Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:053:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 53, 26. februar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.053.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 53

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
26. februar 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/129/EU

 

*

Rådets afgørelse af 13. september 2010 om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg EU-Schweiz, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammet Media 2007, for så vidt angår en afgørelse truffet af det blandede udvalg om opdatering af artikel 1 i bilag I til aftalen

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 183/2011 af 22. februar 2011 om ændring af bilag IV og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (1)

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 184/2011 af 25. februar 2011 om godkendelse af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsætningsstof til foder til hønniker, kalkuner, mindre udbredte fuglearter og andre prydfugle og fuglevildt (indehaver af godkendelsen er Calpis Co. Ltd. Japan, repræsenteret ved Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

33

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2011 af 25. februar 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 499/96 for så vidt angår EU-toldkontingenter for visse fisk og fiskevarer og levende heste med oprindelse i Island

36

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 186/2011 af 25. februar 2011 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier

41

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 187/2011 af 25. februar 2011 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse (1)

45

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 188/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår proceduren for vurdering af aktivstoffer, der ikke fandtes på markedet to år efter meddelelsen af direktivet (1)

51

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 189/2011 af 25. februar 2011 om ændring af bilag VII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1)

56

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 190/2011 af 25. februar 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

61

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 191/2011 af 25. februar 2011 om fastsættelse af salgsprisen for korn på grundlag af den 7. særlige licitation, som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 1017/2010

63

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 192/2011 af 25. februar 2011 om særlige foranstaltninger for støtte til privat oplagring af svinekød, jf. forordning (EU) nr. 68/2011

65

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/130/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. februar 2011 om fastsættelse af mindstekrav ved behandling af elektronisk underskrevne dokumenter på tværs af grænserne foretaget af de kompetente myndigheder som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked (meddelt under nummer K(2011) 1081)  (1)

66

 

 

2011/131/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. februar 2011 om ændring af bilag II til beslutning 2006/766/EF for så vidt angår oplysningerne om Fiji i listen over tredjelande og områder, hvorfra import til konsum af fiskevarer er tilladt (meddelt under nummer K(2011) 1082)  (1)

73

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2009/870/EF af 27. november 2009 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder (EUT L 315 af 2.12.2009)

74

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top