der udelukkende behandler animalske biprodukter og afledte produkter, har en kapacitet på under 50 kg animalske biprodukter i timen eller pr. batch (lavkapacitetsanlæg) og ikke er omfattet af krav om en driftstilladelse i henhold til direktiv 2000/76/EF, skal opfylde følgende betingelser:

▼M9

a) 

De må kun anvendes til bortskaffelse af:

i) 

døde selskabsdyr, jf. artikel 8, litra a), nr. iii), i forordning (EF) nr. 1069/2009

ii) 

kategori 1-materialer, jf. samme forordnings artikel 8, litra b), e) og f), kategori 2-materialer, jf. artikel 9, eller kategori 3-materialer, jf. artikel 10, og

iii) 

døde individuelt identificerede dyr af hestefamilien fra bedrifter, som ikke er omfattet af sundhedsrestriktioner, jf. artikel 4, stk. 5, eller artikel 5 i direktiv 2009/156/EF, hvis godkendt af medlemsstaten

▼B

b) 

Når der indfyres kategori 1-materiale, jf. artikel 8, litra b), i forordning (EF) nr. 1069/2009, i lavkapacitetsanlægget, skal det være forsynet med en støttebrænder.

c) 

De skal drives på en sådan måde, at de animalske biprodukter forbrændes, så de helt bliver til aske.

▼M8

KAPITEL IV

GENERELLE KRAV VEDRØRENDE ANVENDELSE AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER SOM BRÆNDSEL

Afsnit 1

Generelle krav vedrørende anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter som brændsel

1. Driftsledere for brændingsanlæg som omhandlet i artikel 6, stk. 6, skal sikre, at følgende betingelser er opfyldt på brændingsanlæg, som de har kontrol med:

a) 

Animalske biprodukter og afledte produkter bestemt til anvendelse som brændsel skal udnyttes til dette formål hurtigst muligt eller oplagres sikkert indtil anvendelsestidspunktet.

b) 

Brændingsanlæg skal have etableret passende foranstaltninger til at sikre, at rengøring og desinficering af containere og køretøjer sker i et dertil indrettet område på driftsstedet, hvorfra spildevand kan samles og bortskaffes i overensstemmelse med EU-lovgivningen, med henblik på at undgå risiko for kontaminering af miljøet.

Uanset første afsnit kan containere og køretøjer, der anvendes til transport af afsmeltet fedt, rengøres og desinficeres på pålæsningsanlægget eller på et andet anlæg, der er godkendt eller registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009.

c) 

Brændingsanlæg skal være placeret på et veldrænet, fast underlag.

d) 

Brændingsanlæg skal have etableret passende foranstaltninger til beskyttelse mod skadedyr. Der skal i den forbindelse anvendes et dokumenteret skadedyrsbekæmpelsesprogram.

e) 

Personalet skal have adgang til passende faciliteter til personlig hygiejne, såsom baderum, omklædningsrum og håndvaske, i det omfang det er nødvendigt for at hindre risiko for kontaminering af udstyr til håndtering af opdrættede dyr eller deres foder.

f) 

Der skal være fastlagt dokumenterede rengørings- og desinficeringsprocedurer for alle dele af brændingsanlægget. Der skal være hensigtsmæssigt udstyr og fornødne rengøringsmidler til rådighed for rengøring.

g) 

Hygiejnekontrollen skal omfatte regelmæssige inspektioner af miljø og udstyr. Inspektionsplaner og -resultater skal dokumenteres og opbevares i mindst to år.

h) 

Hvis afsmeltet fedt skal anvendes som brændsel til brænding i stationære forbrændingsmotorer på godkendte eller registrerede fødevare- eller foderforarbejdningsanlæg, skal forarbejdningen af fødevarer eller foder på samme sted foregå under overholdelse af strenge krav til adskillelse.

2. Driftsledere for brændingsanlæg skal træffe alle fornødne forholdsregler i forbindelse med modtagelse af animalske biprodukter eller afledte produkter for, så vidt det er praktisk muligt, at hindre eller begrænse risici for menneskers eller dyrs sundhed og miljøet.

3. Dyr må ikke have adgang til brændingsanlægget eller til de animalske biprodukter og afledte produkter, der afventer brænding, eller til aske fremkommet ved brænding.

4. Hvis brændingsanlægget er placeret på en bedrift, hvor der holdes dyr af arter bestemt til fødevareproduktion:

a) 

skal der være fuldstændig fysisk adskillelse mellem brændingsudstyret og dyrene, herunder deres foder og strøelse

b) 

må udstyr til drift af brændingsanlægget udelukkende anvendes til dette formål og ikke anvendes andre steder på bedriften, medmindre det er rengjort og desinficeret effektivt inden brug

c) 

skal personale, der arbejder på brændingsanlægget, skifte det yderste lag tøj og fodtøj og træffe foranstaltninger med hensyn til personlig hygiejne, inden de håndterer dyr på denne eller en anden bedrift eller deres foder eller strøelse.

5. Animalske biprodukter og afledte produkter, der afventer brænding som brændsel, og restprodukterne fra brænding skal opbevares på et til formålet forbeholdt, lukket, overdækket sted eller i tildækkede, lækagesikre containere.

6. Brænding af animalske biprodukter eller afledte produkter skal ske under forhold, der hindrer krydskontaminering af foder.

Afsnit 2

Driftsbetingelser for brændingsanlæg

1. Brændingsanlæg skal være udformet, bygget, udstyret og drives således, at de animalske biprodukter og afledte produkter, selv under de mest ugunstige forhold, behandles i mindst 2 sekunder ved 850 °C eller i mindst 0,2 sekunder ved 1 100 °C.

2. Brændingsgassernes temperatur øges på kontrolleret og ensartet vis til en temperatur, der i 2 sekunder er på 850 °C eller i 0,2 sekunder er på 1 100 °C.

Temperaturen skal måles nær den indre væg eller på et andet repræsentativt punkt i brændingskammeret, som godkendt af den kompetente myndighed.

3. Der skal benyttes automatiserede teknikker til overvågning af de parametre og betingelser, der er relevante i forbindelse med brændingen.

4. Temperaturmåleresultater skal registreres automatisk og forelægges på en hensigtsmæssig måde, så den kompetente myndighed efter procedurer, som den selv fastsætter, kan kontrollere, at de godkendte driftsbetingelser, jf. punkt 1 og 2, overholdes.

5. Driftslederen for et brændingsanlæg skal sikre, at brændslet brændes på en sådan måde, at det samlede organiske kulstofindhold i slaggen og bundasken er under 3 % eller glødetabet er under 5 % af materialets tørvægt.

Afsnit 3

Restprodukter fra brænding

1. Restprodukter fra brænding skal begrænses til det mindst mulige for så vidt angår mængde og skadelighed. Restprodukterne skal nyttiggøres eller, hvis dette ikke er hensigtsmæssigt, bortskaffes eller anvendes i overensstemmelse med de relevante EU-retsforskrifter.

2. Transport og midlertidig oplagring af tørre restprodukter, herunder støv, skal finde sted i lukkede containere eller på en anden måde, der sikrer, at restprodukterne ikke spredes i miljøet.

Afsnit 4

Havari eller unormale driftsforhold

1. Brændingsanlægget skal være udstyret med faciliteter, som automatisk lukker ned for driften i tilfælde af havari eller unormale driftsforhold, indtil normal drift kan genoptages.

2. Ufuldstændigt forbrændte animalske biprodukter og afledte produkter skal brændes på ny eller bortskaffes ved en metode som omhandlet i artikel 12, 13 og 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009, bortset fra ved bortskaffelse i et godkendt deponeringsanlæg.

KAPITEL V

TYPER ANLÆG OG BRÆNDSEL, DER MÅ ANVENDES TIL BRÆNDING, OG SPECIFIKKE KRAV TIL SÆRLIGE TYPER ANLÆG

A.   Stationære forbrændingsmotorer

1. Udgangsmateriale

Til denne proces kan der anvendes en fedtfraktion afledt af animalske biprodukter af alle kategorier, forudsat at den opfylder følgende betingelser:

a) 

Medmindre der anvendes fiskeolie eller afsmeltet fedt fremstillet i overensstemmelse med henholdsvis afsnit VIII eller XII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal fedtfraktionen fra animalske biprodukter først forarbejdes under anvendelse af:

i) 

hvis der er tale om en fedtfraktion fra kategori 1- og kategori 2-materiale, en af forarbejdningsmetoderne 1-5, jf. bilag IV, kapitel III.

Hvis dette fedt flyttes fra forarbejdningsanlægget ved hjælp af et lukket system af transportbånd eller lignende, som ikke kan omgås, og som er blevet godkendt af den kompetente myndighed, med henblik på øjeblikkelig direkte brænding, er permanent mærkning med glyceroltriheptanoat (GTH) som omhandlet i bilag VIII, kapitel V, punkt 1, ikke påkrævet

ii) 

hvis der er tale om en fedtfraktion fra kategori 3-materiale, en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. bilag IV, kapitel III

iii) 

hvis der er tale om materiale fra fisk, en af forarbejdningsmetoderne 1-7, jf. bilag IV, kapitel III.

b) 

Fedtfraktionen skal separeres fra proteinet, og hvis der er tale om fedt fra drøvtyggere, som skal brændes på et andet anlæg, skal uopløselige urenheder fjernes, så de højst udgør 0,15 vægtprocent.

2. Metode:

Brænding af animalsk fedt som brændsel i en stationær forbrændingsmotor skal foregå som følger:

a) 

De i punkt 1, litra a) og b), omhandlede fedtfraktioner brændes:

i) 

under de i kapitel IV, afsnit 2, punkt 1, beskrevne betingelser eller

ii) 

under anvendelse af procesparametre, der sikrer resultater svarende til de i nr. i) omhandlede betingelser, og som er godkendt af den kompetente myndighed.

b) 

Brænding af andre materialer af animalsk oprindelse end animalsk fedt er ikke tilladt.

c) 

Animalsk fedt afledt af kategori 1- eller kategori 2-materiale, som brændes på driftssteder, der er godkendt eller registreret i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 eller (EF) nr. 183/2005, eller på offentlige steder, skal være forarbejdet ved forarbejdningsmetode 1, jf. bilag IV, kapitel III.

d) 

Brænding af animalsk fedt skal foregå i overensstemmelse med EU-lovgivningen til beskyttelse af miljøet, herunder navnlig normerne og kravene i denne lovgivning og gældende krav med hensyn til den bedste tilgængelige teknik til kontrol med og overvågning af emissioner.

3. Driftsbetingelser:

Uanset kapitel IV, afsnit 2, punkt 2, første afsnit, kan den kompetente myndighed med ansvar for miljøspørgsmål godkende krav baseret på andre procesparametre, der sikrer tilsvarende miljømæssige resultater.

B.   Brændingsanlæg på bedriften, hvor fjerkrægødning anvendes som brændsel

1. Type anlæg:

Brændingsanlæg på bedriften med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 5 MW.

2. Udgangsmateriale og anvendelsesområde:

Udelukkende uforarbejdet fjerkrægødning, jf. artikel 9, litra a), i forordning (EF) nr. 1069/2009, bestemt til anvendelse som brændsel til brænding i overensstemmelse med punkt 3-5.

Andre animalske biprodukter eller afledte produkter og husdyrgødning fra andre arter eller husdyrgødning frembragt uden for bedriften må ikke anvendes som brændsel i brændingsanlæg på bedriften som omhandlet i punkt 1.

3. Specifikke krav til fjerkrægødning, der anvendes som brændsel til brænding:

a) 

Gødningen skal opbevares sikkert i et lukket lagerområde med henblik på at minimere behovet for yderligere håndtering og for at hindre krydskontaminering med andre dele af en bedrift, hvor der holdes dyr af arter bestemt til fødevareproduktion.

b) 

Brændingsanlæg på bedriften skal være forsynet med:

i) 

et automatisk brændselshåndteringssystem, som indfyrer brændslet direkte i forbrændingskammeret uden yderligere håndtering

ii) 

en støttebrænder, som skal benyttes i antændings- og udbrændingsfasen for at sikre, at temperaturkravene i kapitel IV, afsnit 2, punkt 2, er opfyldt på ethvert tidspunkt under disse faser, og så længe der stadig er uforbrændt materiale i forbrændingskammeret.

4. Emissionsgrænseværdier og overvågningskrav:

a) 

Emissionerne af svovldioxid, nitrogenoxider (dvs. summen af nitrogenmonoxid og nitrogendioxid, udtrykt som nitrogendioxid) og partikler må ikke overstige følgende grænseværdier, udtrykt i mg/Nm3 ved en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa og et iltindhold på 11 %, efter korrektion for vanddampindhold i røggasserne:Forurenende stof

Emissionsgrænseværdi i mg/Nm3

Svovldioxid

50

Nitrogenoxider (udtrykt som NO2)

200

Partikler

10

b) 

Driftslederen for brændingsanlægget på bedriften skal mindst en gang om året foretage målinger af svovldioxid, nitrogenoxider og partikler.

Der kan — som alternativ til de i første afsnit nævnte målinger — anvendes andre procedurer, som er kontrolleret og godkendt af den kompetente myndighed, til bestemmelse af emissionerne af svovldioxid.

Overvågningen skal foretages af eller på vegne af driftslederen i overensstemmelse med CEN-standarder. Hvis der ikke foreligger CEN-standarder, finder ISO-standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet, anvendelse.

c) 

Alle resultater skal registreres, bearbejdes og forelægges på en sådan måde, at den kompetente myndighed kan kontrollere overholdelsen af emissionsgrænseværdierne.

d) 

For brændingsanlæg på bedriften, der anvender sekundært emissionsbegrænsende udstyr med henblik på at opfylde emissionsgrænseværdierne, skal det løbende overvåges, at det pågældende udstyr fungerer effektivt, og resultaterne heraf registreres.

e) 

I tilfælde af manglende overholdelse af de i litra a) angivne emissionsgrænseværdier, eller hvis et brændingsanlæg på en bedrift ikke opfylder kravene i kapitel IV, afsnit 2, punkt 1, skal driftslederen øjeblikkelig underrette den kompetente myndighed og træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kravene hurtigst muligt atter overholdes. Er det ikke muligt at genetablere overholdelsen, skal den kompetente myndighed suspendere driften af anlægget og tilbagekalde godkendelsen heraf.

5. Ændringer i driften og havarier:

a) 

Driftslederen skal underrette den kompetente myndighed om planlagte ændringer i brændingsanlægget på bedriften, som vil influere på emissionerne herfra, mindst en måned før den dato, hvor ændringen finder sted.

b) 

Driftslederen skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at antændings- og udbrændingsfasen samt eventuelle driftsforstyrrelser i brændingsanlægget på bedriften er så kortvarige som muligt. I tilfælde af en driftsforstyrrelse eller et svigt (havari) i det sekundære emissionsbegrænsende udstyr skal driftslederen straks underrette den kompetente myndighed herom.

▼M14

C.    Brændingsanlæg, hvor husdyrgødning af andre husdyr end fjerkrægødning som fastsat i litra B anvendes som brændsel til brænding

1.   Type anlæg:

Brændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 50 MW.

2.   Udgangsmateriale:

Udelukkende husdyrgødning af andre opdrættede dyr end fjerkræ, der er anført i litra B, bestemt til anvendelse som brændsel til brænding i overensstemmelse med punkt 3.

Andre animalske biprodukter eller afledte produkter må ikke anvendes som brændsel i brændingsanlæg som omhandlet i punkt 1. Husdyrgødning af andre opdrættede dyr end fjerkræ som fastsat i litra B frembragt uden for bedriften må ikke komme i kontakt med husdyr.

3.   Metode:

Brændingsanlæg, hvor husdyrgødning af andre opdrættede dyr end fjerkrægødning som fastsat i litra B anvendes som brændsel til brænding skal opfylde kravene i litra B, punkt 3, 4 og 5.

4.   Undtagelser og overgangsperioder:

Medlemsstatens kompetente myndighed med ansvar for miljøspørgsmål kan:

a) 

uanset litra B, punkt 3, litra b), nr. ii), indrømme brændingsanlæg, der var i drift den 2. august 2017 en supplerende frist på højst 6 år til at efterkomme kapitel IV, afsnit 2, punkt 2, første afsnit, i bilag III til denne forordning

b) 

uanset litra B, punkt 4, tillade emissioner af partikler på højst 50 mg/m3, forudsat at brændingsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt ikke overstiger 5 MW

c) 

uanset litra B, punkt 3, litra b), nr. i), tillade manuel placering af hestegødning i brændkammeret, når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt ikke overstiger 0,5 MW.

▼B
BILAG IV

FORARBEJDNING

KAPITEL I

KRAV TIL FORARBEJDNINGSANLÆG OG VISSE ANDRE ANLÆG OG VIRKSOMHEDER

Afsnit 1

Almindelige betingelser

1. Forarbejdningsanlæg skal opfylde følgende krav for så vidt angår forarbejdning ved tryksterilisering eller ved forarbejdningsmetoder som omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1069/2009:

a) 

Forarbejdningsanlæg må ikke være beliggende samme sted som slagterier eller andre virksomheder, der er godkendt eller registreret i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 eller forordning (EF) nr. 853/2004, medmindre de folke- og dyresundhedsmæssige risici som følge af forarbejdningen af animalske biprodukter med oprindelse på sådanne slagterier eller andre virksomheder reduceres, ved at mindst følgende betingelser er opfyldt:

i) 

Forarbejdningsanlægget skal være fysisk adskilt fra slagteriet/den anden virksomhed, eventuelt ved at forarbejdningsanlægget placeres i en bygning, der er fuldstændig afskilt fra slagteriet/den anden virksomhed.

ii) 

Følgende skal være installeret og anvendes på forarbejdningsanlægget:

— 
et transportbånd eller lignende, der forbinder forarbejdningsanlægget med slagteriet/den anden virksomhed, og som ikke kan omgås
— 
separate indgange, losseramper, udstyr og udgange for såvel forarbejdningsanlægget som slagteriet/virksomheden.
iii) 

Der skal træffes foranstaltninger til at hindre risikospredning via det personale, der er ansat på forarbejdningsanlægget og på slagteriet/den anden virksomhed.

iv) 

Uvedkommende personer og dyr må ikke have adgang til forarbejdningsanlægget.

Uanset nr. i)-iv) kan den kompetente myndighed for forarbejdningsanlæg, der forarbejder kategori 3-materiale, tillade andre betingelser i stedet for betingelserne i nr. i)-iv), som har til formål at reducere folke- og dyresundhedsmæssige risici, herunder risici som følge af forarbejdning af kategori 3-materiale, som har oprindelse på virksomheder, der ikke ligger samme sted, men som er godkendt eller registreret i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 eller forordning (EF) nr. 853/2004.

Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater via Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed som omhandlet i artikel 52, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 om deres kompetente myndigheders anvendelse af denne fravigelse.

b) 

Forarbejdningsanlægget skal have et »rent« og et »urent« afsnit med tilstrækkelig adskillelse mellem disse to afsnit. Det urene afsnit skal have et overdækket område til modtagelse af animalske biprodukter og skal være indrettet således, at det er let at rengøre og desinficere. Gulvene skal være lagt på en sådan måde, at væsker let kan bortledes.

c) 

Forarbejdningsanlægget skal være udstyret med passende faciliteter, bl.a. toiletter, omklædningsrum og håndvaske til personalet.

d) 

Forarbejdningsanlægget skal kunne fremstille varmt vand og damp i tilstrækkelig mængde til at kunne forarbejde de animalske biprodukter.

e) 

Det urene afsnit skal om fornødent have udstyr til findeling af de animalske biprodukter og udstyr til at overføre de findelte animalske biprodukter til forarbejdningsenheden.

f) 

Hvis der kræves varmebehandling, skal anlægget være udstyret med:

i) 

måleudstyr til at overvåge temperatur og tid og, hvis det er relevant for den anvendte forarbejdningsmetode, tryk på kritiske punkter

ii) 

registreringsanordninger til løbende registrering af resultaterne af disse målinger, således at de fortsat er tilgængelige med henblik på offentlig og anden kontrol

iii) 

en passende sikring mod utilstrækkelig opvarmning.

g) 

For at forhindre, at det afledte produkt rekontamineres af animalske biprodukter, der bringes ind i forarbejdningsenheden, skal den del af anlægget, hvor materiale afleveres til forarbejdning, være klart adskilt fra den del, der anvendes til forarbejdning af produktet og til oplagring af det afledte produkt.

2. Forarbejdningsanlægget skal have passende faciliteter til rengøring og desinficering af de containere eller beholdere, som de animalske biprodukter modtages i, og af de transportmidler, de transporteres i, bortset fra skibe.

3. Der skal være passende faciliteter til desinficering af hjulene på og, hvor det er relevant, de øvrige dele af køretøjer, der forlader forarbejdningsanlæggets urene afsnit.

4. Alle forarbejdningsanlæg skal være forsynet med et system til bortledning af spildevand, som opfylder de krav, der er fastsat af den kompetente myndighed i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

5. Forarbejdningsanlægget skal have eget laboratorium eller benytte et eksternt laboratorium. Laboratoriet skal være udstyret til at kunne foretage de fornødne analyser og skal være godkendt af den kompetente myndighed på grundlag af en vurdering af laboratoriets kapacitet til at foretage de pågældende analyser, være akkrediteret i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder eller regelmæssigt kontrolleres af den kompetente myndighed til efterprøvelse af, at laboratoriet har kapacitet til at foretage de pågældende analyser.

6. Hvis en risikovurdering har vist, at mængden af de behandlede produkter nødvendiggør den kompetente myndigheds regelmæssige eller konstante tilstedeværelse, skal forarbejdningsanlæggene være forsynet med et tilstrækkeligt udstyret, aflåseligt lokale, der kun står til disposition for inspektionstjenesten.

Afsnit 2

Behandling af spildevand

1. Forarbejdningsanlæg, der forarbejder kategori 1-materiale, og andre driftssteder, hvor der fjernes specificeret risikomateriale, samt slagterier og forarbejdningsanlæg, der forarbejder kategori 2-materiale, skal foretage forbehandling med henblik på tilbageholdelse og indsamling af animalsk materiale som første trin i behandlingen af spildevand.

Det udstyr, der anvendes til forbehandlingen, skal bestå af afløbsriste eller sigter med åbninger med en porestørrelse eller maskevidde på højst 6 mm i udløbsenden af processen eller tilsvarende systemer, der sikrer, at højst 6 mm store faste partikler i spildevandet passerer.

2. Spildevand fra driftssteder som omhandlet i punkt 1 skal forbehandles, så det sikres, at alt spildevand er blevet filtreret ved denne proces, inden det ledes bort fra driftsstedet. Der må ikke foretages formaling, udblødning eller andre former for forarbejdning eller trykpåvirkning, der kunne gøre det lettere for fast animalsk materiale at passere ved forbehandlingen.

3. Alt animalsk materiale, der tilbageholdes ved forbehandlingen på driftssteder som omhandlet i punkt 1, skal indsamles og transporteres som kategori 1- eller kategori 2-materiale, alt efter hvad der er relevant, og bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

4. Spildevand, som har været gennem forbehandlingen på driftssteder som omhandlet i punkt 1, og spildevand fra andre driftssteder, der håndterer eller forarbejder animalske biprodukter, skal behandles i overensstemmelse med EU-lovgivningen uden restriktioner i henhold til nærværende forordning.

5. Ud over kravene i punkt 4 kan den kompetente myndighed pålægge en driftsleder at behandle spildevand fra urene afsnit på forarbejdningsanlæg og på anlæg eller virksomheder, der udfører mellemledsaktiviteter med kategori 1- eller kategori 2-materiale, eller som oplagrer kategori 1- eller kategori 2-materiale, i overensstemmelse med betingelser, der sikrer, at de risici, der frembydes af patogener, mindskes.

6. Uanset punkt 1-5 er bortskaffelse af animalske biprodukter, herunder blod og mælk, og afledte produkter via spildevandet forbudt.

Kategori 3-materiale bestående af centrifuge- eller separatorslam kan dog bortskaffes via spildevandet, hvis det er blevet underkastet en af de relevante behandlinger for centrifuge- eller separatorslam, jf. kapitel II, afsnit 4, del III, i bilag X til denne forordning.

Afsnit 3

Specifikke krav vedrørende forarbejdning af kategori 1- og kategori 2-materiale

Forarbejdningsanlæg, der forarbejder kategori 1- og kategori 2-materiale, skal være indrettet på en sådan måde, at en fuldstændig adskillelse af kategori 1- og kategori 2-materiale sikres fra modtagelsen af råvarerne til afsendelsen af det færdige afledte produkt, medmindre der er tale om, at en blanding af kategori 1-materiale og kategori 2-materiale forarbejdes som kategori 1-materiale.

Afsnit 4

Specifikke krav vedrørende forarbejdning af kategori 3-materiale

Ud over de generelle betingelser, der er fastsat i afsnit 1, gælder følgende krav:

1. 

Forarbejdningsanlæg, der forarbejder kategori 3-materiale, må ikke være placeret samme sted som forarbejdningsanlæg, der forarbejder kategori 1- eller kategori 2-materiale, medmindre de er placeret i en helt separat bygning.

2. 

Den kompetente myndighed kan dog tillade forarbejdning af kategori 3-materiale på et sted, hvor der håndteres eller forarbejdes kategori 1- eller kategori 2-materiale, hvis krydskontaminering hindres ved hjælp af:

a) 

driftsstedets indretning, herunder navnlig modtageforhold, og via den yderligere håndtering af råvarerne

b) 

udformningen og forvaltningen af det udstyr, der anvendes til forarbejdning, herunder udformningen og forvaltningen af særskilte forarbejdningslinjer eller af rengøringsprocedurer, som udelukker spredning af enhver potentiel risiko for folke- og dyresundheden, og

c) 

indretningen og forvaltningen af områder til midlertidig oplagring af slutprodukterne.

3. 

Forarbejdningsanlæg, der forarbejder kategori 3-materiale, skal være forsynet med udstyr til kontrol af tilstedeværelse af fremmedlegemer, såsom emballage eller metalstykker, i de animalske biprodukter eller afledte produkter, hvis forarbejdningsmaterialet er bestemt til fodringsformål. Sådanne fremmedlegemer skal fjernes inden eller under forarbejdningen.

KAPITEL II

KRAV VEDRØRENDE HYGIEJNE OG FORARBEJDNING

Afsnit 1

Generelle hygiejnekrav

Ud over at opfylde de generelle hygiejnekrav i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal forarbejdningsanlæg have etableret et dokumenteret skadedyrsbekæmpelsesprogram til gennemførelse af de i artikel 25, stk. 1, litra c), i samme forordning omhandlede foranstaltninger til beskyttelse mod skadedyr såsom insekter, gnavere og fugle.

Afsnit 2

Generelle krav vedrørende forarbejdning

1. Der skal anvendes nøjagtigt kalibrerede målere/registreringsanordninger til løbende overvågning af forarbejdningsbetingelserne. Der skal føres fortegnelser over datoerne for kalibreringen af måleinstrumenter/registreringsanordninger.

2. Materiale, der ikke har fået den krævede varmebehandling, f.eks. materiale, som er blevet fjernet ved opstarten, eller som er lækket under kogningen, skal underkastes varmebehandlingen eller indsamles og forarbejdes på ny eller bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

Afsnit 3

Forarbejdningsmetoder for kategori 1- og kategori 2-materiale

Medmindre den kompetente myndighed kræver anvendelse af tryksterilisering (metode 1), skal kategori 1- og kategori 2-materiale forarbejdes ved forarbejdningsmetode 2, 3, 4 eller 5, jf. kapitel III.

Afsnit 4

Forarbejdning af kategori 3-materiale

1. De kritiske kontrolpunkter, der er afgørende for omfanget af den varmebehandling, der anvendes ved forarbejdningen, skal for hver forarbejdningsmetode som anført i kapitel III omfatte følgende:

a) 

råvarens partikelstørrelse

b) 

den opnåede temperatur ved varmebehandlingen

c) 

det tryk, råvaren måtte udsættes for

d) 

varmebehandlingens varighed eller tilførselshastigheden for kontinuerlige systemer. Der skal være fastsat minimumsforarbejdningsnormer for hvert af de relevante kritiske kontrolpunkter.

2. Hvis der anvendes kemiske behandlinger godkendt af den kompetente myndighed som forarbejdningsmetode 7 i overensstemmelse med kapitel III, del G, skal de kritiske kontrolpunkter, der er afgørende for omfanget af de anvendte kemiske behandlinger, omfatte den opnåede pH-værdi.

3. Der skal opbevares fortegnelser omfattende mindst to år, der viser, at minimumsværdierne for processen er opnået for hvert af de kritiske kontrolpunkter.

4. Kategori 3-materiale skal forarbejdes ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7 eller, hvis der er tale om materiale, der hidrører fra vanddyr, ved en af forarbejdningsmetoderne 1-7, jf. kapitel III.

KAPITEL III

STANDARDFORARBEJDNINGSMETODER

A.   Forarbejdningsmetode 1 (tryksterilisering)

Findeling

1. Hvis partikelstørrelsen af de animalske biprodukter, der skal forarbejdes, er på over 50 mm, skal den mindskes ved hjælp af hensigtsmæssigt udstyr, som er indstillet til, at partikelstørrelsen efter findelingen ikke er på over 50 mm. Udstyret til nedbringelse af størrelsen skal kontrolleres dagligt, og dets tilstand registreres. Hvis der ved kontrol konstateres partikler på over 50 mm, skal forarbejdningen standses, og den må først genoptages, efter at de fornødne reparationer er blevet foretaget.

Tid, temperatur og tryk

2. Animalske biprodukter med en partikelstørrelse på ikke over 50 mm skal opvarmes til en kernetemperatur på over 133 °C i mindst 20 minutter uden afbrydelse ved et (absolut) tryk på mindst 3 bar. Trykket skal frembringes ved, at al luft i sterilisationskammeret fjernes og erstattes af damp (»mættet damp«); varmebehandlingen kan anvendes som eneste forarbejdning eller som sterilisationsfase før eller efter forarbejdningen.

3. Forarbejdningen kan foretages batchvist eller kontinuerligt.

B.   Forarbejdningsmetode 2

Findeling

1. Hvis partikelstørrelsen af de animalske biprodukter, der skal forarbejdes, er på over 150 mm, skal den mindskes ved hjælp af hensigtsmæssigt udstyr, som er indstillet til, at partikelstørrelsen efter findelingen ikke er på over 150 mm. Udstyret til nedbringelse af størrelsen skal kontrolleres dagligt, og dets tilstand registreres. Hvis der ved kontrol konstateres partikler på over 150 mm, skal forarbejdningen standses, og den må først genoptages, efter at de fornødne reparationer er blevet foretaget.

Tid, temperatur og tryk

2. Efter findelingen skal de animalske biprodukter opvarmes på en måde, som sikrer, at der opnås en kernetemperatur på over 100 °C i mindst 125 minutter, en kernetemperatur på over 110 °C i mindst 120 minutter og en kernetemperatur på over 120 °C i mindst 50 minutter.

Produkterne kan opvarmes til disse kernetemperaturer i den angivne rækkefølge eller ved en vilkårlig kombination af de angivne tidsrum.

3. Forarbejdningen skal foretages batchvist.

C.   Forarbejdningsmetode 3

Findeling

1. Hvis partikelstørrelsen af de animalske biprodukter, der skal forarbejdes, er på over 30 mm, skal den mindskes ved hjælp af hensigtsmæssigt udstyr, som er indstillet til, at partikelstørrelsen efter findelingen ikke er på over 30 mm. Udstyret til nedbringelse af størrelsen skal kontrolleres dagligt, og dets tilstand registreres. Hvis der ved kontrol konstateres partikler på over 30 mm, skal forarbejdningen standses, og den må først genoptages, efter at de fornødne reparationer er blevet foretaget.

Tid, temperatur og tryk

2. Efter findelingen skal de animalske biprodukter opvarmes på en måde, som sikrer, at der opnås en kernetemperatur på over 100 °C i mindst 95 minutter, en kernetemperatur på over 110 °C i mindst 55 minutter og en kernetemperatur på over 120 °C i mindst 13 minutter.

Produkterne kan opvarmes til disse kernetemperaturer i den angivne rækkefølge eller ved en vilkårlig kombination af de angivne tidsrum.

3. Forarbejdningen kan foretages batchvist eller kontinuerligt.

D.   Forarbejdningsmetode 4

Findeling

1. Hvis partikelstørrelsen af de animalske biprodukter, der skal forarbejdes, er på over 30 mm, skal den mindskes ved hjælp af hensigtsmæssigt udstyr, som er indstillet til, at partikelstørrelsen efter findelingen ikke er på over 30 mm. Udstyret til nedbringelse af størrelsen skal kontrolleres dagligt, og dets tilstand registreres. Hvis der ved kontrol konstateres partikler på over 30 mm, skal forarbejdningen standses, og den må først genoptages, efter at de fornødne reparationer er blevet foretaget.

Tid, temperatur og tryk

2. Efter findelingen skal de animalske biprodukter placeres i en beholder med tilsat fedtstof og derefter opvarmes på en måde, som sikrer, at der opnås en kernetemperatur på over 100 °C i mindst 16 minutter, en kernetemperatur på over 110 °C i mindst 13 minutter, en kernetemperatur på over 120 °C i mindst 8 minutter og en kernetemperatur på over 130 °C i mindst 3 minutter.

Produkterne kan opvarmes til disse kernetemperaturer i den angivne rækkefølge eller ved en vilkårlig kombination af de angivne tidsrum.

3. Forarbejdningen kan foretages batchvist eller kontinuerligt.

E.   Forarbejdningsmetode 5

Findeling

1. Hvis partikelstørrelsen af de animalske biprodukter, der skal forarbejdes, er på over 20 mm, skal den mindskes ved hjælp af hensigtsmæssigt udstyr, som er indstillet til, at partikelstørrelsen efter findelingen ikke er på over 20 mm. Udstyret til nedbringelse af størrelsen skal kontrolleres dagligt, og dets tilstand registreres. Hvis der ved kontrol konstateres partikler på over 20 mm, skal forarbejdningen standses, og den må først genoptages, efter at de fornødne reparationer er blevet foretaget.

Tid, temperatur og tryk

2. Efter findelingen skal de animalske biprodukter opvarmes, indtil de koagulerer, og derefter presses, så fedt og vand fjernes fra det proteinholdige materiale. Det proteinholdige materiale skal derefter opvarmes på en måde, som sikrer, at der opnås en kernetemperatur på over 80 °C i mindst 120 minutter og en kernetemperatur på over 100 °C i mindst 60 minutter.

Produkterne kan opvarmes til disse kernetemperaturer i den angivne rækkefølge eller ved en vilkårlig kombination af de angivne tidsrum.

3. Forarbejdningen kan foretages batchvist eller kontinuerligt.

F.   Forarbejdningsmetode 6 (kun animalske biprodukter af kategori 3 fra vanddyr/hvirvelløse vanddyr)

Findeling

1. De animalske biprodukter skal findeles, så de har en partikelstørrelse på højst:

a) 

50 mm ved varmebehandling i overensstemmelse med punkt 2, litra a), eller

b) 

30 mm ved varmebehandling i overensstemmelse med punkt 2, litra b).

De skal derefter blandes med myresyre, så pH-værdien nedsættes til og fastholdes på 4,0 eller derunder. Blandingen skal opbevares i mindst 24 timer, inden der foretages yderligere behandling.

Tid, temperatur og tryk

2. Efter findelingen skal blandingen opvarmes til:

a) 

en kernetemperatur på mindst 90 °C i mindst 60 minutter eller

b) 

en kernetemperatur på mindst 70 °C i mindst 60 minutter.

Ved anvendelse af et kontinuerligt gennemstrømningssystem skal produktets gennemløb i varmeveksleren kontrolleres ved mekaniske ordrer, der begrænser bevægelsen på en sådan måde, at produktet ved varmebehandlingens afslutning har gennemgået en cyklus, der er tilstrækkelig både med hensyn til tid og temperatur.

3. Forarbejdningen kan foretages batchvist eller kontinuerligt.

G.   Forarbejdningsmetode 7

1. Enhver forarbejdningsmetode, der er godkendt af den kompetente myndighed, og for hvilken følgende er godtgjort af driftslederen på en for myndigheden tilfredsstillende måde:

a) 

at man har identificeret de relevante farer ved udgangsmaterialet under hensyntagen til materialets oprindelse samt de potentielle risici under hensyntagen til dyresundhedsstatussen for den medlemsstat eller det område eller den zone, hvor metoden skal anvendes

b) 

at den pågældende forarbejdningsmetode gør det muligt at reducere de pågældende farer til et niveau, der ikke udgør nogen væsentlige risici for folke- eller dyresundheden

c) 

at der i en periode på 30 produktionsdage dagligt er udtaget prøver af slutproduktet i overensstemmelse med følgende mikrobiologiske normer:

i) 

prøver af materialet udtaget direkte efter behandlingen:

Clostridium perfringens: ingen i 1 g af produkterne.

ii) 

prøver af materialet udtaget under oplagringen eller ved udlagringen:

salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
enterobakterier: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g

hvor:

n

=

antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

m

=

tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m

M

=

maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover

c

=

antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøverne stadig betragtes som acceptable, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.

2. Oplysninger om de kritiske kontrolpunkter, der godtgør, at det enkelte forarbejdningsanlæg overholder de mikrobiologiske normer, skal registreres og opbevares, således at driftslederen og den kompetente myndighed kan overvåge forarbejdningsanlæggets drift. De oplysninger, der skal registreres og overvåges, skal omfatte partikelstørrelse og, hvis det er relevant, kritisk temperatur, absolut tid, trykprofil, tilførselshastighed for råvarer og recirkuleringsrate for fedt.

3. Uanset punkt 1 kan den kompetente myndighed tillade, at der anvendes forarbejdningsmetoder, som er godkendt inden den dato, fra hvilken denne forordning finder anvendelse, i overensstemmelse med kapitel III i bilag V til forordning (EF) nr. 1774/2002.

4. Den kompetente myndighed skal permanent eller midlertidigt suspendere anvendelsen af forarbejdningsmetoder som omhandlet i punkt 1 og 3, hvis den får bevis for, at et eller flere af præmisserne i punkt 1, litra a) eller b), er ændret væsentligt.

5. Den kompetente myndighed skal efter anmodning videregive de i punkt 1 og 2 omhandlede oplysninger vedrørende en godkendt forarbejdningsmetode, som den ligger inde med, til en anden medlemsstats kompetente myndighed.

KAPITEL IV

ALTERNATIVE FORARBEJDNINGSMETODER

Afsnit 1

Generelle bestemmelser

▼M1

1. Materiale fremkommet ved forarbejdning af kategori 1- og kategori 2-materiale skal mærkes permanent i overensstemmelse med kravene vedrørende mærkning af visse afledte produkter i bilag VIII, kapitel V.

Denne mærkning kræves dog ikke for følgende materialer omhandlet i afsnit 2:

a) 

biodiesel fremstillet i overensstemmelse med litra D

b) 

hydrolyserede materialer omhandlet i litra H

c) 

blandinger af svine- og fjerkrægødning med ulæsket kalk fremstillet i overensstemmelse med litra I

▼M13

d) 

fornyelige brændstoffer fremstillet af afsmeltet fedt fra kategori 1- og kategori 2-materiale i overensstemmelse med litra J og L.

▼B

2. En medlemsstats kompetente myndighed skal efter anmodning stille resultaterne af offentlig kontrol til rådighed for en anden medlemsstats kompetente myndighed, hvor en alternativ metode anvendes for første gang i den pågældende medlemsstat, med henblik på at lette indførelsen af den nye alternative metode.

Afsnit 2

Forarbejdningsnormer

A.   Alkalisk hydrolyse

1.   Udgangsmateriale

Til denne proces kan der anvendes animalske biprodukter af alle kategorier.

2.   Forarbejdningsmetode

Alkalisk hydrolyse skal foretages i overensstemmelse med følgende forarbejdningsnormer:

a) 

Der skal anvendes en opløsning af enten natriumhydroxid (NaOH) eller kaliumhydroxid (KOH) (eller en kombination heraf) i en mængde, der sikrer en omtrentlig molær ækvivalens til vægt, type og sammensætning af det animalske biprodukt, der skal nedbrydes.

Hvis der er et højt fedtindhold i det animalske biprodukt, der neutraliserer basen, skal den tilsatte base tilpasses, så den angivne molære ækvivalens opnås.

b) 

Animalske biprodukter skal anbringes i en beholder af stållegering. Den afmålte alkalimængde skal tilsættes enten i fast form eller som en opløsning, jf. litra a).

c) 

Beholderen skal lukkes, og de animalske biprodukter og alkaliblandingen skal opvarmes til en kernetemperatur på mindst 150 °C ved et (absolut) tryk på mindst 4 bar i mindst:

i) 

tre timer uden afbrydelse

ii) 

seks timer uden afbrydelse ved behandling af animalske biprodukter som omhandlet i artikel 8, litra a), nr. i) og ii), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Materiale afledt af kategori 1-materiale, der består af dyr, som er blevet aflivet i forbindelse med foranstaltninger til udryddelse af TSE, og som er enten drøvtyggere, for hvilke der ikke er krav om TSE-test, eller drøvtyggere, der er blevet testet med negativt resultat i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 999/2001, kan forarbejdes i overensstemmelse med punkt 2, litra c), nr. i), i dette afsnit, eller

iii) 

én time uden afbrydelse, hvis der er tale om animalske biprodukter, der består af materiale fra fisk eller fjerkræ.

d) 

Processen skal gennemføres batchvist, og materialet i karret skal blandes konstant for at fremme nedbrydningsprocessen, indtil vævet er gået i opløsning, og knogler og tænder er blødgjort.

e) 

De animalske biprodukter skal behandles på en sådan måde, at kravene vedrørende tid, temperatur og tryk opfyldes samtidig.

B.   Hydrolyse ved højt tryk og høj temperatur

1.   Udgangsmateriale

Til denne proces kan der anvendes kategori 2- og kategori 3-materiale.

2.   Forarbejdningsmetode

Hydrolyse ved højt tryk og høj temperatur skal foretages i overensstemmelse med følgende forarbejdningsnormer:

a) 

De animalske biprodukter skal opvarmes til en kernetemperatur på mindst 180 °C i mindst 40 minutter uden afbrydelse ved et (absolut) tryk på mindst 12 bar, opvarmet via indirekte damp til biolysereaktoren.

b) 

Processen skal gennemføres batchvist, og materialet i karret skal blandes konstant.

c) 

De animalske biprodukter skal behandles på en sådan måde, at kravene vedrørende tid, temperatur og tryk opfyldes samtidig.

C.   Biogasproduktion ved højtrykshydrolyse

1.   Udgangsmateriale

Til denne proces kan der anvendes animalske biprodukter af alle kategorier.

2.   Forarbejdningsmetode

Biogasproduktion ved højtrykshydrolyse skal foretages i overensstemmelse med følgende forarbejdningsnormer:

a) 

De animalske biprodukter skal først forarbejdes ved forarbejdningsmetode 1 (tryksterilisering), jf. kapitel III, i et godkendt forarbejdningsanlæg.

b) 

Efter processen i litra a) skal det affedtede materiale behandles ved en temperatur på mindst 220 °C i mindst 20 minutter ved et (absolut) tryk på mindst 25 bar, opvarmet i to trin, først ved direkte dampindsprøjtning, dernæst indirekte i en koaksial varmeveksler.

c) 

Processen skal gennemføres batchvist eller kontinuerligt, og materialet blandes konstant.

d) 

De animalske biprodukter skal behandles på en sådan måde, at kravene vedrørende tid, temperatur og tryk opfyldes samtidig.

e) 

Det fremkomne materiale skal derefter blandes med vand og gære anaerobt (omdannelse til biogas) i en biogasreaktor.

f) 

Anvendes der kategori 1-udgangsmateriale, skal hele processen foregå på samme sted og i et lukket system, og den biogas, der fremstilles under processen, skal brændes hurtigt på samme anlæg ved mindst 900 °C, efterfulgt af hurtig afkøling (»quenching«).

D.   Biodieselproduktion

1.   Udgangsmateriale

Til denne proces kan der anvendes en fedtfraktion afledt af animalske biprodukter af alle kategorier.

2.   Forarbejdningsmetode

Biodieselproduktion skal foretages i overensstemmelse med følgende forarbejdningsnormer:

a) 

Medmindre der anvendes fiskeolie eller afsmeltet fedt fremstillet i overensstemmelse med henholdsvis afsnit VIII eller XII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal fedtfraktionen fra animalske biprodukter først forarbejdes under anvendelse af:

i) 

hvis der er tale om kategori 1- eller kategori 2-materiale, forarbejdningsmetode 1 (tryksterilisering), jf. kapitel III

ii) 

hvis der er tale om kategori 3-materiale, en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7 eller, når det drejer sig om materiale fra fisk, forarbejdningsmetode 1-7, jf. kapitel III.

b) 

Det forarbejdede fedt skal derefter videreforarbejdes ved anvendelse af en af følgende metoder:

i) 

En proces, hvorved det forarbejdede fedt separeres fra proteinet, og - hvis der er tale om fedt fra drøvtyggere - uopløselige urenheder fjernes, så de højst udgør 0,15 vægtprocent, hvorefter det forarbejdede fedt gennemgår forestring og omestring.

Det er dog ikke obligatorisk, at forarbejdet fedt afledt af kategori 3-materiale forestres. Ved forestring skal pH-værdien nedbringes til under 1 ved tilsætning af svovlsyre (H2SO4) eller en tilsvarende syre, og blandingen skal opvarmes til 72 °C i mindst 2 timer, mens den blandes meget grundigt.

Ved omestring skal pH-værdien forhøjes til ca. 14 ved hjælp af kaliumhydroxid eller en tilsvarende base ved 35-50 °C i mindst 15 minutter. Omestring foretages to gange under de nævnte betingelser ved anvendelse af en ny basisk opløsning. Dette skal efterfølges af en raffinering af produkterne, herunder vakuumdestillation ved 150 °C, hvorved der fremstilles biodiesel.

ii) 

En proces, hvor der anvendes tilsvarende procesparametre, der er godkendt af den kompetente myndighed.

E.   Brookes-forgasning

1.   Udgangsmateriale

Til denne proces kan der anvendes kategori 2- og kategori 3-materiale.

2.   Forarbejdningsmetode

Brookes-forgasning skal foretages i overensstemmelse med følgende forarbejdningsnormer:

a) 

Efterbrændingskammeret skal opvarmes ved anvendelse af naturgas.

b) 

De animalske biprodukter skal anbringes i forgasningsanlæggets primærkammer, og lågen lukkes. Primærkammeret må ikke have brændere, men skal i stedet opvarmes ved overførsel af varme (konduktion) fra efterbrænderen, som skal befinde sig under primærkammeret. For at gøre processen mere effektiv må der kun lukkes luft ind i primærkammeret via tre ventiler på hovedlågen.

c) 

De animalske biprodukter skal blive til flygtige komplekse carbonhydrider, og de fremkomne gasser skal ledes fra primærkammeret via en snæver åbning foroven i bagvæggen til blandings- og krakningszonerne, hvor de skal nedbrydes til deres enkeltelementer. Endelig skal gasserne ledes ind i efterbrændingskammeret, hvor de skal afbrændes i flammen fra en naturgasfyret brænder med luftoverskud.

d) 

Hver forarbejdningsenhed skal have to brændere og to sekundære luftblæsere i reserve i tilfælde af brænder- eller blæserfejl. Sekundærkammeret skal have til formål at give en opholdstid på mindst to sekunder ved en temperatur på mindst 950 °C under alle brændingsforhold.

e) 

På vej ud af sekundærkammeret skal udstødningsgasserne passere gennem et barometrisk spjæld, der er placeret forneden i skorstenen, og som køler og fortynder dem med almindelig luft, idet der fastholdes et konstant tryk i primær- og sekundærkammeret.

f) 

Processen skal foregå i en cyklus på 24 timer, som omfatter påfyldning, forarbejdning, nedkøling og fjernelse af aske. Ved cyklussens afslutning skal restasken fjernes fra primærkammeret ved hjælp af vakuumekstraktion til lukkede sække, som plomberes inden transport.

g) 

Forgasning af andet materiale end animalske biprodukter er ikke tilladt.

F.   Brænding af animalsk fedt i dampkedel

1.   Udgangsmateriale

Til denne proces kan der anvendes en fedtfraktion afledt af animalske biprodukter af alle kategorier.

2.   Forarbejdningsmetode

Brænding af animalsk fedt i en dampkedel skal foretages i overensstemmelse med følgende forarbejdningsnormer:

a) 

Medmindre der anvendes fiskeolie eller afsmeltet fedt fremstillet i overensstemmelse med henholdsvis afsnit VIII eller XII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal fedtfraktionen fra animalske biprodukter først forarbejdes under anvendelse af:

i) 

hvis der er tale om fedtfraktionen fra kategori 1- og kategori 2-materiale, som skal brændes på et andet anlæg:

— 
en af forarbejdningsmetoderne 1-5, jf. kapitel III, hvis det drejer sig om fedtfraktionen fra forarbejdning af drøvtyggere, der er blevet testet med negativt resultat i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 999/2001, og fra forarbejdning af andre dyr end drøvtyggere, for hvilke der er krav om TSE-test
— 
forarbejdningsmetode 1, jf. kapitel III, hvis der er tale om fedtfraktionen fra forarbejdning af andre drøvtyggere, og
ii) 

hvis der er tale om kategori 1- eller 2-materiale, som skal brændes på det samme anlæg, eller kategori 3-materiale, en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7; forarbejdningsmetoderne 1-7, jf. kapitel III, hvis der er tale om materiale fra fisk.

b) 

Fedtfraktionen skal separeres fra proteinet, og - hvis der er tale om fedt fra drøvtyggere, som skal brændes på et andet anlæg – skal uopløselige urenheder fjernes, så de højst udgør 0,15 vægtprocent.

c) 

Efter processerne i litra a) og b) foretages følgende:

i) 

Fedtet forstøves i en dampkedel og brændes ved en temperatur på mindst 1 100 °C i mindst 0,2 sekunder, eller

ii) 

fedtet forarbejdes under anvendelse af tilsvarende procesparametre, der er godkendt af den kompetente myndighed.

d) 

Brænding af andre materialer af animalsk oprindelse end animalsk fedt er ikke tilladt.

e) 

Brænding af fedt afledt af kategori 1- og kategori 2-materiale skal foregå i samme anlæg som det, hvor fedtet afsmeltes, for dermed at udnytte den genererede energi til afsmeltningsprocessen. Den kompetente myndighed kan dog tillade, at det pågældende fedt flyttes til andre anlæg med henblik på brænding, forudsat at:

i) 

bestemmelsesanlægget er godkendt til at foretage brændingen

ii) 

forarbejdningen af fødevarer eller foder på et godkendt anlæg på samme sted foregår under overholdelse af strenge krav til adskillelse.

f) 

Brændingen skal foregå i overensstemmelse med EU-lovgivningen til beskyttelse af miljøet, herunder navnlig normerne i denne lovgivning med hensyn til den bedste tilgængelige teknik til kontrol med og overvågning af emissioner.

G.   Termomekanisk biobrændselproduktion

1.   Udgangsmateriale

Til denne proces kan der anvendes husdyrgødning og indhold fra fordøjelseskanalen samt kategori 3-materiale.

2.   Forarbejdningsmetode

Termomekanisk biobrændselproduktion skal foretages i overensstemmelse med følgende forarbejdningsnormer:

a) 

De animalske biprodukter skal anbringes i en varmeveksler og derefter behandles ved en temperatur på 80 °C i otte timer. I dette tidsrum skal materialet konstant neddeles ved hjælp af hensigtsmæssigt mekanisk udstyr.

b) 

Materialet skal derefter behandles ved en temperatur på 100 °C i mindst to timer.

c) 

Partikelstørrelsen af det fremkomne materiale må ikke være over 20 mm.

d) 

De animalske biprodukter skal behandles på en sådan måde, at kravene vedrørende tid, temperatur og tryk i litra a) og b) opfyldes samtidig.

e) 

Under varmebehandlingen af materialet skal der løbende opfanges fordampet vand fra luftrummet over biobrændslet, og dette skal ledes gennem en kondensator af rustfrit stål. Kondensatet skal opbevares ved en temperatur på 70 °C i mindst en time, inden det udledes som spildevand.

f) 

Efter varmebehandlingen af materialet skal det fremkomne biobrændsel tømmes fra varmeveksleren og automatisk sendes via et fuldstændig overdækket og sammenlåst transportsystem til forbrænding eller medforbrænding på samme sted.

g) 

Processen skal gennemføres batchvist.

▼M9 —————

▼M1

I.   Kalkbehandling af svine- og fjerkrægødning

1.   Udgangsmaterialer

Til denne proces kan der anvendes husdyrgødning, jf. artikel 9, litra a), i forordning (EF) nr. 1069/2009, fra svin og fjerkræ.

2.   Forarbejdningsmetode

a) Gødningens tørstofindhold skal bestemmes ved anvendelse af metoden CEN EN 12880:2000 ( 3 ), »Karakterisering af slam - Bestemmelse af tørstof og vandindhold«.

Til denne proces skal tørstofindholdet være på 15-70 %.

b) Hvor meget kalk der skal tilsættes, skal bestemmes, således at en af tid/temperatur-kombinationerne i litra f) opnås.

c) Partikelstørrelsen for de animalske biprodukter, der skal forarbejdes, må højst være 12 mm.

Om nødvendigt skal gødningspartiklernes størrelse reduceres, så kravet om den maksimale partikelstørrelse er opfyldt.

d) Gødningen blandes med ulæsket kalk (CaO) med en middel til høj reaktivitet på mindre end 6 minutter for opnå en temperaturstigning på 40 °C, jf. kriteriet i reaktivitetstest 5.10 i metode CEN EN 459-2:2002 ( 4 ).

Blandingen skal foregå med to inline-blandemaskiner med hver to blandesnegle.

Begge blandemaskiner skal:

i) 

have snegle med en diameter på 0,55 m og en længde på 3,5 m

ii) 

fungere med en effekt på 30 kW og en rotationshastighed for sneglen på 156 omdrejninger pr. minut

iii) 

have en behandlingskapacitet på 10 tons pr. time.

Den gennemsnitlige varighed af sammenblandingen skal være ca. 2 minutter.

e) Den sammenblandede masse skal blandes i mindst 6 timer til en dynge på mindst 2 tons.

f) I dyngen skal der være kontrolpunkter, hvor der foretages løbende målinger for at påvise, at blandingen i dyngen opnår en pH-værdi på mindst 12 i løbet af nedenstående tidsrum, hvor der skal opnås en af de modsvarende nedenstående temperaturer:

i) 

60 °C i løbet af 60 minutter eller

ii) 

70 °C i løbet af 30 minutter.

g) Processen skal gennemføres batchvist.

h) Der skal være etableret en permanent skriftlig procedure baseret på HACCP-principperne.

i) De erhvervsdrivende har mulighed for over for den kompetente myndighed ved en validering i overensstemmelse med nedenstående krav at dokumentere, at en proces, hvor der anvendes en blandeanordning, der er anderledes end den blandeanordning, der er omhandlet i litra d), eller at anvendelse af dolomitkalk (CaOMgO) i stedet for ulæsket kalk er mindst ligeså effektivt som den proces, der er beskrevet i litra a)-h).

En sådan validering skal:

— 
dokumentere, at der ved anvendelse af en blandeanordning, der er anderledes end den, der er omhandlet i litra d), eller af dolomitkalk kan fremstilles en blanding med gødning, som opnår de parametre for pH-værdi, tid og temperatur, der er omhandlet i litra f)
— 
være baseret på kontrol af tid og temperatur i den nederste, den midterste og den øverste del af dyngen med et repræsentativt antal kontrolpunkter (mindst 4 kontrolpunkter i den nederste del, som skal placeres højst 10 cm fra bunden og højst 10 cm fra toppen af den nederste del, 1 kontrolpunkt i den midterste del midt mellem dyngens bund og top og 4 kontrolpunkter i den øverste del, som skal placeres højst 10 cm under overfladen og højst 10 cm under dyngens top)
— 
gennemføres i to perioder a mindst 30 dage, idet ingen af disse perioder må ligge i den kolde årstid på det geografiske sted, hvor blandeanordningen påtænkes anvendt.

J.   Katalytisk flertrinsproces til fremstilling af fornyelige brændstoffer

1.   Udgangsmaterialer

a) Til denne proces kan der anvendes følgende materialer:

i) 

afsmeltet fedt fra kategori 2-materiale, som er blevet forarbejdet ved anvendelse af forarbejdningsmetode 1 (tryksterilisering)

ii) 

fiskeolie eller afsmeltet fedt fra kategori 3-materiale, som er blevet forarbejdet ved anvendelse af:

— 
forarbejdningsmetode 1, 2, 3, 4, 5 eller 7 eller
— 
forarbejdningsmetode 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7, når det drejer sig om materiale fra fiskeolie
iii) 

fiskeolie eller afsmeltet fedt fremstillet i overensstemmelse med henholdsvis afsnit VIII eller XII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

b) Til denne proces er det forbudt at anvende afsmeltet fedt fra kategori 1-materiale.

2.   Forarbejdningsmetode

a) Det afsmeltede fedt skal underkastes en forbehandling, som omfatter:

i) 

blegning af de centrifugerede materialer, ved at de passerer gennem et lerfilter

ii) 

fjernelse af resterende uopløselige urenheder ved filtrering.

b) De forbehandlede materialer skal gennemgå en katalytisk flertrinsproces, som omfatter et trin med hydrodeoxygenering efterfulgt af et trin med isomerisering.

Materialerne skal underkastes et tryk på mindst 20 bar ved en temperatur på mindst 250 °C i mindst 20 minutter.

▼M9

K.   Ensilering af fiskemateriale

1.   Udgangsmateriale

Til denne proces må der kun anvendes følgende biprodukter fra vanddyr:

a) 

kategori 2-materialer som omhandlet i artikel 9, litra f), nr. i) og iii), i forordning (EF) nr. 1069/2009

b) 

kategori 3-materialer.

2.   Forarbejdningsmetode

2.1. De materialer, der skal behandles, indsamles dagligt og uden unødig forsinkelse på akvakulturbrug og fødevareforarbejdningsvirksomheder, males eller hakkes og underkastes derefter ensilering ved en pH-værdi på højst 4 med myresyre eller anden organisk syre, der er godkendt i henhold til foderlovgivningen. Den deraf følgende fiskeensilage skal være en suspension af dele af vanddyr, der er gjort flydende gennem endogene enzymers aktivitet under tilstedeværelse af den tilsatte syre. Proteinerne af vanddyr skal — ved hjælp af enzymerne og syren — reduceres til mindre, opløselige enheder for at undgå fordærvende mikroorganismer. Det ensilerede materiale transporteres til forarbejdningsanlægget.

2.2. På forarbejdningsanlægget skal det ensilerede materiale af vanddyr ledes i rør til lukkede opbevaringstanke. Inkubationstiden skal være mindst 24 timer ved en pH-værdi på højst 4, før varmebehandling kan foretages. Før varmebehandlingen skal ensilagen af vanddyr have en pH-værdi på højst 4 og en partikelstørrelse på under 10 mm efter filtrering eller kværning på anlægget. Under forarbejdningen skal materialet underkastes forvarmning til over 85 °C efterfulgt af inkubation i en isoleret container i 25 minutter for at opnå 85 °C i hele fiskematerialet. Processen skal finde sted i en lukket produktionslinje med tanke og rørledninger.

2.3. Før der gives tilladelse, skal driftslederens permanente skriftlige procedure, jf. artikel 29, stk. 1-3, i forordning (EF) nr. 1069/2009, vurderes af den kompetente myndighed.

▼M13

L.   Katalytisk flertrinshydrobehandling til fremstilling af fornyelige brændstoffer

1.   Udgangsmaterialer

Til denne proces kan der anvendes følgende materialer:

a) 

afsmeltet fedt fra kategori 1-materiale, som er blevet forarbejdet ved anvendelse af forarbejdningsmetode 1 (tryksterilisering)

b) 

afsmeltet fedt og fiskeolie, der er i overensstemmelse med litra J, punkt 1, litra a), i dette afsnit.

2.   Forarbejdningsmetode

a) 

Det afsmeltede fedt skal underkastes en forbehandling, der som minimum omfatter blegning af udgangsmaterialet, herunder afsmeltet fedt, med syre i tilstedeværelse af blegejord og efterfølgende fjernelse af den anvendte blegejord og uopløselige urenheder ved filtrering.

Forud for denne behandling kan afsmeltet fedt degummeres med syre og/eller kaustisk opløsning for at fjerne urenheder fra det afsmeltede fedt, ved at der dannes gummier, som efterfølgende udskilles ved centrifugering.

b) 

De forbehandlede materialer skal underkastes en hydrobehandlingsproces bestående af et trin med katalytisk hydrobehandling, et stripningstrin og efterfølgende et isomeriseringstrin.

Materialerne skal underkastes et tryk på mindst 30 bar ved en temperatur på mindst 265 °C i mindst 20 minutter.

▼B

Afsnit 3

Bortskaffelse og anvendelse af afledte produkter

1. Produkter fremkommet ved forarbejdning af

a) 

kategori 1-materiale skal:

i) 

bortskaffes i overensstemmelse med artikel 12, litra a) eller b), i forordning (EF) nr. 1069/2009

ii) 

bortskaffes ved nedgravning på et godkendt deponeringsanlæg

▼M4

iii) 

omdannes til biogas. I så fald skal nedbrydningsaffaldet bortskaffes i overensstemmelse med nr. i) eller ii), medmindre materialet er fremkommet ved forarbejdning som omhandlet i punkt 2, litra a) eller b), hvis affaldet kan anvendes i overensstemmelse med betingelserne i punkt 2, litra a), eller punkt 2, litra b), nr. iii), eller

▼B

iv) 

forarbejdes yderligere til fedtderivater til andre anvendelsesformål end foder

b) 

kategori 2- eller kategori 3-materiale skal:

▼M4

i) 

bortskaffes i overensstemmelse med punkt 1, litra a), nr. i) eller ii), med eller uden forudgående forarbejdning, jf. artikel 13, litra a) og b), og artikel 14, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1069/2009

▼B

ii) 

forarbejdes yderligere til fedtderivater til andre anvendelsesformål end foder

iii) 

anvendes som organisk gødningsstof eller jordforbedringsmiddel eller

iv) 

komposteres eller omdannes til biogas.

2. Materiale fremkommet ved forarbejdning efter:

a) 

den i afsnit 2, del A, beskrevne proces med alkalisk hydrolyse kan omdannes på et biogasanlæg og efterfølgende brændes hurtigt ved mindst 900 °C, efterfulgt af hurtig afkøling (»quenching«); er der anvendt materiale som omhandlet i artikel 8, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1069/2009 som udgangsmateriale, skal omdannelsen til biogas foregå på samme sted som forarbejdningen og i et lukket system

b) 

processen med biodieselproduktion:

i) 

hvis der er tale om biodiesel eller restprodukter fra biodieseldestillation, kan anvendes som brændsel uden restriktioner i henhold til nærværende forordning (slutpunkt)

▼M4

ii) 

hvis der er tale om kaliumsulfat, kan anvendes direkte på jordarealer eller til fremstilling af afledte produkter til anvendelse på jordarealer

iii) 

hvis der er tale om glycerin afledt af kategori 1- og kategori 2-materiale, der er forarbejdet ved forarbejdningsmetode 1, jf. kapitel III:

— 
kan anvendes til teknisk brug
— 
kan omdannes til biogas, i hvilket tilfælde nedbrydningsaffaldet kan anvendes på jordarealer på producentmedlemsstatens område, forudsat at den kompetente myndighed giver tilladelse hertil, eller
— 
kan anvendes til denitrificering i et spildevandsrensningsanlæg, i hvilket tilfælde affaldsprodukterne fra denitrificeringen kan anvendes på jordarealer i overensstemmelse med Rådets direktiv 91/271/EØF ( 5 )
iv) 

hvis der er tale om glycerin afledt af kategori 3-materiale:

— 
kan anvendes til teknisk brug
— 
kan omdannes til biogas, i hvilket tilfælde nedbrydningsaffaldet kan anvendes på jordarealer, eller
— 
kan anvendes som foder, forudsat at glycerinen ikke er fremstillet af kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) eller p), i forordning (EF) nr. 1069/2009

▼M1

c) 

den katalytiske flertrinsproces til fremstilling af fornyelige brændstoffer:

i) 

hvis der er tale om benzin eller andre brændstoffer frembragt ved processen, kan anvendes som brændsel uden restriktioner i henhold til nærværende forordning (slutpunkt)

ii) 

hvis der er tale om brugt ler fra blegning og slam fra forbehandlingen omhandlet i afsnit 2, litra J, punkt 2, litra a):

— 
kan bortskaffes ved forbrænding eller medforbrænding
— 
kan omdannes til biogas
— 
kan komposteres eller anvendes til fremstilling af afledte produkter som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), i forordning (EF) nr. 1069/2009

▼M9

d) 

den kalkbehandlede blanding af svine- og fjerkrægødning kan anvendes på jordarealer som forarbejdet husdyrgødning

▼M9

e) 

det færdige produkt, som er afledt af ensilering af fiskemateriale, kan:

i) 

for så vidt angår kategori 2-materialer, anvendes til de formål, der er omhandlet i artikel 13, litra a)-d) og g)-i), i forordning (EF) nr. 1069/2009, uden yderligere forarbejdning eller som foder til dyr, jf. artikel 18 eller artikel 36, litra a), nr. ii), i nævnte forordning, eller

ii) 

for så vidt angår kategori 3-materialer, anvendes til de formål, der er omhandlet i artikel 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

▼M13

f) 

den katalytiske flertrinshydrobehandling til fremstilling af fornyelige brændstoffer:

i) 

hvis der er tale om fornyelig diesel, fornyeligt jetbrændstof, fornyeligt propan og fornyelig benzin frembragt ved processen, kan anvendes som brændsel uden restriktioner i henhold til nærværende forordning (slutpunkt)

ii) 

hvis der er tale om slam fra degummeringen og brugt blegejord fra forbehandlingen omhandlet i afsnit 2, litra L, punkt 2, litra a):

— 
kan bortskaffes i overensstemmelse med artikel 12, litra a) eller b), i forordning (EF) nr. 1069/2009
— 
kan bortskaffes ved nedgravning på et godkendt deponeringsanlæg
— 
kan omdannes til biogas, forudsat at nedbrydningsaffaldet fra omdannelsen til biogas bortskaffes ved forbrænding eller medforbrænding eller ved nedgravning på et godkendt deponeringsanlæg
— 
kan anvendes til teknisk brug som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

▼M4

3. Affald, bortset fra animalske biprodukter og afledte produkter som omhandlet i punkt 2, fremkommet ved forarbejdning af animalske biprodukter i henhold til dette afsnit, såsom slam, filterindhold, aske eller nedbrydningsaffald, skal bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 og nærværende forordning.

▼B
BILAG V

OMDANNELSE AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER TIL BIOGAS/KOMPOSTERING

KAPITEL I

KRAV TIL ANLÆG

Afsnit 1

Biogasanlæg

1. Biogasanlæg skal være udstyret med en pasteuriserings/hygiejneenhed, som ikke kan omgås for de tilførte animalske biprodukter eller afledte produkter (med en maksimal partikelstørrelse på 12 mm), inden de kommer ind i enheden, og som er forsynet med:

a) 

udstyr til overvågning af, at temperaturen holdes på 70 °C i en time

b) 

registreringsanordninger til løbende registrering af måleresultaterne fra den i litra a) omhandlede overvågning og

c) 

et passende system, der sikrer mod utilstrækkelig opvarmning.

2. Uanset punkt 1 er en pasteuriserings/hygiejneenhed ikke påbudt i biogasanlæg, der kun forarbejder:

a) 

kategori 2-materiale, der er forarbejdet ved forarbejdningsmetode 1, jf. bilag IV, kapitel III

b) 

kategori 3-materiale, der er forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7 eller, hvis der er tale om materiale, der hidrører fra vanddyr, ved en af forarbejdningsmetoderne 1-7, jf. bilag IV, kapitel III

c) 

kategori 3-materiale, der er pasteuriseret eller på anden måde hygiejnebehandlet i et andet godkendt anlæg

▼M4

d) 

animalske biprodukter, der kan anvendes på jordarealer i uforarbejdet stand i henhold til artikel 13, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009 og nærværende forordning, hvis den kompetente myndighed ikke mener, at de indebærer nogen risiko for spredning af alvorlige overførbare sygdomme til mennesker eller dyr

▼B

e) 

animalske biprodukter, der er blevet underkastet den i bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, del A, beskrevne proces med alkalisk hydrolyse

f) 

følgende animalske biprodukter, hvis godkendt af den kompetente myndighed:

i) 

animalske biprodukter som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009, der er blevet underkastet forarbejdning som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i forordning (EF) nr. 852/2004 på det tidspunkt, hvor de er bestemt til andre formål end konsum

ii) 

animalske biprodukter som omhandlet i artikel 10, litra g), i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller

iii) 

animalske biprodukter, der omdannes til biogas, hvis nedbrydningsaffaldet efterfølgende komposteres eller forarbejdes eller bortskaffes i overensstemmelse med nærværende forordning.

3. Hvis biogasanlægget er placeret på eller ved siden af et sted, hvor der holdes opdrættede dyr, og biogasanlægget ikke kun anvender husdyrgødning, mælk eller colostrum fra de pågældende dyr, skal anlægget være placeret i en vis afstand fra det område, hvor dyrene holdes.

Denne afstand skal fastlægges, så det sikres, at der ikke er nogen uacceptabel risiko for overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, fra biogasanlægget.

Under alle omstændigheder skal der være fuldstændig fysisk adskillelse mellem biogasanlægget og dyrene og deres foder og strøelse, om fornødent med hegn.

4. Hvert enkelt biogasanlæg skal have eget laboratorium eller benytte et eksternt laboratorium. Laboratoriet skal være udstyret til at kunne foretage de fornødne analyser og skal være godkendt af den kompetente myndighed, være akkrediteret i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder eller regelmæssigt kontrolleres af den kompetente myndighed.

Afsnit 2

Komposteringsanlæg

1. Komposteringsanlæg skal være udstyret med en lukket komposteringsreaktor eller et lukket område, som ikke kan omgås for de animalske biprodukter eller afledte produkter, der tilføres anlægget, og skal være forsynet med:

a) 

udstyr til overvågning af temperatur og tid

b) 

registreringsanordninger til - evt. løbende - registrering af måleresultaterne fra den i litra a) omhandlede overvågning

c) 

en passende sikring mod utilstrækkelig opvarmning.

2. Uanset punkt 1 kan andre typer komposteringssystemer tillades, forudsat at de:

a) 

styres, så alt materiale i systemet opfylder de krævede parametre for tid og temperatur, herunder evt. løbende overvågning af parametrene, eller

b) 

kun omdanner materiale som omhandlet i afsnit 1, punkt 2, og

c) 

opfylder alle andre relevante krav i nærværende forordning.

3. Hvis komposteringsanlægget er placeret på eller ved siden af et sted, hvor der holdes opdrættede dyr, og komposteringsanlægget ikke kun anvender husdyrgødning, mælk eller colostrum fra de pågældende dyr, skal komposteringsanlægget være placeret i en vis afstand fra det område, hvor dyrene holdes.

Denne afstand skal fastlægges, så det sikres, at der ikke er nogen uacceptabel risiko for overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, fra komposteringsanlægget.

Under alle omstændigheder skal der være fuldstændig fysisk adskillelse mellem komposteringsanlægget og dyrene og deres foder og strøelse, om fornødent med hegn.

4. Hvert enkelt komposteringsanlæg skal have eget laboratorium eller benytte et eksternt laboratorium. Laboratoriet skal være udstyret til at kunne foretage de fornødne analyser og skal være godkendt af den kompetente myndighed, være akkrediteret i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder eller regelmæssigt kontrolleres af den kompetente myndighed.

KAPITEL II

HYGIEJNEKRAV TIL BIOGAS- OG KOMPOSTERINGSANLÆG

1. Animalske biprodukter skal omdannes hurtigst muligt efter ankomsten til biogas- eller komposteringsanlægget. De skal opbevares hensigtsmæssigt, indtil de behandles.

2. Containere, beholdere og køretøjer, der er anvendt til transport af ubehandlet materiale, skal rengøres og desinficeres i et dertil indrettet område.

Dette område skal være beliggende eller indrettet på en sådan måde, at risikoen for kontaminering af behandlede produkter hindres.

3. Der skal systematisk træffes forholdsregler mod fugle, gnavere, insekter og andre skadedyr.

Der skal i den forbindelse anvendes et dokumenteret skadedyrsbekæmpelsesprogram.

4. Der skal være fastlagt dokumenterede rengøringsprocedurer for alle dele af driftsstedet. Der skal være hensigtsmæssigt udstyr og fornødne rengøringsmidler til rådighed for rengøring.

5. Hygiejnekontrollen skal omfatte regelmæssige inspektioner af miljø og udstyr. Inspektionsplaner og -resultater skal dokumenteres.

6. Anlæg og udstyr skal holdes i god stand, og måleudstyret kalibreres med regelmæssige mellemrum.

7. Nedbrydningsaffald og kompost skal håndteres og oplagres i biogas- eller komposteringsanlægget på en sådan måde, at rekontaminering hindres.

KAPITEL III

OMDANNELSESPARAMETRE

Afsnit 1

Standardomdannelsesparametre

1. Kategori 3-materiale, der anvendes som råvare i et biogasanlæg, der er forsynet med en pasteuriserings/hygiejneenhed, skal opfylde følgende minimumskrav:

a) 

maksimal partikelstørrelse, inden materialet kommer ind i enheden: 12 mm

b) 

minimumstemperatur i alt materiale i enheden: 70 °C

c) 

minimumstid i enheden uden afbrydelse: 60 minutter.

Mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, colostrum og colostrumprodukter af kategori 3 kan dog anvendes som råvare i et biogasanlæg uden at gennemgå pasteuriserings-/hygiejneprocessen, hvis den kompetente myndighed ikke mener, at de indebærer nogen risiko for spredning af alvorlige overførbare sygdomme til mennesker eller dyr.

Minimumskravene i litra b) og c) gælder også for kategori 2-materiale, der tilføres et biogasanlæg uden forudgående forarbejdning i overensstemmelse med artikel 13, litra e), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

2. Kategori 3-materiale, der anvendes som råvare i et komposteringsanlæg, skal opfylde følgende minimumskrav:

a) 

maksimal partikelstørrelse, inden materialet kommer ind i komposteringsreaktoren: 12 mm

b) 

minimumstemperatur i alt materiale i reaktoren: 70 °C

c) 

minimumstid uden afbrydelse: 60 minutter.

Minimumskravene i litra b) og c) gælder også for kategori 2-materiale, der komposteres uden forudgående forarbejdning i overensstemmelse med artikel 13, litra e), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Afsnit 2

Alternative omdannelsesparametre for biogas- og komposteringsanlæg

1. Den kompetente myndighed kan tillade anvendelse af andre parametre end dem, der er fastsat i kapitel I, afsnit 1, punkt 1, og andre parametre end standardomdannelsesparametrene, forudsat at den, der anmoder om tilladelse til at anvende de pågældende parametre, dokumenterer, at disse parametre sikrer en passende begrænsning af de biologiske risici. Dokumentationen skal omfatte en validering, der skal omfatte følgende:

a) 

Identificering og analyse af mulige farer, herunder virkningerne af inputmateriale, på grundlag af en komplet beskrivelse af omdannelsesbetingelserne og –parametrene.

b) 

En risikovurdering, hvor det evalueres, hvordan de i litra a) omhandlede specifikke omdannelsesbetingelser opnås i praksis under såvel normale som atypiske forhold.

c) 

Validering af den påtænkte proces ved måling af reduktionen af levedygtighed/infektivitet hos:

i) 

endogene indikatororganismer under processen, såfremt indikatoren er:

— 
konstant til stede i stort antal i råvaren
— 
mindst lige så varmeresistent for så vidt angår omdannelsesprocessens letale aspekter som de patogener, den anvendes til overvågning af, men samtidig heller ikke markant mere resistent
— 
relativt let at kvantificere og identificere og bekræfte forekomsten af, eller
ii) 

en/et velkarakteriseret testorganisme eller -virus (under eksponeringen), der er indført i et egnet emne i udgangsmaterialet.

d) 

Ved valideringen af den påtænkte proces, jf. litra c), skal det dokumenteres, at der med processen opnås følgende samlede risikoreduktion:

i) 

ved termiske og kemiske processer:

— 
en reduktion på 5 log10 af Enterococcus faecalis eller Salmonella Senftenberg (775W, H2S-negative)
— 
en reduktion af varmeresistente viras, f.eks. parvovirus, infektivitetstiter på mindst 3 log10, når de er identificeret som en relevant fare
ii) 

ved kemiske processer desuden:

— 
en reduktion af resistente parasitter, f.eks. æg af Ascaris sp., på mindst 99,9 % (3 log10) af levedygtige stadier.
e) 

Udarbejdelse af et komplet kontrolprogram, herunder procedurer for overvågning af, hvordan den i litra c) omhandlede proces fungerer.

f) 

Foranstaltninger, der sikrer løbende overvågning af de relevante procesparametre, der er fastsat i kontrolprogrammet, under driften af anlægget.

Der skal registreres og opbevares oplysninger om de relevante procesparametre i et biogas- eller komposteringsanlæg og om andre kritiske kontrolpunkter, således at ejeren eller driftslederen eller den pågældendes repræsentant og den kompetente myndighed kan overvåge anlæggets drift.

Driftslederen skal efter anmodning stille de registrerede oplysninger til rådighed for den kompetente myndighed. Oplysninger om en proces, der er tilladt i henhold til dette litra, skal efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen.

2. Uanset punkt 1, kan den kompetente myndighed, indtil de i artikel 15, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1069/2009 omhandlede bestemmelser er vedtaget, tillade anvendelse af andre specifikke krav end dem, der er fastsat i dette kapitel, forudsat at de garanterer den samme virkning med hensyn til reduktion af patogener, for:

a) 

køkken- og madaffald, der anvendes som det eneste animalske biprodukt i et biogas- eller komposteringsanlæg, og

b) 

blandinger af køkken- og madaffald med følgende typer materiale:

i) 

husdyrgødning

ii) 

indhold fra fordøjelseskanalen, der er adskilt fra fordøjelseskanalen

iii) 

mælk

iv) 

mælkebaserede produkter

v) 

produkter afledt af mælk

vi) 

colostrum

vii) 

colostrumprodukter

viii) 

æg

ix) 

ægprodukter

▼M9

x) 

animalske biprodukter som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009, der er blevet underkastet forarbejdning som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i forordning (EF) nr. 852/2004

▼M9

xi) 

blanding af animalske biprodukter, jf. punkt 2, litra b), med materialer af ikke-animalske biprodukter.

▼B

3. Hvis materiale som omhandlet i punkt 2, litra b), eller afledte produkter som omhandlet i artikel 10, litra g), i forordning (EF) nr. 1069/2009 er det eneste udgangsmateriale af animalsk oprindelse, der behandles i et biogas- eller komposteringsanlæg, kan den kompetente myndighed tillade anvendelse af andre specifikke krav end dem, der er fastsat i dette kapitel, forudsat at den:

a) 

ikke mener, at det pågældende materiale indebærer en risiko for spredning af alvorlige overførbare sygdomme til mennesker eller dyr

▼M9

b) 

betragter nedbrydningsaffaldet eller komposten som uforarbejdet materiale og pålægger driftslederen at håndtere det/den i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 eller i tilfælde af kompost eller nedbrydningsaffald fra køkken- og madaffald at nyttiggøre eller bortskaffe den/det i overensstemmelse med miljølovgivningen.

▼B

4. En driftsleder kan bringe nedbrydningsaffald og kompost, der er fremstillet i overensstemmelse med parametre godkendt af den kompetente myndighed, i omsætning:

a) 

i overensstemmelse med punkt 1

b) 

i overensstemmelse med punkt 2 og 3, dog kun i den medlemsstat, hvor de pågældende parametre er godkendt.

Afsnit 3

Normer for nedbrydningsaffald og kompost

1.

 
a) 

Repræsentative prøver af nedbrydningsaffald eller kompost, der med henblik på at overvåge processen udtages under eller umiddelbart efter omdannelsen på biogasanlægget eller komposteringen på komposteringsanlægget, skal overholde følgende normer:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000 , M = 5 000 i 1 g
eller
Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000 , M = 5 000 i 1 g.
b) 

Repræsentative prøver af nedbrydningsaffald eller kompost, der udtages under oplagringen eller ved udlagringen, skal overholde følgende normer:

salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

hvor for så vidt angår litra a) eller b):

n

=

antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

m

=

tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m

M

=

maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover

c

=

antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.

▼M10

2. Andet nedbrydningsaffald eller anden kompost end det/den i afsnit 2, punkt 3, litra b), omhandlede, der ikke opfylder kravene i dette afsnit, skal underkastes omdannelse eller kompostering på ny og, hvis der er tale om salmonella, håndteres eller bortskaffes i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser.

▼M1

3. Når animalske biprodukter omdannes til biogas eller komposteres sammen med ikke-animalske materialer, kan den kompetente myndighed tillade de erhvervsdrivende at udtage repræsentative prøver efter pasteuriseringen, jf. kapitel I, afsnit 1, punkt 1, litra a), eller efter komposteringen, jf. kapitel I, afsnit 2, punkt 1, alt efter hvad der er relevant, men inden blandingen med ikke-animalske materialer, for at kontrollere effektiviteten af henholdsvis omdannelsen eller komposteringen af de animalske biprodukter.

▼B
BILAG VI

SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE FORSKNING, FODRING OG INDSAMLING OG BORTSKAFFELSE

KAPITEL I

SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRØVER TIL FORSKNING OG ANDRE FORMÅL

Afsnit 1

Prøver til forskning og diagnosticering

1. Driftslederen skal sikre, at sendinger af prøver til forskning og diagnosticering ledsages af et handelsdokument, der indeholder følgende oplysninger:

a) 

beskrivelse af materialet og oplysning om oprindelsesdyrearten

b) 

materialets kategori

c) 

mængden af materialet

d) 

materialets oprindelsessted samt afsendelsessted

e) 

afsenderens navn og adresse

f) 

modtagerens og/eller brugerens navn og adresse.

2. Brugere, der håndterer prøver til forskning og diagnosticering, skal træffe de fornødne foranstaltninger til at undgå spredning af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, i forbindelse med håndteringen af det materiale, der er under deres kontrol, især ved hjælp af god laboratoriepraksis.

3. Enhver efterfølgende anvendelse af prøver til forskning og diagnosticering til andre anvendelsesformål end dem, der er nævnt i nr. 38) i bilag I, er forbudt.

4. Medmindre de opbevares til referenceformål, skal prøver til forskning og diagnosticering samt eventuelle afledte produkter fremkommet i forbindelse med anvendelse af de pågældende prøver bortskaffes:

a) 

som affald ved forbrænding eller medforbrænding

b) 

ved en behandling under betingelser, der mindst svarer til den validerede metode for dampautoklaver ( 6 ), hvis der er tale om animalske biprodukter eller afledte produkter som omhandlet i artikel 8, litra a), nr. iv), artikel 8, litra c) og d), artikel 9 og artikel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, der er en del af cellekulturer, laboratoriesæt eller laboratorieprøver, og efterfølgende bortskaffelse som affald eller spildevand i overensstemmelse med de relevante EU-retsforskrifter

c) 

ved tryksterilisering og efterfølgende bortskaffelse i overensstemmelse med artikel 12, 13 og 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

5. Brugere, der håndterer prøver til forskning og diagnosticering, skal føre et register over sendinger af sådanne prøver.

Registeret skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i punkt 1, samt dato for og anvendt metode til bortskaffelsen af prøverne og af eventuelle afledte produkter.

6. Uanset punkt 1, 4 og 5 kan den kompetente myndighed acceptere håndtering og bortskaffelse af prøver til forskning og diagnosticering anvendt i undervisningsøjemed under andre betingelser, der sikrer, at der ikke opstår uacceptable risici for folke- eller dyresundheden.

Afsnit 2

Vareprøver og udstillingsgenstande

1. Vareprøver og udstillingsgenstande kan kun transporteres, anvendes og bortskaffes som beskrevet i afsnit 1, punkt 1-4 og punkt 6.

2. Medmindre vareprøver opbevares til referenceformål, skal de, efter at de relevante undersøgelser eller analyser er afsluttet:

a) 

genafsendes til oprindelsesmedlemsstaten

b) 

afsendes til en anden medlemsstat eller et andet tredjeland, hvis den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten eller -tredjelandet på forhånd har givet tilladelse hertil, eller

c) 

bortskaffes eller anvendes i overensstemmelse med artikel 12, 13 og 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

3. Efter at udstillingen eller de kunstneriske aktiviteter er afsluttet, skal udstillingsgenstande genafsendes til oprindelsesmedlemsstaten, afsendes eller bortskaffes, jf. punkt 2.

KAPITEL II

SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE FODRING

Afsnit 1

Generelle krav

▼M4

Kategori 2- og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan gives som foder til de i samme artikel, stk. 1, litra a), b), d), f), g) og h), nævnte dyr, forudsat at som et minimum følgende betingelser samt de betingelser, den kompetente myndighed måtte fastsætte i henhold til samme forordnings artikel 18, stk. 1, er opfyldt:

▼B

1. 

De animalske biprodukter transporteres til brugerne eller til samlecentraler i overensstemmelse med bilag VIII, kapitel I, afsnit 1 og 3.

2. 

Samlecentraler registreres af den kompetente myndighed, forudsat at de:

a) 

opfylder kravene til anlæg, der udfører mellemledsaktiviteter som omhandlet i bilag IX, kapitel II, og

b) 

har passende faciliteter til destruktion af ubrugt materiale, medmindre sådant materiale sendes til et godkendt forarbejdningsanlæg eller et godkendt forbrændingsanlæg eller medforbrændingsanlæg i overensstemmelse med denne forordning.

3. 

Medlemsstaterne kan tillade, at et forarbejdningsanlæg, der forarbejder kategori 2-materiale, anvendes som samlecentral.

4. 

Driftsledere for samlecentraler, der leverer andet materiale end animalske biprodukter fra vanddyr/hvirvelløse vanddyr til slutbrugere, sikrer, at materialet underkastes en af følgende behandlinger:

a) 

denaturering med en opløsning af et farvestof; opløsningen skal være kraftig nok til, at farven på materialet er klart synlig og ikke forsvinder ved nedkøling eller frysning af det farvede materiale, og hele overfladen på alle stykker af materialet skal være dækket med opløsningen, enten ved at materialet er neddyppet i opløsningen. eller ved at denne er påsprøjtet eller påført på anden måde

b) 

sterilisering ved kogning eller behandling med damp under tryk, indtil alle stykker af materialet er gennemkogte, eller

c) 

en anden håndtering eller behandling, der er godkendt af den kompetente myndighed med ansvar for den pågældende driftsleder.

Afsnit 2

Fodring af visse arter på foderstationer

1. Den kompetente myndighed kan tillade anvendelse af kategori 1-materiale som omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1069/2009 til fodring af nedennævnte truede/beskyttede arter på foderstationer, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) 

Materialet gives som foder til:

▼M9

i) 

en af følgende arter af ådselædende fugle i følgende medlemsstater:Landekode

Medlemsstat

Dyreart

Lokalt navn

Latinsk navn

BG

Bulgarien

lammegrib

munkegrib

ådselgrib

gåsegrib

kongeørn

kejserørn

havørn

sort glente

rød glente

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

EL

Grækenland

lammegrib

munkegrib

ådselgrib

gåsegrib

kongeørn

kejserørn

havørn

sort glente

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

ES

Spanien

lammegrib

munkegrib

ådselgrib

gåsegrib

kongeørn

spansk kejserørn

sort glente

rød glente

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila adalberti

Milvus migrans

Milvus milvus

FR

Frankrig

lammegrib

munkegrib

ådselgrib

gåsegrib

kongeørn

havørn

sort glente

rød glente

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

HR

Kroatien

lammegrib

munkegrib

ådselgrib

gåsegrib

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

IT

Italien

lammegrib

munkegrib

ådselgrib

gåsegrib

kongeørn

sort glente

rød glente

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Milvus migrans

Milvus milvus

CY

Cypern

munkegrib

gåsegrib

Aegypius monachus

Gyps fulvus

PT

Portugal

munkegrib

ådselgrib

gåsegrib

kongeørn

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

SK

Slovakiet

kongeørn

kejserørn

havørn

sort glente

rød glente

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

▼B

ii) 

en af arterne af Carnivora-ordenen, der er opført i bilag II til direktiv 92/43/EØF, i særlige bevaringsområder oprettet i henhold til samme direktiv eller

iii) 

en af arterne af Falconiformes- eller Strigiformes-ordenen, der er opført i bilag I til direktiv 2009/147/EF, i særlige bevaringsområder oprettet i henhold til samme direktiv.

b) 

Den kompetente myndighed har udstedt en tilladelse til den driftsleder, der er ansvarlig for foderstationen.

Den kompetente myndighed udsteder en sådan tilladelse, forudsat at:

i) 

fodringen ikke anvendes som en alternativ metode til bortskaffelse af specificeret risikomateriale eller bortskaffelse af selvdøde drøvtyggere, der indeholder sådant materiale, hvorved der opstår en TSE-risiko

ii) 

der er etableret et hensigtsmæssigt TSE-overvågningssystem som fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001, herunder anvendelse af regelmæssig laboratorietestning af prøver for TSE.

c) 

Den kompetente myndighed sørger for koordinering med alle andre kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med overholdelsen af de krav, der er knyttet til tilladelsen.

d) 

Den kompetente myndighed finder det, på grundlag af en vurdering af den specifikke situation for de pågældende arter og deres habitat, godtgjort, at arternes bevaringsstatus vil blive forbedret.

e) 

Den tilladelse, som den kompetente myndighed udsteder:

i) 

angiver den pågældende art

ii) 

indeholder en detaljeret beskrivelse af foderstationens placering i det geografiske område, hvor fodringen skal foregå

iii) 

suspenderes straks, hvis:

— 
der er mistanke om en forbindelse eller en bekræftet forbindelse til spredning af TSE, indtil risikoen kan udelukkes, eller
— 
bestemmelser i denne forordning ikke overholdes.
f) 

Driftslederen med ansvar for fodringen:

i) 

anvender et særligt område til fodringen, som er lukket, og hvortil adgangen er begrænset til dyr af arter, der skal bevares, eventuelt med hegn eller på andre måder, der er i overensstemmelse med de pågældende arters naturlige ædemønstre

ii) 

sikrer, at kroppe af kvæg, der opfylder de relevante betingelser, og mindst 4 % af kroppe af får og geder, der opfylder de relevante betingelser, som man agter at give som foder, er blevet testet som led i det TSE-overvågningsprogram, der gennemføres som angivet i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001 samt, hvis det er relevant, i overensstemmelse med en afgørelse vedtaget i henhold til samme forordnings artikel 6, stk. 1b, med et negativt resultat, inden de anvendes til fodring

iii) 

fører som minimum fortegnelser over antal, type, anslået vægt og oprindelse for de slagtekroppe af dyr, der anvendes som foder, fodringsdatoen, det sted, hvor fodringen foregik, samt eventuelt resultaterne af TSE-testene.

2. En medlemsstat, der indgiver en ansøgning til Kommissionen om at blive opført på listen i punkt 1, litra a), skal fremlægge:

a) 

en nærmere begrundelse for, hvorfor listen bør udvides med bestemte arter af ådselædende fugle i den pågældende medlemsstat, herunder en redegørelse for, hvorfor det er nødvendigt at fodre de pågældende fugle med kategori 1-materiale frem for med kategori 2- eller kategori 3–materiale,

b) 

en beskrivelse af de foranstaltninger, der vil blive truffet for at sikre overholdelse af punkt 1.

Afsnit 3

Fodring af vildtlevende dyr uden for foderstationer

Den kompetente myndighed kan tillade anvendelse af kategori 1-materiale, der består af hele kroppe eller dele af døde dyr indeholdende specificeret risikomateriale, uden for foderstationer, eventuelt uden forudgående indsamling af de døde dyr, til fodring af vildtlevende dyr som nævnt i afsnit 2, punkt 1, litra a), forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

1. 

Den kompetente myndighed finder det, på grundlag af en vurdering af den specifikke situation for de pågældende arter og deres habitat, godtgjort, at arternes bevaringsstatus vil blive forbedret.

2. 

Den kompetente myndighed identificerer i tilladelsen bedrifter eller besætninger inden for et geografisk nærmere bestemt foderområde, idet følgende betingelser skal være opfyldt:

a) 

Foderområdet er ikke i forbindelse med områder, hvor intensiv husdyrproduktion finder sted.

b) 

Opdrættede dyr på bedrifter eller i besætninger i foderområdet er under regelmæssig overvågning fra embedsdyrlægens side for forekomst af TSE og sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr.

c) 

Fodringen suspenderes straks, hvis:

i) 

der er mistanke om en forbindelse eller en bekræftet forbindelse til spredning af TSE på en bedrift eller i en besætning, indtil risikoen kan udelukkes,

ii) 

der er mistanke om et udbrud eller et bekræftet udbrud af en alvorlig sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr, på en bedrift eller i en besætning, indtil risikoen kan udelukkes, eller

iii) 

bestemmelser i denne forordning ikke overholdes.

d) 

Den kompetente myndighed angiver i tilladelsen:

i) 

regler vedrørende passende foranstaltninger til forebyggelse af overførsel af TSE og af overførbare sygdomme fra de døde dyr til mennesker eller andre dyr, såsom foranstaltninger vedrørende ædemønstrene for de arter, der skal bevares, sæsonbestemte fordringsrestriktioner, begrænsninger med hensyn til flytning af opdrættede dyr og andre foranstaltninger, der har til formål at styre potentielle risici for overførsel af en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr, bl.a. foranstaltninger i forhold til arter i foderområdet, som de animalske biprodukter ikke anvendes til fodring af

ii) 

ansvarsområderne for personer eller enheder i foderområdet, der bistår med fodringen eller har ansvaret for opdrættede dyr, for så vidt angår de i nr. i) omhandlede foranstaltninger

iii) 

betingelserne for anvendelse af sanktioner som omhandlet i artikel 53 i forordning (EF) nr. 1069/2009 for overtrædelse af reglerne i nr. i) i dette punkt fra de i nr. ii) omhandlede personers eller enheders side.

e) 

Såfremt fodringen foretages uden forudgående indsamling af de døde dyr, er der som grundlag for vurderingen af de potentielle risici for overførsel af sygdomme foretaget et skøn over den sandsynlige dødelighed for opdrættede dyr i foderområdet samt over de vildtlevende dyrs sandsynlige foderbehov.

Afsnit 4

Fodring af dyr i zoologiske anlæg med kategori 1-materiale

Den kompetente myndighed kan tillade anvendelse af kategori 1-materiale, der består af hele kroppe eller dele af døde dyr indeholdende specificeret risikomateriale, og anvendelse af materiale fra dyr i zoologiske anlæg til fodring af dyr i zoologiske anlæg, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) 

Den kompetente myndighed har udstedt en tilladelse til den driftsleder, der er ansvarlig for fodringen. Den kompetente myndighed udsteder en sådan tilladelse, forudsat at:

i) 

fodringen ikke anvendes som en alternativ metode til bortskaffelse af specificeret risikomateriale eller bortskaffelse af selvdøde drøvtyggere, der indeholder sådant materiale, hvorved der opstår en TSE-risiko

ii) 

der er etableret et hensigtsmæssigt system til overvågning af TSE, jf. forordning (EF) nr. 999/2001, herunder regelmæssig laboratorietestning af prøver for TSE, såfremt der anvendes kategori 1-materiale, der består af hele kroppe eller dele af døde dyr indeholdende specificeret risikomateriale, og som hidrører fra kvæg.

b) 

Den tilladelse, som den kompetente myndighed udsteder, suspenderes straks, hvis:

i) 

der er mistanke om en forbindelse eller en bekræftet forbindelse til spredning af TSE, indtil risikoen kan udelukkes, eller

ii) 

bestemmelser i denne forordning ikke overholdes.

c) 

Driftslederen med ansvar for fodringen:

i) 

oplagrer materialet, der skal anvendes som foder, og foretager fodringen i et lukket og indhegnet område for at sikre, at ingen andre kødædende dyr end de dyr i zoologiske anlæg, som tilladelsen er givet for, har adgang til det materiale, der anvendes til fodringen

ii) 

sikrer, at drøvtyggere, som man agter at give som foder, er omfattet af det TSE-overvågningsprogram, der gennemføres som angivet i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001 samt, hvis det er relevant, i overensstemmelse med en afgørelse vedtaget i henhold til samme forordnings artikel 6, stk. 1b,

iii) 

fører som minimum fortegnelser over antal, type, skønnet vægt og oprindelse for de dyrekroppe, der anvendes som foder, resultaterne af TSE-testene og fodringsdatoen.

KAPITEL III

SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE INDSAMLING OG BORTSKAFFELSE

Afsnit 1

Særlige bestemmelser vedrørende bortskaffelse af animalske biprodukter

1. Såfremt den kompetente myndighed tillader bortskaffelse af animalske biprodukter på stedet i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), b), c) og e), i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan de animalske biprodukter bortskaffes:

a) 

ved afbrænding eller nedgravning på det sted, hvor de animalske biprodukter har oprindelse

b) 

på et godkendt deponeringsanlæg eller

c) 

ved afbrænding eller nedgravning på et sted, der minimerer risikoen for dyrs og menneskers sundhed og for miljøet, forudsat at stedet ligger inden for en afstand, der gør, at den kompetente myndighed er i stand til at styre forebyggelsen af risikoen for dyrs og menneskers sundhed og for miljøet.

2. Ved afbrænding af animalske biprodukter på de enkelte steder som omhandlet i artikel 19, stk. 1, litra b), c) og e), i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal det sikres, at produkterne brændes:

a) 

på et korrekt opbygget bål, og at de animalske biprodukter forbrændes til aske

b) 

uden at menneskers sundhed derved bringes i fare

c) 

uden at der anvendes processer eller metoder, der kan skade miljøet, især hvis de kan skabe risici for vand, luft, jord, planter og dyr eller støj- eller luftgener

d) 

under betingelser, der sikrer, at aske fremkommet ved forbrændingen bortskaffes ved nedgravning på et godkendt deponeringsanlæg.

3. Ved nedgravning af animalske biprodukter på de enkelte steder som omhandlet i artikel 19, stk. 1, litra a), b), c) og e), i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal det sikres, at produkterne nedgraves:

a) 

på en måde, så kødædende eller altædende dyr ikke kan få adgang til dem

b) 

på et godkendt deponeringsanlæg eller på et andet sted, uden at menneskers sundhed derved bringes i fare, og under anvendelse af processer eller metoder, der ikke skader miljøet, især i form af risici for vand, luft, jord, planter og dyr eller i form af støj- eller luftgener.

4. I forbindelse med bortskaffelse i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), b), c) og e), i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal transport af de animalske biprodukter fra oprindelsesstedet til bortskaffelsesstedet foretages under følgende betingelser:

a) 

De animalske biprodukter transporteres i sikre, herunder lækagesikre, containere eller køretøjer.

b) 

Læsning og losning af de animalske biprodukter overvåges af den kompetente myndighed, hvis det er relevant.

c) 

Køretøjets hjul desinficeres, når oprindelsesstedet forlades.

d) 

Containere og køretøjer, der er anvendt til transport af animalske biprodukter, renses og desinficeres grundigt efter losning af de animalske biprodukter.

e) 

Der foretages passende ledsagelse af køretøjer, lækagetjek og dobbelt overdækning, hvis det er relevant.

Afsnit 2

Afbrænding og nedgravning af animalske biprodukter i fjerntliggende områder

Den i artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009 omhandlede maksimale procentdel må ikke overstige:

a) 

10 % af kvægbestanden i den pågældende medlemsstat

b) 

25 % af fåre- og gedebestanden i den pågældende medlemsstat

c) 

10 % af svinebestanden i den pågældende medlemsstat og

d) 

en procentdel af populationen af andre arter, som fastsættes af den kompetente myndighed på grundlag af en vurdering af de potentielle risici for folke- og dyresundheden, der gør sig gældende i forbindelse med bortskaffelse af dyr af de pågældende arter ved afbrænding eller nedgravning på stedet.

Afsnit 3

Afbrænding og nedgravning af bier og biprodukter fra biavl

Den kompetente myndighed kan tillade bortskaffelse af bier og biprodukter fra biavl ved afbrænding eller nedgravning på stedet, jf. artikel 19, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009, forudsat at de fornødne foranstaltninger træffes for at sikre, at afbrændingen eller nedgravningen ikke bringer dyrs eller menneskers sundhed eller miljøet i fare.

KAPITEL IV

BORTSKAFFELSE VED ANDRE METODER

Uanset artikel 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan medlemsstaterne tillade indsamling, transport og bortskaffelse af kategori 3-materiale som omhandlet i samme forordnings artikel 10, litra f), ved andre metoder end ved afbrænding eller nedgravning på stedet, forudsat at:

a) 

mængden af materialet ikke overstiger 20 kg om ugen fra den virksomhed eller det anlæg, hvor materialet indsamles, uanset hvilken art materialet hidrører fra

b) 

materialet indsamles, transporteres og bortskaffes ved en metode, der hindrer overførsel af uacceptable risici for folke- og dyresundheden

c) 

den kompetente myndighed jævnligt fører kontrol, herunder kontrol af de fortegnelser, driftslederne fører, på de virksomheder eller anlæg, hvor materialet indsamles, for at efterprøve, at bestemmelserne i dette afsnit er overholdt.

▼M9 —————

▼B
BILAG VII

STANDARDFORMAT FOR ANSØGNINGER OM TILLADELSE TIL ALTERNATIVE METODER

KAPITEL I

Regler vedrørende sprog

1. Ansøgninger om tilladelse til alternative metoder til anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter eller afledte produkter, jf. artikel 20 i forordning (EF) nr. 1069/2009 (i det følgende benævnt »ansøgninger«), skal indgives på et af EU's officielle sprog, jf. artikel 1 i forordning nr. 1/1958.

2. Interesserede parter, der indgiver ansøgninger på et andet sprog end engelsk, skal forud for vurderingsbehandlingen validere den officielle oversættelse, som EFSA tilvejebringer, af deres ansøgning.

Den i artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1069/2009 omhandlede periode regnes først fra det tidspunkt, hvor den interesserede part har valideret den officielle oversættelse af ansøgningen.

KAPITEL II

Ansøgningers indhold

▼M1

1. En ansøgning skal indeholde alle nødvendige oplysninger, for at EFSA kan vurdere sikkerheden ved den foreslåede alternative metode, især en beskrivelse af følgende:

— 
kategorierne for de animalske biprodukter, der påtænkes behandlet ved metoden
— 
hele processen
— 
de biologiske farer for menneskers og dyrs sundhed
— 
graden af risikoreduktion, der skal opnås ved processen.

2. En ansøgning i henhold til punkt 1 skal desuden:

a) 

angive de relevante punkter i artikel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder de pågældende materialers fysiske status, og oplyse om evt. forbehandling, som materialerne har været underkastet, med angivelse af eventuelle andre materialer end animalske biprodukter, der skal anvendes i processen

b) 

indeholde en HACCP-protokol og et procesdiagram, som klart angiver de enkelte trin i processen og identificerer de parametre, der er af kritisk betydning for inaktiveringen af relevante patogener, f.eks. temperatur, tryk, eksponeringstid, justering af pH-værdien og partikelstørrelse, suppleret af tekniske datablade for det udstyr, der anvendes under processen

c) 

identificere og karakterisere biologiske farer for menneskers og dyrs sundhed, som kategorierne for de animalske biprodukter, der påtænkes behandlet ved metoden, udgør

d) 

vise, at de mest resistente biologiske farer forbundet med kategorien af de materialer, der skal forarbejdes, reduceres i alle produkter, der frembringes ved processen, herunder spildevand, til mindst samme niveau som det, der opnås ved de forarbejdningsnormer, der er fastsat i denne forordning for samme kategori af animalske biprodukter. Graden af risikoreduktion skal bestemmes med validerede direkte målinger, medmindre anvendelse af modeller eller sammenligninger med andre processer kan accepteres.

3. Ved validerede direkte målinger, jf. stk. 2, litra d), forstås:

a) 

måling af reduktionen af levedygtighed/infektivitet hos: endogene indikatororganismer under processen, såfremt indikatoren er:

— 
konstant til stede i stort antal i råvaren
— 
mindst lige så resistent for så vidt angår behandlingsprocessens letale aspekter som de patogener, den anvendes til overvågning af, men samtidig heller ikke markant mere resistent
— 
relativt let at kvantificere og identificere samt bekræfte forekomsten af, eller
b) 

anvendelse af en/et velkarakteriseret testorganisme eller -virus, der er indført i et egnet emne i udgangsmaterialet.

Hvis der er tale om en række behandlingstrin, skal der foretages en vurdering af, i hvor høj grad de enkelte titerreduktionstrin supplerer hinanden, eller om trin tidligere i processen kan skade efterfølgende trins effektivitet

c) 

rapportering af de samlede resultater ved

i) 

en detaljeret beskrivelse af den anvendte metodologi

ii) 

en beskrivelse af karakteren af de prøver, der er analyseret

iii) 

dokumentation for, at antallet af analyserede prøver er repræsentativt

iv) 

en begrundelse for antallet af gennemførte test og valget af målepunkter

v) 

angivelse af de anvendte påvisningsmetoders følsomhed og specificitet

vi) 

fremlæggelse af data om repeterbarhed og statistisk variabilitet for de målinger, der er foretaget under forsøgene

vii) 

en begrundelse for prionsurrogaters signifikans, hvis sådanne er benyttet

viii) 

hvis der ikke foreligger direkte målinger vedrørende anvendte modeller eller sammenligninger med andre processer, dokumentation for, at de faktorer, der medfører risikoreduktion, er velkendte, og at modellen for risikoreduktion er veletableret

ix) 

fremlæggelse af data for hele processen om direkte målinger af alle faktorer, der medfører risikoreduktionen, som dokumenterer, at de pågældende faktorer er gældende på ensartet vis i hele den behandlede batch.

4. HACCP-planen, jf. punkt 2, litra b), skal være baseret på de kritiske parametre, der anvendes til at opnå risikoreduktionen, navnlig:

— 
temperatur
— 
tryk
— 
tid
— 
mikrobiologiske kriterier.

De kritiske grænseværdier i HACCP-planen skal fastlægges på grundlag af resultaterne af den forsøgsbaserede validering og/eller den forelagte model.

Hvis det kun kan dokumenteres, at processen fungerer godt, ved at henvise til tekniske parametre, som specifikt hænger sammen med det udstyr, der anvendes i processen, skal HACCP-planen desuden omfatte de tekniske grænseværdier, der skal overholdes, navnlig for energioptagelse, antal pumpeslag eller dosering af kemikalier.

Der skal gives oplysninger om de kritiske og tekniske parametre, som skal kontrolleres og registreres enten løbende eller med fastsatte intervaller, og om de anvendte måle- og kontrolmetoder.

Der skal tages hensyn til parametrenes variabilitet under typiske produktionsbetingelser.

HACCP-planen skal afspejle både normale driftsbetingelser og unormale driftsbetingelser/betingelserne i nødsituationer, herunder nedbrud under forarbejdningen, og den skal angive mulige korrigerende foranstaltninger, som skal anvendes i tilfælde af unormale driftsbetingelser/betingelser i nødsituationer.

5. Ansøgningerne skal desuden indeholde tilstrækkelige oplysninger om:

a) 

de risici, der er forbundet med indbyrdes afhængige processer, navnlig resultatet af en vurdering af de potentielle indirekte virkninger, som kan:

i) 

influere på graden af risikoreduktion for en given proces

ii) 

opstå i forbindelse med transport eller oplagring af produkter, der er fremkommet ved processen, og i forbindelse med sikker bortskaffelse af sådanne produkter, herunder spildevand

b) 

de risici, der er forbundet med den påtænkte endelige anvendelse af produkterne, navnlig:

i) 

den påtænkte endelige anvendelse af alle produkter, der frembringes ved processen

ii) 

de risici, der kan forventes at gøre sig gældende for menneskers og dyrs sundhed, og potentielle virkninger for miljøet, vurderet på basis af den anslåede risikoreduktion, jf. punkt 2, litra d).

6. Ansøgninger indgives sammen med dokumentation, navnlig:

a) 

et procesdiagram, der viser, hvori processen består

b) 

den i punkt 2, litra d), omhandlede dokumentation samt anden dokumentation, der understøtter de oplysninger, der er givet som led i ansøgningen i henhold til punkt 2.

7. Ansøgninger skal indeholde en kontaktadresse på den interesserede part, dvs. navn og fulde adresse, telefon- og/eller faxnummer og/eller e-mail-adresse på en nærmere angiven person, der er ansvarlig som interesseret part eller handler på vegne af denne.

▼B
BILAG VIII

INDSAMLING, TRANSPORT OG SPORBARHED

KAPITEL I

INDSAMLING OG TRANSPORT

Afsnit 1

Køretøjer og containere

1. Animalske biprodukter og afledte produkter skal fra startpunktet i fremstillingskæden som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 indsamles og transporteres i plomberet, ny emballage eller tildækkede lækagesikre containere eller køretøjer.

2. Køretøjer og genbrugscontainere samt alle genbrugelige udstyrs- og apparatdele, der kommer i kontakt med animalske biprodukter eller afledte produkter, bortset fra afledte produkter, der bringes i omsætning i henhold til forordning (EF) nr. 767/2009 og opbevares og transporteres i overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005, skal holdes rene.

Medmindre de udelukkende anvendes til transport af bestemte animalske biprodukter eller afledte produkter, således at krydskontaminering undgås, skal de især:

a) 

være rene og tørre før brug

b) 

rengøres, vaskes og/eller desinficeres efter brug i hvert enkelt tilfælde, i det omfang det er nødvendigt for at undgå krydskontaminering.

3. Genbrugscontainere skal forbeholdes transport af et bestemt animalsk biprodukt eller afledt produkt, i det omfang det er nødvendigt for at undgå krydskontaminering.

Genbrugscontainere kan dog anvendes, forudsat at den kompetente myndighed har givet tilladelse til en sådan anvendelse:

a) 

til transport af forskellige animalske biprodukter eller afledte produkter, forudsat at de rengøres og desinficeres, hver gang de er blevet brugt, således at krydskontaminering hindres

b) 

til transport af animalske biprodukter eller afledte produkter som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009, efter at de har været anvendt til transport af produkter bestemt til konsum, under betingelser, der hindrer krydskontaminering.

4. Emballagen skal bortskaffes ved forbrænding eller på anden måde i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Afsnit 2

Temperaturforhold

1. Animalske biprodukter til fremstilling af fodermidler eller råt foder til selskabsdyr skal transporteres ved en korrekt temperatur, hvis der er tale om animalske biprodukter af kød og kødprodukter, som er bestemt til andre anvendelsesformål end konsum, ved højst 7 °C, medmindre de anvendes til fodringsformål, jf. bilag II, kapitel I, med henblik på at undgå risici for dyrs eller menneskers sundhed.

2. Uforarbejdet kategori 3-materiale til fremstilling af fodermidler eller foder til selskabsdyr skal oplagres og transporteres nedkølet, frosset eller ensileret, medmindre det:

a) 

forarbejdes inden for 24 timer efter indsamlingen eller efter afslutningen på oplagringen i nedkølet eller frosset form, hvis den efterfølgende transport foregår i transportmidler, hvori oplagringstemperaturen holdes

b) 

hvis der er tale om mælk, mælkebaserede produkter eller produkter afledt af mælk, der ikke er blevet underkastet nogen af behandlingerne i bilag X, kapitel II, afsnit 4, del I, transporteres nedkølet og i isolerede containere, medmindre risiciene på grund af det pågældende materiales karakteristika kan mindskes ved andre foranstaltninger.

3. Kølevogne skal være indrettet på en sådan måde, at der kan holdes en korrekt temperatur under hele transporten, og sådan at temperaturen kan overvåges.

Afsnit 3

Undtagelse vedrørende indsamling og transport af kategori 3-materiale bestående af mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk

Afsnit 1 gælder ikke for indsamling og transport af kategori 3-materiale bestående af mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk, der foretages af driftsledere for mælkeforarbejdningsvirksomheder, som er godkendt i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, såfremt disse modtager produkter, som de tidligere selv har leveret, og som returneres til dem, bl.a. fra deres kunder.

Afsnit 4

Undtagelse vedrørende indsamling og transport af husdyrgødning

Uanset afsnit 1 kan den kompetente myndighed acceptere indsamling og transport af husdyrgødning, der transporteres mellem to steder på samme bedrift eller mellem landbrugere og brugere i samme medlemsstat, på andre betingelser, der hindrer uacceptable risici for folke- og dyresundheden.

KAPITEL II

IDENTIFIKATION

1. Der skal træffes enhver nødvendig foranstaltning for at sikre:

a) 

at sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter kan identificeres og fortsat er adskilt og identificerbare under indsamlingen på det sted, som de animalske biprodukter stammer fra, og under transport

b) 

at et mærkningsstof til identifikation af animalske biprodukter eller afledte produkter af en bestemt kategori udelukkende anvendes til den kategori, som det i henhold til denne forordning eller i medfør af punkt 4 skal anvendes til

c) 

at sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter afsendes fra en medlemsstat til en anden medlemsstat i emballage, containere eller køretøjer, der som minimum i transportperioden tydeligt er mærket med følgende farvekoder, der ikke kan slettes, med henblik på at sikre, at oplysninger foreskrevet i denne forordning fremgår af overfladen eller en del af overfladen på emballage, en container eller et køretøj eller af en etiket eller et symbol, der er fastgjort til dem:

i) 

Til kategori 1-materiale anvendes sort farve.

ii) 

Til kategori 2-materiale (bortset fra husdyrgødning og indhold fra fordøjelseskanalen) anvendes gul farve.

iii) 

Til kategori 3-materiale anvendes grøn farve med et højt indhold af blåt for at sikre, at farven tydeligt kan skelnes fra de andre farver.

iv) 

Hvis der er tale om importerede sendinger, anvendes den farve, der er angivet i nr. i), ii) og iii) for det pågældende materiale, fra det tidspunkt, hvor sendingen har passeret det grænsekontrolsted, hvor den først føres ind i EU.

2. Under transport og oplagring skal en etiket, der er anbragt på emballagen, containeren eller køretøjet:

a) 

klart angive de animalske biprodukters eller de afledte produkters kategori og

b) 

være forsynet med følgende tydelige og letlæselige påskrift på emballagen, en container eller et køretøj, alt efter hvad der er relevant:

i) 

for så vidt angår kategori 3-materiale, ordene »Ikke til konsum«

ii) 

for så vidt angår kategori 2-materiale (bortset fra husdyrgødning og indhold fra fordøjelseskanalen) og afledte produkter af kategori 2-materiale, ordene »Ikke til foderbrug«; hvis kategori 2-materiale er bestemt til fodring af dyr som omhandlet i artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009, på de betingelser, der er fastsat i eller i henhold til nævnte artikel, skal etiketten dog i stedet være påført angivelsen »Til fodring af …« plus de(t) specifikke artsnavn(e) på de dyr, som materialet er bestemt som foder til

iii) 

for så vidt angår kategori 1-materiale og afledte produkter af kategori 1-materiale, der er bestemt til

— 
bortskaffelse, ordene »Kun til bortskaffelse«
— 
fremstilling af foder til selskabsdyr, ordene »Kun til fremstilling af foder til selskabsdyr«
— 
fremstilling af et afledt produkt som omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 1069/2009, ordene »Kun til fremstilling af afledte produkter. Ikke til konsum eller foderbrug eller anvendelse på jordarealer«
iv) 

for så vidt angår mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, colostrum og colostrumprodukter, ordene »Ikke til konsum«

v) 

for så vidt angår gelatine fremstillet af kategori 3-materiale, ordene »Gelatine egnet til foderbrug«

vi) 

for så vidt angår kollagen fremstillet af kategori 3-materiale, ordene »Kollagen egnet til foderbrug«

vii) 

for så vidt angår råt foder til selskabsdyr, ordene »Kun til foder til selskabsdyr«

viii) 

for så vidt angår fisk og deraf afledte produkter bestemt til foder til fisk, som er behandlet og emballeret inden distribution, tydelig og letlæselig mærkning med navn og adresse på oprindelsesfoderstofvirksomheden og

— 
hvis der er tale om fiskemel af vildtlevende fisk, ordene »Indeholder kun fiskemel af vildtlevende fisk — kan anvendes til fodring af opdrættede fisk af alle arter«
— 
hvis der er tale om fiskemel af opdrættede fisk, ordene »Indeholder kun fiskemel af opdrættede fisk af arten […] — må kun anvendes til fodring af opdrættede fisk af andre arter«
— 
hvis der er tale om fiskemel af vildtlevende fisk og af opdrættede fisk, ordene »Indeholder fiskemel af vildtlevende fisk og opdrættede fisk af arten […] — må kun anvendes til fodring af opdrættede fisk af andre arter«
ix) 

for så vidt angår blodprodukter fra dyr af hestefamilien til andre anvendelsesformål end i foder, ordene »Blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien. Ikke til konsum eller foderbrug«

x) 

for så vidt angår horn, hove og andet materiale til fremstilling af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler som omhandlet i bilag XIV, kapitel II, afsnit 12, ordene »Ikke til konsum eller foderbrug«

xi) 

for så vidt angår organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, ordene »Organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler — ingen græsning for opdrættede dyr eller anvendelse af afgrøder som foder i mindst 21 dage efter anvendelsen«

xii) 

for så vidt angår materiale, der anvendes som foder i henhold til bilag VI, kapitel II, afsnit 1, navn og adresse på samlecentralen og ordene »Ikke til konsum«

xiii) 

for så vidt angår husdyrgødning og indhold fra fordøjelseskanalen, ordet »Husdyrgødning«

xiv) 

for så vidt angår mellemprodukter, ordene (påført den ydre emballage) »Eneste anvendelsesformål: lægemidler/veterinærlægemidler/medicinsk udstyr/aktivt, implantabelt medicinsk udstyr/medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik/laboratoriereagenser«

xv) 

for så vidt angår prøver til forskning og diagnosticering, ordene »Til forskning/diagnosticering« i stedet for den i litra a) omhandlede etiketmærkning

xvi) 

for så vidt angår vareprøver, ordene »Vareprøve — ikke til konsum« i stedet for den i litra a) omhandlede etiketmærkning

▼M1

xvii) 

for så vidt angår udstillingsgenstande, ordene »Udstillingsgenstand - ikke til konsum« i stedet for den i litra a) omhandlede etiketmærkning

xviii) 

for så vidt angår fiskeolie til fremstilling af lægemidler som omhandlet i bilag XIII, kapitel XIII, ordene »Fiskeolie til fremstilling af lægemidler« i stedet for den i litra a) omhandlede etiketmærkning

▼M4

xix) 

for så vidt angår husdyrgødning, der er blevet underkastet den i bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra I, beskrevne kalkbehandling, ordene »Blanding af husdyrgødning og kalk«

xx) 

for så vidt angår forarbejdet husdyrgødning, der er blevet underkastet den i bilag XI, kapitel I, afsnit 2, litra b) og c), beskrevne behandling, ordene »Forarbejdet husdyrgødning«.

▼B

c) 

Den i litra b), nr. xi), omhandlede mærkning er dog ikke påkrævet for organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler

i) 

i salgsklar emballage med en vægt på højst 50 kg bestemt til anvendelse af den endelige forbruger eller

ii) 

i storsække på højst 1 000 kg, forudsat at:

— 
den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det organiske gødningsstof eller jordforbedringsmidlet skal anvendes på jordarealer, har givet tilladelse til anvendelse af sådanne
— 
det er angivet på de pågældende sække, at de ikke er bestemt til anvendelse på jordarealer, som opdrættede dyr har adgang til.

3. Medlemsstaterne kan indføre systemer eller fastsætte bestemmelser vedrørende farvekodning af emballage, containere eller køretøjer, der anvendes til transport af animalske biprodukter og afledte produkter, der har oprindelse på deres område, og som forbliver der, forudsat at de pågældende systemer eller bestemmelser ikke forårsager uklarhed i forhold til det farvekodningssystem, der er omhandlet i punkt 1, litra c).

4. Medlemsstaterne kan indføre systemer eller fastsætte bestemmelser vedrørende mærkning af animalske biprodukter, der har oprindelse på deres område, og som forbliver der, forudsat at de pågældende systemer eller bestemmelser ikke er i modstrid med de krav til mærkning af afledte produkter, der er fastsat i kapitel V i dette bilag.

5. Uanset punkt 3 og 4 kan medlemsstaterne lade de i punkt 3 og 4 omhandlede systemer og bestemmelser gælde for animalske biprodukter, der har oprindelse på deres område, men som ikke er bestemt til at forblive der, hvis bestemmelsesmedlemsstaten eller -tredjelandet har givet sit samtykke.

6. Dog gælder følgende:

a) 

Punkt 1 og 2 gælder ikke for identifikation af kategori 3-materiale bestående af mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk, der foretages af driftsledere for mælkeforarbejdningsvirksomheder, som er godkendt i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, såfremt disse modtager produkter, som de tidligere selv har leveret, og som returneres til dem, bl.a. fra deres kunder.

b) 

Uanset punkt 1 og 2 kan den kompetente myndighed acceptere identifikation af husdyrgødning, der transporteres mellem to steder på samme bedrift eller mellem bedrifter og brugere i samme medlemsstat, på andre måder.

c) 

Foderblandinger som defineret i artikel 3, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 767/2009, der er fremstillet af animalske biprodukter eller af afledte produkter, og som emballeres og bringes i omsætning som foder i overensstemmelse med samme forordnings artikel 4, behøver ikke at blive identificeret som beskrevet i punkt 1 eller at blive mærket som beskrevet i punkt 2.

KAPITEL III

HANDELSDOKUMENTER OG SUNDHEDSCERTIFIKATER

1. Under transport skal et handelsdokument udfærdiget i overensstemmelse med det standardhandelsdokument, der er fastlagt i dette kapitel, eller, hvis det kræves i denne forordning, et sundhedscertifikat ledsage animalske biprodukter og afledte produkter.

Et sådant dokument eller certifikat er dog ikke påkrævet, hvis:

a) 

afledte produkter af kategori 3-materiale samt organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler leveres inden for samme medlemsstat af detailhandlende til andre slutbrugere end virksomhedsledere

b) 

mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk, der er kategori 3-materiale, indsamles og returneres til driftsledere for mælkeforarbejdningsvirksomheder, som er godkendt i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, såfremt de pågældende driftsledere modtager produkter, bl.a. fra deres kunder, som de tidligere selv har leveret

c) 

foderblandinger som defineret i artikel 3, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 767/2009, der er fremstillet af animalske biprodukter eller af afledte produkter, bringes i omsætning emballeret og mærket i overensstemmelse med samme forordnings artikel 4.

2. Handelsdokumentet skal udfærdiges i mindst tre eksemplarer (en original og to kopier). Originaleksemplaret skal ledsage sendingen til det endelige bestemmelsessted. Modtageren skal opbevare dette. Producenten skal opbevare den ene kopi, og transportøren den anden.

Medlemsstater kan kræve, at der fremlægges bevis for, at sendingen er ankommet, via Traces-systemet eller med et fjerde eksemplar af handelsdokumentet, som modtageren sender tilbage til producenten.

3. Sundhedscertifikaterne skal udstedes og underskrives af den kompetente myndighed.

4. Et handelsdokument udfærdiget i overensstemmelse med det standardhandelsdokument, der er fastlagt i punkt 6, skal fra startpunktet i fremstillingskæden som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 ledsage animalske biprodukter og afledte produkter under transporten inden for EU.

Den kompetente myndighed kan dog, ud over at tillade, at oplysninger fremsendes ved hjælp af et alternativt system, jf. artikel 21, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009, tillade, at animalske biprodukter og afledte produkter, der transporteres på dens område, ledsages af:

a) 

et andet handelsdokument, i papirudgave eller elektronisk form, forudsat at et sådant handelsdokument indeholder de oplysninger, der er angivet i litra f) i bemærkningerne under punkt 6 i dette kapitel

b) 

et handelsdokument, hvori mængden af det pågældende materiale er udtrykt som materialets vægt eller rumfang eller som antal kolli.

5. Fortegnelser og dertil hørende handelsdokumenter eller sundhedscertifikater skal opbevares i mindst to år med henblik på forelæggelse for den kompetente myndighed.

6. Standardhandelsdokument

Bemærkninger

a) Handelsdokumenter skal udfærdiges i overensstemmelse med standardhandelsdokumentet i dette kapitel.

De skal indeholde de attesteringer/erklæringer, der kræves for transport af animalske biprodukter og afledte produkter, i den nummererede rækkefølge, der fremgår af standarddokumentet.

b) De skal affattes på et af de officielle sprog i oprindelsesmedlemsstaten eller bestemmelsesmedlemsstaten, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt.

De kan dog også affattes på et andet af EU's officielle sprog, hvis de ledsages af en officiel oversættelse, eller hvis det på forhånd er aftalt med den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten.

c) Originaleksemplaret af hvert handelsdokument skal bestå af et enkelt ark papir med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige ark bevisligt udgør et sammenhængende hele og ikke kan skilles ad.

d) Hvis handelsdokumentet vedhæftes yderligere ark papir med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse ark også betragtes som en del af det originale dokument, idet hver af disse sider underskrives af den person, der har ansvaret for sendingen.

e) Hvis handelsdokumentet med vedhæftede ark papir som omhandlet i litra d) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden nummereres — (sidetal) af (samlet sidetal) — og øverst på siden forsynes med det dokumentkodenummer, som den ansvarlige person har tildelt.

f) Originaleksemplaret af handelsdokumentet skal udfyldes og underskrives af den ansvarlige person.

Handelsdokumentet skal indeholde følgende oplysninger:

i) 

datoen for fjernelsen af materialet fra driftsstedet

ii) 

en beskrivelse af materialet, herunder

— 
identifikation af materialet under henvisning til en af de kategorier, der er omhandlet i artikel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009
— 
angivelse af dyreart samt henvisning til det relevante led i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 for så vidt angår kategori 3-materiale og deraf afledte produkter, der er bestemt til fodringsformål
— 
hvis det er relevant, dyrets øremærkenummer
iii) 

mængden af det pågældende materiale i rumfang, vægt eller antal kolli

▼M16

iv) 

navn og adresse på oprindelsesvirksomheden eller -anlægget samt godkendelses- eller registreringsnummer, der er tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 eller, hvis det er relevant, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 ( 7 ), (EF) nr. 853/2004 ( 8 ) eller (EF) nr. 183/2005 ( 9 ), samt behandlingens art og behandlingsmetoder, alt efter hvad der er relevant

v) 

navn, adresse og registreringsnummer på den transportør, der transporterer materialet

vi) 

navn og adresse på bestemmelsesvirksomheden eller -anlægget samt registrerings- eller godkendelsesnummer, der er tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 eller, hvis det er relevant, i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 eller forordning (EF) nr. 183/2005

vii) 

ved transport i containere, det fulde containeridentifikationsnummer (»BIC-kode«), der er udstedt i overensstemmelse med kravene fra Bureau International des Containers et du Transport Intermodal ( 10 )

viii) 

ved eksport af forarbejdet animalsk protein og produkter, der indeholder forarbejdede animalske proteiner, jf. bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, udgangsmedlemsstaten og udgangsgrænsekontrolstedet som omhandlet i beslutning 2009/821/EF ( 11 ).

▼B

g) Farven på den ansvarlige persons underskrift skal afvige fra påtrykkets farve.

h) Dokumentets referencenummer og det lokale referencenummer skal kun tildeles én gang for en enkelt sending.

▼M16

i) Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for bestemmelsesstedet, jf. artikel 48, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 48, stk. 3, første afsnit, i samme forordning, informere oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed om sendingens ankomst via Traces.

▼M16

Handelsdokument

Til brug ved transport inden for den Europæiske Union af animalske biprodukter og afledte produkter, der ikke er bestemt til konsum, jf. forordning (EF) nr. 1069/2009

image

image

image

image

▼B

KAPITEL IV

FORTEGNELSER

Afsnit 1

Generelle bestemmelser

1. De i artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 omhandlede fortegnelser over animalske biprodukter og afledte produkter, bortset fra foderblandinger som defineret i artikel 3, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 767/2009, der er fremstillet af animalske biprodukter eller af afledte produkter, og som bringes i omsætning i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 767/2009, skal indeholde følgende:

a) 

en beskrivelse af:

i) 

dyrearter for så vidt angår kategori 3-materiale og deraf afledte produkter, der skal anvendes som fodermidler, samt, hvis det er relevant og der er tale om hele slagtekroppe og hoveder, øremærkenummer

ii) 

mængden af materialet

b) 

for så vidt angår fortegnelser, der føres af alle, der afsender animalske biprodukter eller afledte produkter, følgende oplysninger:

i) 

datoen for fjernelsen af materialet fra driftsstedet

ii) 

transportørens og modtagerens navn og adresse og, hvis det er relevant, godkendelses- eller registreringsnummer

c) 

for så vidt angår fortegnelser, der føres af alle, der transporterer animalske biprodukter eller afledte produkter, følgende oplysninger:

i) 

datoen for fjernelsen af materialet fra driftsstedet

ii) 

materialets oprindelsessted, som materialet afsendes fra

iii) 

modtagerens navn og adresse og, hvis det er relevant, godkendelses- eller registreringsnummer

d) 

for så vidt angår fortegnelser, der føres af alle, der modtager animalske biprodukter eller afledte produkter, følgende oplysninger:

i) 

datoen for modtagelse af materialet

ii) 

materialets oprindelsessted, som materialet afsendes fra

iii) 

transportørens navn og adresse.

2. Uanset punkt 1 er det ikke påkrævet for driftsledere at opbevare oplysningerne omhandlet i punkt 1, litra a), og punkt 1, litra b), nr. i), punkt 1, litra c), nr. i) og iii), og punkt 1, litra d), nr. ii) og iii), separat, forudsat at de opbevarer en kopi af handelsdokumentet som omhandlet i kapitel III for hver sending og fremlægger disse oplysninger sammen med de i henhold til punkt 1 krævede oplysninger.

3. Driftsledere for forbrændingsanlæg og medforbrændingsanlæg skal føre fortegnelser over mængderne og kategorierne af de animalske biprodukter og afledte produkter, der forbrændes eller medforbrændes, som indeholder datoer for, hvornår disse processer har foregået.

Afsnit 2

Andre krav vedrørende anvendelse til særlige fodringsformål

Ud over de fortegnelser, der er påkrævet i henhold til afsnit 1, skal driftslederen føre følgende fortegnelser vedrørende relevant materiale, såfremt animalske biprodukter anvendes til særlige fodringsformål, jf. bilag VI, kapitel II:

1. 

for så vidt angår slutbrugere, fortegnelser over den anvendte mængde, de dyr, materialet er bestemt til fodring af, og datoen for anvendelsen

2. 

for så vidt angår samlecentraler, fortegnelser over:

i) 

den håndterede eller behandlede mængde, jf. bilag VI, kapitel I, afsnit 1, punkt 4

ii) 

navn og adresse på hver slutbruger, der anvender materialet

iii) 

de lokaliteter, hvortil materialet bringes med henblik på brug

iv) 

den afsendte mængde og

v) 

datoen for afsendelsen af materialet.

Afsnit 3

Krav vedrørende visse pelsdyr

Driftslederen for en bedrift som omhandlet i bilag II, kapitel I, skal som minimum føre fortegnelser over:

a) 

antallet af pelse og slagtekroppe af dyr, der er fodret med materiale fra samme art

b) 

hver enkelt sending med henblik på at sikre materialets sporbarhed.

Afsnit 4

Krav vedrørende anvendelse af visse organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler på jordarealer

Den, der har ansvaret for jordarealer, hvorpå der anvendes organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, bortset fra materiale som omhandlet i bilag II, kapitel II, andet afsnit, og hvortil opdrættede dyr har adgang, eller hvor der høstes foderplanter til fodring af opdrættede dyr, skal i mindst to år opbevare fortegnelser over følgende:

1. 

de mængder organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der er anvendt

2. 

datoer for, hvornår de organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler er anvendt på jordarealer, og stederne, hvor disse er anvendt

3. 

datoer for, hvornår efter anvendelsen af de organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler husdyr har haft mulighed for at græsse på de pågældende jordarealer, eller for, hvornår der er høstet foderplanter på jordarealerne til foderbrug.

Afsnit 5

Krav vedrørende animalske biprodukter fra vanddyr og fodring af fisk

Forarbejdningsanlæg, der fremstiller fiskemel eller andet foder hidrørende fra vanddyr, skal føre fortegnelser over følgende:

a) 

den fremstillede mængde pr. dag

b) 

oprindelsesart, herunder angivelse af, hvorvidt de pågældende vanddyr er fanget i naturen eller opdrættet i akvakulturbrug

c) 

oprindelsesartens videnskabelige navn, hvis der er tale om fiskemel af opdrættede fisk, som er bestemt til fodring af opdrættede fisk af en anden art.

Afsnit 6

Krav vedrørende afbrænding og nedgravning af animalske biprodukter

I tilfælde af afbrænding eller nedgravning af animalske biprodukter, jf. artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal den ansvarlige for afbrændingen eller nedgravningen føre fortegnelser over følgende:

a) 

mængder, kategorier og arter af animalske biprodukter, der er afbrændt eller nedgravet

b) 

dato og klokkeslæt for afbrænding og nedgravning.

Afsnit 7

Krav vedrørende fotogelatine

Driftsledere for godkendte fotovirksomheder som omhandlet i bilag XIV, kapitel II, afsnit II, skal føre fortegnelser med nærmere oplysninger om indkøb og anvendelse af fotogelatine samt om bortskaffelsen af restprodukter og overskudsmateriale.

KAPITEL V

MÆRKNING AF VISSE AFLEDTE PRODUKTER

1. I forarbejdningsanlæg, der forarbejder kategori 1- eller kategori 2-materiale, skal afledte produkter mærkes permanent med glyceroltriheptanoat (GTH), således at:

a) 

GTH tilsættes til afledte produkter, der forinden er blevet desinficeret ved varmebehandling med opvarmning til en kernetemperatur på mindst 80 °C, og som efterfølgende forbliver beskyttet mod rekontaminering

b) 

alle afledte produkter indeholder en GTH-koncentration, der er ensartet fordelt i hele stoffet, på mindst 250 mg pr. kg fedt.

2. Driftsledere for forarbejdningsanlæg som omhandlet i punkt 1 skal have etableret et system med overvågning og registrering af parametre, der over for den kompetente myndighed kan dokumentere, at den krævede, ensartet fordelte minimumskoncentration af GTH opnås.

Overvågnings- og registreringssystemet skal bl.a. omfatte bestemmelse af indholdet af intakt GTH som triglycerid i et renset GTH-ekstrakt, der er ekstraheret med petroleumsether 40-70 fra prøver udtaget med jævne mellemrum.

3. Mærkning med GTH er ikke påkrævet for:

a) 

flydende afledte produkter bestemt til biogas- eller komposteringsanlæg

b) 

afledte produkter, der anvendes til fodring af pelsdyr, jf. bilag II, kapitel I

c) 

biodiesel fremstillet i overensstemmelse med bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, del D

d) 

afledte produkter fremstillet i overensstemmelse med artikel 12, litra a), nr. ii), artikel 12, litra b), nr. ii), samt artikel 13, litra a), nr. ii), artikel 13, litra b), nr. ii), og artikel 16, litra e), i forordning (EF) nr. 1069/2009, såfremt sådanne produkter:

i) 

flyttes ved hjælp af et lukket system af transportbånd eller lignende, som ikke kan omgås, og forudsat at det pågældende system er blevet godkendt af den kompetente myndighed, fra forarbejdningsanlægget med henblik på:

— 
øjeblikkelig direkte forbrænding eller medforbrænding
— 
øjeblikkelig anvendelse ved en metode, der er godkendt til animalske biprodukter af kategori 1 og 2 i henhold til bilag IV, kapitel IV, eller

▼M1

ii) 

er bestemt til forskning og andre specifikke formål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1069/2009, der er godkendt af den kompetente myndighed

▼M13

e) 

fornyelige brændstoffer fremstillet af afsmeltet fedt fra kategori 1- og kategori 2-materialer i overensstemmelse med bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra J og L.

▼M4

KAPITEL VI

TRANSPORT AF DØDE SELSKABSDYR

Betingelserne i artikel 48, stk. 1, 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009 vedrørende forhåndsgodkendelse fra den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaterne og brug af Traces gælder ikke i forbindelse med transport af et dødt selskabsdyr med henblik på forbrænding i en virksomhed eller et anlæg i grænseområdet i en anden, tilstødende medlemsstat, når medlemsstaterne indgår en bilateral aftale om betingelserne for transporten.

▼B
BILAG IX

KRAV VEDRØRENDE VISSE GODKENDTE OG REGISTREREDE VIRKSOMHEDER OG ANLÆG

KAPITEL I

FREMSTILLING AF FODER TIL SELSKABSDYR

Virksomheder eller anlæg, der fremstiller foder til selskabsdyr, jf. artikel 24, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal have passende faciliteter til:

a) 

fuldstændig sikker oplagring og behandling af det modtagne materiale

b) 

bortskaffelse af ubrugte animalske biprodukter, der resterer efter fremstillingen af produkterne i overensstemmelse med denne forordning, eller det pågældende materiale skal sendes til et forbrændingsanlæg, et medforbrændingsanlæg, et forarbejdningsanlæg eller, hvis der er tale om kategori 3-materiale, et biogas- eller komposteringsanlæg i overensstemmelse med artikel 12, 13 og 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og med nærværende forordning.

KAPITEL II

HÅNDTERING AF ANIMALSKE BIPRODUKTER EFTER INDSAMLING HERAF

Kravene i dette kapitel gælder for oplagring af animalske biprodukter, jf. artikel 24, stk. 1, litra i), i forordning (EF) nr. 1069/2009, og for følgende aktiviteter, der omfatter håndtering af animalske biprodukter efter indsamling af dem, jf. samme forordnings artikel 24, stk. 1, litra h):

a) 

sortering

b) 

opskæring

c) 

nedkøling

d) 

frysning

e) 

saltning eller andre konserveringsprocesser

f) 

fjernelse af huder og skind

g) 

fjernelse af specificeret risikomateriale

h) 

aktiviteter, der omfatter håndtering af animalske biprodukter og gennemføres i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til EU's veterinærlovgivning, såsom inspektion efter slagtning eller udtagning af prøver

i) 

hygiejnebehandling/pasteurisering af animalske biprodukter bestemt til omdannelse til biogas eller kompostering forud for sådan omdannelse eller kompostering på en anden virksomhed eller et andet anlæg, jf. bilag V til denne forordning

j) 

sigtning.

Afsnit 1

Generelle krav

1. Anlæg og udstyr, hvor der udføres mellemledsaktiviteter, skal som minimum opfylde følgende krav:

a) 

De skal på passende måde være adskilt fra større færdselsårer, via hvilke kontaminering kan spredes, og fra andre driftssteder som f.eks. slagterier. Indretningen af anlæggene skal sikre, at kategori 1- og kategori 2-materiale holdes fuldstændig adskilt fra kategori 3-materiale fra modtagelse til forsendelse, medmindre der anvendes en helt separat bygning.

b) 

Anlægget skal have et overdækket område til modtagelse og afsendelse af animalske biprodukter, medmindre de animalske biprodukter ledes bort via installationer, der hindrer spredning af risici for folke- og dyresundheden, f.eks. gennem lukkede rør til flydende animalske biprodukter.

c) 

Anlægget skal være således indrettet, at det er let at rengøre og desinficere. Gulvene skal være lagt på en sådan måde, at væsker let kan bortledes.

d) 

Anlægget skal være udstyret med passende faciliteter, bl.a. toiletter, omklædningsrum, håndvaske til personalet og eventuelt kontorlokaler, der kan stilles til rådighed for personale, der deltager i offentlig kontrol.

e) 

Anlægget skal have passende ordninger til beskyttelse mod skadedyr såsom insekter, gnavere og fugle.

f) 

Hvis det er nødvendigt for at nå målene i denne forordning, skal anlæggene have passende temperaturkontrollerede lagerfaciliteter med tilstrækkelig kapacitet til at holde animalske biprodukter på en passende temperatur og konstrueret på en sådan måde, at det er muligt at overvåge og registrere disse temperaturer.

2. Anlægget skal have passende faciliteter til rengøring og desinficering af de containere eller beholdere, som de animalske biprodukter modtages i, og af de transportmidler, de transporteres i, bortset fra skibe. Der skal være hensigtsmæssigt udstyr til rådighed til desinficering af køretøjers hjul.

Afsnit 2

Hygiejnekrav

1. Sortering af animalske biprodukter skal foregå på en sådan måde, at enhver risiko for spredning af dyresygdomme undgås.

2. Under hele oplagringen skal animalske biprodukter behandles og oplagres adskilt fra andre varer og på en sådan måde, at spredning af patogener hindres.

3. Animalske biprodukter skal oplagres hensigtsmæssigt under passende temperaturforhold, indtil de afsendes igen.

Afsnit 3

Forarbejdningsnormer for hygiejnebehandling/pasteurisering

Hygiejnebehandling/pasteurisering som omtalt i første tekstafsnit, litra i), i dette kapitel, skal foretages i overensstemmelse med de i bilag V, kapitel I, afsnit 1, punkt 1, omhandlede forarbejdningsnormer eller i overensstemmelse med alternative omdannelsesparametre, som er godkendt i overensstemmelse med kapitel III, afsnit 2, punkt 1, i samme bilag.

KAPITEL III

KRAV VEDRØRENDE OPLAGRING AF AFLEDTE PRODUKTER

Afsnit 1

Generelle krav

Lokaliteter og faciliteter, hvor der oplagres afledte produkter, skal som minimum opfylde følgende krav:

1. 

Lokaliteter og faciliteter, hvor der oplagres afledte produkter af kategori 3-materiale, må ikke være placeret på samme sted som driftssteder, hvor der oplagres afledte produkter af kategori 1- eller kategori 2-materiale, medmindre indretningen og forvaltningen af anlægget hindrer krydskontaminering, f.eks. i kraft af oplagring i fuldstændig adskilte bygninger.

2. 

Anlægget skal:

a) 

have et overdækket område til modtagelse og afsendelse af afledte produkter, medmindre de afledte produkter:

i) 

ledes bort via installationer, der hindrer spredning af risici for folke- og dyresundheden, f.eks. gennem lukkede rør til flydende produkter, eller

ii) 

modtages i emballage, f.eks. i storsække, eller i tildækkede lækagesikre containere eller transportmidler

b) 

være indrettet således, at det er let at rengøre og desinficere. Gulvene skal være lagt på en sådan måde, at væsker let kan bortledes

c) 

være udstyret med passende faciliteter, bl.a. toiletter, omklædningsrum og håndvaske til personalet

d) 

have passende ordninger til beskyttelse mod skadedyr såsom insekter, gnavere og fugle.

3. 

Anlægget skal have passende faciliteter til rengøring og desinficering af de containere eller beholdere, som de afledte produkter modtages i, og af de transportmidler, de transporteres i, bortset fra skibe.

4. 

Afledte produkter skal oplagres hensigtsmæssigt, indtil de afsendes igen.

Afsnit 2

Specifikke krav vedrørende oplagring af visse typer mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk

1. Oplagring af de i bilag X, kapitel II, afsnit 4, del II, omhandlede produkter skal ske ved en korrekt temperatur for at undgå enhver risiko for folke- eller dyresundheden i en/et godkendt eller registreret oplagringsvirksomhed/anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med oplagring, eller i et til formålet forbeholdt separat lagerområde i en/et godkendt eller registreret oplagringsvirksomhed/anlæg.

2. Prøver af slutprodukterne, der udtages under oplagringen eller ved udlagringen, skal som minimum overholde de mikrobiologiske normer, der er fastsat i bilag X, kapitel I.

KAPITEL IV

REGISTREREDE DRIFTSLEDERE

1. Driftsledere for registrerede anlæg eller virksomheder eller andre registrerede driftsledere skal håndtere animalske biprodukter og afledte produkter under følgende betingelser:

a) 

Driftsstederne skal være konstrueret på en sådan måde, at de kan rengøres og desinficeres effektivt, i det omfang det er relevant.

b) 

Driftsstederne skal have passende ordninger til beskyttelse mod skadedyr såsom insekter, gnavere og fugle.

c) 

Faciliteter og udstyr skal holdes i den nødvendige hygiejniske stand.

d) 

Animalske biprodukter og afledte produkter skal oplagres under betingelser, der hindrer kontaminering.

2. Driftslederen skal føre fortegnelser i en form, der er tilgængelig for den kompetente myndighed.

3. Registrerede driftsledere, der transporterer animalske biprodukter eller afledte produkter, skal, medmindre transporten sker mellem driftslederens egne lokaliteter, især:

a) 

kunne forelægge oplysninger til identifikation af deres køretøjer, som gør det muligt at kontrollere brugen af disse køretøjer til transport af animalske biprodukter eller afledte produkter

b) 

rengøre og desinficere deres køretøjer, i det omfang det er relevant

c) 

træffe alle andre fornødne foranstaltninger til at hindre kontaminering og spredning af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr.

▼M9

KAPITEL V

INDESLUTNINGSMETODER

Afsnit 1

Generelle bestemmelser

1. Materialer, der er fremkommet ved en indeslutningsmetode, må kun anvendes eller bortskaffes inden for den medlemsstat, hvor denne indeslutningsmetode er godkendt af den kompetente myndighed.

2. En medlemsstats kompetente myndighed skal efter anmodning stille resultaterne af offentlig kontrol til rådighed for en anden medlemsstats kompetente myndighed, hvis en indeslutningsmetode anvendes for første gang i denne medlemsstat, for at lette indførelsen af den nye indeslutningsmetode.

Afsnit 2

Metode

A.   Aerob modning og opbevaring af svin, der er døde på bedriften, og visse andre typer materiale af svin med efterfølgende forbrænding eller medforbrænding.

1.   Berørte medlemsstater

Processen med aerob modning og opbevaring af svin, der er døde på bedriften, og visse andre typer materiale af svin med efterfølgende forbrænding eller medforbrænding kan anvendes i Irland, Frankrig, Letland, Portugal og Det Forenede Kongerige.

Efter aerob modning og opbevaring af materialet skal den berørte medlemsstats kompetente myndighed sikre, at materialet indsamles og bortskaffes inden for medlemsstatens område.

2.   Udgangsmaterialer

Til denne proces må der kun anvendes følgende materialer af svin:

a) 

kategori 2-materialer som omhandlet i artikel 9, litra f), nr. i)-iii), i forordning (EF) nr. 1069/2009

b) 

kategori 3-materialer som omhandlet i artikel 10, litra h), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Denne metode må kun anvendes til bortskaffelse af svin, der har oprindelse på samme bedrift, forudsat at bedriften ikke er omfattet af restriktioner på grund af mistanke om et udbrud eller et bekræftet udbrud af en alvorlig overførbar sygdom, der rammer svin. Denne metode må ikke anvendes til dyr, der er døde som følge af sådanne sygdomme eller aflivet i sygdomsbekæmpelsesøjemed, eller dele af disse dyr.

3.   Metode

3.1.   Generelle principper

Metoden er en proces, der er godkendt af den kompetente myndighed.

Stedet skal være konstrueret og indrettet i overensstemmelse med EU-miljøbeskyttelseslovgivningen for at forhindre lugtgener og risici for jord og grundvand.

Driftslederen skal:

a) 

træffe forholdsregler mod dyrs adgang og etablere et dokumenteret skadedyrsbekæmpelsesprogram

b) 

etablere procedurer, som hindrer spredning af sygdomme

c) 

etablere procedurer, som hindrer spredning af brugt savsmuld uden for det lukkede system.

Processen skal gennemføres i et lukket system, som består af flere celler, med vandtæt gulv og afgrænset af massive vægge. Alt spildevand skal indsamles; cellerne skal forbindes med et afløbsrør, der er forsynet med en 6 mm rist til opfangning af faste materialer.

Cellernes størrelse og antal skal tilpasses dødelighedsniveauet, som er defineret i den permanente skriftlige procedure, jf. artikel 29, stk. 1-3, i forordning (EF) nr. 1069/2009, med tilstrækkelig kapacitet i forhold til den dødelighed, der finder sted på bedriften i en periode på mindst otte måneder.

3.2.   Faser

3.2.1.   Opfyldnings- og opbevaringsfase

De døde svin og andet materiale af svin skal enkeltvis dækkes med savsmuld og lægges i lag, indtil cellen er fyldt. Først skal gulvet dækkes med et 30 cm tykt lag savsmuld. Kroppene og andet materiale af svin skal derefter anbringes på det første lag savsmuld, og hvert lag med kroppe og andet materiale af svin skal dækkes med et lag savsmuld af mindst 30 cm's tykkelse.

Personalet må ikke gå på det oplagrede materiale.

3.2.2.   Modningsfase

Når cellen er fuld, og en temperaturstigning muliggør nedbrydningen af alt blødt væv, starter modningsperioden, som skal være på mindst 3 måneder.

Ved opfyldnings- og opbevaringsfasens afslutning og under hele modningsfasen skal driftslederen kontrollere temperaturen i hver celle med en temperaturføler, der er anbragt mellem 40 og 60 cm under overfladen af det senest opbyggede lag i dyngen.

Den elektroniske aflæsning og overvågning af temperaturen skal registreres af driftslederen.

Ved opfyldnings- og opbevaringsfasens afslutning fungerer temperaturkontrollen som en indikator for en tilfredsstillende opbygning af dyngen. Temperaturen skal måles ved hjælp af en automatisk registreringsanordning. Målet er at nå en temperatur på 55 °C 3 dage i træk, hvilket viser, at modningsprocessen er aktiv, at dyngens opbygning er effektiv, og at modningsfasen er begyndt.

Driftslederen skal kontrollere temperaturen en gang om dagen, og der træffes følgende foranstaltninger afhængigt af resultatet af disse målinger:

a) 

hvis der holdes en temperatur på mindst 55 °C 3 dage i træk, kan dyngen fjernes efter en modningsfase på 3 på hinanden følgende måneder eller forblive oplagret på driftsstedet, indtil den senere fjernes

b) 

hvis der ikke nås en temperatur på 55 °C 3 dage i træk, træffer driftslederen de foranstaltninger, der er fastlagt i den permanente skriftlige procedure, jf. artikel 29, stk. 1-3, i forordning (EF) nr. 1069/2009; om nødvendigt kan den kompetente myndighed stoppe forarbejdningsmetoden, og materialet skal bortskaffes i overensstemmelse med artikel 13 i nævnte forordning.

Den kompetente myndighed kan fastsætte en tidsfrist for oplagringsfasen.

3.2.3.   Transport og forbrænding eller medforbrænding

Transporten af det materiale, der er fremkommet efter modningsfasen, til det godkendte forbrændings- eller medforbrændingsanlæg er underlagt kontrol, jf. forordning (EF) nr. 1069/2009 eller direktiv 2008/98/EF.

B.   Hydrolyse med efterfølgende bortskaffelse

1.   Berørte medlemsstater

Processen med hydrolyse med efterfølgende bortskaffelse kan anvendes i Irland, Spanien, Letland, Portugal og Det Forenede Kongerige.

Efter hydrolyse skal den godkendende kompetente myndighed sikre, at materialerne indsamles og bortskaffes inden for samme medlemsstat, jf. ovenfor.

2.   Udgangsmaterialer

Til denne proces må der kun anvendes følgende materialer fra svin:

a) 

kategori 2-materialer, jf. artikel 9, litra f), nr. i)-iii), i forordning (EF) nr. 1069/2009

b) 

kategori 3-materialer, jf. artikel 10, litra h), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Denne metode må kun anvendes til bortskaffelse af svin, der har oprindelse på samme bedrift, forudsat at bedriften ikke er omfattet af et forbud på grund af mistanke om et udbrud eller et bekræftet udbrud af en alvorlig overførbar sygdom, der rammer svin, eller dyr, som er blevet aflivet i sygdomsbekæmpelsesøjemed.

3.   Metode

Hydrolyse med efterfølgende bortskaffelse udgør en midlertidig oplagring på stedet. Den skal foretages i overensstemmelse med følgende normer:

a) 

Efter indsamling på en bedrift, som den kompetente myndighed har givet tilladelse til at anvende forarbejdningsmetoden på grundlag af en vurdering af bedriftens belægningsgrad, den sandsynlige dødelighed og de potentielle risici for folke- og dyresundheden, skal de animalske biprodukter anbringes i en tank, der er konstrueret i overensstemmelse med litra b) (»tank«), og som er placeret på et til formålet forbeholdt sted, jf. litra c) og d), (»særligt sted«).

b) 

Tanken skal:

i) 

have en lukkeanordning

ii) 

være vandtæt, lækagesikker og hermetisk lukket

iii) 

have en belægning, så korrosion undgås

iv) 

være udstyret med en anordning til styring af emissioner, jf. litra e).

c) 

Tanken skal være placeret på et særligt sted, som er fysisk adskilt fra bedriften.

Til stedet skal der være til formålet forbeholdte adgangsveje til flytning af materialer og til indsamlingskøretøjer.

d) 

Tanken og stedet skal være konstrueret og indrettet i overensstemmelse med EU-miljøbeskyttelseslovgivningen for at forhindre lugtgener og risici for jord og grundvand.

e) 

Tanken skal være forbundet til et rør til gasemissioner, som skal være udstyret med relevante filtre for at hindre overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker og dyr.

f) 

Tanken skal være lukket under hydrolyseprocessen i mindst tre måneder, således at den ikke åbnes af uvedkommende.

g) 

Driftslederen skal etablere procedurer, som hindrer overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker og dyr, som følge af personalets bevægelser.

h) 

Driftslederen skal:

i) 

træffe forholdsregler mod fugle, gnavere, insekter og andre skadedyr

ii) 

etablere et dokumenteret skadedyrsbekæmpelsesprogram.

i) 

Driftslederen skal føre fortegnelser over:

i) 

al anbringelse af materiale i tanken

ii) 

al indsamling af hydrolyseret materiale fra tanken.

j) 

Driftslederen skal regelmæssigt tømme tanken:

i) 

med henblik på kontrol af, at der ikke forekommer korrosion

ii) 

for at påvise og forhindre evt. udsivning af flydende materialer til underliggende lag.

k) 

Efter hydrolyse skal materialerne indsamles, anvendes og bortskaffes i overensstemmelse med artikel 13, litra a), b) eller c), eller artikel 13 litra e), nr. i), i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller artikel 14 i nævnte forordning for så vidt angår kategori 3-materialer.

l) 

Processen skal gennemføres batchvist.

m) 

Al anden håndtering eller anvendelse af de hydrolyserede materialer, herunder anvendelse på jordarealer, er forbudt.

▼B
BILAG X

FODERMIDLER

KAPITEL I

GENERELLE KRAV VEDRØRENDE FORARBEJDNING OG OMSÆTNING

Mikrobiologiske normer for afledte produkter

Følgende mikrobiologiske normer gælder for afledte produkter:

Prøver af slutprodukterne, der udtages under oplagringen eller ved udlagringen fra forarbejdningsanlægget, skal overholde følgende normer:

salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
enterobakterier: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g

hvor:

n

=

antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

m

=

tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m

M

=

maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover

c

=

antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.

De mikrobiologiske normer i dette kapitel gælder dog ikke for afsmeltet fedt eller fiskeolie fra forarbejdning af animalske biprodukter, hvis der udtages prøver af det forarbejdede animalske protein, der fremkommer under samme forarbejdningsproces, for at sikre, at disse normer er overholdt.

KAPITEL II

SPECIFIKKE KRAV FOR FORARBEJDET ANIMALSK PROTEIN OG ANDRE AFLEDTE PRODUKTER

Afsnit 1

Specifikke krav for forarbejdet animalsk protein

▼M12

A.   Råvarer

1. Kun animalske biprodukter, der er kategori 3-materiale, og produkter afledt af sådanne animalske biprodukter, bortset fra kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein.

2. Forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter til fremstilling af foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr må kun komme fra følgende insektarter

i) 

sort soldaterflue (Hermetia illucens) og stueflue (Musca domestica)

ii) 

melskrubbe (Tenebrio molitor) og hønseribille (Alphitobius diaperinus)

iii) 

husfårekylling (Acheta domesticus), stribet fårekylling (Gryllodes sigillatus) og steppefårekylling (Gryllus assimilis).

▼B

B.   Forarbejdningsnormer

1. Forarbejdet animalsk protein af pattedyr skal være blevet forarbejdet ved forarbejdningsmetode 1 (tryksterilisering), jf. bilag IV, kapitel III.

Dog gælder følgende:

a) 

Svineblod eller svineblodfraktioner til fremstilling af blodmel kan i stedet være blevet forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. bilag IV, kapitel III, idet der, hvis forarbejdningsmetode 7 er anvendt, skal være anvendt varmebehandling med opvarmning til 80 °C overalt i produktet.

b) 

Forarbejdet animalsk protein af pattedyr

i) 

kan være blevet forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. bilag IV, kapitel III, forudsat at det efterfølgende bortskaffes eller anvendes som brændsel til brænding

ii) 

kan, hvis det udelukkende er bestemt til anvendelse i foder til selskabsdyr, være blevet forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. bilag IV, kapitel III, forudsat at det:

— 
transporteres i containere, der er forbeholdt til dette formål, og som ikke anvendes til transport af animalske biprodukter eller foderstoffer til opdrættede dyr
— 
sendes direkte fra et forarbejdningsanlæg, der forarbejder kategori 3-materiale, til anlægget til fremstilling af foder til selskabsdyr eller til et godkendt oplagringsanlæg, hvorfra det sendes direkte til et anlæg til fremstilling af foder til selskabsdyr.

2. Forarbejdet animalsk protein af andre dyr end pattedyr, bortset fra fiskemel, skal være blevet forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. bilag IV, kapitel III.

3. Fiskemel skal være blevet forarbejdet efter:

a) 

en af de i bilag IV, kapitel III, omhandlede forarbejdningsmetoder eller

b) 

en anden metode, der sikrer, at produktet overholder de mikrobiologiske normer for afledte produkter, der er fastsat i kapitel I i dette bilag.

C.   Oplagring

1. Forarbejdet animalsk protein skal pakkes og oplagres i nye eller steriliserede sække eller oplagres i bulkbeholdere/siloer, der er konstrueret til dette formål, eller i lagerbygninger.

Der skal træffes passende foranstaltninger for at minimere kondensering i beholdere/siloer, transportsystemer og elevatorer.

2. Produkter i transportsystemer, elevatorer og beholdere/siloer skal beskyttes mod tilfældig kontaminering.

3. Udstyr til håndtering af forarbejdet animalsk protein skal holdes rent og tørt og være forsynet med hensigtsmæssige kontrolpunkter, så det kan kontrolleres, at udstyret er rent.

Alle lagerfaciliteter skal tømmes og rengøres regelmæssigt, i det omfang det er nødvendigt for at hindre kontaminering.

4. Forarbejdet animalsk protein skal opbevares tørt.

Lækager og kondensering i lagerområdet skal hindres.

Afsnit 2

Specifikke krav for blodprodukter

A.   Råvarer

Kun blod som omhandlet i artikel 10, litra a), og artikel 10, litra b), nr. i), i forordning (EF) nr. 1069/2009 må anvendes til fremstilling af blodprodukter.

B.   Forarbejdningsnormer

Blodprodukter skal være blevet forarbejdet ved:

a) 

en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. bilag IV, kapitel III, eller

b) 

en anden metode, der sikrer, at blodproduktet overholder de mikrobiologiske normer for afledte produkter, der er fastsat i kapitel I i dette bilag.

Afsnit 3

Specifikke krav for afsmeltet fedt, fiskeolie og fedtderivater af kategori 3-materiale

A.   Råvarer

▼M9

1.   Afsmeltet fedt

Kun kategori 3-materiale, bortset fra kategori 3-materialer som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan anvendes til fremstilling af afsmeltet fedt.

▼M11

2.   Fiskeolie

Kun kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra i), j) og l), i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 3-materiale hidrørende fra vanddyr, jf. samme forordnings artikel 10, litra e) og f), kan anvendes til fremstilling af fiskeolie.

▼B

B.   Forarbejdningsnormer

Medmindre fiskeolie eller afsmeltet fedt er fremstillet i overensstemmelse med henholdsvis afsnit VIII eller XII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal afsmeltet fedt være fremstillet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, mens fiskeolie kan være fremstillet:

a) 

ved en af forarbejdningsmetoderne 1-7, jf. bilag IV, kapitel III, eller

b) 

ved en anden metode, der sikrer, at produktet overholder de mikrobiologiske normer for afledte produkter, der er fastsat i kapitel I i dette bilag.

Afsmeltet fedt fra drøvtyggere skal renses på en sådan måde, at maksimumsindholdet af resterende uopløselige urenheder ikke overstiger 0,15 vægtprocent.

Fedtderivater fra afsmeltet fedt eller fiskeolie af kategori 3 skal fremstilles ved en af de i bilag IV, kapitel III, omhandlede forarbejdningsmetoder.

C.   Hygiejnekrav

Hvis det afsmeltede fedt eller fiskeolien er emballeret, skal produktet være pakket i nye containere eller i containere, der er blevet rengjort og om nødvendigt desinficeret med henblik på at hindre kontaminering, og der skal være truffet alle fornødne forholdsregler for at hindre rekontaminering.

Hvis det er hensigten at foretage bulktransport af produkterne, skal rør, pumper og bulktanke og alle andre bulkcontainere eller bulktankvogne, der anvendes til transport af produkterne fra forarbejdningsanlægget enten direkte om bord på skibet eller til tanke på landjorden eller direkte til anlæg, være rene, inden de tages i anvendelse.

Afsnit 4

Specifikke krav for mælk, colostrum og visse andre produkter afledt af mælk eller colostrum

Del I

Generelle krav

A.   Råvarer

Kun mælk som omhandlet i artikel 10, litra e), i forordning (EF) nr. 1069/2009, bortset fra centrifuge- eller separatorslam, og mælk som omhandlet i artikel 10, litra f) og h), i forordning (EF) nr. 1069/2009 må anvendes til fremstilling af mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk.

Colostrum må kun anvendes, hvis det hidrører fra levende dyr, der ikke udviste tegn på nogen sygdom, der via colostrum kan overføres til mennesker eller dyr.

B.   Forarbejdningsnormer

1. Mælk skal være behandlet på en af følgende måder:

1.1. 

sterilisering ved en F0-værdi ( *1 ) på 3 eller derover

1.2. 

UHT-behandling ( *2 ) kombineret med:

a) 

enten en efterfølgende fysisk behandling ved:

i) 

en tørringsproces og - hvis det drejer sig om mælk bestemt til foderbrug - yderligere opvarmning til mindst 72 °C eller

ii) 

nedsættelse af pH-værdien til v 6 i mindst en time

b) 

eller at mælken, det mælkebaserede produkt eller produktet afledt af mælk er fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, og at der i det tidsrum ikke er konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten

1.3. 

HTST ( *3 ) i to omgange

1.4. 

HTST-behandling kombineret med:

a) 

enten en efterfølgende fysisk behandling ved:

i) 

en tørringsproces og - hvis det drejer sig om mælk bestemt til foderbrug - yderligere opvarmning til mindst 72 °C eller

ii) 

nedsættelse af pH-værdien til v 6,0 i mindst en time

b) 

eller at mælken, det mælkebaserede produkt eller produktet afledt af mælk er fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, og at der i det tidsrum ikke er konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten.

2. Mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk skal enten underkastes mindst én af de i punkt 1 omhandlede behandlinger eller være fremstillet af mælk, der er behandlet som foreskrevet i punkt 1.

3. Valle, der skal anvendes til fodring af dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, og som er fremstillet af mælk, der er behandlet i henhold til punkt 1, skal:

a) 

enten indsamles tidligst 16 timer efter koagulering af mælken, og dens pH-værdi skal registreres som < 6,0, inden den transporteres til bedrifter, eller

b) 

være blevet fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, og der må i det tidsrum ikke være konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten.

4. Ud over de krav, der er fastsat i punkt 1, 2 og 3, skal mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk opfylde følgende krav:

4.1. 

Der skal efter forarbejdningen være truffet alle fornødne forholdsregler for at hindre kontaminering af produkterne.

4.2. 

Det færdige produkt skal være mærket, så det fremgår, at det indeholder kategori 3-materiale, og at det ikke er bestemt til konsum, ligesom det skal:

a) 

være pakket i nye containere eller

b) 

transporteres i løs vægt i containere eller andre transportmidler, som inden brugen er grundigt rengjort og desinficeret.

5. Rå mælk skal være fremstillet under betingelser, der giver tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til dyresundhed.

6. Colostrum og colostrumprodukter skal:

6.1. 

hidrøre fra kvæg holdt på en bedrift, hvor alle kvægbesætninger er anerkendt som officielt tuberkulosefrie, officielt brucellosefrie og officielt frie for enzootisk kvægleukose efter betydningen i artikel 2, stk. 2, litra d), f) og j), i direktiv 64/432/EØF

6.2. 

være blevet fremstillet mindst 21 dage inden afsendelsen, og der må i det tidsrum ikke være konstateret nogen tilfælde af mund- og klovesyge i oprindelsesmedlemsstaten

6.3. 

være blevet underkastet én HTST-behandling (*3) 

6.4. 

opfylde kravene i punkt 4 i denne del.

Del II

Undtagelse vedrørende omsætning af mælk forarbejdet i overensstemmelse med nationale normer

▼M4

1. Kravene i punkt 2 og 3 i denne del gælder for forarbejdning, anvendelse og oplagring af mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk, der er kategori 3-materiale, jf. artikel 10, litra e), i forordning (EF) nr. 1069/2009, bortset fra centrifuge- eller separatorslam, og mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk som omhandlet i samme forordnings artikel 10, litra f) og h), der ikke er blevet forarbejdet i overensstemmelse med del I i dette afsnit.

▼B

2. Den kompetente myndighed skal tillade, at mælkeforarbejdningsvirksomheder, der er godkendt eller registreret i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, leverer mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk til de i punkt 3 i denne del omhandlede anvendelsesformål, forudsat at den pågældende virksomhed sikrer, at produkterne kan spores.

3. Mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk kan leveres og anvendes som fodermiddel:

a) 

i den pågældende medlemsstat og, hvis de pågældende medlemsstater har en gensidig aftale herom, i grænseområder, hvis der er tale om afledte produkter, herunder skyllemælk, der har været i kontakt med rå mælk og/eller mælk pasteuriseret i overensstemmelse med kravene vedrørende varmebehandling i afsnit IX, kapitel II, del II, punkt 1, litra a) eller b), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, såfremt de pågældende afledte produkter er blevet underkastet en af følgende behandlinger:

i) 

UHT

ii) 

sterilisering, hvorved der enten opnås en Fc-værdi på 3 eller derover, eller som foretages ved en temperatur på mindst 115 °C i 15 minutter eller ved en tilsvarende kombination af temperatur og tid

iii) 

pasteurisering eller anden sterilisering end den, der er omhandlet i nr. ii), efterfulgt af:

— 
hvis der er tale om tørmælk, tørmælksprodukter eller produkter afledt af mælk, en tørringsproces
— 
hvis der er tale om et syrnet mælkeprodukt, en proces, hvorved pH-værdien er blevet sænket og holdt under 6 i mindst en time
b) 

i den pågældende medlemsstat,

i) 

for så vidt angår afledte produkter, herunder skyllemælk, der har været i kontakt med mælk, som kun er blevet pasteuriseret i overensstemmelse med kravene vedrørende varmebehandling i afsnit IX, kapitel II, del II, punkt 1, litra a), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, og valle, der er fremstillet af ikke-varmebehandlede mælkebaserede produkter, som er indsamlet mindst 16 timer efter koagulering af mælken, og hvor pH-værdien skal registreres som < 6,0, inden vallen leveres til fodring, forudsat at de sendes til et begrænset antal godkendte bedrifter, som fastsættes på grundlag af den risikovurdering for bedste og værste fald, som den pågældende medlemsstat foretager under forberedelsen af sine beredskabsplaner for epizootier, særlig mund- og klovesyge

ii) 

for så vidt angår råvarer, herunder skyllemælk, der har været i kontakt med rå mælk og andre produkter, for hvilke behandlingerne i litra a) og litra b), nr. i), ikke kan garanteres, forudsat at de sendes til et begrænset antal godkendte bedrifter, som fastsættes på grundlag af en risikovurdering for bedste og værste fald, som den pågældende medlemsstat foretager under forberedelsen af sine beredskabsplaner for epizootier, særlig mund- og klovesyge, og forudsat at dyrene på de godkendte bedrifter kun kan flyttes:

— 
enten direkte til et slagteri i samme medlemsstat eller
— 
til en anden bedrift i samme medlemsstat, for hvilken den kompetente myndighed garanterer, at dyr, der er modtagelige for mund- og klovesyge, kun kan forlade bedriften enten direkte til et slagteri i samme medlemsstat, eller hvis dyrene er blevet sendt til en bedrift, som ikke fodrer med de i dette nummer nævnte produkter, efter at der er gået en status quo-periode på 21 dage, fra dyrene blev indført.

4. Den kompetente myndighed kan tillade levering af colostrum, der ikke opfylder betingelserne i del I, del B, punkt 6, fra én landbruger til en anden inden for samme medlemsstat til fodringsformål under betingelser, der hindrer overførsel af sundhedsrisici.

Del III

Specifikke krav for centrifuge- eller separatorslam

Kategori 3-materiale bestående af centrifuge- eller separatorslam skal være blevet underkastet varmebehandling ved mindst 70 °C i 60 minutter eller mindst 80 °C i 30 minutter, inden det kan bringes i omsætning som foder til opdrættede dyr.

▼M9

Uanset første afsnit kan den kompetente myndighed godkende alternative parametre for varmebehandling af centrifuge- eller separatorslam, der er bestemt til anvendelse i medlemsstater, som har godkendt disse alternative parametre, hvis driftslederne kan dokumentere, at varmebehandlingen i henhold til de alternative parametre garanterer mindst den samme risikoreduktion som den behandling, der udføres i henhold til parametrene i første afsnit.

▼B

Afsnit 5

Specifikke krav for gelatine og hydrolyseret protein

A.   Råvarer

Kun animalske biprodukter, der er kategori 3-materiale, og produkter afledt af sådanne animalske biprodukter, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 10, litra m), n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, må anvendes til fremstilling af gelatine og hydrolyseret protein.

B.   Forarbejdningsnormer for gelatine

1. Medmindre gelatinen er fremstillet i overensstemmelse med afsnit XIV i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal den fremstilles ved en proces, der sikrer, at kategori 3-materiale underkastes en syre- eller alkalibehandling, efterfulgt af en eller flere skylninger.

Derefter skal pH-værdien justeres. Gelatinen skal udvindes ved en eller flere på hinanden følgende opvarmninger, efterfulgt af rensning ved filtrering og sterilisering.

2. Efter at have undergået de i punkt 1 omhandlede processer kan gelatinen tørres og, hvis det er relevant, pulveriseres eller formes i plader.

3. Brug af andre konserveringsmidler end svovldioxid og hydrogenperoxid er forbudt.

C.   Andre krav vedrørende gelatine

Gelatine skal indpakkes, emballeres, opbevares og transporteres under tilfredsstillende hygiejneforhold.

Især gælder det, at:

a) 

der skal være et lokale eller et til formålet forbeholdt sted til opbevaring af indpakningsmateriale og emballage

b) 

indpakning og emballering skal foregå i et lokale eller på et sted, som er afsat til formålet.

D.   Forarbejdningsnormer for hydrolyseret protein

Hydrolyseret protein skal fremstilles ved en proces, der omfatter passende foranstaltninger til minimering af kontaminering. Hydrolyseret protein af drøvtyggere skal have en molekylvægt på mindre end 10 000 dalton.

Ud over at opfylde kravene i første afsnit skal hydrolyseret protein, der helt eller delvist er afledt af huder og skind af drøvtyggere, fremstilles i et forarbejdningsanlæg, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af hydrolyseret protein, ved anvendelse af en proces, der omfatter forberedelse af kategori 3-råvarer ved behandling med saltlage og kalk og intensiv vask, efterfulgt af udsættelse af materialet for:

a) 

en pH-værdi på over 11 i mere end 3 timer ved en temperatur på over 80 °C, efterfulgt af varmebehandling ved over 140 °C i 30 minutter ved et tryk på over 3,6 bar, eller

b) 

en pH-værdi på 1-2 og derefter for en pH-værdi på over 11, efterfulgt af varmebehandling ved 140 °C i 30 minutter ved et tryk på 3 bar.

Afsnit 6

Specifikke krav for dicalciumphosphat

A.   Råvarer

Kun animalske biprodukter, der er kategori 3-materiale, og produkter afledt af sådanne animalske biprodukter, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 10, litra m), n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, må anvendes til fremstilling af dicalciumphosphat.

B.   Forarbejdningsnormer

1. Dicalciumphosphat skal fremstilles ved en proces, der omfatter følgende tre faser:

a) 

Først sikres det, at alt kategori 3-knoglemateriale knuses fint, affedtes med varmt vand og behandles med fortyndet saltsyre (med en minimumskoncentration på 4 % og en pH-værdi på under 1,5) i mindst to dage.

b) 

Efter den i litra a) omhandlede delproces tilsættes kalk til den fremkomne phosphatopløsning, så der ved en pH-værdi på 4-7 udfældes dicalciumphosphat.

c) 

Til sidst lufttørres det udfældede dicalciumphosphat ved en starttemperatur på 65-325 °C og en sluttemperatur på mellem 30 °C og 65 °C.

2. Dicalciumphosphat af affedtede knogler skal være afledt af knogler som omhandlet i artikel 10, litra a), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Afsnit 7

Specifikke krav for tricalciumphosphat

A.   Råvarer

Kun animalske biprodukter, der er kategori 3-materiale, og produkter afledt af sådanne animalske biprodukter, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 10, litra m), n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, må anvendes til fremstilling af tricalciumphosphat.

B.   Forarbejdningsnormer

Tricalciumphosphat skal fremstilles ved en proces, der sikrer:

a) 

at alt kategori 3-knoglemateriale knuses fint og affedtes modstrøms med varmt vand (knogleflager skal være under 14 mm)

b) 

at der foretages konstant dampkogning ved 145 °C i 30 minutter ved 4 bar

c) 

at proteinbouillon separeres fra hydroxyapatit (tricalciumphosphat) ved centrifugering

d) 

at der sker en granulering af tricalciumphosphatet efter tørring ved 200 °C i en fluid bed-tørrer.

Afsnit 8

Specifikke krav for kollagen

A.   Råvarer

Kun animalske biprodukter, der er kategori 3-materiale, og produkter afledt af sådanne animalske biprodukter, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 10, litra m), n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, må anvendes til fremstilling af kollagen.

B.   Forarbejdningsnormer

1. Medmindre kollagenet er fremstillet i overensstemmelse med kravene vedrørende kollagen i afsnit XV i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal det fremstilles ved en proces, der sikrer, at uforarbejdet kategori 3-materiale undergår en behandling, der omfatter vask og justering af pH med syre eller alkali, efterfulgt af en eller flere skylninger, filtrering og ekstrudering.

Efter at have undergået denne behandling kan kollagenet tørres.

2. Brug af konserveringsmidler ud over de i henhold til EU-lovgivningen tilladte er forbudt.

C.   Andre krav

Kollagen skal indpakkes, emballeres, opbevares og transporteres under tilfredsstillende hygiejneforhold. Især gælder det, at:

a) 

der skal være et lokale eller et til formålet forbeholdt sted til opbevaring af indpakningsmateriale og emballage

b) 

indpakning og emballering skal foregå i et lokale eller på et sted, som er afsat til formålet.

Afsnit 9

Specifikke krav for ægprodukter

A.   Råvarer

Kun animalske biprodukter som omhandlet i artikel 10, litra e) og f), og artikel 10, litra k), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1069/2009 må anvendes til fremstilling af ægprodukter.

B.   Forarbejdningsnormer

Ægprodukter skal være blevet:

a) 

forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. bilag IV, kapitel III

b) 

underkastet en anden metode og parametre, der sikrer, at produkterne overholder de mikrobiologiske normer for afledte produkter, der er fastsat i kapitel I, eller

c) 

behandlet i overensstemmelse med kravene vedrørende æg og ægprodukter i afsnit X, kapitel I, II og III, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

▼M4

Afsnit 10

Specifikke krav vedrørende fodring af opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, med visse typer kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009

Kategori 3-materiale bestående af fødevarer indeholdende animalske produkter og med oprindelse i medlemsstater, som ikke længere er bestemt til konsum af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for folke- eller dyresundheden, som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan bringes i omsætning som foder til opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, uden yderligere behandling, forudsat at materialet:

i) 

er blevet underkastet forarbejdning som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i forordning (EF) nr. 852/2004 eller i overensstemmelse med nærværende forordning

ii) 

består af eller indeholder et eller flere af følgende kategori 3-materialer som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009:

— 
mælk
— 
mælkebaserede produkter
— 
produkter afledt af mælk
— 
æg
— 
ægprodukter
— 
honning
— 
afsmeltet fedt
— 
kollagen
— 
gelatine
iii) 

ikke har været i kontakt med andet kategori 3-materiale, og

iv) 

alle fornødne forholdsregler er truffet for at hindre kontaminering af materialet.

▼B

KAPITEL III

KRAV FOR VISSE TYPER FISKEFODER OG AGN

1. Animalske biprodukter fra vanddyr/hvirvelløse vanddyr og deraf afledte produkter, der er bestemt som foder til opdrættede fisk eller til andre akvakulturarter, skal:

a) 

håndteres og forarbejdes adskilt fra materiale, det ikke er tilladt at anvende til dette formål

b) 

hidrøre fra

i) 

vildtlevende fisk eller andre vanddyr, bortset fra havpattedyr, der landes til kommercielle formål, eller fra animalske biprodukter fra vildtlevende fisk fra anlæg, der fremstiller fiskevarer til konsum, eller

ii) 

opdrættede fisk, forudsat at det gives som foder til opdrættede fisk af andre arter

c) 

være forarbejdet i et forarbejdningsanlæg ved en metode, der sikrer et mikrobiologisk sikkert produkt, bl.a. med hensyn til fiskepatogener.

2. Den kompetente myndighed kan fastsætte betingelser, der har til formål at hindre uacceptable risici for overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, for anvendelse af vanddyr/hvirvelløse vand- og landdyr:

a) 

som foder til opdrættede fisk eller hvirvelløse vanddyr, hvis de animalske biprodukter ikke er blevet forarbejdet i overensstemmelse med punkt 1, litra c)

b) 

som agn, herunder agn til hvirvelløse vanddyr.
BILAG XI

ORGANISKE GØDNINGSSTOFFER OG JORDFORBEDRINGSMIDLER

KAPITEL I

KRAV FOR UFORARBEJDET HYSDYRGØDNING, FORARBEJDET HUSDYRGØDNING OG AFLEDTE PRODUKTER AF FORARBEJDET HUSDYRGØDNING

Afsnit 1

Uforarbejdet husdyrgødning

1. Ud over samtykke fra bestemmelsesmedlemsstaten som omhandlet i artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal følgende betingelser være opfyldt i forbindelse med handel medlemsstaterne imellem med uforarbejdet husdyrgødning af andre arter end fjerkræ og dyr af hestefamilien:

a) 

Handel med uforarbejdet husdyrgødning fra andre dyrearter end fjerkræ og dyr af hestefamilien er forbudt, undtagen for husdyrgødning:

i) 

der kommer fra et område, som ikke er omfattet af restriktioner på grund af en alvorlig overførbar sygdom

ii) 

som under de kompetente myndigheders kontrol skal anvendes på jordarealer tilhørende en bedrift, hvis arealer ligger på begge sider af grænsen mellem to medlemsstater.

b) 

Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed kan dog, under hensyntagen til husdyrgødningens oprindelse og bestemmelsessted samt sundhedsmæssige forhold, ved en særlig godkendelse tillade, at der på dens område indføres:

i) 

husdyrgødning, der skal:

— 
forarbejdes i et anlæg til fremstilling af afledte produkter, som er bestemt til anvendelse uden for foderkæden, eller
— 
omdannes til biogas eller komposteres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 og med bilag V til nærværende forordning med henblik på fremstilling af de i afsnit 2 i dette kapitel omhandlede produkter.

I disse tilfælde skal den kompetente myndighed tage hensyn til husdyrgødningens oprindelse, når den giver tilladelse til, at sådanne anlæg tilføres husdyrgødningen, eller

ii) 

husdyrgødning, der skal anvendes på en bedrifts jordarealer, forudsat at bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed har givet sit samtykke til sådan handel.

c) 

I tilfælde som omhandlet i litra b) skal handelsdokumentet, der ledsager sendingen af husdyrgødning, være vedlagt en sundhedserklæring udfærdiget i overensstemmelse med den standarderklæring, der er fastlagt i punkt 3.

2. Ud over samtykke fra bestemmelsesmedlemsstaten som omhandlet i artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal følgende betingelser være opfyldt i forbindelse med handel medlemsstaterne imellem med uforarbejdet husdyrgødning fra fjerkræ:

a) 

Husdyrgødningen skal komme fra et område, der ikke er omfattet af restriktioner på grund af Newcastle disease eller aviær influenza.

b) 

Uforarbejdet husdyrgødning, der kommer fra fjerkræflokke, som er vaccineret mod Newcastle disease, må desuden ikke sendes til en region, der har fået status som ikke-vaccinerende mod Newcastle disease, jf. artikel 15, stk. 2, i direktiv 2009/158/EF.

c) 

Handelsdokumentet, der ledsager sendingen af husdyrgødning, skal være vedlagt en sundhedserklæring udfærdiget i overensstemmelse med den standarderklæring, der er fastlagt i punkt 3.

3. Standardsundhedserklæring, som skal ledsage handelsdokumentet:

image

image

4. Uforarbejdet husdyrgødning fra dyr af hestefamilien kan gøres til genstand for handel medlemsstaterne imellem, forudsat at bestemmelsesmedlemsstaten har givet sit samtykke til denne handel, jf. artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009, og forudsat at gødningen ikke stammer fra en bedrift, der er omfattet af dyresundhedsrestriktioner på grund af snive, vesikulær stomatitis, miltbrand eller rabies, jf. artikel 4, stk. 5, i direktiv 2009/156/EF.

5. Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed kan i overensstemmelse med artikel 48, stk. 1, litra c), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1069/2009 pålægge en driftsleder, der afsender uforarbejdet husdyrgødning fra en anden medlemsstat:

a) 

at fremsende yderligere oplysninger vedrørende en påtænkt afsendelse, f.eks. nøjagtige geografiske angivelser vedrørende det sted, hvor husdyrgødningen skal aflæsses

b) 

at oplagre gødningen, inden den anvendes på jordarealer.

6. Den kompetente myndighed kan tillade afsendelse af husdyrgødning, der transporteres mellem to steder på samme bedrift, på betingelser, der sikrer kontrol med potentielle sundhedsrisici, såsom en forpligtelse for de pågældende driftsledere til at føre hensigtsmæssige fortegnelser.

Afsnit 2

Guano fra flagermus, forarbejdet husdyrgødning og afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning

▼M1

Omsætning af forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning og guano fra flagermus sker på følgende betingelser. I forbindelse med guano fra flagermus kræves der samtykke fra bestemmelsesmedlemsstaten som omhandlet i artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009:

▼B

a) 

De(n) skal komme fra et anlæg til afledte produkter bestemt til anvendelse uden for foderkæden, fra et biogas- eller komposteringsanlæg eller fra et anlæg til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler.

b) 

De(n) skal være blevet varmebehandlet ved mindst 70 °C i mindst 60 minutter, og de(n) skal være blevet underkastet en behandling til reduktion af spore- og toksindannelse, når sådanne sporer eller toksiner er identificeret som en relevant fare.

c) 

Den kompetente myndighed kan dog tillade anvendelse af andre standardiserede procesparametre end dem, der er omhandlet i litra b), forudsat at den, der anmoder om tilladelse hertil, dokumenterer, at de pågældende parametre sikrer en minimering af de biologiske risici.

Denne dokumentation skal omfatte en validering, der skal gennemføres således:

i) 

Identificering og analyse af mulige farer, herunder virkningerne af inputmateriale, på grundlag af en komplet beskrivelse af forarbejdningsbetingelserne samt en risikovurdering, hvor det evalueres, hvordan de specifikke forarbejdningsbetingelser opnås i praksis under såvel normale som atypiske forhold.

ii) 

Validering af den påtænkte proces

ii-1) 

ved måling af reduktionen af levedygtighed/infektivitet hos endogene indikatororganismer under processen, såfremt indikatoren er:

— 
konstant til stede i stort antal i råvaren
— 
mindst lige så varmeresistent for så vidt angår behandlingsprocessens letale aspekter som de patogener, den anvendes til overvågning af, men samtidig heller ikke markant mere resistent
— 
relativt let at kvantificere og relativt let at identificere og bekræfte forekomsten af, eller
ii-2) 

ved måling af reduktionen af levedygtighed/infektivitet under eksponeringen hos en velkarakteriseret testorganisme eller -virus, der er indført i et egnet emne i udgangsmaterialet.

iii) 

Ved valideringen, jf. nr. ii), skal det dokumenteres, at der med processen opnås følgende samlede risikoreduktion:

— 
ved termiske og kemiske processer en reduktion på mindst 5 log10 af Enterococcus faecalis og en reduktion af varmeresistente viras, f.eks. parvovirus, infektivitetstiter på mindst 3 log10, når de er identificeret som en relevant fare
— 
ved kemiske processer desuden en reduktion af resistente parasitter, f.eks. æg af Ascaris sp., på mindst 99,9 % (3 log10) af levedygtige stadier.
iv) 

Udarbejdelse af et komplet kontrolprogram, herunder procedurer for overvågning af processen.

v) 

Foranstaltninger, der sikrer løbende overvågning af de relevante procesparametre, der er fastsat i kontrolprogrammet, under driften af anlægget.

Der skal registreres og opbevares oplysninger om de relevante procesparametre i et anlæg og om andre kritiske kontrolpunkter, således at ejeren eller driftslederen eller den pågældendes repræsentant og den kompetente myndighed kan overvåge anlæggets drift. Oplysninger om en proces, der er tilladt i henhold til dette punkt, skal efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen.

d) 

Repræsentative prøver af husdyrgødning, der med henblik på overvågning af processen udtages under eller umiddelbart efter forarbejdningen på anlægget, skal overholde følgende normer:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 i 1 g
eller
Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 i 1 g
og
repræsentative prøver af husdyrgødning, der udtages under oplagringen eller ved udlagringen fra fremstillingsanlægget eller biogas- eller komposteringsanlægget, skal overholde følgende normer:
salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

hvor:

n

=

antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

m

=

tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m

M

=

maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover, og

c

=

antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.

Forarbejdet husdyrgødning og produkter forarbejdet af husdyrgødning, der ikke opfylder ovenstående normer, skal betragtes som uforarbejdet.

e) 

De(n) skal oplagres således, at kontaminering eller sekundær infektion og optagelse af vand minimeres efter forarbejdningen. Med henblik herpå skal oplagring ske i:

i) 

behørigt forseglede, isolerede siloer eller i lagerbygninger, der er konstrueret til dette formål, eller

ii) 

behørigt forseglet emballage såsom plastsække eller storsække.

KAPITEL II

KRAV FOR VISSE ORGANISKE GØDNINGSSTOFFER OG JORDFORBEDRINGSMIDLER

Afsnit 1

Fremstillingsbetingelser

1. Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, bortset fra husdyrgødning, indhold fra fordøjelseskanalen, kompost, mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, colostrum, colostrumprodukter og nedbrydningsaffald fra omdannelse af animalske biprodukter eller afledte produkter til biogas, skal fremstilles:

a) 

ved forarbejdningsmetode 1 (tryksterilisering), når kategori 2-materiale anvendes som udgangsmateriale

▼M4

b) 

under anvendelse af forarbejdet animalsk protein, herunder forarbejdet animalsk protein fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1, del B, punkt 1, litra b), nr. ii), som er fremstillet af kategori 3-materiale i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1, eller materiale, der er blevet underkastet en anden behandling, og som det er tilladt at anvende til organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler i henhold til denne forordning, eller

▼B

c) 

ved en af forarbejdningsmetoderne 1-7, jf. bilag IV, kapitel III, når kategori 3-materiale anvendes som udgangsmateriale, der ikke anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein.

2. Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der består af eller er fremstillet af kød- og benmel afledt af kategori 2-materiale eller af forarbejdet animalsk protein, skal på en registreret virksomhed/et registreret anlæg blandes med en tilstrækkelig minimumsandel af en bestanddel, der er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor produktet skal anvendes på jordarealer, for at udelukke efterfølgende anvendelse af blandingen til fodringsformål.

3. Den kompetente myndighed skal godkende den i punkt 2 omhandlede bestanddel efter følgende kriterier:

a) 

Den pågældende bestanddel skal bestå af kalk, husdyrgødning, urin, kompost eller nedbrydningsaffald fra omdannelse af animalske biprodukter til biogas eller andre stoffer, f.eks. mineralske gødningsstoffer, der ikke anvendes i foder, og som udelukker efterfølgende anvendelse af blandingen til fodringsformål i henhold til god landbrugspraksis.

b) 

Bestanddelen skal fastsættes på grundlag af en vurdering af vilkårene med hensyn til klima- og jordbundsforhold for anvendelse af blandingen som gødningsstof, hvis der er grundlag for at slutte, at bestanddelen giver blandingen en smag, der er ubehagelig for dyr, eller på anden måde effektivt forhindrer misbrug af blandingen til fodringsformål, og i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen eller, hvor det er relevant, national lovgivning vedrørende beskyttelse af miljøet for så vidt angår beskyttelse af jord og grundvand.

Den kompetente myndighed skal efter anmodning stille listen over godkendte bestanddele til rådighed for Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

4. Kravene i punkt 2 finder gælder dog ikke for:

a) 

organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler i salgsklar emballage med en vægt på højst 50 kg bestemt til anvendelse af den endelige forbruger eller

b) 

organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler i storsække på højst 1 000 kg, hvorpå det er angivet, at de organiske gødningsstoffer ikke er bestemt til anvendelse på jordarealer, som opdrættede dyr har adgang til, forudsat at den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det organiske gødningsstof eller jordforbedringsmidlet skal anvendes på jordarealer, har givet tilladelse til anvendelse af sådanne storsække på grundlag af en vurdering af sandsynligheden for, at materialet omdirigeres til landbrug, der holder dyr, eller til jordarealer, som opdrættede dyr har adgang til.

5. Producenter af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler skal, inden produkterne bringes i omsætning, sikre, at patogendekontaminering er foretaget i overensstemmelse med:

— 
bilag X, kapitel I, hvis der er tale om forarbejdet animalsk protein eller afledte produkter af kategori 2- eller kategori 3-materiale
— 
bilag V, kapitel III, afsnit 3, hvis der er tale om kompost og nedbrydningsaffald fra omdannelse af animalske biprodukter eller afledte produkter til biogas.

Afsnit 2

Oplagring og transport

Efter forarbejdning eller omdannelse skal organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler oplagres korrekt og transporteres:

a) 

i løs vægt, under passende betingelser, der hindrer kontaminering

b) 

emballeret eller i storsække, hvis der er tale om organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler bestemt til salg til slutbrugere, eller

c) 

hvis der er tale om oplagring på bedriften, i et passende lagerområde, som opdrættede dyr ikke har adgang til.

▼M9

Afsnit 3

Krav til godkendelse af virksomheder eller anlæg

For at virksomheder eller anlæg kan godkendes i henhold til artikel 24, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal driftslederne sikre, at de virksomheder eller anlæg, der udfører de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit 1, punkt 1, opfylder kravene i artikel 8 i nærværende forordning, og

a) 

har passende faciliteter til opbevaring af modtagne ingredienser for at hindre krydskontaminering og undgå kontaminering under oplagringen

b) 

bortskaffer ubrugte animalske biprodukter eller afledte produkter i overensstemmelse med artikel 13 og 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

▼B
BILAG XII

MELLEMPRODUKTER

Følgende betingelser gælder for import til og transit gennem EU af mellemprodukter, jf. artikel 34, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009:

1. 

Import og transit af mellemprodukter tillades på følgende betingelser:

a) 

Produkterne er afledt af følgende materialer:

i) 

kategori 3-materiale, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 10, litra c), n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009

ii) 

produkter frembragt af dyr som omhandlet i artikel 10, litra i), l) og m), i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller

iii) 

blandinger af materiale som omhandlet i nr. i) og ii).

b) 

Hvis der er tale om mellemprodukter bestemt til fremstilling af medicinsk udstyr, medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og laboratoriereagenser, er de afledt af:

i) 

materiale, der opfylder kriterierne i litra a), bortset fra at de kan hidrøre fra dyr, der er blevet underkastet en ulovlig behandling som defineret i artikel 1, stk. 2, litra d), i direktiv 96/22/EF eller artikel 2, litra b), i direktiv 96/23/EF

ii) 

kategori 2-materiale som omhandlet i artikel 9, litra f) og h), i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller

iii) 

blandinger af materiale som omhandlet i nr. i) og ii).

c) 

Hvis der er tale om mellemprodukter bestemt til fremstilling af aktivt, implantabelt medicinsk udstyr, lægemidler og veterinærlægemidler, er de afledt af materiale som omhandlet i litra b), såfremt den kompetente myndighed vurderer, at anvendelsen af sådant materiale er begrundet i hensynet til beskyttelse af folke- eller dyresundheden.

d) 

De kommer fra et tredjeland, der er opført som medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) i OIE-bulletinen.

e) 

De kommer fra en virksomhed eller et anlæg, der er registreret eller godkendt af den kompetente myndighed i et tredjeland som omhandlet i litra d), i overensstemmelse med betingelserne i punkt 2.

f) 

Hver sending ledsages af en erklæring fra importøren udfærdiget i overensstemmelse med standarderklæringen i bilag XV, kapitel 20, og affattet på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kontrollen på grænsekontrolstedet skal foretages, og i bestemmelsesmedlemsstaten; de pågældende medlemsstat kan tillade brug af andre sprog og anmode om officielle oversættelser af erklæringer på de pågældende sprog.

g) 

Hvis der er tale om materiale som omhandlet i litra b), dokumenterer importøren over for den kompetente myndighed, at materialet:

i) 

ikke udgør nogen risiko for overførsel af en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr, eller

ii) 

transporteres under betingelser, der hindrer overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr.

2. 

En virksomhed eller et anlæg kan registreres eller godkendes af den kompetente myndighed i et tredjeland, jf. punkt 1, litra e), forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) 

Driftslederen eller ejeren af anlægget eller dennes repræsentant:

i) 

dokumenterer, at anlægget har passende faciliteter til omdannelse af det i punkt 1, litra a), b) eller c), omhandlede materiale med henblik på at sikre, at de nødvendige udformnings-, omdannelses- og fremstillingstrin fuldføres

ii) 

indfører og iværksætter metoder for overvågning af og kontrol med de kritiske kontrolpunkter for de processer, der anvendes

iii) 

fører en fortegnelse for en periode på mindst to år over de oplysninger, som er indhentet i henhold til nr. ii), således at de kan forelægges for den kompetente myndighed

iv) 

underretter den kompetente myndighed, hvis der er oplysninger, der viser, at der er en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed.

b) 

Tredjelandets kompetente myndighed foretager med regelmæssige mellemrum kontrol af virksomheden eller anlægget og fører tilsyn med anlægget i overensstemmelse med følgende betingelser:

i) 

Kontrol- og tilsynshyppigheden skal afpasses efter anlæggets størrelse, den type produkter, der fremstilles, risikovurderingen og de garantier, der gives, på grundlag af et kontrolsystem, der er etableret i overensstemmelse med HACCP-principperne (risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter).

ii) 

Hvis det ved den kompetente myndigheds kontrol viser sig, at bestemmelserne i denne forordning ikke er overholdt, skal den kompetente myndighed træffe de fornødne foranstaltninger.

iii) 

Den kompetente myndighed skal udarbejde en liste over virksomheder eller anlæg, der er godkendt eller registreret i overensstemmelse med dette bilag, og tildele hvert enkelt anlæg et officielt nummer, som identificerer virksomheden eller anlægget med hensyn til arten af dens/dets aktiviteter; listen og senere ændringer af denne skal sendes til den medlemsstat, hvor kontrollen på grænsekontrolstedet skal finde sted, og til bestemmelsesmedlemsstaten.

3. 

▼M9

Mellemprodukter, der importeres til Unionen, skal kontrolleres på grænsekontrolstedet, jf. artikel 4 i direktiv 97/78/EF, og transporteres direkte fra grænsekontrolstedet til enten:

a) 

en registreret virksomhed eller et registreret anlæg til fremstilling af laboratoriereagenser, medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik til veterinære formål eller afledte produkter som omhandlet i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1069/2009, hvor mellemprodukterne skal blandes yderligere, anvendes til overtrækning, samles eller emballeres, inden de bringes i omsætning eller tages i brug i overensstemmelse med de EU-retsforskrifter, der gælder for det afledte produkt

▼B

b) 

en virksomhed eller et anlæg, der er godkendt til oplagring af animalske biprodukter i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, nr. i), i forordning (EF) nr. 1069/2009, hvorfra de kun må afsendes til en virksomhed eller et anlæg som omhandlet i litra a) i dette punkt til de i litra a) omhandlede anvendelsesformål.

4. 

Mellemprodukter, der føres i transit gennem EU, skal transporteres i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 97/78/EF.

5. 

Embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet skal underrette den myndighed, der er ansvarlig for virksomheden eller anlægget på sendingens bestemmelsessted, via Traces-systemet.

6. 

Lederen eller ejeren af bestemmelsesvirksomheden eller -anlægget eller den pågældendes repræsentant skal føre fortegnelser i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og skal efter anmodning give den kompetente myndighed de fornødne oplysninger om køb, salg, anvendelse, lagre og bortskaffelse af mellemprodukter, der ikke er blevet anvendt, med henblik på at kontrollere, at nærværende forordning overholdes.

7. 

Den kompetente myndighed skal i overensstemmelse med til direktiv 97/78/EF sikre, at sendingerne af mellemprodukter sendes fra den medlemsstat, hvor kontrollen på grænsekontrolstedet skal foretages, til bestemmelsesanlægget, jf. punkt 3, eller i tilfælde af transit til udgangsgrænsekontrolstedet.

8. 

Den kompetente myndighed skal regelmæssigt foretage dokumentkontrol for at kontrollere, at mængden af importerede mellemprodukter svarer til den, der er oplagret, anvendt, afsendt eller bortskaffet, med henblik på at sikre, at denne forordning overholdes.

9. 

Hvad angår sendinger af mellemprodukter i transit skal de myndigheder, der har ansvaret for henholdsvis de grænsekontrolsteder, hvor produkterne føres ind i EU, og for udgangsgrænsekontrolstederne, samarbejde efter behov for at sikre, at der foretages effektiv kontrol, og for at sikre de pågældende sendingers sporbarhed.
BILAG XIII

FODER TIL SELSKABSDYR OG VISSE ANDRE AFLEDTE PRODUKTER

KAPITEL I

Generelle krav

Anlæg til fremstilling af foder til selskabsdyr samt virksomheder eller anlæg, der fremstiller afledte produkter som omhandlet i dette bilag, skal have passende faciliteter til:

a) 

oplagring og behandling af det modtagne materiale under betingelser, der hindrer indslæbning af risici for folke- og dyresundheden

b) 

bortskaffelse af ubrugte animalske biprodukter og afledte produkter, der resterer efter fremstillingsprocessen, medmindre det ubrugte materiale sendes til forarbejdning eller bortskaffelse på en anden virksomhed eller et andet anlæg i overensstemmelse med denne forordning.

KAPITEL II

Specifikke krav for foder til selskabsdyr, herunder tyggepinde og tyggeben

1.   Råt foder til selskabsdyr

Driftsledere må kun fremstille råt foder til selskabsdyr af kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), og artikel 10, litra b), nr. i) og ii), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Råt foder til selskabsdyr skal være pakket i ny, lækagesikker emballage.

Der skal træffes effektive forholdsregler for at sikre, at produktet i alle led i produktionskæden og frem til salgsstedet ikke udsættes for kontaminering.

2.   Råvarer til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben

Driftsledere kan fremstille forarbejdet foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben af:

a) 

kategori 3-materiale, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, og

b) 

hvis der er tale om importeret foder til selskabsdyr eller foder til selskabsdyr fremstillet af importeret materiale, af kategori 1-materiale bestående af animalske biprodukter fra dyr, der er blevet underkastet en ulovlig behandling som defineret i artikel 1, stk. 2, litra d), i direktiv 96/22/EF eller artikel 2, litra b), i direktiv 96/23/EF.

3.   Forarbejdet foder til selskabsdyr

a) 

Dåsefoder til selskabsdyr skal underkastes varmebehandling til en Fc-værdi på mindst 3.

b) 

Forarbejdet foder til selskabsdyr, undtagen dåsefoder, skal:

i) 

underkastes varmebehandling med opvarmning af slutproduktet til mindst 90 °C overalt i produktet

ii) 

underkastes varmebehandling med opvarmning af de animalske ingredienser til mindst 90 °C eller

iii) 

for så vidt angår fodermidler af animalsk oprindelse, fremstilles af udelukkende:

— 
animalske biprodukter eller afledte produkter af kød eller kødprodukter, der er blevet underkastet varmebehandling med opvarmning til mindst 90 °C overalt i produktet
— 
følgende afledte produkter, fremstillet i overensstemmelse med kravene i denne forordning: mælk og mælkebaserede produkter, gelatine, hydrolyseret protein, ægprodukter, kollagen, blodprodukter som omhandlet i bilag X, kapitel II, afsnit 2, forarbejdet animalsk protein, herunder fiskemel, afsmeltet fedt, fiskeolie, dicalciumphosphat, tricalciumphosphat og animalske smagsforstærkere
iv) 

hvis den kompetente myndighed tillader det, underkastes en behandling, f.eks. tørring eller fermentering, der sikrer, at foderet til selskabsdyr ikke udgør uacceptable risici for folke- og dyresundheden

v) 

hvis der er tale om animalske biprodukter som omhandlet i artikel 10, litra l) og m), i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller hvis der er tale om animalske biprodukter fra vanddyr/hvirvelløse vand- og landdyr, og såfremt den kompetente myndighed tillader det, underkastes en behandling, der sikrer, at foderet til selskabsdyr ikke udgør uacceptable risici for folke- og dyresundheden.

Efter fremstillingen skal der træffes alle fornødne forholdsregler for at forhindre, at det forarbejdede foder til selskabsdyr udsættes for kontaminering.

Det forarbejdede foder til selskabsdyr skal pakkes i ny emballage.

4.

Tyggepinde og tyggeben skal underkastes en behandling, der er tilstrækkelig til at destruere patogener, herunder salmonella.

Efter behandlingen skal der træffes alle fornødne forholdsregler for at forhindre, at de pågældende tyggepinde/tyggeben udsættes for kontaminering.

Tyggepindene/tyggebenene skal pakkes i ny emballage.

5.

Der skal under fremstillingen og/eller under oplagringen (inden afsendelsen) udtages stikprøver af tyggepinde og tyggeben og af forarbejdet foder til selskabsdyr, undtagen dåsefoder og undtagen forarbejdet foder til selskabsdyr, der er blevet behandlet i overensstemmelse med punkt 3, litra b), nr. v), til kontrol af, at følgende normer er overholdt:

salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
enterobakterier: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g

hvor:

n

=

antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

m

=

tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m

M

=

maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover

c

=

antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.

6.

Der skal under fremstillingen og/eller under oplagringen (inden afsendelsen) udtages stikprøver af råt foder til selskabsdyr til kontrol af, at følgende normer er overholdt:

salmonella: ingen i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

▼C1

enterobakterier: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 i 1 g

▼B

hvor:

n

=

antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

m

=

tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m

M

=

maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover

c

=

antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.

7.

Slutpunkt for forarbejdet foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben

Følgende produkter kan bringes i omsætning uden restriktioner i henhold til denne forordning:

a) 

forarbejdet foder til selskabsdyr

i) 

som er fremstillet og emballeret i EU i overensstemmelse med punkt 3 samt testet i overensstemmelse med punkt 5, eller

ii) 

som er blevet underkastet veterinærkontrol på et grænsekontrolsted i overensstemmelse med direktiv 97/78/EF

b) 

tyggepinde og tyggeben

i) 

som er fremstillet og emballeret i EU i overensstemmelse med punkt 4 samt testet i overensstemmelse med punkt 5, eller

ii) 

som er blevet underkastet veterinærkontrol på et grænsekontrolsted i overensstemmelse med direktiv 97/78/EF.

KAPITEL III

Specifikke krav for animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr

1. Driftsledere må kun anvende animalske biprodukter, der kan anvendes i uforarbejdet stand som råvare til forarbejdet foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben, jf. kapitel II, punkt 2, til fremstilling af flydende eller dehydrerede afledte produkter, der anvendes til at øge den smagsmæssige værdi af foder til selskabsdyr.

2. Animalske smagsforstærkere skal være behandlet ved en metode og efter parametre, der sikrer, at produktet overholder de mikrobiologiske normer, der er fastsat i kapitel II, punkt 5. Efter behandlingen skal der træffes alle fornødne forholdsregler for at forhindre, at produktet udsættes for kontaminering.

3. Slutproduktet skal:

a) 

pakkes i ny eller steriliseret emballage eller

b) 

transporteres i løs vægt i containere eller andre transportmidler, som er grundigt rengjort og desinficeret.

KAPITEL IV

Specifikke krav for blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien

Omsætning af blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien til andre anvendelsesformål end i foder sker på følgende betingelser:

1. 

Blod kan bringes i omsætning til sådanne anvendelsesformål, hvis det er opsamlet:

a) 

fra dyr af hestefamilien, som:

i) 

ved kontrollen på datoen for opsamlingen af blodet ikke udviste kliniske tegn på nogen af de anmeldelsespligtige sygdomme, der er nævnt i bilag I til direktiv 2009/156/EF, eller på hesteinfluenza, equin piroplasmose, equin rhinopneumonitis eller equin viral arteritis, jf. artikel 1.2.3, punkt 4, i OIE's zoosanitære kodeks vedrørende landdyr, 2010-udgaven

ii) 

i mindst 30 dage inden datoen for samt under opsamlingen af blodet har været holdt på bedrifter under dyrlægetilsyn, der ikke var omfattet af et forbud i henhold til artikel 4, stk. 5, i direktiv 2009/156/EF eller af restriktioner i henhold til samme direktivs artikel 5

iii) 

i de i artikel 4, stk. 5, i direktiv 2009/156/EF fastsatte perioder ikke har været i kontakt med dyr af hestefamilien fra bedrifter, der af dyresundhedsmæssige årsager var omfattet af et forbud i henhold til samme artikel, og i mindst 40 dage inden datoen for samt under opsamlingen af blodet ikke har været i kontakt med dyr af hestefamilien fra en medlemsstat eller et tredjeland, der ikke betragtes som fri(t) for afrikansk hestepest i henhold til samme direktivs artikel 5, stk. 2, litra a) og b)

b) 

under dyrlægetilsyn enten:

i) 

på slagterier, der er registreret eller godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004, eller

ii) 

i faciliteter, der er godkendt, tildelt et veterinært autorisationsnummer og under tilsyn af den kompetente myndighed med hensyn til opsamling af blod fra dyr af hestefamilien til fremstilling af blodprodukter til andre anvendelsesformål end foder.

2. 

Blodprodukter kan bringes i omsætning til sådanne formål, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) 

Der er truffet alle fornødne forholdsregler for at undgå, at blodprodukterne kontamineres med patogener under produktion, håndtering og emballering.

b) 

Blodprodukterne er fremstillet af blod, der:

i) 

enten opfylder betingelserne i punkt 1, litra a), eller

ii) 

som minimum er blevet underkastet en af følgende behandlinger, efterfulgt af en effektivitetstest, til inaktivering af eventuelle patogener, der forårsager afrikansk hestepest, hesteencephalitis i alle former, herunder også venezuelansk hesteencephalitis, equin infektiøs anæmi, vesikulær stomatitis og snive (Burkholderia mallei):

— 
varmebehandling ved 65 °C i mindst tre timer
— 
bestråling med 25 kGy med gammastråler
— 
justering til en pH-værdi på 5 i to timer
— 
varmebehandling med opvarmning til mindst 80 °C overalt i produktet.
3. 

Blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien skal pakkes i plomberede, lækagesikre beholdere, som, hvis der er tale om blod fra dyr af hestefamilien, er påført slagteriets eller opsamlingsfaciliteternes godkendelsesnummer, jf. punkt 1, litra b).

KAPITEL V

Specifikke krav for huder og skind af hovdyr og deraf afledte produkter

A.   Virksomheder og anlæg

Den kompetente myndighed kan tillade, at anlæg, der håndterer huder og skind, herunder sålelæder, leverer fraskæringer og spalt af disse huder og skind til fremstilling af gelatine til foderbrug, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, forudsat at:

a) 

anlægget har lagerrum med faste gulve og glatte vægge, der er lette at rengøre og desinficere, og er, hvis det er relevant, udstyret med køleanlæg

b) 

lagerrummene renholdes og vedligeholdes på tilfredsstillende måde, så de ikke er en kilde til kontaminering af råvarerne

c) 

hvis råvarer, der ikke er i overensstemmelse med dette kapitel, oplagres og/eller forarbejdes på disse anlæg, holdes disse adskilt fra råvarer, der er i overensstemmelse med dette kapitel, under hele forløbet fra modtagelse, oplagring og forarbejdning til afsendelse

d) 

alle fraskæringer og spalt af kalkbehandlede huder underkastes en behandling, der sikrer, at der ikke resterer nogen risici for folke- og dyresundheden, inden de anvendes til fremstilling af:

i) 

gelatine til foderbrug eller

ii) 

organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler.

B.   Omsætning af animalske biprodukter og afledte produkter

1. Ubehandlede huder og skind kan bringes i omsætning, hvis de opfylder de sundhedsmæssige betingelser, der gælder for fersk kød i henhold til direktiv 2002/99/EF.

2. Behandlede huder og skind kan bringes i omsætning, forudsat at:

a) 

de ikke har været i kontakt med andre animalske produkter eller levende dyr, der frembyder en risiko for spredning af en alvorlig overførbar sygdom

b) 

handelsdokumentet i bilag VIII, kapitel III, indeholder en erklæring om, at der er truffet alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering med patogener.

C.   Slutpunkt for huder og skind

1. Huder og skind af hovdyr, som i henhold til en driftsleders beslutning er bestemt til andre anvendelsesformål end konsum, og som opfylder kravene i forordning (EF) nr. 853/2004 vedrørende råvarer til gelatine eller kollagen bestemt til anvendelse i fødevarer, kan bringes i omsætning uden restriktioner i henhold til nærværende forordning.

2. Følgende behandlede huder og skind kan bringes i omsætning uden restriktioner i henhold til denne forordning:

a) 

huder og skind, der har gennemgået en fuldstændig garvningsproces

b) 

huder og skind i form af »wet blue«

c) 

huder og skind i form af »pickled pelts«

d) 

huder og skind i form af »sålelæder« (behandlet med kalk og saltlage ved en pH på 12-13 i mindst otte timer).

3. Uanset punkt 2 kan den kompetente myndighed kræve, at sendinger af behandlede huder og skind som omhandlet i punkt 2, litra c) og d), skal ledsages af et handelsdokument udfærdiget i overensstemmelse med det standardhandelsdokument, der er fastlagt i bilag VIII, kapitel III, punkt 6, hvis de leveres til virksomheder eller anlæg, der fremstiller foder til selskabsdyr, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler eller omdanner sådant materiale til biogas.

KAPITEL VI

Specifikke krav for jagttrofæer og andre præparater af dyr

A.

Bestemmelserne i dette kapitel berører ikke foranstaltninger til beskyttelse af vilde dyr vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 338/97.

B.

Anvendelse af sikre kilder

Jagttrofæer og andre præparater af dyr, for hvilke det gælder, at de animalske biprodukter i frembringelsesprocessen er blevet underkastet en behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, kan bringes i omsætning, forudsat at de hidrører fra:

a) 

andre arter end hovdyr og fugle samt dyr af klassen Insecta eller Arachnida

b) 

dyr med oprindelse i et område, der ikke er omfattet af restriktioner på grund af forekomst af alvorlige overførbare sygdomme, som dyr af den pågældende art er modtagelige for.

C.

Sikker behandling

1. Jagttrofæer og andre præparater af dyr, for hvilke det gælder, at de animalske biprodukter i frembringelsesprocessen er blevet underkastet en behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, kan bringes i omsætning, forudsat at de:

a) 

hidrører fra hovdyr eller fugle, der har gennemgået fuldstændig konservering (udstopning), så de kan bevares ved omgivelsestemperatur

b) 

er opstillede/monterede hovdyr eller fugle eller opstillede/monterede dele af sådanne dyr

▼M4

c) 

har gennemgået en anatomisk bearbejdningsproces såsom plastination

d) 

er dyr af klassen Insecta eller Arachnida, som er blevet underkastet en behandling, f.eks. tørring, med henblik på at hindre overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, eller

e) 

indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben og er:

i) 

konserveret i medier, såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller

ii) 

fuldstændig indlejret på mikro-præparatglas

f) 

er bearbejdede dna-prøver bestemt til materialebanker til fremme af forskning i biodiversitet, økologi, læge- og veterinærvidenskab eller biologi.

▼B

2. Jagttrofæer og andre præparater af dyr, bortset fra de i del B og del C, punkt 1, omhandlede, som kommer fra dyr med oprindelse i et område, der er omfattet af restriktioner på grund af forekomst af alvorlige overførbare sygdomme, som dyrene af de pågældende arter er modtagelige for, kan bringes i omsætning, forudsat at de:

a) 

hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af knogler, horn, hove, kløer, gevirer eller tænder

i) 

har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at knogler, horn, hove, kløer, gevirer eller tænder er befriet for alt andet materiale

ii) 

er blevet desinficeret med et middel, der er godkendt af den kompetente myndighed, herunder brintoverilte, når det gælder dele bestående af knogler

iii) 

umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås

iv) 

ledsages af et sundhedscertifikat, der attesterer, at betingelserne i nr. i), ii) og iii) er opfyldt

b) 

hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af huder eller skind

i) 

er blevet:

— 
tørret
— 
tørsaltet eller vådsaltet i mindst 14 dage forud for afsendelsen eller
— 
underkastet en konserveringsproces, bortset fra garvning
ii) 

umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås

iii) 

ledsages af et handelsdokument eller et sundhedscertifikat, der attesterer, at betingelserne i nr. i) og ii) er opfyldt.

KAPITEL VII

Specifikke krav for uld, hår, svinebørster, fjer, fjerdele og dun

A.   Råvarer

1. Ubehandlet uld, ubehandlet hår, ubehandlede svinebørster og ubehandlede fjer, fjerdele og dun skal være kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra b), nr. iii), iv) og v), og artikel 10, litra h) og n), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

De skal være indesluttet i lukket emballage og tørre.

For ubehandlede fjer, fjerdele og dun, der sendes direkte fra slagteriet til forarbejdningsanlægget, kan den kompetente myndighed dog dispensere fra kravet om, at materialet skal være tørt, når det transporteres på dens område, forudsat at:

a) 

der er truffet alle fornødne foranstaltninger for at undgå sygdomsspredning

b) 

transporten foregår i vandtætte containere og/eller køretøjer, der skal rengøres og desinficeres umiddelbart efter hver ibrugtagning.

▼M2

2. Transport af svinebørster og uld og hår fra svin fra regioner, hvor afrikansk svinepest forekommer endemisk, er forbudt, undtagen for svinebørster og uld og hår fra svin, som:

▼B

a) 

er blevet kogt, farvet eller bleget, eller

b) 

er blevet behandlet på en anden måde, som sikrer, at patogener dræbes, forudsat at der forelægges dokumentation herfor i form af et certifikat fra embedsdyrlægen på oprindelsesstedet. For så vidt angår denne bestemmelse må industriel vask ikke anses for at være en behandling.

3. Punkt 1 finder ikke anvendelse på prydfjer eller fjer:

a) 

der medbringes af rejsende til privat brug, eller

b) 

i forsendelser til privatpersoner til ikke-industrielle formål.

B.   Slutpunkt for uld og hår

Uld og hår, der er vasket industrielt, samt uld og hår, der er behandlet ved en anden metode, som sikrer, at der ikke resterer uacceptable risici, kan bringes i omsætning uden restriktioner i henhold til denne forordning.

Medlemsstaterne kan tillade omsætning af ubehandlet uld og ubehandlede hår fra bedrifter eller fra virksomheder eller anlæg, der er registreret i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller godkendt i henhold til samme forordnings artikel 24, stk. 1, litra i), på deres område uden restriktioner i henhold til nærværende forordning, hvis de finder det godtgjort, at ulden/hårene ikke udgør uacceptable risici for folke- eller dyresundheden.

▼M2

Uld og hår fra andre dyr end svin kan bringes i omsætning uden restriktioner i henhold til denne forordning, forudsat at:

a) 

den/det er blevet underkastet industriel vask, hvor ulden/håret i flere omgange er blevet vasket i vand, sæbe og natriumhydroxid eller kaliumhydroxid, eller

b) 

den/det sendes direkte til et anlæg, der fremstiller afledte produkter af uld eller hår til tekstilindustrien, og ulden/håret er blevet underkastet mindst én af følgende behandlinger:

i) 

kemisk afhåring ved hjælp af calciumhydroxid eller natriumsulfid

ii) 

gasning i formaldehyd i et hermetisk lukket kammer i mindst 24 timer

iii) 

industriel rensning, hvor ulden/håret er blevet nedsænket i et vandopløseligt rensemiddel, hvis temperatur er holdt på 60-70 °C

iv) 

oplagring, som kan omfatte transporttiden, ved 37 °C i 8 dage, 18 °C i 28 dage eller 4 °C i 120 dage.

▼B

C.   Slutpunkt for fjer og dun

Fjer, fjerdele og dun, der er vasket industrielt og behandlet med varm damp ved 100 °C i mindst 30 minutter, kan bringes i omsætning uden restriktioner i henhold til denne forordning.

KAPITEL VIII

Specifikke krav for pelse

Slutpunkt

Pelse, der er blevet tørret ved omgivelsestemperatur (18 °C) i to dage ved en luftfugtighed på 55 %, kan bringes i omsætning uden restriktioner i henhold til denne forordning.

KAPITEL IX

Specifikke krav for biprodukter fra biavl

Biprodukter fra biavl, som udelukkende skal anvendes til biavl:

1. 

må ikke hidrøre fra et område, der er omfattet af et forbud i forbindelse med forekomst af:

a) 

amerikansk bipest (Paenibacillus larvae larvae), medmindre den kompetente myndighed har vurderet, at risikoen er ubetydelig, har udstedt en særlig godkendelse kun til brug i den pågældende medlemsstat og har truffet alle øvrige fornødne foranstaltninger for at sikre, at sygdommen ikke spredes

b) 

trachmidesyge (Acarapis woodi (Rennie)), medmindre bestemmelsesområdet har fået yderligere garantier i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i direktiv 92/65/EØF

c) 

lille stadebille (Aethina tumida) eller

d) 

Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.)

2. 

skal opfylde de betingelser, der er fastsat i artikel 8, litra a), i direktiv 92/65/EØF.

KAPITEL X

Specifikke krav for afsmeltet fedt af kategori 1- eller kategori 2-materiale til oliekemiske formål

1. Afsmeltet fedt fra kategori 1- eller kategori 2-materiale, der er bestemt til oliekemiske formål, skal være fremstillet ved anvendelse af en af forarbejdningsmetoderne 1-5, jf. bilag IV, kapitel III.

2. Afsmeltet fedt fra drøvtyggere skal renses på en sådan måde, at maksimumsindholdet af resterende uopløselige urenheder ikke overstiger 0,15 vægtprocent.

KAPITEL XI

Specifikke krav for fedtderivater

1. Følgende processer kan anvendes til fremstilling af fedtderivater af afsmeltet fedt fra kategori 1- eller kategori 2-materiale:

a) 

omestring eller hydrolyse ved mindst 200 °C under tilsvarende passende tryk i 20 minutter (glycerol, fedtsyrer og estere)

b) 

forsæbning med NaOH 12M (glycerol og sæbe)

i) 

i en batchproces ved 95 °C i tre timer eller

ii) 

i en kontinuerlig proces ved 140 °C ved 2 bar (2 000 hPa) i otte minutter eller

c) 

hydrogenering ved 160 °C ved 12 bar (12 000 hPa) i 20 minutter.

2. Fedtderivater fremstillet i overensstemmelse med dette kapitel må kun bringes i omsætning:

a) 

til andre anvendelsesformål end i foder, kosmetiske midler og lægemidler

b) 

(desuden) til andre anvendelsesformål end i organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, hvis der er tale om fedtderivater af kategori 1-materiale.

▼M4

3. Slutpunkt for produkter, der er fremstillet af afsmeltet fedt:

Fedtderivater, der er forarbejdet som beskrevet i punkt 1, kan bringes i omsætning til anvendelsesformål som nævnt i punkt 2 uden restriktioner i henhold til denne forordning.

▼B

KAPITEL XII

Specifikke krav for horn og hornprodukter, bortset fra hornmel, samt hove og hovprodukter, bortset fra hovmel, til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler

Omsætning af horn og hornprodukter, bortset fra hornmel, samt hove og hovprodukter, bortset fra hovmel, til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler er tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) 

Produkterne hidrører fra dyr, som:

i) 

enten er blevet slagtet på et slagteri efter at være blevet underkastet inspektion før slagtning og ved denne undersøgelse blev fundet egnede til slagtning til konsum i henhold til EU-lovgivningen eller

ii) 

ikke udviste kliniske tegn på nogen sygdom, der via dette produkt kan overføres til mennesker eller dyr.

b) 

Produkterne er blevet varmebehandlet i en time med opvarmning til en kernetemperatur på mindst 80 °C.

c) 

Hornene er fjernet fra kraniet, uden at kraniehulen er blevet åbnet.

d) 

Der er på alle stadier af forarbejdningen, oplagringen og transporten truffet alle fornødne forholdsregler for at undgå krydskontaminering.

e) 

Produkterne er pakket i ny emballage/nye containere eller transporteres i køretøjer eller bulkcontainere, der forud for pålæsningen er blevet desinficeret med et middel, der er godkendt af den kompetente myndighed.

f) 

Emballagen eller containerne er:

i) 

forsynet med en angivelse af produkttypen (f.eks. horn, hornprodukter, hove eller hovprodukter)

ii) 

påført navn og adresse på den/det godkendte eller registrerede virksomhed eller anlæg, der er bestemmelsessted.

▼M1

KAPITEL XIII

Specifikke krav for fiskeolie til fremstilling af lægemidler

Slutpunkt for fiskeolie til fremstilling af lægemidler

Fiskeolie afledt af materialer som omhandlet i bilag X, kapitel II, afsnit 3, litra A, punkt 2, som er blevet afsyret med en NaOH-opløsning ved en temperatur på mindst 80 °C, og som efterfølgende er blevet renset ved destillation ved en temperatur på mindst 200 °C, kan uden restriktioner i henhold til denne forordning bringes i omsætning med henblik på fremstilling af lægemidler.

▼B
BILAG XIV

IMPORT, EKSPORT OG TRANSIT

KAPITEL I

SPECIFIKKE KRAV VEDRØRENDE IMPORT TIL OG TRANSIT GENNEM EU AF KATEGORI 3-MATERIALE OG AFLEDTE PRODUKTER TIL ANDRE ANVENDELSESFORMÅL I FODERKÆDEN END FODER TIL SELSKABSDYR ELLER FODER TIL PELSDYR

Afsnit 1

Følgende krav gælder, jf. artikel 41, stk. 1, litra a), og stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009, for importerede sendinger af kategori 3-materiale og deraf afledte produkter til anvendelse i foderkæden, undtagen som foder til selskabsdyr eller foder til pelsdyr, og for sendinger af sådanne materialer og produkter i transit:

a) 

De skal bestå af eller være fremstillet af kategori 3-materiale som opført i kolonnen »Råvarer« i tabel 1

b) 

de skal opfylde betingelserne vedrørende import og transit i kolonnen »Import- og transitbetingelser« i tabel 1

▼M4

c) 

de skal komme fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på listen i kolonnen »Tredjelande« i tabel 1

d) 

de skal komme fra en virksomhed eller et anlæg, der er registreret eller godkendt af tredjelandets kompetente myndighed, og som er opført på listen over sådanne virksomheder og anlæg, jf. artikel 30, og

e) 

de skal:

i) 

under transporten til det EU-indgangssted, hvor veterinærkontrollen finder sted, ledsages af det sundhedscertifikat, der er angivet i kolonnen »Certifikater/standarddokumenter« i tabel 1, eller

ii) 

forevises på det EU-indgangssted, hvor veterinærkontrollen finder sted, ledsaget af et dokument udfærdiget i overensstemmelse med den model, der er angivet i kolonnen »Certifikater/standarddokumenter« i tabel 1.

▼M4 —————

▼BTabel 1

Nr.

Produkt

Råvarer (henvisning til forordning (EF) nr. 1069/2009)

Import- og transitbetingelser

Tredjelande

Certifikater/standarddokumenter

▼M12

1

Forarbejdet animalsk protein, herunder blandinger og produkter indeholdende sådant protein, bortset fra foder til selskabsdyr, og foderblandinger, jf. artikel 3, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 767/2009, indeholdende sådant protein.

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) og m).

a)  Det forarbejdede animalske protein skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1, og

b)  det forarbejdede animalske protein skal opfylde de supplerende krav i afsnit 2 i dette kapitel.

a)  For så vidt angår forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

b)  For så vidt angår fiskemel:

tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

a)  For så vidt angår andet forarbejdet animalsk protein end forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter:

bilag XV, kapitel 1.

b)  For så vidt angår andet forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter:

bilag XV, kapitel 1a.

▼B

2

Blodprodukter til fodermidler

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a) og litra b), nr. i).

►M9  Blodprodukterne skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 2, og bilag XIV, kapitel I, afsnit 5. ◄

a)  For så vidt angår blodprodukter fra hovdyr:

tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra import af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt.

b)  For så vidt angår blodprodukter fra andre arter:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

Bilag XV, kapitel 4(B).

3

Afsmeltet fedt og fiskeolie

a)  For så vidt angår afsmeltet fedt, bortset fra fiskeolie: kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), d), e), f), g), h), i), j) og k).

b)  For så vidt angår fiskeolie: kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra e), f), i) og j).

a)  Det afsmeltede fedt/fiskeolien skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 3, og

b)  det afsmeltede fedt skal opfylde de supplerende krav i afsnit 3 i dette kapitel.

a)  For så vidt angår afsmeltet fedt, bortset fra fiskeolie:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

b)  For så vidt angår fiskeolie:

tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

a)  For så vidt angår afsmeltet fedt, bortset fra fiskeolie:

bilag XV, kapitel 10(A).

b)  For så vidt angår fiskeolie:

bilag XV, kapitel 9.

4

Mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, colostrum og colostrumprodukter

a)  Mælk og mælkebaserede produkter:

kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra e), f) og h).

b)  Colostrum og colostrumprodukter:

kategori 3-materiale fra levende dyr, der ikke udviste tegn på nogen sygdom, som via colostrum kan overføres til mennesker eller dyr.

Mælken, de mælkebaserede produkter, colostrummet og colostrumprodukterne skal opfylde kravene i afsnit 4 i dette kapitel.

a)  For så vidt angår mælk og mælkebaserede produkter:

godkendte tredjelande, som er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010.

b)  For så vidt angår colostrum og colostrumprodukter:

tredjelande, der er opført som godkendt i kolonne A i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010.

a)  For så vidt angår mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk:

bilag XV, kapitel 2(A).

b)  For så vidt angår colostrum og colostrumprodukter:

bilag XV, kapitel 2(B).

▼M17

5

Gelatine og hydrolyseret protein

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), e), f), g), i) og j), og, for så vidt angår hydrolyseret protein, kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra d), h) og k).

Gelatinen og det hydrolyserede protein skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 5.

a)  Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande:

(KR) Sydkorea

(MY) Malaysia

(PK) Pakistan

(TW) Taiwan

(EG) Egypten.

b)  For så vidt angår gelatine og hydrolyseret protein af fisk: tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

a)  For så vidt angår gelatine: bilag XV, kapitel 11.

b)  For så vidt angår hydrolyseret protein: bilag XV, kapitel 12.

▼B

6

Dicalciumphosphat

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), d), e), f), g), h), i), j) og k).

Dicalciumphosphatet skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 6.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande:

(KR) Sydkorea

(MY) Malaysia

(PK) Pakistan

(TW) Taiwan.

Bilag XV, kapitel 12.

7

Tricalciumphosphat

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), d), e), f), g), h), i) og k).

Tricalciumphosphatet skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 7.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande:

(KR) Sydkorea

(MY) Malaysia

(PK) Pakistan

(TW) Taiwan.

Bilag XV, kapitel 12.

8

Kollagen

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), e), f), g), i) og j).

Kollagenet skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 8.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande:

(KR) Sydkorea

(MY) Malaysia

(PK) Pakistan

(TW) Taiwan.

Bilag XV, kapitel 11.

9

Ægprodukter

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra e), litra f) og litra k), nr. ii).

Ægprodukterne skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 9.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk fjerkrækød, æg og ægprodukter, som opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

Bilag XV, kapitel 15.

Afsnit 2

▼M1

Import af forarbejdet animalsk protein, herunder blandinger og produkter indeholdende sådant protein, bortset fra foder til selskabsdyr, og foderblandinger, der indeholder sådant protein, som defineret i artikel 3, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 767/2009