Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:127:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 127, 29. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 127
47. årgang
29. april 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 821/2004 af 26. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2229/2003 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af silicium med oprindelse i Rusland 1
*Rådets forordning (EF) nr. 822/2004 af 26. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2603/2000 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse former for polyethylenterephtalat med oprindelse i bl.a. Thailand 3
*Rådets forordning (EF) nr. 823/2004 af 26. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2604/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for polyethylenterephtalat med oprindelse i bl.a. Thailand 7
*Rådets forordning (EF) nr. 824/2004 af 26. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1784/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Brasilien, Den Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand 10
*Rådets forordning (EF) nr. 825/2004 af 26. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2042/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan 12
*Rådets forordning (EF) nr. 826/2004 af 26. april 2004 om forbud mod import af atlantisk tun (Thunnus thynnus) med oprindelse i Ækvatorialguinea og Sierra Leone og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2092/2000 19
*Rådets forordning (EF) nr. 827/2004 af 26. april 2004 om forbud mod import af storøjet tun (Thunnus obesus) med oprindelse i Bolivia, Cambodja, Georgien, Ækvatorialguinea og Sierra Leone og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1036/2001 21
*Rådets forordning (EF) nr. 828/2004 af 26. april 2004 om forbud mod indførsel af atlantisk sværdfisk (Xiphias gladius) med oprindelse i Sierra Leone og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2093/2000 23
*Rådets forordning (EF) nr. 829/2004 af 26. april 2004 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af ændringerne til protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissaus kyst, for perioden 16. juni 2001-15. juni 2006, og i afgørelse 2001/179/EF om fastsættelse af de nærmere regler for tildeling af støtte til Guinea-Bissau på fiskeriområdet 25
Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af ændringerne til protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissaus kyst, for perioden 16. juni 2001-15. juni 2006, og i Rådets afgørelse 2001/179/EF om fastsættelse af de nærmere regler for tildeling af støtte til Guinea-Bissau på fiskeriområdet 27
*Rådets forordning (EF) nr. 830/2004 af 26. april 2004 om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2008 31
*Rådets forordning (EF) nr. 831/2004 af 26. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 973/2001 om tekniske bevarelsesforanstaltninger for visse bestande af stærkt vandrende fiskearter 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 832/2004 af 28. april 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 35
*Kommissionens forordning (EF) nr. 833/2004 af 26. marts 2004 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 449/2000 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af rørfittings af deformerbart støbejern med oprindelse i Brasilien, Den Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand og om godtagelse af tilsagn afgivet af en eksporterende producent i Den Tjekkiske Republik 37
*Kommissionens forordning (EF) nr. 834/2004 af 28. april 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed 40
*Kommissionens forordning (EF) nr. 835/2004 af 28. april 2004 om tilpasning af forordning (EF) nr. 2076/2002 og beslutning 2002/928/EF, 2004/129/EF, 2004/247/EF og 2004/248/EF som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, for så vidt angår fortsat anvendelse af visse aktive stoffer, der ikke er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF (1) 43
*Kommissionens forordning (EF) nr. 836/2004 af 28. april 2004 om overgangsforanstaltninger for Cypern med hensyn til scrapie (1) 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 837/2004 af 28. april 2004 om åbning af licitationer over vinalkohol, der er oplagret i Tyskland, med henblik på nye industrielle anvendelser 50
*Kommissionens forordning (EF) nr. 838/2004 af 28. april 2004 om overgangsforanstaltninger for import af bananer til Fællesskabet som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse 52
*Kommissionens forordning (EF) nr. 839/2004 af 28. april 2004 om fastsættelse af justeringskoefficienterne for de traditionelle importørers foreløbige referencemængder og for de ikke-traditionelle importørers foreløbige tildelinger inden for rammerne af den supplerende mængde med henblik på udstedelse af importlicenser for bananer i maj 2004 57
Kommissionens forordning (EF) nr. 840/2004 af 28. april 2004 om fastsættelse af importtold for ris 58
Kommissionens forordning (EF) nr. 841/2004 af 28. april 2004 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 61
Kommissionens forordning (EF) nr. 842/2004 af 28. april 2004 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 63
Kommissionens forordning (EF) nr. 843/2004 af 28. april 2004 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 65
*Kommissionens forordning (EF) nr. 844/2004 af 28. april 2004 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 119/97 på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse ringmekanismer afsendt fra Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering 67
*Rådets direktiv 2004/56/EF af 21. april 2004 om ændring af direktiv 77/799/EØF om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier 70
*Kommissionens direktiv 2004/57/EF af 23. april 2004 om identificering af pyrotekniske artikler og visse former for ammunition i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (1) 73
*Kommissionens direktiv 2004/61/EF af 26. april 2004 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af visse pesticider, som det er forbudt at anvende i Det Europæiske Fællesskab (1) 81
*Rådets direktiv 2004/67/EF af 26. april 2004 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden (1) 92
*Kommissionens direktiv 2004/70/EF af 28. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1) 97
*Kommissionens direktiv 2004/71/EF af 28. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Pseudomonas chlororaphis som aktivt stof (1) 104
Domstolen
*Ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol 107
Retten i Første Instans
*Ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans 108

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/441/EC
*Rådets afgørelse af 26. april 2004 om indgåelse af en aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side 109
2004/442/EC
*Rådets afgørelse af 26. april 2004 om udnævnelse af et nyt medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 110
2004/443/EC
*Rådets afgørelse af 26. april 2004 om udnævnelse af et nyt medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 111
2004/444/EURATOM
*Rådets afgørelse af 26. april 2004 om ændring af afgørelse 2002/668/Euratom med henblik på tilpasning af referencebeløbet af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union 112
Kommissionen
2004/445/EC
*Kommissionens afgørelse af 13. april 2004 om godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af silicium med oprindelse i Rusland (meddelt under nummer K(2004) 1312) 114
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Det Blandede EØS-udvalg
16/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 16/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen 116
17/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 17/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen 118
18/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 18/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 120
19/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 19/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag IV (energi) til EØS-aftalen 122
20/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 20/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 124
21/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 21/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 126
22/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 22/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 127
23/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 23/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 128
24/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 24/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 130
25/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 25/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 131
26/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 26/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 132
27/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 27/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 134
28/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 28/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 136
29/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 29/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag XIV (konkurrence) til EØS-aftalen 137
30/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 30/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen 140
31/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 31/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen 142
32/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 32/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen 143
33/2004
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 33/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen 144

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 766/2004 af 23. april 2004 om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A1 og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner og æbler) (EUT L 120 af 24.4.2004) 157
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 772/2004 af 27. april 2004 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler (EUT L 123 af 27.4.2004) 158
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1943/2003 af 3. november 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår støtte til foreløbigt anerkendte producentsammenslutninger (EUT L 286 af 4.11.2003) 158
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top