Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:032:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 32, 06. februar 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 32

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
6. februar 2007


Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/51/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. februar 2004 om statsstøtte C 27/2001 (ex NN 2/2001) om Frankrigs gennemførelse af programmet for begrænsning af forureningen fra landbruget (PMPOA) i perioden 1994-2000 (meddelt under nummer K(2004) 415)

1

 

 

2007/52/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. maj 2004 om Italiens påtænkte støtteordning til fordel for fjerkræproducenter — A.I.M.A.-programmet for fjerkræsektoren – C 59/2001 (tidligere N 97/1999) (meddelt under nummer K(2004) 1802)

14

 

 

2007/53/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 24. maj 2006 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54 vedrørende Microsoft Corporation (Sag COMP/C-3/37.792 — Microsoft) (meddelt under nummer K(2004) 900)  ( 1 )

23

 

 

2007/54/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 2. juni 2004 om Italiens, Regionen Siciliens, statsstøtte til salgsfremme af og reklame for landbrugsprodukter (meddelt under nummer K(2004) 1923)  ( 1 )

29

 

 

2007/55/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. november 2005 om den støtteordning, Frankrig påtænker at iværksætte til gavn for producenter og forhandlere af hedvine: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie og Macvin du Jura (meddelt under nummer K(2005) 4189)

37

 

 

2007/56/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 16. maj 2006 om den statsstøtte C 26/2004 (ex NN 38/2004) som Forbundsrepublikken Tyskland har ydet Schneider Technologies AG (meddelt under nummer K(2006) 1857)  ( 1 )

49

 

 

2007/57/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 7. juni 2006 om den statsstøtte, som Tyskland har ydet til erhvervelse af andele i vinkooperativer (meddelt under nummer K(2006) 2070)

56

 

 

2007/58/Euratom

 

*

Kommissionens afgørelse af 28. august 2006 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Japan om samarbejde om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål

64

 

*

Aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Japans regering om samarbejde om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål

65

 

 

2006/59/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. september 2006 om Nederlandenes statsstøtte til fordel for Holland Malt BV (meddelt under nummer K(2006) 4196)

76

 

 

2007/60/EF

 

*

Kommissionens afgørelse 26. oktober 2006 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003

88

 

 

2007/61/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2006 truffet af Den Blandede Veterinærkomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 1. december 2006 om ændring af appendiks 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 10 i bilag 11 til aftalen

91

 

 

2007/62/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. december 2006 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om (meddelt under nummer K(2006) 5934)

130

 

 

2007/63/EF

 

*

Afgørelse af 13. december 2006 truffet af udvalget, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om gensidig anerkendelse, om opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan på listen i sektorkapitlet om personlige værnemidler

135

 

 

2007/64/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. december 2006 om opstilling af reviderede miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling af EF-miljømærket til vækstmedier (meddelt under nummer K(2006) 6962)  ( 1 )

137

 

 

2007/65/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 15. december 2006 om fastlæggelse af Kommissionens standardsikkerhedsforanstaltninger og beredskabsniveauer og om ændring af dens forretningsorden med hensyn til operationelle procedurer for forvaltning af krisesituationer

144

 

 

2007/66/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 2006 om et tidsbegrænset forsøg vedrørende forhøjelse af maksimumsvægten af et parti frø af visse foderplanter i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF (meddelt under nummer K(2006) 6572)  ( 1 )

161

 

 

2007/67/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 2006 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af det nye aktivstof tritosulfuron (meddelt under nummer K(2006) 6573)  ( 1 )

164

 

 

2007/68/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 2006 om en anmodning fra Republikken Letland om tilladelse til at anvende en nedsat momssats på levering af fjernvarme, naturgas og elektricitet til husholdninger (meddelt under nummer K(2006) 6592)

165

 

 

2007/69/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 2006 om tilladelse til Rumænien til at udskyde anvendelsen af visse bestemmelser i Rådets direktiv 2002/53/EF for så vidt angår handel med frø af visse sorter af landbrugsplantearter (meddelt under nummer K(2006) 6568)  ( 1 )

167

 

 

2007/70/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 2006 om forlængelse af fristen for markedsføring af biocidholdige produkter, som indeholder visse aktive stoffer, der ikke er blevet undersøgt inden for rammerne af det i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF nævnte 10-årige arbejdsprogram (meddelt under nummer K(2006) 6707)

174

 

 

2007/71/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 20. december 2006 om nedsættelse af en videnskabelig ekspertgruppe for oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter

177

 

 

2007/72/EF

 

*

Kommissionens beslutning af den 20. december 2006 om forlængelse af visse statsstøttebeslutninger (meddelt under nummer K(2006) 6927)  ( 1 )

180

 

 

2007/73/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 20. december 2006 om udpegning af medlemmer af den undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, der blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

181

 

 

2007/74/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2006 om fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF (meddelt under nummer K(2006) 6817)  ( 1 )

183

 

 

2007/75/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 22. december 2006 om nedsættelse af en ekspertgruppe for interne afregningspriser

189

 

 

2007/76/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse, for så vidt angår gensidig bistand (meddelt under nummer K(2006) 6903)  ( 1 )

192

 

 

2007/77/EF

 

*

Afgørelse nr. 35/2006 den 22. december 2006 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, vedrørende opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan på listen i sektorbilaget om telekommunikationsudstyr

198

 

 

HENSTILLINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/78/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 22. december 2006 om sikre og effektive informations- og kommunikationssystemer: ajourføring af de europæiske principper for brugergrænseflader

200

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top