EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:010:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 10, 16. januar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 10
47. årgang
16. januar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 64/2004 af 9. januar 2004 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2003 på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 66/2004 af 15. januar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 67/2004 af 15. januar 2004 om fravigelse af forordning (EF) nr. 174/1999 for så vidt angår gyldigheden af eksportlicenser for mælk og mejeriprodukter 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2004 af 15. januar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (1) 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 69/2004 af 15. januar 2004 om tilladelse til at undtage markedsføring af forstligt formeringsmateriale hidrørende fra bestemte grundmaterialer fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 1999/105/EF 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2004 af 15. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 71/2004 af 15. januar 2004 om fastsættelse af importtold for korn 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 72/2004 af 15. januar 2004 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2315/2003 omhandlede licitation 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 73/2004 af 15. januar 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation 28
*Kommissionens direktiv 2003/127/EF af 23. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (1) 29

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/50/EC
*Kommissionens beslutning af 17. september 2003 om den fritagelse for klimaændringsafgift, som Det Forenede Kongerige påtænker at indføre for kulminemetan (meddelt under nummer K(2003) 3242) (1) 54
2004/51/EC
*Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om EF-tilskud til de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Tyskland i 2003 (meddelt under nummer K(2003) 5009) (1) 60
2004/52/EC
*Kommissionens beslutning af 9. januar 2004 om ændring af beslutning 90/14/EØF, 91/270/EØF, 92/471/EØF, 94/63/EF, 94/577/EF og 2002/613/EF for så vidt angår importbetingelser for tyresæd, æg og embryoner af kvæg og svin samt ornesæd og om ophævelse af beslutning 93/693/EØF (meddelt under nummer K(2003) 5401) (1) 67
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top