EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:119:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 119, 21. april 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 119

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
21. april 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/648 af 15. februar 2022 om ændring af bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 for så vidt angår det beløb, som Unionen kan yde i støtte til interventionstyper til landdistriktsudvikling i regnskabsåret 2023

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/649 af 20. april 2022 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen ( 1 )

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/650 af 20. april 2022 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for natriumdiacetat (E 262 (ii)) ( 1 )

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/651 af 20. april 2022 om indledning af en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse foranstaltninger til en enkelt indisk eksporterende producent, om ophævelse af antidumpingtolden på importen fra denne eksporterende producent og om registrering af importen fra denne eksporterende producent

68

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/652 af 20. april 2022 om godkendelse af bitter appelsinekstrakt som tilsætningsstof til foder til visse dyrearter ( 1 )

74

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/653 af 20. april 2022 om godkendelse af et præparat af bladekstrakt af Melissa officinalis L. som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

79

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/654 af 20. april 2022 om godkendelse af butylhydroxyanisol som tilsætningsstof til foder til katte ( 1 )

84

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/655 af 11. april 2022 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i partnerskabsrådet, der er nedsat ved den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side, til vedtagelsen af forretningsordenen for partnerskabsrådet, for partnerskabsudvalget, for underudvalgene og for andre organer, der nedsættes af partnerskabsrådet, og til oprettelsen af listen over underudvalg, for så vidt angår anvendelsen af nævnte aftale

89

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/656 af 11. april 2022 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Tekniske Toldværdikomité og Det Tekniske Udvalg for Oprindelsesregler, der er nedsat i Verdenstoldorganisationens regi, med hensyn til vedtagelsen af rådgivende udtalelser, kommentarer, forklarende bemærkninger, casestudier, undersøgelser og lignende akter vedrørende toldværdiansættelse af importerede varer i henhold til aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 og vedtagelsen af rådgivende udtalelser, oplysninger, rådgivning og lignende akter vedrørende bestemmelse af varers oprindelse i henhold til aftalen om oprindelsesregler

103

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2022/657 af 12. april 2022 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionsstyrken under Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022)

108

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2022/182 af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2022 ( EUT L 45 af 24.2.2022 )

110

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2022/394 af 9. marts 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine ( EUT L 81 af 9.3.2022 )

114

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1832 af 12. oktober 2021 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif ( EUT L 385 af 29.10.2021 )

115

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2178 af 6. juli 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852, som præciserer indholdet og fremlæggelsen af de oplysninger, der skal offentliggøres af virksomheder, som er omfattet af artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU, vedrørende miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, og som præciserer metodologien til sikring af overholdelse af denne oplysningsforpligtelse ( EUT L 443 af 10.12.2021 )

116

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top