Help Print this page 

Document L:2003:169:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 169, 08. juli 2003

Display all documents published in this Official Journal
Text
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 169
46. årgang
8. juli 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1209/2003/EF af 16. juni 2003 om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der iværksættes af flere medlemsstater, med det formål at udvikle nye kliniske tiltag til bekæmpelse af hiv/aids, malaria og tuberkulose gennem et langsigtet partnerskab mellem Europa og udviklingslandene 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 af 7. juli 2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2465/96 6
*Rådets forordning (EF) nr. 1211/2003 af 7. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2000 om forbud mod salg, levering og eksport til Burma/Myanmar af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller terrorisme, og om indefrysning af midler tilhørende visse personer, der har tilknytning til vigtige regeringsfunktioner i nævnte land 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 1212/2003 af 7. juli 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2003 af 7. juli 2003 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 304/2003 om eksport og import af farlige kemikalier (1) 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2003 af 7. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter 30
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1215/2003 af 7. juli 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 344/91 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1186/90 om anvendelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg 32
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2003 af 7. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 om lønomkostningsindekset (1) 37
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1217/2003 af 4. juli 2003 om specifikationer for nationale kvalitetskontrolprogrammer vedrørende sikkerhed inden for civil luftfart (1) 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 1218/2003 af 7. juli 2003 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 49
*Rådets direktiv 2003/50/EF af 11. juni 2003 om ændring af direktiv 91/68/EØF med hensyn til styrkelse af kontrollen med transport af får og geder 51

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/494/EC
*Kommissionens beslutning af 3. juli 2003 om EF-tilskud til udryddelse af klassisk svinepest i Spanien i 2001 og 2002 67
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/495/CFSP
*Rådets fælles holdning 2003/495/FUSP af 7. juli 2003 om Irak og om ophævelse af fælles holdning 96/741/FUSP og 2002/599/FUSP 72
2003/496/CFSP
*Rådets fælles aktion 2003/496/FUSP af 7. juli 2003 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sydkaukasus 74

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (EFT L 147 af 30.6.1995) 76
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top