EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004A0930(03)-20160201

Consolidated text: Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side

02004A0930(03) — DA — 01.02.2016 — 003.002


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EURO-MIDDELHAVSAFTALE

om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side

(EUT L 304 af 30.9.2004, s. 39)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

PROTOKOL til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

  L 31

31

4.2.2005

 M2

AFGØRELSE NR. 1/2006 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-EGYPTEN 2006/185/EF den 17. februar 2006

  L 73

1

13.3.2006

►M3

PROTOKOL til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

  L 312

33

30.11.2007

►M4

AFTALE i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om gensidige liberaliseringsforanstaltninger for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer, udskiftning af protokol 1 og 2 og bilagene hertil og ændringer til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side

  L 106

41

28.4.2010

 M5

ASSOCIERINGSRÅDET EU-EGYPTENS AFGØRELSE Nr. 1/2014 2014/868/EU af 4. september 2014

  L 347

44

3.12.2014

►M6

ASSOCIERINGSRÅDET EU-EGYPTENS AFGØRELSE Nr. 1/2015 af 21. september 2015

  L 334

62

22.12.2015

►M7

PROTOKOL til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

  L 115

3

4.5.2017
▼B

EURO-MIDDELHAVSAFTALE

om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden sideKONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »medlemsstater« og,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

DEN ARABISKE REPUBLIK EGYPTEN, i det følgende benævnt »Egypten«,

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL de bestående traditionelle bånd mellem Fællesskabet, dets medlemsstater og Egypten og de fælles værdier, som de deler,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet, dets medlemsstater og Egypten ønsker at styrke disse bånd og at etablere varige forbindelser på grundlag af gensidighed og partnerskab,

SOM TAGER HENSYN TIL den betydning, som parterne tillægger principperne i De Forenede Nationers Pagt, særlig overholdelsen af menneskerettighederne, de demokratiske principper og de politiske og økonomiske friheder, som udgør selve grundlaget for associeringen,

SOM ØNSKER at etablere og udvikle en regelmæssig politisk dialog om bilaterale og internationale emner af fælles interesse,

SOM TAGER HENSYN TIL forskellene i økonomisk og social udvikling mellem Egypten og Fællesskabet og behovet for at styrke processen for økonomisk og social udvikling i Egypten,

SOM ØNSKER at udvide deres indbyrdes økonomiske forbindelser og særlig at udvikle handel, investeringer og teknologisk samarbejde, understøttet af en regelmæssig dialog, på det økonomiske, videnskabelige, teknologiske, kulturelle, audiovisuelle og sociale område for at nå frem til en større gensidig viden og forståelse,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Egypten tilslutter sig princippet om frihandel, især overholdelsen af de rettigheder og forpligtelser, der følger af bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af 1994 og de andre multilaterale aftaler, der er bilagt overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen,

SOM ER KLAR OVER behovet for at sammenlægge deres bestræbelser for at styrke den politiske stabilitet og den økonomiske udvikling i regionen gennem tilskyndelse til regionalt samarbejde,

SOM ER OVERBEVIST OM, at associeringsaftalen vil skabe et nyt klima for deres indbyrdes forbindelser,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:Artikel 1

1.  Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Egypten på den anden side.

2.  Det er formålet med denne aftale:

 at skabe passende rammer for den politiske dialog, som gør det muligt at udvikle nære politiske forbindelser mellem parterne

 at fastsætte betingelserne for en gradvis liberalisering af udvekslingen af varer, tjenesteydelser og kapital

 at fremme udviklingen af afbalancerede økonomiske og sociale forbindelser mellem parterne gennem dialog og samarbejde

 at bidrage til den økonomiske og sociale udvikling i Egypten

 at anspore til regionalt samarbejde med sigte på at befæste fredelig sameksistens og økonomisk og politisk stabilitet

 at fremme samarbejdet på andre områder af gensidig interesse.

Artikel 2

Forbindelserne mellem parterne samt alle bestemmelserne i denne aftale bygger på respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper, som de er stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne, og som ligger til grund for deres interne og internationale politik og udgør et væsentligt element i denne aftale.AFSNIT I

POLITISK DIALOG

Artikel 3

1.  Der etableres en regelmæssig politisk dialog mellem parterne. Den skal styrke forbindelserne mellem dem, bidrage til at opbygge et varigt partnerskab og øge den gensidige forståelse og solidaritet.

2.  Den politiske dialog og det politiske samarbejde skal bl.a.:

 tilvejebringe en bedre gensidig forståelse og øget konvergens i holdningerne til internationale spørgsmål, særlig anliggender, som vil kunne få væsentlige følger for en af parterne

 sætte hver af parterne i stand til at tage hensyn til den anden parts stilling og interesser

 øge den regionale sikkerhed og stabilitet

 fremme fælles initiativer.

Artikel 4

Den politiske dialog vedrører alle emner af fælles interesse, særlig fred, sikkerhed, demokrati og regional udvikling.

Artikel 5

1.  Den politiske dialog skal finde sted med regelmæssige mellemrum, og når det ellers er nødvendigt, navnlig:

a) på ministerplan, hovedsagelig i associeringsrådet

b) på højt embedsmandsplan mellem repræsentanter for Egypten på den ene side og for Rådets formandskab og Kommissionen på den anden side

c) ved fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler, herunder regelmæssige orienteringer foretaget af embedsmænd, konsultationer i forbindelse med internationale møder og kontakter mellem diplomatiske repræsentanter i tredjelande

d) på enhver anden måde, som kan give et nyttigt bidrag til at konsolidere, udvikle og udvide denne dialog.

2.  Der skal etableres en politisk dialog mellem Europa-Parlamentet og den egyptiske folkeforsamling.AFSNIT II

FRIE VAREBEVÆGELSER

GRUNDPRINCIPPER

Artikel 6

Fællesskabet og Egypten opretter gradvis et frihandelsområde i en overgangsperiode af en varighed på højst tolv år begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit og med bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 og de andre multilaterale aftaler om varehandel, der er bilagt overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), i det følgende benævnt »GATT«.KAPITEL 1

Industrivarer

Artikel 7

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og Egypten henhørende under kapitel 25 til 97 i den kombinerede nomenklatur og den egyptiske toldtarif, med undtagelse af de varer, der er anført i bilag I.

Artikel 8

Varer med oprindelse i Egypten kan indføres i Fællesskabet med fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning samt kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 9

1.  Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Egypten af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag II, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

 på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 75 % af basistoldsatsen

 et år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 50 % af basistoldsatsen

 to år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 25 % af basistoldsatsen

 tre år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes resterende told og afgifter.

2.  Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Egypten af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag III, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

 tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 90 % af basistoldsatsen

 fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 75 % af basistoldsatsen

 fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60 % af basistoldsatsen

 seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 45 % af basistoldsatsen

 syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 30 % af basistoldsatsen

 otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 15 % af basistoldsatsen

 ni år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes resterende told og afgifter.

3.  Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Egypten af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag IV, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

 fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 95 % af basistoldsatsen

 seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 90 % af basistoldsatsen

 syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 75 % af basistoldsatsen

 otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60 % af basistoldsatsen

 ni år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 45 % af basistoldsatsen

 ti år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 30 % af basistoldsatsen

 elleve år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 15 % af basistoldsatsen

 tolv år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes resterende told og afgifter.

4.  Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Egypten af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag V, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

 seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 90 % af basistoldsatsen

 syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 80 % af basistoldsatsen

 otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 70 % af basistoldsatsen

 ni år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60 % af basistoldsatsen

 ti år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 50 % af basistoldsatsen

 elleve år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40 % af basistoldsatsen

 tolv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 30 % af basistoldsatsen

 tretten år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20 % af basistoldsatsen

 fjorten år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 10 % af basistoldsatsen

 femten år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes resterende told og afgifter.

5.  Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Egypten af andre varer med oprindelse i Fællesskabet end dem, der er anført i bilag II, III, IV og V, afskaffes i overensstemmelse med den relevante tidsplan på grundlag af en afgørelse truffet af Associeringsudvalget.

6.  Hvis der opstår alvorlige vanskeligheder for en given vare, kan de relevante tidsplaner i stk. 1, 2, 3 og 4 efter fælles aftale ændres af Associeringsudvalget, dog således at tidsplanen, for hvilken der er anmodet om en ændring, ikke kan forlænges for den pågældende vare ud over den maksimale overgangsperiode. Hvis Associeringsudvalget ikke har truffet beslutning inden for 30 dage efter at være blevet gjort bekendt med Egyptens anmodning om at ændre tidsplanen, kan Egypten midlertidigt suspendere tidsplanen for en periode på ikke over et år.

7.  For hver berørt vare er den basistoldsats, der gradvis skal nedsættes som omhandlet i stk. 1, 2, 3 og 4, de satser, der er nævnt i artikel 18.

Artikel 10

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 11

1.  Uanset bestemmelserne i artikel 9 kan Egypten træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed til at forhøje eller genindføre told.

2.  Disse foranstaltninger må kun vedrøre nye industrier og industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

3.  Den told ved indførsel i Egypten på varer med oprindelse i Fællesskabet, som indføres ved disse ekstraordinære foranstaltninger, må højst udgøre 25 % ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet. Den samlede værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 20 % af den samlede import fra Fællesskabet af industrivarer i det sidste år, for hvilke der foreligger statistikker.

4.  Foranstaltningerne må højst anvendes i fem år, medmindre Associeringsudvalget tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest på tidspunktet for udløbet af den maksimale overgangsperiode.

5.  Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en given vare, hvis der er forløbet mere end tre år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

6.  Egypten underretter Associeringsudvalget om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer om sådanne foranstaltninger og de berørte sektorer, før de bringes i anvendelse. Egypten forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, Associeringsudvalget en tidsplan for afskaffelsen af den told, der er indført i henhold til denne artikel. Den pågældende told skal efter tidsplanen afvikles i lige store årlige rater begyndende senest ved udgangen af det andet år efter dens indførelse. Associeringsudvalget kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

7.  Uanset bestemmelserne i stk. 4 kan Associeringsudvalget for at tage hensyn til vanskeligheder i forbindelse med etablering af nye industrier undtagelsesvis godkende foranstaltninger, som Egypten allerede har truffet i medfør af stk. 1, for en periode på højst fire år ud over overgangsperioden på 12 år.KAPITEL 2

▼M4

Landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer

▼B

Artikel 12

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og Egypten henhørende under kapitel 1 til 24 i den kombinerede nomenklatur og den egyptiske toldtarif, og på de varer, der er anført i bilag I.

Artikel 13

Fællesskabet og Egypten tilstræber gradvis en større liberalisering af deres handel med landbrugsprodukter, fiskerivarer og forarbejdede landbrugsprodukter af interesse for begge parter.

Artikel 14

▼M4

1.  Landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer med oprindelse i Egypten, der er anført i protokol 1, omfattes ved indførsel til Fællesskabet af ordningerne i denne protokol.

2.  Landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet, der er anført i protokol 2, omfattes ved indførsel til Egypten af ordningerne i denne protokol.

▼M4 —————

▼B

Artikel 15

1.  I det tredje år af aftalens gennemførelse undersøger Fællesskabet og Egypten situationen for at fastslå, hvilke foranstaltninger Fællesskabet og Egypten skal anvende fra begyndelsen af det fjerde år efter aftalens ikrafttræden, i overensstemmelse med målet i artikel 13.

2.  Uanset bestemmelserne i stk. 1 og under hensyntagen til handelen mellem parterne med landbrugsprodukter, fiskerivarer og forarbejdede landbrugsprodukter samt til disses særlige følsomhed kan Fællesskabet og Egypten i Associeringsrådet for hvert enkelt produkt og på et ordnet grundlag og på basis af gensidighed undersøge muligheden for at give hinanden yderligere indrømmelser.

▼M4

3.  De kontraherende parter mødes to år efter ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling, der blev undertegnet den Bruxelles i 28. oktober 2009, for at drøfte muligheden for at give hinanden yderligere handelsindrømmelser for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer i henhold til artikel 13 i denne aftale. Derefter mødes de regelmæssigt hvert andet år.

▼B

Artikel 16

1.  Hvis der indføres særlige bestemmelser som følge af anvendelsen af parternes landbrugspolitikker eller som følge af ændring i de gældende bestemmelser, eller hvis der sker ændring eller udvikling af bestemmelserne vedrørende anvendelsen af deres landbrugspolitikker, kan den berørte part for de deraf omfattede varer foretage en ændring af de i denne aftale fastsatte ordninger.

2.  Den part, der foretager denne ændring, underretter Associeringsudvalget herom. Efter anmodning fra den anden part mødes Associeringsudvalget for på passende vis at tage hensyn til den anden parts interesser.

3.  Hvis Fællesskabet eller Egypten i medfør af stk. 1 ændrer de i denne aftale fastsatte ordninger for landbrugsprodukter, indrømmer de for indførslen af varer med oprindelse hos den anden part en begunstigelse svarende til den, der er fastsat i denne aftale.

4.  Anvendelsen af denne artikel bør gøres til genstand for konsultationer i Associeringsrådet.KAPITEL 3

Fælles bestemmelser

Artikel 17

1.  Der indføres ingen nye kvantitative restriktioner ved indførsel eller foranstaltninger med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Egypten.

2.  De kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, der anvendes ved indførsel i samhandelen mellem Fællesskabet og Egypten, afskaffes ved aftalens ikrafttræden.

3.  Fællesskabet og Egypten anvender ved udførsel hverken told eller afgifter med tilsvarende virkning eller kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 18

1.  De gældende toldsatser ved indførsel mellem parterne er den i WTO bundne toldsats eller en lavere anvendt toldsats pr. 1. januar 1999. Hvis der efter den 1. januar 1999 anvendes en toldnedsættelse erga omnes, gælder den nedsatte sats.

2.  Der må ved indførsel eller udførsel ikke indføres ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning, og gældende told og afgifter må ikke forhøjes, i samhandelen mellem Fællesskabet og Egypten, medmindre andet er fastsat ved denne aftale.

3.  Parterne meddeler hinanden deres respektive toldsatser, der var gældende den 1. januar 1999.

Artikel 19

1.  Produkter med oprindelse i Egypten er ved indførsel i Fællesskabet ikke omfattet af en gunstigere ordning end den, medlemsstaterne anvender indbyrdes.

2.  Anvendelsen af denne aftales bestemmelser berører ikke de særlige bestemmelser om anvendelsen af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

Artikel 20

1.  Parterne afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2.  Varer, der udføres til en af parternes område, må ikke ydes intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 21

1.  Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt som disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2.  Der finder konsultationer sted mellem Fællesskabet og Egypten i Associeringsudvalget om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og på anmodning om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Unionen, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til parternes gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 22

Hvis en af parterne mener, at der i samhandelen med den anden part finder dumping sted som omhandlet i artikel VI i GATT 1994, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 med dertil knyttet national lovgivning.

Artikel 23

WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger finder uanset artikel 34 anvendelse mellem parterne.

Hvis en af parterne skønner, at der ydes subsidier i samhandelen med den anden part som omhandlet i artikel VI og XVI i GATT 1994, kan den, indtil de nødvendige regler, som omhandlet i artikel 34, stk. 2, er vedtaget, bringe passende foranstaltninger i anvendelse mod denne praksis i overensstemmelse med WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger med dertil knyttet national lovgivning.

Artikel 24

1.  Bestemmelserne i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger finder anvendelse mellem parterne.

2.  Før en af parterne træffer beskyttelsesforanstaltninger i henhold til artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger, forsyner den pågældende part Associeringsudvalget med alle relevante oplysninger til en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Parterne indleder straks konsultationer i Associeringsudvalget med henblik på at finde en sådan løsning. Hvis parterne efter konsultationerne ikke er nået til enighed inden 30 dage efter indledningen af konsultationerne om en løsning til at undgå beskyttelsesforanstaltninger, kan den part, der agter at anvende beskyttelsesforanstaltninger, anvende bestemmelserne i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger.

3.  Ved valget af beskyttelsesforanstaltninger i medfør af denne artikel foretrækker parterne sådanne, som medfører færrest forstyrrelser for virkeliggørelsen af denne aftales mål.

4.  Beskyttelsesforanstaltningerne meddeles straks Associeringsudvalget og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

Artikel 25

1.  Hvis overholdelse af bestemmelserne i artikel 17, stk. 3, fører til

i) genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller

ii) alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part

og hvis ovennævnte situation giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger ifølge de procedurer, der er fastsat i stk. 2.

2.  Vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i stk. 1, forelægges til undersøgelse i Associeringsudvalget. Udvalget træffer enhver formålstjenlig beslutning for at bringe vanskelighederne til ophør. Hvis det ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse har truffet en sådan beslutning, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare. Foranstaltningerne må ikke være diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 26

Aftalen er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel ejendomsret, eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 27

Begrebet »produkter med oprindelsesstatus« med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit og metoderne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol 4.

Artikel 28

Den kombinerede varenomenklatur anvendes til tarifering af varer ved indførsel i Fællesskabet. Den egyptiske toldtarif anvendes til tarifering af varer ved indførsel i Egypten.AFSNIT III

ETABLERINGSRET OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Artikel 29

1.  Parterne bekræfter på ny deres respektive forpligtelser i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), der er knyttet til overenskomsten om oprettelse af WTO, særlig forpligtelsen til at indrømme hinanden mestbegunstigelsesbehandling i de servicesektorer, der er omfattet af disse forpligtelser.

2.  Denne behandling gælder i overensstemmelse med GATS ikke:

a) fordele, som hver af parterne indrømmer i henhold til bestemmelserne i en aftale som defineret i artikel V i GATS eller i henhold til foranstaltninger, der er truffet i medfør af en sådan aftale

b) andre fordele, der indrømmes ifølge listen over mestbegunstigelsesundtagelser, som hver af parterne har knyttet til GATS.

Artikel 30

1.  Parterne overvejer at udvide aftalens anvendelsesområde til også at omfatte etableringsret for en parts virksomheder på den anden parts område og liberalisering af en parts virksomheders levering af tjenesteydelser til aftagere af tjenesteydelser hos den anden part.

2.  Associeringsrådet fremsætter de nødvendige henstillinger om virkeliggørelsen af målene i stk. 1.

Associeringsrådet tager ved udformningen af disse henstillinger hensyn til erfaringerne med implementeringen af den MFN-behandling, som parterne indrømmer hinanden i henhold til deres respektive forpligtelser under GATS, særlig artikel V.

3.  Det i denne artikels stk. 1 nævnte mål behandles første gang i Associeringsrådet senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.AFSNIT IV

KAPITALBEVÆGELSER OG ANDRE ØKONOMISKE BESTEMMELSERKAPITEL 1

Betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 31

Parterne forpligter sig til i fuldt konvertibel valuta at tillade betalinger på de løbende poster, jf. dog bestemmelserne i artikel 33.

Artikel 32

1.  Fællesskabet og Egypten sikrer fra aftalens ikrafttræden fri bevægelighed for kapital til direkte investeringer, der foretages af virksomheder dannet i overensstemmelse med værtslandets lovgivning, samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og overskud heraf.

2.  Parterne afholder konsultationer med henblik på at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Egypten og på at opnå en fuldstændig liberalisering, så snart betingelserne herfor er opfyldt.

Artikel 33

Hvis en eller flere af Fællesskabets medlemsstater eller Egypten har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er en alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Egypten alt efter omstændighederne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATT og artikel VIII og XIV i vedtægterne for Den Internationale Valutafond, vedtage restriktive foranstaltninger over for løbende betalinger, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige. Fællesskabet eller Egypten alt efter omstændighederne underretter straks den anden part herom og forelægger hurtigst muligt den anden part en tidsplan for ophævelsen af disse foranstaltninger.KAPITEL 2

Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Artikel 34

1.  Følgende er uforeneligt med denne aftales rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Egypten:

i) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Egyptens område eller en væsentlig del heraf

iii) al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner.

2.  Associeringsrådet vedtager inden for en frist på fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden de nødvendige regler for gennemførelsen af stk. 1.

Indtil disse regler er vedtaget, anvendes bestemmelserne i artikel 23, hvad angår gennemførelsen af stk. 1, nr. iii).

3.  Hver af parterne sikrer gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

4.  Stk. 1, nr. iii), finder ikke anvendelse på de landbrugsprodukter, der er omhandlet i afsnit II, kapitel 2. WTO-aftalen om landbrug og de relevante bestemmelser i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger finder anvendelse på disse produkter.

5.  Finder Fællesskabet eller Egypten, at en særlig praksis er uforenelig med stk. 1, og

 ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesregler, der er nævnt i stk. 2, eller

 sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser i alvorlig grad eller påfører det indenlandske erhvervsliv, herunder servicesektoren, væsentlig skade

kan henholdsvis Fællesskabet eller Egypten træffe passende foranstaltninger efter konsultation i Associeringsudvalget eller 30 arbejdsdage, efter at sagen er indbragt for nævnte udvalg.

I tilfælde af praksis, som er uforenelig med denne artikels stk. 1, nr. iii), må der, hvor WTO-reglerne finder anvendelse herpå, kun træffes sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt af WTO, eller alle andre relevante instrumenter, der er forhandlet under WTO's auspicier, og som finder anvendelse på parterne.

6.  Uanset hvilke andre bestemmelser der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med stk. 2, udveksler parterne oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, som embeds- og forretningshemmeligheden kræver.

Artikel 35

Medlemsstaterne og Egypten tilpasser gradvis og med forbehold af deres forpligtelser i henhold til GATT eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved udløbet af det femte år efter denne aftales ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Egypten med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår. Associeringsudvalget underrettes om sådanne foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 36

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager Associeringsrådet omsorg for, at der fra det femte år efter aftalens ikrafttræden ikke vedtages eller opretholdes nogen foranstaltninger, der kan forstyrre samhandelen mellem Fællesskabet og Egypten i et omfang, der virker til skade for parternes interesser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at disse virksomheder de jure eller de facto kan udføre de opgaver, der er blevet dem tildelt.

Artikel 37

1.  Parterne sikrer i henhold til bestemmelserne i denne artikel og bilag VI en tidssvarende og effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med de højeste internationale standarder, herunder effektive midler til at gøre sådanne rettigheder gældende.

2.  Gennemførelsen af denne artikel og bilag VI undersøges af parterne med regelmæssige mellemrum. I tilfælde af vanskeligheder på området intellektuel ejendomsret, som påvirker samhandelen, finder der hastekonsultationer sted efter anmodning fra en af parterne, for at der kan opnås gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Artikel 38

Parterne er enige om målet med en gradvis liberalisering af offentlige indkøb. Associeringsrådet afholder konsultationer om virkeliggørelsen af dette mål.AFSNIT V

ØKONOMISK SAMARBEJDE

Artikel 39

Mål

1.  Parterne forpligter sig til at udvide det økonomiske samarbejde til gensidig fordel.

2.  Målet med det økonomiske samarbejde er:

 at anspore til virkeliggørelsen af denne aftales overordnede mål

 at fremme afbalancerede økonomiske forbindelser mellem parterne

 at støtte Egyptens egne bestræbelser for at nå en bæredygtig økonomisk og social udvikling.

Artikel 40

Anvendelsesområde

1.  Samarbejdet rettes i første række mod aktivitetsområder, der er påvirket af interne vanskeligheder eller berøres af processen for liberalisering af den egyptiske økonomi som helhed, særlig liberaliseringen af samhandelen mellem Egypten og Fællesskabet.

2.  Samarbejdet rettes desuden i første række mod sektorer, der kan bidrage til at lette den gensidige tilnærmelse mellem Egyptens og Fællesskabets økonomi, særlig sådanne, som er vækstfremmende og jobskabende.

3.  Samarbejdet skal medvirke til, at der gennemføres foranstaltninger til at udvikle samarbejdet inden for regionen.

4.  Der tages ved realiseringen af samarbejdet på de forskellige områder af det økonomiske samarbejde hensyn til bevarelse af miljøet og den økologiske balance.

5.  Parterne kan vedtage at udvide det økonomiske samarbejde til andre områder, der ikke er omfattet af bestemmelserne i dette afsnit.

Artikel 41

Midler og retningslinjer

Det økonomiske samarbejde gennemføres navnlig ved hjælp af:

a) en regelmæssig økonomisk dialog mellem parterne om alle områder inden for den makroøkonomiske politik

b) regelmæssig udveksling af information og idéer på alle områder inden for samarbejdet, herunder møder mellem tjenestemænd og eksperter

c) levering af rådgivning, fagkundskab og uddannelse

d) gennemførelse af fælles projekter, f.eks. seminarer og workshopper

e) faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand.

Artikel 42

Uddannelse

Parterne samarbejder med henblik på at fastslå, hvilke midler kan bidrage mest effektivt til en væsentlig forbedring af situationen inden for uddannelse, herunder erhvervsuddannelse, særlig inden for offentlige og private virksomheder, handelsrelaterede tjenesteydelser, offentlig forvaltning og offentlige myndigheder, faglige organer, standardiserings- og certificeringsorganisationer og andre relevante organisationer. I denne sammenhæng vil kvinders adgang til videregående uddannelser og erhvervsuddannelse blive særlig tilgodeset.

Samarbejdet skal også anspore til varige forbindelser mellem specialiserede organisationer i Fællesskabet og Egypten med henblik på at fremme udveksling af information og erfaringer og sammenlægning af tekniske ressourcer.

Artikel 43

Videnskabeligt og teknologisk samarbejde

Målet med samarbejdet er:

a) at fremme etableringen af permanente forbindelser mellem de to parters forskersamfund, navnlig ved:

 at give Egypten adgang til fællesskabsprogrammer for forskning og teknologisk udvikling i overensstemmelse med bestemmelserne om tredjelandes deltagelse i disse programmer

 at inddrage Egypten i net for decentralt samarbejde

 at fremme et samvirke mellem uddannelse og forskning

b) at styrke forskningskapaciteten i Egypten

c) at stimulere teknologisk innovation, overførsel af ny teknologi og udbredelse af knowhow.

Artikel 44

Miljø

1.  Samarbejdet sigter på at modvirke en forringelse af miljøet, at kontrollere forurening og sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne med henblik på en bæredygtig udvikling.

2.  Samarbejdet fokuserer navnlig følgende på:

 ørkendannelse

 havvandskvalitet i Middelhavet og kontrol med og forebyggelse af havforurening

 forvaltning af vandressourcerne

 energiforvaltning

 affaldsforvaltning

 forsaltning

 miljøforvaltning af følsomme kystområder

 følgerne af industriudvikling og sikkerhed ved industrianlæg i særdeleshed

 indvirkningerne af landbruget på jord- og vandkvaliteten

 miljøuddannelse og -bevidstgørelse.

Artikel 45

Industrisamarbejde

Samarbejdet fremmer og tilskynder især til:

 debatten om industripolitik og konkurrenceevne i en åben økonomi

 industrisamarbejde mellem erhvervsdrivende i Fællesskabet og Egypten, herunder adgang for Egypten til Fællesskabets net for virksomhedssamarbejde og net, der er oprettet som led i det decentrale samarbejde

 modernisering og omstrukturering af den egyptiske industri

 skabelse af et gunstigt klima for udvikling af privat foretagsomhed for at stimulere væksten og diversificeringen af industriproduktionen

 teknologioverførsel, innovation og forskning og udvikling

 udvikling af de menneskelige ressourcer

 adgang til kapitalmarkedet for finansiering af investeringer i produktion.

Artikel 46

Investeringer og fremme af investeringer

Samarbejdet sigter på at øge strømmen af kapital, sagkundskab og teknologi til Egypten, bl.a. ved hjælp af:

 passende midler til at indkredse investeringsmuligheder og kanaler for information om investeringsregler

 formidling af information om europæiske investeringsordninger (faglig bistand, direkte finansiel støtte, skatteincitamenter, investeringsforsikring osv.) i forbindelse med investeringer i udlandet og forbedring af Egyptens mulighed for at drage fordel af dem

 juridiske rammer, som kan befordre investeringerne mellem de to parter, i givet fald ved indgåelse af aftaler mellem Egypten og medlemsstaterne om beskyttelse af investeringer og om undgåelse af dobbeltbeskatning

 undersøgelse af muligheden af oprettelse af joint ventures, særlig mellem SMV'er, og eventuelt indgåelse af aftaler mellem medlemsstaterne og Egypten

 mekanismer for tilskyndelse til og fremme af investeringer.

Samarbejdet kan omfatte planlægning og gennemførelse af projekter til at demonstrere effektiv erhvervelse og anvendelse af basisteknologi, anvendelse af standarder, udvikling af menneskelige ressourcer og jobskabelse lokalt.

Artikel 47

Standardisering og overensstemmelsesvurdering

Parterne sigter på at mindske forskellene med hensyn til standardisering og overensstemmelsesvurdering. Samarbejdet på dette område fokuserer navnlig på:

a) regler inden for standardisering, måling, kvalitetsstandarder og anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, særlig hvad angår sundheds- og plantesundhedsstandarder for landbrugsprodukter og levnedsmidler

b) opgradering af egyptiske overensstemmelsesvurderingsorganisationer med henblik på indgåelse til sin tid af aftaler om gensidig anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering

c) udvikling af organisationer, der beskæftiger sig med beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret og fastlæggelse af kvalitetsstandarder.

Artikel 48

Tilnærmelse af lovgivning

Parterne bestræber sig bedst muligt på at tilnærme deres respektive lovgivning til hinanden for at lette gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 49

Finansielle tjenesteydelser

Parterne samarbejder med sigte på en indbyrdes tilnærmelse af regler og standarder bl.a. med henblik på:

a) at anspore til en styrkelse og en omstrukturering af finanssektoren i Egypten

b) at forbedre regnskabs-, regnskabskontrol- og tilsynssystemerne inden for bank- og forsikringsvirksomhed og andre finansielle sektorer i Egypten.

Artikel 50

Landbrug og fiskeri

Samarbejdet sigter på:

a) modernisering og omstrukturering af landbrug og fiskeri, herunder modernisering af infrastruktur og udstyr; udvikling af emballerings-, oplagrings- og markedsføringsteknikker; forbedring af private distributionskanaler

b) diversificering af produktion og afsætningsmarkeder i udlandet, bl.a. gennem tilskyndelse til joint ventures inden for levnedsmiddelindustrien

c) fremme af samarbejdet om dyre- og plantesundhedsanliggender og avlsteknikker med henblik på at lette samhandelen mellem parterne. Parterne udveksler oplysninger herom.

Artikel 51

Transport

Samarbejdet sigter på:

 omstrukturering og modernisering af vej-, havne- og lufthavnsinfrastruktur af fælles interesse i relation til de store transeuropæiske samfærdselsveje

 definition og anvendelse af driftsstandarder af samme art som dem, der gælder i Fællesskabet

 modernisering af teknisk udstyr til vej/jernbanetransport, containertrafik og omladning

 forbedring af forvaltning af lufthavne, jernbaner og flyvekontrol, herunder samarbejde mellem de relevante nationale organisationer

 forbedring af navigationshjælpemidler.

Artikel 52

Informationssamfundet og telekommunikation

Parterne anerkender, at informations- og telekommunikationsteknologi indtager en central plads i det moderne samfund, er af vital betydning for økonomisk og social udvikling og en hjørnesten i det spirende informationssamfund.

Samarbejdsaktiviteterne mellem parterne på dette område retter sig mod:

 en dialog om emner vedrørende de forskellige aspekter af informationssamfundet, herunder telekommunikationspolitik

 udveksling af oplysninger om og lejlighedsvis faglig bistand i forbindelse med reguleringsanliggender, standardisering, overensstemmelsesprøvning og -certificering inden for informationsteknologi og telekommunikation

 udbredelse af nye informations- og kommunikationsteknologier og afpudsning af nye applikationer på disse områder

 fælles projekter inden for forskning, teknisk udvikling eller industriel anvendelse af inden for informationsteknologi, kommunikation, telematik og informationssamfundet

 egyptiske organisationers deltagelse i pilotprojekter og europæiske programmer inden for fastlagte rammer

 sammenkobling af net og interoperabilitet mellem telematiske tjenester i Fællesskabet og Egypten.

Artikel 53

Energi

De prioriterede områder for samarbejdet er:

 fremme af vedvarende energikilder

 fremme af energibesparelser og energieffektivitet

 anvendt forskning vedrørende net af databanker mellem erhvervsdrivende og samfundsgrupper i Fællesskabet og Egypten

 støtte til modernisering og udvikling af energinet og deres sammenkobling med Det Europæiske Fællesskabs net.

Artikel 54

Turisme

Prioriteterne for samarbejdet er:

 at fremme investeringer i turisme

 at forbedre viden om turistindustrien og sikre bedre indbyrdes sammenhæng mellem politikker, der påvirker turisme

 at fremme en god sæsonspredning af turismen

 at fremme samarbejde mellem regioner og byer i nabolande

 at fremhæve betydningen af kulturarven for turismen

 at sikre et passende samvirke mellem turisme og miljø

 at gøre turisterhvervet mere konkurrencedygtigt gennem støtte til øget professionalisme.

Artikel 55

Told

1.  Parterne udbygger toldsamarbejdet for at garantere overholdelsen af handelsbestemmelserne. Samarbejdet rettes særlig imod:

a) forenkling af kontrol og toldprocedurer for toldklarering af varer

b) indførelse af det administrative enhedsdokument og etablering af en forbindelse mellem Fællesskabets og Egyptens forsendelsessystemer.

2.  Uden at dette berører andre former for samarbejde, som er omhandlet i denne aftale, navnlig bekæmpelse af narkotika og hvidvaskning af penge, yder parternes administrative myndigheder hinanden gensidig bistand efter bestemmelserne i protokol 5.

Artikel 56

Samarbejde på det statistiske område

Samarbejdet sigter i første række på en harmonisering med hensyn til de anvendte metoder for at skabe et pålideligt grundlag for håndtering af statistikker på alle områder, der er omfattet af denne aftale, og som de egner sig til statistisk behandling.

Artikel 57

Hvidvaskning af penge

1.  Parterne samarbejder om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og ulovlig narkotikahandel i særdeleshed.

2.  Samarbejdet på dette område omfatter navnlig faglig og administrativ bistand til at lægge effektive standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge på linje med de internationale standarder.

Artikel 58

Bekæmpelse af narkotika

1.  Parterne samarbejder navnlig med sigte på:

 at øge effektiviteten af narkotikabekæmpelsespolitik og -foranstaltninger til at modvirke og bekæmpe tilførsel og ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer og til at nedbringe stofmisbruget

 at anspore til en fælles tilgang til at reducere efterspørgslen.

2.  Parterne fastlægger sammen i overensstemmelse med deres respektive lovgivning passende strategier og metoder for at nå disse mål. Når de ikke optræder i fællesskab, gøres deres interventioner til genstand for konsultationer og snæver koordination.

I interventionerne kan inddrages de relevante statslige og ikke-statslige organer i overensstemmelse med deres egne beføjelser, som arbejder sammen med de kompetente instanser i Egypten, Fællesskabet og dets medlemsstater.

3.  Samarbejdet tager form af informationsudveksling og, hvor det er egnet, fælles aktiviteter på følgende områder:

 oprettelse eller udvidelse af social- og sundhedsinstitutioner og informationscentre til behandling og genindpasning af stofmisbrugere

 gennemførelse af projekter for forebyggelse, information, uddannelse og epidemiologisk forskning

 fastlæggelse af effektive standarder for forebyggelse af omdirigering af prækursorer og andre essentielle stoffer, der benyttes til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer, på linje med de internationale standarder.

Artikel 59

Bekæmpelse af terrorisme

Parterne samarbejder i overensstemmelse med internationale konventioner og med deres respektive nationale lovgivninger på dette område og fokuserer navnlig på:

 udveksling af information om midler og metoder til at modvirke terrorisme

 udveksling af erfaringer om forebyggelse af terrorisme

 fælles forskning og fælles undersøgelser inden for forebyggelse af terrorisme.

Artikel 60

Regionalt samarbejde

Regionalt samarbejde rettes navnlig mod:

 udvikling af økonomisk infrastruktur

 videnskabelig og teknologisk forskning

 mellemregional handel

 toldspørgsmål

 kulturelle anliggender

 miljøanliggender.

Artikel 61

Forbrugerbeskyttelse

Samarbejdet på dette felt rettes mod at gøre forbrugerbeskyttelsesordningerne i Det Europæiske Fællesskab og Egypten forenelige og skal så vidt muligt involvere:

 en forøgelse af den indbyrdes forenelighed af forbrugerlovgivningen for at undgå handelshindringer

 etablering og udvikling af systemer for gensidig information om farlige levnedsmidler og industriprodukter og sammenkobling af dem (hurtig varsling)

 udveksling af information og eksperter

 tilrettelæggelse af erhvervsuddannelse og faglig bistand.AFSNIT VIKAPITEL 1

Dialog og samarbejde om sociale anliggender

Artikel 62

Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger en redelig behandling af deres arbejdstagere, der er lovligt bosat og beskæftiget på den anden parts område. Medlemsstaterne og Egypten vedtager, at de, såfremt nogen af dem skulle anmode derom, er rede til at forhandle om gensidige bilaterale aftaler om arbejdsvilkår og sociale sikringsrettigheder for egyptiske statsborgere og EF-statsborgere, der er lovligt bosat og beskæftiget på deres respektive område.

Artikel 63

1.  Parterne fører en løbende dialog om sociale anliggender af betydning for dem.

2.  Denne dialog er redskabet til at udforske måder til fremskridt med hensyn til arbejdstagernes bevægelighed, ligebehandling og social integration af egyptiske statsborgere og EF-statsborgere, der er lovligt bosat på værtsstaternes område.

3.  Dialogen skal navnlig omfatte alle anliggender med berøring til:

a) leve- og arbejdsvilkår for migrantsamfundene

b) migration

c) ulovlig migration

d) foranstaltninger til at tilskynde til ligebehandling af egyptiske statsborgere og EF-statsborgere, gensidig anerkendelse af kulturer og civilisationer, fremme af tolerance og fjernelse af diskrimination.

Artikel 64

Dialogen om sociale anliggender forløber efter samme procedurer som dem, der er omhandlet i afsnit I i denne aftale.

Artikel 65

Der gennemføres med henblik på at befæste samarbejdet mellem parterne på det sociale område projekter og programmer på alle områder af betydning for dem.

Følgende vil blive prioriteret:

a) mindskelse af migrationspresset, navnlig gennem en forbedring af levevilkårene, jobskabelsen og indkomstskabende virksomhed og udvikling af erhvervsuddannelse i de områder, hvor migranterne kommer fra

b) fremme af kvindernes rolle i den økonomiske og sociale udvikling

c) styrkelse og udvikling af de egyptiske programmer for familieplanlægning og for beskyttelse af mødre og børn

d) forbedring af det sociale sikringssystem

e) forbedring af sundhedsplejedækningen

f) forbedring af levevilkårene i fattige områder

g) gennemførelse og finansiering af udvekslings- og fritidsprogrammer for blandede grupper af unge af europæisk og egyptisk oprindelse bosiddende i medlemsstaterne med henblik på at befordre den gensidige viden om deres respektive kulturer og fremme tolerance.

Artikel 66

Samarbejdsordningerne kan gennemføres i samarbejde med medlemsstaterne og de relevante internationale organisationer.

Artikel 67

Associeringsrådet nedsætter en arbejdsgruppe inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden. Den skal have ansvaret for den løbende og periodiske evaluering af gennemførelsen af kapitel 1 til 3.KAPITEL 2

Samarbejde om hindring af og kontrol med ulovlig indvandring og andre konsulære anliggender

Artikel 68

Parterne er enige om at samarbejde om at hindre og kontrollere ulovlig indvandring. Med henblik herpå:

 accepterer hver af medlemsstaterne at tilbagetage alle egne statsborgere, der opholder sig ulovligt på Egyptens område, efter anmodning fra sidstnævnte og uden yderligere formaliteter, så snart de pågældende er blevet positivt identificeret som sådanne

 accepterer Egypten at tilbagetage alle egne statsborgere, der opholder sig ulovligt på en medlemsstats område, efter anmodning fra sidstnævnte og uden yderligere formaliteter, så snart de pågældende er blevet positivt identificeret som sådanne.

Medlemsstaterne og Egypten udstyrer desuden deres statsborgere med de nødvendige identitetspapirer til dette formål.

Hvad angår Den Europæiske Unions medlemsstater, gælder forpligtelsen i henhold til denne artikel kun for sådanne personer, som betragtes som statsborgere i Den Europæiske Union.

Hvad angår Egypten, gælder forpligtelsen i henhold til denne artikel kun for personer, som betragtes som statsborgere i Egypten i overensstemmelse med det egyptiske retssystem og alle de relevante love om statsborgerskab.

Artikel 69

Efter denne aftales ikrafttræden forhandler parterne på anmodning af en af dem om og indgår bilaterale aftaler med hinanden med bestemmelser om specifikke forpligtelser til at tilbagetage deres statsborgere. Disse aftaler omfatter også, hvis nogen af parterne skønner det nødvendigt, ordninger for tilbagetagelse af tredjelandes statsborgere. I aftalerne fastlægges de nærmere enkeltheder om, hvilke personkategorier der er omfattet af ordningerne, samt retningslinjerne for deres tilbagetagelse.

Egypten vil få passende finansiel og faglig bistand stillet til rådighed til at gennemføre disse aftaler.

Artikel 70

Associeringsrådet undersøger, hvilke andre fælles bestræbelser der kan gøres for at hindre og kontrollere ulovlig indvandring og løse andre konsulære spørgsmål.KAPITEL 3

Samarbejde om kulturelle anliggender, de audiovisuelle medier og information

Artikel 71

1.  Parterne er enige om at fremme kultursamarbejdet på områder af gensidig interesse og under gensidig respekt for hinandens kulturer. De etablerer en varig kulturdialog. Samarbejdet befordrer navnlig:

 bevarelse og restaurering af den historiske arv og kulturarven (monumenter, lokaliteter, kunstgenstande, sjældne bøger og manuskripter osv.)

 udveksling af kunstudstillinger, udøvende kunstnere, kunstnere, skribenter, intellektuelle, kulturbegivenheder

 oversættelser

 uddannelse af kulturarbejdere.

2.  Samarbejdet inden for de audiovisuelle medier skal anspore til samarbejde på områder som co-produktion og uddannelse. Parterne søger at anspore til egyptisk deltagelse i EF-initiativer i denne sektor.

3.  Parterne er enige om, at Fællesskabets og en eller flere af medlemsstaternes eksisterende kulturprogrammer og andre aktiviteter af interesse for begge parter kan udvides til Egypten.

4.  Parterne arbejder desuden for at fremme et kultursamarbejde af kommerciel karakter, særlig gennem fælles projekter (produktion, investering og markedsføring), uddannelse og informationsudveksling.

5.  Parterne retter ved udarbejdelsen af samarbejdsprojekter og -programmer såvel som fælles aktiviteter særlig opmærksomheden mod de unge, selvudfoldelse, spørgsmål i forbindelse med beskyttelse af kulturarven, udbredelse af kulturprodukter og de skriftlige og audiovisuelle kommunikationsmidler.

6.  Samarbejdet gennemføres navnlig ved hjælp af:

 en løbende dialog mellem parterne

 regelmæssig udveksling af information og idéer på alle områder inden for samarbejdet, herunder møder mellem tjenestemænd og eksperter

 levering af rådgivning, fagkundskab og uddannelse

 gennemførelse af fælles projekter, f.eks. seminarer og workshopper

 faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand

 formidling af information om samarbejdsinitiativer.AFSNIT VII

FINANSIELT SAMARBEJDE

Artikel 72

Med henblik på at virkeliggøre aftalens mål iværksættes der et finansielt samarbejde til fordel for Egypten efter passende retningslinjer og med de fornødne finansielle midler.

Det finansielle samarbejde rettes mod:

 fremme af reformerne med sigte på en modernisering af økonomien

 opgradering af de økonomiske infrastrukturer

 fremme af private investeringer og jobskabende aktiviteter

 afhjælpning af følgerne for den egyptiske økonomi af den gradvise oprettelse af et frihandelsområde, særlig med hensyn til opgradering og omstilling af industrien og forbedring af Egyptens eksportkapacitet

 ledsageforanstaltninger til politikken i de sociale sektorer

 fremme af Egyptens kapacitet inden for beskyttelse af intellektuel ejendomsret

 om nødvendigt supplerende foranstaltninger til gennemførelse af bilaterale aftaler til hindring af og kontrol med ulovlig indvandring

 ledsageforanstaltninger til udarbejdelse og gennemførelse af konkurrencelovgivning.

Artikel 73

For at sikre en koordineret tilgang til de ekstraordinære makroøkonomiske og finansielle problemer, der vil kunne følge af den gradvise gennemførelse af aftalens bestemmelser, retter parterne særlig deres opmærksomhed mod udviklingen i samhandelen og de finansielle forbindelser mellem Fællesskabet og Egypten inden for rammerne af den regelmæssige økonomiske dialog, der etableres i henhold til afsnit V.AFSNIT VIII

INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 74

Der oprettes et associeringsråd, som træder sammen på ministerplan en gang om året og tillige, når omstændighederne kræver det, efter indkaldelse fra dets formand på de i dets forretningsorden fastsatte betingelser.

Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 75

1.  Associeringsrådet består af medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer udpeget af regeringen for Egypten på den anden side.

2.  Medlemmerne af Associeringsrådet kan lade sig repræsentere på de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

3.  Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

4.  Formandshvervet i Associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af regeringen for Egypten i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

Artikel 76

Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri omhandlede tilfælde.

Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

Associeringsrådet udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem de to parter.

Artikel 77

1.  Med forbehold af Associeringsrådets beføjelser nedsættes der et associeringsudvalg, der har til opgave at forvalte aftalen.

2.  Associeringsrådet kan uddelegere alle eller nogle af sine beføjelser til Associeringsudvalget.

Artikel 78

1.  Associeringsudvalget, der træder sammen på tjenestemandsniveau, består af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for regeringen for Egypten på den anden side.

2.  Associeringsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

3.  Formandshvervet i Associeringsudvalget udøves på skift af en repræsentant for formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og en repræsentant for regeringen for Egypten.

Artikel 79

1.  Associeringsudvalget har beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende aftalens forvaltning og på de områder, på hvilke Associeringsrådet har uddelegeret sine beføjelser.

2.  Associeringsudvalget udfærdiger sine afgørelser efter fælles overenskomst mellem de to parter. Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne.

Artikel 80

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige til aftalens gennemførelse. Det fastlægger opdraget for sådanne arbejdsgrupper eller organer, som sorterer under det.

Artikel 81

Associeringsrådet træffer alle nyttige forholdsregler til at lette samarbejdet og kontakter mellem Europa-Parlamentet og Egyptens folkeforsamling.

Artikel 82

1.  Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for Associeringsrådet.

2.  Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3.  Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4.  Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne afsiges med flertal.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 83

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af parterne i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendige i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 84

Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

 må de ordninger, der anvendes af Egypten over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

 må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Egypten, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem egyptiske statsborgere eller virksomheder.

Artikel 85

Med hensyn til direkte beskatning må ingen bestemmelse i denne aftale have til virkning:

 at udvide de fordele, en af parterne indrømmer på det fiskale område, til også at gælde i internationale aftaler eller arrangementer, som denne part er bundet af

 at forhindre en part i at vedtage eller anvende foranstaltninger til at hindre skattesvig eller unddragelse

 at forhindre en part i at udøve sin ret til at anvende de relevante bestemmelser i sin skattelovgivning på skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 86

1.  Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger til at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at denne aftales målsætning virkeliggøres.

2.  Finder en part, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i tilfælde af et væsentligt brud på aftalen fra den anden parts side, Associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

Ved et væsentligt brud på aftalen forstås afvisning af aftalen uden hjemmel i folkerettens almindelige regler eller en alvorlig krænkelse af et væsentligt element i aftalen, som skaber et klima, der ikke er befordrende for konsultationer, eller en situation, hvor en forsinkelse vil være til skade for aftalens mål.

3.  Ved valget af passende foranstaltninger som omhandlet i stk. 2 foretrækkes sådanne, som medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion. Parterne er også enige om, at disse foranstaltninger skal træffes i overensstemmelse med folkeretten og stå i forhold til overtrædelsen.

Foranstaltningerne meddeles straks Associeringsrådet og vil dér på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer. Hvis en af parterne træffer en foranstaltning som følge af et væsentligt brud på aftalen som omhandlet i stk. 2, kan den anden part kræve, at tvistbilæggelsesproceduren bringes i anvendelse.

Artikel 87

Protokol 1 til 5 og bilag I til VI udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 88

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Egypten og på den anden side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser.

Artikel 89

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 90

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Egyptens område.

Artikel 91

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 92

1.  Denne aftale skal godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

2.  Denne aftaler træder ved sin ikrafttræden i stedet for aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Egypten og aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Egypten undertegnet i Bruxelles den 18. januar 1977.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

BILAG OG PROTOKOLLER

Bilag I:

Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under kapitel 25-97 i det harmoniserede system, der er omhandlet i artikel 7 og 12

Bilag II:

Liste over industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke der ved indførsel i Egypten gælder den tidsplan for toldafvikling, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1

Bilag III:

Liste over industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke der ved indførsel i Egypten gælder den tidsplan for toldafvikling, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2

Bilag IV:

Liste over industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke der ved indførsel i Egypten gælder den tidsplan for toldafvikling, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3

Bilag V:

Liste over industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4

Bilag VI:

Intellektuelle ejendomsrettigheder der er omhandlet i artikel 37

Protokol 1:

Om ordninger for indførsel til Det Europæiske Fællesskab af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer med oprindelse i Den Arabiske Republik Egypten

Protokol 2:

Om ordninger for indførsel til Den Arabiske Republik Egypten af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab

Protokol 4:

Om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoderne for administrativt samarbejde

Protokol 5:

Gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

Protokol

Til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

Protokol

Til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Protokol

Til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

BILAG IListe over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under kapitel 25-97 i det harmoniserede system, der er omhandlet i artikel 7 og 12

HS-kode

2905.43

(mannitol)

HS-kode

2905.44

(sorbitol)

HS-kode

2905.45

(glycerol)

HS-position

33.01

(flygtige vegetabilske olier)

HS-kode

3302.10

(lugtstoffer)

HS-position

35.01 til 35.05

(proteiner, modificeret stivelse, lim og klister)

HS-kode

3809.10

(efterbehandlingsmidler)

HS-position

38.23

(industrielle fedtsyrer, sure olier fra raffinering, industrielle fedtalkoholer)

HS-kode

3824.60

(sorbitol, ikke andetsteds tariferet)

HS-position

41.01 til 41.03

(huder og skind)

HS-position

43.01

(rå pelsskind)

HS-position

50.01 til 50.03

(natursilke og affald af natursilke)

HS-position

51.01 til 51.03

(uld og dyrehår)

HS-position

52.01 til 52.03

(råbomuld, affald af bomuld og bomuld, kartet eller kæmmet)

HS-position

53.01

(rå hør)

HS-position

53.02

(rå hamp)

BILAG II

Liste over industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke der ved indførsel i Egypten gælder den tidsplan for toldafvikling, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1

2501001

2502000

2503100

2503900

2504100

2504900

2505109

2505909

2506100

2506210

2506290

2507000

2508100

2508200

2508300

2508400

2508500

2508600

2508700

2509000

2511100

2511200

2512000

2513110

2513190

2513210

2513290

2514000

2517100

2517200

2517300

2517411

2517491

2518100

2518200

2518300

2519100

2519900

2520201

2521000

2522100

2522200

2522300

2524000

2525100

2525200

2525300

2526201

2527000

2528100

2528900

2529100

2529210

2529220

2529300

2530100

2530200

2530400

2530909

2601110

2601120

2601200

2602000

2603000

2604000

2605000

2606000

2607000

2608000

2609000

2610000

2611000

2612100

2612200

2613100

2613900

2614000

2615100

2615900

2616100

2616900

2617100

2617900

2618000

2619000

2620110

2620190

2620200

2620300

2620400

2620500

2620900

2621000

2701110

2701120

2701190

2701200

2702100

2702200

2703000

2709000

2710001

2710002

2711110

2711120

2711139

2711140

2711190

2711210

2711290

2712100

2712200

2712900

2713110

2713120

2713200

2713900

2714100

2714900

2715000

2716000

2801200

2801300

2802000

2804210

2804290

2804500

2804610

2804690

2804700

2804800

2804900

2805110

2805190

2805210

2805220

2805300

2805400

2809100

2809201

2810001

2812100

2812900

2813100

2813900

2814100

2814200

2815200

2815300

2816100

2816200

2816300

2817000

2818100

2818200

2818300

2819100

2819900

2820100

2820900

2821100

2821200

2822000

2823000

2825101

2825109

2825200

2825300

2825400

2825500

2825600

2825700

2825800

2825900

2826110

2826120

2826190

2826200

2826300

2826900

2827100

2827200

2827310

2827320

2827330

2827340

2827350

2827360

2827370

2827380

2827390

2827410

2827490

2827510

2827590

2827600

2828909

2829110

2829199

2829900

2830100

2830200

2830300

2830900

2831100

2831900

2832100

2832200

2832300

2833210

2833220

2833230

2833240

2833250

2833260

2833270

2833290

2833300

2833400

2834100

2834210

2834220

2834290

2835000

2835210

2835220

2835230

2835240

2835250

2835260

2835290

2835310

2835390

2836100

2836201

2836301

2836401

2836409

2836500

2836600

2836700

2836910

2836920

2836930

2836990

2837110

2837190

2837200

2838000

2839000

2839190

2839200

2839900

2840110

2840190

2840200

2840300

2841100

2841200

2841300

2841400

2841500

2841600

2841700

2841800

2841900

2842100

2842900

2843100

2843210

2843290

2843300

2843900

2844101

2844109

2844200

2844300

2844400

2844500

2845100

2845900

2846100

2846900

2847000

2848100

2848900

2849100

2849200

2849900

2850000

2851000

2901109

2901210

2901220

2901230

2901240

2901290

2901299

2902110

2902190

2902300

2902410

2902420

2902430

2902440

2902500

2902600

2902700

2902900

2902909

2903110

2903120

2903130

2903140

2903150

2903160

2903190

2903210

2903220

2903230

2903290

2903300

2903400

2903510

2903590

2903610

2903620

2903690

2904100

2904200

2904201

2904209

2904900

2905110

2905120

2905130

2905140

2905150

2905160

2905170

2905190

2905210

2905220

2905290

2905310

2905320

2905390

2905410

2905420

2905490

2905500

2906110

2906120

2906130

2906140

2906190

2906210

2906290

2907110

2907120

2907130

2907140

2907150

2907190

2907210

2907220

2907230

2907290

2907300

2908100

2908200

2908900

2909110

2909190

2909200

2909300

2909410

2909420

2909430

2909440

2909490

2909500

2909600

2910100

2910200

2910300

2910900

2911000

2912110

2912120

2912130

2912190

2912210

2912290

2912300

2912410

2912420

2912490

2912500

2913000

2914110

2914120

2914130

2914190

2914210

2914220

2914230

2914290

2914300

2914410

2914490

2914500

2914600

2914690

2914700

2915110

2915120

2915130

2915211

2915220

2915230

2915240

2915290

2915310

2915320

2915330

2915340

2915350

2915390

2915400

2915500

2915600

2915700

2915901

2915909

2916110

2916120

2916130

2916140

2916150

2916190

2916200

2916310

2916320

2916330

2916390

2917110

2917120

2917130

2917140

2917190

2917200

2917310

2917320

2917330

2917340

2917350

2917360

2917370

2917390

2918110

2918120

2918130

2918140

2918150

2918160

2918170

2918190

2918210

2918220

2918230

2918290

2918300

2918900

2919000

2920100

2920900

2921110

2921120

2921190

2921210

2921220

2921290

2921300

2921410

2921420

2921430

2921440

2921450

2921490

2921510

2921590

2922110

2922120

2922130

2922190

2922210

2922220

2922300

2922410

2922420

2922490

2922500

2923100

2923200

2923900

2924100

2924210

2924291

2924299

2925110

2925190

2925200

2926100

2926200

2926900

2927000

2928000

2929100

2929900

2930100

2930200

2930300

2930400

2930900

2931000

2932110

2932120

2932130

2932190

2932210

2932290

2932900

2933110

2933190

2933210

2933290

2933310

2933390

2933400

2933510

2933590

2933610

2933690

2933710

2933790

2933900

2934100

2934200

2934300

2934900

2935000

2936100

2936210

2936220

2936230

2936240

2936250

2936260

2936270

2936280

2936290

2936900

2937100

2937210

2937220

2937290

2937910

2937920

2937990

2938100

2938900

2939100

2939210

2939290

2939300

2939400

2939500

2939600

2939700

2939909

2940000

2941100

2941200

2941300

2941400

2941500

2941900

2942000

3001100

3001200

3001900

3002100

3002200

3002310

3002390

3002901

3002909

3003310

3003901

3004310

3004901

3006109

3006200

3006300

3006400

3006600

3101000

3102210

3104100

3104200

3104300

3104900

3105100

3105200

3105300

3105400

3105510

3105590

3105600

3105900

3201100

3201200

3201300

3201900

3202100

3202900

3203000

3205000

3211001

3212100

3214101

3401202

3402119

3402129

3402139

3402199

3403119

3403199

3403919

3403999

3404100

3404200

3404909

3407001

3507100

3507900

3701100

3701302

3701992

3702100

3702511

3702521

3702522

3702551

3702559

3702561

3702911

3702921

3702922

3702941

3702951

3703101

3703201

3703901

3801100

3801200

3801300

3801900

3802100

3802900

3803000

3804000

3805100

3805200

3805900

3806100

3806200

3806300

3806900

3807001

3807009

3809910

3809920

3809930

3809990

3810100

3810900

3811119

3811199

3811219

3811299

3811909

3812100

3812200

3812300

3813000

3814000

3815110

3815120

3815190

3815900

3816000

3817100

3817200

3818000

3819000

3820000

3821000

3822000

3822600

3901100

3901200

3901300

3901901

3901909

3902100

3902200

3902300

3902900

3903110

3903190

3903200

3903300

3903900

3904101

3904300

3904400

3904500

3904610

3904690

3904900

3905110

3905190

3905900

3906100

3906900

3907100

3907200

3907300

3907400

3907501

3907509

3907600

3907910

3907990

3908100

3908900

3909100

3909200

3909300

3909409

3909500

3910000

3911100

3911900

3912110

3912120

3912209

3912310

3912390

3912900

3913100

3913900

3914000

3915100

3915200

3915300

3915900

3917101

3920101

3921901

3923301

3923501

3926903

3926907

4001100

4001210

4001220

4001291

4001301

4002110

4002191

4002201

4002311

4002391

4002410

4002491

4002510

4002591

4002601

4002701

4002801

4002910

4002991

4003000

4004000

4014100

4016101

4016921

4016992

4016993

4017001

4104101

4104102

4104291

4105191

4106191

4110000

4205001

4206101

4401100

4401210

4401220

4401300

4402000

4403100

4403200

4403201

4403209

4403310

4403320

4403330

4403340

4403350

4403910

4403920

4403991

4403999

4404100

4404200

4406100

4406900

4407100

4407210

4407220

4407230

4407910

4407920

4407990

4408101

4408201

4408901

4413000

4417001

4421901

4421903

4501100

4501900

4503100

4701000

4702000

4703110

4703190

4703210

4703290

4704110

4704190

4704210

4704290

4705000

4706100

4706910

4706920

4706930

4707100

4707200

4707300

4707900

4801000

4802521

4802601

4810991

4811311

4811312

4811391

4812000

4819501

4823901

4823903

4823904

4901100

4901910

4901990

4902100

4902900

4903000

4904000

4905010

4905910

4905990

4906000

4907001

4907002

4907010

4907020

4911993

5004001

5104000

5105101

5105291

5303100

5303900

5304100

5304900

5305110

5305190

5305210

5305290

5305910

5404102

5405002

5407101

5501100

5501200

5501300

5501900

5502000

5503100

5503200

5503300

5503400

5503900

5504100

5504900

5505100

5505200

5506100

5506200

5506300

5506900

5507000

5602101

5602210

5602290

5602900

5902100

5902200

5902300

5902900

5903902

6812200

6812400

6812700

6812901

6815201

7001000

7002100

7002311

7002321

7011100

7011200

7011900

7017100

7017200

7017900

7019391

7102100

7102210

7102290

7102310

7104200

7105100

7105900

7106910

7106921

7108120

7108131

7108200

7110111

7110191

7110211

7110291

7110311

7110391

7110411

7110491

7112100

7112200

7112900

7118100

7118101

7118109

7118900

7118901

7118902

7118909

7201400

7202410

7202490

7202500

7202600

7202700

7202800

7202910

7202920

7202930

7202999

7203100

7203900

7204100

7204210

7204290

7204300

7204410

7204490

7205210

7205290

7206901

7210111

7210121

7210901

7212101

7218100

7218900

7219110

7219120

7219130

7219140

7219210

7219220

7219230

7219240

7219310

7219320

7219330

7219340

7219350

7219900

7220110

7220120

7220200

7220900

7223000

7225100

7226100

7226920

7302300

7302400

7317002

7401100

7401200

7402000

7403110

7403120

7403130

7403190

7403210

7403220

7403230

7403290

7404000

7405100

7405900

7406100

7406200

7407101

7407221

7407291

7410211

7410221

7501100

7501200

7502100

7502200

7503000

7508001

7606111

7606121

7606911

7606921

7607111

7607191

7607201

7801100

7801910

7801990

7802000

7901110

7901120

7901200

7902000

8001100

8001200

8002000

8101100

8101910

8101920

8101931

8101939

8101990

8102100

8102910

8102920

8102930

8102990

8103100

8103900

8104110

8104190

8104200

8104300

8104900

8105101

8105109

8105900

8106001

8106009

8107101

8107102

8107900

8108101

8108102

8108900

8109101

8109102

8109900

8110001

8110009

8111001

8111009

8112111

8112112

8112190

8112201

8112209

8112301

8112309

8112401

8112409

8112911

8112919

8112990

8113001

8113009

8201100

8201200

8201300

8201400

8201500

8201600

8201900

8202100

8202200

8202310

8202320

8202400

8202910

8202990

8203100

8203200

8203300

8203400

8204110

8204120

8204200

8205600

8206000

8207110

8207120

8207200

8207300

8207400

8207500

8207600

8207700

8207800

8207900

8208100

8208200

8208300

8208400

8208900

8209000

8303000

8308902

8401100

8401200

8401300

8401400

8402111

8402119

8402129

8402192

8402199

8402202

8402209

8402902

8402909

8403100

8403900

8404101

8404109

8404202

8404209

8404901

8404909

8405900

8406110

8406190

8406900

8407100

8407290

8407310

8407320

8407331

8407332

8407333

8407341

8407342

8407343

8408109

8408209

8408909

8409100

8410110

8410120

8410130

8410900

8411110

8411120

8411210

8411220

8411810

8411820

8411910

8411990

8412100

8412210

8412290

8412310

8412390

8412801

8412809

8412901

8412909

8413200

8413400

8413500

8413600

8413709

8413812

8413819

8413820

8413919

8413920

8414100

8414200

8414309

8414400

8414599

8414809

8416100

8416200

8416300

8416900

8417100

8417200

8417800

8417901

8417909

8418501

8418611

8418691

8419200

8419310

8419320

8419390

8419400

8419500

8419600

8419810

8419890

8420101

8420109

8420911

8420919

8420991

8420999

8421110

8421129

8421190

8421219

8421220

8421290

8421390

8422190

8422200

8422300

8422400

8422909

8423101

8423891

8423902

8424200

8424300

8424812

8424819

8424891

8425110

8425190

8425200

8425310

8425390

8425410

8425420

8425490

8426110

8426120

8426190

8426200

8426300

8426410

8426490

8426910

8426990

8427100

8427200

8428109

8428200

8428310

8428320

8428330

8428390

8428400

8428500

8428600

8428900

8429110

8429190

8429200

8429300

8429400

8429510

8429520

8429590

8430100

8430310

8430390

8430410

8430490

8430500

8430610

8430620

8430690

8431100

8431209

8431319

8431390

8431410

8431420

8431430

8431490

8432101

8432109

8432211

8432219

8432291

8432299

8432301

8432309

8432401

8432409

8432801

8432809

8432900

8433110

8433190

8433200

8433300

8433400

8433510

8433520

8433530

8433590

8433600

8433900

8434100

8434200

8434900

8435100

8435900

8436100

8436210

8436290

8436800

8436910

8436990

8437100

8437800

8437900

8438100

8438200

8438300

8438400

8438500

8438600

8438800

8438900

8439100

8439200

8439300

8439910

8439990

8440100

8440900

8441100

8441200

8441300

8441400

8441800

8441900

8442100

8442200

8442300

8442400

8442501

8442509

8443110

8443120

8443190

8443210

8443290

8443300

8443400

8443500

8443600

8443900

8444000

8445110

8445120

8445130

8445190

8445200

8445300

8445400

8445900

8446100

8446210

8446290

8446300

8447110

8447120

8447200

8448110

8448190

8448200

8448320

8448330

8448390

8448420

8448490

8448510

8448590

8449000

8451100

8451299

8451401

8451409

8451500

8451800

8451901

8451903

8451909

8452210

8452290

8452300

8452909

8453100

8453200

8453800

8453900

8454100

8454200

8454300

8454900

8455100

8455210

8455220

8455300

8455900

8456101

8456109

8456201

8456209

8456301

8456309

8456901

8456909

8457100

8457200

8457300

8458110

8458190

8458910

8458990

8459100

8459210

8459290

8459310

8459390

8459400

8459510

8459590

8459610

8459690

8459700

8460110

8460190

8460210

8460290

8460310

8460390

8460400

8460900

8461100

8461200

8461300

8461400

8461500

8461900

8462100

8462210

8462290

8462310

8462390

8462410

8462490

8462910

8462990

8463100

8463200

8463300

8463900

8464100

8464200

8464900

8465100

8465911

8465912

8465919

8465920

8465930

8465940

8465950

8465960

8465990

8466100

8466200

8466300

8466910

8466920

8466931

8466939

8466940

8467110

8467190

8467810

8467890

8467910

8467920

8467990

8468100

8468200

8468800

8468901

8468902

8468909

8471100

8471200

8471910

8471920

8471930

8471990

8473300

8474100

8474200

8474310

8474320

8474390

8474809

8474900

8475100

8475200

8475900

8476110

8476190

8476900

8477100

8477200

8477300

8477400

8477510

8477590

8477800

8477900

8478100

8478900

8479100

8479200

8479309

8479400

8479810

8479820

8479892

8479899

8479900

8480100

8480200

8480410

8480490

8480500

8480600

8480710

8480790

8481100

8481200

8481300

8481400

8481809

8481900

8482100

8482200

8482300

8482400

8482500

8482800

8482910

8482990

8501100

8501200

8501310

8501320

8501330

8501340

8501409

8501519

8501529

8501530

8501610

8501620

8501630

8501640

8502139

8502200

8502300

8502400

8503001

8503002

8504219

8504221

8504222

8504223

8504231

8504232

8504233

8504321

8504322

8504323

8504331

8504332

8504333

8504341

8504342

8504343

8504409

8504500

8504900

8505110

8505190

8505200

8505300

8505900

8508100

8508200

8508800

8508900

8513101

8513901

8514100

8514200

8514300

8514400

8514900

8515110

8515191

8515199

8515210

8515291

8515299

8515310

8515391

8515800

8515900

8516904

8517100

8517200

8517301

8517309

8517401

8517402

8517409

8517810

8517820

8517901

8517902

8517909

8519991

8520901

8522901

8523111

8523121

8523131

8523201

8525101

8525200

8526100

8526910

8526921

8528102

8528202

8529901

8530100

8530800

8530900

8531109

8531200

8531809

8531909

8532100

8532210

8532220

8532230

8532240

8532250

8532290

8532300

8532900

8533100

8533210

8533290

8533310

8533390

8533400

8533900

8535109

8535211

8535212

8535290

8535301

8535302

8535400

8536109

8536201

8536300

8536501

8536502

8539291

8539313

8539902

8540110

8540120

8540200

8540300

8540410

8540420

8540490

8540810

8540890

8540910

8540990

8541100

8541210

8541290

8541300

8541400

8541500

8541600

8541900

8542110

8542190

8542200

8542800

8542900

8543100

8543200

8543300

8543801

8543809

8543900

8544201

8544700

8545110

8545190

8545200

8545900

8546101

8546201

8547101

8601100

8601200

8602100

8602900

8603100

8603900

8604000

8607110

8607120

8607190

8607210

8607290

8607300

8607910

8607990

8608000

8701100

8701300

8701901

8701909

8704101

8704212

8704213

8704221

8704222

8704231

8704232

8704312

8704313

8704321

8704322

8704902

8704903

8708291

8708401

8708501

8708601

8708701

8708801

8708911

8708921

8708931

8708941

8708991

8709110

8709190

8709900

8713100

8713900

8714200

8801100

8801900

8802110

8802120

8802200

8802300

8802400

8802500

8803100

8803200

8803300

8803900

8804000

8805100

8805200

8901101

8901102

8901103

8901201

8901301

8901901

8901902

8902001

8902003

8902300

8904000

8905100

8905200

8905900

8907100

8907900

8908000

9001100

9005801

9005901

9006100

9007190

9007291

9007919

9007921

9010101

9010109

9010201

9010209

9010300

9010900

9011100

9011200

9011800

9011900

9012100

9012900

9013100

9013200

9013800

9013900

9014100

9014200

9014800

9014900

9015100

9015200

9015300

9015400

9015800

9015900

9016000

9017100

9017201

9017209

9017300

9017800

9017900

9018110

9018190

9018200

9018312

9018319

9018320

9018390

9018410

9018490

9018500

9018900

9019100

9019200

9020000

9021110

9021190

9021210

9021290

9021300

9021400

9021900

9022110

9022190

9022210

9022290

9022300

9022900

9023000

9024100

9024800

9024900

9025110

9025190

9025200

9025800

9025900

9026100

9026200

9026800

9026900

9027100

9027200

9027300

9027400

9027500

9027800

9027900

9028100

9028309

9028900

9029100

9029200

9029900

9030100

9030200

9030310

9030390

9030400

9030810

9030890

9030900

9031100

9031200

9031300

9031400

9031800

9031900

9032100

9032200

9032810

9032890

9032900

9033000

9106100

9106200

9106900

9107000

9108110

9108120

9108190

9108200

9108910

9108990

9110110

9110120

9110190

9110900

9114100

9114200

9114300

9114400

9114900

9405101

9405501

9501000

9502091

9502109

9502910

9502990

9503100

9503200

9503300

9503410

9503490

9503500

9503600

9503700

9503800

9503900

9504100

9506110

9506120

9506190

9506210

9506290

9506310

9506320

9506390

9506510

9506590

9506610

9506620

9506690

9506700

9506910

9506990

9507100

9507200

9507300

9507900

9508000

9603500

9607200

9608601

9618000

9705000

BILAG III

Liste over industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke der ved indførsel i Egypten gælder den tidsplan for toldafvikling, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2

2501009

2505101

2505901

2510100

2510200

2517419

2517499

2520100

2520209

2520900

2523291

2526100

2526209

2530300

2705000

2707100

2707200

2707500

2707600

2707910

2707990

2708100

2708200

2710003

2710009

2711131

2803000

2804100

2804300

2804400

2806100

2806200

2809209

2810009

2811110

2811190

2811210

2811220

2811230

2811290

2815110

2815120

2824100

2824200

2824901

2824909

2828101

2828102

2828901

2829191

2833110

2833190

2836209

2836309

2901101

2901291

2902200

2902901

2912600

3005101

3005109

3005901

3005909

3006101

3006500

3204110

3204121

3204129

3204130

3204141

3204149

3204150

3204160

3204170

3204191

3204199

3204200

3204900

3206100

3206200

3206300

3206410

3206420

3206430

3206490

3206500

3207201

3207209

3207300

3207400

3208101

3208201

3208901

3209101

3209901

3210001

3210003

3210004

3211009

3212901

3212902

3213100

3213900

3214109

3215110

3215191

3215199

3215900

3401111

3401201

3402111

3402121

3402131

3402191

3402901

3402909

3403111

3403191

3403911

3403991

3404901

3407009

3506100

3506910

3506990

3601000

3602000

3603000

3604901

3604909

3606100

3606900

3701200

3701301

3701309

3701910

3701991

3701999

3702200

3702310

3702320

3702390

3702410

3702420

3702430

3702440

3702519

3702529

3702530

3702540

3702559

3702569

3702919

3702929

3702930

3702949

3702959

3703109

3703209

3703909

3704000

3705100

3705200

3705900

3706101

3706901

3707100

3707900

3801111

3808101

3808109

3808201

3808209

3808301

3808309

3808401

3808409

3808901

3808909

3811110

3811191

3811211

3811291

3811901

3904109

3904210

3904220

3909401

3916100

3916200

3916900

3917211

3917221

3917231

3917291

3917311

3917321

3917391

3919900

3919901

3919909

3920109

3920200

3920300

3920410

3920420

3920510

3920590

3920610

3920620

3920630

3920690

3920710

3920720

3920730

3920790

3920910

3920920

3920930

3920940

3920990

3921110

3921120

3921130

3921140

3921190

3921909

3923101

3923211

3923302

3926101

3926102

3926201

3926901

3926902

3926904

3926905

3926906

3926908

4001292

4001302

4002199

4002209

4002319

4002399

4002499

4002599

4002609

4002709

4002809

4002999

4005100

4005200

4005910

4005990

4006100

4006900

4007000

4008110

4008190

4008210

4008290

4009100

4009200

4009300

4009400

4009500

4010100

4010919

4010999

4011100

4011200

4011300

4011400

4011500

4011910

4011990

4012100

4012200

4012900

4013100

4013200

4013900

4014900

4016109

4016910

4016929

4016930

4016940

4016950

4016994

4016999

4017002

4017009

4103200

4104109

4104210

4104220

4104299

4104310

4104390

4105110

4105120

4105199

4105200

4106110

4106120

4106199

4106200

4107101

4107211

4107291

4107901

4111000

4203101

4203210

4203291

4203301

4203401

4204000

4206109

4206900

4405000

4408109

4408209

4408909

4409109

4409209

4411110

4411210

4411310

4411910

4502000

4503900

4504100

4504900

4802101

4802109

4802200

4802300

4802400

4802511

4802519

4802521

4802529

4802531

4802539

4802601

4802609

4803001

4804110

4804190

4804210

4804290

4804310

4804390

4804410

4804420

4804490

4804510

4804520

4804590

4805100

4805210

4805220

4805230

4805290

4805300

4805400

4805500

4805600

4805700

4805800

4806100

4806200

4806300

4806400

4807100

4807910

4807990

4808100

4808200

4808300

4808900

4809100

4809200

4809300

4809900

4810110

4810120

4810210

4810290

4810310

4810320

4810390

4810910

4810999

4811100

4811210

4811290

4811319

4811399

4811400

4811901

4811909

4813100

4813200

4813901

4813909

4816100

4816200

4816300

4816900

4823300

4823400

4823701

4823902

4907003

4907004

4908100

4908900

4910001

4911101

4911991

4911992

5004009

5005000

5006001

5006009

5105109

5105210

5105299

5105300

5105400

5106100

5106200

5107100

5107200

5108100

5108200

5110009

5113001

5204110

5204190

5204200

5205110

5205120

5205130

5205140

5205150

5205210

5205220

5205230

5205240

5205250

5205310

5205320

5205330

5205340

5205350

5205410

5205420

5205430

5205440

5205450

5206110

5206120

5206130

5206150

5206210

5206220

5206230

5206240

5206250

5206310

5206320

5206330

5206340

5206350

5206410

5206420

5206430

5206440

5206450

5207100

5207900

5305990

5306100

5306209

5307100

5307200

5308100

5308200

5308300

5308901

5308909

5309101

5310901

5311009

5401109

5401209

5402100

5402200

5402310

5402320

5402330

5402390

5402411

5402412

5402420

5402430

5402491

5402492

5402510

5402520

5402590

5402610

5402620

5402690

5403100

5403200

5403311

5403312

5403320

5403331

5403332

5403391

5403392

5403410

5403420

5403490

5404101

5404109

5404900

5405001

5405009

5407102

5508109

5508209

5509110

5509120

5509210

5509220

5509310

5509320

5509410

5509420

5509510

5509520

5509530

5509590

5509610

5509620

5509690

5509910

5509920

5509990

5510110

5510120

5510200

5510300

5510900

5601100

5601210

5601220

5601290

5601300

5602109

5603000

5604100

5604200

5604900

5605000

5806101

5806103

5806401

5806403

5807100

5807200

5807900

5901901

5903101

5903201

5903901

5907001

5910000

5911100

5911200

5911310

5911320

5911400

5911900

6115911

6115921

6115931

6115991

6307200

6307901

6307902

6310101

6310109

6310900

6310909

6406101

6801000

6802101

6802102

6803000

6804100

6804211

6804219

6804221

6804229

6804231

6804239

6804300

6805300

6806100

6806200

6806900

6807100

6807900

6808000

6809901

6811100

6811200

6812100

6812300

6812500

6812600

6812909

6814100

6814900

6815100

6815209

6815910

6815990

6901000

6902100

6902200

6902901

6902902

6902909

6903100

6903200

6903900

6909110

6909190

6909191

6909900

7002200

7002319

7002399

7003191

7003192

7003200

7004901

7004902

7005101

7005102

7005291

7005292

7005300

7006001

7010100

7010902

7010903

7010904

7012000

7014001

7015100

7015901

7015909

7016909

7019100

7019200

7019310

7019320

7019399

7019900

7020001

7020009

7101100

7101210

7102200

7102390

7103100

7103910

7103990

7104100

7104900

7106100

7106922

7106929

7107001

7107009

7107220

7108110

7108132

7108139

7109001

7109009

7109240

7110112

7110192

7110199

7110212

7110292

7110299

7110312

7110392

7110399

7110492

7110499

7111001

7111002

7111100

7115100

7115901

7116101

7116201

7202110

7202190

7202210

7202290

7202300

7206909

7208110

7209140

7209210

7209340

7209440

7210119

7210129

7210902

7212109

7304100

7304200

7304319

7304399

7304419

7304499

7304519

7304599

7304909

7307210

7307220

7307230

7307290

7307910

7307920

7307930

7307990

7310292

7316000

7407109

7407219

7407229

7407299

7408110

7408190

7408210

7408220

7408290

7409110

7409190

7409210

7409290

7409310

7409390

7409400

7409900

7410110

7410120

7410219

7410229

7411100

7411210

7411220

7411290

7412100

7412200

7413000

7414100

7414900

7415100

7415210

7415290

7415310

7415320

7415390

7416000

7419992

7504000

7505110

7505120

7505210

7505220

7506100

7506200

7507110

7507120

7507200

7601100

7601200

7602000

7603100

7603200

7604109

7604290

7605110

7605190

7605210

7605290

7606119

7606129

7606919

7606929

7607119

7607199

7607209

7612909

7616902

7803000

7804110

7804190

7804200

7805000

7806000

7903100

7903900

7904000

7905000

7906000

7907100

7907900

8003000

8004000

8005100

8005200

8006000

8205100

8205200

8205300

8205400

8205510

8205590

8205700

8205800

8205900

8211940

8212101

8212109

8212201

8212202

8212203

8212900

8213000

8214100

8214901

8214902

8214903

8214909

8301100

8301200

8301300

8301409

8301500

8301600

8301700

8302100

8302200

8302300

8302410

8302420

8302490

8302500

8302600

8305100

8305200

8305900

8306100

8307100

8307900

8308100

8308200

8308909

8309901

8311109

8311209

8311309

8311909

8407339

8407349

8407900

8408102

8408103

8408202

8408203

8408902

8408903

8409919

8409999

8413110

8413190

8413300

8413830

8413911

8413913

8414301

8415901

8418502

8418619

8418691

8418699

8418991

8418999

8421211

8421230

8421310

8421910

8421990

8423109

8423200

8423300

8423810

8423820

8423899

8423901

8423902

8424100

8428101

8431201

8431312

8448310

8448410

8451300

8452100

8452901

8469100

8469210

8469290

8469310

8469390

8470100

8470210

8470290

8470300

8470400

8470500

8470900

8472100

8472200

8472300

8472900

8473100

8473210

8473290

8473400

8474801

8479301

8481802

8483100

8483400

8483500

8483600

8483900

8484100

8484900

8485100

8485900

8501401

8501511

8501521

8503002

8504109

8506119

8506121

8506129

8506139

8506199

8506200

8506909

8507101

8507201

8507300

8507801

8507901

8507909

8510901

8510902

8511100

8511200

8511300

8511400

8511500

8511800

8511900

8511909

8512100

8512200

8512300

8512400

8512900

8513109

8513909

8516291

8516400

8516901

8516902

8524211

8524221

8524231

8524901

8529101

8531101

8531801

8531901

8534000

8535101

8535211

8535301

8535900

8536101

8536209

8536410

8536490

8536509

8536619

8536900

8537101

8537109

8537209

8539100

8539210

8539229

8539299

8539312

8539319

8539390

8539400

8539901

8539909

8544110

8544190

8544300

8544419

8544499

8544519

8544599

8544609

8546102

8546209

8546900

8547109

8547200

8547900

8548000

8605000

8606100

8606200

8606300

8606910

8606920

8606990

8609000

8703101

8705100

8705200

8705300

8705400

8705900

8708100

8708210

8708299

8708310

8708390

8708409

8708509

8708609

8708709

8708809

8708919

8708929

8708939

8708949

8708999

8711109

8711209

8711309

8711409

8711509

8711909

8712009

8714110

8714190

8714910

8714920

8714930

8714940

8714950

8714960

8714999

8715000

8716900

8901104

8901109

8901209

8901309

8901903

8901909

8902002

8902009

8903102

8903912

8903922

8903992

8906009

9001200

9001300

9001401

9001409

9001501

9001509

9001900

9002110

9002190

9002200

9002909

9006200

9006309

9006409

9006519

9006529

9006539

9006599

9006610

9006620

9006690

9006910

9006990

9007110

9007210

9007299

9007911

9007929

9008100

9008200

9008300

9008400

9008900

9009110

9009120

9009210

9009220

9009300

9009900

9028201

9028209

9028301

9101119

9101129

9101199

9101219

9101299

9101999

9102110

9102120

9102190

9102210

9102290

9102910

9102990

9103100

9103900

9104000

9105110

9105190

9105210

9105290

9105910

9105990

9109110

9109190

9109900

9111109

9111200

9111800

9111909

9112100

9112800

9112900

9201100

9201200

9201900

9202100

9202900

9203000

9204100

9204200

9205100

9205900

9206000

9207100

9207900

9209100

9209200

9209300

9209910

9209920

9209930

9209940

9209990

9302000

9303100

9303200

9303300

9303900

9304000

9305100

9305210

9305290

9305901

9305909

9307000

9401901

9402100

9402900

9405102

9504200

9504909

9506400

9603210

9603291

9603301

9603400

9603902

9604000

9606100

9608109

9608200

9608310

9608399

9608409

9608609

9608919

9608999

9609109

9609200

9609900

9610000

9611000

9613801

9613901

9617000

9706000

BILAG IV

Liste over industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke der ved indførsel i Egypten gælder den tidsplan for toldafvikling, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3

2515110

2515120

2515200

2516110

2516120

2516210

2516220

2516900

2523100

2523210

2523292

2523300

2523900

2704000

2706000

2707300

2707400

2801100

2807000

2808000

2915219

2939901

2939902

3003100

3003200

3003390

3003400

3003909

3004100

3004200

3004320

3004390

3004400

3004500

3004909

3102100

3102290

3102300

3102400

3102500

3102600

3102700

3102800

3102900

3103100

3103200

3103900

3207100

3208109

3208209

3208909

3209102

3209902

3210002

3212909

3214900

3302109

3302901

3302909

3303001

3303009

3304101

3304109

3304201

3304209

3304301

3304309

3304911

3304919

3304991

3304999

3305101

3305109

3305201

3305209

3305301

3305309

3305901

3305909

3306101

3306109

3306901

3306909

3307101

3307109

3307201

3307209

3307301

3307309

3307411

3307419

3307491

3307499

3307901

3307909

3401119

3401190

3401209

3402200

3405100

3405200

3405300

3405400

3405900

3406000

3604100

3605000

3706109

3706902

3912201

3917109

3917219

3917229

3917239

3917299

3917319

3917329

3917330

3917399

3917400

3918100

3918900

3919100

3921902

3921903

3922100

3922200

3922900

3923109

3923219

3923290

3923309

3923400

3923509

3923900

3924100

3924900

3925100

3925200

3925300

3925900

3926109

3926209

3926300

3926400

3926909

4010911

4010991

4015110

4015190

4015901

4015909

4107109

4107219

4107299

4107909

4108000

4109000

4201000

4202110

4202120

4202190

4202210

4202220

4202290

4202310

4202320

4202390

4202910

4202920

4202991

4202999

4203109

4203292

4302110

4302120

4302130

4302190

4302200

4302300

4303100

4303900

4304001

4304009

4409101

4409102

4409201

4409202

4410100

4410900

4411190

4411290

4411390

4411990

4412110

4412120

4412190

4412210

4412290

4412910

4412991

4412999

4414000

4415100

4415200

4416000

4417009

4418100

4418200

4418300

4418400

4418500

4418901

4418909

4419000

4420100

4420901

4420909

4421100

4421902

4421909

4601100

4601200

4601910

4601990

4602100

4602900

4803009

4814200

4814300

4814901

4814909

4815000

4817100

4817200

4817300

4818101

4818109

4818200

4818300

4818400

4818500

4818900

4819101

4819109

4819201

4819209

4819300

4819400

4819509

4819600

4820101

4820109

4820201

4820209

4820301

4820309

4820400

4820501

4820509

4820901

4820909

4821100

4821900

4822100

4822900

4823110

4823190

4823200

4823510

4823590

4823600

4823709

4823909

4909000

4910002

4910003

4910004

4910009

4911102

4911103

4911109

4911910

4911999

5007100

5007200

5007900

5109100

5109900

5110001

5111110

5111190

5111200

5111300

5111900

5112110

5112190

5112200

5112300

5112900

5113009

5208110

5208120

5208130

5208190

5208210

5208220

5208230

5208290

5208310

5208320

5208330

5208390

5208410

5208420

5208430

5208490

5208510

5208520

5208530

5208590

5209110

5209120

5209190

5209210

5209220

5209290

5209310

5209320

5209390

5209410

5209420

5209430

5209490

5209510

5209520

5209590

5210110

5210120

5210190

5210210

5210220

5210290

5210310

5210320

5210390

5210410

5210420

5210490

5210510

5210520

5210590

5211110

5211120

5211190

5211210

5211220

5211290

5211310

5211320

5211390

5211410

5211420

5211430

5211490

5211510

5211520

5211590

5212110

5212120

5212130

5212140

5212150

5212210

5212220

5212230

5212240

5212250

5306201

5308901

5309110

5309190

5309210

5309290

5310109

5310909

5311001

5401101

5401201

5406100

5406200

5407109

5407200

5407300

5407410

5407420

5407430

5407440

5407510

5407520

5407530

5407540

5407600

5407710

5407720

5407730

5407740

5407810

5407820

5407830

5407840

5407910

5407920

5407930

5407940

5408100

5408210

5408220

5408230

5408240

5408310

5408320

5408330

5408340

5508101

5508201

5511100

5511200

5511300

5512110

5512190

5512210

5512290

5512910

5512990

5513110

5513120

5513130

5513190

5513210

5513220

5513230

5513290

5513310

5513320

5513330

5513390

5513410

5513420

5513430

5513490

5514110

5514120

5514130

5514190

5514210

5514220

5514230

5514290

5514310

5514320

5514330

5514390

5514410

5514420

5514430

5514490

5515110

5515120

5515130

5515190

5515210

5515220

5515290

5515910

5515920

5515990

5516120

5516130

5516140

5516210

5516220

5516230

5516240

5516310

5516320

5516330

5516340

5516410

5516420

5516430

5516440

5516910

5516920

5516930

5516940

5606000

5607100

5607210

5607290

5607300

5607410

5607490

5607500

5607900

5608110

5608190

5608900

5609000

5701100

5701900

5702100

5702200

5702310

5702320

5702390

5702410

5702420

5702490

5702510

5702520

5702590

5702910

5702920

5702990

5703100

5703200

5703300

5703900

5704100

5704900

5705000

5801100

5801210

5801220

5801230

5801240

5801250

5801260

5801310

5801320

5801330

5801340

5801350

5801360

5801900

5801901

5801910

5801920

5802110

5802190

5802200

5802300

5803100

5803900

5804100

5804210

5804290

5804300

5805000

5806102

5806109

5806200

5806310

5806320

5806390

5806402

5806409

5808100

5808900

5809000

5810100

5810910

5810920

5810990

5811000

5901100

5901909

5903109

5903209

5903909

5904100

5904910

5904920

5905000

5906100

5906910

5906990

5907001

5907009

5908000

5909000

6001100

6001210

6001220

6001290

6001910

6001920

6001990

6002100

6002200

6002300

6002410

6002420

6002430

6002490

6002910

6002920

6002930

6002990

6101100

6101200

6101300

6101900

6102100

6102200

6102300

6102900

6103110

6103120

6103190

6103210

6103220

6103230

6103290

6103310

6103320

6103330

6103390

6103410

6103420

6103430

6103490

6104110

6104120

6104130

6104190

6104210

6104220

6104230

6104290

6104310

6104320

6104330

6104390

6104410

6104420

6104430

6104440

6104490

6104510

6104520

6104530

6104590

6104610

6104620

6104630

6104690

6105100

6105200

6105900

6106100

6106200

6106900

6107110

6107120

6107190

6107210

6107220

6107290

6107910

6107920

6107990

6108110

6108190

6108210

6108220

6108290

6108310

6108320

6108390

6108910

6108920

6108990

6109100

6109900

6110100

6110200

6110300

6110900

6111100

6111200

6111300

6111900

6112110

6112120

6112190

6112200

6112310

6112390

6112410

6112490

6113001

6113009

6114100

6114200

6114300

6114900

6115110

6115120

6115190

6115200

6115919

6115929

6115939

6115999

6116100

6116910

6116920

6116930

6116990

6117100

6117200

6117800

6201110

6201120

6201130

6201190

6201910

6201920

6201930

6201990

6202110

6202120

6202130

6202190

6202910

6202920

6202930

6202990

6203110

6203120

6203190

6203210

6203220

6203230

6203290

6203310

6203320

6203330

6203390

6203410

6203420

6203430

6203490

6204110

6204120

6204130

6204190

6204210

6204220

6204230

6204290

6204310

6204320

6204330

6204390

6204410

6204420

6204430

6204440

6204490

6204510

6204520

6204530

6204590

6204610

6204620

6204630

6204690

6205100

6205200

6205300

6205900

6206100

6206200

6206300

6206400

6206900

6207110

6207190

6207210

6207220

6207290

6207910

6207920

6207990

6208110

6208190

6208210

6208220

6208290

6208910

6208920

6208990

6209100

6209200

6209300

6209900

6210100

6210200

6210300

6210400

6210500

6211110

6211120

6211200

6211310

6211320

6211330

6211390

6211410

6211420

6211430

6211490

6212100

6212200

6212300

6212900

6213100

6213200

6213900

6214100

6214200

6214300

6214400

6214900

6215100

6215200

6215900

6216000

6217100

6217900

6301100

6301200

6301300

6301400

6301900

6302100

6302210

6302220

6302290

6302310

6302320

6302390

6302400

6302510

6302520

6302530

6302590

6302600

6302910

6302920

6302930

6302990

6303110

6303120

6303190

6303910

6303920

6303990

6304110

6304190

6304910

6304920

6304930

6304990

6305100

6305200

6305310

6305390

6305900

6306110

6306120

6306190

6306210

6306220

6306290

6306310

6306390

6306410

6306490

6306910

6306990

6307100

6307909

6308000

6309001

6309002

6309009

6309100

6309200

6309900

6401100

6401910

6401920

6401990

6402110

6402190

6402200

6402300

6402910

6402990

6403110

6403190

6403200

6403300

6403400

6403510

6403590

6403910

6403990

6404110

6404190

6404200

6405100

6405200

6405900

6406109

6406200

6406910

6406991

6406999

6501000

6502000

6503000

6504000

6505100

6505900

6506100

6506910

6506920

6506990

6507000

6601100

6601910

6601990

6602001

6602009

6603100

6603200

6603900

6701000

6702100

6702900

6703000

6704110

6704190

6704200

6704900

6802109

6802211

6802219

6802221

6802229

6802231

6802239

6802291

6802299

6802911

6802919

6802921

6802931

6802939

6802991

6802999

6805100

6805200

6809110

6809190

6809902

6809909

6810110

6810190

6810200

6810910

6810991

6810992

6810999

6811300

6811900

6813100

6813900

6904100

6904900

6905100

6905900

6906000

6907100

6907900

6908101

6908109

6908901

6908909

6910100

6910900

6911100

6911900

6912000

6913100

6913900

6914100

6914900

7003110

7003199

7003300

7004100

7004909

7005109

7005210

7005299

7006002

7006009

7007110

7007190

7007210

7007290

7008001

7008009

7009100

7009910

7009920

7010901

7010905

7010909

7013100

7013210

7013290

7013310

7013320

7013390

7013910

7013990

7014009

7016100

7016901

7018100

7018200

7018900

7113110

7113190

7113200

7114110

7114190

7114200

7115909

7116109

7116209

7117110

7117190

7117900

7201100

7201200

7201301

7201309

7202991

7204500

7205100

7206100

7207110

7207120

7207190

7207200

7208120

7208130

7208140

7208210

7208220

7208230

7208240

7208310

7208320

7208330

7208340

7208350

7208410

7208420

7208430

7208440

7208450

7208902

7208909

7209110

7209120

7209130

7209210

7209220

7209230

7209310

7209320

7209330

7209410

7209420

7209430

7209901

7209902

7209909

7210200

7210310

7210390

7210410

7210490

7210500

7210600

7210700

7210903

7210909

7211110

7211120

7211191

7211199

7211210

7211220

7211291

7211299

7211300

7211410

7211491

7211499

7211901

7211909

7212210

7212290

7212300

7212400

7212500

7212600

7213100

7213200

7213310

7213390

7213410

7213490

7213500

7214101

7214109

7214200

7214300

7214400

7214500

7214600

7215100

7215200

7215300

7215400

7215900

7216210

7216220

7216310

7216320

7216330

7216400

7216500

7216600

7216901

7216909

7217110

7217120

7217130

7217190

7217210

7217220

7217230

7217290

7217310

7217320

7217330

7217390

7221000

7222100

7222200

7222300

7222400

7224100

7224900

7225200

7225300

7225400

7225500

7225900

7226200

7226910

7226990

7227100

7227200

7227900

7228100

7228200

7228300

7228400

7228500

7228600

7228700

7228800

7229100

7229200

7229900

7301100

7301200

7302100

7302200

7302901

7302909

7303000

7304311

7304391

7304411

7304511

7304591

7304901

7305111

7305119

7305121

7305129

7305191

7305199

7305201

7305209

7305319

7305391

7305399

7305901

7305909

7306101

7306109

7306201

7306209

7306301

7306309

7306401

7306409

7306501

7306509

7306601

7306609

7306901

7306909

7307111

7307119

7307191

7307199

7308100

7308200

7308300

7308400

7308900

7309000

7310100

7310211

7310212

7310219

7310291

7310299

7311001

7311009

7312101

7312109

7312901

7312909

7313000

7314110

7314190

7314200

7314300

7314410

7314420

7314490

7314500

7315110

7315120

7315190

7315200

7315810

7315820

7315890

7315900

7317001

7317009

7318110

7318120

7318130

7318140

7318150

7318160

7318190

7318210

7318220

7318230

7318240

7318290

7319100

7319200

7319300

7319900

7320100

7320200

7320900

7321110

7321120

7321130

7321810

7321820

7321830

7321900

7322110

7322190

7322900

7323100

7323910

7323920

7323930

7323940

7323990

7324100

7324211

7324219

7324290

7324900

7325100

7325910

7325990

7326110

7326190

7326200

7326901

7326902

7326903

7326909

7407211

7407219

7417000

7418100

7418200

7419100

7419910

7419920

7419991

7419999

7508002

7508003

7508009

7604101

7604210

7608100

7608200

7609000

7610100

7610900

7611000

7612100

7612901

7613000

7614100

7614900

7615100

7615200

7616100

7616901

7616909

8007000

8210000

8211100

8211910

8211920

8211930

8214200

8214909

8215100

8215200

8215910

8215990

8301401

8304000

8306210

8306290

8306300

8308901

8309100

8309909

8310000

8311101

8311201

8311301

8311901

8402121

8402191

8402201

8402901

8404109

8404201

8404909

8407210

8408101

8408201

8408901

8409911

8409991

8413701

8413811

8413813

8413912

8414510

8414591

8414592

8414600

8414801

8414900

8415100

8415810

8415820

8415830

8415909

8418101

8418109

8418211

8418219

8418221

8418229

8418291

8418299

8418300

8418400

8418509

8418691

8418910

8418991

8418991

8419110

8419191

8419199

8419900

8421121

8422110

8422901

8424811

8424891

8424901

8424909

8427900

8431311

8450110

8450120

8450190

8450200

8450900

8451210

8451902

8452400

8479891

8479891

8480301

8480302

8480309

8481801

8483200

8483300

8502110

8502120

8502131

8504101

8504211

8504221

8504222

8504223

8504231

8504232

8504233

8504310

8504321

8504322

8504323

8504331

8504332

8504333

8504341

8504342

8504343

8504401

8506111

8506130

8506131

8506191

8506901

8507109

8507209

8507400

8507809

8509100

8509200

8509300

8509400

8509800

8509900

8510100

8510200

8510909

8516100

8516210

8516299

8516310

8516320

8516330

8516500

8516600

8516710

8516720

8516790

8516800

8516903

8516909

8518100

8518210

8518220

8518290

8518300

8518400

8518500

8518900

8519100

8519210

8519290

8519310

8519390

8519400

8519910

8519999

8520100

8520200

8520310

8520390

8520909

8521100

8521900

8522100

8522902

8522909

8523119

8523129

8523139

8523209

8523900

8524100

8524219

8524229

8524239

8524909

8525109

8525300

8526929

8527110

8527190

8527210

8527290

8527310

8527320

8527390

8527900

8528101

8528109

8528201

8528209

8529108

8529109

8529909

8536202

8536503

8536611

8536690

8537201

8537202

8538100

8538900

8539221

8539311

8544209

8544411

8544412

8544491

8544492

8544511

8544512

8544591

8544592

8544601

8544602

8701200

8701901

8702100

8702900

8703102

8703210

8703221

8703311

8703312

8704109

8704211

8704219

8704229

8704239

8704311

8704319

8704901

8704909

8706000

8707100

8707900

8711101

8711201

8711301

8711401

8711501

8711901

8712001

8714991

8716200

8716310

8716390

8716400

8716800

8903101

8903911

8903921

8903991

9002901

9003110

9003190

9003900

9004100

9004900

9005100

9005809

9005909

9006301

9006401

9006511

9006521

9006531

9006591

9018311

9101111

9101121

9101191

9101211

9101291

9101911

9101991

9111100

9111101

9111901

9113100

9113200

9113901

9113902

9113909

9208100

9208901

9305902

9305903

9306100

9306219

9306299

9306309

9306909

9401100

9401200

9401300

9401400

9401500

9401610

9401690

9401710

9401790

9401800

9401909

9403100

9403200

9403300

9403400

9403500

9403600

9403700

9403800

9403900

9404100

9404210

9404290

9404900

9405109

9405200

9405300

9405400

9405509

9405600

9405910

9405920

9405990

9406001

9406002

9406009

9502101

9504300

9504400

9504901

9505100

9505900

9601100

9601900

9602001

9602009

9603101

9603102

9603299

9603309

9603901

9603903

9603909

9605000

9606210

9606220

9606290

9606300

9607110

9607190

9608101

9608102

9608391

9608401

9608501

9608509

9608911

9608991

9609101

9612100

9612200

9613100

9613200

9613300

9613809

9613909

9614100

9614200

9614900

9615110

9615190

9615900

9616100

9616200

9701100

9701900

9702000

9703000

9704000

BILAG V

LISTE OVER INDUSTRIVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 9, STK. 4

8703 10 30

8703 10 90

8703 22 90

8703 23 10

8703 23 20

8703 23 90

8703 24 00

8703 31 90

8703 32 20

8703 32 90

8703 33 00

8703 90 00

8716 10 00

BILAG VI

Intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omhandlet i artikel 37

1. Inden udgangen af det fjerde år efter aftalens ikrafttræden tiltræder Egypten følgende multilaterale konventioner om intellektuel ejendomsret:

 Den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961)

 Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980)

 Patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, som ændret i 1979 og 1984)

 Den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV), (Genève-akten, 1991)

 Nice-arrangementet om international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Genève-akten 1977, ændret i 1979)

 Madrid-protokollen om international registrering af varemærker (Madrid 1989).

2. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger overholdelsen af de forpligtelser, der følger af nedenstående multilaterale konventioner:

 WTO-aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (Marrakech, 15. april 1994), under hensyntagen til overgangsperioden for udviklingslande, jf. aftalens artikel 65

 Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979)

 Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971)

 Madrid-arrangementet vedrørende international registrering af varemærker (Stockholm-akten 1967, ændret i 1979).

3. Associeringsrådet kan beslutte, at stk. 1 også skal gælde for andre multilaterale konventioner på dette område.

▼M4

PROTOKOL 1

om ordninger for indførsel til Det Europæiske Fællesskab af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer med oprindelse i Den Arabiske Republik Egypten1. De produkter med oprindelse i Egypten, der er anført i bilaget til denne protokol, indføres til Det Europæiske Fællesskab på følgende betingelser.

2. Fra datoen for ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling, der blev undertegnet den 28. oktober 2009 i Bruxelles, (i det følgende benævnt »aftalen i form af brevveksling«) afskaffes den told, der gælder ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer med oprindelse i Egypten, medmindre andet er fastsat i tabel 1 i bilaget.

3. For de produkter med oprindelse i Egypten, der er anført i tabel 2 i bilaget, afskaffes eller nedsættes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet i kolonne »b«.

Tolden for de mængder, der indføres ud over kontingenterne, nedsættes med den procentsats, der er angivet i kolonne »c«.

Det første år efter ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling beregnes toldkontingenternes størrelse forholdsmæssigt på grundlag af basismængderne under hensyntagen til det tidsrum, der er gået, inden denne aftale træder i kraft.

4. For produkter henhørende under KN-kode 0703 20 00 og 0707 00 05 forhøjes toldkontingentet i kolonne »b« hvert år med 3 % i forhold til året før, og den første forhøjelse finder sted et år efter ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling.

5. For produkter henhørende under KN-kode 0810 10 00 , 1006 20 , 1006 30 og 1006 40 forhøjes toldkontingentet i kolonne »b« hvert år med 3 % i forhold til året før i fem år, og den første forhøjelse finder sted et år efter ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling.

6. For produkter henhørende under KN-kode 1806 10 30 , 1806 10 90 , 1806 20 95 , 2101 20 98 og 2106 90 59 forhøjes toldkontingentet i kolonne »b« hvert år med 5 % i forhold til året før i fem år, og den første forhøjelse finder sted et år efter ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling.

7. For produkter henhørende under KN-kode 1704 90 99 , 1901 90 99 , 2101 12 98 , 2106 90 98 og 3302 10 29 forhøjes toldkontingentet i kolonne »b« hvert år med 10 % i forhold til året før i fem år, og den første forhøjelse finder sted et år efter ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling.

8.

 

a) For de produkter, som der gælder en indgangspris for i henhold til artikel 140a i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 ( 1 ), og for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, er det uanset betingelserne i punkt 2 i denne protokol kun værditolden, der afskaffes.

b) For friske appelsiner henhørende under KN-kode 0805 10 20  ( 2 ) inden for rammerne af det toldkontingent på 36 300 tons, der er omfattet af værditoldindrømmelsen, er den mellem Det Europæiske Fællesskab og Egypten aftalte indgangspris, fra hvilken den specifikke told, der er fastsat i Fællesskabets liste over WTO-toldindrømmelser, nedsættes til 0, 264 EUR/ton fra 1. december til 31. maj.

Hvis indgangsprisen for en sending er 2, 4, 6 eller 8 % lavere end den aftalte indgangspris, er den specifikke toldkontingentsats henholdsvis 2, 4, 6 eller 8 % af den aftalte indgangspris. Hvis indgangsprisen for en sending er mindre end 92 % af den aftalte indgangspris, anvendes den specifikke toldsats, der er bundet i WTO.

BILAG TIL PROTOKOL 1

om ordninger for indførsel til Det Europæiske Fællesskab af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer med oprindelse i Den Arabiske Republik Egypten

For indførslen til Det Europæiske Fællesskab af følgende produkter med oprindelse i Egypten gælder følgende betingelser.

Tabel 1

Produkter, der ikke er anført i tabellen, er fritaget for told. For nogle af nedenstående produkter er der anført en præferenceordning i tabel 2.KN-kode (1)

Beskrivelse (2)

0702 00 00

Tomater, friske eller kølede

0703 20 00

Hvidløg, friske eller kølede

0707 00 05

Agurker, friske eller kølede

0709 90 70

Courgetter, friske eller kølede

0709 90 80

Artiskokker, friske eller kølede

0806 10 10

Druer til spisebrug, friske

0810 10 00

Jordbær, friske

1006

Ris

1604 13

Sardin, sardinel og brisling, tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker, undtagen hakket

1604 14

Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter), tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker, undtagen hakket

1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren sakkarose, i fast form

1702 (undtagen 1702 90 10 )

Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel

1702 50 00

Kemisk ren fruktose, i fast form

ex 1704 90 99

Andre sukkervarer uden indhold af kakao med indhold af sakkarose på 70 vægtprocent og derover

ex 1806 10 30

Kakaopulver, tilsat sukker, med indhold af sakkarose på 70 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent

1806 10 90

Kakaopulver, tilsat sukker, med indhold af sakkarose på 80 vægtprocent og derover

ex 1806 20 95

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg, med indhold af kakaosmør på under 18 vægtprocent, med indhold af sakkarose på 70 vægtprocent og derover

ex 1901 90 99

Andre tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, tilberedte næringsmidler fremstillet af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 , også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover

ex 2101 12 98

Varer tilberedt på basis af kaffe, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover

ex 2101 20 98

Varer tilberedt på basis af te eller maté, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover

ex 2106 90 59

Anden sirup og andre sukkeropløsninger, med tilsætning af smagsstoffer eller farvestoffer, undtagen sirup af isoglukose, laktose, glukose og maltodextrin, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover

ex 2106 90 98

Andre tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet, af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover

ex 3302 10 29

Andre tilberedninger af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, med indhold af samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drikkevare med et virkeligt alkoholindhold på 0,5 % vol eller derunder, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover

(1)   KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 1214/2007 (EUT L 286 af 31.10.2007, s. 1).

(2)   Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal beskrivelsen alene betragtes som vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koderne. Hvor der anvendes »ex« KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende beskrivelse taget under ét.

Tabel 2

For følgende produkter gælder der en præferenceordning i form af toldkontingenter, nedsat told for mængder ud over toldkontingentet og tidsplaner som anført i det følgende:KN-kode (1)

Beskrivelse (2)

a

b

c

Nedsættelse af MFN-toldsatsen

(%)

Toldkontingent (ton nettovægt)

Nedsættelse af toldsatsen ud over toldkontingentet (%)

0702 00 00

Tomater, friske eller kølede, fra 1. november til 30. juni

100 %

ubegrænset

0703 20 00

Hvidløg, friske eller kølede, fra 15. januar til 30. juni

100 %

4 000

50 %

0707 00 05

Agurker, friske eller kølede, fra 15. november til 15. maj

100 %

3 000

0709 90 70

Courgetter, friske eller kølede, fra 1. oktober til 30. april

100 %

ubegrænset

0709 90 80

Artiskokker, friske eller kølede, fra 1. november til 31. marts

100 %

ubegrænset

0806 10 10

Druer til spisebrug, friske, fra 1. februar til 31. juli

100 %

ubegrænset

0810 10 00

Jordbær, friske, fra 1. oktober til 30. april

100 %

10 000

1006 20

Afskallet ris (hinderis)

100 %

20 000

1006 30

Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret

100 %

70 000

1006 40 00

Brudris

100 %

80 000

1702 50 00

Kemisk ren fruktose, i fast form

100 %

1 000

100 % af værditolden + 30 % af EA (3)

ex 1704 90 99

Andre sukkervarer uden indhold af kakao, med indhold af sakkarose på 70 vægtprocent og derover

100 %

1 000

ex 1806 10 30

Kakaopulver, tilsat sukker, med indhold af sakkarose (sukker) på 70 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent

100 %

500

1806 10 90

Kakaopulver, tilsat sukker, med indhold af sakkarose (sukker) på 80 vægtprocent og derover

100 %

500

ex 1806 20 95

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg, med indhold af kakaosmør på under 18 vægtprocent, med indhold af sakkarose på 70 vægtprocent og derover

100 %

500

ex 1901 90 99

Andre tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, tilberedte næringsmidler fremstillet af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 , også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover

100 %

1 000

ex 2101 12 98

Varer tilberedt på basis af kaffe, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover

100 %

1 000

ex 2101 20 98

Varer tilberedt på basis af te eller maté, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover

100 %

500

ex 2106 90 59

Anden sirup og andre sukkeropløsninger, med tilsætning af smagsstoffer eller farvestoffer, undtagen sirup af isoglukose, laktose, glukose og maltodextrin, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover

100 %

500

ex 2106 90 98

Andre tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet, af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover

100 %

1 000

ex 3302 10 29

Andre tilberedninger af den art, der anvendes i drikkevareindustrien, med indhold af samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drikkevare med et virkeligt alkoholindhold på 0,5 % vol eller derunder, med indhold af sakkarose/isoglukose på 70 vægtprocent og derover

100 %

1 000

(1)   KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 1214/2007 (EUT L 286 af 31.10.2007, s. 1).

(2)   Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal beskrivelsen alene betragtes som vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koderne. Hvor der anvendes »ex« KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende beskrivelse taget under ét.

(3)   EA: landbrugselement som omhandlet i forordning (EØF) nr. 3448/93 som ændret.

PROTOKOL 2

om ordninger for indførsel til Den Arabiske Republik Egypten af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab1. De produkter med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab, der er anført i bilaget til denne protokol, indføres til Den Arabiske Republik Egypten på følgende betingelser.

2. Fra datoen for ikrafttrædelsen af den aftale i form af brevveksling, der er knyttet til Rådets afgørelse den Bruxelles af 28. oktober 2009, (i det følgende benævnt »aftalen i form af brevveksling«) afskaffes den told, der gælder ved indførsel til Den Arabiske Republik Egypten af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab, undtagen for de produkter, der er anført i tabel 1 i bilaget.

3. For de produkter med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab, der er anført i tabel 2 i bilaget, afskaffes eller nedsættes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet i kolonne »b«.

Det første år efter ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling beregnes toldkontingenternes størrelse forholdsmæssigt på grundlag af basismængderne under hensyntagen til det tidsrum, der er gået, inden denne aftale træder i kraft.

BILAG TIL PROTOKOL 2

om ordninger for indførsel til Den Arabiske Republik Egypten af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab

For indførslen til Den Arabiske Republik Egypten af følgende produkter med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab gælder følgende betingelser.

Tabel 1

Alle produkter, der ikke er anført i tabellen, er fritaget for told. For nogle af nedenstående produkter er der anført en præferenceordning i tabel 2.HS-kode eller egyptisk kode (1)

Beskrivelse (2)

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

ex 0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset:

0206 30

–  Af svin, fersk eller kølet

0206 41

–  Lever af svin, frosset:

0206 49

– –  Andre varer

ex 0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105 :

 

–  Af høns af arten Gallus domesticus:

0207 11

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet

0207 12

– –  Ikke udskåret, frosset

0209

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

ex 0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter:

 

–  Svinekød:

0210 11

– –  Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

0210 12

– –  Brystflæsk og stykker deraf

0210 19

– –  Andre varer

ex 0406 10

Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse (under 20 kg)

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503

ex 1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede:

1602 10

–  Homogeniserede tilberedninger

1602 20

–  Af lever fra dyr af enhver art

 

–  Af svin:

1602 41

–  Skinke og stykker deraf

1602 42

–  Bov og stykker deraf:

1602 49

–  Andre varer, herunder blandinger

 

–  Andre varer, herunder varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art:

1602 90 10

–  Af svin

1704

Sukkervarer (også hvid chokolade), uden indhold af kakao

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indehold af kakao

1902

Pastaprodukter, også kogte, med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

ex 2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

2106 90 20

– –  Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer

2203

Øl fremstillet af malt

2204

Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; druemost, undtagen druemost henhørende under pos. 2009

2205

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer

2206

Andre gærede drikkevarer (f. eks. æblecider, pærecider og mjød); blandinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tariferet

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

2401

Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

2403

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak

ex 3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer:

Af den art der anvendes i næringsmidler eller drikkevareindustrien:

3302 10 10

Sammensatte alkoholholdige tilberedninger, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer

(1)   Egyptiske koder svarende til den egyptiske toldtarif, der blev offentliggjort 5. februar 2007.

(2)   Uanset reglerne for fortolkning af det harmoniserede system (HS) og den egyptiske toldnomenklatur skal beskrivelsen alene betragtes som vejledende.

Tabel 2

For følgende produkter gælder der en præferenceordning i form af toldkontingenter og nedsat told som anført i det følgende:HS-kode eller egyptisk kode (1)

Beskrivelse (2)

a

b

Nedsættelse af MFN-toldsatsen

(%)

Toldkontingent (ton nettovægt)

ex 0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105 :

35 %

5 000

–  Af høns af arten Gallus domesticus:

0207 11

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet

0207 12

– –  Ikke udskåret, frosset

ex 0406 10

Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse (under 20 kg)

50 %

1 000

1704

Sukkervarer (også hvid chokolade), uden indhold af kakao

50 %

ubegrænset

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indehold af kakao

50 %

ubegrænset

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt

50 %

ubegrænset

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

50 %

ubegrænset

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

50 %

ubegrænset

ex 3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art, der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer:

35 %

ubegrænset

3302 10 10

Af den art der anvendes i næringsmidler eller drikkevareindustrien:

– – –  Sammensatte alkoholholdige tilberedninger, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer

(1)   Egyptiske koder svarende til den egyptiske toldtarif, der blev offentliggjort 5.2.2007.

(2)   Uanset reglerne for fortolkning af det harmoniserede system (HS) og den egyptiske toldnomenklatur skal beskrivelsen alene betragtes som vejledende

▼M4 —————

▼M6

PROTOKOL 4

om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoderne for administrativt samarbejdeArtikel 1

Gældende oprindelsesregler

1.  Med henblik på gennemførelsen af denne overenskomst finder tillæg I og de relevante bestemmelser i tillæg II til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavs-regler for præferenceoprindelse ( 3 ) (»konventionen«) anvendelse.

2.  Alle henvisninger til den »relevante aftale« i tillæg I og i de relevante bestemmelser i tillæg II til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavs-regler for præferenceoprindelse fortolkes som henvisninger til nærværende aftale.

Artikel 2

Bilæggelse af tvister

1.  Hvis der i forbindelse med den i artikel 32 i tillæg I til konventionen fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for dens gennemførelse, forelægges sådanne tvister for associeringsudvalget.

2.  Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 3

Ændringer af protokollen

Associeringsrådet kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 4

Udtrædelse af konventionen

1.  Hvis enten Den Europæiske Union eller Egypten med et skriftligt varsel meddeler depositaren for konventionen, at de ønsker at udtræde af konventionen i overensstemmelse med dennes artikel 9, indleder Unionen og Egypten øjeblikkeligt forhandlinger om oprindelsesregler med henblik på at gennemføre denne aftale.

2.  Indtil sådanne nyforhandlede oprindelsesregler træder i kraft, finder oprindelsesreglerne i tillæg I til konventionen og eventuelt de relevante bestemmelser i tillæg II til konventionen, der er gældende på tidspunktet for udtrædelsen, fortsat anvendelse på denne aftale. Fra tidspunktet for udtrædelsen fortolkes oprindelsesreglerne i tillæg I og eventuelt de relevante bestemmelser i tillæg II til konventionen dog således, at bilateral kumulation udelukkende tillades mellem Den Europæiske Union og Egypten.

▼B

PROTOKOL 5

om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmålArtikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »toldlovgivning« gældende bestemmelser på parternes område for indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger

b) »bistandssøgende myndighed« en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som fremsætter anmodningen om bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol

c) »bistandssøgte myndighed« en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som modtager anmodningen om bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol

d) »oplysninger af personlig art (personoplysninger)« alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person

e) »overtrædelse af toldlovgivningen« enhver overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Inden for rammerne af deres kompetence yder parterne på den måde og på de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hinanden bistand med henblik på at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, særlig ved at forebygge, undersøge og bekæmpe overtrædelser af denne lovgivning.

2.  Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed hos parterne, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette berører ikke reglerne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Det omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på retsmyndighedens anmodning, medmindre de pågældende myndigheder er indforstået hermed.

3.  Bistand til inddrivelse af told, afgifter eller bøder er ikke omfattet af denne protokol.

Artikel 3

Bistand efter anmodning

1.  På anmodning af den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte aktiviteter, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2.  På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed:

a) hvorvidt varer, der udføres fra en af parternes område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

b) hvorvidt varer, der indføres til en af parternes område, er blevet behørigt udført fra den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3.  På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed på basis af egen lovgivning de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der udøves særlig overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de overtræder eller har overtrådt toldlovgivningen

b) steder, hvor lagre af varer er anbragt eller kan anbringes på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen

c) varer, som er anbragt eller kan anbringes på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen

d) transportmidler, der benyttes på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 4

Bistand uden forudgående anmodning

Parterne yder, så vidt deres love og administrative bestemmelser tillader det, hinanden bistand på eget initiativ, hvis de skønner det nødvendigt for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

 aktiviteter, som er eller synes at være transaktioner, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen, og som kan være af interesse for den anden part

 nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner, som udgør en overtrædelse af toldlovgivningen

 varer, som vides at være genstand for en væsentlig overtrædelse af toldlovgivningen

 fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de overtræder eller har overtrådt toldlovgivningen

 transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 5

Fremsendelse/meddelelse

På anmodning af den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning og administrative bestemmelser alle nødvendige forholdsregler til

 at fremsende alle dokumenter eller

 at meddele alle beslutninger,

der hidrører fra den bistandssøgende myndighed, og som falder ind under denne protokols anvendelsesområde, til en modtager, der er bosat eller etableret på den bistandssøgtes myndigheds område.

Anmodninger om fremsendelse af dokumenter eller meddelelse af beslutninger fremsættes skriftligt på den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

Artikel 6

Bistandsanmodningernes form og indhold

1.  Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. De ledsages af den dokumentation, der skønnes hensigtsmæssig for at gøre det muligt at efterkomme den. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2.  Anmodninger i henhold til stk. 1 omfatter følgende oplysninger:

a) den bistandssøgende myndighed

b) den ønskede foranstaltning

c) genstand og begrundelse for anmodningen

d) den relevante lovgivning eller de relevante administrative bestemmelser og andre retsinstrumenter

e) en så nøjagtig og udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne

f) et sammendrag af alle relevante kendsgerninger og af allerede gennemførte undersøgelser.

3.  Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog. Dette krav gælder ikke dokumenter, som ledsager anmodninger i henhold til stk. 1.

4.  Hvis anmodningen ikke opfylder ovennævnte formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; der kan i mellemtiden påbydes sikkerhedsforanstaltninger.

Artikel 7

Efterkommelse af anmodningerne

1.  Med henblik på at imødekomme bistandsanmodningen skal den bistandssøgte myndighed inden for grænserne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede på egne vegne eller på anmodning fra andre myndigheder hos samme part, meddele de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, og foretage passende undersøgelser eller lade sådanne foretage. Denne bestemmelse finder anvendelse på alle andre myndigheder, til hvilke anmodningen er blevet overdraget af den bistandssøgte myndighed, når denne ikke er i stand til selv at handle.

2.  Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med den bistandssøgte parts love og administrative bestemmelser.

3.  Behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en part kan efter aftale med den anden part og på de af denne fastsatte betingelser hos den bistandssøgte myndighed eller en anden berørt myndighed i henhold til stk. 1 indhente sådanne oplysninger vedrørende aktiviteter, der udgør eller kan udgøre en overtrædelse af toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne protokol.

4.  Efter aftale med den anden part og på de af denne fastsatte betingelser kan behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en part være til stede ved undersøgelser, der foretages på førstnævntes område.

Artikel 8

Meddelelse af oplysninger

1.  Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultaterne skriftligt sammen med de relevante dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter og lignende.

2.  Oplysningerne kan leveres i edb-format.

3.  Der må kun anmodes om originaleksemplarer af sagsakter og dokumenter i tilfælde, hvor bekræftede kopier ikke er tilstrækkelige. Originaleksemplarerne skal returnes ved førstkommende lejlighed.

Artikel 9

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1.  Bistand kan afslås eller gøres betinget af, at visse krav opfyldes, hvis en part skønner, at bistand i henhold til denne protokol:

a) ville stride mod Egyptens eller et af en af medlemsstaternes suverænitet i forbindelse med en anmodning til en af disse parter om at yde bistand i medfør af denne protokol eller

b) ville stride mod den offentlige orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser, særlig de i artikel 10, stk. 2, nævnte eller

c) krænker forretnings- og embedshemmeligheden.

2.  Den bistandssøgte myndighed kan udsætte at yde bistand med den begrundelse, at denne vil forstyrre en igangværende undersøgelse, retsforfølgning eller proces. I sådanne tilfælde rådfører den bistandssøgte myndighed sig med den bistandssøgende myndighed for at afgøre, om bistanden kan ydes på nærmere vilkår eller betingelser, som den bistandssøgte myndighed kan kræve.

3.  Når den bistandssøgende myndighed søger en bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til en bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

4.  I de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde meddeles den bistandssøgte myndigheds beslutning og begrundelse derfor straks til den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10

Udveksling af oplysninger og tavshedspligt

1.  De oplysninger, der, i hvilken form det end sker, meddeles i medfør af denne protokol, er fortrolige eller må kun anvendes til tjenestebrug, afhængigt af hvilke regler der gælder hos hver af parterne. De er omfattet af tavshedspligt og beskyttes som tilsvarende oplysninger efter lovgivningen hos den kontraherende part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for Fællesskabets myndigheder.

2.  Meddelelse af oplysninger af personlig karakter må kun finde sted, hvis den part, der modtager oplysningerne, forpligter sig til at beskytte sådanne oplysninger på samme måde, som gælder i det særlige tilfælde hos den part, som har meddelt oplysningerne. Parterne informerer med henblik herpå hinanden om deres gældende regler, herunder eventuelt også gældende lovgivning i Fællesskabets medlemsstater.

3.  Anvendelse af oplysninger, der indhentes i medfør af denne protokol, i forbindelse med retssager og administrative procedurer vedrørende overtrædelse af toldlovgivningen, anses for at ske med henblik på denne protokol. Parter kan således i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende oplysninger, der er indhentet, og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol. Den kompetente myndighed, som meddelte oplysningerne eller gav adgang til dokumenterne, skal straks underrettes om, at oplysningerne anvendes til dette formål.

4.  Indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formål. Hvis en part ønsker at benytte sådanne oplysninger til andre formål, indhenter den forudgående skriftligt samtykke fra den myndighed, som har leveret oplysningerne. Det sker desuden med de begrænsninger, som denne myndighed fastsætter.

Artikel 11

Eksperter og vidner

En tjenestemand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at møde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål omfattet af denne protokol og fremlægge sådanne genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives, for hvilken domstol eller administrativ myndighed tjenestemanden skal møde, og om hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

Artikel 12

Bistandsudgifter

Parter afstår fra alle krav på hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol, undtagen i givet fald udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

Artikel 13

Gennemførelse

1.  Forvaltningen af denne protokol varetages af de centrale toldmyndigheder i Egypten på den ene side og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og, i givet fald, toldmyndighederne i medlemsstaterne på den anden side. De træffer afgørelse om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse, og tager hensyn til reglerne, særlig vedrørende databeskyttelse. De kan rette henstillinger til de kompetente organer om ændringer, som de skønner bør foretages i protokollen.

2.  Parterne konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Artikel 14

Andre aftaler

1.  Under hensyntagen til Det Europæiske Fællesskabs og medlemsstaternes respektive kompetence gælder det, at protokollen:

 ikke må påvirke nogen af parternes forpligtelser i henhold til andre internationale aftaler eller konventioner

 anses for at supplere aftaler om gensidig bistand, som er eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Egypten, og

 ikke må berøre EF-bestemmelserne for meddelelse mellem Europa-Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger, der er indhentet i medfør af denne protokol, og som kunne være af interesse for Fællesskabet.

2.  Uanset bestemmelserne i stk. 1 har bestemmelserne i denne protokol forrang frem for bestemmelserne i bilaterale aftaler, som er eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Egypten, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte er uforenelige med bestemmelserne i denne protokol.

3.  Med hensyn til spørgsmål vedrørende denne protokols anvendelighed konsulterer parterne hinanden for at løse spørgsmålet inden for rammerne af Associeringsudvalget.

▼M1

PROTOKOL

til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske UnionKONGERIGET BELGIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen,

på den ene side, og

DEN ARABISKE REPUBLIK EGYPTEN, i det følgende benævnt »Egypten«,

på den anden side,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, i det følgende benævnt »Euro-Middelhavsaftalen«, blev undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2001 og trådte i kraft den 1. juni 2004,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union blev undertegnet i Athen den 16. april 2003 og trådte i kraft den 1. maj 2004,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af bestemmelserne om handel og handelsanliggender i Euro-Middelhavsaftalen trådte i kraft den 1. januar 2004,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de nye medlemsstaters indlemmelse i aftalen i medfør af artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 formaliseres, ved at der indgås en protokol til Euro Middelhavsaftalen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der har fundet konsultationer sted i henhold til artikel 21 i Euro-Middelhavsaftalen for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Egyptens gensidige interesser,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:Artikel 1

Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik bliver herved kontraherende parter i Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side og skal henholdsvis vedtage og notere sig, på samme måde som Fællesskabets øvrige medlemsstater, aftalens tekster såvel som fælleserklæringer, erklæringer og brevvekslinger.

Artikel 2

For at tage hensyn til de seneste institutionelle ændringer i Den Europæiske Union er parterne enige om, at de bestående bestemmelser i aftalen, som henviser til Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, efter udløbet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab anses for at henvise til Det Europæiske Fællesskab, som er indtrådt i alle Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs rettigheder og forpligtelser.KAPITEL I

ÆNDRINGER TIL TEKSTEN TIL EURO-MIDDELHAVSAFTALEN, HERUNDER BILAG OG PROTOKOLLER DERTIL

Artikel 3

Landbrugsprodukter

Protokol 1 erstattes med teksten i bilaget til denne protokol.

Artikel 4

Oprindelsesregler

Protokol 4 ændres således:

1) Artikel 18, stk. 4, affattes således:

På varecertifikat EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

ES

:

»EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS

:

»VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA

:

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE

:

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET

:

»VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT«

EL

:

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN

:

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR

:

»DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

IT

:

»RILASCIATO A POSTERIORI«

LV

:

»IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT

:

»RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU

:

»KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT

:

»MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«

NL

:

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL

:

»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT

:

»EMITIDO A POSTERIORI«

SL

:

»IZDANO NAKNADNO«

SK

:

»VYDANÉ DODATOČNE«

FI

:

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV

:

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«

AR

:

image

2) Artikel 19, stk. 2, affattes således:

(…)

På duplikateksemplaret, der bliver udstedt på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

ES

:

»DUPLICADO«

CS

:

»DUPLIKÁT«

DA

:

»DUPLIKAT«

DE

:

»DUPLIKAT«

ET

:

»DUPLIKAAT«

EL

:

»ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN

:

»DUPLICATE«

FR

:

»DUPLICATA«

IT

:

»DUPLICATO«

LV

:

»DUBLIKĀTS«

LT

:

»DUBLIKATAS«

HU

:

»MÁSODLAT«

MT

:

»DUPLIKAT«

NL

:

»DUPLICAAT«

PL

:

»DUPLIKAT«

PT

:

»SEGUNDA VIA«

SL

:

»DVOJNIK«

SK

:

»DUPLIKÁT«

FI

:

»KAKSOISKAPPALE«

SV

:

»DUPLIKAT«

AR

:

image

3) Bilag V affattes således:

Spansk
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Tjekkisk
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Dansk
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Tysk
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Estisk
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Græsk
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Engelsk
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Fransk
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
Italiensk
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Lettisk
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).
Litauisk
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Ungarsk
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.
Maltesisk
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
Nederlandsk
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Polsk
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Portugisisk
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Slovensk
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Slovakisk
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Finsk
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Svensk
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Arabisk image

Artikel 5

Formandskabet for associeringsudvalget

Artikel 78, stk. 3, affattes således:

»Formandskabet for associeringsudvalget varetages på skift af en repræsentant for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og en repræsentant for Den Arabiske Republik Egyptens regering.«KAPITEL IIOVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 6

Oprindelsesbevis og administrativt samarbejde

1.  Oprindelsesbeviser, der er udstedt af Egypten eller en ny medlemsstat i henhold til præferenceaftaler eller autonome ordninger, de indbyrdes anvender, accepteres i de respektive lande i henhold til denne protokol, forudsat at:

a) en sådan oprindelsesstatus giver præferencetoldbehandling på basis af de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i aftalen mellem EU og Egypten eller i Fællesskabets arrangement med generelle præferencer

b) oprindelsesbeviset og transportdokumenterne er udstedt senest dagen før tiltrædelsesdatoen

c) oprindelsesbeviset forelægges for toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

Når varer er angivet til indførsel i enten Egypten eller en ny medlemsstat inden datoen for tiltrædelsen i henhold til præferenceaftaler eller autonome ordninger mellem Egypten og den pågældende nye medlemsstat på det pågældende tidspunkt, kan oprindelsesbeviser, der er udstedt efterfølgende i henhold til disse aftaler eller ordninger, også accepteres, forudsat at de forelægges for toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

2.  Egypten og de nye medlemsstater bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som »godkendt eksportør« som led i de præferenceaftaler eller autonome ordninger, der er anvendt mellem dem, forudsat at:

a) der også er en sådan bestemmelse i den aftale, som er indgået inden tiltrædelsesdatoen mellem Egypten og Fællesskabet, og

b) de godkendte eksportører anvender de oprindelsesregler, der er gældende i henhold til nævnte aftale.

Disse tilladelser skal senest et år efter tiltrædelsesdatoen erstattes med nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne i aftalen.

3.  Anmodninger om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, der er udstedt i henhold til de i stk. 1 og 2 nævnte præferenceaftaler og autonome ordninger, skal accepteres af de kompetente toldmyndigheder i enten Egypten eller de nye medlemsstater i tre år efter, at det pågældende oprindelsesbevis er udstedt, og disse myndigheder kan fremsætte anmodninger herom i tre år efter, at de har godkendt oprindelsesbeviset som støtte for en indførelsesangivelse.

Artikel 7

Transitvarer

1.  Aftalens bestemmelser kan anvendes på varer, som udføres enten fra Egypten til en af de nye medlemsstater eller fra en af de nye medlemsstater til Egypten, som er i overensstemmelse med protokol 4, og som på tiltrædelsesdatoen enten er under transport eller midlertidigt oplagt i et toldlager eller en frizone i Egypten eller i den pågældende nye medlemsstat.

2.  Der kan i sådanne tilfælde indrømmes præferencebehandling, hvis der senest fire måneder efter tiltrædelsesdatoen forelægges toldmyndighederne i importlandet et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i eksportlandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 8

Den Arabiske Republik Egypten forpligter sig til hverken at fremsætte krav, anmodninger eller henvisninger eller ændre eller trække tilbage enhver indrømmelse i henhold til GATT 1994, artikel XXIV.6 og XXVIII i forbindelse med denne udvidelse af Fællesskabet.

Artikel 9

For 2004 beregnes størrelsen af de nye toldkontingenter og forhøjelserne af de bestående toldkontingenter pro rata af basismængderne, under hensyntagen til den del af perioden, der er forløbet inden datoen for denne protokols anvendelse.

Artikel 10

Denne protokol udgør en integrerende del af Euro-Middelhavsaftalen. De bilag og erklæringer, der er knyttet til denne protokol, udgør en integrerende del heraf.

Artikel 11

1.  Denne protokol godkendes af Fællesskaberne, ved Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne, og af Den Arabiske Republik Egypten i overensstemmelse med egne procedurer.

2.  Parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 12

1.  Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

2.  Denne protokol anvendes midlertidigt fra den 1. maj 2004.

Artikel 13

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på hver af de kontraherende parters officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 14

Teksten til Euro-Middelhavsaftalen, herunder bilagene og protokollerne, som udgør en integrerende del heraf, slutakten og de dertil knyttede erklæringer udfærdiges på estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk, og disse tekster har samme gyldighed som originalteksterne. Associeringsrådet godkender disse tekster.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december huszadik napján.

Magħmula fi Brussel fl-għoxrin ġurnata ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli dvadsiateho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundrafyra.

image

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

signatory

signatory

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäische Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republik of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba di Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

signatory

signatory

PROTOKOL 1

om den gældende ordning for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Egypten1. De i bilaget anførte varer med oprindelse i Egypten indføres i Fællesskabet på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser.

2.

 

a) Tolden afskaffes eller nedsættes som angivet i kolonne A.

b) For visse varer, for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, gælder de i kolonne A og i kolonne C nævnte nedsættelser kun for værditolden.

For varer, der henhører under KN-kode 0703 20 00 , 0709 90 39 , 0709 90 60 , 0711 20 90 , 0712 90 19 , 0714 20 90 , 1006 , 1212 91 , 1212 99 20 , 1703 og 2302 , gælder indrømmelsen også for den specifikke told.

3. For visse varer afskaffes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet i kolonne B.

Disse toldkontingenter gælder på årsbasis fra den 1. januar til den 31. december, medmindre andet er angivet.

For mængder, der indføres ud over kontingenterne, anvendes tolden for de berørte varer i henhold til den fælles toldtarif i sin helhed eller nedsat i det i kolonne C angivne forhold.

I 2004 beregnes mængderne for de nye toldkontingenter og forhøjelserne af mængderne af de eksisterende toldkontingenter pro rata af de i protokollen anførte basismængder under hensyntagen til den del af perioden, der er forløbet inden den 1. maj 2004.

4. For varer, hvor de særlige bestemmelser i kolonne D henviser til dette stykke, forhøjes de toldkontingentmængder, der er angivet i kolonne B, hvert år med 3 % af det foregående års mængde og første gang på den dato, hvor hvert toldkontingent åbnes anden gang.

5. For friske appelsiner henhørende under KN-kode 0805 10 10 , 0805 10 30 og 0805 10 50 , der indføres inden for rammerne af for det toldkontingent på 34 000 tons, der er omfattet af værditoldindrømmelsen, gælder den mellem Det Europæiske Fællesskab og Egypten aftalte indgangspris, fra hvilken den særlige told, der er fastsat i Fællesskabets liste over WTO-indrømmelser, nedsættes til 0:

 264 EUR/ton for hver periode, fra 1. december til 31. maj.

Hvis indgangsprisen for en sending er 2, 4, 6 eller 8 % lavere end den aftalte indgangspris, er den særlige told henholdsvis lig med 2, 4, 6 eller 8 % af den aftalte indgangspris. Hvis indgangsprisen for en sending er mindre end 92 % af den aftalte indgangspris, finder den i WTO bundne særlige told anvendelse.

Bilag til protokol 1KN-kode (1)

Varebeskrivelse (2)

a

b

c

d

Nedsættelse af MFN-toldsatsen (1) (%)

Toldkontingent (nettovægt i tons)

Nedsættelse af toldsatsen ud over toldkon-tingentet (1) (%)

Særlige bestemmelser

0601

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, også i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder, undtagen cikorierødder henhørende under pos. 1212

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium

100

2 000

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0603 10

Friske afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, fra 1. oktober til 15. april

100

3 000

heraf

Jf. de aftalte betingelser i brevvekslingen

0603 10 80

Friske afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, fra 1. oktober til 15. april — andre varer

100

1 000

0604 99

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

ex 0701 90 50

Nye kartofler, friske eller kølede, i perioden 1. januar til 31. marts

100

År 1: 130 000

År 2: 190 000

År 3 og efterfølgende år: 250 000

60

 

Nye kartofler, friske eller kølede, i perioden 1. april til 30. juni

100

1 750

60

 

0702 00 00

Tomater, friske eller kølede, i perioden 1. november til 31. marts

100

 

0703 10

Skalotteløg og andre spiseløg, friske eller kølede, i perioden 1. februar til 15. juni

100

16 150

60

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0703 20 00

Hvidløg, friske eller kølede, i perioden 1. februar til 15. juni

100

3 000

50

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0704

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller kølede, i perioden 1. november til 15. april

100

1 500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0705 11 00

Hovedsalat i perioden 1. november til 31. marts

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0706 10 00

Gulerødder og turnips, friske eller kølede, i perioden 1. januar til 30. april

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0707 00

Agurker og asier, friske eller kølede, i perioden 1. januar til udgangen af februar

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede, i perioden 1. november til 30. april

100

År 1: 15 000 ;

År 2: 17 500

År 3 og efterfølgende år: 20 000

 

0709

Andre grøntsager, friske eller kølede:

— asparges i perioden 1. oktober til udgangen af februar

— sød peber i perioden 1. november til 30. april

— andre grøntsager i perioden 1. november til udgangen af februar

100

 

ex  07 10

ex  07 11

Grøntsager, frosne og foreløbigt konserverede, undtagen sukkermajs henhørende under pos. 0710 40 00 og 0711 90 30 og undtagen svampe af slægten Agaricus henhørende under pos. 0710 80 61 og 0711 51 00

100

År 1: 1 000

År 2: 2 000

År 3 og efterfølgende år: 3 000

 

0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

100

16 550

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

ex  07 13

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede, undtagen varer til udsæd henhørende under pos. 0713 10 10 , 0713 33 10 og 0713 90 10

100

 

0714 20

Søde kartofler, friske, kølede, frosne eller tørrede

100

3 000

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0804 10 00

Dadler, friske eller tørrede

100

 

0804 50 00

Guavabær, mangoer og mangostaner

100

 

0805 10

Appelsiner, friske eller tørrede

100

År 1: 58 020  (2)

År 2: 63 020  (2)

År 3 og efterfølgende år: 68 020  (2)

60

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 5

0805 20

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske eller tørrede

100

 

0805 50

Citroner (Citrus limon og Citrus limonum) og limefrugter (Citrus aurantifolia og Citrus latifolia), friske eller tørrede

100

 

0805 40 00

Grapefrugter, friske eller tørrede

100

 

0806 10

Druer, friske, i perioden 1. februar til 14. juli

100

 

0807 11 00

Vandmeloner, friske, i perioden 1. februar til 15. juni

100

 

0807 19 00

Andre meloner, friske, i perioden 15. oktober til 31. maj

100

1 175

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0808 20

Pærer og kvæder, friske

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0809 30

Ferskner, herunder nektariner, friske, i perioden 15. marts til 31. maj

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0809 40

Blommer og slåen, friske, i perioden 15. april til 31. maj

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0810 10 00

Jordbær, friske, i perioden 1. oktober til 31. marts

100

År: 500

År: 1 205

År 3 og efterfølgende år: 1 705

 

0810 90 95

Andre frugter, friske

100

 

0811

0812

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler, eller foreløbigt konserverede, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

100

År 1: 1 000

År 2: 2 000

År 3 og efterfølgende år: 3 000

 

0904

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

100

 

0909

Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen; enebær

100

 

0910

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier

100

 

1006

Ris

25

32 000

 

100

5 605

 

1202

Jordnødder

100

 

ex  12 09

Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd, undtagen roefrø henhørende under pos. 1209 10 00 og 1209 29 60

100

 

1211

Planter og plantedele (herunder frø og frugter), af den art der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lign.

100

 

1212

Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør; frugtsten og -kerner samt andre vegetabilske produkter, af den art der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet

100

 

1515 50 11

Sesamolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler (3)

100

1 000

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

1515 90

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

1703

Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker

100

350 000

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

2001 90 10

Mangochutney

100

 

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler

100

1 000

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

2008 11

Jordnødder

100

3 000

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

2009

Frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

100

1 050

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

2302

Klid og andre restprodukter fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter

60

 

5301

Hør

100

 

(*1)   KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 1789/2003 (EUT L 281 af 30.10.2003).

(*2)   Uanset de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen betragtes som værende alene af vejledende værdi, idet præferenceordningen inden for rammerne af denne protokol bestemmes af KN-koder. Hvor der anvendes »ex« KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét.

(1)   Nedsættelsen finder kun anvendelse på toldens værdielement. For varer henhørende under KN-kode 0703 20 00 , 0709 90 39 , 0709 90 60 , 0711 20 90 , 0712 90 19 , 0714 20 90 , 1006 , 1212 91 , 1212 99 20 , 1703 og 2302 finder indrømmelsen imidlertid også anvendelse på den specifikke told.

(2)   Toldkontingent gældende fra 1. juli til 30. juni, hvoraf 34 000 tons for søde appelsiner, friske, henhørende under KN-kode 0805 10 10 , 0805 10 30 og 0805 10 50 , i perioden 1. december til 31. maj.

(3)   Henførsel under denne position sker på de vilkår, der er fastlagt i de relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1) og senere ændringer.

▼M3

PROTOKOL

til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske UnionKONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »EF-medlemsstaterne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union,

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen,

på den ene side, og

DEN ARABISKE REPUBLIK EGYPTEN, i det følgende benævnt »Egypten«,

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, i det følgende benævnt »Euro-Middelhavsaftalen«, blev undertegnet i Bruxelles den 25. juni 2001 og trådte i kraft den 1. juni 2004,

SOM HENVISER TIL, at traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union og den dertil knyttede akt blev undertegnet i Luxembourg den 25. april 2005 og trådte i kraft den 1. januar 2007,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at i henhold til artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten skal tiltrædelsen af de nye kontraherende parter til Euro-Middelhavsaftalen vedtages ved indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen,

SOM HENVISER TIL, at der har fundet konsultationer sted i medfør af artikel 21 i Euro-Middelhavsaftalen, for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Egyptens fælles interesser,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:Artikel 1

Republikken Bulgarien og Rumænien bliver parter i Euro-Middelhavsaftalen og godkender og noterer sig på samme måde som Fællesskabets øvrige medlemsstater teksten til aftalen såvel som fælleserklæringerne, erklæringerne og brevvekslingerne.KAPITEL 1

ÆNDRINGER TIL TEKSTEN TIL EURO-MIDDELHAVSAFTALEN, HERUNDER BILAGENE OG PROTOKOLLERNE

Artikel 2

Landbrugsprodukter

Protokol 1 ændres som anført i bilaget til denne protokol.

Artikel 3

Oprindelsesregler

I protokol 4 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, udgår henvisningen til de nye medlemsstater.

2) Bilag IVa affattes således:


»BILAG IV A
Bulgarsk
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
Spansk
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Tjekkisk
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Dansk
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Tysk
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Estisk
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Græsk
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Engelsk
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Fransk
L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).
Italiensk
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Lettisk
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Litauisk
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Ungarsk
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Maltesisk
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).
Nederlandsk
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Polsk
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Portugisisk
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Rumænsk
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Slovensk
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Slovakisk
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Finsk
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Svensk
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Arabisk
image«

3) Bilag IVb affattes således:
»BILAG IV B

Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Fransk

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Italiensk

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Lettisk

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Litauisk

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Portugisisk

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Rumænsk

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Slovakisk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že, okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Arabisk

image

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).«KAPITEL 2OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 4

Oprindelsesbevis og administrativt samarbejde

1.  Oprindelsesbeviser, der er behørigt udstedt enten af Egypten eller af en ny medlemsstat i forbindelse med præferenceaftaler eller autonome ordninger, de indbyrdes anvender, accepteres i de respektive lande i henhold til denne protokol, forudsat at:

a) en sådan oprindelsesstatus giver præferencetoldbehandling på basis af de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i aftalen mellem EU og Egypten eller i Fællesskabets arrangement med generelle præferencer

b) oprindelsesbeviset og transportdokumenterne er udstedt senest dagen før tiltrædelsesdatoen

c) oprindelsesbeviset forelægges toldmyndighederne inden fire måneder efter tiltrædelsesdatoen.

Når varer er angivet til indførsel i enten Egypten eller en ny medlemsstat inden tiltrædelsesdatoen under præferenceaftaler eller autonome ordninger, der anvendtes mellem Egypten og den pågældende nye medlemsstat på dette tidspunkt, kan et oprindelsesbevis, der er udstedt med tilbagevirkende kraft under de pågældende aftaler eller ordninger, også accepteres, forudsat at dette bevis forelægges for toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

2.  Egypten og de nye medlemsstater bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som »godkendt eksportør« som led i de præferenceaftaler eller autonome ordninger, der er anvendt mellem dem, forudsat at:

a) der også er en sådan bestemmelse i den aftale, som inden tiltrædelsesdatoen blev indgået mellem Egypten og Fællesskabet, og

b) den godkendte eksportør anvender de oprindelsesregler, der er gældende under nævnte aftale.

Disse tilladelser skal senest et år efter tiltrædelsesdatoen erstattes med nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne i aftalen.

3.  Anmodninger om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, der er udstedt i henhold til de i stk. 1 og 2 nævnte præferenceaftaler eller autonome ordninger, kan fremsættes af de kompetente toldmyndigheder i enten Egypten eller de nye medlemsstater, og de skal accepteres af disse myndigheder i tre år efter, at det pågældende oprindelsesbevis er udstedt.

Artikel 5

Varer under forsendelse

1.  Bestemmelserne i aftalen kan anvendes på varer, som udføres enten fra Egypten til en af de nye medlemsstater eller fra en af de nye medlemsstater til Egypten, som er i overensstemmelse med protokol [4], og som på tiltrædelsesdatoen enten er under transport eller midlertidigt oplagt i et toldlager eller en frizone i Egypten eller i den pågældende nye medlemsstat.

2.  Der kan i sådanne tilfælde indrømmes præferencebehandling, hvis der senest fire måneder efter tiltrædelsesdatoen forelægges toldmyndighederne i indførselslandet et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i udførselslandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 6

Den Arabiske Republik Egypten forpligter sig til ikke at fremsætte krav, anmodninger eller indsigelser og til ikke at ændre eller tilbagekalde indrømmelser i henhold til GATT 1994, artikel XXIV.6 og XXVIII, i forbindelse med denne udvidelse af Fællesskabet.

Artikel 7

Denne protokol udgør en integrerende del af Euro-Middelhavsaftalen.

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del deraf.

Artikel 8

1.  Denne protokol godkendes af Fællesskaberne, af Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne og af Den Arabiske Republik Egypten i overensstemmelse med egne procedurer.

2.  Parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 9

1.  Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

2.  Denne protokol anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2007.

3.  Uanset stk. 1 og 2 finder forhøjelsen af toldkontingentmængden for appelsiner, som der er bestemmelse om i bilaget til denne protokol, anvendelse fra den 1. juli 2007.

Artikel 10

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på hvert af de kontraherende parters officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 11

Teksten til Euro-Middelhavsaftalen, herunder bilagene og protokollerne, som udgør en integrerende del deraf, samt slutakten og de dertil knyttede erklæringer udfærdiges på bulgarsk og rumænsk ( 4 ), og disse tekster har samme gyldighed som originalteksterne. Associeringsrådet godkender disse tekster.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého šestého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-six novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit sestajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Novembro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, la douăzecișișase noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne šestindvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte november tjugohundrasju.

image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

signatory

signatory

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

За Арабска република Египет

Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba d'Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

signatory

signatory

BILAG

ÆNDRING AF PROTOKOL 1 OM ORDNINGERNE FOR INDFØRSEL I FÆLLESSKABET AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I EGYPTEN

1. De indrømmelser, der er omhandlet i dette bilag, erstatter for produkter henhørende under pos. 0805 10 og pos. 1006 de indrømmelser, der anvendes for øjeblikket inden for rammerne af artiklerne i associeringsaftalen (Protokol 1). For alle produkter, der ikke er omhandlet i dette bilag, forbliver de indrømmelser, der anvendes for øjeblikket, uændret.KN-kode (1)

Varebeskrivelse (2)

a

b

c

d

Nedsættelse af MFN-toldsatsen (1) % eller specifik told

Toldkontingent

(t nettovægt)

Nedsættelse af MFN-toldsatsen ud over toldkontingentet (1) %

Særlige bestemmelser

0805 10

Appelsiner, friske eller tørrede

100

70 320  (2)

60

Med forbehold af særlige bestemmelser i protokol 1, punkt 5

1006

Ris

25

32 000

 

100

5 605

 

1006 20

Afskallet ris (hinderis)

11 EUR/t

57 600

 

1006 30

Delvis sleben eller sleben ris

33 EUR/t

19 600

 

1006 40 00

Brudris

13 EUR/t

5 000

 

(*1)   KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 1549/2006 (EUT L 301 af 31.10.2006, s. 1).

(*2)   Uanset de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen betragtes som værende alene af vejledende værdi, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koder. Hvor der anvendes »ex« KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét.

(1)   Toldnedsættelsen gælder kun værditoldsatserne. For varer, der henhører under KN-kode 0703 20 00 , 0709 90 39 , 0709 90 60 , 0711 20 90 , 0712 90 19 , 0714 20 90 , 1006 , 1212 91 , 1212 99 20 , 1703 og 2302 , gælder indrømmelsen også for den specifikke told.

(2)   Toldkontingent gældende fra 1. juli til 30. juni. Af denne mængde er 36 300 t til appelsiner, friske, henhørende under kn-kode 0805 10 20 i perioden fra 1. december til 31. maj.

2. Den i punkt 5 i protokol 1 nævnte mængde (34 000 t) erstattes af 36 300 t.

▼M7

PROTOKOL

til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske UnionKONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN KROATIEN,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, og

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«,

på den ene side, og

DEN ARABISKE REPUBLIK EGYPTEN, i det følgende benævnt »Egypten«,

på den anden side,

i det følgende under ét benævnt »de kontraherende parter« med henblik på denne protokol,

som tager i betragtning, at

(1)

Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (»aftalen«) blev undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2001 og trådte i kraft den 1. juni 2004.

(2)

Traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union blev undertegnet i Bruxelles den 9. december 2011 og trådte i kraft den 1. juli 2013.

(3)

I henhold til artikel 6, stk. 2, i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse skal Republikken Kroatiens tiltrædelse af aftalen godkendes ved indgåelse af en protokol til aftalen.

(4)

Konsultationer i henhold til aftalens artikel 21, stk. 2, har fundet sted for at sikre, at der er taget hensyn til Unionens og Egyptens fælles interesser,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:Artikel 1

Republikken Kroatien tiltræder herved som part i Euro-Middelhavs-aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side og tilslutter sig og noterer sig på samme måde som Unionens øvrige medlemsstater aftaleteksten såvel som fælleserklæringerne, erklæringerne og brevvekslingerne.KAPITEL I

ÆNDRINGER TIL AFTALETEKSTEN, HERUNDER BILAGENE OG PROTOKOLLERNE

Artikel 2

Landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer

Tabellen knyttet som bilag til aftalens protokol 1 erstattes af tabellen i bilaget til nærværende protokol.

Artikel 3

Oprindelsesregler

For perioden mellem den 1. juli 2013 og den 31. januar 2016 ændres protokol 4 som følger:

1. Bilag IVa affattes således:


»BILAG IVA
TEKST TIL FAKTURAERKLÆRINGEN
Fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.
Bulgarsk
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 5 ) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 6 ).
Spansk
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (8) ] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… (9) .
Tjekkisk
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (8) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (9) .
Dansk
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (8) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (9) .
Tysk
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (8) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (9)  Ursprungswaren sind.
Estisk
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr … (8) ) deklareerib, et need tooted on … (9)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Græsk
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (8) ] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (9) .
Engelsk
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (8) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (9)  preferential origin.
Fransk
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (8) ] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (9) .
Kroatisk
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (8)  izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (9)  preferencijalnog podrijetla.
Italiensk
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (8) ] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (9) .
Lettisk
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (8) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (9) .
Litauisk
Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (8) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (9)  preferencinės kilmės produktai.
Ungarsk
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (8) ) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (9)  származásúak.
Maltesisk
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (8) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (9) .
Nederlandsk
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (8) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (9) .
Polsk
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (8) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (9)  preferencyjne pochodzenie.
Portugisisk
O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (8) ], declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (9) .
Rumænsk
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (8) ] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (9) .
Slovensk
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (8) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialnoporeklo … (9) .
Slovakisk
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (8) ] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (9) .
Finsk
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (8) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (9)  alkuperätuotteita.
Svensk
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (8) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (9) .
Arabisk
image
… ( 7 )
(Sted og dato)

(Eksportørens underskrift; endvidere skal navnet på den person, der underskriver erklæringen, angives letlæseligt)

2. Bilag IVb affattes således:
»BILAG IVB

TEKSTEN TIL EUR-MED-FAKTURAERKLÆRINGEN

EUR-MED-fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 8 )) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 9 ).

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied ( 10 )

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (8) ] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (9) .

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (8) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (9) .

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (8) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (9) .

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (8) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (9)  Ursprungswaren sind.

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr. … (8) ) deklareerib, et need tooted on … (9)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (8) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (9) .

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (8) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (9)  preferential origin.

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (8) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (9) ).

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Kroatisk

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (8) ) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (9)  preferencijalnog podrijetla.

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (8) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (9) .

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Lettisk

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (8) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (9) .

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Litauisk

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (8) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (9)  preferencinės kilmės produktai.

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (8) ) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (9)  származásúak.

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (8) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (9) .

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (8) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (9) .

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (8) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (9)  preferencyjne pochodzenie.

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Portugisisk

O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (8) ) declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (9) .

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Rumænsk

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (8) ) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (9) .

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. (8)  izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno poreklo … (9) .

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Slovakisk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (8) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (9) .

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (8) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (9) .

 cumulation applied with … (name of country/countries)

 no cumulation applied (10) 

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (8) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (9) .

 cumulation applied with … (landets/landenes navn)

 no cumulation applied (10) 

Arabisk

image

 cumulation applied with … (name of country/countries)

 no cumulation applied (10) 

… ( 11 )

(Sted og dato)

(Eksportørens underskrift; endvidere skal navnet på den person, der underskriver erklæringen, angives letlæseligt)KAPITEL II

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 4

Varer i transit

1.  Bestemmelserne i aftalen kan anvendes på varer, der udføres enten fra Egypten til Kroatien eller fra Kroatien til Egypten, og som opfylder bestemmelserne i protokol 4 til aftalen og på datoen for Kroatiens tiltrædelse enten er undervejs eller i midlertidig opbevaring, på toldoplag eller i en frizone i Egypten eller i Kroatien.

2.  Der kan i sådanne tilfælde indrømmes præferencebehandling, hvis toldmyndighederne i importlandet senest fire måneder efter Kroatiens tiltrædelse forelægges et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i eksportlandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.KAPITEL III

AFSLUTTENDE OG GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 5

Egypten forpligter sig til ikke at fremsætte krav, anmodninger eller indsigelser og til ikke at ændre eller tilbagekalde indrømmelser i henhold til artikel XXIV.6 og XXVIII i GATT 1994 i forbindelse med denne udvidelse af Unionen.

Artikel 6

På et passende tidspunkt efter paraferingen af denne protokol meddeler Unionen sine medlemsstater og Egypten den kroatisksprogede udgave af aftalen. Med forbehold af protokollens ikrafttræden er den sprogudgave, der er omhandlet i første punktum i denne artikel, autentisk på samme vilkår som den bulgarske, danske, engelske, estiske, finske, franske, græske, italienske, lettiske, litauiske, maltesiske, nederlandske, polske, portugisiske, rumænske, slovakiske, slovenske, spanske, svenske, tjekkiske, tyske, ungarske og arabiske sprogudgave af aftalen.

Artikel 7

Denne protokol og bilaget dertil udgør en integreret del af aftalen.

Artikel 8

1.  Denne protokol skal godkendes af Rådet for Den Europæiske Union på Unionens og dens medlemsstaters vegne og af Egypten i overensstemmelse med egne procedurer. De kontraherende parter underretter hinanden, når de har afsluttet de nødvendige procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

2.  Denne protokol træder i kraft på den første dag i den anden måned efter den dato, på hvilken alle parter har underrettet hinanden om, at de har afsluttet de procedurer, der er nødvendige i så henseende.

3.  Protokollen anvendes midlertidigt med virkning fra den 1. juli 2013 i afventning af dens ikrafttræden.

Artikel 9

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede, der er behørigt bemyndiget hertil, undertegnet denne protokol.

Съставено в Брюксел на десети април през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el diez de abril de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne desátého dubna dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende april to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am zehnten April zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the tenth day of April in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le dix avril deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu desetog travnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dieci aprile duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada desmitajā aprīlī.

Priimta Briuselyje du tūkstančiai septynioliktųjų metų balandžio dešimtą dieną.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év április havának tizedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta' April fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, tien april tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em dez de abril de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la zece aprilie două mii șaptesprezece.

V Bruseli desiateho apríla dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne desetega aprila leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tionde april år tjugohundrasjutton.

image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

signatory

signatory

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

signatory

signatory

За Арабска република Египет

Por la República Árabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Za Arapsku Republiku Egipat

Per la Repubblica araba d'Egitto

Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –

Egipto Arabų Respublikos vardu

az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

För Arabrepubliken Egypten

signatory

signatory

BILAG

LANDBRUGSPRODUKTER, FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER OG FISK OG FISKEVARER

ÆNDRING AF AFTALENS PROTOKOL 1 OM ORDNINGERNE FOR INDFØRSEL I DEN EUROPÆISKE UNION AF LANDBRUGSPRODUKTER, FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER OG FISK OG FISKEVARER MED OPRINDELSE I EGYPTEN

De indrømmelser, der er omhandlet i dette bilag, erstatter for produkter henhørende under underposition 0810 10 00 de indrømmelser, der anvendes for øjeblikket inden for rammerne af associeringsaftalen (protokol 1). For alle produkter, der ikke er omhandlet i dette bilag, forbliver de indrømmelser, der anvendes for øjeblikket, uændret.KN-kode

Varebeskrivelse

Nedsættelse af MFN-toldsats (%)

Toldkontingent

(ton nettovægt)

Nedsættelse af toldsatsen ud over toldkontingentet (%)

Særlige bestemmelser

0810 10 00

Jordbær, friske, i perioden 1. oktober til 30. april

100 %

10 000

 

100 %

94

De særlige bestemmelser i protokol 1, punkt 5, finder ikke anvendelse

▼B

SLUTAKTDe befuldmægtigede for:

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, i det følgende benævnt »medlemsstater«,

og for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side og

de befuldmægtigede for DEN ARABISKE REPUBLIK EGYPTEN, i det følgende benævnt »Egypten«,

på den anden side,

forsamlet i Luxembourg den 25. juni 2001 med henblik på undertegnelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, i det følgende benævnt »Euro-Middelhavsaftalen«, har vedtaget følgende tekster:

Euro-Middelhavsaftalen, dennes bilag og følgende protokoller:

Protokol 1

om ordninger for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Egypten

Protokol 2

om ordninger for indførsel i Egypten af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

Protokol 3

om ordninger for forarbejdede landbrugsprodukter

Protokol 4

om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde

Protokol 5

om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål.

Protokol

til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

Protokol

til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Protokol

til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og for Fællesskabet og den befuldmægtigede for Egypten har vedtaget følgende fælles erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:

Fælles erklæring om artikel 3, stk. 2, i aftalen

Fælles erklæring om artikel 14 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 18 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 34 i aftalen

Fælles erklæring om artikel 37 og bilag VI i aftalen

Fælles erklæring om artikel 39 i aftalen

Fælles erklæring om afsnit VI, kapitel 1, i aftalen

Fælles erklæring om databeskyttelse

Den befuldmægtigede for Egypten har noteret sig følgende ensidige erklæringer fra Det Europæiske Fællesskab:

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab om artikel 11 i aftalen

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab om artikel 19 i aftalen

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab om artikel 21 i aftalen

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab om artikel 34 i aftalen

Erklæring fra det Europæiske Fællesskab

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og for Fællesskabet og de befuldmægtigede for Egypten har ligeledes taget den i slutakten indeholdte aftale i form af brevveksling til efterretning:

Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Egypten om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

FÆLLES ERKLÆRINGER
FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 3, STK. 2, I AFTALEN

Det vedtages, at den politiske dialog og samarbejdet også omfatter anliggender vedrørende bekæmpelse af terrorisme.
FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 14 I AFTALEN

Begge parter er enige om at ville forhandle om at gøre indrømmelser over for hinanden i samhandelen med fisk og fiskerivarer på basis af gensidighed og i den fælles interesse med sigte på at nå til en aftale om de nærmere enkeltheder senest et år efter undertegnelsen af denne aftale.
FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 18 I AFTALEN

Opstår der alvorlige vanskeligheder i forbindelse med importniveauet i henhold til aftalen, kan bestemmelserne om afholdelse af konsultation mellem parterne bringes i anvendelse, eventuelt som hasteprocedure.
FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 34 I AFTALEN

Parterne anerkender, at Egypten er i færd med at udforme sine egne konkurrenceregler. Det vil danne det nødvendige grundlag for vedtagelse af gennemførelsesregler, jf. artikel 34, stk. 2. Egypten tager ved udformningen af sin lovgivning hensyn til de konkurrenceregler, der er fastlagt i Den Europæiske Union.

Parterne kan, indtil de i artikel 34, stk. 2, nævnte gennemførelsesregler er vedtaget, indbringe sager til overvejelse i Associeringsrådet i tilfælde, hvor der opstår alvorlige problemer.
FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 37 OG BILAG VI I AFTALEN

Intellektuel, ejendomsret med henblik på anvendelsen af aftalen omfatter i særdeleshed ophavsret, herunder ophavsret til edb-programmer, og beslægtede rettigheder, patenter, industrielle mønstre, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, varemærker og servicemærker, integrerede kredsløbs topografi, samt beskyttelse mod illoyal konkurrence efter artikel 10a i Paris-konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten af 1967) og beskyttelse af fortrolig information om knowhow.
FÆLLES ERKLÆRING OM ARTIKEL 39 I AFTALEN

Parterne er enige om, at hver af dem i tilfælde af, at der opstår alvorlige skævheder i deres generelle handelsbalance, som udgør en trussel mod handelsforbindelserne, kan indkalde til konsultationer i Associeringsudvalget med henblik på i overensstemmelse med artikel 39 at tilstræbe afbalancerede økonomiske forbindelser og at overveje en måde til væsentligt at forbedre situationen for at mindske skævhederne.
FÆLLES ERKLÆRING OM AFSNIT VI, KAPITEL 1, I AFTALEN

Parterne er enige om at ville bestræbe sig på at lette udstedelse af visum til personer, der er aktivt involveret i gennemførelsen af denne aftale, bl.a. forretningsfolk, investorer, akademikere, praktikanter, statsembedsmænd; det gælder også børn af og ægtefælle til personer, der er lovligt bosat på den anden parts område.
FÆLLES ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE

Parterne vedtager, at der vil blive sikret databeskyttelse på alle områder, hvor der overvejes udveksling af personoplysninger.

ERKLÆRINGER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM ARTIKEL 11 I AFTALEN

Når der anmodes om konsultationer som omhandlet i artikel 11, er Fællesskabet rede til at afholde konsultationer inden 30 dage om ekstraordinære foranstaltninger, som Egypten indbringer for Associeringsudvalget.

Formålet med sådanne konsultationer skal være at sikre, at de pågældende foranstaltninger er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 11, og Fællesskabet vil ikke modsætte sig, at der træffes sådanne foranstaltninger, hvis betingelserne derfor er opfyldt.
ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM ARTIKEL 19 I AFTALEN

De særlige bestemmelser, som Fællesskabet anvender på De Kanariske Øer, jf. artikel 19, stk. 2, er dem, der findes i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991.
ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM ARTIKEL 21 I AFTALEN

Fællesskabet er rede til at afholde møder på officielt plan på anmodning af Egypten til at give oplysninger om alle eventuelle ændringer i dets handelsforbindelser med tredjelande.
ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM ARTIKEL 34 I AFTALEN

Fællesskabet erklærer, at det, indtil Associeringsrådet har vedtaget gennemførelsesregler vedrørende redelig konkurrence, jf. artikel 34, stk. 2, i forbindelse med fortolkningen af artikel 34, stk. 1, vil vurdere enhver praksis, der strider mod denne artikel, på grundlag af de kriterier, der følger af anvendelsen af reglerne i artikel 81, 82 og 87 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og hvad angår produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, reglerne i artikel 65 og 66 i nævnte traktat samt Fællesskabets statsstøtteregler, herunder den afledte ret.

Fællesskabet erklærer, at det, hvad angår de landbrugsprodukter, der er omhandlet i afsnit II, kapitel 3, vil vurdere enhver praksis, der strider mod artikel 34, stk. 1, nr. i), på grundlag af de kriterier, som Fællesskabet har fastlagt på basis af artikel 36 og 37 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig kriterierne i Rådets forordning nr. 26/62, samt enhver praksis, der strider mod artikel 34, stk. 1, nr. iii), på grundlag af de kriterier, som Det Europæiske Fællesskab har fastlagt på basis af artikel 36 og 87 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

De bestemmelser i aftalen, der hører under del III, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, binder Det Forenede Kongerige og Irland som særskilte kontraherende parter og ikke som del af Det Europæiske Fællesskab, indtil Det Forenede Kongerige eller Irland (afhængigt af tilfældet) underretter Den Arabiske Republik Egypten om, at det er blevet bundet som del af Det Europæiske Fællesskab i overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Det samme gælder for Danmark i overensstemmelse med den protokol om Danmarks stilling, der er knyttet til disse traktater.

▼M4
FÆLLES ERKLÆRING OM SUNDHEDSMÆSSIGE, PLANTSUNDHEDSMÆSSIGE OG TEKNISKE HANDELSHINDRINGER

Parterne løser alle problemer, især sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige og tekniske handelshindringer, der forhindrer gennemførelsen af denne aftale, ved hjælp af eksisterende administrative ordninger. Resultaterne indberettes til underudvalget for landbrug og fiskeri og underudvalget for industri, handel, tjenesteydelser og investeringer og til associeringsudvalget. Parterne forpligter sig til i mindelighed at behandle og finde løsninger på sådanne tilfælde hurtigst muligt i overensstemmelse med deres respektive lovgivning.

▼B

AFTALE

i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Egypten om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif

Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Fællesskabet og Egypten er blevet enige om følgende:

Protokol 1 til Euro-Middelhavsaftalen fastsætter, at tolden ved indførsel i Fællesskabet afskaffes for friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif og med oprindelse i Egypten inden for et loft på 3 000 tons.

Egypten forpligter sig til at overholde de nedenfor angivne betingelser for indførsel i Fællesskabet af roser og nelliker, som kan komme i betragtning ved denne toldafskaffelse:

 Prisniveauet ved indførsel i Fællesskabet skal svare til mindst til 85 % af prisniveauet i Fællesskabet for samme varer i samme perioder.

 Det egyptiske prisniveau skal bestemmes ud fra de registrerede priser på indførte varer på repræsentative importmarkeder i Fællesskabet.

 Prisniveauet i Fællesskabet baseres på de registrerede producentpriser på repræsentative markeder i de vigtigste producerende medlemsstater.

 Prisniveauerne skal registreres hver fjortende dag og vægtes med de respektive mængder. Denne bestemmelse gælder for priserne i Fællesskabet og de egyptiske priser.

 For både producentpriserne i Fællesskabet og importprisen for egyptiske varer skal der sondres mellem storblomstrede og småblomstrede roser og mellem enkelt- og flerblomstrede nelliker.

 Hvis det egyptiske prisniveau for nogen varetype er på under 85 % af prisniveauet i Fællesskabet, suspenderes toldpræferencen. Fællesskabet genindfører toldpræferencen, når der er registreret et egyptisk prisniveau svarende til 85 % eller derover af prisniveauet i Fællesskabet.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Brev fra Egypten

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

»Fællesskabet og Egypten er blevet enige om følgende:

Protokol 1 til Euro-Middelhavsaftalen fastsætter, at tolden ved indførsel i Fællesskabet afskaffes for friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif og med oprindelse i Egypten inden for et loft på 3 000 tons.

Egypten forpligter sig til at overholde de nedenfor angivne betingelser for indførsel i Fællesskabet af roser og nelliker, som kan komme i betragtning ved denne toldafskaffelse:

 Prisniveauet ved indførsel i Fællesskabet skal svare til mindst til 85 % af prisniveauet i Fællesskabet for samme varer i samme perioder.

 Det egyptiske prisniveau skal bestemmes ud fra de registrerede priser på indførte varer på repræsentative importmarkeder i Fællesskabet.

 Prisniveauet i Fællesskabet baseres på de registrerede producentpriser på repræsentative markeder i de vigtigste producerende medlemsstater.

 Prisniveauerne skal registreres hver fjortende dag og vægtes med de respektive mængder. Denne bestemmelse gælder for priserne i Fællesskabet og de egyptiske priser.

 For både producentpriserne i Fællesskabet og importprisen for egyptiske varer skal der sondres mellem storblomstrede og småblomstrede roser og mellem enkelt- og flerblomstrede nelliker.

 Hvis det egyptiske prisniveau for nogen varetype er på under 85 % af prisniveauet i Fællesskabet, suspenderes toldpræferencen. Fællesskabet genindfører toldpræferencen, når der er registreret et egyptisk prisniveau svarende til 85 % eller derover af prisniveauet i Fællesskabet.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.«

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af Deres brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Den Arabiske Republik Egypten( 1 ) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

( 2 ) KN-kode svarende til forordning (EF) nr. 1214/2007 (EUT L 286 af 31.10.2007, s. 1).

( 3 ) EUT L 54 af 26.2.2013, s. 4.

( 4 ) Den bulgarske og den rumænske udgave af aftalen offentliggøres i specialudgaven af EUT på et senere tidspunkt.

( 5 ) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør som omhandlet i protokollens artikel 23, skal den godkendte eksportørs tilladelsesnummer anføres her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, skal ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren skal undlade at udfylde feltet.

( 6 ) Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla som omhandlet i protokollens artikel 38, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

( 7 ) Angivelse heraf kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i selve dokumentet.«

( 8 ) Hvis oprindelseserklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportørs tilladelsesnummer anføres her. Hvis oprindelseserklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, skal ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren skal undlade at udfylde feltet.

( 9 ) Her anføres produkternes oprindelse. Hvis oprindelseserklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

( 10 ) Udfyldes eller overstreges, hvis ikke relevant.

( 11 ) Angivelse heraf kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i selve dokumentet.«

Top