Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:187:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 187, 16. juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 187
45. årgang
16. juli 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1281/2002 af 15. juli 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2002 af 15. juli 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 92/65/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1) 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1283/2002 af 15. juli 2002 om fastsættelse af den minimumspris, der skal betales producenterne for tørrede blommer, samt af produktionsstøttebeløbet for svesker i produktionsåret 2002/03 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1284/2002 af 15. juli 2002 om handelsnormer for hasselnødder med skal 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1285/2002 af 15. juli 2002 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i "Registret over specificitetsattesteringer", der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (Kalakukko) 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1286/2002 af 15. juli 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2125/95 for så vidt angår listen over de kinesiske myndigheder, der har beføjelse til at udstede oprindelsescertifikater for svampekonserves 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2002 af 15. juli 2002 om ændring af bilag 3 til forordning (EF) nr. 560/2002 om indførelse af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1288/2002 af 15. juli 2002 om fastsættelse af importtold for korn 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 1289/2002 af 15. juli 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 29
*Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (1) 30

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/585/EC
*Rådets beslutning af 12. juli 2002 om tilpasning af del III og VIII i de fælles konsulære instrukser 44
2002/586/EC
*Rådets beslutning af 12. juli 2002 om ændring af del VI i de fælles konsulære instrukser 48
2002/587/EC
*Rådets beslutning af 12. juli 2002 om revision af Den Fælles Håndbog 50
Kommissionen
2002/588/EC
*Kommissionens beslutning af 11. juli 2002 om ændring af beslutning 1999/466/EF om fastlæggelse af kvægbesætningernes status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt brucellosefri (meddelt under nummer K(2002) 2576) (1) 52
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top