Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:352:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 352, 31. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 352

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
31. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1359/2008 af 28. november 2008 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2009 og 2010

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1360/2008 af 2. december 2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne

11

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1361/2008 af 16. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

12

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1362/2008 af 18. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

18

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/979/EF

 

*

Rådets afgørelse af 18. december 2008 om undertegnelse på Fællesskabets vegne og foreløbig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

23

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

24

 

 

Kommissionen

 

 

2008/980/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 5. december 2008 om udpegning af medlemmer af og suppleanter til Udvalget for Avancerede Terapier, der skal repræsentere klinikere og patientforeninger (1)

31

 

 

2008/981/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 5. december 2008 om forlængelse af de undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 91/440/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF, der er indrømmet Irland og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland (meddelt under nummer K(2008) 7703)

32

 

 

2008/982/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. december 2008 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at indgå en aftale med Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man om, at pengeoverførsler mellem Det Forenede Kongerige og hvert af disse territorier behandles som pengeoverførsler inden for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 (meddelt under nummer K(2008) 7812)

34

 

 

2008/983/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. december 2008 om tilladelse til Det Forenede Kongerige til at gøre brug af bestemmelserne i punkt 8.5 i bilag IIA til Rådets forordning (EF) nr. 40/2008, hvad angår et puljesystem for fiskeriindsats for trawlere og lignende fiskerfartøjer, der fisker i Nordsøen og vest for Skotland (meddelt under nummer K(2008) 7801)

36

 

 

2008/984/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 10. december 2008 om ændring af bilag C til Rådets direktiv 64/432/EØF og af beslutning 2004/226/EF for så vidt angår diagnostiske test for kvægbrucellose (meddelt under nummer K(2008) 7642)  (1)

38

 

 

2008/985/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. december 2008 om tilladelse til omsætning af Morinda citrifolia-blade som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2008) 8108)

46

 

 

2008/986/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. december 2008 om afvisning af at optage antraquinon i bilag I til direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2008) 8133)  (1)

48

 

 

2008/987/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 16. december 2008 om tildeling til Letland af ekstra fiskedage i Østersøen i underafsnit 25 og 26 (meddelt under nummer K(2008) 8217)

50

 

 

2008/988/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 17. december 2008 om ændring af beslutning 2008/185/EF for så vidt angår optagelse af Nederlandene på listen over medlemsstater, der er fri for Aujeszkys sygdom, og om optagelse af Ungarn på listen over medlemsstater, hvor der er iværksat godkendte programmer for bekæmpelse af Aujeszkys sygdom (meddelt under nummer K(2008) 8325)  (1)

52

 

 

2008/989/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 23. december 2008 om bemyndigelse af medlemsstaterne, i henhold til Rådets direktiv 1999/105/EF, til at træffe afgørelser om, hvorvidt forstligt formeringsmateriale, der skal importeres fra visse tredjelande, frembyder samme sikkerhed som forstligt formeringsmateriale produceret i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2008) 8589)

55

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

 

2008/990/EF

 

*

Den Europæiske Centralbanks beslutning af 11. december 2008 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2009 (ECB/2008/20)

58

 

 

AVS-EF-Ministerrådet

 

 

2008/991/EF

 

*

AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 3/2008 af 15. december 2008 om vedtagelse af ændringer af bilag IV til partnerskabsaftalen

59

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for afgørelsen om ændring af bilag IV til partnerskabsaftalen AVS-EF

61

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforum og EF

62

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til afgørelse 2007/792/EF truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 26. november 2007 om ændring af afgørelse 2005/446/EF om skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF) (EUT L 320 af 6.12.2007)

63

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top