EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:252:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 252, 20. september 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 252
45. årgang
20. september 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1663/2002 af 19. september 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1664/2002 af 19. september 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1665/2002 af 19. september 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1666/2002 af 19. september 2002 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den syvende dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2002 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1667/2002 af 19. september 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter, og om undtagelser fra denne forordning 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1668/2002 af 19. september 2002 om udstedelse af eksportlicenser for vin 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1669/2002 af 19. september 2002 om udstedelse af importlicenser for ris med oprindelse i de mindst udviklede lande 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1670/2002 af 19. september 2002 om udstedelse af importlicenser for ris med kumulation af AVS/OLT-oprindelse, som der er ansøgt om inden for de fem første arbejdsdage af september 2002 efter forordning (EF) nr. 2603/97 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1671/2002 af 19. september 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1672/2002 af 19. september 2002 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 900/2002 omhandlede licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1673/2002 af 19. september 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1674/2002 af 19. september 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1582/2002 omhandlede licitation 19
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/51/EF af 19. juli 2002 om reduktion af emissionerne af forurenende stoffer fra to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ændring af direktiv 97/24/EF (1) 20
Kommissionens erklæring 31
Kommissionens supplerende erklæring 32

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/756/EC
*Kommissionens beslutning af 16. september 2002 om ordningen for sammenlignende EF-prøver på og -analyser af frø og formeringsmateriale af visse planter efter Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF (meddelt under nummer K(2002) 3350) (1) 33
2002/757/EC
*Kommissionens beslutning af 19. september 2002 om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning i og spredning inden for EF af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (meddelt under nummer K(2002) 3380) 37

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2002/69/EF af 26. juli 2002 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af dioxinindholdet og bestemmelse af dioxinlignende PCB i levnedsmidler (EFT L 209 af 6.8.2002) 40
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top