Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:336:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 336, 23. december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 336
46. årgang
23. december 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2256/2003/EF af 17. november 2003 om et flerårigt program (2003-2005) for overvågning af eEurope 2005-handlingsplanen, formidling af god praksis og forbedring af net- og informationssikkerheden (MODINIS) (1) 1
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2257/2003 af 25. november 2003 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet med henblik på tilpasning af listen over undersøgelseskarakteristika (1) 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 2258/2003 af 22. december 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2259/2003 af 22. december 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2003 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2260/2003 af 22. december 2003 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for andet kvartal af 2004 for bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår svinekød 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2261/2003 af 22. december 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2003 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2262/2003 af 22. december 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2003 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. januar til 31. marts 2004 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2263/2003 af 22. december 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2004 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2264/2003 af 22. december 2003 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører Det Forenede Kongeriges flag 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2265/2003 af 19. december 2003 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører tysk flag 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2266/2003 af 19. december 2003 om ophævelse af forordning (EF) nr. 1119/2003 om indstilling af fiskeri efter hvilling fra fartøjer, som fører nederlandsk flag 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2267/2003 af 19. december 2003 om indstilling af fiskeri efter byrkelange fra fartøjer, som fører tysk flag 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2268/2003 af 22. december 2003 om forlængelse af gyldighedsperioden for forordning (EF) nr. 812/2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indførsel og transit af visse produkter fra tredjelande 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2269/2003 af 22. december 2003 om åbning for 2004 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Island og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2270/2003 af 22. december 2003 om åbning for 2004 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2271/2003 af 22. december 2003 om åbning for 2004 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse produkter med oprindelse i Rumænien 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2272/2003 af 22. december 2003 om åbning for 2004 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer fra Tyrkiet 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2003 af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter (1) 33
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2274/2003 af 22. december 2003 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for 2004 for maniok med oprindelse i Thailand 39
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2275/2003 af 22. december 2003 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Spressa delle Giudicarie) 44
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2276/2003 af 22. december 2003 om åbning af toldkontingenter og om fastsættelse af den told, der skal anvendes inden for disse toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Egypten 46
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2277/2003 af 22. december 2003 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (1) 68
Kommissionens forordning (EF) nr. 2278/2003 af 22. december 2003 om fastsættelse af den told, der skal anvendes fra 1. januar 2004 til 30. april 2004 ved indførsel fra Ungarn til Fællesskabet af en række varer henhørende under Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 75
Kommissionens forordning (EF) nr. 2279/2003 af 22. december 2003 om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen 90
Kommissionens forordning (EF) nr. 2280/2003 af 22. december 2003 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 91
Kommissionens forordning (EF) nr. 2281/2003 af 22. december 2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 93
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2282/2003 af 22. december 2003 om indstilling af fiskeri efter hellefisk fra fartøjer, som fører Det Forenede Kongeriges flag 94
Kommissionens forordning (EF) nr. 2283/2003 af 22. december 2003 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 95
Kommissionens forordning (EF) nr. 2284/2003 af 22. december 2003 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben 97

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/898/EC
*Kommissionens afgørelse af 1. juli 2003 om indgåelse af en aftale om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien om handel med vin 99
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien om ændring af aftalen om handel med vin 100
2003/899/EC
*Kommissionens beslutning af 28. november 2003 om indrømmelse af fritagelse til visse parter for den udvidelse til at omfatte visse dele til cykler, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97, af den ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93 indførte og ved Rådets forordning (EF) nr. 1524/2000 opretholdte antidumpingtold på cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ophævelse af den suspension, der er indrømmet visse parter i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97, i forbindelse med betalingen af antidumpingtolden som udvidet til også at omfatte visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (meddelt under nummer K(2003) 4419) 101
2003/900/EC
*Kommissionens beslutning af 17. december 2003 om ændring af beslutning 2001/574/EF om et fælles stof til afgiftsmærkning af gasolier og petroleum (meddelt under nummer K(2003) 4607) 107
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top