EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:123:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 123, 27. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 123
47. årgang
27. april 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 769/2004 af 21. april 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89, (EF) nr. 555/2000, (EF) nr. 2500/2001, (EF) nr. 1268/1999 og (EF) nr. 1267/1999, således at de lande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, kan deltage i udbud, som iværksættes som led i EF-programmerne for førtiltrædelsesstøtte 1
*Rådets forordning (EF) nr. 770/2004 af 21. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2791/1999 om visse kontrolforanstaltninger for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 771/2004 af 23. april 2004 om overgangsforanstaltninger for så vidt angår fortsat anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder visse aktive stoffer, efter de nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union (1) 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 772/2004 af 27. april 2004 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler (1) 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 af 7. april 2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82 (1) 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 774/2004 af 26. april 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 775/2004 af 26. april 2004 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 304/2003 om eksport og import af farlige kemikalier (1) 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 776/2004 af 26. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 349/2003 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 777/2004 af 26. april 2004 om tilpasning af forordninger om kornmarkedet som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af EU 50
*Kommissionens forordning (EF) nr. 778/2004 af 26. april 2004 om berigtigelse af den portugisiske udgave af forordning (EF) nr. 40/2004 om bevis for afslutning af toldformaliteter ved import af sukker til et tredjeland, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/1999 62
*Kommissionens forordning (EF) nr. 779/2004 af 26. april 2004 om berigtigelse af den franske og den nederlandske udgave af forordning (EF) nr. 2277/2003 om ændring af bilag I og II til forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler 63
*Kommissionens forordning (EF) nr. 780/2004 af 26. april 2004 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indførsel og transit af visse produkter fra tredjelande (1) 64
*Kommissionens forordning (EF) nr. 781/2004 af 26. april 2004 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) som følge af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Madrid-protokollen 85
*Kommissionens forordning (EF) nr. 782/2004 af 26. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2868/95 som følge af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Madrid-protokollen (1) 88
*Kommissionens forordning (EF) nr. 783/2004 af 26. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for agurker og kirsebær, undtagen surkirsebær 98
Kommissionens forordning (EF) nr. 784/2004 af 26. april 2004 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 100

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/395/EC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 21. april 2004 om beskikkelse af et dansk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 102
2004/396/EC
*Rådets afgørelse af 21. april 2004 om beskikkelse af et finsk medlem af og en finsk suppleant til Regionsudvalget 103
2004/397/EC
*Rådets afgørelse af 21. april 2004 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget 104
2004/398/EC
*Rådets afgørelse af 21. april 2004 om beskikkelse af et belgisk medlem af Regionsudvalget 105
2004/399/EC
*Rådets afgørelse af 21. april 2004 om beskikkelse af et nederlandsk medlem af og fem nederlandske suppleanter til Regionsudvalget 106
Kommissionen
2004/400/EC
*Kommissionens beslutning af 26. april 2004 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af det nye aktive stof profoxydim (meddelt under nummer K(2004) 1512) (1) 107
2004/401/EC
*Kommissionens beslutning af 26. april 2004 om afvisning af at optage mefluidid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (meddelt under nummer K(2004) 1513) (1) 109
2004/402/EC
*Kommissionens beslutning af 26. april 2004 om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza og Newcastle disease (meddelt under nummer K(2004) 1517) (1) 111
2004/403/EC
*Afgørelse nr. 2/2004 truffet af Den Blandede Landbrugskomité af 18. marts 2004 om ændringer af appendiks til bilag 10 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter 113
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top