EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005A1010(01)-20170201

Consolidated text: Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side

02005A1010(01) — DA — 01.02.2017 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EURO-MIDDELHAVSAFTALE

om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side

(EUT L 265 af 10.10.2005, s. 2)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

PROTOKOL til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

  L 118

8

8.5.2007

►M2

PROTOKOL 6 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og ordninger for administrativt samarbejde

  L 297

3

15.11.2007

►M3

PROTOKOL til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om de generelle principper for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i EU-programmerne

  L 148

3

13.6.2015
▼B

EURO-MIDDELHAVSAFTALE

om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden sideDEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK ALGERIET

PÅ DEN ANDEN SIDE KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

SOM ER KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Medlemsstater«, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK ALGERIET, i det følgende benævnt »Algeriet«,

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL Fællesskabets, dets medlemsstaters og Algeriets nære beliggenhed til hinanden og det gensidige afhængighedsforhold mellem dem, der bygger historiske bånd og fælles værdier,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet, dets medlemsstater og Algeriet ønsker at styrke disse bånd og etablere varige forbindelser på grundlag af gensidighed, solidaritet, partnerskab og fælles udvikling,

SOM TAGER HENSYN TIL den betydning, som parterne tillægger principperne i De Forenede Nationers pagt, særlig overholdelsen af menneskerettighederne og de politiske og økonomiske friheder, som udgør selve grundlaget for associeringen,

SOM ER KLAR OVER betydningen af forbindelser i en global Euro-Middelhavssammenhæng på den ene side og målsætningen om integration mellem Maghreb-landene på den anden side,

SOM ØNSKER fuldt at realisere målene for deres associering ved gennemførelse af de relevante bestemmelser i denne aftale med sigte på en tilnærmelse mellem Fællesskabet og Algeriet af niveauet for økonomisk og social udvikling,

SOM ER KLAR OVER betydningen af denne aftale, der bygger på gensidighed i interesser, gensidige indrømmelser, samarbejde og dialog,

SOM ØNSKER at etablere og udbygge den politiske dialog om bilaterale og internationale spørgsmål af fælles interesse,

SOM ER KLAR OVER, at terrorisme og international organiseret kriminalitet udgør en trussel mod virkeliggørelsen af målene for partnerskabet og stabiliteten i regionen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet er rede til at yde væsentlig støtte til Algeriet til landets tilpasnings- og reformbestræbelser på økonomisk plan og med hensyn til den sociale udvikling,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet og Algeriet tilslutter sig princippet om frihandel, især overholdelsen af de rettigheder og forpligtelser, der følger af den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), således som den fremstår efter Uruguay-runden,

SOM ØNSKER at etablere et samarbejde, understøttet af en regelmæssig dialog, på det økonomiske, videnskabelige, teknologiske, sociale, kulturelle, audiovisuelle og miljømæssige område for at nå frem til en større gensidig forståelse,

SOM BEKRÆFTER, at bestemmelserne i denne aftale, som falder ind under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland som særskilte kontraherende parter, og ikke som part i Det Europæiske Fællesskab, indtil Det Forenede Kongerige eller Irland (alt efter omstændighederne) meddeler Algeriet, at de er blevet bundet som part i Det Europæiske Fællesskab i overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Det samme gælder for Danmark i overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, som er knyttet til nævnte traktater.

SOM ER OVERBEVIST OM, at denne aftale udgør egnede rammer for en udfoldelse af et partnerskab, der baserer sig på det private initiativ, og skaber et gunstigt klima for et opsving i deres økonomiske og handelsmæssige forbindelser og inden for investeringer, som er afgørende for den økonomiske omstrukturering og den teknologiske modernisering,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:Artikel 1

1.  Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Algeriet på den anden side.

2.  Det er formålet med denne aftale:

 at skabe passende rammer for den politiske dialog mellem parterne, som gør det muligt at styrke deres forbindelser og deres samarbejde på alle de områder, de skønner relevante

 at udvide samhandelen og sikre et opsving i afbalancerede økonomiske og sociale forbindelser mellem parterne samt fastsætte betingelserne for en gradvis liberalisering af udvekslingen af varer, tjenesteydelser og kapital

 at fremme personudvekslinger, navnlig i forbindelse med administrative procedurer

 at opmuntre til maghrebinsk integration ved at fremme samhandel og samarbejde i det maghrebinske område og mellem dette område og De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater

 at fremme samarbejdet på det økonomiske, sociale, kulturelle og finansielle område.

Artikel 2

Respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne, som de er stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne, ligger til grund for parternes interne og internationale politik og udgør et væsentligt element i denne aftale.AFSNIT I

POLITISK DIALOG

Artikel 3

1.  Der etableres en regelmæssig politisk og sikkerhedsmæssig dialog mellem parterne. Den gør det muligt at skabe varige solidaritetsforbindelser mellem parterne, som vil bidrage til velstand, stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet og vil skabe et klima af forståelse og tolerance mellem kulturer.

2.  Den politiske dialog og det politiske samarbejde skal bl.a.

a) lette den indbyrdes tilnærmelse mellem parterne gennem en større gensidig forståelse og regelmæssig fastlæggelse af fælles holdninger til internationale spørgsmål af fælles interesse

b) sætte hver af parterne i stand til at tage hensyn til den anden parts stilling og interesser

c) arbejde for en konsolidering af sikkerheden og stabiliteten i Euro-Middelhavsområdet

d) gøre det muligt at iværksætte fælles initiativer.

Artikel 4

Den politiske dialog vedrører alle emner, der er af fælles interesse for parterne, især forhold, der kan skabe garanti for fred, sikkerhed og regionaludvikling ved at støtte samarbejdsbestræbelserne.

Artikel 5

Den politiske dialog etableres med jævnlige mellemrum og hver gang, det er nødvendigt, på følgende måde:

a) på ministerplan, hovedsagelig i associeringsrådet

b) på højt embedsmandsplan mellem algeriske embedsmænd på den ene side og formandskabet for Rådet og Kommissionen på den anden side

c) ved fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler, herunder regelmæssige orienteringer, konsultationer i forbindelse med internationale møder og kontakter mellem diplomatiske repræsentanter i tredjelande

d) på enhver anden måde, som kan bidrage til at intensivere denne dialog og gøre den mere effektiv.AFSNIT II

FRIE VAREBEVÆGELSER

Artikel 6

Fællesskabet og Algeriet opretter gradvis et frihandelsområde i en overgangsperiode af en varighed på højst tolv år, begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, i overensstemmelse med de i det følgende angivne bestemmelser og med bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 og de øvrige multilaterale overenskomster om handel med varer, der er vedføjet overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), i det følgende benævnt »GATT«.KAPITEL 1

Industrivarer

Artikel 7

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og Algeriet henhørende under kapitel 25 til 97 i den kombinerede nomenklatur og den algeriske toldtarif, med undtagelse af de varer, der er anført i bilag 1.

Artikel 8

Varer med oprindelse i Algeriet indføres i Fællesskabet uden told og afgifter med tilsvarende virkning.

Artikel 9

1.  Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Algeriet af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i listen i bilag 2, afskaffes ved aftalens ikrafttræden.

2.  Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Algeriet af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i listen i bilag 3, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

 To år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 80 % af basistoldsatsen.

 Tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 70 % af basistoldsatsen.

 Fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60 % af basistoldsatsen.

 Fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40 % af basistoldsatsen.

 Seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20 % af basistoldsatsen.

 Syv år efter aftalens ikrafttræden fjernes de resterende toldsatser.

3.  Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Algeriet af varer med oprindelse i Fællesskabet, undtagen varer, som er opført i listen i bilag 2 og 3, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

 To år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 90 % af basistoldsatsen.

 Tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 80 % af basistoldsatsen.

 Fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 70 % af basistoldsatsen.

 Fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60 % af basistoldsatsen.

 Seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 50 % af basistoldsatsen.

 Syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40 % af basistoldsatsen.

 Otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 30 % af basistoldsatsen.

 Ni år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20 % af basistoldsatsen.

 Ti år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 10 % af basistoldsatsen.

 Elleve år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 5 % af basistoldsatsen.

 Tolv år efter aftalens ikrafttræden fjernes de resterende toldsatser.

4.  Hvis der opstår alvorlige vanskeligheder for en given vare, kan de relevante tidsplaner i stk. 2 og 3 efter fælles aftale ændres af associeringsudvalget, dog således at tidsplanen, for hvilken der er anmodet om en ændring, ikke kan forlænges for den pågældende vare ud over den maksimale overgangsperiode, der er fastsat i artikel 6. Hvis associeringsudvalget ikke har truffet beslutning inden for 30 dage efter at være blevet gjort bekendt med Algeriets anmodning om at ændre tidsplanen, kan Algeriet midlertidigt suspendere tidsplanen for en periode på ikke over et år.

5.  For hver berørt vare er den basistoldsats, der gradvis skal nedsættes som omhandlet i stk. 2 og 3, de satser, der er nævnt i artikel 18.

Artikel 10

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 11

1.  Algeriet kan træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed, som afviger fra bestemmelserne i artikel 9, i form af forhøjet eller genindført told.

Disse foranstaltninger må kun vedrøre industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

Den importtold, der anvendes i Algeriet på varer med oprindelse i Fællesskabet som følge af disse foranstaltninger, må højst udgøre 25 % ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet. Den samlede værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 15 % af den samlede import fra Fællesskabet af industrivarer i det sidste år, for hvilket der foreligger statistikker.

Disse foranstaltninger må højst anvendes i fem år, medmindre associeringsudvalget tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest på tidspunktet for udløbet af den maksimale overgangsperiode, der er fastsat i artikel 6.

Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en given vare, hvis der er forløbet mere end tre år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

Algeriet underretter associeringsudvalget om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer om sådanne foranstaltninger og de berørte sektorer, før de bringes i anvendelse. Algeriet forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, associeringsudvalget en tidsplan for afskaffelsen af den told, der er indført i henhold til denne artikel. Den pågældende told skal efter tidsplanen afvikles i lige store årlige rater begyndende senest ved udgangen af det andet år efter dens indførelse. Associeringsudvalget kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

2.  Uanset bestemmelserne i stk. 1, fjerde afsnit, kan associeringsudvalget for at tage hensyn til vanskeligheder i forbindelse med etablering af nye industrier undtagelsesvis give Algeriet tilladelse til at opretholde foranstaltninger, der allerede er truffet i medfør af stk. 1, for en periode på højst tre år ud over den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 6.KAPITEL 2

Landbrugsprodukter, fiskerivarer og forarbejdede landbrugsprodukter

Artikel 12

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og Algeriet henhørende under kapitel 1 til 24 i den kombinerede nomenklatur og den algeriske toldtarif og på de varer, der er anført i bilag 1.

Artikel 13

Fællesskabet og Algeriet tilstræber gradvis en større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter, fiskerivarer og forarbejdede landbrugsprodukter af interesse for begge parter.

Artikel 14

1.  Landbrugsprodukter med oprindelse i Algeriet, som er anført i protokol 1, omfattes ved indførsel i Fællesskabet af de i denne protokol fastsatte bestemmelser.

2.  Landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som er anført i protokol 2, omfattes ved indførsel i Algeriet af de i denne protokol fastsatte bestemmelser.

3.  Fiskerivarer med oprindelse i Algeriet, som er anført i protokol 3, omfattes ved indførsel i Fællesskabet af de i denne protokol fastsatte bestemmelser.

4.  Fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet, som er anført i protokol 4, omfattes ved indførsel i Algeriet af de i denne protokol fastsatte bestemmelser.

5.  Handelen med forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af dette kapitel, omfattes af de i protokol 5 fastsatte bestemmelser.

Artikel 15

1.  Fem år efter denne aftales ikrafttræden undersøger Fællesskabet og Algeriet situationen for at fastslå, hvilke liberaliseringsforanstaltninger Fællesskabet og Algeriet skal anvende seks år efter aftalens ikrafttræden i overensstemmelse med målet i artikel 13.

2.  Uanset bestemmelserne i stk. 1 og under hensyntagen til handelen mellem parterne med landbrugsprodukter, fiskerivarer og forarbejdede landbrugsprodukter samt disse produkters særlige følsomhed undersøger Fællesskabet og Algeriet i associeringsrådet for hvert enkelt produkt og på basis af gensidighed muligheden for at give hinanden nye indrømmelser.

Artikel 16

1.  Hvis der indføres særlige bestemmelser som følge af iværksættelse af parternes landbrugspolitikker eller som følge af ændring i de gældende bestemmelser, eller hvis der sker ændring eller udvikling af bestemmelserne vedrørende iværksættelsen af deres landbrugspolitikker, kan Fællesskabet og Algeriet for de deraf omfattede varer foretage en ændring af den i denne aftale fastsatte ordning.

2.  Den part, der foretager denne ændring, underretter associeringsudvalget herom. Efter anmodning fra den anden part mødes associeringsudvalget for på passende vis at tage hensyn til den anden parts interesser.

3.  Hvis Fællesskabet eller Algeriet i medfør af stk. 1 ændrer de i denne aftale fastsatte ordninger for landbrugsprodukter, indrømmer de for indførslen af varer med oprindelse hos den anden part en begunstigelse svarende til den, der er fastsat i denne aftale.

4.  Ændringen af den i aftalen fastsatte ordning vil på den anden kontraherende parts anmodning blive genstand for konsultationer i associeringsrådet.KAPITEL 3

Fælles bestemmelser

Artikel 17

1.  Der må ved indførsel eller udførsel ikke indføres ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Algeriet, og gældende told og afgifter ved denne aftales ikrafttræden må ikke forhøjes.

2.  Der indføres ingen nye kvantitative restriktioner ved indførsel eller udførsel eller foranstaltninger med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Algeriet.

3.  De kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, der anvendes ved indførsel eller udførsel i samhandelen mellem Fællesskabet og Algeriet, afskaffes ved aftalens ikrafttræden.

4.  Algeriet fjerner senest den 1. januar 2006 den midlertidige tillægstold på varer, som er opført i bilag 4. Denne told nedsættes lineært med 12 procentpoint om året fra og med den 1. januar 2002.

Hvis de forpligtelser, som Algeriet indgår i forbindelse med dets tiltrædelse af WTO, medfører en kortere frist til at fjerne denne midlertidige tillægstold, finder denne kortere frist anvendelse.

Artikel 18

1.  For hver vare er den basistoldsats, der skal nedsættes som omhandlet i artikel 9, stk. 2 og 3, og artikel 14, den toldsats, der reelt anvendes over for Fællesskabet den 1. januar 2002.

2.  Hvis Algeriet tiltræder WTO, er den toldsats, der reelt anvendes ved indførsel mellem parterne, den i WTO bundne sats eller en lavere sats, der reelt anvendes på datoen for tiltrædelsen. Hvis der efter tiltrædelsen af WTO anvendes en toldnedsættelse erga omnes, gælder den nedsatte sats.

3.  Bestemmelserne i stk. 2 finder anvendelse på enhver toldnedsættelse erga omnes efter dagen for afslutningen af forhandlingerne.

4.  Parterne meddeler hinanden deres respektive basistoldsatser, der var gældende den 1. januar 2002.

Artikel 19

Produkter med oprindelse i Algeriet er ved indførsel i Fællesskabet ikke omfattet af en gunstigere ordning end den, medlemsstaterne anvender indbyrdes.

Bestemmelserne i denne aftale gælder med forbehold af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer (EFT L 171 af 29.6.1991, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1105/2001 (EFT L 151 af 7.6.2001, s. 1).

Artikel 20

1.  Parterne afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2.  Varer, der udføres til en af parternes område, må ikke ydes intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 21

1.  Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt som disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2.  Der finder konsultationer sted mellem parterne i associeringsudvalget om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og på anmodning om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Algeriets gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 22

Hvis en af parterne mener, at der i samhandelen med den anden part finder dumping sted som omhandlet i artikel VI i GATT 1994, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 med dertil knyttet intern lovgivning og på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 26.

Artikel 23

WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger finder anvendelse mellem parterne.

Hvis en af parterne mener, at der ydes subsidier i samhandelen med den anden part som omhandlet i artikel VI og XVI i GATT 1994, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med reglerne i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger med dertil knyttet intern lovgivning.

Artikel 24

1.  Medmindre andet er angivet i denne artikel, finder bestemmelserne i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger anvendelse mellem parterne.

2.  Hver af parterne underretter straks associeringsudvalget om de tiltag, de gør eller agter at gøre med hensyn til anvendelsen af en beskyttelsesforanstaltning. Parterne sender navnlig straks eller senest en uge i forvejen en særlig skriftlig meddelelse til associeringsudvalget med alle de relevante oplysninger om:

 indledningen af en undersøgelse vedrørende beskyttelsesforanstaltninger

 de endelige resultater af undersøgelsen.

Disse oplysninger omfatter bl.a. en beskrivelse af den procedure, der danner grundlag for undersøgelsen, og en angivelse af tidsplanen for høringerne og andre passende lejligheder, hvor de berørte parter kan fremlægge deres synspunkter.

Parterne sender desuden i forvejen en skriftlig meddelelse til associeringsrådet med alle de relevante oplysninger vedrørende beslutningen om at anvende midlertidige beskyttelsesforanstaltninger; denne meddelelse skal være modtaget mindst en uge inden anvendelsen af disse foranstaltninger.

3.  Ved meddelelsen af de endelige undersøgelsesresultater, og inden der anvendes beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger, indbringer den part, der agter at træffe sådanne foranstaltninger, sagen for associeringsudvalget med henblik på en grundig undersøgelse af situationen for at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

4.  Parterne indleder straks konsultationer i associeringsudvalget med henblik på at finde en sådan løsning. Hvis parterne ikke er nået til enighed inden 30 dage efter indledningen af konsultationerne om en løsning til at undgå beskyttelsesforanstaltninger, kan den part, der agter at anvende beskyttelsesforanstaltninger, gøre brug af bestemmelserne i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger.

5.  Ved valget af beskyttelsesforanstaltninger i medfør af denne artikel foretrækker parterne sådanne, som medfører færrest forstyrrelser for virkeliggørelsen af denne aftales mål. Sådanne foranstaltninger går ikke ud over, hvad der er nødvendigt til at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået, og opretholder det præferenceniveau eller -element, der er fastsat i denne aftale.

6.  En part, som agter at træffe beskyttelsesforanstaltninger i medfør af denne artikel, tilbyder den anden part kompensation i form af en tilsvarende handelsliberalisering i forbindelse med indførsel fra sidstnævnte part; denne kompensation svarer i det væsentlige til de negative handelsmæssige virkninger, som disse foranstaltninger forårsager for den anden part fra tidspunktet for foranstaltningernes anvendelse. Tilbuddet afgives, inden beskyttelsesforanstaltningen træffes, og samtidig med underretningen af og indbringelsen af sagen for associeringsudvalget i overensstemmelse med denne artikels stk. 3. Anser den part, over for hvis vare der planlægges en beskyttelsesforanstaltning, ikke tilbuddet for at være tilstrækkeligt, kan parterne gennem de konsultationer, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, aftale andre former for handelskompensation.

7.  Hvis parterne ikke er nået til enighed om kompensationen inden 30 dage efter indledningen af konsultationerne, kan den part, over for hvis vare der træffes en beskyttelsesforanstaltning, træffe toldmæssige modforanstaltninger med handelsmæssige virkninger, der i det væsentlige svarer til den beskyttelsesforanstaltning, der træffes i medfør af denne artikel.

Artikel 25

Hvis overholdelse af bestemmelserne i artikel 17, stk. 3, fører til:

i) genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning,

eller

ii) alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part,

og hvis ovennævnte situation giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 26. Foranstaltningerne må ikke være diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 26

1.  Hvis Fællesskabet eller Algeriet underkaster indførslen af varer, der vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 24, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i handelsstrømmene, underretter den pågældende part den anden part herom.

I de tilfælde, der omhandles i artikel 22 og 25, giver Fællesskabet henholdsvis Algeriet, før en af parterne træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 2, litra c), i nærværende artikel, associeringsudvalget alle relevante oplysninger med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, bør foretrækkes.

2.  For anvendelsen af stk. 1, andet afsnit, gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 22 underrettes den eksporterende part om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Hvis den pågældende dumpingpraksis ikke bringes til ophør, jf. artikel VI i GATT 1994, eller der ikke inden 30 dage efter sagens notificering er fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

b) Med hensyn til artikel 25 meddeles vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i associeringsudvalget.

Associeringsudvalget træffer enhver formålstjenlig beslutning for at bringe vanskelighederne til ophør. Hvis det ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse har truffet en sådan beslutning, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

c) Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Algeriet i de situationer, der er omhandlet i artikel 22 og 25, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

Artikel 27

Aftalen er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 28

Begrebet »produkter med oprindelsesstatus« med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit og metoderne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol 6.

Artikel 29

Den kombinerede varenomenklatur anvendes til tarifering af varer ved indførsel i Fællesskabet. Den algeriske toldtarif anvendes til tarifering af varer ved indførsel i Algeriet.AFSNIT III

HANDEL MED TJENESTEYDELSER

Artikel 30

Gensidige forpligtelser

1.  Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater udvider den behandling, som de er forpligtet til at give i henhold til artikel II, stk. 1, i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, i det følgende benævnt GATS, til også at omfatte Algeriet.

2.  Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater indrømmer algeriske tjenesteleverandører en behandling, der ikke er mindre gunstig end den behandling, som gives tilsvarende tjenesteleverandører ifølge listen over Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters særlige forpligtelser, der er knyttet til GATS som bilag.

3.  Denne behandling finder ikke anvendelse for fordele, der indrømmes af en af parterne i henhold til en aftale af den type, der er defineret i artikel V i GATS, eller for foranstaltninger, der træffes på grundlag af en sådan aftale, eller for andre fordele, der indrømmes i overensstemmelse med listen over mestbegunstigelsesundtagelser, som Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater har knyttet til GATS.

4.  Algeriet indrømmer tjenesteleverandører fra Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater en behandling, der ikke er mindre gunstig end den behandling, der er omhandlet i artikel 31 til 33.

Artikel 31

Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser

Med hensyn til de tjenesteydelser, som tjenesteleverandører fra Fællesskabet leverer på Algeriets område, bortset fra gennem kommerciel tilstedeværelse eller fysiske personers tilstedeværelse som omhandlet i artikel 32 og 33, indrømmer Algeriet tjenesteleverandørerne fra Fællesskabet en behandling, der ikke er mindre gunstig end den behandling, som gives selskaber fra noget tredjeland.

Artikel 32

Kommerciel tilstedeværelse

1.  

a) Algeriet indrømmer EF-virksomheder, som etablerer sig på dets område, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, som gives selskaber fra noget tredjeland.

b) Algeriet indrømmer i overensstemmelse med sin lovgivning EF-virksomheders datterselskaber og filialer etableret på dets område en behandling, for så vidt angår deres drift, der ikke er mindre gunstig end den, Algeriet indrømmer sine egne virksomheder eller filialer eller, hvis den er gunstigere, den, det indrømmer noget tredjelands algeriske datterselskaber eller filialer.

2.  Den i stk. 1, litra a) og b), nævnte behandling indrømmes virksomheder, datterselskaber og filialer, der er etableret i Algeriet på denne aftales ikrafttrædelsesdato, og virksomheder, datterselskaber og filialer, der etableres efter denne dato.

Artikel 33

Fysiske personers midlertidige tilstedeværelse

1.  En EF-virksomhed eller en algerisk virksomhed, der er etableret i henholdsvis Algeriet og Fællesskabet, har ret til i overensstemmelse med gældende lovgivning i etableringsværtslandet midlertidigt at beskæftige eller i et datterselskab eller en filial at lade beskæftige ansatte, som er statsborgere i henholdsvis Fællesskabets medlemsstater og Algeriet, forudsat at sådanne ansatte er nøglepersonale som defineret i stk. 2, og at de udelukkende beskæftiges af disse virksomheder, datterselskaber eller filialer. Opholds- og arbejdstilladelserne for sådant personale gælder kun for det tidsrum, denne beskæftigelse varer.

2.  Som nøglepersonale i disse virksomheder, i det følgende benævnt »organisationer«, anses »virksomhedsinternt udstationerede«, som defineret i litra c), forudsat at organisationen er en juridisk person, og at de pågældende personer har været beskæftiget direkte af denne organisation eller været partnere i den (på anden måde end som majoritetsaktionærer) i mindst de 12 måneder, der går umiddelbart forud for en sådan udstationering. Det drejer sig om personer inden for følgende kategorier:

a) ledende personale i en organisation, som fortrinsvis varetager forretningsstedets administration og modtager generelle tilsyns- eller ledelsesinstrukser fra bestyrelsen eller virksomhedens aktionærer eller tilsvarende, herunder personer:

 der leder forretningsstedet eller en afdeling eller en underafdeling af forretningsstedet

 der fører tilsyn og kontrol med andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejderes arbejde

 der personligt har beføjelse til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse og afskedigelse eller andre personaledispositioner

b) personer, der arbejder i en organisation, og som besidder en særlig viden af afgørende betydning for forretningsstedets service, forskningsudstyr, teknikker eller ledelse. En sådan viden kan, bortset fra organisationsspecifik viden, afspejle et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller aktivitet, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en officielt anerkendt profession

c) »virksomhedsinternt udstationerede«, dvs. fysiske personer, der arbejder i en organisation på en parts område, og som i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed midlertidigt overflyttes til den anden parts område; den pågældende organisation skal have sit hovedsæde på en parts område, og overflytningen skal ske til en afdeling (filial, datterselskab) af denne organisation, som reelt udøver tilsvarende erhvervsvirksomhed på den anden parts område.

3.  Algeriske statsborgeres henholdsvis EF-statsborgeres indrejse til og midlertidige ophold på henholdsvis Fællesskabets og Algeriets område kan tillades, når disse virksomhedsrepræsentanter er personer i ledende stillinger i en virksomhed, jf. stk. 2, litra a), og er ansvarlige for oprettelse af henholdsvis en algerisk virksomhed eller en EF-virksomhed i Fællesskabet eller i Algeriet, når to betingelser er opfyldt:

 disse repræsentanter er ikke direkte involveret i salgs- eller serviceaktiviteter, og

 virksomheden har ikke nogen anden repræsentant eller filial eller noget andet kontor eller datterselskab i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Algeriet.

Artikel 34

Transport

1.  Bestemmelserne i artikel 30 til 33 finder ikke anvendelse på lufttransport, transport ad indre vandveje, landtransport og national cabotagesejlads, jf. dog bestemmelserne i denne artikels stk. 2 til 6.

2.  For så vidt angår rederiers aktiviteter i forbindelse med levering af internationale tjenesteydelser inden for søtransport, herunder intermodal transport, der indbefatter en sørejse, tillader hver part etablering og drift på sit område af datterselskaber eller filialer af den anden parts virksomheder på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, den indrømmer sine egne virksomheder eller, hvis de er gunstigere, dem, den indrømmer datterselskaber eller filialer af noget tredjelands virksomheder. Disse aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til:

a) markedsføring og salg af tjenesteydelser inden for søtransport og i relation dertil ved direkte kontakt med kunder, fra tilbudsgivning til fakturering, uanset om disse tjenesteydelser udføres eller udbydes direkte af tjenesteleverandøren selv eller af tjenesteleverandører, som sælgeren af tjenesteydelserne har etableret stående forretningsforbindelser med

b) køb og brug for egen regning eller på kunders vegne (og videresalg til kunder) af tjenesteydelser inden for transport og i relation dertil, herunder transportydelser ved enhver transportform, bl.a. transport ad indre vandveje, vejtransport og jernbanetransport, som er nødvendige for levering af en integreret tjenesteydelse

c) udfærdigelse af transportdokumenter, tolddokumenter eller andre dokumenter vedrørende de transporterede varers oprindelse og beskaffenhed

d) formidling af forretningsmæssige oplysninger med et hvilket som helst middel, herunder edb-informationssystemer og elektronisk dataudveksling (med forbehold af ikke-diskriminerende restriktioner vedrørende telekommunikation)

e) indgåelse af handelsaftaler med lokale partnere, især om erhvervelse af kapitalandele og ansættelse af lokalt personale (eller udenlandsk personale efter de relevante bestemmelser i denne aftale)

f) handling på virksomhedernes vegne, organisering af skibsanløb og overtagelse af gods, når det er påkrævet.

3.  Hvad angår søtransport forpligter parterne sig til reelt at anvende princippet om ubegrænset adgang til det internationale søtransportmarked og trafikken på et kommercielt grundlag. Parternes respektive lovgivning finder imidlertid anvendelse med hensyn til fortrinsretten for det nationale flag inden for national cabotagesejlads, bjærgning, bugsering og lodsning.

Disse bestemmelser berører ikke rettigheder og forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers konvention om en adfærdskodeks for linjekonferencer som gældende for den ene eller den anden af parterne i denne aftale. Ikke-konferencelinjer kan frit konkurrere med en konference, for så vidt som de overholder princippet om redelig konkurrence på et kommercielt grundlag.

Parterne bekræfter, at de tilslutter sig princippet om fri konkurrence som et væsentligt træk ved markedet for tør og flydende bulkfragt.

4.  Ved anvendelsen af principperne i stk. 3:

a) afstår parterne fra at indføre lastfordelingsbestemmelser i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande om tør og flydende bulkfragt og linjefart. Dette udelukker dog ikke muligheden for sådanne bestemmelser vedrørende linjefart under ekstraordinære omstændigheder, hvor rederier fra en af parterne i denne aftale ellers ikke ville have nogen reel mulighed for at deltage i trafikken til og fra det pågældende tredjeland

b) afskaffer parterne ved denne aftales ikrafttræden alle ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske eller andre hindringer, der kan udgøre en skjult begrænsning eller have diskriminerende virkninger for den frie udveksling af internationale tjenesteydelser inden for søtransport.

5.  For så vidt angår adgang til havne, disse havnes infrastruktur og hjælpetjenester for skibsfarten samt opkrævning af afgifter og gebyrer i forbindelse dermed, brug af toldfaciliteter, tildeling af kajplads og brug af omladningsfaciliteter, indrømmer hver part i øvrigt skibe, der benyttes til transport af gods, passagerer eller begge dele, og som fører den anden parts flag, eller som drives af statsborgere eller selskaber i den anden part, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der gælder for dens egne skibe.

6.  Med henblik på at sikre en koordineret udvikling af transporten mellem parterne, afpasset efter deres handelsbehov, kan betingelserne for gensidig markedsadgang og levering af tjenesteydelser inden for luft-, vej- og jernbanetransport samt transport ad indre vandveje om nødvendigt fastsættes ved hjælp af særordninger, som forhandles mellem parterne efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 35

Nationale bestemmelser

1.  Uanset bestemmelserne i afsnit III kan hver part anvende alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre omgåelse af dens bestemmelser om tredjelandes adgang til dens marked på grundlag af bestemmelserne i denne aftale.

2.  Dette afsnits bestemmelser anvendes med forbehold af enhver begrænsning, der er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden. De finder ikke anvendelse på aktiviteter, der på den ene eller den anden parts område, selv lejlighedsvis, er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

3.  Dette afsnits bestemmelser udelukker ikke, at en part kan anvende særlige regler vedrørende etablering og drift på sit område af filialer af virksomheder fra den anden part, der ikke er oprettet i henhold til lovgivningen på den første parts område, hvis disse regler er begrundet i retlige eller tekniske forskelle mellem sådanne filialer og filialer af virksomheder, der er oprettet i henhold til lovgivningen på dens område, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, hvis de er begrundet i forsigtighedshensyn. Forskelsbehandlingen må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt som følge af sådanne juridiske eller tekniske forskelle, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, forsigtighedsgrunde.

4.  Uanset alle andre bestemmelser i denne aftale må en part ikke forhindres i at træffe foranstaltninger af forsigtighedshensyn, herunder for at beskytte investorer, indskydere, policeindehavere eller personer, som en leverandør af finansielle tjenesteydelser skylder en tillidsforpligtelse, eller for at sikre finanssystemets integritet og stabilitet. Når sådanne foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, må de af parterne ikke benyttes som et middel til at omgå deres forpligtelser i henhold til denne aftale.

5.  Intet i aftalen må anvendes til at kræve, at en part skal afsløre oplysninger om kunders forhold og konti eller fortrolige oplysninger, som offentlige enheder er i besiddelse af.

6.  For så vidt angår bevægelighed for fysiske personer, der leverer en tjenesteydelse, skal intet i aftalen hindre parterne i at anvende deres love og administrative bestemmelser vedrørende indrejse, ophold, beskæftigelse, arbejdsvilkår, fysiske personers etablering og levering af tjenesteydelser, forudsat at det ikke sker på en sådan måde, at de fordele, der tilkommer en part i medfør af en given bestemmelse i aftalen, neutraliseres eller mindskes. Disse bestemmelser berører ikke anvendelsen af stk. 2.

Artikel 36

Definitioner

I forbindelse med denne aftale forstås der ved:

a) »tjenesteleverandør«: en fysisk eller juridisk person, der leverer en tjenesteydelse fra den ene parts område til den anden parts område, på den ene parts område til den anden parts forbruger af tjenesteydelsen, gennem kommerciel tilstedeværelse (etablering) på den anden parts område og gennem fysiske personers tilstedeværelse på den anden parts område

b) »EF-virksomhed« eller »algerisk virksomhed«: henholdsvis en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med enten en medlemsstats eller Algeriets lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedforretningssted er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Algeriets område.

Når den virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med enten en medlemsstats eller Algeriets lovgivning, alene har sit vedtægtsmæssige hjemsted på enten Fællesskabets eller Algeriets område, betragtes den imidlertid som en EF-virksomhed eller en algerisk virksomhed, hvis dens drift har en reel og vedvarende forbindelse med økonomien i enten en af medlemsstaterne eller Algeriet

c) »datterselskab«: en virksomhed, som faktisk kontrolleres af en anden virksomhed

d) »filial« af en virksomhed: et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som forekommer at have permanent karakter, f.eks. i form af en underafdeling af et moderselskab, som har en ledelse og er materielt udstyret til at indgå forretningsaftaler med tredjemand, så denne, selv om vedkommende er vidende om, at der om nødvendigt vil være en retlig tilknytning til moderselskabet, hvis hovedkontor befinder sig i udlandet, ikke behøver at forhandle direkte med dette moderselskab, men kan indgå forretninger på det forretningssted, som udgør underafdelingen

e) »etablering«: den ret, som EF-virksomheder eller algeriske virksomheder, der er defineret i litra b), har til at påbegynde og udøve erhvervsvirksomhed ved oprettelse af datterselskaber og filialer i henholdsvis Algeriet og Fællesskabet

f) »drift«: udøvelse af erhvervsvirksomhed

g) »erhvervsvirksomhed«: virksomhed inden for industri, handel og liberale erhverv

h) »EF-statsborgere« og »algeriske statsborgere«: fysiske personer, der er statsborgere i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Algeriet.

Hvad angår international søtransport, herunder intermodal transport, der indbefatter en sørejse, er statsborgere i henholdsvis medlemsstaterne eller Algeriet, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Algeriet, og rederier, som er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Algeriet, og som kontrolleres af henholdsvis statsborgere i en medlemsstat eller algeriske statsborgere, også omfattet af bestemmelserne i dette afsnit, hvis deres skibe er registreret i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Algeriet i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger.

Artikel 37

Generelle bestemmelser

1.  Parterne bestræber sig så vidt muligt på ikke at træffe foranstaltninger eller dispositioner, der gør etablerings- og driftsvilkårene for den anden parts virksomheder mere restriktive, end de var på dagen før datoen for undertegnelsen af aftalen.

2.  Parterne forpligter sig til at overveje en udvikling af dette afsnit med sigte på indgåelse af en »økonomisk integrationsaftale« som defineret i artikel V i GATS. Associeringsrådet tager ved udformningen af sine henstillinger hensyn til erfaringerne med implementeringen af mestbegunstigelsesstatus og parternes respektive forpligtelser i henhold til GATS, særlig artikel V.

Ved en sådan undersøgelse tager associeringsrådet også hensyn til de fremskridt, som parterne har gjort med at tilnærme deres lovgivning til hinanden med hensyn til de pågældende aktiviteter. Denne målsætning er genstand for en første undersøgelse i associeringsrådet senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.AFSNIT IV

BETALINGER, KAPITAL, KONKURRENCE OG ANDRE ØKONOMISKE BESTEMMELSERKAPITEL 1

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 38

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 40 forpligter parterne sig til i frit konvertibel valuta at tillade alle løbende betalinger vedrørende løbende transaktioner.

Artikel 39

1.  Fællesskabet og Algeriet sikrer fra aftalens ikrafttræden fri bevægelighed for kapital til direkte investeringer i Algeriet, der foretages af virksomheder dannet i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og overskud heraf.

2.  Parterne afholder konsultationer og samarbejder med henblik på at danne det nødvendige grundlag for at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Algeriet og opnå en fuldstændig liberalisering.

Artikel 40

Hvis en eller flere af Fællesskabets medlemsstater eller Algeriet har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er en alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Algeriet, alt efter omstændighederne, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel og artikel VIII og XIV i vedtægterne for Den Internationale Valutafond, vedtage restriktive foranstaltninger over for løbende betalinger, som skal være tidsbegrænsede, og som ikke må gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at rette op på betalingsbalancestillingen. Fællesskabet eller Algeriet, alt efter omstændighederne, underretter straks den anden part herom og forelægger hurtigst muligt den anden part en tidsplan for ophævelsen af disse foranstaltninger.KAPITEL 2

Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Artikel 41

1.  Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Algeriet:

a) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

b) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på:

 hele Fællesskabets område eller en væsentlig del heraf

 hele Algeriets område eller en væsentlig del heraf.

2.  Parterne samarbejder administrativt om gennemførelsen af deres respektive konkurrencelovgivning og udveksler oplysninger under hensyn til de begrænsninger, som fortrolighedskravet lægger, i overensstemmelse med procedurerne i bilag 5 til denne aftale.

3.  Hvis Fællesskabet eller Algeriet finder, at en særlig praksis er uforenelig med stk. 1, og hvis denne praksis påfører eller truer med at påføre den anden part alvorlig skade, kan det træffe passende foranstaltninger efter konsultation i associeringsudvalget eller efter 30 arbejdsdage efter indbringelsen af sagen til konsultation.

Artikel 42

Medlemsstaterne og Algeriet tilpasser gradvis og med forbehold af deres forpligtelser i henhold til GATT eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved udløbet af det femte år efter denne aftales ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Algeriet med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår. Associeringsudvalget underrettes om sådanne foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 43

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager associeringsrådet omsorg for, at der fra det femte år efter aftalens ikrafttræden ikke vedtages eller opretholdes nogen foranstaltninger, der kan forstyrre samhandelen mellem Fællesskabet og Algeriet i et omfang, der virker til skade for parternes interesser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at disse virksomheder de jure eller de facto kan udføre de opgaver, der er blevet dem tildelt.

Artikel 44

1.  Parterne garanterer en passende og effektiv beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret svarende til de højeste internationale standarder. Dette omfatter effektive midler til at håndhæve sådanne rettigheder.

2.  Gennemførelsen af denne artikel og bilag 6 undersøges af parterne med regelmæssige mellemrum. I tilfælde af vanskeligheder på området intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker samhandelen, finder der hastekonsultationer sted efter anmodning fra en af parterne, for at der kan opnås gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Artikel 45

Parterne forpligter sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte personoplysninger for at fjerne hindringerne for den frie bevægelighed af sådanne oplysninger mellem parterne.

Artikel 46

1.  Parterne sætter sig som målsætning at foretage en gensidig og gradvis liberalisering af offentlige indkøb.

2.  Associeringsrådet træffer de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre bestemmelserne i stk. 1.AFSNIT V

ØKONOMISK SAMARBEJDE

Artikel 47

Formål

1.  Parterne forpligter sig til at styrke deres økonomiske samarbejde i deres gensidige interesse og i den partnerskabsånd, der præger denne aftale.

2.  Formålet med det økonomiske samarbejde er at støtte Algeriets indsats for varig økonomisk og social udvikling.

3.  Dette økonomiske samarbejde er i overensstemmelse med målsætningerne i Barcelona-erklæringen.

Artikel 48

Anvendelsesområde

1.  Samarbejdet rettes i første række mod aktivitetsområder, der er påvirket af interne begrænsninger og vanskeligheder eller berøres af processen for liberalisering af den algeriske økonomi som helhed, særlig liberaliseringen af samhandelen mellem Algeriet og Fællesskabet.

2.  Samarbejdet rettes desuden i første række mod sektorer, der kan bidrage til at lette den gensidige tilnærmelse mellem Algeriets og Fællesskabets økonomi, særlig sådanne, som er vækstfremmende og jobskabende, og fremme udviklingen i handelen mellem Algeriet og Fællesskabet, navnlig ved at øge diversificeringen af Algeriets eksport.

3.  Samarbejdet skal anspore til økonomisk integration mellem Maghreb-landene ved hjælp af enhver form for foranstaltninger, som kan bidrage til udvikling af forbindelser mellem Maghreb-landene.

4.  En væsentlig komponent i realiseringen af samarbejdet på de forskellige områder af det økonomiske samarbejde er bevarelse af miljøet og den økologiske balance.

5.  Parterne kan ved fælles overenskomst fastlægge andre områder for det økonomiske samarbejde.

Artikel 49

Midler og retningslinjer

Det økonomiske samarbejde gennemføres navnlig ved hjælp af:

a) en regelmæssig økonomisk dialog mellem parterne om alle områder inden for den makroøkonomiske politik

b) informationsudveksling og kommunikation

c) levering af rådgivning, fagkundskab og uddannelse

d) gennemførelse af fælles projekter

e) faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand

f) foranstaltninger til støtte for partnerskaber og direkte investeringer, navnlig fra private virksomheder, og privatiseringsprogrammer.

Artikel 50

Regionalt samarbejde

For at aftalen kan få sine fulde virkninger med hensyn til udviklingen af Euro-Middelhavspartnerskabet og i det maghrebinske område, bestræber parterne sig på at tilskynde til enhver foranstaltning med regionalt sigte, eller som inddrager andre tredjelande, idet der navnlig fokuseres på:

a) økonomisk integration

b) udvikling af økonomisk infrastruktur

c) miljøområdet

d) videnskabelig og teknologisk forskning

e) uddannelsesområdet

f) kulturelle anliggender

g) toldspørgsmål

h) regionale institutioner og gennemførelse af fælles eller harmoniserede programmer og politikker.

Artikel 51

Videnskabeligt, teknisk og teknologisk samarbejde

Samarbejdet tager sigte på:

a) at fremme etableringen af permanente forbindelser mellem de to parters forskersamfund, navnlig ved:

 at give Algeriet adgang til fællesskabsprogrammer for forskning og teknologisk udvikling i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne om tredjelandes deltagelse i disse programmer

 at inddrage Algeriet i de decentrale samarbejdsnet

 at øge synergien mellem uddannelse og forskning

b) at styrke forskningskapaciteten i Algeriet

c) at stimulere den teknologiske innovation, overførsel af ny teknologi og knowhow, gennemførelse af projekter inden for forskning og teknologisk udvikling og udnyttelse af videnskabelige og tekniske forskningsresultater

d) at tilskynde til alle foranstaltninger, der kan skabe synergi med regionale foranstaltninger.

Artikel 52

Miljø

1.  Parterne tilskynder til samarbejde om at bekæmpe miljøforringelse, kontrollere forurening og sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling, miljøkvaliteten og beskyttelsen af menneskers sundhed.

2.  Samarbejdet fokuseres på:

 spørgsmål i forbindelse med ørkendannelse

 rationel forvaltning af vandressourcerne

 forsaltning

 landbrugets indvirkninger på jord- og vandkvaliteten

 hensigtsmæssig energiudnyttelse og transport

 industriudviklingens følger for miljøet i almindelighed og sikkerhed ved industrianlæg i særdeleshed

 forvaltning af affald, særlig giftigt affald

 integreret forvaltning af følsomme kystområder

 kontrol med og modvirkning af by-, industri- og havforurening

 anvendelse af avancerede instrumenter til miljøforvaltning og -overvågning, særlig miljøinformationssystemer, herunder statistikker

 o — faglig bistand, særlig med henblik på bevarelse af biodiversiteten.

Artikel 53

Industrisamarbejde

Samarbejdet tager sigte på:

a) at fremme eller støtte foranstaltninger til fordel for direkte investeringer og industripartnerskaber i Algeriet

b) at tilskynde til direkte samarbejde mellem erhvervsdrivende hos parterne, også i forbindelse med Algeriets adgang til fællesskabsnettene for virksomhedssamarbejde eller decentrale samarbejdsnet

c) at støtte bestræbelser på at modernisere og omstrukturere industrien, herunder landbrugsfødevareindustrien, der gøres af den offentlige og private sektor i Algeriet

d) at tilskynde til udvikling af små og mellemstore virksomheder

e) at anspore til skabelse af et gunstigt klima for privat initiativ med henblik på at stimulere og diversificere produktioner bestemt til det lokale marked og eksportmarkedet

f) at udnytte de menneskelige ressourcer og industripotentiellet i Algeriet gennem en bedre politik for innovation, forskning og teknologisk udvikling

g) støtte omstruktureringen af den industrielle sektor og det industrielle moderniseringsprogram med henblik på at oprette et frihandelsområde for at gøre varerne mere konkurrencedygtige

h) bidrage til at udvikle eksporten af varer fremstillet i Algeriet.

Artikel 54

Fremme og beskyttelse af investeringer

Samarbejdet tager sigte på at skabe et klima, der kan befordre investeringsstrømmene, ved:

a) fastlæggelse af harmoniserede og forenklede procedurer, ordninger for saminvesteringer (særlig mellem små og mellemstore virksomheder) og ordninger for udforskning af og information om investeringsmuligheder

b) juridiske rammer, som kan befordre investeringerne mellem de to parter, i givet fald ved indgåelse af aftaler mellem Algeriet og medlemsstaterne om beskyttelse af investeringer og om undgåelse af dobbeltbeskatning

c) faglig bistand til at fremme og sikre nationale og udenlandske investeringer.

Artikel 55

Standardisering og overensstemmelsesvurdering

Formålet med samarbejdet er at mindske forskellene inden for standardisering og certificering.

Det skal bl.a. konkretiseres ved:

 at tilskynde til anvendelse af europæiske standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer og -teknikker

 at opgradere algeriske overensstemmelsesvurderings- og målingsorganer samt bistå med at skabe det nødvendige grundlag til på sigt at indgå aftaler om gensidig anerkendelse på disse områder

 at samarbejde på området for kvalitetsstyring

 at støtte de algeriske institutioner, der har ansvaret for standardisering, kvalitet og intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

Artikel 56

Tilnærmelse af lovgivning

Samarbejdet sigter på at tilnærme Algeriets lovgivning til Fællesskabets på de af denne aftale omfattede områder.

Artikel 57

Finansielle tjenesteydelser

Samarbejdet tager sigte på at forbedre og udvikle de finansielle tjenesteydelser.

Det omfatter navnlig:

 informationsudveksling om finansielle bestemmelser og finansiel praksis samt uddannelsesordninger, navnlig i forbindelse med oprettelse af små og mellemstore virksomheder

 støtte til reformer af bank- og finanssystemerne i Algeriet, herunder udvikling af børsmarkedet.

Artikel 58

Landbrug og fiskeri

Samarbejdet tager sigte på at modernisere og omstrukturere landbrugs-, skov- og fiskerisektoren, hvor dette er nødvendigt.

Det rettes især mod:

 støtte til politik for udvikling og diversificering af produktionen

 fødevaresikkerhed

 integreret udvikling af landbrugsdistrikter, herunder forbedring af de grundlæggende tjenesteydelser og udvikling af landbrugsrelaterede økonomiske aktiviteter

 fremme af et miljøvenligt landbrug og fiskeri

 evaluering og rationel forvaltning af naturressourcerne

 etablering af nærmere forbindelser på frivillig basis mellem virksomheder, grupperinger og erhvervsorganisationer inden for landbrug, fiskeri og agroindustri

 faglig bistand og erhvervsuddannelse

 harmonisering af fytosanitære og veterinære standarder og kontrolprocedurer

 samarbejde mellem landdistrikter og udveksling af erfaringer og knowhow vedrørende udvikling af landdistrikter

 støtte til privatisering

 evaluering og rationel forvaltning af fiskeressourcerne

 støtte til forskningsprogrammer.

Artikel 59

Transport

Samarbejdet tager sigte på:

 at støtte omstrukturering og modernisering inden for transport

 at forbedre personbefordring og godstransport

 at fastlægge og anvende driftsstandarder svarende til dem, der gælder i Fællesskabet.

De prioriterede områder for samarbejdet er:

 vejtransport, herunder en gradvis lempelse af transitbetingelserne

 forvaltning af jernbaner, havne og lufthavne, herunder samarbejde mellem nationale kompetente myndigheder

 modernisering af vej-, jernbane-, havne- og lufthavnsinfrastruktur i relation til de store hovedfærdselsårer af fælles interesse, transeuropæiske forbindelser og ruter af regional betydning, herunder navigationshjælpemidler

 fornyelse af det tekniske udstyr efter EF-standarderne for kombineret jernbane- og vejtransport, intermodal transport, containertransport og omladning

 faglig bistand og uddannelse.

Artikel 60

Telekommunikation og informationssamfundet

Samarbejdet på dette område er navnlig rettet mod:

 en dialog om de forskellige aspekter af informationssamfundet, herunder telekommunikationspolitik

 informationsudveksling og eventuelt faglig bistand vedrørende forskrifter og standardisering, overensstemmelsesprøvning og certificering inden for informations- og telekommunikationsteknologi

 udbredelse af nye avancerede informations- og telekommunikationsteknologier, herunder satellitteknologi, informationstjenester og -teknologi

 stimulering og gennemførelse af fælles projekter inden for forskning og teknologisk eller industriel udvikling, hvad angår ny teknologi inden for information, kommunikation, telematik og informationssamfundet

 mulighed for algeriske organisationer for at deltage i europæiske pilotprojekter og programmer efter de særlige retningslinjer, der gælder på de pågældende områder

 sammenkobling og interoperabilitet mellem Fællesskabets og Algeriets telematiknet og -tjenester

 faglig bistand til planlægning og forvaltning af radiofrekvensspektret med henblik på en koordineret og effektiv anvendelse af radiokommunikation i Euro-Middelhavsområdet.

Artikel 61

Energi og minedrift

Samarbejdet på energi- og mineområdet tager sigte på:

a) institutionel, lovgivningsmæssig og forskriftsmæssig opgradering for at sikre regulering af aktiviteterne og fremme af investeringer

b) teknisk og teknologisk opgradering for at forberede energi- og mineselskaberne på de markedsøkonomiske og konkurrencemæssige krav

c) udvikling af partnerskaber mellem virksomheder i Algeriet og Fællesskabet med hensyn til prospektering, produktion, forarbejdning, distribution og tjenesteydelser inden for energi- og minesektoren.

I denne forbindelse er de prioriterede områder for samarbejdet:

 tilpasning af de institutionelle, lovgivningsmæssige og forskriftsmæssige rammer for aktiviteterne inden for energi- og minesektoren til markedsøkonomiske vilkår gennem faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand

 støtte til bestræbelserne på at omstrukturere offentlige virksomheder inden for energi- og minesektoren

 udvikling af partnerskaber inden for:

 

 prospektering, produktion og forarbejdning af carbonhydrider

 elproduktion

 distribution af olieprodukter

 produktion af udstyr og tjenesteydelser, der anvendes i produktionen af energiprodukter

 udnyttelse og forarbejdning af mineressourcer

 udvikling af gas-, olie- og eltransport

 støtte til modernisering og udvikling af energinet og disses sammenkobling med Det Europæiske Fællesskabs net

 oprettelse af databaser på energi- og mineområdet

 støtte og fremme af private investeringer inden for energi- og minesektoren

 miljø, udvikling af vedvarende energikilder og energieffektivitet

 fremme af teknologioverførsel inden for energi- og minesektoren.

Artikel 62

Turisme og håndværk

Samarbejdet på dette område tager især sigte på:

 at øge informationsudvekslingen om strømninger og politikker vedrørende turisme, kurbade og håndværk

 at intensivere uddannelsesindsatsen inden for hoteldrift og -administration samt andre fag inden for turisme og håndværk

 at udveksle erfaringer for at sikre en afbalanceret og bæredygtig udvikling af turismen

 at fremme ungdomsturismen

 at bistå Algeriet med at udvikle sit potentiale inden for turisme, kurbade og håndværk og med at forbedre turistprodukternes image

 støtte privatiseringen.

Artikel 63

Toldsamarbejde

1.  Samarbejdet tager sigte på at garantere overholdelsen af frihandelsordningen. Det er navnlig rettet mod:

a) forenkling af kontrol og toldprocedurer

b) anvendelse af et administrativt enhedsdokument, der svarer til Fællesskabets, og sammenkobling af Fællesskabets og Algeriets forsendelsessystemer.

Der kan eventuelt ydes faglig bistand.

2.  Uden at dette berører andre former for samarbejde, som er omhandlet i denne aftale, navnlig vedrørende bekæmpelse af narkotika og hvidvaskning af penge, yder parternes administrative myndigheder hinanden gensidig bistand efter bestemmelserne i protokol 7.

Artikel 64

Samarbejde på det statistiske område

Hovedformålet med samarbejdet på dette område er gennem en harmonisering af de af parterne anvendte metoder at sikre, at statistikker om bl.a. udenrigshandel, offentlige finanser og betalingsbalance, befolkningsforhold, migration, transport og kommunikation samt i almindelighed alle de områder, der er omfattet af denne aftale, er sammenlignelige og brugbare. Der kan eventuelt ydes faglig bistand.

Artikel 65

Samarbejde om forbrugerbeskyttelse

1.  Parterne er enige om, at samarbejdet på dette område bør tage sigte på at gøre deres forbrugerbeskyttelsesordninger indbyrdes forenelige.

2.  Samarbejdet omfatter navnlig følgende områder:

a) udveksling af oplysninger om lovgivningsmæssigt arbejde og af eksperter, navnlig forbrugerrepræsentanter

b) tilrettelæggelse af seminarer og uddannelsesophold

c) etablering af permanente systemer for gensidig information om farlige produkter, dvs. som udgør en risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed

d) forbedring af forbrugeroplysningen specielt vedrørende de tilbudte produkters og tjenesteydelsers pris og beskaffenhed

e) institutionelle reformer

f) faglig bistand

g) etablering af algeriske laboratorier for komparative analyser og forsøg og støtte til oprettelse af et decentraliseret forbrugerinformationssystem

h) bistand til tilrettelæggelse og indførelse af et varslingssystem, der skal integreres i det europæiske net.

Artikel 66

Under hensyntagen til den algeriske økonomis særlige beskaffenhed fastsætter parterne retningslinjer og procedurer for gennemførelsen af det økonomiske samarbejde, der etableres i henhold til dette afsnit, med henblik på at støtte moderniseringen af den algeriske økonomi og oprette et frihandelsområde.

Identificering og vurdering af behovene samt procedurerne for gennemførelsen af det økonomiske samarbejde undersøges inden for rammerne af den mekanisme, der indføres i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalens artikel 98.

Parterne aftaler prioriteterne for samarbejdet inden for rammerne af ovennævnte mekanisme.AFSNIT VI

SAMARBEJDE PÅ DET SOCIALE OG KULTURELLE OMRÅDEKAPITEL 1

Bestemmelser vedrørende arbejdstagere

Artikel 67

1.  Hver medlemsstat indrømmer arbejdstagere med algerisk statsborgerskab, der er beskæftiget på dens område, en ordning, som for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning og afskedigelse udelukker enhver forskelsbehandling begrundet i nationalitet i forhold til dens egne statsborgere.

2.  Enhver algerisk statsborger, der har tilladelse til at udøve lønnet erhvervsvirksomhed på en medlemsstats område på midlertidigt grundlag, er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, for så vidt angår arbejdsvilkår og aflønning.

3.  Algeriet anvender samme ordning over for arbejdstagere, som er statsborgere i medlemsstaterne, og som er beskæftiget på dets område.

Artikel 68

1.  Med forbehold af bestemmelserne i de følgende stykker anvendes der på arbejdstagere med algerisk statsborgerskab og medlemmer af deres familie, der bor hos dem, en social sikringsordning, der udelukker enhver forskelsbehandling begrundet i nationalitet i forhold til statsborgere i de medlemsstater, hvor de er beskæftiget.

Begrebet social sikring omfatter alle grene af social sikring, som vedrører sygdoms-, barsels-, invaliditets- og aldersydelser samt ydelser til efterlevende, ydelser som følge af arbejdsulykker og erhvervssygdom, ydelser som følge af død, arbejdsløshedsydelser og familieydelser.

Denne bestemmelse må ikke bevirke, at de andre regler vedrørende koordination, der er omhandlet i fællesskabsforskrifterne baseret på EF-traktatens artikel 42, bringes i anvendelse på andre betingelser end dem, der er fastsat i artikel 70 i denne aftale.

2.  For disse arbejdstagere sker der ved beregningen af de pensioner, alders-, invalide- og efterladtepensioner, familieydelser, sygdoms- og barselsydelser samt den sundhedspleje, der tilkommer dem og deres familie, som er bosat inden for Fællesskabet, en sammenlægning af de forsikrings-, beskæftigelses- og bopælsperioder, som de har fuldført i de forskellige medlemsstater.

3.  Disse arbejdstagere oppebærer familieydelser for de medlemmer af deres familie, som er bosat inden for Fællesskabet.

4.  Disse arbejdstagere har ret til fri overførsel til Algeriet af pensioner og alders- og efterladtepensioner og ydelser for arbejdsulykker eller erhvervssygdom samt invaliditet som følge af arbejdsulykker eller erhvervssygdom, med undtagelse af særlige ikke-bidragsbetingede ydelser, til de kurser, som anvendes i medfør af den eller de pågældende debitormedlemsstaters lovgivning.

5.  Algeriet anvender over for arbejdstagere, der er statsborgere i medlemsstaterne, og som er beskæftiget på dets område, samt over for deres familiemedlemmer, en ordning svarende til den i stk. 1, 3 og 4 omhandlede.

Artikel 69

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på statsborgere fra den ene eller den anden part, som er lovligt bosat eller arbejder lovligt i værtslandet.

Artikel 70

1.  Inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden vedtager associeringsrådet bestemmelser, som kan sikre anvendelsen af principperne i artikel 68.

2.  Associeringsrådet fastlægger de nærmere bestemmelser for et administrativt samarbejde til sikring af de forvaltnings- og kontrolmæssige garantier, som er nødvendige for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1.

Artikel 71

De bestemmelser, som vedtages af associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 70, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af bilaterale aftaler mellem Algeriet og medlemsstaterne, for så vidt disse indeholder mere fordelagtige ordninger for algeriske statsborgere eller medlemsstaternes statsborgere.KAPITEL 2

Dialog på det sociale område

Artikel 72

1.  Der indledes en regelmæssig dialog mellem parterne om ethvert emne på det sociale område, der er af interesse for dem.

2.  Den er redskabet til at udforske måder og betingelser for fremskridt med hensyn til arbejdstagernes bevægelighed, ligebehandling og social integration af algeriske statsborgere og EF-statsborgere, der er lovligt bosat på værtsstaternes område.

3.  Dialogen skal navnlig omfatte alle anliggender med berøring til:

a) leve- og arbejdsvilkår for arbejdstagere og deraf afhængige personer

b) migration

c) ulovlig indvandring og betingelserne for tilbagevenden af personer, der har befundet sig i en ulovlig situation i henseende til den gældende lovgivning i værtslandet om ophold og etablering

d) foranstaltninger og programmer, som kan befordre ligebehandling mellem algeriske statsborgere og EF-statsborgere, det gensidige kendskab til kultur og civilisation, øget tolerance og afskaffelse af diskrimination.

Artikel 73

Dialogen på det sociale område finder sted på et niveau og efter retningslinjer svarende til, hvad der er fastsat i afsnit I i denne aftale, som også kan tjene til ramme herfor.KAPITEL 3

Samarbejdsforanstaltninger på det sociale område

Artikel 74

1.  Parterne anerkender betydningen af, at den sociale udvikling forløber i takt med den økonomiske udvikling. De prioriterer særlig respekten for de grundlæggende sociale rettigheder.

2.  For at befæste samarbejdet mellem parterne på det sociale område vil der blive iværksat foranstaltninger og programmer vedrørende ethvert emne af interesse for dem.

Følgende foranstaltninger betragtes i denne sammenhæng som prioriterede:

a) forbedring af levevilkårene, jobskabelse og udvikling af uddannelse, navnlig i udvandringsområder

b) genindpasning af personer, der er repatrieret som følge af deres situations ulovlige karakter i henseende til den pågældende værtslandslovgivning

c) produktive investeringer eller oprettelse af virksomheder i Algeriet af algeriske arbejdstagere, der er lovligt bosat i Fællesskabet

d) fremme af kvindernes rolle i den økonomiske og sociale udviklingsproces, navnlig gennem uddannelse og via medierne inden for rammerne af den algeriske politik på området

e) støtte til algeriske programmer for familieplanlægning og beskyttelse af mødre og børn

f) forbedring af social- og sygesikringssystemerne

g) gennemførelse og finansiering af udvekslings- og fritidsprogrammer for blandede grupper af unge af europæisk og algerisk oprindelse, der er bosiddende i medlemsstaterne, med henblik på at befordre den gensidige viden om deres respektive kulturer og fremme tolerance

h) forbedring af levevilkårene i ugunstigt stillede områder

i) fremme af dialogen på arbejdsmarkedet

j) fremme af respekten for menneskerettigheder på arbejdsmarkedet

k) bidrag til udvikling af boligsektoren, særlig sociale boliger

l) afhjælpning af de negative følger af en tilpasning af de økonomiske og sociale strukturer

m) forbedring af erhvervsuddannelsessystemet.

Artikel 75

Samarbejdsordningerne kan gennemføres i samarbejde med medlemsstaterne og de relevante internationale organisationer.

Artikel 76

Associeringsrådet nedsætter en arbejdsgruppe inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden. Den har ansvaret for den løbende og regelmæssige evaluering af gennemførelsen af kapitel 1 til 3.KAPITEL 4

Samarbejde om kulturelle anliggender og uddannelse

Artikel 77

Aftalen tager sigte på at fremme informationsudveksling og kulturelt samarbejde under hensyntagen til medlemsstaternes bilaterale foranstaltninger.

Det tilstræbes at opnå en bedre gensidig viden om og forståelse for hinandens kultur.

Der lægges særlig vægt på fælles aktiviteter på forskellige områder, såsom medieområdet (pressen og de audiovisuelle medier), og tilskyndelse til udveksling af unge.

Samarbejdet vil kunne omfatte følgende områder:

 oversættelse af skønlitteratur

 bevarelse og restaurering af historiske og kulturelle lokaliteter og monumenter

 uddannelse af kulturarbejdere

 udveksling af kunstnere og kunstværker

 tilrettelæggelse af kulturarrangementer

 gensidig bevidstgørelse og formidling af oplysninger om vigtige kulturbegivenheder

 tilskyndelse til samarbejde på det audiovisuelle område, navnlig med hensyn til uddannelse og koproduktion

 udbredelse af litterære, tekniske og videnskabelige tidsskrifter og værker.

Artikel 78

Samarbejdet på uddannelsesområdet tager sigte på:

a) at forbedre systemet for almen og faglig uddannelse, herunder erhvervsuddannelse

b) at anspore især kvinder til at søge uddannelse, herunder også tekniske og højere uddannelser og erhvervsuddannelse

c) at hæve ekspertiseniveauet hos ledende personale i den offentlige og den private sektor

d) at anspore til varige forbindelser mellem specialiserede organisationer hos parterne med henblik på sammenlægning og udveksling af erfaringer og midler.AFSNIT VII

FINANSIELT SAMARBEJDE

Artikel 79

Med henblik på at virkeliggøre aftalens mål iværksættes der et finansielt samarbejde til fordel for Algeriet efter passende retningslinjer og med de fornødne finansielle midler.

Disse retningslinjer fastlægges efter fælles overenskomst mellem parterne med de mest egnede redskaber fra tidspunktet for aftalens ikrafttræden.

Indsatsområderne for dette samarbejde er ud over de i afsnit V og VI i denne aftale omhandlede særlig følgende:

 fremme af reformerne med sigte på en modernisering af økonomien, herunder udvikling af landdistrikter

 opgradering af de økonomiske infrastrukturer

 fremme af private investeringer og jobskabende aktiviteter

 afhjælpning af følgerne for den algeriske økonomi af den gradvise oprettelse af et frihandelsområde, særlig ved at opgradere og omstille industrien

 ledsageforanstaltninger til politikken i de sociale sektorer.

Artikel 80

Inden for rammerne af fællesskabsinstrumenterne til støtte af strukturtilpasningsprogrammer i Middelhavsområdet og i nær koordination med de andre bidragsydere, særlig de internationale finansieringsinstitutioner, drager Fællesskabet og Algeriet omsorg for at tilpasse de instrumenter, der skal ledsage udviklings- og liberaliseringspolitikken for den algeriske økonomi, med henblik på at genskabe de større finansielle balancer og skabe et økonomisk klima, der vil kunne fremskynde væksten og forbedre befolkningens velfærd.

Artikel 81

For at sikre en koordineret tilgang til de ekstraordinære makroøkonomiske og finansielle problemer, der vil kunne følge af den gradvise gennemførelse af aftalens bestemmelser, retter parterne særlig deres opmærksomhed mod udviklingen i samhandelen og de finansielle forbindelser mellem Fællesskabet og Algeriet inden for rammerne af den regelmæssige økonomiske dialog, der etableres i henhold til afsnit V.AFSNIT VIII

SAMARBEJDE OM RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

Artikel 82

Styrkelse af institutioner og retsstaten

Som led i deres samarbejde om retlige og indre anliggender lægger parterne særlig vægt på at styrke institutionerne inden for retshåndhævelse og retsvæsenets funktion. Dette omfatter konsolidering af retsstaten.

I den forbindelse drager parterne også omsorg for, at deres statsborgeres rettigheder overholdes uden forskelsbehandling på den anden parts område.

Bestemmelserne i denne artikel vedrører ikke forskelsbehandling begrundet i nationalitet.

Artikel 83

Bevægelighed for personer

Parterne, der ønsker at lette personbevægelserne mellem deres områder, drager omsorg for, at formaliteterne for visumudstedelse og -behandling overholdes nøje i overensstemmelse med gældende EF-lovgivning og national lovgivning, og er enige om inden for rammerne af deres kompetence at undersøge, hvordan procedurerne for udstedelse af visum til personer, der er involveret i gennemførelsen af denne aftale, kan forenkles og fremskyndes. Associeringsudvalget undersøger periodisk gennemførelsen af denne artikel.

Artikel 84

Samarbejde om hindring og kontrol af ulovlig indvandring samt om tilbagetagelse

1.  Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger udviklingen af et gensidigt og gavnligt samarbejde i forbindelse med udveksling af oplysninger om ulovlig indvandring og er enige om at samarbejde om at hindre og kontrollere ulovlig indvandring. Med henblik herpå:

 accepterer Algeriet på den ene side og hver af Fællesskabets medlemsstater på den anden side at tilbagetage egne statsborgere, der opholder sig ulovligt på den anden parts område, så snart de nødvendige identifikationsprocedurer er udført

 udstyrer Algeriet og Fællesskabets medlemsstater deres statsborgere med de nødvendige identitetspapirer til dette formål.

2.  Parterne, der ønsker at lette bevægelighed og ophold for deres statsborgere med lovlig status, forhandler på anmodning af en af dem om indgåelse af aftaler om bekæmpelse af ulovlig indvandring samt tilbagetagelsesaftaler. Sidstnævnte aftaler omfatter også, hvis nogen af parterne skønner det nødvendigt, tilbagetagelse af tredjelandes statsborgere, der indrejser direkte fra den anden parts område. I påkommende tilfælde fastlægger Parterne de praktiske bestemmelser for gennemførelsen af disse aftaler i selve aftalerne eller deres gennemførelsesprotokoller.

3.  Associeringsrådet undersøger, hvilke andre fælles bestræbelser der kan gøres for at hindre og kontrollere ulovlig indvandring, herunder afsløring af falske dokumenter.

Artikel 85

Juridisk og retsligt samarbejde

1.  Parterne er enige om, at juridisk og retsligt samarbejde er af afgørende betydning og et nødvendigt supplement til de andre former for samarbejde, der er fastlagt i denne aftale.

2.  Dette samarbejde kan eventuelt omfatte forhandling af aftaler på området.

3.  Det civilretlige samarbejde omfatter navnlig:

 styrkelse af den gensidige bistand i forbindelse med bilæggelse af tvister eller behandling af civil-, erhvervs- eller familieretlige sager

 udveksling af erfaringer med forvaltning og forbedring af domstolenes virksomhed.

4.  Det strafferetlige samarbejde omfatter:

 styrkelse af de eksisterende ordninger for gensidig bistand og udlevering

 fremme af udvekslinger, navnlig i forbindelse med strafferetligt samarbejde, beskyttelse af individuelle rettigheder og friheder, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og forbedring af strafferetsplejens effektivitet.

5.  Samarbejdet på dette område omfatter navnlig specialiserede uddannelseskurser.

Artikel 86

Forebyggelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet

1.  Parterne vedtager at samarbejde om at forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet, navnlig på følgende områder: menneskehandel, seksuel udnyttelse, handel med forbudte, varemærkeforfalskede eller piratkopierede produkter og ulovlige transaktioner, navnlig i forbindelse med industriaffald og radioaktivt materiale, korruption, ulovlig handel med stjålne biler og med våben og sprængstoffer, computerkriminalitet og ulovlig handel med kulturgoder.

Parterne arbejder nært sammen om at indføre passende mekanismer og standarder.

2.  Det faglige og administrative samarbejde på dette område kan omfatte uddannelse og styrkelse af gennemslagskraften hos de myndigheder og instanser, der har ansvaret for at bekæmpe og forebygge kriminalitet og udforme foranstaltninger hertil.

Artikel 87

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge

1.  Parterne er enige om, at det er nødvendigt at gøre en energisk indsats for og samarbejde om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og ulovlig narkotikahandel i særdeleshed.

2.  Samarbejdet på dette område omfatter administrativ og faglig bistand med henblik på at fastlægge og gennemføre egnede standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og andre internationale organer på dette område, især Den Internationale Finansielle Aktionsgruppe (FATF).

3.  Målet med samarbejdet er:

a) at uddanne embedsmænd i de instanser, der har ansvaret for at forebygge, afsløre og bekæmpe hvidvaskning af penge, samt embedsmænd ved domstolene

b) at yde den fornødne støtte til at skabe specialiserede institutioner på området og styrke de allerede eksisterende.

Artikel 88

Bekæmpelse af racisme og fremmedhad

Parterne er enige om at træffe passende foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe alle former og udtryk for forskelsbehandling begrundet i race, etnisk oprindelse og religion, navnlig med hensyn til uddannelse, beskæftigelse og boliger.

Med henblik herpå iværksættes der oplysningsforanstaltninger for offentligheden.

I den forbindelse drager parterne især omsorg for, at alle personer, der mener, at de har været udsat for ovennævnte forskelsbehandling, har mulighed for retslig og/eller administrativ behandling af deres sag.

Bestemmelserne i denne artikel vedrører ikke forskelsbehandling begrundet i nationalitet.

Artikel 89

Bekæmpelse af narkotika og narkotikamisbrug

1.  Samarbejdet tager sigte på:

a) at øge effektiviteten af narkotikabekæmpelsespolitik og -foranstaltninger til at modvirke og bekæmpe dyrkning, produktion, tilførsel og forbrug af samt ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

b) at eliminere det ulovlige forbrug af disse stoffer.

2.  Parterne fastlægger sammen i overensstemmelse med deres respektive lovgivning passende strategier og metoder for at nå disse mål. Når de ikke optræder i fællesskab, gøres deres interventioner til genstand for konsultationer og snæver koordination.

I interventionerne kan inddrages kompetente offentlige og private institutioner og internationale organisationer i samarbejde med Algeriets regering og Fællesskabets og dets medlemsstaters berørte instanser.

3.  Samarbejdet gennemføres navnlig på følgende områder:

a) oprettelse eller udvidelse af social- og sundhedsinstitutioner og informationscentre til behandling og genindpasning af stofmisbrugere

b) gennemførelse af projekter for forebyggelse, information, uddannelse og epidemiologisk forskning

c) opstilling af standarder for modvirkning af anvendelse af prækursorer og andre væsentlige stoffer til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og relevante internationale instanser

d) støtte til oprettelse af særlige instanser til bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika.

4.  Partnerne tilskynder til regionalt og subregionalt samarbejde.

Artikel 90

Bekæmpelse af terrorisme

Parterne er enige om, i overensstemmelse med de internationale konventioner, som de er omfattet af, og deres respektive love og administrative bestemmelser, at samarbejde med henblik på at forebygge og undertrykke terrorhandlinger ved at:

 gennemføre Sikkerhedsrådets resolution 1373 i sin helhed og andre relevante resolutioner

 udveksle oplysninger om terroristgrupper og deres støttenet i overensstemmelse med international og national ret

 udveksle erfaringer om midler og metoder til at bekæmpe terrorisme, herunder faglige og uddannelsesmæssige erfaringer.

Artikel 91

Bekæmpelse af korruption

1.  Parterne er enige om at samarbejde på grundlag af relevante internationale retsinstrumenter med henblik på at bekæmpe korruption i internationale forretningstransaktioner ved at:

 træffe effektive og konkrete foranstaltninger mod alle former for korruption og bestikkelse og ulovlig praksis af enhver art, som individuelle eller juridiske personer begår i internationale forretningstransaktioner

 yde gensidig bistand ved strafferetlige undersøgelser af korruptionssager.

2.  Samarbejdet omfatter også faglig bistand til uddannelse af embedsmænd og dommere, der har ansvaret for at forebygge og bekæmpe korruption, og støtte til initiativer, der træffes med henblik på at organisere bekæmpelsen af denne form for kriminalitet.AFSNIT IX

INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 92

Der oprettes et associeringsråd, som træder sammen på ministerplan, så vidt muligt en gang om året, efter indkaldelse fra dets formand på de i dets forretningsorden fastsatte betingelser.

Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 93

1.  Associeringsrådet består af medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer af Algeriets regering på den anden side.

2.  Medlemmerne af associeringsrådet kan lade sig repræsentere på de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

3.  Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

4.  Formandshvervet i associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af Algeriets regering i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

Artikel 94

Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri omhandlede tilfælde.

Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

Det udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem parterne.

Artikel 95

1.  Der nedsættes et associeringsudvalg, der har til opgave at forvalte aftalen inden for rammerne af de beføjelser, der tillægges det af associeringsrådet.

2.  Associeringsrådet kan uddelegere alle eller nogle af sine beføjelser til associeringsudvalget.

Artikel 96

1.  Associeringsudvalget, der træder sammen på tjenestemandsniveau, består af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for Algeriets regering på den anden side.

2.  Associeringsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

3.  Associeringsudvalget træder sammen i Fællesskabet eller i Algeriet.

▼M1

4.  Formandskabet for associeringsudvalget varetages på skift af en repræsentant for Europa-Kommissionen og en repræsentant for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets regering.

▼B

Artikel 97

Associeringsudvalget har beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende aftalens forvaltning og på de områder, på hvilke associeringsrådet har uddelegeret sine beføjelser.

Afgørelserne træffes efter fælles overenskomst mellem parterne, og de er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til deres gennemførelse.

Artikel 98

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige til aftalens gennemførelse.

Artikel 99

Associeringsrådet træffer passende foranstaltninger til at lette samarbejdet og kontakter mellem Europa-Parlamentet og Algeriets parlamentariske institutioner samt mellem Fællesskabets Økonomiske og Sociale Udvalg og den tilsvarende instans i Algeriet.

Artikel 100

1.  Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for associeringsrådet.

2.  Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3.  Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4.  Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand, og den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne afsiges med flertal.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 101

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af de kontraherende parter i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendig i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 102

Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

 må de ordninger, der anvendes af Algeriet over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

 må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Algeriet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem algeriske statsborgere eller virksomheder.

Artikel 103

Ingen bestemmelse i denne aftale må have til virkning:

 at udvide de fordele, en af parterne indrømmer på det fiskale område, til også at gælde i internationale aftaler eller arrangementer, som denne part er bundet af

 at forhindre en part i at vedtage eller anvende foranstaltninger til at hindre skattesvig eller -unddragelse

 at forhindre en part i at udøve sin ret til at anvende de relevante bestemmelser i sin skattelovgivning på skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation, navnlig med hensyn til bopæl.

Artikel 104

1.  Parterne træffer alle de generelle eller særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at de mål, der er fastsat i aftalen, opfyldes.

2.  Hvis en part finder, at den anden part ikke har opfyldt en af de forpligtelser, der påhviler den i henhold til denne aftale, kan denne part træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes. Disse foranstaltninger meddeles straks associeringsrådet og vil dér på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

Artikel 105

Protokol 1 til 7 og bilag 1 til 6 udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 106

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Algeriet.

Artikel 107

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 108

Denne aftale gælder på den ene side for det område, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de i denne traktat fastsatte betingelser, og på den anden side for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets område.

Artikel 109

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 110

1.  Denne aftale skal godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

2.  Denne aftale træder fra tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet samt aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet, undertegnet i Algier den 26. april 1976.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Eλληνική Δημoκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

BILAG 1

Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under kapitel 25-97 i det harmoniserede system, der er omhandlet i artikel 7 og 14HS-kode

2905 43

(mannitol)

HS-kode

2905 44

(sorbitol)

HS-kode

2905 45

(glycerol)

HS-position

3301

(flygtige vegetabilske olier)

HS-kode

3302 10

(lugtstoffer)

HS-position

3501 til 3505

(proteiner, modificeret stivelse, lim og klister)

HS-kode

3809 10

(efterbehandlingsmidler)

HS-position

3823

(industrielle oliefedtsyrer, sure olier fra raffinering og industrielle fedtalkoholer)

HS-kode

3824 60

(sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44 )

HS-position

4101 til 4103

(huder og skind)

HS-position

4301

(rå pelsskind)

HS-position

5001 til 5003

(natursilke og affald af natursilke)

HS-position

5101 til 5103

(uld og dyrehår)

HS-position

5201 til 5203

(råbomuld, affald af bomuld og bomuld, kartet eller kæmmet)

HS-position

5301

(rå hør)

HS-position

5302

(rå hamp)

BILAG 2

Liste over varer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1HS-kode

2501 00 10

2501 00 90

2502 00 00

2503 00 00

2504 10 00

2504 90 00

2505 10 00

2505 90 00

2506 10 00

2506 21 00

2506 29 00

2507 00 10

2507 00 20

2508 10 00

2508 20 00

2508 30 00

2508 40 10

2508 40 90

2508 50 00

2508 60 00

2508 70 00

2509 00 00

2510 10 00

2510 20 00

2511 10 00

2511 20 00

2512 00 10

2512 00 90

2513 11 00

2513 19 00

2513 20 00

2514 00 00

2515 11 00

2515 12 00

2515 20 10

2515 20 20

2516 11 00

2516 12 00

2516 21 00

2516 22 00

2516 90 00

2517 10 00

2517 20 00

2517 30 00

2517 41 00

2517 49 00

2518 10 00

2518 20 00

2518 30 00

2519 10 00

2519 90 00

2520 10 00

2520 20 00

2521 00 00

2522 10 00

2522 20 00

2522 30 00

2523 10 00

2523 21 00

2523 29 00

2523 30 00

2523 90 00

2524 00 00

2525 10 00

2525 20 00

2525 30 00

2526 10 00

2526 20 00

2528 10 00

2528 90 00

2529 10 00

2529 21 00

2529 22 00

2529 30 00

2530 10 00

2530 20 00

2530 90 00

2601 11 00

2601 12 00

2601 20 00

2602 00 00

2603 00 00

2604 00 00

2605 00 00

2606 00 00

2607 00 00

2608 00 00

2609 00 00

2610 00 00

2611 00 00

2612 10 00

2612 20 00

2613 10 00

2613 90 00

2614 00 00

2615 10 00

2615 90 00

2616 10 00

2616 90 10

2616 90 90

2617 10 00

2617 90 00

2618 00 00

2619 00 00

2620 11 00

2620 19 00

2620 21 00

2620 29 00

2620 30 00

2620 40 00

2620 60 00

2620 91 00

2620 99 00

2621 10 00

2621 90 00

2706 00 00

2707 10 10

2707 10 90

2707 20 10

2707 20 90

2707 30 10

2707 30 90

2707 40 00

2707 50 00

2707 60 00

2707 91 00

2707 99 10

2707 99 20

2707 99 30

2707 99 40

2707 99 90

2708 10 00

2708 20 00

2709 00 10

2710 11 21

2710 11 22

2710 11 23

2710 11 24

2710 11 25

2710 11 29

2710 19 41

2710 19 42

2710 19 43

2710 19 44

2710 19 45

2710 19 46

2710 19 47

2710 19 49

2711 12 20

2711 13 20

2711 14 20

2711 19 20

2711 29 20

2712 10 20

2712 20 20

2712 90 20

2712 90 40

2712 90 90

2713 11 20

2713 12 20

2713 20 20

2713 90 20

2714 10 20

2714 10 40

2714 90 20

2715 00 20

2715 00 40

2715 00 90

2801 10 00

2801 20 00

2801 30 00

2802 00 00

2803 00 00

2804 10 00

2804 21 00

2804 29 00

2804 30 00

2804 40 00

2804 50 00

2804 61 00

2804 69 00

2804 70 00

2804 80 00

2804 90 00

2805 11 00

2805 12 00

2805 19 00

2805 30 00

2805 40 00

2806 10 00

2806 20 00

2807 00 00

2808 00 10

2808 00 20

2809 10 00

2809 20 00

2810 00 00

2811 11 00

2811 19 00

2811 21 00

2811 22 00

2811 23 00

2811 29 00

2812 10 00

2812 90 00

2813 10 00

2813 90 00

2814 10 00

2814 20 00

2815 11 00

2815 12 00

2815 20 10

2815 20 20

2815 30 00

2816 10 00

2816 40 00

2817 00 10

2817 00 20

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

2819 10 00

2819 90 00

2820 10 00

2820 90 00

2821 10 00

2821 20 00

2822 00 00

2823 00 00

2824 10 00

2824 20 00

2824 90 00

2825 10 00

2825 20 00

2825 30 00

2825 40 00

2825 50 00

2825 60 00

2825 70 00

2825 80 00

2825 90 00

2826 11 00

2826 12 00

2826 19 00

2826 20 00

2826 30 00

2826 90 00

2827 10 00

2827 20 00

2827 31 00

2827 32 00

2827 33 00

2827 34 00

2827 35 00

2827 36 00

2827 39 10

2827 39 90

2827 41 00

2827 49 00

2827 51 00

2827 59 00

2827 60 00

2828 10 00

2828 90 10

2828 90 20

2828 90 90

2829 11 00

2829 19 00

2829 90 10

2829 90 20

2829 90 30

2830 10 00

2830 20 00

2830 30 00

2830 90 10

2830 90 90

2831 10 00

2831 90 00

2832 10 00

2832 20 00

2832 30 00

2833 11 00

2833 19 00

2833 21 00

2833 22 00

2833 23 00

2833 24 00

2833 25 00

2833 26 00

2833 27 00

2833 29 00

2833 30 00

2833 40 00

2834 10 00

2834 21 00

2834 29 10

2834 29 90

2835 10 00

2835 22 00

2835 23 00

2835 24 00

2835 25 00

2835 26 00

2835 29 00

2835 31 00

2835 39 00

2836 10 00

2836 20 00

2836 30 00

2836 40 00

2836 50 00

2836 60 00

2836 70 00

2836 91 00

2836 92 00

2836 99 00

2837 11 00

2837 19 00

2837 20 00

2838 00 00

2839 11 00

2839 19 00

2839 20 00

2839 90 00

2840 11 00

2840 19 00

2840 20 00

2840 30 00

2841 10 00

2841 20 00

2841 30 00

2841 50 00

2841 61 00

2841 69 00

2841 70 00

2841 80 00

2841 90 00

2842 10 00

2842 90 10

2842 90 90

2843 10 00

2843 21 00

2843 29 00

2843 30 00

2843 90 00

2844 10 00

2844 20 00

2844 30 00

2844 40 00

2844 50 00

2845 10 00

2845 90 00

2846 10 00

2846 90 00

2847 00 00

2848 00 00

2849 10 00

2849 20 00

2849 90 00

2850 00 00

2851 00 10

2851 00 90

2901 10 00

2901 21 00

2901 22 00

2901 23 00

2901 24 00

2901 29 00

2902 11 00

2902 19 00

2902 20 00

2902 30 00

2902 41 00

2902 42 00

2902 43 00

2902 44 00

2902 50 00

2902 60 00

2902 70 00

2902 90 00

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 19 00

2903 21 00

2903 22 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 00

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 00

2903 45 00

2903 46 00

2903 47 00

2903 49 00

2903 51 00

2903 59 00

2903 61 00

2903 62 10

2903 62 20

2903 69 00

2904 10 00

2904 20 10

2908 90 90

2909 11 00

2909 19 00

2909 20 00

2909 30 00

2909 41 00

2909 42 00

2909 43 00

2909 44 00

2909 49 00

2909 50 00

2909 60 00

2910 10 00

2910 20 00

2910 30 00

2915 34 00

2915 35 00

2915 39 00

2915 40 00

2915 50 00

2915 60 00

2915 70 00

2915 90 00

2916 11 00

2916 12 00

2916 13 00

2916 14 00

2916 15 00

2916 19 00

2916 20 00

2921 21 00

2921 22 00

2921 29 00

2921 30 00

2921 41 00

2921 42 00

2921 43 00

2921 44 00

2921 45 00

2921 46 00

2921 49 00

2921 51 00

2921 59 00

2922 11 00

2922 12 00

2931 00 10

2931 00 20

2931 00 90

2932 11 00

2932 12 00

2932 13 00

2932 19 00

2932 21 00

2932 29 00

2932 91 00

2932 92 00

2932 93 00

2932 94 00

2932 95 00

2932 99 00

2937 22 00

2937 23 00

2937 29 00

2937 31 00

2937 39 00

2937 40 00

2937 50 00

2937 90 00

2938 10 00

2938 90 00

2939 11 00

2939 19 00

2939 21 00

2939 29 00

2939 30 00

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 00

3105 90 10

3105 90 90

3201 10 00

3201 20 00

3201 90 00

3202 10 00

3202 90 00

3203 00 00

3204 11 00

3204 12 00

3204 13 00

3204 14 00

2904 20 20

2904 20 90

2904 90 00

2905 11 00

2905 12 00

2905 13 00

2905 14 00

2905 15 00

2905 16 00

2905 17 00

2905 19 00

2905 22 00

2905 29 00

2905 31 00

2905 32 00

2905 39 00

2905 41 00

2905 42 00

2905 49 00

2905 51 00

2905 59 00

2906 11 00

2906 12 00

2906 13 00

2906 14 00

2906 19 00

2906 21 00

2906 29 00

2907 11 00

2907 12 00

2907 13 00

2907 14 00

2907 15 00

2907 19 00

2907 21 00

2907 22 00

2907 23 00

2907 29 00

2908 10 00

2908 20 00

2908 90 10

2910 90 00

2911 00 00

2912 11 00

2912 12 00

2912 13 00

2912 19 00

2912 21 00

2912 29 00

2912 30 00

2912 41 00

2912 42 00

2912 49 00

2912 50 00

2912 60 00

2913 00 00

2914 11 00

2914 12 00

2914 13 00

2914 19 00

2914 21 00

2914 22 00

2914 23 00

2914 29 00

2914 31 00

2914 39 00

2914 40 00

2914 50 00

2914 61 00

2914 69 00

2914 70 00

2915 11 00

2915 12 00

2915 13 00

2915 21 00

2915 22 00

2915 23 00

2915 24 00

2915 29 00

2915 31 00

2915 32 00

2915 33 00

2916 31 00

2916 32 00

2916 34 00

2916 35 00

2916 39 00

2917 11 00

2917 12 00

2917 13 00

2917 14 00

2917 19 00

2917 20 00

2917 31 00

2917 32 00

2917 33 00

2917 34 00

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

2917 39 00

2918 11 00

2918 12 00

2918 13 00

2918 14 00

2918 15 00

2918 16 00

2918 19 00

2918 21 00

2918 22 00

2918 23 00

2918 29 10

2918 29 90

2918 30 00

2918 90 00

2919 00 00

2920 10 00

2920 90 10

2920 90 20

2920 90 90

2921 11 00

2921 12 00

2921 19 00

2922 13 00

2922 14 00

2922 19 00

2922 21 00

2922 22 00

2922 29 00

2922 30 00

2922 31 00

2922 39 00

2922 41 00

2922 42 00

2922 43 00

2922 44 00

2922 49 00

2922 50 00

2923 10 00

2923 20 00

2923 90 00

2924 11 00

2924 19 00

2924 21 00

2924 23 00

2924 24 00

2924 29 00

2925 11 00

2925 12 00

2925 19 00

2925 20 00

2926 10 00

2926 20 00

2926 30 00

2926 90 00

2927 00 00

2928 00 00

2929 10 00

2929 90 00

2930 10 00

2930 20 00

2930 30 00

2930 40 00

2930 90 00

2933 11 00

2933 19 00

2933 21 00

2933 29 00

2933 31 00

2933 32 00

2933 33 00

2933 39 00

2933 41 00

2933 49 00

2933 52 00

2933 53 00

2933 54 00

2933 55 00

2933 59 00

2933 61 00

2933 69 00

2933 71 00

2933 72 00

2933 79 00

2933 91 00

2933 99 00

2934 10 00

2934 20 00

2934 30 00

2934 91 00

2934 99 00

2935 00 00

2936 10 00

2936 21 00

2936 22 00

2936 23 00

2936 26 00

2936 27 00

2936 28 00

2936 29 00

2936 90 00

2937 11 00

2937 12 00

2937 19 00

2937 21 00

2939 41 00

2939 42 00

2939 43 00

2939 49 00

2939 51 00

2939 59 00

2939 61 00

2939 62 00

2939 63 00

2939 69 00

2939 91 00

2939 99 00

2940 00 00

3002 20 00

3102 10 00

3102 21 00

3102 29 00

3102 30 00

3102 40 00

3102 50 00

3102 60 00

3102 70 00

3102 80 00

3102 90 10

3102 90 20

3102 90 90

3103 10 00

3103 20 00

3103 90 00

3104 10 00

3104 20 00

3104 30 00

3104 90 00

3105 10 00

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3105 51 00

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3204 15 00

3204 16 00

3204 17 00

3204 19 00

3204 20 00

3204 90 00

3205 00 10

3205 00 20

3206 11 00

3206 19 00

3206 20 00

3206 30 00

3206 41 00

3206 42 00

3206 43 00

3206 49 00

3206 50 00

3207 10 00

3207 20 00

3207 30 00

3207 40 00

3210 00 50

3211 00 00

3212 10 00

3212 90 10

3212 90 20

3214 10 10

3214 10 20

3214 10 30

3214 90 00

3215 11 00

3215 19 00

3215 90 00

3302 90 00

3403 11 10

3403 19 10

3404 10 00

3404 20 00

3404 90 00

3407 00 20

3407 00 30

3601 00 00

3602 00 10

3602 00 20

3602 00 30

3602 00 40

3602 00 90

3603 00 10

3603 00 20

3603 00 30

3603 00 90

3701 10 00

3701 20 00

3701 30 00

3701 91 00

3701 99 00

3702 10 00

3702 20 00

3702 31 00

3702 32 00

3702 39 00

3702 41 00

3702 42 00

3702 43 00

3702 44 00

3702 51 00

3702 52 00

3702 53 00

3702 54 00

3702 55 00

3702 56 00

3702 91 00

3702 93 00

3702 94 00

3702 95 00

3703 10 00

3703 20 00

3703 90 00

3706 10 00

3706 90 00

3707 10 00

3707 90 00

3801 10 00

3801 20 00

3801 30 00

3801 90 00

3802 10 00

3802 90 00

3803 00 00

3804 00 00

3805 10 00

3805 20 00

3805 90 00

3806 10 00

3806 20 00

3806 30 00

3806 90 00

3807 00 10

3807 00 20

3807 00 90

3808 10 90

3808 20 90

3808 30 90

3808 40 90

3808 90 90

3809 91 00

3809 92 00

3809 93 00

3810 10 00

3810 90 00

3811 11 00

3811 19 00

3811 21 00

3811 29 00

3811 90 00

3812 10 00

3812 20 00

3812 30 00

3813 00 00

3814 00 00

3815 11 00

3815 12 00

3815 19 00

3815 90 00

3816 00 00

3817 00 00

3818 00 00

3820 00 00

3821 00 00

3822 00 00

3824 10 00

3824 20 00

3824 30 00

3824 40 00

3824 50 00

3824 71 00

3824 79 00

3824 90 00

3825 10 00

3825 20 00

3825 30 00

3825 41 00

3825 49 00

3825 50 00

3825 61 00

3825 69 00

3825 90 00

3901 10 00

3901 20 00

3901 30 00

3901 90 00

3902 10 10

3902 10 90

3902 20 00

3902 30 00

3902 90 00

3903 11 00

3903 19 00

3903 20 00

3903 30 00

3903 90 00

3904 10 00

3904 21 00

3904 22 00

3904 30 00

3904 40 00

3904 50 00

3904 61 00

3904 69 00

3904 90 00

3905 12 00

3905 19 00

3905 21 00

3905 29 00

3905 30 00

3905 91 00

3905 99 00

3906 10 00

3906 90 00

3907 10 00

3907 20 00

3907 30 00

3907 40 00

3907 50 10

3907 50 90

3907 60 00

3907 91 00

3907 99 00

3908 10 00

3908 90 00

3909 10 00

3909 20 00

3909 30 00

3909 40 00

3909 50 00

3910 00 00

3911 10 00

3911 90 00

3912 11 00

3912 12 00

3912 20 00

3912 31 00

3912 39 00

3912 90 00

3913 10 00

3913 90 00

3914 00 00

3915 10 00

3915 20 00

3915 30 00

3915 90 00

3916 10 00

3916 20 00

3917 10 00

3917 21 00

3917 22 00

3917 23 00

3917 29 00

3917 31 00

3917 32 00

3917 33 00

3917 39 00

3917 40 00

3918 10 00

3918 90 00

3919 10 00

3919 90 00

3920 10 10

3920 10 90

3920 20 10

3920 20 90

3920 30 10

3920 30 90

3920 43 00

3920 49 00

3920 51 00

3920 59 00

3920 61 00

3920 62 00

3920 63 00

3920 69 00

3920 71 10

3920 71 19

3920 71 90

3920 71 99

3920 72 00

3920 73 00

3920 79 00

3920 91 00

3920 92 00

3920 93 00

3920 94 00

3920 99 10

3920 99 90

3921 11 00

3921 12 00

3921 14 00

3921 19 10

3921 19 20

3921 90 00

4001 10 10

4001 10 20

4001 10 90

4001 21 00

4001 22 00

4001 29 10

4001 29 90

4001 30 10

4001 30 90

4002 11 10

4002 11 20

4002 11 90

4002 19 10

4002 19 20

4002 19 90

4002 20 10

4002 20 20

4002 20 90

4002 31 10

4002 31 20

4002 31 90

4002 39 10

4002 39 20

4002 39 90

4002 41 10

4002 41 20

4002 41 90

4002 49 10

4002 49 20

4002 49 90

4002 51 10

4002 51 20

4002 51 90

4002 59 10

4002 59 20

4002 59 90

4002 60 10

4002 60 20

4002 60 90

4002 70 10

4002 70 20

4002 70 90

4002 80 10

4002 80 20

4002 80 90

4002 91 10

4002 91 20

4002 91 90

4002 99 10

4002 99 20

4002 99 90

4003 00 00

4004 00 00

4005 10 00

4005 20 00

4005 91 10

4005 91 20

4005 99 00

4006 10 00

4006 90 00

4007 00 00

4008 11 00

4008 19 00

4008 21 00

4008 29 00

4009 11 00

4009 12 00

4009 21 00

4009 22 00

4009 31 00

4009 32 00

4009 41 00

4009 42 00

4014 10 00

4104 11 00

4104 19 00

4105 10 00

4105 30 00

4106 21 00

4106 22 00

4106 31 00

4106 32 00

4106 40 00

4106 91 00

4106 92 00

4107 11 00

4107 12 00

4107 19 00

4107 91 00

4107 92 00

4107 99 00

4112 00 00

4113 10 00

4113 20 00

4113 30 00

4113 90 00

4114 10 00

4114 20 00

4115 10 00

4115 20 00

4403 10 00

4403 20 00

4403 41 00

4403 49 00

4403 91 00

4403 92 00

4403 99 00

4404 10 00

4404 20 00

4405 00 00

4406 10 00

4406 90 00

4407 10 00

4407 24 00

4407 25 00

4407 92 00

4407 99 00

4408 10 10

4408 10 20

4408 10 90

4408 31 10

4408 31 20

4408 31 90

4408 39 10

4408 39 20

4408 39 90

4408 90 10

4408 90 20

4408 90 90

4409 10 00

4409 20 00

4410 21 00

4410 29 00

4410 31 00

4410 32 00

4410 33 00

4410 39 00

4410 90 00

4411 11 00

4411 19 00

4411 21 00

4411 29 00

4411 31 00

4411 39 00

4411 91 00

4411 99 00

4412 13 00

4412 14 00

4412 19 00

4412 22 00

4412 23 00

4412 29 00

4412 92 00

4412 93 00

4412 99 00

4413 00 00

4501 10 00

4501 90 00

4502 00 10

4502 00 90

4701 00 00

4702 00 00

4703 11 00

4703 19 00

4703 21 00

4703 29 00

4704 11 00

4704 19 00

4704 21 00

4704 29 00

4705 00 00

4706 10 00

4706 20 00

4706 91 00

4706 92 00

4706 93 00

4707 10 00

4707 20 00

4707 30 00

4707 90 00

4801 00 00

4802 10 00

4802 20 00

4802 30 00

4802 40 00

4802 54 00

4802 55 00

4802 57 00

4802 59 00

4802 61 00

4802 69 00

4804 11 00

4804 19 00

4804 21 00

4804 29 00

4804 31 00

4804 39 00

4804 41 00

4804 42 00

4804 49 00

4804 51 00

4804 52 00

4804 59 00

4805 11 00

4805 12 00

4805 19 00

4805 24 00

4805 25 00

4805 30 00

4805 40 00

4805 91 00

4805 92 00

4805 93 00

4806 10 00

4806 20 00

4806 30 00

4806 40 00

4807 00 00

4808 10 00

4808 20 00

4808 30 00

4808 90 00

4809 10 00

4809 20 00

4809 90 00

4810 13 00

4810 19 00

4810 21 00

4810 29 00

4810 31 00

4810 32 00

4810 39 00

4810 91 00

4810 99 00

4811 10 00

4811 41 00

4811 49 00

4811 51 90

4811 59 10

4811 59 90

4811 60 10

4811 60 90

4811 90 00

4812 00 00

4818 40 10

4819 20 20

4822 10 00

4822 90 00

4823 12 00

4823 19 00

4823 20 00

5004 00 00

5005 00 00

5006 00 00

5104 00 00

5105 10 00

5105 21 00

5105 29 00

5105 40 00

5106 10 00

5106 20 00

5107 10 00

5107 20 00

5108 10 00

5108 20 00

5110 00 00

5204 11 00

5204 19 00

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 00

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 00

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 00

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 00

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 00

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 00

5303 10 00

5303 90 00

5304 10 00

5304 90 00

5305 11 00

5305 19 00

5305 21 00

5305 29 00

5305 90 10

5305 90 90

5306 10 10

5306 20 10

5307 10 00

5307 20 00

5308 10 00

5308 20 10

5308 90 10

5308 90 30

5308 90 90

5401 10 10

5401 20 10

5402 10 00

5402 20 00

5402 31 00

5402 32 00

5402 33 00

5402 39 00

5402 41 00

5402 42 00

5402 43 00

5402 49 00

5402 51 00

5402 52 00

5402 59 00

5402 61 00

5402 62 00

5402 69 00

5403 10 00

5403 20 00

5403 31 00

5403 32 00

5403 33 00

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

5404 10 00

5404 90 00

5405 00 00

5406 10 00

5406 20 00

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

5502 00 00

5503 10 00

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 00

5504 10 00

5504 90 00

5505 10 00

5505 20 00

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90 00

5507 00 00

5508 10 10

5508 20 10

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 00

5509 22 00

5509 31 00

5509 32 00

5509 42 00

5509 51 00

5509 52 00

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 00

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 00

5509 92 00

5509 99 00

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

5511 10 00

5511 20 00

5511 30 00

5603 11 00

5603 12 00

5603 13 00

5603 14 00

5603 91 00

5603 92 00

5603 93 00

5603 94 00

5604 10 00

5604 20 00

5604 90 00

5605 00 00

5606 00 00

5902 10 00

5902 20 00

5902 90 00

5908 00 00

5909 00 00

5910 00 00

5911 10 00

5911 20 00

5911 31 00

5911 32 00

5911 40 00

5911 90 10

5911 90 20

5911 90 90

6406 10 10

6406 10 20

6406 10 30

6406 10 40

6406 10 90

6406 20 10

6406 20 20

6406 91 00

6406 99 10

6406 99 20

6406 99 30

6406 99 40

6406 99 50

6406 99 60

6406 99 90

6602 00 10

6806 10 00

6806 20 00

6806 90 00

6808 00 00

6809 11 00

6809 19 00

6809 90 00

6810 11 00

6810 19 00

6810 91 00

6810 99 00

6811 10 00

6811 20 00

6811 30 00

6811 90 00

6813 10 00

6813 90 00

6814 10 00

6814 90 00

6815 10 00

6815 20 00

6815 91 00

6815 99 00

6901 00 00

6902 10 00

6902 20 00

6902 90 00

6903 10 00

6903 20 00

6903 90 00

6904 10 00

6904 90 00

6905 10 00

6905 90 00

6906 00 00

7001 00 00

7002 10 00

7002 20 00

7002 31 00

7002 32 00

7002 39 00

7003 12 00

7003 19 00

7003 20 00

7003 30 00

7004 20 00

7004 90 00

7005 10 00

7005 21 00

7005 29 00

7005 30 00

7006 00 00

7007 11 10

7007 11 90

7007 19 00

7007 21 10

7007 21 90

7007 29 00

7008 00 00

7010 10 10

7010 10 90

7010 20 00

7010 90 10

7010 90 91

7010 90 92

7010 90 99

7011 10 00

7011 20 00

7011 90 00

7019 11 00

7019 12 00

7019 19 00

7019 31 00

7019 32 00

7019 39 10

7019 40 00

7019 51 00

7019 52 00

7019 59 00

7019 90 00

7020 00 20

7020 00 30

7102 10 10

7102 21 00

7102 29 00

7103 10 10

7103 91 10

7103 99 10

7104 10 10

7104 20 10

7104 90 10

7105 10 00

7105 90 00

7106 10 00

7106 91 00

7106 92 10

7106 92 20

7106 92 90

7107 00 10

7107 00 20

7108 20 00

7110 11 00

7110 19 10

7110 19 20

7110 19 90

7110 21 00

7110 29 10

7110 29 90

7110 31 00

7110 39 10

7110 39 90

7110 41 00

7110 49 10

7110 49 90

7111 00 00

7112 30 00

7201 10 00

7201 20 00

7201 50 00

7202 11 00

7202 19 00

7202 21 00

7202 29 00

7202 30 00

7202 41 00

7202 49 00

7202 50 00

7202 60 00

7202 70 00

7202 80 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 93 00

7202 99 00

7203 10 00

7203 90 00

7204 10 00

7204 21 00

7204 29 00

7204 30 00

7204 41 00

7204 49 00

7204 50 00

7205 10 00

7205 21 00

7205 29 00

7206 10 00

7206 90 00

7207 11 00

7207 12 00

7207 19 00

7207 20 00

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 00

7208 38 00

7208 39 00

7208 40 00

7208 51 00

7208 52 00

7208 53 00

7208 54 00

7208 90 00

7209 15 00

7209 16 00

7209 17 00

7209 18 00

7209 25 00

7209 26 00

7209 27 00

7209 28 00

7209 90 00

7210 11 00

7210 12 00

7210 20 00

7210 50 00

7210 61 00

7210 69 00

7210 70 00

7210 90 00

7211 13 00

7211 14 00

7211 19 00

7211 23 00

7211 29 00

7211 90 00

7212 10 00

7212 20 00

7212 30 00

7212 40 00

7212 50 00

7212 60 00

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 00

7213 99 00

7214 10 00

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 00

7214 99 00

7215 10 00

7215 50 00

7215 90 00

7216 10 10

7216 10 20

7216 10 30

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 00

7216 32 00

7216 33 00

7216 40 00

7216 50 10

7216 50 90

7216 61 00

7216 69 00

7216 91 00

7216 99 00

7217 10 00

7217 20 00

7217 30 00

7217 90 00

7218 10 00

7218 91 00

7218 99 00

7219 11 00

7219 12 00

7219 13 00

7219 14 00

7219 21 00

7219 22 00

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 00

7219 33 00

7219 34 00

7219 35 00

7219 90 00

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 00

7220 90 00

7221 00 00

7222 11 00

7222 19 00

7222 20 00

7222 30 00

7222 40 00

7223 00 00

7224 10 00

7224 90 00

7225 11 00

7225 19 00

7225 20 00

7225 30 00

7225 40 00

7225 50 00

7225 91 00

7225 92 00

7225 99 00

7226 11 00

7226 19 00

7226 20 00

7226 91 00

7226 92 00

7226 93 00

7226 94 00

7226 99 00

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 00

7228 10 00

7228 20 00

7228 30 00

7228 40 00

7228 50 00

7228 60 00

7228 70 00

7228 80 10

7228 80 20

7229 10 00

7229 20 00

7229 90 00

7301 10 00

7301 20 00

7303 00 00

7304 10 00

7304 31 90

7304 39 90

7304 41 90

7304 49 90

7304 51 90

7304 59 90

7304 90 90

7305 39 10

7305 39 90

7305 90 10

7305 90 90

7306 40 00

7306 50 00

7306 60 00

7306 90 00

7307 11 90

7307 19 00

7307 23 90

7307 29 00

7307 91 00

7307 92 00

7308 10 00

7308 20 00

7308 40 00

7308 90 00

7312 10 00

7312 90 00

7313 00 00

7317 00 10

7317 00 20

7317 00 30

7317 00 90

7318 11 00

7318 12 00

7318 13 00

7318 14 00

7318 15 00

7318 16 00

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

7318 23 00

7318 24 00

7318 29 00

7401 10 00

7401 20 00

7402 00 00

7403 11 00

7403 12 00

7403 13 00

7403 19 00

7403 21 00

7403 22 00

7403 23 00

7403 29 00

7404 00 00

7405 00 00

7406 10 00

7406 20 00

7407 10 00

7407 21 00

7407 22 00

7407 29 00

7408 11 00

7408 19 00

7408 21 00

7408 22 00

7408 29 00

7409 11 00

7409 19 00

7409 21 00

7409 29 00

7409 31 00

7409 39 00

7409 40 00

7409 90 00

7410 11 00

7410 12 00

7410 21 00

7410 22 00

7411 10 00

7411 21 00

7411 22 00

7411 29 00

7412 10 00

7412 20 00

7413 00 00

7414 20 00

7414 90 00

7415 10 00

7415 21 00

7415 29 00

7415 33 00

7415 39 00

7416 00 00

7501 10 00

7501 20 00

7502 10 00

7502 20 00

7503 00 00

7504 00 00

7505 11 00

7505 12 00

7505 21 00

7505 22 00

7506 10 00

7506 20 00

7507 11 00

7507 12 00

7507 20 00

7508 90 10

7601 10 00

7601 20 00

7602 00 00

7603 10 00

7603 20 00

7604 10 00

7604 21 00

7604 29 00

7605 11 00

7605 19 00

7605 21 00

7605 29 00

7606 11 00

7606 12 00

7606 91 00

7606 92 00

7607 11 10

7607 11 90

7607 19 10

7607 19 90

7607 20 10

7607 20 90

7608 10 00

7608 20 00

7609 00 00

7610 90 00

7611 00 00

7612 10 00

7612 90 00

7613 00 00

7614 10 00

7614 90 00

7616 99 40

7801 10 00

7801 91 00

7801 99 00

7802 00 00

7803 00 00

7804 11 00

7804 19 00

7804 20 00

7805 00 00

7806 00 10

7806 00 20

7806 00 90

7901 11 00

7901 12 00

7901 20 00

7902 00 00

7903 10 00

7903 90 00

7904 00 00

7905 00 00

7906 00 00

7907 00 00

8001 10 00

8001 20 00

8002 00 00

8003 00 00

8004 00 00

8005 00 00

8006 00 00

8007 00 20

8101 10 00

8101 94 00

8101 95 00

8101 96 00

8101 97 00

8101 99 00

8102 10 00

8102 94 00

8102 95 00

8102 96 00

8102 97 00

8102 99 00

8103 20 00

8103 30 00

8103 90 00

8104 11 00

8104 19 00

8104 20 00

8104 30 00

8104 90 00

8105 20 00

8105 30 00

8105 90 00

8106 00 20

8106 00 30

8106 00 90

8107 20 00

8107 30 00

8107 90 00

8108 20 00

8108 30 00

8108 90 00

8109 20 00

8109 30 00

8109 90 00

8110 10 00

8110 20 00

8110 90 00

8111 00 20

8111 00 30

8111 00 90

8112 12 00

8112 13 00

8112 19 00

8112 21 00

8112 22 00

8112 29 00

8112 30 20

8112 30 30

8112 30 90

8112 40 20

8112 40 30

8112 40 90

8112 51 00

8112 52 00

8112 59 00

8112 92 00

8112 99 00

8113 00 10

8113 00 90

8311 10 00

8311 20 00

8311 30 00

8311 90 00

8421 29 10

8469 30 10

8710 00 00

8713 10 00

8713 90 00

8714 20 00

8802 11 00

8802 12 00

8802 30 00

8802 40 00

8802 60 00

8803 10 00

8803 20 00

8803 30 00

8803 90 00

8804 00 00

8805 10 00

8805 21 00

8805 29 00

8901 10 00

8901 30 00

8901 90 00

8904 00 00

8905 10 00

8905 20 00

8905 90 00

8906 10 00

8906 90 00

8907 10 00

8907 90 00

8908 00 00

9001 20 00

9018 90 30

9018 90 50

9021 29 00

9021 31 00

9021 39 00

9021 40 00

9021 50 00

9021 90 10

9021 90 90

9301 11 00

9301 19 00

9301 20 00

9302 00 00

9305 10 00

9305 91 00

9306 30 10

9306 90 10

9306 90 90

9701 10 00

9701 90 00

9702 00 00

9703 00 00

9704 00 00

9705 00 00

9706 00 00

BILAG 3

Liste over varer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2HS-kode

2701 11 00

2701 12 00

2701 19 00

2701 20 00

2702 10 00

2702 20 00

2703 00 00

2704 00 10

2704 00 20

2705 00 00

2709 00 90

2710 19 38

2711 11 00

2711 14 10

2711 19 10

2711 21 00

2711 29 10

2712 10 10

2712 20 10

2712 90 10

2712 90 30

2712 90 50

2713 11 10

2713 12 10

2713 20 10

2713 90 10

2714 10 10

2714 10 30

2714 90 10

2716 00 00

2936 24 00

2936 25 00

2941 10 00

2941 20 00

2941 30 00

2941 40 00

2941 50 00

2941 90 00

2942 00 00

3001 10 00

3001 20 00

3001 90 10

3001 90 90

3002 10 00

3002 20 00

3002 30 00

3002 90 00

3003 10 00

3003 20 00

3003 31 00

3003 39 00

3003 40 00

3003 90 00

3004 10 00

3004 20 00

3004 31 00

3004 32 00

3004 39 00

3004 40 00

3004 50 10

3004 50 90

3004 90 00

3005 10 00

3005 90 00

3006 10 00

3006 20 00

3006 30 00

3006 40 00

3006 50 00

3006 60 00

3006 70 00

3006 80 00

3402 11 00

3402 12 00

3402 13 00

3402 19 00

3403 11 20

3403 19 20

3403 91 00

3403 99 00

3704 00 10

3704 00 90

3705 10 00

3705 20 00

3705 90 00

3926 90 10

3926 90 20

3926 90 30

3926 90 40

3926 90 90

4010 11 00

4010 12 00

4010 13 00

4010 19 00

4010 31 00

4010 32 00

4010 33 00

4010 34 00

4010 35 00

4010 36 00

4010 39 00

4011 10 10

4011 10 90

4011 20 10

4011 20 20

4011 20 90

4011 30 00

4011 40 00

4011 50 00

4011 61 00

4011 62 00

4011 63 00

4011 69 00

4011 92 00

4011 93 00

4011 94 00

4011 99 00

4012 11 00

4012 12 00

4012 13 00

4012 19 00

4013 10 10

4013 10 20

4013 10 90

4013 20 00

4013 90 00

4014 90 10

4014 90 90

4015 11 00

4015 19 10

5608 11 10

5608 11 90

5608 90 10

5608 90 20

6003 40 00

6003 90 00

6004 40 00

6004 90 00

6005 10 00

6005 21 00

6005 22 00

6005 23 00

6005 24 00

6005 31 00

6005 32 00

6005 33 00

6005 34 00

6005 41 00

6005 42 00

6005 43 00

6005 44 00

6005 90 00

6006 10 00

6006 21 00

6006 22 00

6006 23 00

6006 24 00

6006 31 00

6006 32 00

6006 33 00

6006 34 00

6006 41 00

6006 42 00

6006 43 00

6006 44 00

6006 90 00

6305 10 00

6305 20 00

6305 32 00

6305 33 00

6305 39 00

6305 90 00

7015 10 00

7017 10 00

7017 20 00

7017 90 00

7302 10 00

7302 30 00

7302 40 00

7302 90 00

7304 21 00

7304 29 00

7304 31 10

7304 39 10

7304 41 10

7304 49 10

7304 51 10

7304 59 10

7304 90 10

7305 11 00

7305 12 00

7305 19 00

7305 20 00

7305 31 10

7305 31 90

7306 10 00

7306 20 00

7306 30 00

7307 11 10

7307 21 00

7307 22 00

7307 23 10

7307 93 00

7307 99 00

7310 10 00

7310 21 00

7310 29 00

7311 00 10

7311 00 20

7311 00 90

7320 10 00

7320 20 00

7320 90 00

8207 13 00

8207 19 10

8207 19 90

8207 20 00

8207 30 00

8207 40 00

8207 50 00

8207 60 00

8207 70 00

8207 80 00

8207 90 00

8208 10 00

8208 20 00

8208 30 00

8208 40 00

8208 90 00

8401 10 00

8401 20 00

8401 30 00

8401 40 00

8402 11 00

8402 12 00

8402 19 00

8402 20 00

8402 90 00

8404 10 10

8404 20 00

8404 90 00

8405 10 00

8405 90 00

8406 10 00

8406 81 00

8406 82 00

8406 90 00

8407 10 00

8407 29 00

8407 31 00

8407 32 00

8407 33 00

8407 34 00

8407 90 00

8408 10 00

8408 20 10

8408 20 90

8408 90 00

8409 10 00

8409 91 10

8409 91 90

8409 99 00

8410 11 00

8410 12 00

8410 13 00

8410 90 00

8411 11 00

8411 12 00

8411 21 00

8411 22 00

8411 81 00

8411 82 00

8411 91 00

8411 99 00

8412 10 00

8412 21 00

8412 29 00

8412 31 00

8412 39 00

8412 80 00

8412 90 00

8413 11 10

8413 11 90

8413 19 10

8413 19 90

8413 20 00

8413 30 00

8413 40 00

8413 50 00

8413 60 00

8413 70 11

8413 70 12

8413 70 13

8413 70 14

8413 70 15

8413 70 16

8413 70 17

8413 70 21

8413 70 22

8413 70 23

8413 70 29

8413 70 31

8413 70 39

8413 70 40

8413 70 51

8413 70 52

8413 70 59

8413 70 61

8413 70 62

8413 70 63

8413 70 69

8413 70 70

8413 70 90

8413 81 00

8413 82 00

8413 91 00

8413 92 00

8414 10 00

8414 20 00

8414 30 00

8414 40 00

8415 10 20

8415 81 10

8415 82 10

8415 83 10

8416 10 00

8416 20 00

8416 30 00

8416 90 00

8417 10 00

8417 20 00

8417 80 00

8417 90 00

8419 11 10

8419 20 00

8419 31 00

8419 32 00

8419 39 00

8419 40 00

8419 50 00

8419 60 00

8419 81 12

8419 90 20

8420 10 00

8420 91 00

8420 99 00

8421 11 00

8421 12 00

8421 19 10

8421 19 90

8421 21 00

8421 22 00

8421 29 90

8421 39 00

8421 91 00

8421 99 00

8422 11 20

8422 19 00

8422 20 00

8422 30 00

8422 40 00

8422 90 90

8423 20 00

8423 30 00

8423 82 00

8423 89 00

8424 20 00

8424 30 00

8424 81 00

8424 89 00

8424 90 00

8425 11 00

8425 19 00

8425 20 00

8425 31 00

8425 39 00

8425 41 00

8425 42 00

8425 49 00

8426 11 00

8426 12 00

8426 19 00

8426 20 00

8426 30 00

8426 41 10

8426 41 90

8426 49 00

8426 91 00

8426 99 00

8427 10 10

8427 10 20

8427 10 30

8427 10 40

8427 20 10

8427 20 20

8427 20 30

8427 20 40

8427 20 50

8427 20 60

8427 90 10

8427 90 90

8428 10 00

8428 20 00

8428 31 00

8428 32 00

8428 33 00

8428 39 00

8428 40 00

8428 50 00

8428 60 00

8428 90 10

8428 90 90

8429 11 00

8429 19 00

8429 20 00

8429 30 00

8429 40 00

8429 51 00

8429 52 00

8429 59 00

8430 10 00

8430 20 00

8430 31 00

8430 39 00

8430 41 00

8430 49 00

8430 50 00

8430 61 00

8430 69 00

8431 10 00

8431 20 00

8431 31 00

8431 39 00

8431 41 00

8431 42 00

8431 43 00

8431 49 00

8432 10 00

8432 21 00

8432 29 00

8432 30 00

8432 40 00

8432 80 00

8432 90 00

8433 20 00

8433 30 00

8433 40 00

8433 51 00

8433 52 00

8433 53 00

8433 59 00

8433 60 10

8433 60 90

8433 90 00

8434 10 00

8434 20 00

8434 90 00

8435 10 00

8435 90 00

8436 10 00

8436 21 00

8436 29 00

8436 80 00

8436 91 00

8436 99 00

8437 10 00

8437 80 00

8437 90 00

8438 10 00

8438 20 00

8438 30 00

8438 40 00

8438 50 00

8438 60 00

8438 80 00

8438 90 00

8439 10 00

8439 20 00

8439 30 00

8439 91 00

8439 99 00

8440 10 00

8440 90 00

8441 10 00

8441 20 00

8441 30 00

8441 40 00

8441 80 00

8441 90 00

8442 10 00

8442 20 00

8442 30 00

8442 40 00

8442 50 00

8443 11 00

8443 12 00

8443 19 00

8443 21 00

8443 29 00

8443 30 00

8443 40 00

8443 51 00

8443 59 00

8443 60 00

8443 90 00

8444 00 00

8445 11 00

8445 12 00

8445 13 00

8445 19 00

8445 20 00

8445 30 00

8445 40 00

8445 90 00

8446 10 00

8446 21 00

8446 29 00

8446 30 00

8447 11 00

8447 12 00

8447 20 00

8447 90 00

8448 11 00

8448 19 00

8448 20 00

8448 31 00

8448 32 00

8448 33 00

8448 39 00

8448 41 00

8448 42 00

8448 49 00

8448 51 00

8448 59 00

8449 00 00

8450 11 20

8450 12 20

8450 19 12

8450 19 92

8450 20 00

8450 90 90

8451 10 00

8451 29 00

8451 40 00

8451 50 00

8451 80 00

8451 90 90

8453 10 00

8453 20 00

8453 80 00

8453 90 00

8454 10 00

8454 20 00

8454 30 00

8454 90 00

8455 10 00

8455 21 00

8455 22 00

8455 30 00

8455 90 00

8456 10 00

8456 20 00

8456 30 00

8456 91 00

8456 99 00

8457 10 00

8457 20 00

8457 30 00

8458 11 00

8458 19 00

8458 91 00

8458 99 00

8459 10 00

8459 21 00

8459 29 00

8459 31 00

8459 39 00

8459 40 00

8459 51 00

8459 59 00

8459 61 00

8459 69 00

8459 70 00

8460 11 00

8460 19 00

8460 21 00

8460 29 00

8460 31 00

8460 39 00

8460 40 00

8460 90 00

8461 20 10

8461 20 20

8461 30 00

8461 40 00

8461 90 00

8462 10 00

8462 21 00

8462 29 00

8462 31 00

8462 39 00

8462 41 00

8462 49 00

8462 91 00

8462 99 00

8463 10 00

8463 20 00

8463 30 00

8463 90 00

8464 10 00

8464 20 00

8464 90 00

8465 10 00

8465 91 00

8465 92 00

8465 93 00

8465 94 00

8465 95 00

8465 96 00

8465 99 00

8466 10 00

8466 20 00

8466 30 00

8466 91 00

8466 92 00

8466 93 00

8466 94 00

8467 11 00

8467 19 00

8467 21 00

8467 22 00

8467 29 00

8467 81 00

8467 89 00

8467 91 00

8467 92 00

8467 99 00

8468 10 00

8468 20 00

8468 80 00

8468 90 00

8471 10 00

8471 30 00

8471 41 00

8471 49 00

8471 50 00

8471 60 00

8471 70 00

8471 80 00

8471 90 00

8472 90 10

8473 30 00

8474 10 00

8474 20 00

8474 31 00

8474 32 00

8474 39 00

8474 80 00

8474 90 00

8475 10 00

8475 21 00

8475 29 00

8475 90 00

8477 10 00

8477 20 00

8477 30 00

8477 40 00

8477 51 00

8477 59 00

8477 80 00

8477 90 00

8478 10 00

8478 90 00

8479 10 00

8479 20 00

8479 30 00

8479 40 00

8479 50 00

8479 60 00

8479 81 00

8479 82 00

8479 89 00

8479 90 00

8480 10 00

8480 20 00

8480 30 00

8480 41 00

8480 49 00

8480 50 00

8480 60 00

8480 71 00

8480 79 00

8481 10 30

8481 20 00

8481 30 00

8481 40 00

8482 10 00

8482 20 00

8482 30 00

8482 40 00

8482 50 00

8482 80 00

8482 91 00

8482 99 00

8483 10 00

8483 20 00

8483 30 00

8483 40 00

8483 50 00

8483 60 00

8483 90 00

8484 10 00

8484 20 00

8484 90 00

8485 10 00

8485 90 00

8501 10 00

8501 31 00

8501 32 00

8501 33 00

8501 34 00

8501 40 00

8501 51 00

8501 52 00

8501 53 00

8501 61 10

8501 61 20

8501 62 00

8501 63 00

8501 64 00

8502 11 00

8502 12 00

8502 13 00

8502 20 10

8502 20 90

8502 31 00

8502 39 00

8502 40 00

8503 00 00

8504 10 10

8504 10 90

8504 21 00

8504 22 10

8504 22 20

8504 23 00

8504 31 00

8504 32 00

8504 33 00

8504 34 00

8504 40 00

8504 50 00

8504 90 00

8505 11 00

8505 19 00

8505 20 10

8505 20 20

8505 30 00

8505 90 10

8505 90 90

8507 90 00

8512 10 00

8512 20 00

8512 30 00

8512 40 00

8514 30 00

8514 40 00

8514 90 00

8515 11 00

8515 19 00

8515 21 00

8515 29 00

8515 31 00

8515 39 00

8515 80 00

8515 90 00

8517 19 90

8517 21 00

8517 22 00

8517 30 10

8517 30 20

8517 30 30

8517 50 00

8517 80 00

8517 90 00

8530 90 00

8532 10 00

8532 21 00

8532 22 00

8532 23 00

8532 24 00

8532 25 00

8532 29 00

8532 30 00

8532 90 00

8533 10 00

8533 21 00

8533 29 00

8533 31 00

8533 39 00

8533 40 00

8533 90 00

8534 00 00

8540 20 00

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 00

8540 91 00

8540 99 00

8541 10 00

8541 21 00

8541 29 00

8541 30 00

8541 40 00

8541 50 00

8541 60 00

8541 90 00

8542 10 00

8542 21 00

8542 60 00

8542 70 00

8542 90 00

8543 11 00

8543 20 00

8543 30 00

8543 40 00

8543 81 00

8543 89 00

8543 90 00

8544 11 10

8544 11 90

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 00

8544 30 00

8544 41 00

8544 49 00

8544 51 00

8544 59 00

8544 60 00

8544 70 00

8545 11 00

8545 19 00

8545 20 00

8545 90 00

8546 10 00

8546 20 00

8546 90 00

8547 10 00

8547 20 00

8547 90 00

8601 10 00

8601 20 00

8602 10 00

8602 90 00

8603 10 00

8603 90 00

8604 00 00

8605 00 00

8606 10 00

8606 20 00

8606 30 00

8606 91 00

8606 92 00

8606 99 00

8607 11 00

8607 12 00

8607 19 00

8607 21 00

8607 29 00

8607 30 00

8607 91 00

8607 99 00

8608 00 10

8608 00 20

8608 00 50

8609 00 00

8701 10 10

8701 10 90

8701 20 10

8701 20 90

8701 30 10

8701 30 20

8701 30 90

8701 90 10

8701 90 20

8701 90 30

8701 90 90

8702 10 10

8702 90 10

8703 21 10

8703 22 10

8703 22 30

8703 23 10

8703 23 10

8703 23 20

8703 23 30

8703 24 10

8703 24 30

8703 31 10

8703 31 10

8703 31 30

8703 32 10

8703 32 30

8703 33 10

8703 33 30

8704 10 10

8704 10 90

8704 21 10

8704 21 20

8704 21 30

8704 21 90

8704 22 10

8704 22 20

8704 22 90

8704 23 10

8704 23 90

8704 31 10

8704 31 20

8704 31 90

8704 32 10

8704 32 90

8704 90 00

8705 10 00

8705 20 00

8705 30 00

8705 40 00

8705 90 10

8705 90 90

8706 00 10

8706 00 20

8706 00 30

8706 00 90

8707 10 00

8707 90 10

8707 90 90

8708 10 00

8708 21 00

8708 29 00

8708 31 00

8708 39 10

8708 39 90

8708 40 00

8708 50 00

8708 60 00

8708 70 00

8708 80 00

8708 91 00

8708 92 00

8708 93 10

8708 93 90

8708 94 00

8708 99 10

8708 99 20

8708 99 90

8709 19 00

8709 90 00

8716 20 00

8716 31 00

8716 39 00

8716 40 00

8902 00 10

8902 00 90

9001 10 00

9001 30 00

9001 50 00

9001 90 00

9002 11 00

9007 19 10

9010 10 00

9010 41 00

9010 42 00

9010 49 00

9010 50 00

9010 60 00

9010 90 00

9011 10 00

9011 20 00

9011 80 00

9011 90 00

9012 10 00

9012 90 00

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 10

9014 10 00

9014 20 00

9014 80 00

9014 90 00

9015 10 00

9015 20 00

9015 30 00

9015 40 00

9015 80 00

9015 90 00

9017 10 00

9017 20 00

9017 30 00

9017 80 00

9017 90 00

9018 11 00

9018 12 00

9018 13 00

9018 14 00

9018 19 00

9018 20 00

9018 32 00

9018 39 90

9018 41 00

9018 49 10

9018 49 90

9018 50 00

9018 90 20

9018 90 40

9018 90 90

9019 10 00

9019 20 00

9020 00 00

9021 21 90

9022 12 00

9022 13 00

9022 14 00

9022 19 00

9022 21 00

9022 29 00

9022 30 00

9022 90 00

9023 00 00

9024 10 00

9024 80 00

9024 90 00

9025 11 00

9025 19 00

9025 80 00

9025 90 00

9026 10 00

9026 20 00

9026 80 00

9026 90 00

9027 10 00

9027 20 00

9027 30 00

9027 40 00

9027 50 00

9027 80 00

9027 90 00

9028 10 00

9028 20 10

9028 20 20

9028 30 00

9028 90 00

9029 10 00

9029 20 00

9029 90 00

9030 10 00

9030 20 00

9030 31 00

9030 39 00

9030 40 00

9030 82 00

9030 83 00

9030 89 00

9030 90 00

9031 10 00

9031 20 00

9031 30 00

9031 41 00

9031 49 00

9031 80 00

9031 90 00

9032 10 00

9032 20 00

9032 81 00

9032 89 00

9032 90 00

9033 00 00

9101 11 00

9109 11 00

9112 20 90

9112 90 10

9306 10 00

9504 40 00

9508 90 00

9542 29 00

9613 90 00

BILAG 4

Liste over varer, der er omhandlet i artikel 17, stk. 4Toldposition

(Algerisk toldtarif)

0401.1000

0401.2010

0401.2020

0401.3010

0401.3020

0403.1000

0405.1000

0406.2000

0406.3000

0406.4000

0406.9090

0407.0020

0409.0000

0701.9000

0703.2000

0710.1000

0710.2100

0710.2200

0710.2900

0710.3000

0710.4000

0710.8000

0710.9000

0711.2000

0711.3000

0711.4000

0712.9010

0712.9090

0801.1100

0801.1900

0801.2100

0801.2200

0802.1200

0802.3100

0802.3200

0806.1000

0806.2000

0808.1000

0808.2000

0812.9000

0813.1000

0813.2000

1101.0000

1103.1120

1105.1000

1105.2000

1512.1900

1517.1000

1604.1300

1604.1400

1604.1600

1704.1000

1806.3100

1806.3200

1806.9000

1901.2000

1902.1900

1902.2000

1902.3000

1902.4000

1905.3100

1905.3900

1905.4010

1905.4090

1905.9090

2001.1000

2001.9010

2001.9020

2001.9090

2002.9010

2002.9020

2005.2000

2005.4000

2005.5100

2005.5900

2005.9000

2006.0000

2007.1000

2007.9100

2007.9900

2009.1900

2009.2000

2009.3000

2009.4000

2009.5000

2009.6000

2009.7000

2009.8090

2009.9000

2102.1000

2102.2000

2102.3000

2103.3090

2103.9010

2103.9090

2104.1000

2104.2000

2106.9090

2201.1000

2201.9000

2202.1000

2202.9000

2203.0000

2204.1000

2204.2100

2204.2900

2204.3000

2209.0000

2828.9030

3303.0010

3303.0020

3303.0030

3303.0040

3304.1000

3305.9000

3307.1000

3307.2000

3307.3000

3307.9000

3401.1100

3401.1990

3402.2000

3605.0000

3923.2100

3923.2900

3925.9000

3926.1000

4802.5600

4802.6200

4814.2000

4817.1000

4818.1000

4818.3000

4818.4020

4820.2000

5407.1000

5702.9200

5703.1000

5703.2000

5805.0000

6101.1000

6101.2000

6101.3000

6101.9000

6102.1000

6102.2000

6102.3000

6102.9010

6102.9090

6103.1100

6103.1200

6103.1900

6103.2100

6103.2200

6103.2300

6103.2900

6103.3100

6103.3200

6103.3300

6103.3900

6103.4100

6103.4200

6103.4300

6103.4900

6104.1100

6104.1200

6104.1300

6104.1900

6104.2100

6104.2200

6104.2300

6104.2900

6104.3100

6104.3200

6104.3300

6104.3900

6104.4100

6104.4200

6104.4300

6104.4400

6104.4900

6104.5100

6104.5200

6104.5300

6104.5900

6104.6100

6104.6200

6104.6300

6104.6900

6105.1000

6105.2000

6105.9000

6106.1000

6106.2000

6106.9000

6107.1100

6107.1200

6107.1900

6107.2100

6107.2200

6107.2900

6108.1100

6108.1900

6108.2100

6108.2200

6108.2900

6108.3100

6108.3200

6108.3910

6108.3990

6109.1000

6109.9000

6110.1100

6110.1200

6110.1900

6110.2000

6110.3000

6110.9000

6111.1000

6111.2000

6111.3000

6111.9000

6112.1100

6112.1200

6112.1900

6112.3100

6112.3900

6112.4100

6112.4900

6115.1100

6115.1200

6115.1900

6115.2000

6115.9100

6115.9200

6115.9300

6115.9900

6201.1100

6201.1200

6201.1300

6201.1900

6202.1100

6202.1200

6202.1300

6202.1900

6203.1100

6203.1200

6203.1900

6203.2100

6203.2200

6203.2300

6203.2900

6203.3100

6203.3200

6203.3300

6203.3900

6203.4100

6203.4200

6203.4300

6203.4900

6204.1100

6204.1200

6204.1300

6204.1900

6204.2100

6204.2200

6204.2300

6204.2900

6204.3100

6204.3200

6204.3300

6204.3900

6204.4100

6204.4200

6204.4300

6204.4400

6204.5100

6204.5200

6204.5300

6204.5900

6204.6100

6204.6200

6204.6300

6204.6900

6205.1000

6205.2000

6205.3000

6205.9000

6206.1000

6206.2000

6206.3000

6206.4000

6206.9000

6207.1100

6207.1900

6207.2100

6207.2200

6207.2900

6207.9100

6208.1100

6208.1900

6208.2100

6208.2200

6208.2900

6211.1100

6211.1200

6211.3210

6211.3900

6212.1000

6212.2000

6213.9000

6214.1000

6214.9000

6215.9000

6301.2000

6301.3000

6301.4000

6301.9000

6302.2100

6302.2200

6302.2900

6304.1900

6304.9900

6309.0000

6401.1000

6401.9900

6402.1900

6402.2000

6402.3000

6402.9900

6403.1900

6403.2000

6403.4000

6403.5100

6403.5900

6403.9100

6403.9900

6404.1100

6404.1900

6404.2000

6405.1000

6405.2000

6405.9000

6908.1000

6908.9000

6911.1000

6911.9000

7003.1200

7007.1110

7007.2110

7013.1000

7013.2900

7013.3200

7013.3900

7020.0010

7318.1100

7318.1200

7318.1500

7318.1600

7318.1900

7318.2100

7318.2200

7318.2300

7318.2900

7321.1119

7322.1100

7322.1900

7323.9100

7323.9200

7323.9300

7323.9400

7323.9900

7324.1000

7615.1900

8414.5110

8415.1090

8415.8190

8418.1019

8418.2119

8418.2219

8418.2919

8418.3000

8419.1190

8419.8119

8422.1190

8405.1190

8450.1290

8450.1919

8450.1999

8452.1090

8481.8010

8481.9000

8501.4000

8501.5100

8504.1010

8506.1000

8507.1000

8509.4000

8516.1000

8516.3100

8516.4000

8516.7100

8517.1100

8517.1990

8527.1300

8527.2100

8527.3130

8528.1290

8528.1390

8528.2190

8529.1060

8529.1070

8533.1000

8536.5010

8536.5090

8536.6190

8536.6910

8536.6990

8536.9020

8539.2200

8543.8900

8711.1090

9001.4000

9006.5200

9006.5300

9028.2010

9401.6100

9401.6900

9401.7100

9401.7900

9403.5000

9403.6000

9403.8000

9404.1000

9404.2900

9405.1000

9405.4000

9405.9100

9405.9900

9606.2100

9606.2200

9606.2900

9607.1100

9607.1900

9608.1000

9608.9900

9609.1000

9617.0000

BILAG 5

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL ARTIKEL 41

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.   Mål

Den praksis, der er uforenelig med artikel 41, stk. 1, litra a) og b), i denne aftale, reguleres i overensstemmelse med relevant lovgivning, således at hverken handelen, den økonomiske udvikling eller parterne påføres alvorlig skade.

Den kompetence, som parternes konkurrencemyndigheder har til at regulere en sådan praksis, følger af parternes gældende konkurrenceregler, også når disse regler anvendes på virksomheder, der er beliggende uden for parternes respektive territorier, men hvis virksomhed påvirker deres territorier.

Formålet med bestemmelserne i dette bilag er at fremme parternes samarbejde om og koordinering af anvendelsen af deres konkurrenceregler, således at eventuelle konkurrencebegrænsninger ikke forhindrer eller ophæver de positive virkninger, som en gradvis liberalisering af handelsudvekslingen mellem De Europæiske Fællesskaber og Algeriet skulle have.

2.   Definitioner

I disse regler forstås ved:

a) »konkurrenceret«:

i) for det Europæiske Fællesskabs vedkommende (Fællesskabet): artikel 81 og 82 i EF-traktaten, forordning (EØF) nr. 4064/89 og den afledte ret, der er vedtaget af Fællesskabet

ii) for Algeriets vedkommende: bekendtgørelse nr. 95-06 i 23 Chaâbane 1415 svarende til den 25. januar 1995 om konkurrence samt bestemmelserne om dens anvendelse

iii) enhver ændring eller ophævelse, som ovennævnte bestemmelser gøres genstand for.

b) »konkurrencemyndighed«:

i) for Fællesskabets vedkommende: Europa-Kommissionen ved udøvelsen af de beføjelser, som Fællesskabets konkurrenceret tillægger den og

ii) for Algeriets vedkommende: konkurrencerådet.

c) »håndhævelsesaktiviteter«: en parts konkurrencemyndigheders anvendelse af konkurrencelovgivningen ved hjælp af undersøgelser eller retlige skridt, der kan føre til bøde eller andre retslige tvangsmidler

d) »konkurrencemodvirkende aktiviteter« og »konkurrencebegrænsende adfærd og metoder«: enhver adfærd eller transaktion, som ikke er tilladt ifølge en parts konkurrencelovgivning, og som kan sanktioneres med bøde eller andre retslige tvangsmidler.

KAPITEL II

SAMARBEJDE OG KOORDINATION

3.   Anmeldelse

3.1.

Hver konkurrencemyndighed anmelder en håndhævelsesaktivitet til den anden parts konkurrencemyndighed, hvis:

a) den er af relevans for den anden parts håndhævelsesaktiviteter

b) den kan øve indflydelse på den anden parts væsentlige interesser

c) den vedrører konkurrencebegrænsninger, der kan have direkte indflydelse på den anden parts område

d) den vedrører konkurrenceforvridende handlinger, der hovedsageligt udføres på den anden parts område,

og

e) den betyder, at en handling på den anden parts område underkastes visse betingelser eller forbydes.

3.2.

Anmeldelsen skal i videst mulig udstrækning, og forudsat at dette ikke strider mod parternes konkurrencelovgivning og ikke øver negativ indflydelse på eventuelle igangværende undersøgelser, finde sted i procedurens indledende fase for at gøre det muligt for den konkurrencemyndighed, der modtager anmeldelsen, at gøre rede for sine synspunkter. Den anmeldende konkurrencemyndighed tager i sin beslutning behørigt højde for eventuelle synspunkter.

3.3.

De i punkt 3.1 omhandlede anmeldelser skal være tilstrækkeligt detaljerede til at muliggøre en vurdering af den anden parts interesser.

3.4.

Parterne forpligter sig til så vidt muligt at foretage ovennævnte anmeldelser afhængigt af, hvilke administrative ressourcer de har til rådighed.

4.   Udveksling af oplysninger og tavshedspligt

4.1.

Parterne udveksler oplysninger for at lette anvendelsen af deres respektive konkurrenceregler og for at få et bedre kendskab til hinandens juridiske rammer.

4.2.

Udvekslingen af oplysninger er omfattet af de fortrolighedsstandarder, som anvendes i henhold til parternes lovgivning. Fortrolige oplysninger, hvis udbredelse udtrykkelig er forbudt, eller som kan have skadelige virkninger for parterne, hvis de udbredes, må ikke afgives uden informationskildens udtrykkelige samtykke. Hver konkurrencemyndighed behandler i videst muligt omfang alle oplysninger fortroligt, som den anden konkurrencemyndighed har afgivet fortroligt i henhold til reglerne, og afviser så vidt muligt enhver anmodning om videregivelse af sådanne oplysninger, der fremsættes af en tredjepart uden tilladelse fra den konkurrencemyndighed, der oprindelig afgav oplysningerne.

5.   Koordination Af Håndhævelsesaktiviteterne

5.1.

En konkurrencemyndighed kan meddele den anden, at den er rede til at koordinere håndhævelsesaktiviteterne i forbindelse med en bestemt sag. Denne koordination forhindrer ikke deltagerne i at træffe autonome afgørelser.

5.2.

Ved fastlæggelse af koordinationens omfang tager konkurrencemyndighederne hensyn til:

a) hvilke resultater koordinationen forventes at kunne give

b) om der skal indhentes yderligere oplysninger

c) hvilken omkostningsnedsættelse dette ville medføre for konkurrencemyndighederne og de involverede økonomiske beslutningstagere,

og

d) fristerne i henhold til parternes respektive lovgivninger.

6.   Konsultationer, hvis den ene parts væsentlige interesser tilsidesættes på den anden parts område

6.1.

En parts konkurrencemyndighed, som finder, at den pågældende parts interesser tilsidesættes i væsentligt omfang af konkurrencebegrænsende metoder (uanset oprindelse), som er taget i anvendelse af en eller flere virksomheder med hjemsted hos den anden part, kan anmode om konsultation med den anden konkurrencemyndighed efter at have anerkendt, at sådanne konsultationer ikke tilsidesætter en eventuel aktion i henhold til den pågældende konkurrencemyndigheds konkurrencelov eller dennes fulde frihed til at træffe den endelige afgørelse. Den konkurrencemyndighed, som der er rettet henvendelse til, kan træffe passende forholdsregler i henhold til gældende lovgivning.

6.2.

Hver part tager i forbindelse med sine håndhævelsesaktiviteter så vidt muligt og i overensstemmelse med sin egen lovgivning hensyn til den anden parts væsentlige interesser. Hvis en konkurrencemyndighed finder, at en undersøgelse eller procedure, der gennemføres af den anden parts tilsvarende myndighed, kan skade den pågældende parts væsentlige interesser, redegør den for sine synspunkter over for den anden konkurrencemyndighed eller anmoder om en konsultation med denne. Den konkurrencemyndighed, som der således er rettet henvendelse til, viser, uden at dette berører videreførelsen af en eventuel aktion i henhold til dens konkurrencelov eller dens fulde frihed til at træffe den endelige afgørelse, imødekommenhed over for de synspunkter, som den anmodende konkurrencemyndighed fremkommer med, og navnlig over for eventuelle forslag til alternative metoder til virkeliggørelse af konkurrenceundersøgelsens eller -procedurens behov eller mål.

7.   Fagligt samarbejde

7.1.

Parterne stiller sig åbent over for fagligt samarbejde, hvorved de kan udnytte deres respektive erfaringer og styrke gennemførelsen af deres konkurrencelovgivning og -politik i det omfang, de har ressourcer hertil.

7.2.

Samarbejdet omfatter følgende aktiviteter:

a) uddannelsesaktiviteter, der skal give embedsmænd praktisk erfaring

b) seminarer, navnlig for embedsmænd,

og

c) undersøgelser af konkurrenceret og -politik for at fremme udviklingen.

8.   Ændring og ajourføring af regler.

Associeringsudvalget kan ændre de foreliggende gennemførelsesbestemmelser.

BILAG 6

INTELLEKTUEL, INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET

1.

Inden udgangen af det fjerde år efter denne aftales ikrafttræden tiltræder Algeriet og De Europæiske Fællesskaber og/eller deres medlemsstater, hvis de ikke allerede har gjort det, følgende multilaterale konventioner og sikrer, at de deraf følgende forpligtelser opfyldes:

 Den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961), også kaldet »Rom-konventionen«

 Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980)

 Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (Marrakech, den 15. april 1994) under hensyntagen til overgangsperioden for udviklingslande, jf. aftalens artikel 65

 Protokol til Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker (1989)

 Traktaten om varemærkeret (Genève i 1994)

 WIPO-traktaten om ophavsret (Genève i 1996)

 WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fremstillere af fonogrammer (Genève i 1996).

2.

Parterne sikrer, at forpligtelserne under følgende multilaterale konventioner fortsat opfyldes:

 Nice-arrangementet om international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Genève-akten af 1977)

 Patentsamarbejdstraktaten (Washington i 1970, som ændret i 1979 og 1984)

 Pariserkonventionen om beskyttelse af intellektuel ejendomsret i Stockholm-akten af 1967

 Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker i Paris-akten af 24. juli 1971

 Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker i Stockholm-akten af 1969,

 og

i den mellemliggende tid bekræfter parterne den betydning, de tillægger overholdelsen af de forpligtelser, der følger af ovenstående multilaterale konventioner. Associeringsudvalget kan beslutte, at dette punkt også skal gælde for andre multilaterale konventioner på området.

3.

Inden udgangen af det femte år efter denne aftales ikrafttræden tiltræder Algeriet og De Europæiske Fællesskaber og/eller deres medlemsstater, hvis de ikke allerede har gjort det, den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder, også kaldet UPOV (Genève-akten af 1978), og sikrer, at de deraf følgende forpligtelser opfyldes.

Tiltrædelsen af denne konvention kan med begge parters accept erstattes af anvendelsen af en effektiv sui generis-ordning for beskyttelse af plantenyheder.

PROTOKOL 1

om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i AlgerietArtikel 1

1.  De varer med oprindelse i Algeriet, der er anført i bilag 1 til denne protokol, indføres i Fællesskabet på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser.

2.  Tolden ved indførsel afskaffes eller nedsættes alt efter vare i det forhold, der for hver vare er angivet i kolonne a).

For visse varer, for hvilke der i henhold til toldtariffen anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, gælder de i kolonne a) angivne nedsættelser kun for værditolden.

3.  For visse varer afskaffes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i kolonne b).

For mængder, der indføres ud over kontingenterne, finder tolden i henhold til den fælles toldtarif fuldt ud anvendelse.

4.  For visse andre varer, der kan indføres toldfrit, er der i kolonne c) fastsat referencemængder.

Hvis indførslen af en vare i løbet af et referenceår overstiger referencemængden, kan Fællesskabet under hensyntagen til en årlig opgørelse over samhandelen, som det foretager, for det efterfølgende referenceår henføre varen under et fællesskabstoldkontingent med en mængde svarende til denne referencemængde. I så tilfælde anvendes toldsatsen i henhold til den fælles toldtarif fuldt ud for de mængder, der indføres ud over kontingentet.

Artikel 2

I det første år beregnes toldkontingentmængderne forholdsmæssigt, dvs. på grundlag af grundmængderne, og under hensyntagen til det tidsrum, der er gået, indtil denne aftale træder i kraft.

Artikel 3

1.  Præferencetoldsatserne nedrundes til første decimal, jf. dog stk. 2.

2.  Hvis beregningen af præferencetoldsatsen i medfør af stk. 1 giver et af følgende resultater, betragtes præferencesatsen som en fuldstændig fritagelse:

a) 1 % eller derunder for værditolden,

eller

b) 1 EUR eller derunder pr. individuelt beløb for den specifikke told.

Artikel 4

1.  Vin af friske druer med oprindelse i Algeriet, der er forsynet med angivelsen »kontrolleret oprindelsesbetegnelse«, skal være ledsaget af et certifikat, der angiver oprindelsen i overensstemmelse med modellen i bilag 2 til denne protokol, eller af dokument V I 1 eller V I 2 med angivelser i overensstemmelse med artikel 25 i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande (EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1).

2.  I overensstemmelse med algerisk lovgivning skal de i stk. 1 omhandlede vine være forsynet med følgende betegnelser: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.

PROTOKOL 1: BILAG 1KN-kode

Varebeskrivelse (1)

Toldnedsættelse (%)

Mængder (tons) (2)

Referencemængder (tons)

Særlige bestemmelser

 

 

a)

b)

c)

 

0101 90 19

Heste, ikke racerene, ikke til slagtning

100

 

 

 

0104 10 30

0104 10 80

Får, levende, bortset fra racerene avlsdyr

100

 

 

 

0104 20 90

Geder, levende, bortset fra racerene avlsdyr

100

 

 

 

ex  02 04

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset, undtagen fårekød af tamdyr

100

 

 

 (8)

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

100

 

 

 

0208

Andet kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet eller frosset

100

 

 

 

0409 00 00

Naturlig honning

100

100

 

 (3)

0603

Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

100

100

 

 

0604

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

100

100

 

 

0701 90 50

Nye kartofler, i perioden 1. januar til 31. marts.

100

5 000

 

 (4)

0702 00 00

Tomater, fra 15. oktober til 30. april

100

 

 

 (5)

0703 10 19

Spiseløg, friske eller kølede

100

 

 

 

0703 10 90

Skalotteløg, friske eller kølede

100

 

 

 

0703 90 00

Porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede

100

 

 

 

0704 10 00

Blomkål og broccoli (bortset fra arten Brassica oleracea var. italica), fra 1. januar til 14. april

100

 

1 000

art. 1, stk. 4

0704 10 00

Blomkål og broccoli (bortset fra arten Brassica oleracea var. italica), fra 1. til 31. december

0704 20 00

Rosenkål

0704 90

Anden hvidkål, grønkål og anden kål (Brassica-arter)

0706 10 00

Gulerødder og turnips, fra 1. januar til 31. marts

100

 

 

 

0707 00

Agurker og asier, friske eller kølede, i perioden 1. november til 31. maj

100

 

 

 (5)

0708 10 00

Ærter (Pisum sativum), fra 1. september til 30. april

100

 

 

 

0708 20 00

Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter), friske eller kølede, fra 1. november til 30. april

100

 

 

 

ex 0708 90 00

Valskbønner

100

 

 

 

0709 10 00

Artiskokker, friske eller kølede, fra 1. oktober til 31. marts

100

 

 

 (5)

0709 20 00

Asparges, friske eller kølede

100

 

 

 

0709 30 00

Auberginer, friske eller kølede, fra 1. december til 30. juni

100

 

 

 

0709 52 00

Trøfler, friske eller kølede

100

 

100

art. 1, stk. 4

0709 60 10

Sød peber, fra 1. november til 31. maj

100

 

 

 

0709 60 99

Andre frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta, friske eller kølede

100

 

 

 

0709 90 70

Courgetter, friske eller kølede, fra 1. december til 31. marts

100

 

 

 (5)

ex 0709 90 90

Vilde løg af slægten Muscari comosum, fra 15. februar til 15. maj

100

 

 

 

0710 80 59

Andre frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta, ikke kogte i vand eller dampkogte, frosne

100

 

 

 

0711 20 10

Oliven, ikke til fremstilling af olie

100

 

 

 (6)

0711 30 00

Kapers

100

 

 

 

0711 90 10

Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta, bortset fra sød peber, foreløbigt konserverede

100

 

 

 

0713 10 10

Ærter (Pisum sativum), til udsæd

100

 

 

 

ex  07 13

Bælgfrugter, undtagen til udsæd

100

 

 

 

ex 0804 10 00

Dadler, i pakninger med et nettoindhold på højst 35 kg

100

 

 

 

0804 20 10

Figner, friske

100

 

 

 

0804 20 90

Figner, tørrede

100

 

 

 

0804 40

Avocadoer, friske eller tørrede

100

 

 

 

ex 0805 10

Appelsiner, friske

100

 

 

 (5)

ex 0805 20

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), friske; clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske

100

 

 

 (5)

ex 0805 50 10

Citroner, friske

100

 

 

 (5)

0805 40 00

Grapefrugter

100

 

 

 

ex 0806 10 10

Druer, til spisebrug, fra 15. november til 15. juli, undtagen druer af sorten Empereur (Vitis vinifera c.v.)

100

 

 

 (5)

0807 11 00

Vandmeloner, fra 1. april til 15. juni

100

 

 

 

0807 19 00

Andre meloner, fra 1. november til 31. maj

100

 

 

 

0809 10 00

Abrikoser

100

1 000

 

 (5)

0809 40 05

Blommer, fra 1. november til 15. juni

100

 

 

 (5)

0810 10 00

Jordbær, fra 1. november til 31. marts

100

500

 

 

0810 20 10

Hindbær, fra 15. maj til 15. juni

100

 

 

 

ex 0810 90 95

Mispel og kaktusfigner

100

 

 

 

ex 0812 90 20

Appelsiner, fint formalede, foreløbigt konserverede, men uegnede til menneskeføde

100

 

 

 

ex 0812 90 99

Andre citrusfrugter, fint formalede, foreløbigt konserverede, men uegnede til menneskeføde

100

 

 

 

0813 30 00

Æbler, tørrede

100

 

 

 

0904 20 30

Krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, ikke knust eller formalet

100

 

 

 

0904 20 90

Krydderier af slægterne Capsicum og Pimenta, knust eller formalet

100

 

 

 

1209 99 99

Andre frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd

100

 

 

 (7)

1212 10

Johannesbrød, herunder frø af johannesbrød

100

 

 

 

ex 1302 20

Pectinstoffer, pectinater og pectater

100

 

 

 

1509

Olivenolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

100

1 000

 

 

1509 10 10

–  Bomolie

1509 10 90

–  Andre varer

1509 90 00

–  Andre varer end jomfruolie

1510

Andre olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, herunder blandinger af disse olier og fraktioner med olier og fraktioner henhørende under pos. 1509

100

1 000

 

 

1510 00 10

–  Rå olie

1510 00 90

–  Andre varer

1512 19 91

Solsikkeolie, raffineret

100

25 000

 

 

ex 2001 10 00

Agurker, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

 

 

 

2001 90 20

Frugt af arten Capsicum, bortset fra sød peber, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

100

 

 

 

ex 2001 90 50

Svampe, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

 

 

 

ex 2001 90 65

Oliven, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

 

 

 

ex 2001 90 70

Sød peber, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

 

 

 

ex 2001 90 75

Rødbeder, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

 

 

 

ex 2001 90 85

Rødkål, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

 

 

 

ex 2001 90 91

Tropiske frugter og tropiske nødder, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

 

 

 

ex 2001 90 93

Spiseløg, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

 

 

 

ex 2001 90 96

Andre grøntsager, frugter, nødder og spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre, ikke tilsat sukker

100

 

 

 

2002 10 10

Tomater, flåede, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

100

300

 

 

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen hele eller i stykker, med tørstofindhold på 12 vægtprocent og derover

100

300

 

 

2003 10 20

2003 10 30

Svampe af slægten Agaricus, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

100

 

 

 (5)

2003 90 00

Andre svampe, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

100

 

 

 

2003 20 00

Trøfler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

100

 

 

 

2004 10 99

Andre kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne

100

 

 

 

ex 2004 90 30

Kapers og oliven, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne

100

 

 

 

2004 90 50

Ærter (Pisum sativum) og umodne bønner tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne

100

 

 

 

2004 90 98

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne

 

 

 

 

–  Artiskokker, asparges, gulerødder og blandinger

100

 

 

 

–  Andre varer

50

 

 

 

2005 10 00

Homogeniserede grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

 

 

 

 

–  Asparges, gulerødder og blandinger

100

 

200

art. 1, stk. 4

–  I andre tilfælde

100

 

200

art. 1, stk. 4

2005 20 20

Kartofler, i tynde skiver, stegte, med eller uden salt eller krydderier, i hermetisk lukkede pakninger, tilberedte til umiddelbar fortæring

100

 

 

 

2005 20 80

Andre kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

 

 

 

2005 40 00

Ærter (Pisum sativum), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

 

 

 

2005 51 00

Udbælgede bønner, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

 

200

art. 1, stk. 4

2005 59 00

Andre bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

 

 

 

2005 60 00

Asparges, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

 

200

art. 1, stk. 4

2005 70

Oliven, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

 

 

 

2005 90 10

Frugter af slægten Capsicum, bortset fra sød peber, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

 

 

 

2005 90 30

Kapers, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

 

 

 

2005 90 50

Artiskokker, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

 

200

art. 1, stk. 4

2005 90 60

Gulerødder, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

 

200

art. 1, stk. 4

2005 90 70

Blandinger af grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

 

200

art. 1, stk. 4

2005 90 80

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

100

 

200

art. 1, stk. 4

2007 10 91

Homogeniserede tilberedninger af tropiske frugter

100

 

 

 

2007 10 99

Andre homogeniserede tilberedninger

100

 

 

 

2007 91 90

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning af citrusfrugter, med indhold af sukker på 13 vægtprocent og derunder, undtagen homogeniserede tilberedninger

100

 

200

art. 1, stk. 4

2007 99 91

Æblemos, med indhold af sukker på 13 vægtprocent og derunder

100

 

200

art. 1, stk. 4

2007 99 93

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning af tropiske frugter og tropiske nødder, med indhold af sukker på 13 vægtprocent og derunder, undtagen homogeniserede tilberedninger

100

 

 

 

2007 99 98

Anden syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på 13 vægtprocent og derunder, undtagen homogeniserede tilberedninger

100

 

200

art. 1, stk. 4

2008 30 51

2008 30 71

ex 2008 30 90

Dele af grapefrugter, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat alkohol

100

 

 

 

ex 2008 30 55

ex 2008 30 75

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), tilberedt eller konserveret på anden måde, fint formalede; clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, tilberedt eller konserveret på anden måde, fint formalede

100

 

 

 

ex 2008 30 59

Appelsiner og citroner, tilberedt eller konserveret på anden måde, fint formalede

100

 

 

 

ex 2008 30 79

Appelsiner og citroner, tilberedt eller konserveret på anden måde, fint formalede

100

 

 

 

ex 2008 30 90

Citrusfrugter, fint formalede, ikke tilsat alkohol eller sukker

100

 

 

 

ex 2008 30 90

Frugtkød af citrusfrugter, ikke tilsat alkohol eller sukker

40

 

 

 

2008 50 61

2008 50 69

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat alkohol, tilsat sukker

100

 

 

 

ex 2008 50 92

ex 2008 50 94

Halve abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat alkohol eller sukker, i pakninger af nettovægt på 4,5 kg eller mere

50

 

 

 

ex 2008 50 99

Halve abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat alkohol eller sukker, i pakninger af nettovægt på under 4,5 kg

100

 

 

 

ex 2008 70 92

ex 2008 70 94

Halve ferskner (herunder blodappelsiner og nektariner), tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat alkohol eller sukker, i pakninger af nettovægt på 4,5 kg eller mere

50

 

 

 

ex 2008 70 99

Halve ferskner (herunder blodappelsiner og nektariner), tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat alkohol eller sukker, i pakninger af nettovægt på under 4,5 kg

100

 

 

 

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

Frugtblandinger, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat alkohol, tilsat sukker

55

 

 

 

2009 11

2009 12 00

2009 19

Appelsinsaft

100

 

 

 (5)

2009 21 00

2009 29

Saft af grapefrugt

100

 

 

 (5)

ex 2009 31 11

ex 2009 31 19

ex 2009 39 31

ex 2009 39 39

Saft af andre citrusfrugter, undtagen citroner, med en Brix-værdi på 67 eller derunder, med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR

100

 

 

 

2009 50

Tomatsaft

100

200

 

 

ex 2009 80 35

ex 2009 80 38

ex 2009 80 79

ex 2009 80 86

ex 2009 80 89

ex 2009 80 99

Abrikossaft

100

200

 

 (5)

ex  22 04

Vin af friske druer

100

224 000 hl

 

 

ex 2204 21

Vin med oprindelsesbetegnelse med følgende navne: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, med et virkeligt alkoholindhold på 15 % eller derunder, i beholdere med indhold af 2 liter eller derunder

100

224 000 hl

 

art. 4, stk. 1

2301

Mel, pulver og pellets af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

100

 

 

 

2302 30 10

2302 30 90

2302 40 10

2302 40 90

Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn, undtagen af majs og ris

100

 

 

 

ex 2309 90 97

Mineral- og vitaminblandinger til dyrefoder

100

 

 

 

(1)   Uanset de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen kun betragtes som vejledende, idet anvendelsen af præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koderne. Hvor der er anvendt ex KN-koder, bestemmes anvendelsen af præferenceordningen på grundlag af en sammenholdning af KN-koden og den tilhørende beskrivelse.

(2)   Den told i henhold til den fælles toldtarif, som finder anvendelse på de mængder, der indføres ud over toldkontingenterne, er MFN-told.

(3)   Kommissionens beslutning 94/278/EF (EFT L 120 af 11.5.1994, s. 44).

(4)   Fra tidspunktet for iværksættelse af fællesskabsforskrifter for kartofler forlænges denne periode til den 15. april, og nedsættelsen af den gældende told ud over toldkontingentet udgør 50 %.

(5)   Nedsættelsessatsen anvendes kun på den del af tolden, der er værditold.

(6)   Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 71) og senere ændringer).

(7)   Denne indrømmelse gælder kun frø, der opfylder betingelserne i direktiverne om markedsføring af frø og planter.

(8)   Nedsættelsessatsen anvendes på den del af tolden, der er værditold, og på den specifikke toldsats.

PROTOKOL 1: BILAG 2

image

image

image

image

image

PROTOKOL 2

om ordningen for indførsel i Algeriet af landbrugsprodukter med oprindelse i FællesskabetEneste artikel

For de varer med oprindelse i Fællesskabet, som er anført nedenfor, er tolden ved indførsel til Algeriet ikke højere end den, der er angivet i kolonne a), som nedsat i det forhold, der er angivet i kolonne b), og inden for de toldkontingenter, der er angivet i kolonne c).KN

Varebeskrivelse

Anvendt toldsats

(%)

Toldnedsættelse

%)

Præferencetoldkontingenter

(tons)

 

 

a)

b)

c)

0102 10 00

Hornkvæg, levende, racerene avlsdyr

5

100

50

0102 90

Hornkvæg, levende, bortset fra racerene avlsdyr

5

100

5 000

0105 11

Høns af arten Gallus domesticus (daggamle kyllinger)

5

100

20

0105 12

Kalkuner (daggamle kyllinger)

5

100

100

0202 20 00

Kød af hornkvæg, frosset, ikke udbenet

30

20

200

0202 30 00

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet

30

20

11 000

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

30

100

200

0207 11 00 0207 12 00

Kød af høns af arten Gallus domesticus, ikke udskåret, fersk, kølet eller frosset

30

50

2 500

0402 10

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder.

5

100

30 000

0402 21

Mælk og fløde, ikke tilsat sukker og andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent

5

100

40 000

0406 90 20

Smelteost til forarbejdning

30

50

2 500

0406 90 10

Anden blød ost, ikke kogt eller presset, halvkogt eller kogt

30

100

800

0406 90 90

Anden ost (italiensk ost og gouda)

30

100

0407 00 30

Æg af vildfugle

30

100

100

0602 20 00

Træer og buske, også podede, af den art, der bærer spiselige frugter eller nødder

5

100

Ubegrænset

0602 90 10

Frugtplanter, ikke podede (vildplanter)

5

100

Ubegrænset

0602 90 20

Unge skovplanter

5

100

Ubegrænset

0602 90 90

Andre varer: Stueplanter, levende planter og grøntsags- og jordbærplanter

5

100

Ubegrænset

0701 10 00

Kartofler, friske eller kølede, læggekartofler

5

100

45 000

ex  07 13

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede, undtagen til udsæd

5

100

3 000

0802 12 00

Mandler, afskallede

30

20

100

0805

Citrusfrugter, friske eller tørrede

30

20

100

0810 90 00

Andre frugter, friske

30

100

500

0813 20 00

Svesker

30

20

50

0813 50 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under dette kapitel

0904

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

30

100

50

0909 30

Spidskommen, ikke knust eller formalet

30

100

50

0910 91 00

0910 99 00

Andre krydderier

30

100

50

1001 10 90

Hård hvede, undtagen til udsæd

5

100

100 000

1001 90 90

Andre varer end hård hvede, undtagen til udsæd

5

100

300 000

1003 00 90

Byg, undtagen til udsæd

15

50

200 000

1004 00 90

Havre, undtagen til udsæd

15

100

1 500

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd

15

100

500

1006

Ris

5

100

2 000

1008 30 90

Kanariefrø, undtagen til udsæd

30

100

500

1103 13

Gryn og groft mel af majs

30

50

1 000

1105 20 00

Flager, granulater og pellets af kartofler

30

20

100

1107 10

Malt, ikke brændt

30

100

1 500

1108 12 00

Majsstivelse

30

20

1 000

1207 99 00

Andre olieholdige frø og frugter, også knuste

5

100

100

1209 21 00

Luzerne grøntfoderfrø

5

100

Ubegrænset

1209 91 00

Grøntsagsfrø, til udsæd

5

100

Ubegrænset

1209 99 00

Andre varer end grøntsagsfrø

5

100

Ubegrænset

1210 20 00

Humle, formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin

5

100

Ubegrænset

1211 90 00

Andre planter og plantedele, herunder frø og frugter, af den art, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lignende, friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

5

100

Ubegrænset

1212 30 90

Frugtsten og -kerner samt andre vegetabilske produkter, af den art der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet

30

100

Ubegrænset

1507 10 10

Sojabønneolie, rå, også afslimet

15

50

1 000

1507 90 00

Sojabønneolie, ikke rå

30

20

1 000

1511 90 00

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, ikke rå

30

100

250

1512 11 10

Solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf, rå

15

50

25 000

1514 11 10

Rybsolie og rapsolie samt fraktioner deraf, rå

15

100

20 000

1514 91 11

Sennepsolie samt fraktioner deraf, rå

1514 19 00

Rybsolie og rapsolie, ikke rå

30

100

2 500

1514 91 19

Sennepsolie, ikke rå

1516 20

Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf (undtagen 1516 20 10 )

30

100

2 000

1517 10 00

Margarine, undtagen flydende margarine

30

100

2 000

1517 90 00

Andre varer

30

1601 00 00

Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf

30

20

20

1602 50

Andre tilberedte eller konserverede varer af kød, slagteaffald eller blod af hornkvæg

30

20

20

1701 99 00

Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, ikke råsukker, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

30

100

150 000

1702 90

Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose

30

100

500

1703 90 00

Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, undtagen melasse af rørsukker

15

100

1 000

2005 40 00

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

 

 

 

Ærter (Pisum sativum)

30

100

200

2005 59 00

Bønner, ikke udbælgede

30

20

250

2005 60 00

Asparges

30

100

500

2005 90 00

Andre grøntsager og blandinger af grøntsager

30

20

200

2007 99 00

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler

 

 

 

Tilberedninger, undtagen af citrusfrugter, ikke homogeniserede

30

20

100

2008 19 00

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet.

 

 

 

Nødder, undtagen jordnødder, herunder blandinger

30

20

100

2008 20 00

Ananas, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet

30

100

100

2009 41 00

Ananassaft

15

100

200

2009 80 10

Saft af andre frugter eller grøntsager

15

100

100

2204 10 00

Mousserende vin

30

100

100 hl

2302 20 00

Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter

 

 

 

Af ris

30

100

1 000

2304 00 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af pellets

30

100

10 000

2306 30 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af pellets, undtagen varer henhørende under pos. 2304 eller 2305

 

 

 

Af solsikkefrø

30

100

1 000

2309 90 00

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder, undtagen hunde- og kattefoder

15

50

1 000

2401 10 00

Tobak, ikke strippet

15

100

8 500

2401 20 00

Tobak, delvis eller helt strippet

15

100

1 000

5201 00

Bomuld, ikke kartet eller kæmmet

5

100

Ubegrænset

PROTOKOL 3

om ordningen for indførsel i Fællesskabet af fiskerivarer med oprindelse i AlgerietEneste artikel

De nedenfor angivne fiskerivarer med oprindelse i Algeriet indføres toldfrit i FællesskabetKN-kode (2002)

Varebeskrivelse

Kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, levende

 

– –  Af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 3:

0511 91 10

– – –  Fiskeaffald

0511 91 90

– – –  Andre varer

 

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn:

 

–  Fisk, hele eller i stykker, undtagen hakket:

1604 11 00

– –  Laks

1604 12

– –  Sild

 

– –  Sardin, sardinel og brisling:

1604 13 90

– – –  Andre varer

1604 14

– –  Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter)

1604 15

– –  Makrel

1604 16 00

– –  Ansjos

1604 19

– –  Andre varer

 

–  Anden fisk, tilberedt eller konserveret:

1604 20 05

– –  Tilberedninger af surimi

 

– –  Andre varer:

1604 20 10

– – –  Laks

1604 20 30

– – –  Salmonidae, undtagen laks

1604 20 40

– – –  Ansjos

ex 1604 20 50

– – –  Bonit, makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus, fisk af arten Orcynopsis unicolor

1604 20 70

– – –  Tunfisk, bugstribet bonit eller andre fisk af slægten Euthynnus

1604 20 90

– – –  Andre fisk

1604 30

–  Kaviar og kaviarerstatning

1605

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret

 

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

 

–  Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt:

1902 20 10

– –  Med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på over 20 vægtprocent

 

Mel, pulver og pellets af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever:

2301 20 00

–  Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

PROTOKOL 4

om ordningen for indførsel i Algeriet af fiskerivarer med oprindelse i FællesskabetEneste artikel

De nedenfor angivne fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet indføres i Algeriet på de angivne betingelser.Kode (algerisk)

Varebeskrivelse

Toldsats (jf. art. 18)

Nedsættelses sats

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Fisk, levende

 

 

0301 99 10

–  Fiskeyngel

5 %

100 %

0301 99 90

–  Andre varer

30 %

100 %

0302

Fisk, fersk, kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

 

 

 

–  Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf:

 

 

0302 11 00

– –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

30 %

100 %

0302 12 00

– –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

30 %

100 %

0302 19 00

– –  Andre fisk

30 %

100 %

 

–  Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf:

 

 

0302 21 00

– –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0302 22 00

– –  Rødspætte (Pleuronectes platessa)

30 %

100 %

0302 23 00

– –  Tunge (Solea-arter)

30 %

25 %

0302 29 00

– –  Andre fisk

30 %

100 %

 

–  Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 31 00

– –  Hvid tun (Thunnus alalunga)

30 %

25 %

0302 32 00

– –  Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

30 %

25 %

0302 33 00

– –  Bugstribet bonit

30 %

25 %

0302 34 00

– –  Storøjet tun (Thunnus obesus)

30 %

25 %

0302 35 00

– – – –  Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

30 %

25 %

0302 36 00

– – – –  Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

30 %

100 %

0302 39 00

– –  Andre fisk

30 %

25 %

0302 40 00

–  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), undtagen lever, rogn og mælke deraf

30 %

100 %

0302 50 00

–  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

30 %

100 %

 

–  Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0302 61 00

– –  Sardin (Sardina pilchardus og Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0302 62 00

– –  Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

30 %

100 %

0302 63 00

– –  Sej (Pollachius virens)

30 %

100 %

0302 64 00

– –  Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

30 %

25 %

0302 65 00

– –  Pighaj, rødhaj og andre hajer

30 %

25 %

0302 69 00

– –  Andre fisk

30 %

25 %

0302 70 00

–  Lever, rogn og mælke

30 %

25 %

0303

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

 

 

 

–  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 11 00

– –  Sockey-laks (rødlaks)

30 %

100 %

0303 19 00

– –  Andre fisk

30 %

100 %

 

–  Andre laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf:

 

 

0303 21 00

– – –  Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

30 %

100 %

0303 22 00

– –  Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

30 %

100 %

0303 29 00

– –  Andre fisk

30 %

100 %

 

–  Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf:

 

 

0303 31 00

– –  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0303 32 00

– –  Rødspætte (Pleuronectes platessa)

30 %

100 %

0303 33 00

– –  Tunge (Solea-arter)

30 %

25 %

0303 39 00

– –  Andre fisk

30 %

100 %

 

–  Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], undtagen lever, rogn og mælke deraf:

 

 

0303 41 00

– –  Hvid tun (Thunnus alalunga):

30 %

25 %

0303 42 00

– –  Gulfinnet tun (Thunnus albacares):

30 %

25 %

0303 43 00

– –  Bugstribet bonit:

30 %

25 %

0303 44 00

– –  Storøjet tun (Thunnus obesus)

30 %

25 %

0303 45 00

– – – –  Blåfinnet tun (Thunnus thynnus)

30 %

25 %

0303 46 00

– – – –  Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

30 %

100 %

0303 49 00

– –  Andre fisk

30 %

25 %

0303 50 00

–  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), undtagen lever, rogn og mælke deraf

30 %

100 %

0303 60 00

–  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

30 %

100 %

 

–  Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf

 

 

0303 71 00

– –  Sardin (Sardina pilchardus og Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0303 72 00

– –  Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

30 %

100 %

0303 73 00

– –  Sej (Pollachius virens)

30 %

100 %

0303 74 00

– –  Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

30 %

25 %

0303 75 00

– –  Pighaj, rødhaj og andre hajer

30 %

25 %

0303 77 00

– –  Havaborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

30 %

25 %

0303 78 00

– –  Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

30 %

25 %

0303 79 00

– –  Andre fisk

30 %

25 %

 

–  Lever, rogn og mælke:

 

 

0303 80 10

– –  af tunfisk

30 %

25 %

0303 80 90

– –  I andre tilfælde

30 %

25 %

0304

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset

 

 

 

–  Fersk eller kølet:

 

 

0304 10 10

– –  af tunfisk

30 %

25 %

0304 10 90

– –  I andre tilfælde

30 %

25 %

 

–  Filet, frosset:

 

 

0304 20 10

– –  af tunfisk

30 %

25 %

0304 20 90

– –  I andre tilfælde

30 %

25 %

0304 90 00

–  Andet fiskekød

30 %

25 %

0305

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

 

 

0305 10 00

–  Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

30 %

100 %

0305 20 00

–  Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage

30 %

100 %

0305 30 00

–  Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

30 %

25 %

 

–  Fisk, røget, herunder filet:

 

 

0305 41 00

– –  Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

30 %

100 %

0305 42 00

– –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

30 %

100 %

0305 49 00

– –  Andre fisk

30 %

25 %

 

–  Fisk, tørret, også saltet, men ikke røget:

 

 

0305 51 00

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

30 %

100 %

0305 59 00

– –  Andre fisk

30 %

25 %

 

–  Fisk, saltet, men ikke tørret eller røget, og fisk i saltlage:

 

 

0305 61 00

– –  Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

30 %

100 %

0305 62 00

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

30 %

100 %

0305 69 00

– –  Andre fisk

30 %

25 %

0306

Krebsdyr, også afskallede, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

 

–  Frosne:

 

 

0306 11 00

– –  Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

30 %

25 %

0306 12 00

– –  Hummer (Homarus-arter):

30 %

25 %

0306 13 00

– –  Rejer

30 %

25 %

0306 14 00

– –  Krabber

30 %

25 %

0306 19 00

– –  Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

30 %

100 %

0307

Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde

 

 

 

–  Østers:

 

 

0307 10 10

– –  yngel

5 %

100 %

0307 10 90

– –  Andre østers

30 %

100 %

 

–  Muslinger (Mytilus-arter, Perna-arter):

 

 

0307 31 10

– –  muslingeyngel

5 %

100 %

0307 31 90

– – –  Andre muslinger

30 %

100 %

 

–  Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola; tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis:

 

 

0307 41 00

– –  Levende, ferske eller kølede

30 %

25 %

0307 49 00

– –  I andre tilfælde

30 %

25 %

 

–  Ottearmet blæksprutte (Octopus-arter):

 

 

0307 51 00

– –  Levende, ferske eller kølede

30 %

25 %

0307 59 00

– –  I andre tilfælde

30 %

25 %

0307 60 00

–  Snegle, undtagen havsnegle

30 %

25 %

 

–  Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde.

 

 

0307 91 00

– –  Levende, ferske eller kølede

30 %

25 %

0307 99 00

– –  I andre tilfælde

30 %

25 %

0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde:

 

 

0511 91 00

– –  Af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 3

30 %

25 %

2301

Mel, pulver og pellets af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever:

 

 

2301 10 00

–  Mel, pulver og pellets af kød eller slagteaffald; fedtegrever

30 %

25 %

PROTOKOL 5

om samhandelen med forarbejdede landbrugsprodukter mellem Algeriet og FællesskabetArtikel 1

Indførslen i EF af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Algeriet er underkastet den indførselstold og de andre afgifter med tilsvarende virkning, der er opført i bilag 1 til denne protokol.

Artikel 2

Indførslen i Algeriet af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i EF er underkastet den indførselstold og de andre afgifter med tilsvarende virkning, der er opført i bilag 2 til denne protokol.

Artikel 3

Nedsættelserne af toldafgifterne i bilag 1 og 2 finder ved aftalens ikrafttræden anvendelse på basistoldsatsen, sådan som denne er defineret i aftalens artikel 18.

Artikel 4

De i henhold til artikel 1 og 2 anvendte toldsatser kan nedsættes, når de afgifter på landbrugsråvarer, der anvendes i samhandelen mellem EF og Algeriet, nedsættes, eller når disse nedsættelser er et resultat af gensidige indrømmelser med hensyn til forarbejdede landbrugsprodukter.

Den i stk. 1 omhandlede nedsættelse, listen over de pågældende produkter og eventuelt toldkontingenterne, inden for hvis grænse nedsættelsen gælder, fastsættes af Associeringsrådet.

Artikel 5

EF og Algeriet holder hinanden underrettede om de administrative bestemmelser, der gennemføres for de af denne protokol omfattede varer.

Disse bestemmelser skal sikre en ensartet behandling for alle de pågældende parter og skal være så enkle og fleksible som muligt.

PROTOKOL 5: BILAG 1

FÆLLESSKABETS OVERSIGT

Præferencetoldsatser, som Fællesskabet indrømmer produkter med oprindelse i Algeriet

Med forbehold af reglerne om fortolkning af den kombinerede nomenklatur (KN) skal den anvendte varebetegnelse kun betragtes som havende vejledende værdi, da præferencearrangementet som led i denne protokol er fastlagt på basis af KN-koderne i den form, de har ved undertegnelsen af denne aftale.Liste 1

KN-kode

Varebeskrivelse

Toldsats

0501 00 00

Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår

0 %

0502

Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår:

 

0502 10 00

–  Svine- og vildsvinebørster samt affald deraf.

0 %

0502 90 00

–  Andre.

0 %

0503 00 00

Hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale

0 %

0505

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer, af den art der anvendes eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer:

 

0505 10

Fjer, af den art der anvendes til stopning; dun:

 

0505 10 10

– –  Ubearbejdede

0 %

0505 10 90

– –  Andre varer

0 %

0505 90 00

–  Andre

0 %

0506

Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf:

 

0506 10 00

–  Ossein og ben behandlet med syre

0 %

0506 90 00

–  Andre

0 %

0507

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf:

 

0507 10 00

–  Elfenben; pulver og affald af elfenben

0 %

0507 90 00

–  Andre

0 %

0508 00 00

Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0 %

0509 00

Naturlige animalske vaskesvampe:

 

0509 00 10

–  Råvarer

0 %

0509 00 90

–  Råvarer

0 %

0510 00 00

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af pharmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede

0 %

0903 00 00

Maté

0 %

1212 20 00

–  Tang og andre alger

0 %

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

 

 

–  Plantesafter og planteekstrakter:

 

1302 12 00

– –  Af lakrids

0 %

1302 13 00

– –  Af humle

0 %

1302 14 00

– –  Af pyrethrum eller af planterødder indeholdende rotenon

0 %

1302 19 30

– – –  Sammensatte planteekstrakter til fremstilling af drikkevarer eller næringsmidler

0 %

 

– – –  Andre varer:

 

1302 19 91

– – – –  Til terapeutisk eller profylaktisk brug

0 %

 

–  Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

 

1302 31 00

– –  Agar-agar

0 %

1302 32

– –  Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø

0 %

1302 32 10

– – –  Af johannesbrød eller af frø af johannesbrød

0 %

1401

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (f.eks. bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark):

 

1401 10 00

–  Bambus

0 %

1401 20 00

–  Spanskrør

0 %

1401 90 00

–  Andre

0 %