Help Print this page 

Document L:2011:057:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 57, 2. marts 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.057.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 57

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
2. marts 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse 2011/133/FUSP af 21. februar 2011 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Montenegro om rammerne for Montenegros deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Montenegro om rammerne for Montenegros deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 201/2011 af 1. marts 2011 om en model for erklæring af overensstemmelse med en godkendt jernbanekøretøjstype (1)

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 202/2011 af 1. marts 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 for så vidt angår definitionen af fiskevarer og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2009 for så vidt angår skemaer for forhåndsmeddelelser, benchmarks for havneinspektioner og anerkendte fangstdokumentationsordninger, der er vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

10

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 203/2011 af 1. marts 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

19

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2011/18/EU af 1. marts 2011 om ændring af bilag II, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1)

21

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/134/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 24. marts 2010 om Italiens statsstøtte C 4/03 (ex NN 102/02) til WAM SpA (meddelt under nummer K(2010) 1711 cor.)  (1)

29

 

 

2011/135/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 1. marts 2011 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2009/251/EF om et krav til medlemsstaterne om at sørge for, at produkter indeholdende biocidet dimethylfumarat ikke bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet (meddelt under nummer K(2011) 1174)  (1)

43

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2011/136/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 1. marts 2011 om retningslinjer for gennemførelsen af databeskyttelsesbestemmelserne i forbrugerbeskyttelsessamarbejdssystemet CPSC (Consumer Protection Cooperation System)

44

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Regulativ nr. 100 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår specifikke krav til det elektriske fremdriftssystem

54

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top