Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:312:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 312, 30. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 312

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
30. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1404/2007 af 26. november 2007 om fastsættelse af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Østersøen for 2008

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1405/2007 af 29. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1406/2007 af 29. november 2007 om indledning af en fornyet undersøgelse af Rådets forordning (EF) nr. 130/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, for så vidt angår en ny eksportør, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1407/2007 af 29. november 2007 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Třeboňský kapr (BGB))

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1408/2007 af 28. november 2007 om forbud mod fiskeri efter rødspætte i ICES-underområde IV og i ICES-afsnit II a (EF-farvande) fra fartøjer, der fører belgisk flag

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1409/2007 af 29. november 2007 om forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i færøske farvande i ICES-afsnit V b fra fartøjer, der fører fransk flag

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1410/2007 af 29. november 2007 om fastsættelse af eksportrestitutioner for svinekød

21

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/69/EF af 29. november 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage difethialon som et aktivt stof i bilag I hertil ( 1 )

23

 

*

Kommissionens direktiv 2007/70/EF af 29. november 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage kuldioxid som et aktivt stof i bilag I A hertil ( 1 )

26

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/773/Euratom

 

*

Rådets beslutning af 26. november 2007 om en forlængelse med ét år af det supplerende forskningsprogram, som udføres af Det Fælles Forskningscenter for Det Europæiske Atomenergifællesskab

29

 

 

2007/774/EF

 

*

Rådets afgørelse af 30. oktober 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

32

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

33

 

 

Kommissionen

 

 

2007/775/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 13. november 2007 om ophævelse af afgørelse 1999/572/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Ungarn, Indien, Republikken Korea, Mexico, Polen, Sydafrika og Ukraine

44

 

 

2007/776/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 92/34/EØF for at forlænge fravigelsen af betingelserne for import af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion fra tredjelande (meddelt under nummer K(2007) 5693)

48

 

 

2007/777/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (meddelt under nummer K(2007) 5777)  ( 1 )

49

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2007/778/FUSP af 29. november 2007 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2006/304/FUSP om oprettelse af en EU-planlægningsgruppe (EUPT Kosovo) med henblik på en eventuel EU-krisestyringsoperation på retsstatsområdet og eventuelt også andre områder i Kosovo

68

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top