Help Print this page 

Document L:2006:337:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 337, 05. december 2006

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
Text
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 337

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
5. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1783/2006 af 4. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1784/2006 af 4. december 2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 for så vidt angår brugen af proceshjælpestoffer

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1785/2006 af 4. december 2006 om regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2007 i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1786/2006 af 4. december 2006 om ændring af bilag III B, IV og VI til forordning (EF) nr. 517/94 for så vidt angår tekstilkontingenter for 2007

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1787/2006 af 4. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering

17

 

*

Rådets direktiv 2006/117/Euratom af 20. november 2006 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

21

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 17. november 2006 om undertegnelse på Fællesskabets vegne af en tillægsprotokol til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer (PECA)

33

Protokol til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer (PECA)

34

 

*

Rådets afgørelse af 20. november 2006 om indgåelse af en tillægsprotokol til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer (PECA)

43

 

*

Rådets afgørelse af 28. november 2006 om Fællesskabets tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 107 vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse af køretøjer i klasse M2 og M3 hvad angår den generelle konstruktion ( 1 )

45

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2006 om godkendelse af de programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og visse former for TSE og for forebyggelse af zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2007 (meddelt under nummer K(2006) 5677)

46

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2006 om godkendelse af de programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og visse former for TSE og for forebyggelse af zoonoser, som Bulgarien og Rumænien har forelagt for 2007, og om ændring af beslutning 2006/687/EF (meddelt under nummer K(2006) 5702)

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top