EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:332:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 332, 18. december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 332

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
18. december 2015


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv (EU) 2015/2376 af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2377 af 26. oktober 2015 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold

11

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold

13

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2378 af 15. december 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1156/2012

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2379 af 16. december 2015 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1067/2008 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/2081, af forordning (EF) nr. 1964/2006 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 og af forordning (EF) nr. 1918/2006 for så vidt angår datoen for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2016 inden for rammerne af toldkontingenter for korn, ris og olivenolie, og om fravigelse af forordning (EF) nr. 951/2006 for så vidt angår datoen for udstedelse af eksportlicenser i 2016 for sukker og isoglucose uden for kvoten

46

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2380 af 16. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

50

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2381 af 17. december 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling

52

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2382 af 17. december 2015 om godkendelse af et præparat af alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produceret af Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produceret af Aspergillus niger (CBS 120604) som fodertilsætningsstof til æglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning (indehaver af godkendelsen er Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

54

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2383 af 17. december 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt angår listen over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol ( 1 )

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 af 17. december 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Brasilien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009

63

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2385 af 17. december 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Den Russiske Føderation

91

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2386 af 17. december 2015 om at gøre importen af armeringsstænger af stål med høj udmattelsesstyrke med oprindelse i Folkerepublikken Kina til genstand for registrering

111

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2387 af 17. december 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

114

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2388 af 17. december 2015 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden 1.-7. december 2015, og om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til den fastsatte mængde for delperioden 1. april til 30. juni 2016, inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

116

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2389 af 17. december 2015 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden 1.-7. december 2015, og om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til mængden for delperioden 1. april til 30. juni 2016 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

119

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2390 af 17. december 2015 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i perioden 1. til 7. december 2015, inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Ukraine, der er åbnet ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078

122

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2391 af 17. december 2015 om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til den mængde, der er fastsat for delperioden 1. april til 30. juni 2016 inden for rammerne af de toldkontingenter, der blev åbnet for æg og ægalbumin ved forordning (EF) nr. 539/2007

124

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2015/2392 af 17. december 2015 om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår indberetning af faktiske eller mulige overtrædelser af nævnte forordning til de kompetente myndigheder

126

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2015/2393 af 8. december 2015 om ændring af Rådets forretningsorden

133

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2394 af 8. december 2015 om den holdning, der skal indtages af medlemsstaterne på vegne af Den Europæiske Union vedrørende de beslutninger, der skal træffes af Eurocontrols Permanente Kommission om Eurocontrols roller og opgaver og om centraliserede tjenester

136

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2395 af 10. december 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2010/99/EU om bemyndigelse af Republikken Litauen til at udvide anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

140

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2396 af 10. december 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

142

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2397 af 16. december 2015 om beskikkelse af et spansk medlem af og en spansk suppleant til Regionsudvalget

144

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2398 af 17. december 2015 om oplysninger og dokumentation i forbindelse med ansøgning om optagelse af et anlæg, som er beliggende i et tredjeland, på den europæiske liste over skibsophugningsanlæg ( 1 )

145

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1835 af 12. oktober 2015 om fastlæggelse af statutten, hjemstedet og de nærmere bestemmelser for Det Europæiske Forsvarsagenturs drift ( EUT L 266 af 13.10.2015 )

156

 

*

Berigtigelse til Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/1938 af 27. august 2015 om ændring af Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/27) ( EUT L 282 af 28.10.2015 )

158

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top