Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:046:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 46, 20. februar 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 0378-6994

L 46
46. årgang
20. februar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 312/2003 af 18. februar 2003 om Fællesskabets gennemførelse af toldbestemmelserne i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side 1
*Rådets forordning (EF) nr. 313/2003 af 18. februar 2003 om forlængelse af gyldigheden af forordning (EF) nr. 310/2002 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 314/2003 af 19. februar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 315/2003 af 19. februar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1227/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår produktionskapacitet 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 316/2003 af 19. februar 2003 om permanent tilladelse til et tilsætningsstof til foderstoffer og foreløbig tilladelse til en ny anvendelse af et allerede tilladt tilsætningsstof til foderstoffer (1) 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 317/2003 af 19. februar 2003 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i "Registeret over specificitetsattesteringer", der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (Karjalanpiirakka) 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2003 af 19. februar 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 1274/91 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1907/90 om handelsnormer for æg 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 319/2003 af 19. februar 2003 om fastsættelse af importtold for ris 21
*Kommissionens direktiv 2003/16/EF af 19. februar 2003 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 24

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/112/EC
*Rådets afgørelse af 18. februar 2003 om forlængelse af perioden for anvendelse af foranstaltningerne i afgørelse 2002/148/EF om afslutning af konsultationerne med Zimbabwe i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen 25
Kommissionen
2003/113/EC
*Kommissionens beslutning af 19. februar 2003 om ændring af beslutning 1999/815/EF om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende visse phthalater (meddelt under nummer K(2003) 557) (1) 27
2003/114/EC
*Kommissionens beslutning af 19. februar 2003 om tredje ændring af beslutning 2002/308/EF om lister over zoner og akvakulturbrug, der er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og/eller infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (meddelt under nummer K(2003) 558) (1) 29
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/115/CFSP
*Rådets fælles holdning 2003/115/FUSP af 18. februar 2003 om ændring og forlængelse af gyldigheden af fælles holdning 2002/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe 30

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2002/225/EF af 15. marts 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/492/EØF for så vidt angår grænseværdier og analysemetoder for bestemte marine biotoksiner i toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle (EFT L 75 af 16.3.2002) 32
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top