EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:067:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 67, 05. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 67
47. årgang
5. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 401/2004 af 23. februar 2004 om indførelse af særlige og midlertidige foranstaltninger for ansættelse af tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber i anledning af Cyperns, Estlands, Letlands, Litauens, Maltas, Polens, Slovakiets, Sloveniens, Den Tjekkiske Republiks og Ungarns tiltrædelse 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 402/2004 af 4. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 403/2004 af 4. marts 2004 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 404/2004 af 4. marts 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 405/2004 af 4. marts 2004 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2003 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 406/2004 af 4. marts 2004 om tilpasning af visse forordninger vedrørende olivenoliesektoren som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 407/2004 af 4. marts 2004 om ændring af importtold for korn 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 408/2004 af 4. marts 2004 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 409/2004 af 4. marts 2004 om bud for indførsel af sorghum, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 238/2004 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 410/2004 af 4. marts 2004 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2315/2003 omhandlede licitation 17

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/213/EC
*Kommissionens afgørelse af 3. februar 2004 om gennemførelse af en forberedende foranstaltning til fremme af Europas industrielle potentiale på området sikkerhedsforskning 18
2004/214/EC
*Kommissionens beslutning af 3. marts 2004 om ændring af beslutning 2000/40/EF med hensyn til gyldighedsperioden af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(2004) 310) (1) 23
2004/215/EC
*Kommissionens beslutning af 1. marts 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (meddelt under nummer K(2004) 573) (1) 24
2004/216/EC
*Kommissionens beslutning af 1. marts 2004 om ændring af Rådets direktiv 82/894/EØF om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet med henblik på at optage visse sygdomme hos dyr af hestefamilien og hos bier på listen over anmeldelsespligtige sygdomme (meddelt under nummer K(2004) 578) (1) 27
2004/217/EC
*Kommissionens beslutning af 1. marts 2004 om en liste over stoffer, hvis omsætning eller anvendelse som fodermidler er forbudt (meddelt under nummer K(2004) 583) (1) 31

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 464/2001 af 7. marts 2001 om tilføjelse af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT L 66 af 8.3.2001) 34
*Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/33/EF af 26. maj 2003 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse (EUT L 152 af 20.6.2003) 34
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top