EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:040:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 40, 11. februar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 40

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
11. februar 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 122/2009 af 10. februar 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 123/2009 af 10. februar 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for flytning af dyr inden for samme spærrezone og betingelserne for undtagelse af dyr fra udtransportforbuddet i Rådets direktiv 2000/75/EF (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika i fødevarer som følge af uundgåeligt overslæb af disse stoffer til foder, som de ikke er beregnet til (1)

7

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2009/7/EF af 10. februar 2009 om ændring af bilag I, II, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

12

 

*

Kommissionens direktiv 2009/8/EF af 10. februar 2009 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for coccidiostatika eller histomonostatika, der uundgåeligt overslæbes til foder, hvortil de ikke er beregnet (1)

19

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/109/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. februar 2009 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg vedrørende visse undtagelser for omsætningen af frøblandinger bestemt til anvendelse som foderplanter i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF for at afgøre, om visse arter, der ikke er opført i Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF eller 2002/57/EF, opfylder kravene for at blive opført i artikel 2, stk. 1, litra A, i direktiv 66/401/EØF (meddelt under nummer K(2009) 724)  (1)

26

 

 

2009/110/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 10. februar 2009 om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af Newcastle disease i Tyskland i 2008 (meddelt under nummer K(2009) 712)

31

 

 

2009/111/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 10. februar 2009 om offentliggørelse af referencen til standard EN 3-8:2006 »Håndildslukkere — Del 8: Yderligere krav til EN 3-7 vedrørende konstruktion, modstandsevne over for tryk og mekaniske prøvninger af ildslukkere med et maksimalt tilladt tryk på 30 bar eller derunder« i overensstemmelse med direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr (meddelt under nummer K(2009) 739)  (1)

33

 

 

HENSTILLINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/112/EF

 

*

Rådets henstilling af 10. februar 2009 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (syvende EUF) for regnskabsåret 2007

35

 

 

2009/113/EF

 

*

Rådets henstilling af 10. februar 2009 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (ottende EUF) for regnskabsåret 2007

36

 

 

2009/114/EF

 

*

Rådets henstilling af 10. februar 2009 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (niende EUF) for regnskabsåret 2007

37

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/115/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2008 truffet af Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz, der er oprettet i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart af 16. december 2008 om udskiftning af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart

38

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles holdning 2009/116/FUSP af 10. februar 2009 om forlængelse af gyldigheden og ændring af fælles holdning 2004/133/FUSP om restriktive foranstaltninger over for ekstremister i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

56

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande (EUT L 3 af 5.1.2008)

58

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top