Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:151:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 151, 19. juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 151
46. årgang
19. juni 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1039/2003 af 2. juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Estland og for udførsel af visse landbrugsprodukter til Estland 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1040/2003 af 11. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1255/97 hvad angår anvendelse af mellemstationer 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2003 af 18. juni 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 1042/2003 af 18. juni 2003 om udstedelse af eksportlicenser som led i system A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler) 26
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2003 af 17. juni 2003 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1044/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002 (1) 32
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1045/2003 af 18. juni 2003 om fravigelse af forordning (EF) nr. 708/98 om interventionsorganernes overtagelse af uafskallet ris og om fastsættelse af korrektionsbeløb samt tillæg og fradrag, for så vidt angår fristen for levering til intervention for høståret 2002/03 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 1046/2003 af 18. juni 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgningerne om importrettigheder for frosset oksekød under delkontingent I som fastsat i forordning (EF) nr. 780/2003 kan imødekommes 35
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1047/2003 af 18. juni 2003 om ophævelse af forordning (EF) nr. 1899/97 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i ægsektoren af den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 2290/2000, (EF) nr. 2433/2000 og (EF) nr. 2434/2000, og om visse overgangsforanstaltninger for den ved denne forordning fastsatte importlicensordning 36
*Kommissionens direktiv 2003/57/EF af 17. juni 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer (1) 38

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/450/EC
*Kommissionens beslutning af 18. juni 2003 om anerkendelse af bestemmelserne i Den Tjekkiske Republik om bekæmpelse af Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman og Kotthoff) Davis et al. som ligestillet med EF's bestemmelser (meddelt under nummer K(2003) 1870) 42

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens seksogtyvende direktiv 2002/34/EF af 15. april 2002 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, III og VII til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (EFT L 102 af 18.4.2002) 44
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top