Help Print this page 

Document L:2008:285:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 285, 29. oktober 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 285

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
29. oktober 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1061/2008 af 28. oktober 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2008 af 28. oktober 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet for så vidt angår sæsonkorrektionsmetoder og kvalitetsrapporter (1)

3

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/100/EF af 28. oktober 2008 om ændring af Rådets direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler for så vidt angår anbefalet daglig tilførsel, energiomregningsfaktorer og definitioner (1)

9

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Europa-Parlamentet og Rådet

 

 

2008/818/EF

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 22. oktober 2008 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

13

 

 

Kommissionen

 

 

2008/819/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. oktober 2008 om afvisning af at optage butralin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2008) 6066)  (1)

15

 

 

2008/820/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. oktober 2008 om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Swazilands særlige situation vedrørende omspundet garn (meddelt under nummer K(2008) 6133)

17

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

 

2008/821/FUSP

 

*

Afgørelse nr. 1/2008/EUPOL AFGHANISTAN truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den 3. oktober 2008 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

20

 

*

Rådets fælles holdning 2008/822/FUSP af 27. oktober 2008 om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

21

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets fælles holdning 2008/652/FUSP af 7. august 2008 om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 213 af 8.8.2008)

22

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top