EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:343:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 343, 23. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.343.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 343

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
23. december 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1375/2011 af 22. december 2011 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 687/2011

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1376/2011 af 20. december 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Mongeta del Ganxet (BOB)]

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1377/2011 af 20. december 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Salva Cremasco (BOB)]

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1378/2011 af 20. december 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Rheinisches Apfelkraut (BGB)]

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1379/2011 af 20. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 382/2008, (EU) nr. 1178/2010 og (EU) nr. 90/2011 for så vidt angår KN-koderne og produktkoderne i nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter i oksekøds-, ægge- og fjerkrækødssektoren

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1380/2011 af 21. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår de særlige betingelser for avls- og brugsstrudsefugle (1)

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1381/2011 af 22. december 2011 om afvisning af at godkende aktivstoffet chlorpicrin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af beslutning 2008/934/EF (1)

26

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1382/2011 af 22. december 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

28

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1383/2011 af 22. december 2011 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. januar 2012

30

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1384/2011 af 22. december 2011 om den minimumstold, der skal fastsættes for den tredje dellicitation inden for rammerne af den licitation, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2011

33

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/871/FUSP af 19. december 2011 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (Athena)

35

 

*

Rådets afgørelse 2011/872/FUSP af 22. december 2011 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af afgørelse 2011/430/FUSP

54

 

 

2011/873/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. december 2011 om fastsættelse af mængder og tildeling af kvoter af stoffer, som er kontrolleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 for perioden 1. januar til 31. december 2012 (meddelt under nummer K(2011) 9196)

57

 

 

2011/874/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte og fritter samt ikke-kommerciel transport af mere end fem hunde, katte eller fritter til Unionen og om standardcertifikater til brug ved import og ikke-kommerciel transport af disse dyr til Unionen (meddelt under nummer K(2011) 9232)  (1)

65

 

 

2011/875/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. december 2011 om undtagelse af visse finansielle tjenester i postsektoren i Ungarn fra anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (meddelt under nummer K(2011) 9197)  (1)

77

 

 

2011/876/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 19. december 2011 om indrømmelse af fritagelse til visse parter for udvidelsen til visse dele til cykler af den antidumpingtold på cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, og om ophævelse af den suspension og tilbagekaldelse af den fritagelse, der er indrømmet visse parter i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 i forbindelse med betalingen af antidumpingtolden som udvidet til også at omfatte visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (meddelt under nummer K(2011) 9473)

86

 

 

2011/877/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. december 2011 om fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2007/74/EF (meddelt under nummer K(2011) 9523)

91

 

 

2011/878/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 20. december 2011 om bekræftelse af den foreløbige beregning af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for fabrikanter af personbiler for kalenderåret 2010 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (1)

97

 

 

2011/879/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 21. december 2011 om ændring af bilag II og IV til Rådets direktiv 2009/158/EF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (meddelt under nummer K(2011) 9518)  (1)

105

 

 

2011/880/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 21. december 2011 om ændring af bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/402/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende bukkehornsfrø samt visse frø og bønner importeret fra Egypten (meddelt under nummer K(2011) 9524)  (1)

117

 

 

2011/881/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 21. december 2011 om vedtagelse af en finansieringsafgørelse med henblik på støtte til frivillige overvågningsundersøgelser af tab af honningbikolonier (meddelt under nummer K(2011) 9597)

119

 

 

2011/882/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 21. december 2011 om tilladelse til markedsføring af en ny tyggegummibase som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2011) 9680)

121

 

 

2011/883/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 21. december 2011 om en fortegnelse over EU-kontrollører i medfør af artikel 79, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (meddelt under nummer K(2011) 9701)

123

 

 

2011/884/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF (1)

140

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2008/312/Euratom af 5. marts 2008 om det i Rådets direktiv 2006/117/Euratom omhandlede standardledsagedokument til overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel (2008/312/Euratom) (EUT L 107 af 17.4.2008)

149

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top