Help Print this page 

Document L:2009:273:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 273, 17. oktober 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.273.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 273

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
17. oktober 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2009 af 16. oktober 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 970/2009 af 16. oktober 2009 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af oktober 2009 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 971/2009 af 16. oktober 2009 om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af oktober 2009 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007 for fjerkrækød

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 972/2009 af 16. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 963/2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. oktober 2009

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 973/2009 af 16. oktober 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

10

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2009/131/EF af 16. oktober 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1)

12

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Europa-Parlamentet og Rådet

 

 

2009/762/EF

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. september 2009 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

14

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

2009/763/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2009 truffet af Landtransportudvalget Fællesskabet/Schweiz den 16. juni 2009 om ændring af bilag 1 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej

15

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 290/2009 af 31. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2009/7) (EUT L 94 af 8.4.2009)

19

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top