Help Print this page 

Document L:2003:339:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 339, 24. december 2003

Display all documents published in this Official Journal
Text
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 339
46. årgang
24. december 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2228/2003 af 22. december 2003 om afslutning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af urinstof med oprindelse i Rusland 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2229/2003 af 22. december 2003 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af silicium med oprindelse i Rusland 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2003 af 23. december 2003 om fastlæggelse af delløbenumre for visse toldkontingenter for ægprodukter med oprindelse i Estland, Polen, Tjekkiet og Slovakiet 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2231/2003 af 23. december 2003 om åbning for 2004 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse produkter med oprindelse i Tjekkiet og Slovakiet 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2232/2003 af 23. december 2003 om åbning af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Schweiz 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2233/2003 af 23. december 2003 om åbning af EF-toldkontingenter for 2004 for får, geder, fårekød og gedekød 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2234/2003 af 23. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser for 2004 til toldkontingenterne for "baby beef"-produkter med oprindelse i Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2235/2003 af 23. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 1868/94, for så vidt angår kartoffelstivelse 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2236/2003 af 23. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse 45
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2237/2003 af 23. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser til visse støtteordninger, der er fastsat i afsnit IV i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere 52
*Kommissionens direktiv 2003/124/EF af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til definition og offentliggørelse af intern viden og definition af kursmanipulation (1) 70
*Kommissionens direktiv 2003/125/EF af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig fremlæggelse af investeringsanbefalinger og oplysning om interessekonflikter (1) 73
*Kommissionens direktiv 2003/126/EF af 23. december 2003 om analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele med henblik på officiel kontrol af foderstoffer (1) 78
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top