Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:313:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 313, 28. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 313

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
28. november 2015


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2193 af 25. november 2015 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/2194 af 23. november 2015 om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

20

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2195 af 9. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2196 af 24. november 2015 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Torta del Casar (BOB))

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2197 af 27. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår snævert forbundne valutaer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 ( 1 )

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2198 af 27. november 2015 om godkendelse af aktivstoffet rescalure, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

35

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2199 af 27. november 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

38

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité afgørelse (FUSP) 2015/2200 af 13. november 2015 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2015)

40

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2015/2201 af 13. november 2015 om accept af tredjelandes bidrag til Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/5/2015)

41

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/2202 af 19. november 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2015/37)

42

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2015/1200 af 22. juli 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for amidosulfuron, fenhexamid, kresoxymmethyl, thiacloprid og trifloxystrobin i eller på visse produkter ( EUT L 195 af 23.7.2015 )

44

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/925/EU af 16. december 2014 om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2014 og om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/722/EU for så vidt angår EU-tilskuddet til visse programmer, der blev godkendt ved nævnte afgørelse ( EUT L 363 af 18.12.2014 )

44

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top