EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2022)471

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / om fastlæggelse af, hvorvidt et produkt indeholdende alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid er et biocidholdigt produkt i henhold til artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

C/2022/0471 final

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) …/…

af 1.2.2022

om fastlæggelse af, hvorvidt et produkt indeholdende alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid er et biocidholdigt produkt i henhold til artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter 1 , særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Den 2. juli 2020 anmodede Danmark Kommissionen om at afgøre, hvorvidt et produkt indeholdende alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid ("ADBAC/BKC (C12-C16)") i en koncentration på 2,4 %, som af fabrikanten markedsføres i Danmark som et langtidsvirkende rengøringsmiddel til fjernelse af belægninger på træ, murværk, tagplader og belægningssten og andre overflader ("produktet"), er et biocidholdigt produkt som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(2)Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid ("ADBAC/BKC (C12-C16)") er opført i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 2 om arbejdsprogrammet for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer. ADBAC/BKC (C12-C16) er omfattet af vurderingsprogrammet for bl.a. produkttype 2 (dvs. produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr) som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012. Produktet indeholder derfor et aktivstof som defineret i artikel 3, stk. 1, litra c), i nævnte forordning.

(3)Som Domstolen fastslog i sin dom af 19. december 2019 i sag C-592/18, Darie 3 , er begrebet "biocidholdigt produkt" som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning nr. 528/2012 bredt. Denne brede fortolkning understøttes af det formål, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 1, som bygger på forsigtighedsprincippet, og som har til formål at "sikre et højt beskyttelsesniveau for både menneskers og dyrs sundhed og miljøet" 4 .

(4)Som Domstolen også bemærkede, er kategoriseringen som "biocidholdigt produkt" som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012 bl.a. betinget af, at produktet "er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere" 5 .

(5)I sin dom af 19. december 2019 i sag C-592/18, Darie, påpegede Domstolen, at vaske- og rengøringsmidler ikke er udelukket fra anvendelsesområdet for forordning nr. 528/2012. Som det fremgår af betragtning 21 i forordning nr. 648/2004, kan et produkt desuden kvalificeres både som et "vaske- og rengøringsmiddel" som omhandlet i nævnte forordnings artikel 2, stk. 1, og som et "biocidholdigt produkt" som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning nr. 528/2012 6 . Under alle omstændigheder kan et produkt betragtes som et biocidholdigt produkt i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012, uanset om det falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 648/2004 7 .

(6)Hvis det forhold, at et givet produkt ifølge fabrikanten er et "rengøringsprodukt", var tilstrækkeligt til at konkludere, at produktet ikke har noget biocidholdigt formål og derfor ikke er et biocidholdigt produkt, ville kravene i forordning (EU) nr. 528/2012 let kunne omgås og dens formål undermineres. En sådan tilgang ville være i strid med Domstolens fortolkning af begrebet "biocidholdigt produkt". Derfor bør alle oplysninger fra fabrikanten, distributørerne og salgsstederne tages i betragtning ved vurderingen af, hvorvidt et produkt er bragt i omsætning med en tiltænkt biocidfunktion, jf. artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7)Tilstedeværelsen af et aktivstof over et bestemt koncentrationsniveau i et produkt indebærer i praksis, at produktet bekæmper virkningen af en eller flere skadegørere. Sådanne koncentrationsniveauer kan derfor give en væsentlig indikation af, at produktet er bragt i omsætning med en tiltænkt biocidfunktion, jf. artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(8)På grundlag af de oplysninger, som Danmark har fremlagt, indeholder produktet aktivstoffet ADBAC/BKC (C12-C16) i en koncentration på 2,4 % og kan anvendes enten ufortyndet eller fortyndet til 50 %, og denne koncentration svarer til koncentrationen for det samme aktivstof i algefjernende biocidholdige produkter, der er godkendt i Nederlandene, når disse fortyndes til anvendelse i overensstemmelse med deres brugsanvisning.

(9)Ifølge de oplysninger, som Danmark har fremlagt, beskriver fabrikanten produktet som et langtidsvirkende rengøringsmiddel til fjernelse af belægninger på træ, murværk, tagplader og belægningssten og andre overflader og angiver i det tekniske datablad, at produktet kun må anvendes udendørs. Fabrikanten anfører også, at kraftigt tilsmudsede overflader først skal rengøres med et rengøringsmiddel fra samme fabrikant, inden overfladen behandles med produktet. Danmark har fremlagt yderligere oplysninger fra en distributør og fra online-salgssteder. Distributøren hævder, at produktet nedbryder fremvækst og beskytter efterfølgende mod tilbagekomst. Ifølge distributøren kan denne fremvækst ses som en grøn belægning på overfladen eller som mørke plamager — navnlig på steder, hvor træer eller buske skygger for solen, på nordvendte sider eller steder med høj fugtighed. Distributøren præciserer, at denne vækstbelægning ikke i sig selv er skadelig for træværket, men at den spreder sig til en større sammenhængende masse, som forhindrer fugt i at slippe ud. På et online-salgssted hævdes det, at produktet virker forebyggende. Danmark har endvidere fremført, at produktet på et andet online-salgssted indgår i en kategori af produkter, der har til formål at rense træværk, fliser og tage, og som beskrives som havende direkte virkning på alger på overflader.

(10)Det lader således til, at produktet har til formål at forebygge og bekæmpe fremvæksten af uønskede alger, hvilket opfylder definitionen af en skadegører i artikel 3, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(11)Eftersom produktet indeholder et aktivstof og har til formål at bekæmpe virkningen af en skadegører ved en virkemåde, der ikke udelukkende er fysisk eller mekanisk, bør produktet betragtes som et biocidholdigt produkt som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(12)Eftersom produkttype 2, som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012, omfatter produkter, der anvendes som algedræbende midler, og som ikke er bestemt til direkte anvendelse på mennesker eller dyr, bør produktet være omfattet af produkttype 2.

(13)Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Et produkt, der indeholder alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid i en koncentration på 2,4 %, og som ifølge oplysninger fra fabrikanten eller distributørerne er beregnet til bekæmpelse af alger, betragtes som et biocidholdigt produkt som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012 og er omfattet af produkttype 2 som defineret i bilag V til nævnte forordning.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1.2.2022.

   På Kommissionens vegne

   Formand
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.
(2)    Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).
(3)    Domstolens dom af 19. december 2019, Darie, C‑592/18, ECLI:EU:C:2019:1140.
(4)    Jf. sag C-592/18, Darie, op. cit., præmis 42.
(5)    Jf. sag C-592/18, Darie, op. cit., præmis 32. Jf. tillige Domstolens dom af 14. oktober 2021, Biofa, C‑29/20, ECLI:EU:C:2021:843, præmis 26.
(6)    Jf. sag C-592/18, Darie, op. cit., præmis 48.
(7)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1).
Top