EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:005:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 5, 09. januar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 5
47. årgang
9. januar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 20/2004/EF af 8. december 2003 om en generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007 (1) 1
*Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 22/2004 af 8. januar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 23/2004 af 8. januar 2004 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 24/2004 af 8. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 25/2004 af 8. januar 2004 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 18. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2003 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 27/2004 af 5. januar 2004 om overgangsbestemmelser for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 for så vidt angår finansiering gennem EUGFL, Garantisektionen, af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 28/2004 af 5. januar 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår det detaljerede indhold af den foreløbige og den endelige kvalitetsrapport 42
*Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2004 af 8. januar 2004 om vedtagelse af kendetegnene i ad hoc-modulet for 2005 om forening af arbejds- og familielivet, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 57
Kommissionens forordning (EF) nr. 30/2004 af 8. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 61
Kommissionens forordning (EF) nr. 31/2004 af 8. januar 2004 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 64
Kommissionens forordning (EF) nr. 32/2004 af 8. januar 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 65
Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2004 af 8. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 69
Kommissionens forordning (EF) nr. 34/2004 af 8. januar 2004 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation 72
Kommissionens forordning (EF) nr. 35/2004 af 8. januar 2004 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2315/2003 omhandlede licitation 73

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/14/EC
*Rådets beslutning af 22. december 2003 om ændring af del V, tredje afsnit (væsentlige kriterier for gennemgangen af ansøgninger) i de fælles konsulære instrukser 74
2004/15/EC
*Rådets beslutning af 22. december 2003 om ændring af del II, punkt 1.2, i de fælles konsulære instrukser og oprettelse af et nyt bilag til disse instrukser 76
2004/16/EC
*Rådets afgørelse af 22. december 2003 om nedklassificering af bilag 5 til de fælles konsulære instrukser og det tilsvarende bilag 14b til Den Fælles Håndbog og om afklassificering af bilag 9 og 10 til de fælles konsulære instrukser og de tilsvarende bilag 6b og 6c til Den Fælles Håndbog 78
2004/17/EC
*Rådets beslutning af 22. december 2003 om ændring af del V, punkt 1.4, i de fælles konsulære instrukser og af del I, punkt 4.1.2, i den fælles håndbog for så vidt angår tilføjelse af et krav om, at en rejsesygeforsikring skal indgå i den dokumentation, der kræves for at få udstedt et ensartet indrejsevisum 79
Kommissionen
2004/18/EC
*Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om ændring af beslutning 2003/749/EF om første EF-tilskud til de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Belgien i 2003 (meddelt under nummer K(2003) 5010) (1) 81
2004/19/EC
*Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om ændring af beslutning 2003/812/EF om lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af en række produkter til konsum omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF (meddelt under nummer K(2003) 5046) (1) 84
2004/20/EC
*Kommissionens afgørelse af 23. december 2003 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt "Forvaltningsorganet for Intelligent Energi" til forvaltning af Fællesskabets energipolitiske indsats i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 85
2004/21/EC
*Kommissionens afgørelse af 29. december 2003 om fastsættelse af de vejledende bevillinger fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, til Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne for perioden 2004 til 2006 87
2004/22/EC
*Kommissionens beslutning af 29. december 2003 om ændring af beslutning 94/83/EF om finansiel EU-støtte til forbedring af den veterinære kontrolordning ved EU's ydre grænse i Tyskland (meddelt under nummer K(2003) 5201) 89
2004/23/EC
*Kommissionens afgørelse af 29. december 2003 om iværksættelse af en undersøgelse vedrørende krænkelser af organisationsfriheden i Belarus, jf. artikel 27, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001 90
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top