EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:115:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 115, 13. april 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 115

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
13. april 2022


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/612 af 6. april 2022 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning) ( 1 )

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/613 af 12. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår øget forfinansiering fra REACT-EU-midlerne og fastsættelsen af en enhedsomkostning

38

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold

42

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/614 af 11. februar 2022 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

43

 

 

Aftale I form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om forlængelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius

45

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU, Euratom) 2022/615 af 5. april 2022 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 med henblik på at øge forudsigeligheden for medlemsstaterne og præcisere procedurerne for tvistbilæggelse ved overdragelsen af traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI

51

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/616 af 8. april 2022 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Carne de Ávila« (BGB))

59

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/617 af 12. april 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for kviksølv i fisk og salt ( 1 )

60

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/618 af 12. april 2022 om berigtigelse af den franske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1533 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima ( 1 )

64

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/619 af 12. april 2022 om afslutning af de fornyede undersøgelser (ny eksportør) af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2230 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina for så vidt angår tre kinesiske eksporterende producenter, om indførelse af tolden på importen fra disse producenter og om ophør med registreringen af denne import

66

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/620 af 7. april 2022 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Forbundsrepublikken Tyskland

73

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/621 af 7. april 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/436 for så vidt angår harmoniserede standarder for betonkanoner, kraner og andre maskiner, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF ( 1 )

75

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/622 af 7. april 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1326 for så vidt angår de harmoniserede standarder for elektromagnetisk kompatibilitet for elmålingsudstyr og afbrydere til husholdningsbrug og lignende anvendelser ( 1 )

85

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/623 af 11. april 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2022) 2454)  ( 1 )

90

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/624 af 12. april 2022 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Rusland

185

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2268 af 6. september 2021 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 for så vidt angår den underliggende metode og præsentation af resultatscenarier, præsentationen af omkostninger og metoden til beregning af summariske omkostningsindikatorer, præsentationen og indholdet af oplysninger om tidligere resultater og præsentationen af omkostninger i forbindelse med sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er), der tilbyder en række investeringsmuligheder, samt tilpasning af overgangsordningen for PRIIP-producenter, der udbyder enheder af fonde som omhandlet i artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheder med den forlængede overgangsordning, der er fastsat i den pågældende artikel ( EUT L 455 I af 20.12.2021 )

187

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2022/135 af 31. januar 2022 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 for så vidt angår anvendelsen af Methyl-N-methylanthranilate i kosmetiske produkter ( EUT L 22 af 1.2.2022 )

230

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/963 af 10. juni 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 og (EU) 2019/6 for så vidt angår identifikation og registrering af dyr af hestefamilien og om fastlæggelse af standardidentifikationsdokumenter for disse dyr ( EUT L 213 af 16.6.2021 )

231

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1165 af 15. juli 2021 om godkendelse af visse produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion og udarbejdelse af en liste over disse ( EUT L 253 af 16.7.2021 )

237

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top