Help Print this page 

Document L:2012:332:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 332, 4. december 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.332.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 332

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
4. december 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1139/2012 af 3. december 2012 om gennemførelse af artikel 11, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1140/2012 af 28. november 2012 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Coppia Ferrarese (BGB)]

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2012 af 30. november 2012 om forbud mod fiskeri efter sej i norske farvande syd for 62° N fra fartøjer, der fører svensk flag

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1142/2012 af 3. december 2012 om 182. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1143/2012 af 3. december 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2012/45/EU af 3. december 2012 om den anden tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt (1)

18

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/743/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/3/2012 af 27. november 2012 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

20

 

 

2012/744/EU

 

*

Rådets afgørelse truffet efter fælles overenskomst med formanden for Kommissionen af 28. november 2012 om udnævnelse af et nyt medlem af Europa-Kommissionen

21

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/745/FUSP af 3. december 2012 om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

22

 

 

2012/746/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 30. november 2012 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, der er bestemt til gratis uddeling til eller gratis bliver stillet til rådighed for ofrene for jordskælvene i maj 2012 i Italien (meddelt under nummer C(2012) 8687)

29

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010 (EUT L 88 af 24.3.2012)

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top