Help Print this page 

Document L:2010:256:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 256, 30. september 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.256.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 256

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
30. september 2010


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 862/2010/EU af 22. september 2010 om Unionens deltagelse i et fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS), der iværksættes af flere medlemsstater (1)

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 863/2010 af 29. september 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 967/2006 for så vidt angår frister for eksport af sukker og told på sukker produceret ud over kvoten

15

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 864/2010 af 29. september 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

17

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 865/2010 af 29. september 2010 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den syvende særlige licitation som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 446/2010

19

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/579/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 27. september 2010 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland og Storhertugdømmet Luxembourg til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

20

 

 

2010/580/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 27. september 2010 om bemyndigelse af Kongeriget Nederlandene til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

22

 

 

2010/581/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 27. september 2010 om tilladelse til Republikken Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

24

 

 

2010/582/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 27. september 2010 om tilladelse til Den Franske Republik og Den Italienske Republik til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

26

 

 

2010/583/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 27. september 2010 om tilladelse til Rumænien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

27

 

 

2010/584/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 27. september 2010 om bemyndigelse af Republikken Letland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

29

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 43/10/KOL af 10. februar 2010 om ændring af listen i punkt 39 i del 1.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen over de grænsekontrolsteder i Island og Norge, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om ophævelse af EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning 301/08/KOL af 21. maj 2008

30

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top